Dirk van Genderen.NL

Columnist, publicist, spreker

De vergeten boodschap van bekering (18 reacties)

Geplaatst op vrijdag 28 februari 2014, 10:40 door Dirk A A

Vergis ik me of is het werkelijk waar dat de oproep tot bekering steeds minder klinkt. Kan dat er de oorzaak van zijn dat mensen die in de Here Jezus gaan geloven vaak niet radicaal breken met hun oude, zondige leven, en min of meer voortleven zoals ze altijd al leefden?

Ja, mensen die vanuit de ‘wereld’, uit een leven in grove zonden, tot geloof komen, daar zie je vaak wel een radicale bekering. Een breken met de zonde, gevolgd door een leven in toewijding aan de Here.
Maar voor veel andere mensen die gaan geloven, zonder dat er sprake is van een duidelijke bekering, is het bijna zo dat ze Jezus ‘erbij krijgen’. Het leven gaat door zoals het voorheen was.

Wanneer we kijken naar de boodschap die de Here Jezus bracht, dan ontdekken we in Zijn woorden heel duidelijk de oproep tot bekering. Eerst roept Hij op tot bekering, dan pas tot geloof.

Als Hij na de verzoeking door de satan in de woestijn begint met preken, klinkt het: ‘Bekeer u, want het Koninkrijk der hemelen is nabij gekomen’ (Mattheus 4:7).
In Markus 1:15 lezen we: ‘En Hij zei: De tijd is vervuld en het Koninkrijk van God is nabijgekomen; bekeer u en geloof het Evangelie.’

De oproep tot bekering maakt heel duidelijk dat het consequenties heeft om de Here Jezus te volgen. Je kunt niet zomaar doorleven met je oude leven.
Wanneer de Here Jezus Mattheus roept om Hem te volgen en Hij bij hem in huis is, hebben de Farizeeën dat al snel in de gaten. Ze ontdekken dat er ook tollenaars – Mattheus was immers zelf een tollenaar, vandaar – en zondaars mee-eten en vragen aan de discipelen van de Here Jezus waarom Hij dat doet. Maar Hij hoort hun vragen en geeft zelf antwoord. Hij zegt dan onder andere: ‘Ik ben niet gekomen om rechtvaardigen te toepen tot bekering, maar zondaars’ (Mattheus 9:13).

Ziet u, ook hier weer dat accent op de bekering van zondaren. Dat is onmisbaar omdat iemand die tot geloof komt, niet door mag gaan met zondigen. Daarom is bekering zo noodzakelijk.
Ook Lukas 13 is veelzeggend. Eerst wordt verteld over Galileeërs, van wie Pilatus het bloed met hun offers had vermengd.
Dan vraagt de Here Jezus aan degenen die Hem dit vertellen: ‘Denkt u dat deze Galileeërs grotere zondaars zijn geweest dan alle andere Galileeërs, omdat zij zulke dingen hebben geleden?’ (vers 2).
Zijn antwoord is duidelijk, met daarin opnieuw de oproep tot bekering: ‘Ik zeg u: Nee, maar als u zich niet bekeert, zult u allen evenzo omkomen’ (vers 3).

Vervolgens wordt in vers 4 gesproken over de 18 mensen op wie de toren in Siloam viel en die daardoor gedood werden. De Here Jezus vraagt dan: ‘Denkt u dat zij meer schuld hebben gehad dan alle andere mensen die in Jeruzalem wonen’.
Weer klinkt Zijn oproep tot bekering: ‘Nee, maar als u zich niet bekeert, zult u allen evenzo omkeren’ (vers 5).

Heel centraal in de Evangelieverkondiging van de Here Jezus stond dus de oproep tot bekering. Ook in de boodschap van Johannes de Doper stond deze oproep centraal.
Mattheus 3:1 en 2: ‘In die dagen trad Johannes de Doper op en hij predikte in de woestijn van Judea,
En zei: Bekeer u, want het Koninkrijk der hemelen is nabij gekomen.’

Ook veel van de Farizeeën en Sadduceeën komen naar hem toe. Zij krijgen van hem te horen: ‘Adderengebroed! Wie heeft u laten weten dat u moet vluchten voor de komende toorn? Breng dan vruchten voort in overeenstemming met de bekering…’ (Mattheus 3:7 en 8).

