Dirk van Genderen.NL

Columnist, publicist, spreker

Nederland zet verhouding met Israel op scherp… (27 reacties)

Geplaatst op vrijdag 13 december 2013, 8:40 door Dirk A A

De afgelopen week heb ik me ten opzichte van Israel ervoor geschaamd Nederlander te zijn. Het ene incident volgde op het andere rond en tijdens het bezoek van premier Mark Rutte, de ministers Timmermans en Ploumen en een handelsdelegatie aan Israel. De Nederlandse media deden daar bewust of onbewust aan mee, door Israel de schuld in de schoenen te schuiven van de incidenten. Volstrekt ten onrechte overigens. Het is mijn gebed, mijn belijdenis: ‘Here, vergeef ons onze kritische houding jegens Uw volk.’

Er waren drie grote incidenten rond en tijdens dit bezoek. Eerst de feiten.

1. Premier Mark Rutte wilde een door Nederland geschonken containerscanner bij de grensovergang Keren Shalom van Gaza naar Israel, feestelijk in gebruik stellen. Maar dit plan ging niet door omdat Israel niet akkoord ging met het voorstel van Nederland om die scanner te gaan gebruiken voor de uitvoer van producten uit Gaza naar de Palestijnse gebieden in Judea en Samaria

Het is helemaal niet vreemd dat Israel hier vanuit veiligheidsoogpunt niet mee kon instemmen. Vanuit Gaza mogen producten overal heen worden vervoerd, alleen niet naar de andere Palestijnse gebieden. Dan zou het heel simpel worden om bijvoorbeeld wapens naar de Westbank te brengen. De praktijk wijst immers uit dat Hamas, de heersende groepering in Gaza, niet te vertrouwen is. Cement bijvoorbeeld, wat uit Israel werd ingevoerd in Gaza, werd tegen de afspraken in gebruikt voor geheime tunnels onder de grens door naar Israel toe.

De in totaal twee containerscanners waren een geschenk van de vorige regering Rutte om de export van Palestijnse goederen vanuit de Westelijke Jordaanoever naar Jordanië te laten groeien. Het contract werd vorig jaar zomer getekend door minister Rosenthal. Met de scanner zou de controle van vrachtwagens veel sneller kunnen.

2. Een tweede incident was de afzegging door minister Timmermans van zijn bezoek aan Hebron, waar hij de voormalige Arabische markt wilde bezoeken. Deze markt ligt in het gebied waar 800 Joden wonen te midden van de Palestijnen. Kennelijk wist de minister niet dat de IDF, het Israëlische leger, verantwoordelijk is voor de veiligheid en de handhaving van de orde, juist in dat gebied. Dat is door Israel en de Palestijnse Autoriteit vastgelegd in het Wye akkoord. In de rest van Hebron is de Palestijnse autoriteit verantwoordelijk voor de orde en veiligheid.

De minister weigerde het bezoek door te zetten als dat zou betekenen dat hij bescherming zou krijgen van de IDF. Kwam zijn weigering misschien voort uit politieke overwegingen? Israel hield zich strikt aan de veiligheidsafspraken die met de Palestijnen zijn gemaakt en valt dus niets te verwijten.

3. Het derde incident betrof het schrappen van een bezoek van minister Ploumen aan het Israëlische waterbedrijf Mekorot, omdat het grootste waterbedrijf van het land ook actief is in de betwiste gebieden Judea en Samaria. Kennelijk boycot Nederland al Israëlische bedrijven en diensten die actief zijn in Judea en Samaria.

Daar kwam een paar dagen geleden nog het verbreken bij door het Nederlandse drinkwaterbedrijf Vitens van een contract met het genoemde Israëlische waterbedrijf Mekorot. Nog maar een maand geleden was dat contract afgesloten. ‘Wij zijn tot de conclusie gekomen dat waterprojecten in Israel politiek gevoelig liggen. Wij willen graag neutraal blijven,’ aldus een woordvoerder van het bedrijf.
Waterbedrijf Vitens is eigendom van diverse gemeenten en provincies. Inmiddels beginnen vanuit verscheidene gemeenten en provincies kritische geluiden te klinken over het besluit van Vitens. Met name vertegenwoordigers van SGP, CU en CDA laten weten het niet eens te zijn met het besluit van Vitens, dat overigens wel actief is in het Gaza-gebied. Dat kan kennelijk wel…

Ik noem dit een absurd besluit. Het moet wel zo zijn dat de Nederlandse regering Nederlandse bedrijven die op de één of andere manier betrokken zijn bij Israëlische bedrijven die ook actief zijn in de betwiste gebieden, dringend adviseert de samenwerking te beëindigen. Enkele weken geleden trok het Nederlandse ingenieursbedrijf Royal Haskoning zich al terug van een waterzuiveringsproject in die gebieden. Het was nota bene een project waar ook de Palestijnen van zouden profiteren.

