Dirk van Genderen.NL

Columnist, publicist, spreker

De rijke man en de arme Lazarus (25 reacties)

Geplaatst op vrijdag 29 november 2013, 11:40 door Dirk A A

De farizeeën beschouwden rijkdom als een bewijs van iemands rechtvaardigheid. Die leer heb je vandaag ook: het voorspoed- en welvaartsevangelie. Geloof in Jezus, en je zult voorspoed hebben, welvaart, gezondheid.
In Lucas 16 schokt de Here Jezus de farizeeën met het verhaal over de rijke man en de arme Lazarus. De rijke man hield alles voor zichzelf, hij gaf Lazarus zelfs geen stukje brood. Maar de rechtvaardige in dit verhaal is de arme Lazarus.

Velen gaan er vanuit dat dit een gelijkenis is. Toch meen ik dat dit een werkelijk gebeurd verhaal is, omdat de arme man een naam heeft: Lazarus. Dat kom je in geen andere gelijkenis tegen.
De Here Jezus vertelt dat de rijke man gekleed gaat in purper en zeer fijn linnen. Hij is rijk en iedereen moet dat zien. Of hij echt vrolijk is, is nog maar de vraag. Je krijgt vanuit de grondtekst de indruk dat hij misschien wel doet alsof hij altijd vrolijk is en feest viert.

Dan is daar Lazarus, een bedelaar. Zijn lichaam zit vol met zweren. Hij is neergelegd voor de poort van de rijke man, kennelijk in de hoop dat de rijke man wat over heeft voor hem.
De naam Lazarus is een vergrieksing van de Hebreeuwse naam El azar, die ‘God heeft geholpen’ betekent. Het geeft aan dat deze arme man in zijn ellende op God vertrouwt.
Wat een verschil met de rijke man, die opvallend genoeg naamloos blijft. Hij vertrouwt op zijn rijkdom en heeft God kennelijk niet nodig. En voor bedelaars heeft hij al helemaal geen oog.

Hoe is dat bij ons? Waarop, op wie, vertrouwen wij? Op onze rijkdom, onze goede naam, onze goede baan misschien? Of op de Here alleen, hoe ellendig we er misschien aan toe zijn? En hebben wij oog voor onze naaste, die het misschien veel minder goed heeft dan wij?

Lazarus verlangt naar een paar kruimels van de tafel van de rijke man. Bij kruimels moeten we niet direct aan kleine kruimeltjes denken, maar aan grotere stukken brood, waaraan de rijke man en zijn gasten hun handen afvegen en ze dan weggooien.
Maar Lazarus is niet de enige die zo’n stuk brood probeert te bemachtigen. Hij heeft concurrenten, die ook honger hebben. Er lopen namelijk zwerfhonden rond die wel trek in een hapje hebben. Ze likken zelfs zijn zweren schoon.

Dan sterft de arme Lazarus. Zijn gezondheid was al zwak en geld voor artsen heeft hij niet. De rijke man treurt er niet om. Nu heeft hij geen last meer van hem. Hij vond het maar niets dat er een bedelaar bij zijn deur lag.
Lazarus wordt door de engelen in de schoot van Abraham gedragen, lezen we. Wat zorgt de Here goed voor hem. Op aarde hoorde hij bij het uitschot: een zieke bedelaar. De mensen liepen met een boog om hem heen. Nu krijgt hij een ereplaats, in de schoot van Abraham, oftewel dichtbij Abraham, in het paradijs.

Enige tijd later sterft ook de rijke man. Hij krijgt een statiebegrafenis en een prachtig graf. De mensen prijzen hem.
Maar wat schrikt deze rijke man. Hij had gedacht: dood is dood. Maar hij merkt dat hij zich heeft vergist.
Op het moment dat hij zijn ogen sluit op aarde, slaat hij zijn ogen immers op in de hel. In de grondtekst staat er hades, het dodenrijk (Lucas 16:23). Pas in Openbaring 20 worden bij het eindoordeel allen uit het dodenrijk in de hel geworpen.

In de hades is het geen pretje, zacht gezegd. Het is er verschrikkelijk. Allen die daar zijn, ondervinden er Gods oordeel. Het is een oord van pijniging en kwelling.
Geloof diegenen niet die beweren dat de hel niet bestaat of eindig is. Dat zijn dwaalleraars. Zij brengen een ander evangelie, ook in kerken en gemeenten.