U zegt misschien: ‘Dat was allemaal voordat de Here Jezus Zijn leven gaf aan het kruis voor onze redding en voor de uitstorting van de Heilige Geest.
Toch lees je de oproep tot bekering ook in de eerste preek die na de uitstorting van de Heilige Geest wordt gehouden.

Wanneer de mensen daar in Jeruzalem de preek van Petrus beluisteren, worden ze geraakt in hun hart en zeggen tegen Petrus en de andere apostelen: ‘Wat moeten wij doen, mannenbroeders?’ (Handelingen 2:37).
Het antwoord van Petrus is heel duidelijk: ‘Bekeer u en laat ieder van u gedoopt worden in de Naam van Jezus Christus, tot vergeving van zonden; en u zult de gave van de Heilige Geest ontvangen’ (vers 38).

U ziet het: het eerste wat Petrus noemt, is bekering. ‘Bekeer u.’ Deze oproep moet ook nu klinken. ‘Bekeer u en geloof het Evangelie. Stel uw vertrouwen op de Here Jezus. Breek met de zonden in uw leven. Radicaal. En richt u op de Here Jezus.’

Misschien zegt u: Ik kan me niet bekeren, dat moet God toch doen. Weet u, telkens opnieuw lees je in de Bijbel de oproep tot bekering. Ook al in het Oude Testament, waar de Here het volk Israel voortdurend oproept tot bekering. Nooit wordt eraan toegevoegd dat je dat niet kunt. Laat de oproep staan. Bekeer u! En zeker, het is genade van God, wanneer Hij door Zijn Geest bekering in ons leven werkt.

Iemand denkt misschien aan de woorden in Jeremia 31:18: ‘Bekeer mij, zo zal ik bekeerd zijn.’ Toch is het niet terecht om een beroep op dit vers te doen. Het gaat in Jeremia 31 over Israel, wat van God was afgedwaald. Gods straffen waren over het volk heengekomen. Dan klinkt de roep ‘Bekeer mij, zo zal ik bekeerd zijn.’ Zo staat het in de HSV en ook in de SV. Deze woorden komen we trouwens ook tegen in Klaagliederen 5:21.

Wanneer ik de grondtekst goed bekijk, dringt zich een andere betekenis aan mij op, dan er vaak aan wordt gegeven. Het is zeker ook een gebed: ‘Laat mij terugkeren, zodat ik zal terugkeren.’ Het volk was afgedwaald van God, zoals ook een gelovige kan wegdwalen van God. In die zin lees ik dit vers.

God is het volk tegen gekomen, heeft het gestraft. Dan klinkt de roep van het volk: ‘Laat ons tot U terugkeren, zodat wij zullen terugkeren.’ Zo kan ook een gelovige, bij wie het geloofsleven is verflauwd, die misschien wel in zonde is gevallen, tot God roepen: ‘Here, doe mij tot U terugkeren, zodat ik tot U zal terugkeren.’

Het volgende vers van Jeremia 31 zegt dan, in de HSV: ‘Want nadat ik bekeerd was, heb ik berouw gekregen.’ Het woord bekering heeft hier in de grondtekst meer de betekenis: tot inkeer komen. Misschien is het ook voor u nodig deze weg te gaan. De Here verlangt ernaar ook u genadig te zijn.

Ik sluit af met de mooie woorden uit Jesaja 30:18: ‘Daarom wacht de HERE, opdat Hij u genadig zal zijn; en daarom zal Hij Zich verheffen om Zich over u te ontfermen. Voorzeker, de HERE is een God van recht. Welzalig zijn allen die Hem verwachten.’

Dirk van Genderen

18 Reacties

 1. Peter Schilperoord zegt:
  Geplaatst op vrijdag 28 februari 2014 om 11:44

  Ik schiet helemaal vol bij dit soort stukken, aan de dood en ernstige zonden (misdaden!) ontkomen, kan het mij niet radicaal genoeg zijn.
  Toch zie je, zo biddend en strijdend, dat de Heer Zelf nog veel radicaler IS.
  Hij HAAT de zonde en dat Jezus, om ons vergeving te kunnen schenken, Zijn leven gaf… dat wil er bij de meesten niet in. Men lijkt dit niet te kunnen begrijpen. Er wordt in dit artikel gesproken over “de Heilige Geest ontvangen”… als dat gebeurt, kan het nog wel veertig jaar duren voordat je iets gaat begrijpen van de WET,
  de wet waarin de bruid zich baadt als een vorm van Toerusting,
  de Wetten des Heeren waarin kinderen doorstromen naar ouderlijke macht!
  In de wet is God Schepping geschapen, hoe zou God kunnen zegenen, anders dan in de wet?
  In de wet is volmaakte, radicale vrijheid. Psalm 19. Om deze wet te herstellen (de wet ging verloren in de zondeval) liet Jezus Zich kruisigen. Hoe radicaal wilt u het hebben? Een bekéring kan nooit radicaal genoeg zijn.

