Roofzuchtige wolven in schapenvachten (1)

Als wij iets nodig hebben, is het wel de gave van onderscheid, om te weten wat van de Here is en wat niet. In Zijn eindtijdrede in Mattheus 24 waarschuwt de Here Jezus voor de valse profeten die zullen komen en die velen zullen verleiden (vers 11). Het zijn de roofzuchtige wolven in schapenvachten (Mattheus 7:15). Pas op voor hen, kijk uit! Het gaat hen om hun eigen eer, hun financiële gewin, waarbij ze velen wegtrekken bij de Here Jezus vandaan.

Aan de buitenkant lijken ze op schapen. Op het eerste gehoor klinkt hun boodschap aantrekkelijk. Ze spreken over geloof, tekenen en wonderen, maar hun binnenkant is niet zuiver. Daar zit de roofzuchtige wolf, die erop uit is jouw geld, jouw vertrouwen, jouw ziel in z’n macht te krijgen. Pas op!

Valse profeten, valse leraars brengen een boodschap die op het eerste gezicht soms goed kan klinken, maar die ten diepste haaks staat op het Evangelie van de Here Jezus Christus. De ene leert dat de hel niet bestaat, een ander meent te weten dat er meer wegen tot God leiden. Weer anderen stellen dat alle gelovigen recht hebben op voorspoed, welvaart en gezondheid.

Laten we niet vergeten dat we niet te strijden hebben tegen vlees en bloed, maar ‘tegen de overheden, tegen de machten, tegen de wereldbeheersers van de duisternis van dit tijdperk, tegen de geestelijke machten van het kwaad in de hemelse gewesten’ (Efeze 6:12). Deze strijd kunnen we niet aan in eigen kracht, maar alleen met Gods wapenrusting aan. Dan kunnen we stand houden en weerstand bieden tegen de listige verleidingen van de duivel (vers 11).

Speciale aandacht vraag ik voor de zogenaamde voorspoed- en welvaartspredikers, ook wel de Word of Faith predikers genoemd. Het zijn dwaalleraars, die de gemeente van de Here Jezus op een dwaalweg voeren. Ze komen volop voor in Amerika, Afrika, Zuid-Amerika en ook steeds meer in Nederland.

Ze prediken dat gelovigen recht hebben op voorspoed, welvaart en gezondheid. Valse predikers zijn zo populair omdat iedereen gezondheid, voorspoed en rijkdom wil. En wanneer je kritische opmerkingen maakt over zulke predikers krijg je al snel te horen dat je de gezalfden des Heren niet aan mag raken.
Maar wie waren deze gezalfden des Heren? We lezen over hen in Psalm 105:15. Het zijn de aartsvaders en hun nakomelingen.

De Efezebrief roept ons op de werken van de duisternis te ontmaskeren (Efeze 5:11). Dat is onze plicht wanneer we zien dat Gods Woord wordt aangevallen, wanneer Gods eer wordt aangetast en wanneer goedbedoelende gelovigen worden misleid.
Wat opvalt bij de welvaarts- en voorspoedpredikers is dat ze doen alsof ze zelf god zijn. Ze denken dat zij kunnen bewerkstelligen wat God moet doen. Sterke nadruk leggen ze op het positieve denken. Als je positief spreekt, positief denkt, kun jij iets nieuws maken, zoals gezondheid, geld en werk.

Nergens in de Bijbel lees je dat ons voorspoed, welvaart en geluk wordt gegarandeerd als we tot geloof in de Here Jezus komen. Zei Hij het zelf al niet: ‘Als ze Mij vervolgd hebben, zullen ze ook u vervolgen’ (Johannes 15:20). Dit is geen populaire boodschap, maar wel de waarheid van de Bijbel. En wanneer iemand niet geneest, zeggen ze dat zijn of haar geloof niet goed of niet voldoende is. Wat een wrede boodschap!

In de samenkomsten van deze predikers gebeuren de meest wonderlijke dingen. Van zelfbeheersing, wat in Galaten 5:22 toch vrucht van de Heilige Geest wordt genoemd, is vaak geen sprake meer. Verschijnselen als heftig schudden, onbedaarlijk lachen en het achterover vallen is er heel gewoon. Wist u dat deze zelfde verschijnselen ook voorkomen in het hindoeïsme?

Dit vallen wordt vallen in de geest genoemd. Geest wordt altijd met een hoofdletter G geschreven, maar ik schrijf het bewust met een kleine letter. Mensen vallen altijd achterover, terwijl je dit in de Bijbel nergens terugvindt. Als mensen een ontmoeting met de Here hebben, met de Heilige, vallen ze in aanbidding of verootmoediging voorover. De enige keer dat mensen achterover vallen is bij de soldaten die de Here Jezus gevangen komen nemen, als een oordeel.

Laat het ons verlangen zijn meer en meer vervuld te worden met de Heilige Geest (Efeze 5:18). En zeker, de Here is bij machte meer dan overvloedig Zijn zegen te schenken, Zijn gaven te geven, tot opbouw en tot zegen van Zijn gemeente. Vaak verwachten we veel te weinig van Hem. Ziet u uit naar wat Hij gaat doen?
Laten we tegelijk alert zijn. Laten we alle geesten toetsen of ze uit God zijn. Blijf dicht bij de Here Jezus, laat u leiden door de Heilige Geest en zorg dat u de Bijbel kent.

Dirk van Genderen

(Mits er in de wereld geen ontwikkelingen plaatsvinden die direct onze aandacht vragen, hoop ik volgende week een vervolg op dit commentaar te plaatsen.)