Dirk van Genderen.NL

Columnist, publicist, spreker

Heb elkaar vurig lief (26 reacties)

Geplaatst op donderdag 5 december 2013, 16:00 door Dirk A A

Christenen, gelovigen, worden door hun Here en Heiland oproepen elkaar vurig lief te hebben. We hebben God lief, we houden van de Here Jezus en we hebben ook elkaar lief. Omdat Hij, de Here Jezus, ons eerst heeft liefgehad.

Hebt u uw broeders en zusters lief? Als medegelovigen net zo denken en geloven als wij, dan lukt dat vaak nog wel, hoewel… Maar als de ander niet helemaal precies zo denkt en gelooft als wij, dan staan we al snel klaar met onze corrigerende opmerkingen. Ik zie het soms ook in de reacties, die u schrijft onder mijn teksten.

Laten we eerst maar eens naar een paar Bijbelteksten luisteren.

Johannes 13:34 en 35 – Een nieuw gebod geef ik u, namelijk dat u elkaar liefhebt; zoals Ik u liefgehad heb, moet ook u elkaar liefhebben.
Hierdoor zullen allen inzien dat u Mijn discipelen bent; als u liefde onder elkaar hebt.

Romeinen 13:8 – Wees niemand iets schuldig dan elkaar lief te hebben; want wie de ander liefheeft, heeft de wet vervuld.

Kolossenzen 3:14 – En doe boven dit alles de liefde aan, die de band van de volmaaktheid is.

1 Thessalonicenzen 3:9 – Wat nu de broederliefde betreft, hebt u het niet nodig dat ik u schrijf, want u bent zelf door God onderwezen om elkaar lief te hebben.

1 Petrus 1:22 – Nu u dan uw zielen gereinigd hebt in de gehoorzaamheid aan de waarheid, door de Geest, tot ongeveinsde broederliefde, heb elkaar dan vurig lief uit een rein hart.

1 Petrus 4:8 – Maar heb voor alles vurige liefde voor elkaar, want de liefde zal een menigte van zonden bedekken.

1 Johannes 3:17 en 18 – Wie dan de goederen van de wereld heeft, en zijn broeder gebrek ziet lijden, maar zijn hart voor hem toesluit, hoe kan de liefde van God in hem blijven?
Mijn lieve kinderen, laten wij niet liefhebben met het woord of met de tong, maar met de daad en in waarheid.

1 Johannes 4:11 – Geliefden, als God ons zo liefheeft, moeten ook wij elkaar liefhebben.

Deze teksten spreken voor zich. Als God ons liefheeft, behoren wij ook onze medegelovigen lief te hebben.
Het is geestelijk zo verrijkend om te ontdekken dat je één bent, met die andere gelovige, in de Here Jezus en in Zijn verzoenend bloed, staande op Zijn Woord, de Bijbel. Alleen dat is de basis van onze eenheid. Dan vallen kerkmuren weg.

Deze eenheid mogen we hier op aarde leren. Anders moet u het straks in de hemel nog leren, om samen voor de troon de Here Jezus te aanbidden. Ik zie ze al staan, de ene als kind gedoopt, de ander pas op latere leeftijd. Iemand uit een Gereformeerde Gemeente, naast iemand uit een evangelische gemeente. U zult verwonderd zijn over wie u daar aan zult treffen!

Laten we stoppen met het kille veroordelen en terechtwijzen van onze broeders en zusters, omdat hun geloofsbeleving net wat anders is dan de onze. Dat vraagt zelfverloochening, nederigheid, zachtmoedigheid. Dan acht je de ander hoger dan jezelf.

Wanneer iemand (nog) geen oog heeft voor de bijzondere plaats van Israel in Gods heilsplan, ga dan zo iemand niet veroordelen, maar ga voor hen/haar bidden, omdat je beseft dat eens ook jouw ogen voor Israel en het Joodse volk gesloten waren.
Wanneer iemand af en toe struikelt in zijn geloofsleven, reageer dan liefdevol en mild, omdat je beseft dat je zelf ook nog niet heilig bent en dat God ook oneindig veel geduld met jou heeft gehad en nog heeft.
Wanneer je soms een andere betekenis in Bijbelgedeelten leest dan een ander, ga dan die ander niet veroordelen of terechtwijzen, maar ga je in liefde naast die ander staan, in het verlangen samen Gods Woord te leren verstaan.