 2. San zegt:
  Geplaatst op vrijdag 28 februari 2014 om 16:58

  Als je je wil bekeren, moet je ook weten waarvan je je moet bekeren. Daar kom je alleen achter als je een duidelijk zondebesef hebt. Sommige zonden zijn overduidelijk. Maar de “kleinere” zonden moeten ook beleden worden, nagelaten worden en dan zal de Here ontfermen. Zie Spreuken 28:13. Het hele leven is een proces van je je bekeren als je gezondigd hebt. Belangrijk is dat je overtuigd bent op grond van het woord van God, dat je zonden vergeven zijn. Zie 1 Johannes 1:9. Die zekerheid wil de Here ook geven door de Heilige Geest die in ons woont, mits wij niet gaan twijfelen aan de goedheid van God.
  Een onjuiste visie van het Kruis zorgt ervoor dat wij het met de zonde niet zo nauw nemen. Maar het is verschrikkelijk als dat het geval is. Johannes 3:16 wordt van een zelfopofferende agape-liefde veranderd in een alledaagse en banale voorstelling waarbij het goddelijke aspect ontkracht wordt. En dan kan het zijn dat het Kruis totaal geen impact heeft op het leven van de “gelovige”. Hij blijft maar doorleven met de onjuiste gedachte (naar mijn mening) dat hij behouden is. Waaruit moet anders blijken dat hij een nieuwe schepping is (2 Korinthe 5:17)? Waaruit blijkt zijn liefde voor de Here als het Kruis z’n werk in het oude leven niet heeft kunnen uitwerken tot een geheel andere leven en wandelen in nieuwheid des levens? Jezus zegt dat het liefde voor Hem is, als je Zijn geboden wil houden. Zie Johannes 14:15. Als ons geestelijk leven geen enkele offer kent, die de Here van ons vraagt, dan vrees ik dat iemand misleid is. Ze zijn totaal niet geheiligd en zij denken en praten en doen net als de wereld. San

 3. A. Klein (v.d. Eindtijdbode) zegt:
  Geplaatst op zaterdag 1 maart 2014 om 9:49

  Amen !!

 4. Moi (CDA-lid) zegt:
  Geplaatst op zaterdag 1 maart 2014 om 12:20

  Verder merk ik bij mijzelf ook dat als je christelijk bent opgevoed dat de bekering veel minder radicaal is dan wanneer je uit de wereld komt. Je krijgt dan altijd wel de christelijke normen en waarden mee. Ook ik heb als 16-jarige jongen in 1990 de Heere Jezus aangenomen als mijn Verlosser, Zaligmaker en Heer. Daardoor merk ik wel dat ik anders tegen de dingen aankijk dan 25 jaar geleden voor mijn bekering, ook heb ik door de bekering onderscheid voor wat goed en kwaad is en ben ik lang niet zo egoïstisch meer als voor de bekering.

  Als actief lid van het CDA ben ik bezig om mij aan te sluiten bij het CDA-werkgroep Basisgroep Sociale Zekerheid die opkomt voor de zwakkeren in de samenleving. Om daar in Den Haag de vergaderingen van deze werkgroep bij te wonen, vraagt ook om offers voor het geloof in de Heere Jezus. Namelijk een 3-uur lange treinreis heen-en-terug!

