‘Laat mij drinken van dat Levende Water’

Het is een bijzondere geschiedenis, die in Johannes 4 staat beschreven. De Samaritaanse vrouw had dorst, raakte nooit verzadigd… De Here Jezus vertelt haar over het Levende Water. Als ze dat zal drinken, zal ze nooit meer dorst krijgen… Dit water kan ook uw dorst lessen, uw dorst naar geld, roem, eer, gezondheid, seks…

De Here Jezus was op weg van Judea naar Galilea. In vers 4 van Johannes 4 staat dan: ‘Hij moest door Samaria gaan.’ Dat had een bedoeling, een Goddelijke bedoeling. Dingen gebeuren niet toevallig. Ons leven wordt zoveel rijker als we door Gods genade Zijn hand leren zien in de dingen die gebeuren. Misschien wil Hij ook wel door deze tekst uw huis, uw leven binnenkomen.

Het wordt al snel duidelijk waarom Hij door Samaria moest gaan. Hij ontmoet bij een waterput bij de stad Sichar een Samaritaanse vrouw en vraagt aan haar om water. De vrouw weet niet wat ze hoort. ‘Hoe vraagt U, Die een Jood bent, van mij te drinken, die een Samaritaanse vrouw ben?’ Joden keken immers neer op de Samaritanen.

Het antwoord van de Here Jezus is verrassend. ‘Als u de gave van God kende, en wist Wie Hij is Die tegen u zegt: Geef Mij te drinken, u zou het Hem hebben gevraagd en Hij zou u levend water hebben gegeven.’
De vrouw begrijpt het niet. ‘U hebt niet eens een emmer en de put is diep’. ‘Bent U soms meer dan onze vader Jakob, die ons de put gegeven heeft en zelf daaruit gedronken heeft, evenals zijn kinderen en zijn kudden.’

Dan antwoordt Jezus haar: ‘Ieder die van dit water drinkt, zal weer dorst krijgen, maar wie drinkt van het water dat Ik hem zal geven, zal in eeuwigheid geen dorst meer krijgen. Maar het water dat Ik hem zal geven, zal in hem een bron worden van water dat opwelt tot in het eeuwige leven.’
Dat wil de Samaritaanse vrouw wel. Dan hoeft ze nooit meer naar deze bron te komen om water te halen.

Dan gebeurt er iets bijzonders. Ze krijgt de opdracht haar man te gaan halen. Op haar reactie dat ze geen man heeft, antwoordt de Here Jezus: ‘U hebt terecht gezegd: ik heb geen man, want vijf mannen hebt u gehad en die u nu hebt, is uw man niet. ‘Ik zie dat u een profeet bent,’ weet de vrouw nog uit te brengen.

Vervolgens vraagt ze waar moet worden aanbeden. ‘De tijd komt en is nu, dat de ware aanbidders de Vader zullen aanbidden in geest en waarheid, want de Vader zoekt wie Hem zo aanbidden. God is Geest en wie Hem aanbidden, moeten Hem aanbidden in geest en waarheid,’ reageert de Here Jezus op haar vraag.

De vrouw begint te vermoeden dat deze Joodse man wel eens de Messias kan zijn. ‘Wanneer Die gekomen zal zijn, zal Hij ons alles verkondigen.’
Jezus zegt dan tegen haar: ‘Ik ben het, Die met u spreek.’ Ze laat dan haar waterkruik staan, gaat naar de stad en vertelt de mensen dat er Iemand bij de waterput is, Die alles van haar weet. ‘Zou Hij niet de Christus zijn?’ De stad loopt dan uit om Hem te zien en te horen.

Deze vrouw heeft dorst en vindt de Here Jezus. Ze kwam om ‘gewoon’ water te halen, ze vindt het levende water. Als ze vervolgens naar de stad gaat om over de Here Jezus te vertellen, laat ze zelfs haar waterkruik bij de put staan.
Misschien hebt u ook wel dorst, net als deze vrouw. Deze vrouw zocht het geluk in haar leven in mannen, in seks. Ze had al haar zesde man. En let erop dat de Here Jezus zegt: ‘De man die u nu hebt, is uw man niet…’ Misschien had die man al een vrouw die hij in de steek had gelaten en zij had ook haar vorige mannen al in de steek gelaten.

Zij zocht haar geluk in de ene na de andere man. Dat was haar dorst… Dorst naar mannen… dorst naar lichamelijke bevrediging… dorst naar liefde…
Hier, bij deze waterput, biedt de Here Jezus haar levend water aan, Zichzelf, dat haar dorst zou stoppen en in haar zou worden tot een waterbron tot in het eeuwige leven.
Ik moet hier denken aan de woorden uit Jesaja 55:1, die hier tot vervulling komen: ‘O, alle dorstigen, kom tot de wateren, en u die geen geld hebt, kom, koop en eet, ja, kom, koop zonder geld, zonder prijs, wijn en melk.’

Als u, die dit leest, ook dorst hebt, moe bent misschien, op zoek bent naar liefde, geluk, erkenning, waardering of wat dan ook, stop de strijd en ga drinken bij het Here Jezus, de Bron van Levend Water.
‘Kom naar Mij toe, allen die vermoeid en belast bent, en Ik zal u rust geven. Neem Mijn juk op u, en leer van Mij dat Ik zachtmoedig ben en nederig van hart; en u zult rust vinden voor uw ziel; want Mijn juk is zacht en Mijn last licht’ (Mattheus 11:28-30).

Laat de Here uw kracht vernieuwen. Ontvang Zijn liefde, Zijn rust, Zijn vrede. ‘…opdat uw geloof niet zou bestaan in wijsheid van mensen, maar in kracht van God’ (1 Korinthe 2:5).
Hoop op de Here, verwacht Hem. Wat er ook gebeurt in uw leven, het loopt Hem nooit uit handen. Hij zorgt voor u.

‘Wanneer u zult gaan door het water, Ik zal bij u zijn,
door rivieren, zij zullen u niet overspoelen.
Wanneer u door het vuur zult gaan, zult u niet verbranden,
geen vlam zal u aansteken'(Jesaja 43:2).

Ook al bent u wanhopig, de Here is bij machte Zijn levende water in uw leven te laten stromen.
Denk eens aan David. Toen zijn stad Ziklag door de Filistijnen in brand was gestoken en de vrouwen, de kinderen en het vee was weggevoerd, raakte David zeer in het nauw. Zijn mannen – zijn leger – spraken erover hem te zullen doden.
1 Samuel 30:6 zegt dan dat David zich sterkte in de Here, zijn God. Je zou ook kunnen lezen: ‘David werd gesterkt door de Here, zijn God’. Ik denk dat het allebei waar is. De Here hield hem vast en hij hield zich aan de Here vast.

Dit is ook de weg die wij mogen gaan. Dan mogen we in alles – hoe zwaar, hoe moeilijk, hoe vreselijk ook – meer dan overwinnaars zijn door de Here Jezus, Die ons heeft liefgehad (Romeinen 8:37).

Dirk van Genderen