Terwijl de rijke man gepijnigd en gefolterd wordt, slaat hij zijn ogen op. In de verte ziet hij Abraham en bij hem die arme man, Lazarus.
Wat, ziet hij het goed… Hij komt tot de ontdekking dat de rollen nu totaal zijn omgekeerd. Hij, die het in zijn leven op aarde zo rijk had gehad, wordt nu gepijnigd en gefolterd. En die arme Lazarus wordt getroost door Abraham.

De rijke man ziet Lazarus, maar kan niet bij hem komen, omdat een diepe kloof hen scheidt. Na de dood is geen bekering meer mogelijk. Uit het dodenrijk kun je nooit meer in het paradijs en in de hemel komen.
De rijke man lijdt verschrikkelijke pijn in de vlammen, zegt vers 24. Hij roept het uit dat vader Abraham Lazarus naar hem toe zal sturen om met zijn vinger, gedoopt in koud water, zijn tong te kunnen verkoelen.

Abraham antwoordt hem: ‘Kind, u heb het goede in het leven ontvangen, Lazarus het kwade. Nu wordt Lazarus hier vertroost en u lijdt daar pijn.’
Abraham wijst op de grote kloof die er is tussen de rijke man en hem en Lazarus. Het is onmogelijk dat Lazarus naar de rijke man toekomt.
Het oordeel van God is niet te herroepen, niet ongedaan te maken. De rijke man zal in de vlammen moeten blijven, tot de dag van het laatste oordeel. Daarna wordt het nog erger, dan zal hij in het eeuwige vuur worden geworpen.

Dan vraagt de rijke man aan Abraham of hij Lazarus naar het huis van zijn vader wil sturen. Hij beseft dat zijn vijf broers nog op aarde zijn. Laat Lazarus hen ernstig waarschuwen, opdat ze zich bekeren en niet in deze verschrikkelijke plaats komen.

Ja, ja, als er iemand uit de dood zou opstaan, dan zouden hun ogen zeker open gaan. Veel christenen denken vandaag net zo. Sommigen claimen zelfs dat ze in staat zijn doden op te wekken. Dan zullen de mensen zich bekeren…
Dit gedeelte uit Lucas wijst een andere weg. Niet de weg van tekenen en wonderen, maar de weg van het Woord van God. Daardoor spreekt de Here duidelijk en krachtig, toen en ook nu.
Het Evangelie van Christus is immers een kracht van God tot zaligheid voor een ieder die gelooft (Romeinen 1:16).

De rijke man weet het uit zijn eigen leven hoe het gegaan is. Hij luisterde niet naar de woorden van Mozes en van de profeten. En zijn broers deden dat ook niet.
‘Maar als iemand opstaat uit de doden, dan zullen zij zich bekeren.’ Ook wij zijn gevoelig voor bijzondere dingen.

Veel christenen kicken op zogenaamde nieuwe openbaringen van God. Denk aan de verhalen van mensen die in de hemel of in de hel zouden zijn geweest.
Als mensen dat lezen of horen, zullen ze wel tot geloof komen. Wees daar maar voorzichtig mee. Zouden wij het beter weten dan Paulus, die is opgetrokken geweest tot in de derde hemel en daar onuitsprekelijke woorden gehoord, die het een mens niet is geoorloofd uit te spreken (2 Korinthe 12).

Dan nog het laatste vers, vers 31: ‘Maar Abraham zei tegen hem: Als zij niet naar Mozes en de profeten luisteren, zullen zij zich ook niet laten overtuigen, als iemand uit de doden zou opstaan.’
Let goed op de verschillen tussen vers 30 en vers 31. De rijke man heeft het over iemand die uit de doden naar hen toe gaat. Abraham spreekt over iemand die uit de doden opstaat. Bij dit laatste zit al een verwijzing naar de opstanding van de Here Jezus. Nog even en dan zou de Here Jezus opstaan uit de dood…

Mij raakt de geweldige ernst van de woorden in dit gedeelte. Hoe is het toch mogelijk dat wij zo weinig bewogenheid hebben met mensen die de Here Jezus niet kennen, met mensen in nood?
Eenmaal komt het moment dat dit aardse leven voorbij is. Aan het einde van ons leven of op het moment dat de Here Jezus komt. Dan begint de eeuwigheid.

