Dirk van Genderen.NL

Columnist, publicist, spreker

‘Laat mij drinken van dat Levende Water’ (11 reacties)

Geplaatst op vrijdag 14 februari 2014, 13:42 door Dirk A A

Het is een bijzondere geschiedenis, die in Johannes 4 staat beschreven. De Samaritaanse vrouw had dorst, raakte nooit verzadigd… De Here Jezus vertelt haar over het Levende Water. Als ze dat zal drinken, zal ze nooit meer dorst krijgen… Dit water kan ook uw dorst lessen, uw dorst naar geld, roem, eer, gezondheid, seks…

De Here Jezus was op weg van Judea naar Galilea. In vers 4 van Johannes 4 staat dan: ‘Hij moest door Samaria gaan.’ Dat had een bedoeling, een Goddelijke bedoeling. Dingen gebeuren niet toevallig. Ons leven wordt zoveel rijker als we door Gods genade Zijn hand leren zien in de dingen die gebeuren. Misschien wil Hij ook wel door deze tekst uw huis, uw leven binnenkomen.

Het wordt al snel duidelijk waarom Hij door Samaria moest gaan. Hij ontmoet bij een waterput bij de stad Sichar een Samaritaanse vrouw en vraagt aan haar om water. De vrouw weet niet wat ze hoort. ‘Hoe vraagt U, Die een Jood bent, van mij te drinken, die een Samaritaanse vrouw ben?’ Joden keken immers neer op de Samaritanen.

Het antwoord van de Here Jezus is verrassend. ‘Als u de gave van God kende, en wist Wie Hij is Die tegen u zegt: Geef Mij te drinken, u zou het Hem hebben gevraagd en Hij zou u levend water hebben gegeven.’
De vrouw begrijpt het niet. ‘U hebt niet eens een emmer en de put is diep’. ‘Bent U soms meer dan onze vader Jakob, die ons de put gegeven heeft en zelf daaruit gedronken heeft, evenals zijn kinderen en zijn kudden.’

Dan antwoordt Jezus haar: ‘Ieder die van dit water drinkt, zal weer dorst krijgen, maar wie drinkt van het water dat Ik hem zal geven, zal in eeuwigheid geen dorst meer krijgen. Maar het water dat Ik hem zal geven, zal in hem een bron worden van water dat opwelt tot in het eeuwige leven.’
Dat wil de Samaritaanse vrouw wel. Dan hoeft ze nooit meer naar deze bron te komen om water te halen.

Dan gebeurt er iets bijzonders. Ze krijgt de opdracht haar man te gaan halen. Op haar reactie dat ze geen man heeft, antwoordt de Here Jezus: ‘U hebt terecht gezegd: ik heb geen man, want vijf mannen hebt u gehad en die u nu hebt, is uw man niet. ‘Ik zie dat u een profeet bent,’ weet de vrouw nog uit te brengen.

Vervolgens vraagt ze waar moet worden aanbeden. ‘De tijd komt en is nu, dat de ware aanbidders de Vader zullen aanbidden in geest en waarheid, want de Vader zoekt wie Hem zo aanbidden. God is Geest en wie Hem aanbidden, moeten Hem aanbidden in geest en waarheid,’ reageert de Here Jezus op haar vraag.

De vrouw begint te vermoeden dat deze Joodse man wel eens de Messias kan zijn. ‘Wanneer Die gekomen zal zijn, zal Hij ons alles verkondigen.’
Jezus zegt dan tegen haar: ‘Ik ben het, Die met u spreek.’ Ze laat dan haar waterkruik staan, gaat naar de stad en vertelt de mensen dat er Iemand bij de waterput is, Die alles van haar weet. ‘Zou Hij niet de Christus zijn?’ De stad loopt dan uit om Hem te zien en te horen.

Deze vrouw heeft dorst en vindt de Here Jezus. Ze kwam om ‘gewoon’ water te halen, ze vindt het levende water. Als ze vervolgens naar de stad gaat om over de Here Jezus te vertellen, laat ze zelfs haar waterkruik bij de put staan.
Misschien hebt u ook wel dorst, net als deze vrouw. Deze vrouw zocht het geluk in haar leven in mannen, in seks. Ze had al haar zesde man. En let erop dat de Here Jezus zegt: ‘De man die u nu hebt, is uw man niet…’ Misschien had die man al een vrouw die hij in de steek had gelaten en zij had ook haar vorige mannen al in de steek gelaten.

Zij zocht haar geluk in de ene na de andere man. Dat was haar dorst… Dorst naar mannen… dorst naar lichamelijke bevrediging… dorst naar liefde…
Hier, bij deze waterput, biedt de Here Jezus haar levend water aan, Zichzelf, dat haar dorst zou stoppen en in haar zou worden tot een waterbron tot in het eeuwige leven.
Ik moet hier denken aan de woorden uit Jesaja 55:1, die hier tot vervulling komen: ‘O, alle dorstigen, kom tot de wateren, en u die geen geld hebt, kom, koop en eet, ja, kom, koop zonder geld, zonder prijs, wijn en melk.’