Het is voor mij totaal onbegrijpelijk dat Vitens de samenwerking met Mekorot per direct heeft beëindigd. Juist deze week heeft dit Israëlische bedrijf in samenwerking met de Wereldbank een belangrijk waterakkoord gesloten met Jordanië en de Palestijnse Autoriteit. Juist met zo’n bedrijf zouden we moeten samenwerken.

Inmiddels heeft Israel de Nederlandse ambassadeur op het matje geroepen. Aanleiding zijn ‘vage verklaringen’ van het Nederlandse ministerie van Buitenlandse Zaken, die zouden bijdragen aan een ‘boycotsfeer’, aldus de Jerusalem Post. Volgens Israel zaait het ministerie angst onder Nederlandse bedrijven door hen te waarschuwen voor juridische problemen die kunnen ontstaan als ze zaken doen met bedrijven die actief zijn in ‘bezet gebied’.

Op kritische vragen vanuit de Tweede Kamer ontkende Timmermans met klem dat hij Vitens onder druk had gezet om het contract met Mekorot te verbreken. Timmermans hanteert de groene lijn als grens van Israel, de wapenstilstandslijn van 1949. Alle Joodse steden en dorpen en huizen die daarbuiten liggen, zijn in de ogen van Timmermans illegaal. In zijn visie geldt dat dan voor heel Judea, Samaria en Oost-Jeruzalem.

Het lijkt erop dat de visie van Timmermans de visie van het hele kabinet is geworden, inclusief de boycot van producten en diensten uit die gebieden. Het is de hoogste tijd dat de Tweede Kamer op de rem gaat staan!
Er ligt een grote verantwoordelijkheid bij juist die partijen die het huidige kabinet in het zadel houden, waarbij ik expliciet aan de CU en de SGP denk.

Ik zie uit naar de dag dat Nederland weer achter Israel zal gaan staan. Het huidige beleid kan nooit tot zegen van ons land en volk zijn. Wie Israel zegent, zal gezegend worden. Israel is Gods oogappel.
Ik bid dat God in gaat grijpen. Hoe? Dat weet ik niet. Dat vul ik ook niet in. Dat is in handen van Hem, Die alle macht heeft in hemel en op aarde.
Tegelijk moet deze ontwikkeling ons niet verbazen. De Bijbel geeft duidelijk aan dat Israel steeds meer alleen zal komen te staan in de eindtijd. Ik bid dat Israel het gaat leren om niet langer vertrouwen te stellen op het leger, ook niet op Amerika of welk ander land dan ook, maar dat ze hun vertrouwen leren stellen op de God van Israel en dat hun ogen open gaan voor de Messias, Jeshoea, Jezus Christus.

Dirk van Genderen

27 Reacties

 1. Troost Mijn Volk zegt:
  Geplaatst op vrijdag 13 december 2013 om 11:41

  Sjalom Dirk,

  Ik begrijp je moeite die je schetst. Dat doet mij sterk denken aan een Nederlands fenomeen: de koopman en de dominee. De ene keer wordt de handel geprezen en wordt de moraal terzijde gesteld. De andere keer wordt de moraal gepredikt en de handel terzijde geschoven. Voor Nederland een slechte ontwikkeling en tevens ook voor andere landen die zich openlijk distantiëren tegen mijn volk.

  Wat leert mij dit? Als eerste dat het loslaten van Israël een nationaal verlies betekent. De opgebouwde expertise wordt teniet gedaan door eenzijdigheid. Al snel krijg je het etiket opgeplakt van onbetrouwbaarheid. Met betrekking tot Mekorot versus Vitens vergeet men te melden dat de waterleveranties conform afspraken zijn. Dan de waterleveringen in Gaza: 1/3 deel gaat verloren vanwege lekkage en vervuiling in Gaza. De klagende partij merkt terecht op dat zij tekort komen. Daar hebben zij gelijk, met dien verstande dat zij intern orde op zaken moeten stellen en reparaties ter hand nemen. Dit manco is aan de klagers om dit op te lossen!