Het kan zijn dat iemand deze tekst leest en zich helemaal herkent in de rijke man. Dan smeek ik u: ‘Bekeer u, stop voordat u in het dodenrijk belandt. Breek met het leven zoals u het leidt. Ga naar de Here Jezus, geef uw leven over aan Hem, stel Uw vertrouwen op Hem alleen. Waarom zou u ten ondergaan in het dodenrijk?’

Misschien roept u het wel uit: ‘Here, redt allen die U nog niet kennen, ook mijn familie, mijn kinderen, kleinkinderen. Dank U, Here, dat ik U mag kennen, dat U mij gered heeft.’
Als u net als de arme Lazarus de Here Jezus mag kennen, dan kan, net als bij hem, ook uw leven moeilijk en zwaar zijn. Maar de toekomst ligt vast, is absoluut zeker. Dan mogen we eenmaal voor altijd bij de Here zijn. ‘Geprezen bent U, tot in eeuwigheid.’

Dirk van Genderen

25 Reacties

 1. Peter van der Mey zegt:
  Geplaatst op vrijdag 29 november 2013 om 15:18

  Beste Dirk,
  Jouw conclusie dat het hier geen verhaal betreft maar bittere werkelijkheid, slaat m.i. nergens op. Jouw visie is slechts gebaseerd op het simpele feit dat de Here Jezus de bedelaar een naam geeft, want dat deed Hij in geen enkele andere gelijkenis. Nee, maar Hij “klapte ook nooit uit de school”, en dat deed Hij dan hier wel!?!
  Nee Dirk, ik denk dat de oplossing van het gebruik van een naam veel simpeler is. In vers 24 laat de Here Jezus de rijke man zeggen: … zend Lazarus … Als de Here Jezus de arme man geen naam had gegeven, wat had de rijke man dan moeten zeggen? …. zend die arme man die nu bij u in uw schoot is, en die vroeger bij mijn voorportaal zat … ?? De Here Jezus gebruikt een naam om het verhaal wat eenvoudiger te maken. Trouwens, als dit een waargebeurd verhaal zou zijn, dan zou het ook waar zijn dat je van de ene kant van het dodenrijk kan zien wat er aan de andere kant gebeurt, en wie daar zijn. Ja, kan je zelfs communiceren met elkaar!! Geen prettig vooruitzicht voor mij als ik straks kan zien als er van mijn geliefden wellicht iemand verloren gaat, en ik hem/haar dus hoor en zie lijden …. Nee Dirk, de bedoeling van de Here Jezus met deze gelijkenis is niet om ons een kijkje te geven in het dodenrijk, maar om ons te waarschuwen dat wij niet moeten gaan zitten wachten op een wonder, maar dat wij de Schriften moeten geloven.
  Ach Dirk, het is maar een punt van ondergeschikt belang natuurlijk (het wel of niet zijn van een gelijkenis), maar ik wilde dit toch even kwijt. Voor de rest ben ik het helemaal met je eens.
  Ik wens je Gods Zegen toe.
  Peter van der Mey

 2. San zegt:
  Geplaatst op vrijdag 29 november 2013 om 22:11

  Beste Dirk,

  De Here Jezus geeft geen ander teken dan wat in de Schriften over Hem verteld is.Als zij de Bijbel niet WILLEN geloven,
  zullen zij door tekenen en wonderen ook niet tot geloof komen. Wat zoeken zij? Iets dat hen qua gevoel aanspreekt, of
  zoeken zij de waarheid? Het enige teken wat Hij hen zal geven is, het teken van Jona (Mattheus 12:39,40). Daarom moeten
  wij de Schriften geloven. Daarin wordt verteld over de kruisiging en opstanding van de Here Jezus. De hele Bijbel gaat over de
  Here Jezus. Alles verwijst naar Hem. Want Hij is aan God gelijk. Daarmee moeten wij de leugens van de New Age bestrijden.
  In deze tijd moeten wij voor de gezonde leer strijden. (zie de brief aan Judas in het NT). Je wordt deze dagen min of meer voor
  gek versleten als je zegt dat je de Bijbel gelooft. Hoe kan iemand die volwassen is en gestudeerd heeft, nu in zoiets geloven?
  hoor ik hen denken. Maar omdat de weg van het Kruis de enige weg is tot behoud, en daarmee andere wegen uitsluit, trek je, als je gelooft, toch aan het langste eind.