 5. toevallige voorbijganger zegt:
  Geplaatst op zaterdag 1 maart 2014 om 14:40

  Beste San, ik heb m’n worstelingen op deze punten. Meermalen heb ik meegemaakt dat de tegenstander juist dergelijke argumenten ook heeft geprobeerd te gebruiken om mensen onderuit te halen in hun heilszekerheid. Want als er nog zonde is in mijn leven, ben ik dan wel gered? Vertrouwen op redding uit genade wordt dan soms makkelijk streven naar redding uit werken. De vrucht uit iemands leven wordt gezien als bewijs van bekering. En dat wordt voor mij gevaarlijk gebied. Ikzelf worstel ook met veel in mijn leven, zeker waar het de opvoeding van mijn kinderen betreft, wat ik hen toesta en wat ik verbied, maar ook qua opstelling binnen Gods gemeente. Wie ik ben tegenover broeders en zusters. En dan moet ik erkennen zwak te zijn en veel fouten te maken. Soms ook strijdensmoe te worden, met alle gevolgen vandien. Gelukkig mag ik erop vertrouwen dat de Heer mij nooit zal laten vallen en eens veilig thuis zal brengen. Ben ervan overtuigd dat dit snel zal zijn.

 6. Jan Hartman zegt:
  Geplaatst op zaterdag 1 maart 2014 om 17:26

  Beste broeder Dirk, Volgens mij heb je helaas gelijk. Oproep tot bekering mist in heel wat gemeentes.
  Als ik hier in het noorden van ons land, in mijn directe omgeving predikers beluister, dan hoor ik een sociale prediking. Vaak een zoetsappige preek, prediking zonder inhoud.

  Predikers die het hebben over genezing, bevrijding, je goed moeten voelen etc.
  Wij moeten met elkaar terug naar het Begin! Ik voorop!
  Ernst maken met het Woord van de Heere en komen tot een Christus prediking.

 7. Carla zegt:
  Geplaatst op zaterdag 1 maart 2014 om 19:25

  Ik vrees dat je je niet vergist en dat deze oproep terecht is. Er lijkt wel een taboe te liggen op het benoemen van zonde. Niemand van ons is beter dan de ander, laten we elkaar aansporen om heilig en rein te leven zodat we straks zonder vlek of rimpel Hem mogen aanschouwen.

 8. Frea Timmerman zegt:
  Geplaatst op zaterdag 1 maart 2014 om 19:58

  Zelf ben ik niet gelovig opgevoed, maar kwam als meisje van tien jaar tot een radicale bekering op een bijbelles van de openbare lagere school. Ik besefte toen, dat de Here Jezus voor mijn zonden was gestorven, en ontving ik mijn heilszekerheid! En heb daar nooit meer aan getwijfeld. Weinig kerkmensen konden mij in die tijd vertellen, hoe ik kon groeien in mijn geloof. Ik ontdekte door intensieve en langdurige Bijbelstudie, wie Jezus Christus was, in al Zijn volheid en glorie!!! Als kind bemerkte ik, dat in vele kerken weinig preken gingen over bekering en wedergeboorte, en zag ik dat sommige mensen net zo leeg de kerk uitkwamen, dan ze erin gingen. Als kind moest ik daar soms om huilen, want ik kon mijn liefde voor de Here Jezus vaak niet delen. En nog steeds kom ik vele mensen tegen die wel gelovig zijn, maar waar de persoonlijk relatie met Jezus Christus ontbreekt (beslist niet veroordelend bedoeld). Maar de Bijbel zegt immers dat als we niet wederom geboren worden, geen deel hebben aan het koninkrijk van God. Ieder mens die zich gelovig noemt, moet eenmaal geknield zijn bij het kruis van Christus, voor de vergeving van hun zonden (dat is wedergeboorte). Anders wordt het religie i.p.v. een relatie. Dan moet aan veel verplichtingen worden voldaan, die maar weinig aansluiten, bij dat wat God met Zijn kerk heeft bedoeld. Helaas willen velen niet meer knielen voor hun wedergeboorte. Ook belijdenis of doop alleen, maken je zeker nog geen kind van God. Dat zoveel mensen hun geloof alleen maar laten afhangen van een zondagse preek, (die best goed kan zijn hoor) zonder ooit zelf op zoek te gaan in de Bijbel, is dagelijks zichtbaar. In plaats van Koningskinderen, leven velen als geestelijke bedelaars, die af en toe een kruimeltje proberen op te vangen, van de rijkelijk gedekte tafel van onze Heer. De ware kerk van Jezus Christus, (naam niet belangrijk) kan alleen funktioneren op basis van een verkondiging over wedergeboorte-doop en de Heilige Geest. Vanuit deze Bijbelse basis, worden de gaven en de vruchten van die zelfde Geest, vanzelfsprekend zichtbaar!