  Maar er is meer wat mij verheugd: uit de Bijbel blijkt dat mijn volk als eenling temidden van de volkeren komt staan. Daaruit leren we dat de komst van onze eigen Joodse Messias dichterbij is gekomen. Lees Lucas daar maar op na over de troon van David.

  Dan de mogelijke redding van de christelijke partijen om Nederland pro Israël te krijgen. Ik denk dat er hier sprake is van een gepasseerd station.

  Zeldzaam is het dat men met Joden in gesprek gaat. Men spreekt over ons zonder dat wij er bij betrokken worden. Dat doet pijn en laat ook de diepe kloof zien die kunstmatig in stand wordt gehouden. Wat beleefdheden worden uitgewisseld en ieder volgt weer zijn/haar eigen traditie.

  Onze Joodse Bijbelse visie gaat diep, staat los van kerkelijke dogma’s en biedt een inzicht vanuit de context en grondtekst. Het is een zeer groot voorrecht om vanuit de Joodse traditie Bijbels onderwijs te geven. De Bijbelse boodschap is niet oppervlakkig en bevat een grote diepte.

  Mijn volk heeft nog steeds een bijzondere taak!

 2. Likoed Nederland zegt:
  Geplaatst op vrijdag 13 december 2013 om 15:41

  De samenwerking van Vitens met Hamas in Gaza blijft wel bestaan!
  Hamas, dat het continu heeft over de vernietiging van Israel en in haar Handvest heeft vastgelegd dat de Joden uitgeroeid moeten worden.

  Daar heeft Vitens dus geen problemen mee, wel met wat huizen voor Joden.

 3. San zegt:
  Geplaatst op vrijdag 13 december 2013 om 16:33

  Beste Dirk,

  Wat een triest verhaal! Ja,mij dunkt dat Nederland niet wil achterblijven bij de negatieve houding ten opzichte van Israel door
  de EU-landen en in toenemende mate zelfs van Amerika. Inderdaad komt Israel steeds meer alleen te staan. Hier zien wij dat
  Gods plan steeds meer gestalte gaat krijgen en dat de profetieen vervuld gaan worden. De zware steen die de natien zullen
  heffen (Zacharia 12:3),zal op henzelf terecht komen. De vijandschap van alle landen jegens Israel zal henzelf schade berokkenen. De eindtijdscenario wordt steeds meer vervuld. We zien door het geloof al de contouren van de plannen van de
  wereld met Israel. De satan die hier achter zit wordt gebruikt om het Joodse volk te haten en te willen vernietigen. Ongekend dat een klein volk, dat alleen vreedzame plannen heeft, zo gehaat wordt. Heel onnatuurlijk als je dat je zo bedenkt. En duidelijk is het dat de boze geesten de natien mobiliseren voor de vernietiging van het kleine volk dat alleen in vrede wil leven (Ezechiel 38:11). Laten wij op deze ontwikkelingen acht geven en niet verslappen in getuigen maar volhouden tot aan het einde! En laten wij Israel gedenken in de gebeden en voor ons land ook bidden dat de regering ons geloof in de God van de Bijbel zal gedogen. Ook in ons land zien wij de vrije baan voor andere geloofsovertuigingen en steeds meer vijandschap ten opzichte van het Bijbels geloof. Ook een heel onnatuurlijke houding als men bedenkt dat andere geloofsovertuigingen nog nooit zo op de voorgrond treden als juist nu in de eindtijd! En met name hoe de Islam, die dood en oorlog predikt, zo gewild kan zijn. Ieder weldenkend mens zou zich niet met zulke denkbeelden moeten inlaten. Dat tart alle gezond verstand.

 4. Peer Schilperoord zegt:
  Geplaatst op vrijdag 13 december 2013 om 17:01

  Deze keer is het helemaal politiek. En dan valt het op dat men daar in Jeruzalem staat te schateren, terwijl de ambassada zich nog altijd niet in de hoofdstad bevindt.

 5. Moi (CDA-lid) zegt:
  Geplaatst op vrijdag 13 december 2013 om 20:37

  Laten wij maar de Vrijmetselarij en de satansBilderbergbende aanpakken! Volgens mij zijn zij diegenen die zo anti-Israël zijn!

 6. Christi zegt:
  Geplaatst op vrijdag 13 december 2013 om 22:05

  Wat zou het bijzonder en goed zijn voor Israel en voor ons als er, naar het voorbeeld van Noorwegen!, ook een delegatie christenen vanuit Nederland naar Israel zou afreizen om vergeving te gaan vragen voor datgene, waarin wij als Nederlanders falen o.a. in het zegenen en troosten van hen.
  We zouden hen kunnen bemoedigen met de woorden, dat de Here God met hen is in hun strijd!