  Groeten van San

 3. Peter Schilperoord zegt:
  Geplaatst op zaterdag 30 november 2013 om 9:23

  Als zij de Bijbel niet WILLEN geloven, @ San, dan gaan “zij” inderdaad voorbij aan de waarheid, zoals ook de rijke man in deze gelijkenis.
  De waarheid dat ons een keus wordt voorgehouden, kiezen wij de Zegen of de VLOEK? (Deut. 11:26)
  Ook in Psalm 1 gaat het om ‘Tweeërlei weg’, de twee wegen. Eén brengt gelukzaligheid (“al wat hij doet, zal wel gelukken”). De andere weg loopt dood.
  Helemaal duidelijk wordt dit aan het eind van de Bijbel, als er een oordeel wordt voltrokken, zoals ook uit het bovenstaande blijkt.
  Het Woord van God werkt deze gedachte uit, om ons mensen te helpen om deze keuze te maken. Is niet moeilijk te begrijpen, soms wel moeilijk om in de praktijk te brengen.

 4. Johan Miedema zegt:
  Geplaatst op zaterdag 30 november 2013 om 15:53

  Amen

 5. Karin Tang zegt:
  Geplaatst op zaterdag 30 november 2013 om 16:55

  Dankjewel Dirk voor dit stuk. Het brengt mij opnieuw op mijn knieën voor mijn man, voor wie ik al 28 jaar bid. Ik was wat ‘ingezakt’, het vertrouwen wat kwijtgeraakt… ziet God mijn man en zijn familie over het hoofd nu Hij het zo druk heeft met Israël en de wereldgeschiedenis..? Ja, ik ben heel dankbaar dat ik Hem ken en dat ik door Hem gered ben en zeker ben van een plaats in de eeuwigheid bij Jezus. Ook mijn 2 zonen hebben een keuze voor de Here Jezus gemaakt. Dat maakt mij zielsgelukkig en vol verwondering om wat Jezus in hun leven heeft gedaan. Maar mijn hart krimpt ineen als ik eraan denk dat mijn man en 2 dochters Jezus (nog) niet volgen…
  Bedankt voor je bemoedigende nieuwsbrief. Karin.

 6. Jannie zegt:
  Geplaatst op zaterdag 30 november 2013 om 17:29

  Shalom allen,

  Als een dierbare of iemand die wij niet kennen komt te overlijden en hij heeft voor zover wij dat kunnen en mogen beslissen, geen keuze gemaakt voor Yeshua, dan zijn wij erg verdrietig.
  Maar we moeten ons denk ik ook afvragen hoe verdrietig de Eeuwige is, als een “kind” geschapen door Hem niet het eeuwige leven zal beërven.
  Hij heeft er alles aan gedaan, is de onderste weg gegaan. Heeft zijn eniggeboren zoon voor ons gegeven. Heeft de zonden van ons allen op zich genomen.
  Misschien is het ook eens goed om niet alleen te denken aan wat wij voelen.
  Maar ook aan het verdriet van Hem.

  Jannie.

 7. Greetje van beesten zegt:
  Geplaatst op zaterdag 30 november 2013 om 19:54

  Bedankt br. Dirk voor dit prachtige stuk en bemoediging van door te gaan met bidden. Ja, ik word wel eens moedeloos van het vele bidden, alweer 14 jaar lang voor mijn nog ongelovige man en een paar vrienden die er niks van willen horen en dan lees ik dit stuk. Ja wat erg toch als je niet voor Jezus kiest, niet gelooft in het kruis wat de HERE Jezus voor ons heeft gedaan, onze zonden gedragen. God dank dat ik geloof en mijn hart huilt voor die nog niet geloven. Wat erg, ze zijn verloren. Ja, ik ga weer vol goede moed bidden en bidden en bij buren blaadjes en vooral in deze tijd met kerst kaarten de blijde boodschap geven, dat er nog vele tot de Heer zullen komen. God dank dat onze 3 kinderen wel voor de Heer hebben gekozen nu mijn man nog. Men denkt dat dood dan afgelopen is, wat erg toch als je dan daar wakker wordt en niet meer terug kan en ja, wat zal God verdrietig zijn en daarom wacht Hij ook zo lang om te komen er is nog tijd.
  God zegene u in alles wat u doet.
  Liefs, zr. Greetje