Eenheid betekent niet dat iedereen over alles hetzelfde moet denken en geloven. Er mag verscheidenheid zijn, maar wel binnen de grens van Gods Woord. De ene gelovige voelt zich bijvoorbeeld meer thuis is een Baptistengemeente, een ander in een Christelijke Gereformeerde Kerk. Dat mag, als we elkaar maar accepteren en hoogachten.

En zeker, het kan nodig zijn de ander in liefde te corrigeren of terecht te wijzen, maar altijd wel op grond van Gods Woord. Het gaat niet om onze mening, waar om wat de Here zegt in Zijn Woord.
Lieve mensen, in deze tijd, nu de ruimte voor het christelijk getuigenis in de samenleving minder wordt, hebben we elkaar zo nodig. De Here heeft ons elkaar gegeven. ‘Here, dank U wel.’
Samen met alle heiligen, in verbondenheid met de Here Jezus Christus, zijn we onderweg naar Zijn grote toekomst.

Dirk van Genderen

26 Reacties

 1. San zegt:
  Geplaatst op donderdag 5 december 2013 om 21:01

  Dankjewel Dirk, voor deze uiteenzetting!
  Ik ben het met je eens. Laten wij één zijn in het Woord, in de Geest, en in de vreze des Heren waarbij wij de ander uitnemender achten dan onszelf. Er staat geschreven: “….Indien iemand zegt: Ik heb God lief; en haat zijn broeder, die is een leugenaar; want die zijn broeder niet liefheeft, dien hij gezien heeft, hoe kan hij God liefhebben, Dien hij niet gezien heeft?”
  (1 Johannes 4:20,SV). Mensen afwijzen om bijzaken die helemaal niet belangrijk zijn in het Koninkrijk van God, is de Here niet welgevallig. Inderdaad moeten wij kijken naar hetgeen ons bindt. De Here zal ons niet afrekenen op onze kennis, onze positie
  in de gemeente, onze bankrekening, onze talenten enz…… Dat wil zeggen alle uiterlijke en oppervlakkige en ijdele zaken die weer voorbijgaan, maar hoeveel liefde wij hebben laten zien. Daarmee bedoel ik iemand praktisch helpen. Het is relatief mak-
  kelijk om met elkaar te praten maar buiten de kerkmuren…….. hoe zijn wij dan? Is de liefde van God in het hart? Dan moeten wij net als Jezus zijn in onze houding en daden. In de gemeente te Laodicea (Openbaring 3:14-22) staat geschreven dat Jezus lauwe Christenen uit Zijn mond zal spuwen. Christenen die niet de moeite hebben genomen ooit naar hun naaste om te zien. Christenen met alleen woorden maar geen daden en daarbij zichzelf misleidend. Jacobus 1:22.

 2. Willy zegt:
  Geplaatst op donderdag 5 december 2013 om 21:32

  Heel mooi artikel Dirk. Wanneer het volmaakte komt zal wat beperkt is verdwijnen. Toen ik nog een kind was sprak ik als een kind, redeneerde ik als een kind. Nu ik volwassen ben heb ik al het kinderlijke achter me gelaten. Nu kijken we nog in een wazige spiegel, maar straks staan we oog in oog. Nu is mijn kennen nog beperkt, maar straks zal ik volledig kennen, zoals ik zelf gekend ben. Ons resten geloof, hoop en liefde, deze drie, maar de grootste daarvan is de Liefde. (1 Korintiërs 13)

 3. Troost Mijn Volk zegt:
  Geplaatst op vrijdag 6 december 2013 om 13:02

  Sjalom allen,

  Het is een zeer groot voorrecht om te behoren tot de kinderen van Israël. G’d heeft ons uitgekozen om aan ons Zijn wil aan de volken bekend te maken. Wij hebben die opdracht in theorie gekend maar in de praktijk o zo weinig ter harte genomen. Vele kansen hebben we laten liggen in de loop van de geschiedenis. Het is een terechte opmerking van Paulus dat wij gestruikeld zijn. Veel van mijn volksgenoten hebben dat door G’ds liefde in mogen inzien en hebben als antwoord daarop deze bijzondere taak uitgevoerd.