 7. Willem zegt:
  Geplaatst op zaterdag 14 december 2013 om 16:56

  Ik kan het water wel afsluiten in onze woning.
  Kan echter geen ander waterbedrijf nemen. Vitens heeft ons volkomen in de macht.
  Een soort chantage van Vitens.

  Een goed verwoord stuk Dirk.

 8. keurom zegt:
  Geplaatst op zaterdag 14 december 2013 om 17:41

  Helemaal eens met Dirk; zeker de laatste zin is ook ons gebed! En de suggestie van Christie: eigenlijk zouden we daar als christenen echt iets mee moeten doen!

 9. Coby zegt:
  Geplaatst op zaterdag 14 december 2013 om 18:40

  ik geloof vast dat wij daar een oordeel over krijgen, wat wij Israel aandoen, krijgen wij als oordeel weer terug!!
  Profetisch is de val van de VS duidelijk. Ze hebben Israël laten vallen en vallen nu zelf. Wie Israël zegent wordt gezegend. Wie Israël vervloekt of beschadigt wordt zal zichzelf ernstig verwonden. Een voor de hele wereld ernstige situatie. De VS heeft geen respect meer omdat is gebleken een onbetrouwbare bondgenoot te zijn.
  Gaan wij als land ook die kant uit?
  Bid voor de vrede van Israel!!

 10. Ernst van Olffen zegt:
  Geplaatst op zaterdag 14 december 2013 om 18:56

  Is het ooit anders geweest?? Hoeveel Nederlanders hebben Joden verborgen tijdens WOII en hoeveel Nederlanders werkten mee aan het oppakken en transporteren van de Joden naar de Nazi-kampen?? Dat lijkt mij een interessante studie…. Ik weet mij in Amsterdam in 1942/’43 nog goed te herinneren, dat het Nederlandse Politie was die de huizen doorzochten op het verbergen van Joden!! Er was geen SS-er in de buurt, terwijl ze dat deden!! Na de oorlog waren ze plotseling allemaal zogenaamd bij de BS geweest…… Ik had nooit gedacht, dat het er zoveel waren……….. Er wordt meer verzwegen en gelogen dan we denken……

 11. Likoed Nederland zegt:
  Geplaatst op zaterdag 14 december 2013 om 19:33

  Is Vitens neutraal?

  https:\/\/likud.nl/2013/12/is-vitens-neutraal/

 12. Peter Schilperoord zegt:
  Geplaatst op zondag 15 december 2013 om 3:10

  Ook in deze donkere dagen voor de kerst is het belangrijk om niet al te ver af te dwalen van datgene waartoe wij geroepen zijn: de strijd in de hemelse gewesten.
  Een vers uit Jesaja (34:4), dat ook wordt geciteerd in Openbaring 6:14, gaat over de gruwelijke toorn des Heeren, Zijn zwaard als dronken van bloed.
  Misschien zijn deze teksten niet erg populair in onze moderne kerkdiensten, maar weet dat achter het politieke bedrijf dat wij zien, er een geestelijke realiteit bestaat die uiteindelijk de doorslag zal geven. De Heer voert oorlog in grote grimmigheid.
  Zorg dat u afgestemd bent op Zijn bedoelingen, zodat de dag des Heeren u niet overvalt als een strik.

 13. Zingarella zegt:
  Geplaatst op zondag 15 december 2013 om 8:58

  Voor iedereen die iets voor Israel wil doen is deze organisatie mss een tip (bij sommigen wellicht reeds bekend): https:\/\/www.nachamu.org

 14. Moi (CDA-lid) zegt:
  Geplaatst op zondag 15 december 2013 om 11:43

  Zouden wij als christen in Nederland en in de rest van Europa naar Israël moeten emigreren? Het nadeel is dan dat de rest van de samenleving verstoken blijft van de positieve invloed vanuit christenen. Juist in deze tijden van economische depresie en bezuinigingen op de zorg en sociale zekerheid, is het van groot belang dat christenen de hulp aan de armen weer gaan oppakken en zo hun positieve invloed in de samenleving doen gelden. Er ligt nu een hele belangrijke taak klaar voor de kerken om diegenen te helpen die hard door de overheidsmaatregelen getroffen worden. Denk maar aan bijv. voedselbanken, mantelzorg, diaconie, enz. Zouden wij christenen massaal naar Israël emigreren, wie moet deze taken dan overnemen?