 8. Ernst van Olffen zegt:
  Geplaatst op zaterdag 30 november 2013 om 21:26

  De rijke man en de arme Lazarus is vooral een geweldige troost voor hen, die het heel moeilijk hebben, ziek zijn of om de een of andere reden ongelukkig zijn. En toch…. zeg ik dan!! Geloven we voor “de beloning later?” Missen we dan niet een heleboel in ons leven, als we ons er van bewust zijn, dat “Gods Koninkrijk”, “het eeuwige leven” (Joh.3: 16) VANDAAG begint!! Richten we – als we ongelukkig zijn – ons niet te veel op onze omstandigheden? Ik bedoel daarmee te zeggen, hoe overgelukkig we kunnen zijn in ons ongeluk door ons niet te focussen op onze omstandigheden maar “op de dingen, die boven zijn” (Col.3: 1 – 4). “De beloning” krijgen we BOVENDIEN!!

 9. San zegt:
  Geplaatst op zaterdag 30 november 2013 om 22:45

  Romeinen 14:17 (SV)
  Want het Koninkrijk Gods is niet spijs en drank, maar rechtvaardigheid, en vrede, en blijdschap, door den Heiligen Geest.

  Beste Ernst, Ik ga ervanuit dat rechtvaardigheid, vrede en blijdschap ons deel en bezit is. Ook als wij bij de Here zullen zijn.
  Als je zoals ik door afgrijslijk diepe dalen bent gegaan, dan kan ik een stukje lijden begrijpen van de Lijdende Kerk. En omwille
  van die lijdende godsmannen en godsvrouwen is het beter dat Jezus komt en dat wij ons op de toekomst focussen. Dan is het
  leven nu in het geheel niet prettig. En verlang je niet naar het heden maar naar de toekomst! Dat geeft kracht om door te gaan
  Natuurlijk heb je gelijk dat “het eeuwige leven” nu begint, en dat wij reeds nu een klein stukje van dat Koninkrijk van God kun-
  nen ervaren. Nogmaals het leven hier in Nederland is bij lange na niet te vergelijken met de Christenen in Noord-Korea bij-
  voorbeeld. Daarom ervaren wij in Nederland veel van de lauwheid in geestelijk opzicht. Wij horen en zien de berichten over de
  vervolgingen overal in deze wereld, maar dan gaan wij weer over tot de orde van de dag met al onze bezigheden die ons op
  lijken te slokken.Natuurlijk wij mogen genieten van het leven, maar waar is ons hart? Is het bij de Gemeente of is het bij wereldse zaken? Mijn mening is dat een beroep is om te voorzien in eigen levensonderhoud en meer dan dat is het niet. Wij hebben de taak om het evangelie in ons leven uit te laten werken door onze getuigenis. Als wij meer maken dan het nodig is,
  van de dingen van deze wereld, is dat volgens mij wereldsgezindheid en zitten wij nog te vast aan deze wereld. Maar dit is mijn mening en ik ga ervanuit dat veel mensen dit niet met mij delen.

 10. Francis zegt:
  Geplaatst op zondag 1 december 2013 om 9:15

  Beste Dirk,

  Bedankt voor deze overdenking!
  Hartelijke groeten,

  Francis.

 11. Troost Mijn Volk zegt:
  Geplaatst op zondag 1 december 2013 om 12:28

  Sjalom allen,

  In die dagen was het zeer normaal om in gelijkenissen een boodschap neer te zetten. Deze is tevens gericht aan de sadduceeën die de opstanding loochenen. Yeshua betrekt hen in deze gelijkenis want Hij heeft daar een taak te verrichten om ook deze afgedwaalde schapen terug te brengen bij de kudde. Scherp worden daar twee zaken uiteengezet: als eerste de weldoorvoede mens die blijkbaar niet in de gaten heeft dat hij/zij zeker onder zijn volksgenoten moet delen. Deze gelijkenis is ook gericht aan de gasten, die meelopers zijn en hun gastheer er niet op aan spreekt om goed te doen aan de arme man. Dat deze in de gelijkenis van Yeshua een naam krijgt is een aanklacht naar al mijn Joodse broertjes en zusjes in die dagen. G’d had zich immers over ons ontfermd en verlangt dat ook wij naar anderen toe daar gehoor aan geeft.
  Er zit wel terdege een diepere laag in die menigeen daar niet in zoekt. Yeshua schudt met deze gelijkenis de mensen in Zijn dagen gewoon wakker. Besef waar je me bezig bent en houdt je aan het Torahgebod. Meer wordt er niet gevraagd. Dan gaan de harten vanzelf open en zal G’d een rijke zegen uitdelen. Dat is geen welvaartsgelooof maar eerder een hoger gebod die notabene de kern tekst van de Torah is.