  Juist vanwege het feit dat wij gestruikeld zijn en G’d kennen we beter onze plaats. Vanuit die positie is het weer mogelijk om met grote directheid en overtuiging de liefde van G’d kenbaar te maken aan onze eigen volksgenoten. Zij zijn de eersten die de liefde van G’d moeten horen: het verlossende werk van onze Messias Yeshua. Die opdracht gaat verder: de gelovigen uit de volkeren te onderwijzen. Voor ons is de Bijbel gewoon het familieboek en zijn er geen ingewikkelde teksten.

  De liefde van G’d wordt in toenemende mate door mijn volksgenoten begrepen. Met grote vrijmoedigheid verkondigen wij Yeshua, die tevens de bron is waaruit wij kracht putten. Die verkondiging is in onze zienswijze geen uitdaging maar een opdracht.

 4. Robbert zegt:
  Geplaatst op zaterdag 7 december 2013 om 15:11

  Beste Dirk

  Ik ben het met je eens dat we binnen de grenzen van Gods Woord van mening mogen verschillen en ik denk ook dat dit niet erg is. Wat de liefde voor anderen betreft die Jezus in ons heeft gelegd is dit een groot wonder want uit onszelf kunnen we misschien een beetje sociaal zijn en ook nog vriendelijk maar dan houd het ook wel op. Uiteindelijk zal de oude mens langzamerhand helemaal verdwijnen maar dit is een proces waar we doorheen moeten.

 5. Peter Schilperoord zegt:
  Geplaatst op zaterdag 7 december 2013 om 16:07

  Actueel
  * Was Nelson Mandela christen?
  Op diverse “rechtse” sites wordt Mandela gezien als een man die verantwoordelijk is voor een enorme stijging van de misdaad in ZA en nog veel meer: chaos (anarchie) en veel bloedvergieten onder blanke Zuidafrikaners, die met uitroeiing worden bedreigd.
  Het is dan vreemd om bij Dirk lovende woorden over hem te lezen.
  Was hij niet een marxist? Iemand die het Evangelie gebruikte om zijn ideologie te onderstrepen?

 6. Ernst van Olffen zegt:
  Geplaatst op zaterdag 7 december 2013 om 17:04

  Op deze vragen geeft Gods Woord duidelijke antwoorden! Om te citeren is dat ten eerste
  1 Joh. 2
  “9 Wie zegt in het licht te zijn en zijn broeder haat, die is in de duisternis tot nu toe. 10 Wie zijn broeder liefheeft, blijft in het licht en in hem is niets aanstotelijks; 11 maar wie zijn broeder haat, is in de duisternis en wandelt in de duisternis, en hij weet niet waar hij heengaat, want de duisternis heeft zijn ogen verblind.”
  Het gaat in deze om ONZE instelling tot “de ander”!!
  Filippenzen 2
  “1 Indien er dan enig beroep (op u gedaan mag worden) in Christus, indien er enige bemoediging is der liefde, indien er enige gemeenschap is des geestes, indien er enige ontferming en barmhartigheid is, 2 maakt (dan) mijn blijdschap volkomen door eensgezind te zijn, één in liefdebetoon, één van ziel, één in streven, 3 zonder zelfzucht of ijdel eerbejag; doch in ootmoedigheid achte de een de ander uitnemender dan zichzelf; en ieder lette niet slechts op zijn eigen belang, 4 maar ieder (lette) ook op dat van anderen. 5 Laat die gezindheid bij u zijn, welke ook in Christus Jezus was,….”
  Wees je er steeds van bewust, dat NIEMAND, noch jezelf “de waarheid in pacht heeft!!” Als Hij terugkomt kom je er vanzelf achter, wat je altijd verkeerd geloofd hebt!! Op zich is dat niet erg, want “MIJN” enige waarheid is Hij, Die Zich “de Waarheid” noemt!!

 7. J. J. Koppe zegt:
  Geplaatst op zaterdag 7 december 2013 om 20:00

  Afgelopen week was er enige ophef over een boycot oproep in Zeist van winkels die opengaan op zondag. De toonzetting had naar mijn idee anders gemoeten. Maar als ik in het RD dan lees:

  Op zijn weblog schrijft Marco van der Straten, hoofdredacteur van het EO-blad Visie, in een open brief aan de C1000-eigenaar zich te schamen voor zijn geloofsgenoten. Hij hekelt – op persoonlijke titel – het feit dat gelovigen hun overtuiging opleggen aan andersdenkenden. Ook zegt hij benieuwd te zijn waar klagende Zeistenaren doordeweeks hun benzine tanken.