Als u, die dit leest, ook dorst hebt, moe bent misschien, op zoek bent naar liefde, geluk, erkenning, waardering of wat dan ook, stop de strijd en ga drinken bij het Here Jezus, de Bron van Levend Water.
‘Kom naar Mij toe, allen die vermoeid en belast bent, en Ik zal u rust geven. Neem Mijn juk op u, en leer van Mij dat Ik zachtmoedig ben en nederig van hart; en u zult rust vinden voor uw ziel; want Mijn juk is zacht en Mijn last licht’ (Mattheus 11:28-30).

Laat de Here uw kracht vernieuwen. Ontvang Zijn liefde, Zijn rust, Zijn vrede. ‘…opdat uw geloof niet zou bestaan in wijsheid van mensen, maar in kracht van God’ (1 Korinthe 2:5).
Hoop op de Here, verwacht Hem. Wat er ook gebeurt in uw leven, het loopt Hem nooit uit handen. Hij zorgt voor u.

‘Wanneer u zult gaan door het water, Ik zal bij u zijn,
door rivieren, zij zullen u niet overspoelen.
Wanneer u door het vuur zult gaan, zult u niet verbranden,
geen vlam zal u aansteken'(Jesaja 43:2).

Ook al bent u wanhopig, de Here is bij machte Zijn levende water in uw leven te laten stromen.
Denk eens aan David. Toen zijn stad Ziklag door de Filistijnen in brand was gestoken en de vrouwen, de kinderen en het vee was weggevoerd, raakte David zeer in het nauw. Zijn mannen – zijn leger – spraken erover hem te zullen doden.
1 Samuel 30:6 zegt dan dat David zich sterkte in de Here, zijn God. Je zou ook kunnen lezen: ‘David werd gesterkt door de Here, zijn God’. Ik denk dat het allebei waar is. De Here hield hem vast en hij hield zich aan de Here vast.

Dit is ook de weg die wij mogen gaan. Dan mogen we in alles – hoe zwaar, hoe moeilijk, hoe vreselijk ook – meer dan overwinnaars zijn door de Here Jezus, Die ons heeft liefgehad (Romeinen 8:37).

Dirk van Genderen

11 Reacties

 1. San zegt:
  Geplaatst op vrijdag 14 februari 2014 om 17:48

  Beste Dirk,

  Deze geschiedenis zie ik ook als dat van het water van deze wereld, krijg je weer dorst. Maar het levende water van de Here Jezus vervult, verzadigt, lest onze dorstige zielen met de rijkdommen van God uit Gods woord geopenbaard door de Heilige Geest. Als wij ervaren hebben dat de Here Jezus meer is dan wat er in deze wereld te krijgen is, dan zijn wij zalig (=gelukkig) te prijzen. Dat lest onze geestelijke dorst volkomen. Vragen omtrent de zin en nut van het leven worden met het kennen van de Here Jezus weggevaagd. Zijn aanwezigheid vult de diepste behoeften van de mens. Ieder die zoekende is kan bij Hem terecht. Al wie op Hem zijn geloof bouwt, zal niet beschaamd uitkomen. Maar wie op de fundamenten van deze wereld bouwt, zal bedrogen uitkomen. Een beter Fundament dan dat er ligt, namelijk die van de Here Jezus is er niet.

  San

 2. Peter Schilperoord zegt:
  Geplaatst op vrijdag 14 februari 2014 om 18:18

  Het is sabbat. Shalom! Kaarslicht is aanwezig, buiten is het donker en stil.
  De Heer Jezus heeft bij een bron in Shomron (Samaria) een ontmoeting met … tja, een lichtzinnig type.
  Zij ziet in de vreemdeling “iets bijzonders” en de Heer spreekt ook bijzondere woorden, Hij vertelt over een manier van leven die nieuw is voor deze vrouw.
  Gelukkig reageert zij spontaan en vol blijdschap, het hele dorp mag weten wat er gebeurt! Het priesterschap van onze Heer werkt, levend water is juist in dat warme Israël bijzonder groot nieuws.
  Maar, de Messias, de Koning der koningen, is Hij nog niet.
  Die onvoorstelbaar hoge rang verwierf Hij enige tijd later, stervend aan een martelpaal.
  In het bloed dat Hij uitstortte, was de vervulling van Gods onverbiddelijke eis der wet. Als een misdadiger terechtgesteld, droeg Hij een straf die ons, mensen, toekomt.
  Ziende op Jezus kunnen wij, mensen, vergeving ontvangen voor alles wat wij verkeerd hebben gedaan volgens Gods heilige wetten. De dood is dan niet langer ons loon, maar de genade die Jezus geven wil, het Eeuwige leven. Rom. 8
  37 Maar in dit alles zijn wij meer dan overwinnaars, door Hem, Die ons liefgehad heeft.
  38 Want ik ben verzekerd, dat noch dood, noch leven, noch engelen, noch overheden, noch machten, noch tegenwoordige, noch toekomende dingen,
  39 Noch hoogte, noch diepte, noch enig ander schepsel ons zal kunnen scheiden van de liefde Gods, welke is in Christus Jezus, onzen Heere.