  Lees gewoon deze gelijkenis in de context van die tijd. Het gaat hier om een principe wat Yeshua uiteenzet. Op een zeer indringende wijze spreekt Yeshua onze Joodse geleerden in die dagen aan. Zij handelden niet naar de geboden die G’d gaf, ik noemde dat al. Met dit gegeven mag je deze gelijkenis vertalen naar deze tijd. Handelt u ook naar het Torahgebod? Zo niet, dan komt u in een spagaathouding en dat is zeer pijnlijk.

  Yeshua verkondigde de koninklijke weg. Het Torahgebod is de handleiding die universeel is. Mijn volksgenoten stonden tezamen met de vreemdeling aan de berg Sinaï. U kunt er niet onderuit dat dit alleen maar voor de Joden is.
  G’d heeft ook de volken daaronder gerangschikt!

 12. Christine de Gier zegt:
  Geplaatst op zondag 1 december 2013 om 18:52

  Beste Dirk,
  In het algemeen lees ik je opmerkingen graag en in grote lijnen ben ik het ook nu eens met je verhaal.Ik wil je echter vragen een beetje voorzichtig te zijn in je oordeel over bepaalde dingen. De hel is iets verschrikkelijks, dat is buiten kijf. Maar als godzalige mannen als John Stott en Michael Green zich voorzichtig afvragen of de eeuwige dood misschien betekent dat mensen die daar komen, ook echt een keer DOOD zullen gaan – immers: leven zonder God is geen leven – of er misschien toch een keer een eind aan deze verschrikking komt, dan vind ik het wel wat kort door de bocht om hen bij de dwaalleraren te rekenen. Het begrip eeuwigheid is niet uitsluitend te vertalen in termen van tijd. Ten tweede: Paulus heeft dingen gezien die hij niet mocht vertellen. Waarom zou het niet kunnen gebeuren dat God in de eindtijd mensen dingen laat zien van Zijn koninkrijk die ze wel mogen vertellen? Je oordeelt in één keer over alle mensen die getuigen dat ze een glimp van het hiernamaals hebben gezien. Ik bedoel niet dat we zonder meer alles moeten geloven. Een goede onderscheiding is dringend nodig. Maar laten dan wel om licht bidden en niet te snel oordelen.

 13. hub.eussen zegt:
  Geplaatst op zondag 1 december 2013 om 22:29

  Beste mensen,

  Jezus predikte veel in gelijkenis-verhalen en daardoor, voor iedereen goed te begrijpen. Zo ook in dit bijbelverhaal van de rijke man en de arme lazarus. Dirk, of het nu een waar verhaal is of niet, in mijn visie wil Jezus ons met dit verhaal vertellen en oproepen: Hebt elkander lief, DEEL lief en leed, GOED maar vooral OVERVLOED met elkaar en vergeef elkander 70 x 7 keer. (Ik heb dit wel eens het 11e gebod genoemd).
  In deze tijd (door de crisis) zeer actueel, niet alleen in ons eigen land, waar steeds meer “armen” bijkomen en de kloof tussen arm en rijk steeds groter wordt. Maar nog belangrijker wereldwijd: Het rijke westen en het arme Afrika en Azië. Paus Fransiscus heeft al wereldwijd het rijke westen opgeroepen in actie hiervoor te komen ook in de R.K. Kerken in Nederland waar iedere parochie al een brief van hem heeft ontvangen.
  Wat betreft het verdere visionaire-bijbelverhaal: Na de dood van Lazarus, dicht bij Abraham in het Paradijs. en de rijke man in het dodenrijk. Daarvan is mijn visie: Als Christen-zijnde kijk ik niet vooruit en vertrouw ik op de Here in deze. Nu probeer ik mijn Christen-zijn in praktijk te brengen. Want de Hemel zul je hier op aarde moeten verdienen, het is wel een lange pelgrimstocht, maar met een geweldige “Gids” waardoor je onderweg soms Hemelse “uitzichten” hebt.
  Hub.