  Je mag denk ik best wel zeggen dat het je pijn doet dat mensen hun teleurstelling op die manier uitten. Maar daarna slaat hij door naar het voor paal zetten van zijn broeders en zusters. Want hij uit niets van pijn over het feit dat de zondag een gewone dag aan het worden is en de Euro het wint als basis van het leven.

  We moeten onnodige ergernis voorkomen. Maar ook bij juist profetisch spreken zal er altijd wel ergernis blijven, terzij een ieder zich bekeert.
  Maar laten we de ene fout niet met een andere beantwoorden.
  Laat ons ons afvragen of God de eer krijgt en Zijn liefde openbaar komt.

 8. Heb elkaar vurig lief | De eindtijdbode – nieuw(s)lichter zegt:
  Geplaatst op zaterdag 7 december 2013 om 22:30

  […] Deze teksten spreken voor zich. Als God ons liefheeft, behoren wij ook onze medegelovigen lief te hebben. Het is geestelijk zo verrijkend om te ontdekken dat je één bent, met die andere gelovige, in de Here Jezus en in Zijn verzoenend bloed, staande op Zijn Woord, de Bijbel. Alleen dat is de basis van onze eenheid. Dan vallen kerkmuren weg. Lees verder >>>  […]

 9. Greetje van beesten zegt:
  Geplaatst op zaterdag 7 december 2013 om 23:32

  Hartelijk dank br. Dirk voor deze prachtige uitleg over liefde in eenheid en elkaar hoger zien als we nederig zijn. Ik ben heel blij met deze fijne uitleg, zo goed verwoord, dank u wel. Het heeft mij veel troost gebracht, zoals u zegt en in liefde van Jezus. Bedankt voor deze nieuwsbrief. God dank en dank Hem en over Israel. De een ziet het wel en de ander nog niet en daar voor te bidden dat brengt rust en vrede voor allemaal. En in liefde naast elkaar gaan staan, ook al denkt de ander anders. Is de liefde niet het grootste gebod en help elkaar te groeien naar het evenbeeld van God en dat we meer en meer op Hem gaan lijken en Israel de vrede toe te bidden.
  God zegene u.

  liefs, zr. Greetje

 10. hub.eussen zegt:
  Geplaatst op zondag 8 december 2013 om 7:53

  Beste Dirk,

  Deze oproep: Heb elkaar vurig lief, is mij uit het hart gegrepen, maar dat zul jij wel heel goed begrijpen na die vele jaren van geestverwante vriendschap.
  Deze oproep is ook het op één na belangrijkste gebod van de de Christelijke leer, want Jezus heeft het zelf gezegd: Heb u naaste lief gelijk u zelf.
  In mijn getuigenisverhaal (31 Oktober 1999: mijn bevrijdingsdag) heeft u kunnen lezen dat ik jaren geleden zelf de bijbel ben gaan bestuderen, in mijn jeugdjaren (1950-er jaren) mocht dat niet binnen de R.K. Kerk. Na dagelijks de bijbel te hebben bestudeerd, moet ik nu inderdaad vaststellen dat het woord LIEFDE het meest voorkomt en als een “rode draad” door de hele bijbel loopt. Daarom wil ik nogmaals Jezus lessen en oproepen in de bijbel, kernachtig samenvatten:
  Heb u naaste LIEF; DEEL lief en leed; DEEL “goed” maar vooral OVERVLOED met elkaar en VERGEEF elkander 70 x 7 keer. DELEN – GEVEN en VERGEVEN zijn de belangrijkste werkwoorden van de LIEFDE en de Christelijke-leer.
  Symbolisch komen deze 3 werkwoorden ook voor in de bijbel bij het laatste avondmaal:
  Jezus brak (DELEN) het brood en gaf (GEVEN) dit aan zijn leerlingen met de woorden: Dit is Mijn lichaam …….. enz…. Daarna gaf Hij hun de beker met wijn, met de woorden: Dit is Mijn bloed ter VERGEVING van uw zonden.
  Laten wij deze 3 Liefdes-werkwoorden dan ook daadkrachtig in praktijk brengen en voor-leven, buiten de kerkmuren in het open-veld, want Zijn-liefde, Zijn vrede, Zijn-kracht en blijdschap, moeten weer zichtbaar worden in deze wereld, voor Zijn Wederkomst.
  En inderdaad Dirk, ik stoor mij ook vaak aan sommige corrigerende opmerkingen in reacties, meestal over de theorie van bijbelverhalen, en hoe wij die moeten lezen en interpreteren enz. Jezus predikte vaak met vergelijkingen en symbolische verhalen, ook over deze 3 liefdes-werkwoorden. Laten wij dus zorgen dat wij op het einde van ons leven een voldoende halen voor het PRAKTIJK-vak op ons Christelijk-rapport. Hub.