 3. christi zegt:
  Geplaatst op zaterdag 15 februari 2014 om 11:02

  Prachtig….woorden om op te drinken!

 4. Ernst van Olffen zegt:
  Geplaatst op zaterdag 15 februari 2014 om 18:20

  “Levend water” en “stromend water” is in het Hebreeuws hetzelfde woord!! Bij wie “vol” is van Jezus, geeft Johannes in hoofdstuk 4, vers 14 een prachtig beeld, dat beide betekenissen omvat:
  “Maar wie gedronken heeft van het water, dat Ik hem zal geven, zal geen dorst krijgen in eeuwigheid, maar het water, dat Ik hem zal geven, zal in hem worden tot een fontein van water, dat springt ten eeuwigen leven.” en Lukas 6: 45 “Een goed mens brengt uit de goede schat zijns harten het goede voort en een slecht mens brengt uit de boze schat het boze voort. Want waar het hart vol van is, daarvan spreekt de mond.”……. En….. we mogen blijven drinken in eeuwigheid: Openbaring 21: 6 “En Hij sprak tot mij: Zij zijn geschied. Ik ben de alfa en de omega, het begin en het einde. Ik zal de dorstige geven uit de bron van het water des levens om niet.” en UITEINDELIJK: Openbaring 22: 17 “En de Geest en de bruid zeggen: Kom! En wie het hoort, zegge: Kom! En wie dorst heeft, kome, en wie wil, neme het water des levens om niet.” Een prachtige dag zal dat zijn!!!

 5. Dick zegt:
  Geplaatst op zondag 16 februari 2014 om 11:39

  Jezus is de bron in ons leven. Door Hem zullen er stromen van levend water uit ons binnenste vloeien.
  Hem alle eer

 6. Peter Schilperoord zegt:
  Geplaatst op zondag 16 februari 2014 om 17:13

  Aanvulling op de bijdrage van @Ernst van Olffen – Openbaring 22:1 En hij toonde mij een zuivere rivier van het water des levens, klaar als kristal, voortkomende uit den troon Gods, en des Lams.
  Titus 3:5 Heeft Hij ons zalig gemaakt, niet uit de werken der rechtvaardigheid, die wij gedaan hadden, maar naar Zijn barmhartigheid, door het bad der wedergeboorte en vernieuwing des Heiligen Geestes –

 7. N van Maastricht zegt:
  Geplaatst op zondag 16 februari 2014 om 19:35

  Beste Dirk,
  Wat een prachtig stuk is het deze week. Ik ben zo dankbaar dat ik ook van het Levende Water mag drinken. Hem, onze here Jezus komt alle lof en eer toe want Hij kocht met Zijn dierbaar bloed mij vrij. AMEN,AMEN.

 8. Ad zegt:
  Geplaatst op maandag 17 februari 2014 om 9:57

  Broeder Dirk!

  Opnieuw een heel fijne column, waarvoor dank!
  De totale nieuwsbrief is trouwens voor mij wekelijks een bemoediging! Dat op zich mag ook voor jou weer een bemoediging zijn!

 9. Robbert zegt:
  Geplaatst op donderdag 20 februari 2014 om 11:46

  Beste Dirk

  Ik dank God dat je al zo lang van die prachtige stukjes mag schrijven. Ze kunnen bestaan uit bemoedigingen, vermaningen, stof tot nadenken, gebed enzovoorts. Wat ze echter allemaal gemeen hebben is dat ze bedoeld zijn om op te bouwen.

  Ik hoop dat je nog lang tot zegen mag zijn voor de mensen om je heen.

 10. Lies zegt:
  Geplaatst op donderdag 20 februari 2014 om 12:12

  Afgelopen zondag 16 februari ging de preek over Jesaja 43 vers 18 en 19: Denkt niet aan hetgeen vroeger gebeurde en let niet op wat oudtijds is geschied; zie, Ik maak iets nieuws, nu zal het uitspruiten; zult gij er geen acht op slaan? Het zijn prachtige woorden, ook actueel voor deze tijd, deze verzen spreken mij heel erg aan, de liefde van God spreekt hier uit!
  Het onderwerp van deze preek was: Een nieuwe start! Zo kunnen wij altijd een nieuwe start in ons leven maken, zoals de vrouw in Samaria die een ontmoeting had met Jezus bij de waterput. God is barmhartig en vol van genade, Zijn armen zijn altijd uitgestrekt naar ons en de mensen om ons heen en wil redding geven, Zijn heil is eeuwig. Amen.

 11. hub.eussen zegt:
  Geplaatst op donderdag 20 februari 2014 om 13:23

  Een toepasselijk spreekwoord over dit thema:

  Water is van Levensbelang voor de mens, Maar Levend Water is van Eeuwigheidsbelang voor de mens. Hub.

Laat een reactie achter

0 / 350 woorden