 14. MHJochanan zegt:
  Geplaatst op maandag 2 december 2013 om 1:04

  Nachamu Ami verkondigt de waarheid , Christenen bekeer U , gehoorzaam Zijn wil , alle antwoorden staan in Zijn handleiding , de Torah zoals G’d op aarde , Yeshua , heeft voorgeleefd.

  Yeshua verkondigde de koninklijke weg. Het Torahgebod is de handleiding die universeel is. Mijn volksgenoten stonden tezamen met de vreemdeling aan de berg Sinaï. U kunt er niet onderuit dat dit alleen maar voor de Joden is.
  G’d heeft ook de volken daaronder gerangschikt!

 15. Ernst van Olffen zegt:
  Geplaatst op maandag 2 december 2013 om 20:45

  Beste San,
  Geluk zit toch niet in “spijs en drank”?? Is geluk bij jou dan “wereldsgezindheid”?? Is geluk juist niet juist iets “in je hart”?? Bij mij is de “diepe vreugde in mijn hart”, Jezus, Hij is mijn bron van geluk!! Ik ben er van overtuigd, dat God wil dat we gelukkig zijn!! Christenen zijn zeer zeker geen betere mensen, maar wel “rijkere mensen”!! Mijn hele Bijbel staat bol van zegenbeloftes, als we ons richten op Hem, Die ons lief heeft!! Ik heb veel contacten met christenen die vervolgd, brodeloos zijn en met de dood bedreigd worden en ze zijn OVERGELUKKIG, omdat zij Jezus kennen!!

 16. San zegt:
  Geplaatst op maandag 2 december 2013 om 23:11

  Beste Ernst,

  God wil dat wij gelukkig zijn.Maar hier op aarde is het niet.

  Shalom! San

 17. T v d Have zegt:
  Geplaatst op dinsdag 3 december 2013 om 19:53

  Beste Dirk ,

  Ga zo door van Harte Gods zegen .

 18. Ernst van Olffen zegt:
  Geplaatst op dinsdag 3 december 2013 om 21:00

  San, wat mis jij een boel……….. Paulus wist het wel!!! Rom.15: 13 “De God nu der hope vervulle u met louter vreugde en vrede in uw geloof, om overvloedig te zijn in de hoop, door de kracht des heiligen Geestes.”

 19. A.M.E. zegt:
  Geplaatst op dinsdag 3 december 2013 om 21:28

  Beste San,
  God zegt in zijn Woord, 3e brief van Johannes vers 2: Geliefde, ik bid, dat het u in alles wèl ga en gij gezond zijt, gelijk het uw ziel wel gaat.
  Gods zegen toegewenst!

  Groet van
  Lies

 20. Elisabeth zegt:
  Geplaatst op woensdag 4 december 2013 om 10:52

  Beste Dirk,
  Beste meneer van Olffen,
  San mist helemaal niet een boel. Hij/zij is onderdeel van de lijdende kerk. Hier op aarde zijn wij de lijdende kerk. Boven in de hemel is de triomferende kerk. En als het lijden aanwezig is dan is dat vaak geen zaak van vreugde, Hebr. 12:11: En alle kastijding, als die tegenwoordig is, schijnt geen zaak van vreugde, maar van droefheid te zijn; doch daarna geeft zij van zich een vreedzame vrucht der gerechtigheid dengenen, die door dezelve geoefend zijn. Het is gewoon niet makkelijk om onderdeel van de lijdende kerk te zijn. Want dien de Heere liefheeft, kastijdt Hij, en Hij geselt een iegelijken zoon, dien Hij aanneemt.(Hebr. 12:6.) + in Openbaring 3:19 zegt Jezus:”Zo wie Ik liefheb, die bestraf en kastijd Ik; wees dan ijverig, en bekeer u”. Indien gij de kastijding verdraagt, zo gedraagt Zich God jegens u als zonen; (want wat zoon is er, dien de vader niet kastijdt?) (vers 7). Maar indien gij zonder kastijding zijt, welke allen deelachtig zijn geworden, zo zijt gij dan bastaarden, en niet zonen.(vers 8).
  Boven hoofdstuk 12 van de Hebreënbrief in mijn bijbel staat: vermaning tot volharding naar het voorbeeld van Christus.
  Ik ken heel veel vervolgde christenen die het moeilijk hebben en pijn lijden en het vaak moeilijk vinden om Gods weg te volgen en te volharden. Daarom is deze brief ook geschreven om ons een hart onder de riem te steken: hou vol! Kijk naar ons Voorbeeld: Jezus! Tenslotte staat er: en wie volharden zal tot het einde toe, die zal zalig worden.