 11. Troost Mijn Volk zegt:
  Geplaatst op zondag 8 december 2013 om 10:21

  Sjalom allen,
  Hier zie ik als Jood het onbegrijpelijke van zondagsrust in de kerken. Duidelijk moet ik stelling nemen: in de Bijbel geen enkele tekst staat die stelt dat voor de door G’d gegeven Shabbat veranderd is in de zondag.

  Het is G’ds liefde geweest dat Hij ons een rustdag heeft aangewezen tot een eeuwige instelling. In vele kerken wordt vandaag de wet nog voorgelezen. Daarin staat het houden van de Shabbat en zes dagen arbeiden. Komen Christenen dan niet in een geweldige spagaat terecht door het gebod van G’d te negeren en vervolgens op de eerste dag van de week te rusten. Is dat niet een dubbele overtreding te noemen.

  Moeten we daarom hen, die anders denken verketteren? Wat zouden de Christenen steigeren als de bewuste winkelier in Zeist op Shabbat (de zaterdag!) zijn winkel dicht zou doen. Ik vind het niet passen om profetisch spreken daarbij te betrekken als je onkundig bent van de tijden die G’d zelf heeft vastgesteld. Op deze wijze stapelen we (on)bewust fouten op fouten.

  Wie de Bijbel niet in haar context wil leren lezen heeft niets van G’ds woord begrepen. Wie goed op de hoogte van de Bijbel is weet dat G’d in specifieke gevallen het werken op Shabbat verplicht stelt. Het bakken van de toonbroden mocht uitsluitend op de Shabbat plaats vinden. Er zijn geboden die boven het Shabbatgebod uitgaan: dat is de besnijdenis op de 8e dag als dat zo uitkomt.
  Daarmee zien we dat G’d Zijn regie strak in handen houd.

  Velen onder u weten dat in de eerste eeuwen van de gangbare jaartelling de Joden en Christenen op de Shabbat in de synagoge bijeen kwamen. De verandering kwam door Constantijn de Grote die zijn zonnegod vereerde. Zijn initiatief was om de zondag aan te wijzen als rustdag. Hij kreeg alle mensen achter zich vanwege de 7daagse werkweek.

  Het antisemitische stamt al uit de eerste eeuw. Kerken hebben gehoorzaamd aan wereldleiders die bepaalden wat er moest gebeuren. Laten we het in het juiste perspectief zien dan zal er mildheid zijn naar elkaar.

 12. Avda zegt:
  Geplaatst op zondag 8 december 2013 om 13:50

  Lieve mensen, misschien schreef ik het al ooit, maar ik ben al zo dikwijls bemoedigd door vers 15a van Psalm 33: “Hij, die hun aller harten vormt”… Ik begrijp meer een meer dat de Heer aan alle mensen werkt om 1. hen te winnen of om 2. de gewonnenen op te voeden. Daar neemt Hij telkens een heel leven voor en hoe zou ik iemand beoordelen die op een bepaald terrein nog niets of niet veel geleerd heeft… Dat is Gods Werk. Nog maar pas moest ik weer ontdekken dat ik in het niet-oordelen van anderen tekort schiet. Wat denk ik gauw: dat zie je verkeerd of: wat doet die nu? Maar de Heer heeft geduld – ook met mij – en ik wíl het leren. Ik wens iedereen nog veel gezegende leerjaren met de Heer.

 13. Ad zegt:
  Geplaatst op zondag 8 december 2013 om 15:39

  Beste Dirk,
  Begrijp niet de noodzaak om de discussie over werken op zondag nieuw leven in te blazen. Hier is al veel over gezegd en geschreven. Kijk ook eens op de website: http://www.tegenverruiming.nl
  En Nelson Mandela was ongetwijfeld een grote persoonlijkheid. Met zijn voorbeeld van verzoening is hij ook een voorbeeld voor christenen. Maar uit zijn leven blijkt niets dat hij daadwerkelijk een belijdend christen was. Ook al mogen wij nooit oordelen. Waarschijnlijk had hij dan niet zoveel bewonderaars en vrienden uit linkse hoek gehad.