 9. a.-koelmans zegt:
  Geplaatst op zaterdag 1 maart 2014 om 20:23

  Amen, dit is zo nodig, ook om de Here Jezus dankbaar te zijn.!!!

 10. Willem zegt:
  Geplaatst op zaterdag 1 maart 2014 om 20:41

  Frea: Amen.

 11. B.van Rijssel zegt:
  Geplaatst op zaterdag 1 maart 2014 om 21:06

  De oproep tot bekering wordt vaak gemist en is toch zo noodzakelijk! Zonder bekering en geloof kunnen wij God niet zien. Op het gebed wil Hij ons bekeren. Wij moeten verlost worden van onze zonden, tot geloof en bekering komen. Laat dat telkens gehoord worden in de prediking van Gods Woord.

 12. Troost Mijn Volk zegt:
  Geplaatst op zaterdag 1 maart 2014 om 21:36

  Sjalom allen,

  Yeshua sprak mijn volksgenoten op een indringende wijze aan op hun houding en gedrag. De Farizeeën dachten met een juiste instelling dat zij het aan het rechte eind hadden. De Sadduceeën loochenden zelfs de opstanding uit de dood en gaan voorbij aan het feit dat er doden opgewekt werden. Deze hoofdgroepen moesten geestelijke leiding geven! Beiden groepen door onbuigbare regels en voorschriften. Dat was beslist niet de strekking van de Thora en ging daar zelfs tegen in. Zij namen geen afstand van de bedreven zonden door onze voorvaderen. Zij vermeerderden de overtredingen door toevoegingen aan de Thora, die niet naar de geest of letter van de Thora behoren.

  Yeshua trad corrigerend op tegen de verkeerde interpretatie en uitleg van de geboden en bediende zich, zoals het in die dagen een gewoonte was van een gelijkenis die ook mijn volksgenoten heel goed begrepen. Met veel nadruk wees Yeshua de zwakke plaats aan. Hij wist als geen ander dat op de juiste manier te vertolken. Duidelijk klonk in die dagen de oproep tot bekering en schulderkenning van de misdaden die juist ons volk tegenover G’d deed. Wij hebben onder de volkeren van deze wereld een bijzondere plaats gekregen en G’d heeft ons heel bewust uitgekozen. We zijn behoorlijk gestruikeld en hebben dubbele slagen voor onze overtredingen moeten incasseren. Deze slagen zouden we nimmer hebben gekregen als we ons aan het Woord van G’d hadden gehouden. Als volk hebben we een dubbele verantwoordelijkheid gekregen: als eerste naar onszelf en te tweede naar deze wereld als een priestervolk voor deze wereld.

  Het is niet zo dat de overige volkeren van deze wereld een vrijbrief krijgen. Ook een bescheiden uit de volkeren stond bij de berg Sinaï toen de Thora werd gegeven. Zij zijn medeverantwoordelijk voor hun daden en krijgen eveneens te maken met G’d die oproept tot het houden van de geboden. Daarom klinkt de oproep van Yeshua naar mijn volk ook door naar de schapen van de andere stal. Ook van hen wordt koninklijk gedrag geëist door G’d.

  Dus terug naar de Bron!

 13. H. Bakker zegt:
  Geplaatst op zaterdag 1 maart 2014 om 21:51

  Goed stuk, ook zeer nodig. Vroeger zeiden mensen in mijn omgeving wel eens. Als je wederomgeboren bent dan merk je dat in gewaad, gelaat, in de praat en in de daad. Daar werd dan van alles vaak aan gehangen, maar ik denk dat in de kern daar wel een waarheid in is gelegen. Na bekering wordt het anders in de kleding, in je uiterlijk, je spreken en in hoe je handelt. Wat nu vaak plaatsvind is een bekering van kroeg naar kerk, zoals vaak gezegd wordt. Op zich natuurlijk al heel goed. Maar het moet bij ons allen diep in ons hart komen en tot een heilig levenswandel komen. Niet alleen kijken naar anderen, maar ook zien op ikzelf ben. Allen Gods zegen toegewenst en een goede zondag.