 21. sjaak zegt:
  Geplaatst op woensdag 4 december 2013 om 15:59

  Beste Ernst (18) en Lies (19)

  Toch ben ik blij dat Job ook een lijdensweg heeft gehad! Gelukkig kon hij ook zeggen: Mijn verlosser leeft! Ook in de psalmen wordt er gesproken van ziekte, lijden, depressie en wanhoop e.d. Gelukkig wel!! Anders was er voor San en mij geen hoop, als alleen “gezonde” gelovigen behouden zouden worden!

  Groet, Sjaak

 22. Dirk zegt:
  Geplaatst op woensdag 4 december 2013 om 16:17

  Reactie Dirk van Genderen:

  Beste mensen,

  Ik ken San. Het is een diepgelovige man, die een heel moeilijke weg moet gaan. Het is een wonder wat de Here doet in het leven van San. Een poosje geleden heeft hij op deze site verteld over de weg die hij gaat. Het is te gemakkelijk om te zeggen dat hij veel mist. Laten we mild zijn naar elkaar en voorzichtig zijn in onze uitspraken naar elkaar toe.
  Ik zou willen zeggen: Het is genade van God dat het zo goed met San gaat. Hij heeft grote liefde voor de Here Jezus en verlangt ernaar dat zijn leven tot Gods eer en tot zegen van velen zal zijn. En San wacht een heerlijke toekomst!

 23. andre zegt:
  Geplaatst op zondag 18 september 2016 om 0:43

  Beste mensen,
  Ik wil jullie mijn visie vertellen van dit verhaal. De rijke man is een man die dacht dat hij bekeerd was. Dat baseerde hij op zijn daden. Hij leefde netjes, hij hield zich in het uiterlijk aan de wetten (tien geboden) en wilde in al het uiterlijke laten zien dat hij bekeerd was. De arme Lazarus kon zichzelf daartoe niet rekenen. Hij was te zondig en zou nooit kunnen geloven dat hij gerechtvaardigd zou zijn door het bloed van Jezus Christus (misschien op schaarse momenten). Hij verlangde naar het leven van die nette rijke man, hij wilde dat ook, bekeerd zijn. Hij zat in zijn poort en wilde kruimels daarvan opvangen van dat leven, maar toen kwam de dood. De rijke man die zijn zaligheid gebaseerd had op zijn uiterlijke werken en die de werken van Simson en David veroordeeld had, was verloren. De arme Lazarus die zijn zonde zag was behouden.
  Let wel op: Jezus sprak alleen gelijkenissen, omdat alleen de mensen die de ogen geopend werden het zouden zien. Dus mijn visie is niet per defenitie waarheid, maar zoals ik het beleefd heb. Er is maar een foutloos volmaakt prediker geweest en dat was Jezus. En God kan het op jou toepassen.

 24. T. Huisman zegt:
  Geplaatst op donderdag 26 april 2018 om 0:23

  Het zijn praktijk voorbeelden die wij in het echte leven kunnen toepassen. Hoogmoed komt voor de val. Er zijn meer die zich ophangen aan uiterlijke schijn, maar niet om zich heen kijken. De rechtvaardigen zullen het aardrijk be erven.

 25. johan schep zegt:
  Geplaatst op donderdag 16 april 2020 om 10:32

  Vandaag heb ik het op mijn hart om te spreken over de rijke man en Lazarus. Ik heb er nog nooit over gesproken en zag al als achtergrond Lukas 16:14, 15. De Heere Jezus spreekt meer over Zijn afkeer van hebberigheid en liefde voor geld dan bijvoorbeeld sex. Bedankt Dirk voor jouw hulp.

Laat een reactie achter

0 / 350 woorden