 14. Robbert zegt:
  Geplaatst op zondag 8 december 2013 om 22:27

  Beste Dirk

  Mandela heeft de gewapende strijd nooit geschuwd en als president was hij bevriend met figuren als Yassar Arrafat. Hij is verantwoordelijk voor vele bomaanslagen waarvan zelfs een tijdens een kerkdienst. Mandela was in naam Methodist maar was niet gelovig. Hij kwam er zelf voor uit dat hij communist was.

 15. MHLochanan zegt:
  Geplaatst op maandag 9 december 2013 om 14:14

  Inderdaad , beste mensen , heb elkaar lief binnen de liefdevolle grenzen van Hem beschreven in de Torah.
  Dat betekent dus ook elkaar liefdevol met respect aanspreken als men zich buiten, Zijn wil, de Torah grenzen begeeft

 16. Ernst van Olffen zegt:
  Geplaatst op maandag 9 december 2013 om 18:40

  @ Troost Mijn Volk. Met alle respect!! Ook de christenen slepen een zware lading van tradities – waarvan zeer vele zijn scheefgegroeid – mee!! Wat je schrijft is helemaal waar!! Toch schrijft Paulus – zelf zowel Jood als farizeeër, over deze dingen in Romeinen 14:
  “1 Aanvaardt de zwakke in het geloof, maar niet om overwegingen te beoordelen. 2 De een gelooft, dat hij alles eten mag, maar de zwakke eet plantaardig voedsel. 3 Wie wèl eet, minachte hem niet, die niet eet, en wie niet eet, oordele hem niet, die wèl eet, want God heeft hem aanvaard. 4 Wie zijt gij, dat gij eens anders knecht oordeelt? Of hij staat of valt, gaat zijn eigen heer aan. Maar hij zal staande blijven, want de Here is bij machte hem vast te doen staan. 5 Deze [immers] stelt de ene dag boven de andere, gene stelt ze alle gelijk. Ieder zij voor zijn eigen besef ten volle overtuigd. 6 Wie aan een bepaalde dag hecht, doet het om de Here, en wie eet, doet het om de Here, want hij dankt God; en wie niet eet, laat het na om de Here en ook hij dankt God. 7 Want niemand onzer leeft voor zichzelf, en niemand sterft voor zichzelf; 8 want als wij leven, het is voor de Here, en als wij sterven, het is voor de Here. Hetzij wij dan leven, hetzij wij sterven, wij zijn des Heren. 9 Want hiertoe is Christus gestorven en levend geworden, opdat Hij èn over doden èn over levenden heerschappij voeren zou. 10 Gij echter, wat oordeelt gij uw broeder? Of ook gij, wat minacht gij uw broeder? Want wij zullen allen gesteld worden voor de rechterstoel Gods. 11 Want er staat geschreven:

  (Zo waarachtig als) Ik leef, spreekt de Here: voor Mij zal alle knie zich buigen, en alle tong zal God loven.

  12 Zo zal [dan] een ieder onzer voor zichzelf rekenschap geven [aan God].

 17. hub.eussen zegt:
  Geplaatst op maandag 9 december 2013 om 19:15

  Ben een beetje teleurgesteld over enkele reacties die het alleen maar hebben, met hun mening, (oordeel?), over Nelson Mandela, terwijl het thema toch is : Heb elkaar vurig lief.
  De hele Christelijke wereld roemt hem en prijst hem om zijn Christelijke werkwoorden, die hij in praktijk gebracht heeft, zoals : De Verzoener- Vergever maar vooral de Verbinder van blank en zwart in Zuid-Africa en er is geen mens op aarde zonder Zonde, dus ook Nelson Mandela niet, maar ik denk wel, dat als hij Boven bij Petrus komt, hij een ruim voldoende van hem op zijn rapport krijgt. Maar dat oordeel moeten wij natuurlijk aan de Here overlaten. Hub.