 15. hub.eussen zegt:
  Geplaatst op zondag 15 december 2013 om 13:24

  Inderdaad,de politiek in Nederland wordt steeds meer antie-Israël en volgens de bijbel komt Israël steeds meer alleen te staan in de eindtijd, die steeds meer korterbij komt. Dirk, ik ben het met jouw laatste oproep eens: Wij Christenen kunnen alleen maar tot God bidden, dat Israel hun vertrouwen leren stellen op de God van Israël en dat hun ogen open gaan voor de Messias, Jezus Christus die weldra komende is. Hub.

 16. Loes de vos zegt:
  Geplaatst op zondag 15 december 2013 om 13:29

  Hallo lezers, Het volgend schrijven van Rabbi Meier Kahane heb ik gekopieerd en wil het met jullie delen.

  ‘Beste wereld,

  Ik heb begrepen dat jullie boos op ons hier in Israël zijn. Het schijnt dat jullie héél boos zijn, zelfs woedend. Het lijkt er trouwens op dat jullie iedere paar jaar boos op ons worden. Vandaag is het Gaza* en de ‘wrede onderdrukking van de Palestijnen’, gisteren was het Libanon * en daarvoor kwam het door het bombardement van de kernreactor in Irak, de Yom Kippur oorlog, de Sinaï-campagne. Het lijkt er dus op dat Joden die overwinnen en daardoor blijven leven, jullie buitengewoon kwaad maken.

  Maar beste wereld, lang voordat Israël bestond, waren jullie al boos op ons Joden. De Duitsers die Hitler kozen werden boos op ons, en de Oostenrijkers die zijn intocht in Wenen toejuichden, werden ook boos op ons. We maakten een hele rij Slavische landen boos: Slovaken, Litouwers, Oekrainers, Russen, Hongaren, Roemenen. Ja, we hebben een lange geschiedenis achter de rug met de boosheid van de wereld.

  We maakten de Kozakken boos, die tienduizenden van ons vermoordden in 1648 en 1649. We maakten de kruisvaarders boos die tijdens hun bevrijding van het ‘heilige land’ zó boos op Joden waren, dat ze ontelbaren van ons afslachtten.

  Eeuwenlang maakten we de Rooms Katholieke kerk boos, die zijn best deed om ons door middel van inquisities onze plek te wijzen. We maakten ook de aarstvijand van deze kerk, Maarten Luther, boos, die in zijn oproep om de synagoges te verbranden met de Joden daarin, een bewonderenswaardige christelijke oecumenische geest tentoon spreidde.

  Juist omdat wij zo van slag waren omdat wij jullie iedere keer boos maakten, beste wereld, besloten we om jullie bij wijze van spreken te verlaten, en onze eigen Joodse staat op te richten.

  Dus besloten wij om naar huis te gaan. Ons thuis, waar we 1900 jaar eerder uit weggedreven waren door de Romeinen, die we klaarblijkelijk ook al boos gemaakt hadden.

  De reden is dat het samenleven met jullie in de verschillende landen waaruit jullie bestaan, jullie klaarblijkelijk irriteerde, boos en van slag maakte. Wat was er dan beter dan jullie te verlaten en op die manier van jullie te houden, zodat jullie misschien ook van ons zouden kunnen gaan houden?

  Dus besloten wij om naar huis te gaan. Ons thuis, waar we 1900 jaar eerder uit weggedreven waren door de Romeinen, die we klaarblijkelijk ook al boos gemaakt hadden.

  Het lijkt er echter op, beste wereld, dat jullie maar moeilijk tevreden te stellen zijn. Nadat we jullie en jullie pogroms en inquisities en kruistochten en holocaust hadden verlaten en besloten om in ons eigen kleine landje te gaan wonen, bléven jullie nog steeds boos op ons.

  Jullie werden boos omdat we die ‘arme Palestijnen’ zouden onderdrukken. Jullie zijn ontzettend kwaad dat we het land dat we in 1967 veroverden, niet wilden opgeven, want dat was in jullie ogen toch hét obstakel voor ‘vrede’ in het Midden Oosten.

  Moskou is boos, Washington is boos, de radicale moslims zijn boos en ook de vriendelijke Egyptische gematigden zijn boos.