 14. Ernst van Olffen zegt:
  Geplaatst op zaterdag 1 maart 2014 om 22:23

  Christenen beseffen helaas heel zelden, dat NIETS doen een veel grotere zonde kan zijn dan dingen verkeerd doen… Bekering staat aan het begin van je redding en je redding staat aan het begin van je roeping! Bij dingen NIET doen, denk ik juist aan onze ROEPING!! Wij zijn “geroepenen”!!! De meeste christenen zijn helaas alleen gericht op hun eigen zieleheil en dus sterk gericht op hun eigen redding en minder of helemaal niet op de redding van anderen. Ook Paulus noemt zich een “geroepene” door de Heer!! Als de apostelen alleen bezig geweest zouden zijn met hun redding, zoals de meeste christenen, dan zaten we hier vandaag nog zonder evangelie!! Abraham was al “geroepen”!! Mozes was geroepen, Jesaja was geroepen, elke auteur van onze Bijbelboeken was geroepen!! Als je je roeping volgt, dan gebeurt er wat! Als je je roeping “volgt” gaat de Heer zelfs vóór je uit!! In wezen volg je dan de Heer!! Soms bedenk ik wel eens, als elke christen vandaag één mens tot bekering brengt van zijn onheilsweg, dan hebben we morgen twee keer zoveel christenen in Nederland…. Wie zich niet druk maakt om de bekering, de redding, van anderen heeft al het eerste gebod overtreden: “je naaste liefhebben als jezelf” Matt. 18: 3 “Voorwaar, Ik zeg u, wanneer gij u niet bekeert en wordt als de kinderen, zult gij het Koninkrijk der hemelen voorzeker niet binnengaan.” Als iemand van een schip overboord valt, dan grijpen we toch ook de eerste de beste reddingsboei? De geestelijke redding van iemand die overboord valt lijkt ons meestal koud te laten…. Ben je zelf dan wel gered denk ik dan….. Ben je dan niet GEROEPEN om wat te doen??
  Judas 1: ” weest ook barmhartig jegens sommigen, die twijfelen, 23 redt hen door hen uit het vuur te rukken, maar weest jegens anderen barmhartig in vreze, uit afkeer zelfs van het kleed, dat door het vlees bevlekt is.”

 15. J.Nieuwenhuizen zegt:
  Geplaatst op zondag 2 maart 2014 om 12:53

  De welbekende William Booth (1829-1912)heeft tijdens zijn leven al gewaarschuwd voor een christendom zonder de Heilige Geest, een christendom zonder Jezus Christus, vergeving zonder bekering, verlossing zonder wedergeboorte, wèl een hemel, maar geen hel.
  Billy Graham (1918 – ….) zei het iets anders namelijk: wij hebben duizenden mensen in onze kerk- gebouwen ontvangen zonder dat deze bezoekers ter plekke ooit een persoonlijke ontmoeting met de Heere Jezus Christus hebben gehad.

 16. Hub.Eussen. zegt:
  Geplaatst op donderdag 6 maart 2014 om 11:26

  Beste Ernst van Olffen,

  Ik ben het volledig met jouw duidelijke visie en zienswijze over dit thema eens :
  Wij zijn geroepenen en moeten onze missionaire roeping en opdracht, daadwerkelijk in praktijk brengen met onze gegeven talenten en gaven Gods op weke plek dan ook. Laat zien, horen en leef je Christen-zijn voor, vooral nu we in de eindtijd leven, want het is 5 vóór 12 voor zijn Wederkomst. Hub.

 17. Peter Schilperoord zegt:
  Geplaatst op donderdag 6 maart 2014 om 20:26

  Eén dezer dagen mocht ik de genezing meemaken van een gebroken hart, ha ha ha, de mensen vinden zoiets erg grappig, weet ik uit ervaring, maar in feite betekent zoiets dat je buitenspel staat in de wereld.
  Ik heb hier vijfenvijftig jaar last van gehad. Alleen maar omdat ik serieus heb gewerkt aan de vervulling van mijn roeping, kwam ik ten slotte in aanmerking voor herstel.
  Wij, mensen, hebben de Heer lief met ons hart, wij leggen ook contacten en bouwen relaties met het hart in de eerste liefde. Het is als met alles zo dat je er niet bij nadenkt wanneer iets goed werkt.

 18. R Phaf zegt:
  Geplaatst op zaterdag 4 maart 2017 om 8:49

  Hier even een nadenker.
  een aantal jaren geleden gaf de Heere mij deze woorden om door te geven aan Zijn lichaam.
  Mijn Hart is voor u, maar is uw hart voor Mij!
  Shalom,
  R Phaf
  Streetlight ministries

Laat een reactie achter

0 / 350 woorden