 18. Robbert zegt:
  Geplaatst op dinsdag 10 december 2013 om 0:36

  Beste Hub

  Mandela heeft heel veel leed bij zowel zwart als blank op zijn geweten. Dat hij in de media zo geprezen wordt zegt meer over die media. Alleen het Reformatorisch Dagblad had de moed om de waarheid over deze ‘held’ te schrijven. Ik kan het ook niet mooier maken dan het is maar ten eerste was de man totaal niet gelovig. Ik las een paar jaar terug in de EO Visie dat toen hij op Robbeneiland zat Jezus aan hem verschenen zou zijn en geloofde dat toen ook. Ik was er ook heel blij om. Later bleek dat dat niet zo was.
  De ‘plaasmoorde’ (dit zijn afschuwelijke en wrede moorden op vooral boerderijen), waarbij het slachtoffer of de slachtoffers gemarteld worden met een hete strijkbout of in kokend water worden gegooid of hun handen op het gasfornuis worden gelegd had hij door een simpel bevel kunnen stoppen. Op degenen wordt steevast een geopende bijbel gelegd. De slachtoffers worden niet alleen thuis overvallen, maar ook als ze van de kerk op weg zijn naar huis of na een bijbelstudie. Eind 2012 hebben de SGP, CU en PVV een motie ingediend om deze wreedheid aan de kaak te stellen maar de motie werd afgeraden door minister Timmermans. Deze pvda minister was van mening dat deze moorden iedereen in Zuid Afrika treft. Indien deze drie partijen hadden gelogen en gesteld hadden dat dit geweld elke bevolkingsgroep treft, zou de motie aangenomen zijn.

 19. Peter Schilperoord zegt:
  Geplaatst op dinsdag 10 december 2013 om 2:16

  @ hub.eussen | Het bericht over Nelson Mandela stond in de Nieuwsbrief.

 20. Cornelia VandenWildenberg zegt:
  Geplaatst op dinsdag 10 december 2013 om 4:40

  Waar liefde woont gebied de Heer zijn Zegen. Daar woont HIJ zelf daar wordt ZIJN heil verkregen. En leven tot in Eeuwigheid!!!!!

 21. Thea zegt:
  Geplaatst op dinsdag 10 december 2013 om 14:14

  Vind de verering voor Mandela wel ver gaan. Sommigen noemen hem de zwarte Messias. Zei Jezus zelf niet: ” Want wat hoog is bij mensen, is een gruwel voor God (Lucas 16 vers 15b).

 22. San zegt:
  Geplaatst op dinsdag 10 december 2013 om 16:34

  Beste Dirk,

  Ik ga steeds beter begrijpen wat het is om de ander niet te veroordelen. Zoals Jezus naar de mensen kijkt. Hij ziet wat de ander kan worden als hij zich bekeert tot Hem. Wat Hij vooral wil werken, is een werk in het hart. De gezindheid en gelijkenis aan Hem. Dan verhogen wij de Here. Dan staat Hij centraal. Hij moet verhoogd worden. Dan zullen mensen tot Hem komen.

  Groeten van San

 23. A.M.E. zegt:
  Geplaatst op dinsdag 10 december 2013 om 21:24

  hub.eussen:
  Liefde is ook om de realiteit te zien!

  Groet,
  Lies

 24. hub.eussen zegt:
  Geplaatst op woensdag 11 december 2013 om 10:01

  Beste mensen,
  Ik probeer altijd eerst het “goede” in de mens ( in dit geval van Nelson Mandela) te benoemen en te verwoorden en daarna moet je ook inderdaad de realiteit van het “foute” onder ogen durven zien. Maar onder de “streep” haalt hij toch, in mijn visie, een ruime voldoende en was hij een echte frontsoldaat voor de vrede in zuid-Africa. Hub.

 25. Jenny zegt:
  Geplaatst op zondag 19 januari 2014 om 9:35

  Ik dacht toch echt dat we pas een voldoende onder de streep krijgen als we geloven dat we zondig voor God staan en geloven dat de Heere Jezus gekomen is om voor onze schuld te betalen. Pas als we dat offer aan nemen komt er een streep door onze rekening en krijgen we een voldoende. Want dan heeft Hij de rekening voor ons betaald. Als we niet in Hem geloven, door Hem gered zijn, krijgen we nooit een voldoende ongeacht hoe groot onze goede werken en bedoelingen ook mogen zijn.Als we dat geloven zal Zijn Liefde in ons groeien en steeds groter worden, voor Hem en voor onze naaste gelijk onszelf. Gods zegen voor iedereen. mvg. Jenny

 26. Christa zegt:
  Geplaatst op vrijdag 30 december 2016 om 22:50

  Bedankt voor deze rake woorden. In Jezus zijn wij één!

Laat een reactie achter

0 / 350 woorden