  Maar beste wereld, verplaats je eens in de reactie van een gewone Jood uit Israël. In 1920, 1921 en 1929 bestonden er nog helemaal geen ‘gebieden uit 1967′ om vrede te bewerkstelligen tussen Joden en Arabieren. Er was zelfs nog helemaal geen Joodse Staat waar ook maar iemand boos op kon worden.

  Ondanks dat slachtten diezelfde ‘onderdrukte Palestijnen’ tientallen Joden in Jeruzalem, Jaffah en Hebron af. Op één dag werden er in 1929 67 Joden in Hebron afgeslacht.

  Beste wereld, waarom deden de Arabieren, de Palestijnen, dat in 1929? Zou dat toen al hun boosheid over de Israëlische ‘agressie’ in 1967 geweest kunnen zijn? En waarom werden er 510 Joodse mannen, vrouwen en kinderen door Arabieren afgeslacht tussen 1936 en 1939? Was dat soms ook omdat zij boos waren vanwege ’1967′?

  En toen jullie, beste wereld, in 1947 het VN-verdelingsplan presenteerden, waarin een Palestijnse staat werd gecreëerd naast een piepklein Israël, en de Arabieren ‘NEE!’ schreeuwden, ons de oorlog verklaarden en 6000 Joden ombrachten, was dat omdat zij toen al boos waren vanwege ’1967′?

  En trouwens, beste wereld, waarom hebben we jullie boze uitroepen toen níet gehoord? De ‘arme Palestijnen’, die al jaren Joden vermoorden met explosieven en bommen, zijn dezelfde mensen die, toen ze ál het land hadden wat ze nu eisen om hun eigen staat op te richten, probeerden om de Joodse staat in de zee te verdrijven.

  Dezelfde bedriegelijke gezichten, dezelfde haat, dezelfde kreten ‘Slacht de Joden af!’ die nu worden geschreeuwd, waren toen ook al te horen. Dezelfde mensen met dezelfde droom: vernietig Israël.

  Wat hen gisteren niet lukte is vandaag nog steeds de dag hun droom – maar wij zouden hen dan niet mogen ‘onderdrukken’?

  Beste wereld, jullie keken toe gedurende de Holocaust. Jullie keken toe toen in 1947 zeven landen ons de oorlog verklaarden, de oorlog die de Arabische Liga trots vergelijkt met de ‘Mango slachtingen’. Jullie keken toe in 1967, toen Nasser, wild toegejuichd door uitzinnige massa’s in iedere Arabische hoofdstad in de wereld, zwoor de Joden de zee in te drijven.

  En morgen kijken jullie ook gewoon toe, als Israël zich geconfronteerd ziet met de dreiging uitgeroeid te worden.

  Omdat wij weten dat de Arabieren dagelijks van deze uitroeiing dromen, zullen we alles doen wat mogelijk is om in leven te blijven in ONS EIGEN LAND!

  En beste wereld, als jullie daar mee zitten, denk dan eens aan al die keren in het verleden dat jullie ons dwars zaten. In ieder geval, beste wereld, als jullie je storen aan ons, is hier tenminste één Jood in Israël, die dat helemaal NIETS kan schelen.

  ‘An Open Letter to the World’ (Rabbi Meir Kahane)

 17. loes van es zegt:
  Geplaatst op zondag 15 december 2013 om 15:02

  Inderdaad Ernst dit was het eerste wat mij opviel toen ik in Yad Vashem kwam, een totaal verdraaid verhaal over hoe Nederland in de crisisjaren en tijdens de oorlogsjaren met Gods volk omging, ook het verbijsterende aandeel wat christenen hierin hadden hebben mij en velen die daar zijn geweest geschokt, en tegelijk verlangt ook mijn hart om net als Christi om naar Israel te gaan en ons als christenen maar ook als Nederlanders diep te verootmoedigen van onze wandaden en de nog steeds
  egocentrische houding die in vele kerken gemeenten naar de Joden leeft.
  Wie weet kan er zo.n reis eens van gaan komen, ik ken meerdere gelovigen die dit ook zo op hun hart hebben, en daarom Vader God wilt U maar zo’n verootmoedigingsreis organiseren waarin we vanuit het diepst van ons hart echt schuld gaan belijden aan dit prachtige volk.
  Dank U Jezus, dat wij met velen Uw volk en onze broeders en zusters mogen zegenen in Uw naam! Amen!

 18. Tjeerd Prosee zegt:
  Geplaatst op zondag 15 december 2013 om 22:11

  Bid voor de SHALOM Vrede voor Jerusalem
  Bid voor voorspoed voor elke inwoner van Geheel ISRAEL
  Bid voor SHALOM en Bescherming voor elk mens van ISRAELs 12 stammen waar ook ter wereld
  Nederland BlIJF achter ISRAEL staan!!!
  Teken de petitie-TEGEN antie semitisme opdat onze regering zich hierover zal moeten beraden!
  Wie ISRAEL zegent zal gezegend worden! Wie dat niet doet zal het tegenovergestelde ondervinden!
  Besef dat nu eindelijk eens en leer van de geschiedenis van vele landen hoe het hun verging
  toen men G-ds volk opnam en hoe het deze landen verging toen men G-ds volk verdreef!
  EERT de SCHEPPER De ALMACHTIGE ADONAI ELOHIEM JESHUA HA MISSIAS Komt TERUG ten eerste voor ISRAEL
  ook voor de gehele wereld!Help ZIJN OOGAPPELVOLK!WIJ HEBBEN EEN JOODS BOEK G-Ds WOORD.LEES HET!

 19. maartje zegt:
  Geplaatst op zondag 15 december 2013 om 22:44

  ik zie er van komen dat dezelfde kant uit gaat als in de tweede wereldoorlog. zien ze dan niet dat ze israel weg willen hebben? daar was hitler ook mee bezig. wat God beloofd heeft: hij laat zijn volk niet meer van de aardbodem verdwijnen. ik waarschuw de mensen, ik heb de wereldoorlog bewust mee gemaakt. het sluipt zachtjes aan toe. wat hebben die mensen geleden in de wereld.

 20. hub.eussen zegt:
  Geplaatst op maandag 16 december 2013 om 9:24

  Beste Loes de Vos,

  Wat een afschuwelijke opsomming van alle geweldadigheden, door alle eeuwen heen ,tegen het joodse volk. Maar ik denk niet dat je door het benoemen van deze opsomming van geweldadigheden, vrede in het midden-oosten mee kunt afdwingen, ook niet via een oorlog. Bij een vredes-proces moet je niet achterom kijken en niet (speculerend)vooruit kijken, maar onderhandelen met drie werkwoorden : DELEN – GEVEN – VERGEVEN . Hub.

 21. Ad zegt:
  Geplaatst op maandag 16 december 2013 om 9:32

  Ik kan me van harte vinden in je commentaar Dirk!! Maar, een kleine kanttekening: ik verwacht helemaal niets van een Tweede Kamer, die op de rem gaat trappen!!! Overigens, zoals je zelf ook opmerkt, de houding van onze minister van Buitenlandse Zaken, zal ons land zegen ontnemen in plaats van geven!!
  De laatste alinea van het commentaar HELEMAAL waar!

 22. Ineke van der Graaff zegt:
  Geplaatst op maandag 16 december 2013 om 13:01

  Laten we als wachters op de muur van Jeruzalem plaatsnemen en uitzien wat Adonai voor Zijn volk gaat doen …
  Jesaja 52: De HEER ontbloot zijn heilige arm ten overstaan van alle volken, en de einden der aarde zien hoe onze God redding brengt.

 23. Peter zegt:
  Geplaatst op maandag 16 december 2013 om 16:29

  Hoi Dirk,

  U (jij) zegt in bovenstaand schrijven o.a.: “Ik noem dit besluit absurd” en “Het is voor mij totaal onbegrijpelijk” enz. Terecht of onterecht, jij mag zoiets schrijven, maar……als ik dan eens een kritische persoonlijke opmerking plaats (paar weken geleden) dan is dat “not done” en komt die opmerking niet eens in beeld. Ja, ja, Dirk, zo kun je op een leuke manier kritisch zijn. Tegenspraak wordt niet geduld.

  Peter,

  Ik maak me ook geen enkele illusie dat dit “schrijven” wordt gepubliceerd

 24. Jan Timmers zegt:
  Geplaatst op maandag 16 december 2013 om 20:03

  Geachte heer Koornstra,
  Zo te lezen bent u een volger van de zgn ‘vervangingsleer’. De gemeente is in de plaats van Israël gekomen. Realiseert u zich wel dat de Bijbel spreekt over het geënt zijn van de chr. gemeente (uit de heidenen!) op de edele olijf (Israël)? Uit dat volk is onze Heer voortgekomen en daar in Jeruzalem zal Hij ook terugkomen.
  Overigens was ook Bisshop Toetoe (een goede vriend van Mandela) niet uitgenodigd op de begrafenis. Er speelt blijkbaar veel politiek mee.
  De Bijbel leert op veel plaatsen: Israël is en blijft het volk van God. Laten we niet ophouden voor dat volk te bidden en het te zegenen, en het zal ons Christenen in Nederland ook tot zegen zijn.

 25. shalom zegt:
  Geplaatst op maandag 16 december 2013 om 23:57

  In een verloren wereld lijken Vrede en veiligheid ver weg in het Israelisch-Palestijns conflict, het is een afschuwelijke realiteit. De geschiedenis leert mij de ellende onder ogen te zien en anno 2013 is het niet veel beter. Toch is Christus mijn voorbeeld, mijn zekerheid en hoop voor de naderende toekomst. Hij vraagt van ons om voor de vijand te bidden, hoe gruwelijk zijn daden ook zijn, want de DUIVEL en zijn personeel zitten nooit stil. Toch gaat Gods Heilsplan met Israel en de wereld gestaag door. De mensen verlangen naar de waarheid en er is maar 1 waarheid. Ik blijf geloven dat de oogst groot zal zijn, maar arbeiders………
  Met onze GEBEDEN is het van groot belang opmerkzaam te blijven op onze gebedsverhoringen, want deze getuigen van onze grote God, hij hoort naar ons! Laten we blijven getuigen van zijn grote daden.

 26. Matthias van der Weide zegt:
  Geplaatst op woensdag 1 januari 2014 om 8:29

  Beste Dirk,
  Jij en allen die Israël liefhebben een rijk gezegend 2014. We zijn weer dichterbij de wederkomst van de Messias en de dag waar alle Joden naar uitzien met de verwachting ‘tot volgend jaar in Jeruzalem’. Al vele jaren zijn we als OostEuropa Zending betrokken bij Israel via onze afdeling Israël Support en ook de organisatie Shuva Israel die al een tiental jaren in Nederland actief is, mede op mijn initiatief als Stichting Shuva Israel Nederland.
  Jij en ik en onze medestanders zijn doorgaans bevlogen Christenen. Als ik je betoog zie van 13 december jl. dan zie ik heel veel zakelijke en haarscherpe analyses die de hypocrisie en primitiviteit van onze hedendaags politici blootleggen. Niet alleen Israël en de Palestijnen zijn daar de dupe van maar ook vluchtelingen, vreemdelingen en de zwakken in de samenleving en ook kwetsbare groepen als verslaafden, incluis seks slaven maar ook bijv. homoseksuelen. Zelfs oprechte politici laten zich monddood maken en biologeren door de slang van hun bedrieglijke welvaart.
  Israël en Jeruzalem zijn geduid als toetssteen. Wie de Joden aantast is ook niet kosher op alle andere issues van recht, ethiek en moraal. Die lieden vallen dus zo gemakkelijk door de mand. Maar wie Israël naar de mond praat gaat daarmee ook niet vrijuit. Laten we bij het kruisen van de degens met die lieden, vooral ons Bijbels inzicht niet op de voorgrond stellen, want we hebben te maken met mensen die daar geen boodschap aan hebben. Laten we hen aanspreken op hun eigen vermeende strijd voor mensenrechten. ‘Internationaal recht’ dat miljoenen Palestijnen in de armen drijft van Jihadisten en Sharia, dat is geen recht en het is bovendien superdom. Leer de Palestijnen hun Joodse medemens respecteren en reken af met de onmenselijke sharia. Net zoals Europa nu verzoend is met de Duitsers, zal het mogelijk zijn voor Israël om te leven met de Palestijnen waarbij in mijn vergelijking Israël de geallieerde macht voorstelt en de Palestijnse terreur vergelijkbaar is met de Naziterreur.

 27. Florianne Vogels zegt:
  Geplaatst op maandag 16 februari 2015 om 18:50

  Wat bedoelt “troost mijn volk” met onze eigen Joodse Messias? Is er dan nog een? Ik geloof in 1 Messias, die al op de aarde is gekomen om te lijden en te sterven voor onze zonden. Die verzoening heeft gedaan bij Zijn Vader voor hen die in Hem geloven en Hem liefhebben. Die nu in de Hemel zit op de troon aan de rechter hand van Zijn Vader en bezig is om terug te keren op de aarde. Al die dingen die er nu in de wereld gebeuren zijn Zijn voetstappen.

Laat een reactie achter

0 / 350 woorden