Dirk van Genderen.NL

Columnist, publicist, spreker

Roofzuchtige wolven in schapenvachten (2) (22 reacties)

Geplaatst op vrijdag 14 maart 2014, 11:20 door Dirk A A

De waarschuwing in het commentaar van vorige week tegen valse profeten en valse leraars heeft veel reacties opgeroepen: via de website, maar ook in persoonlijke reacties via de e-mail. De reacties varieerden van instemming met de inhoud van het artikel tot zorg erover. Zorg of zo’n artikel niet zou leiden tot het afwijzen van alle gaven en werkingen van de Heilige Geest in deze tijd.

Voor alle duidelijk: Dit was en is beslist niet de bedoeling. Vandaar dat ik op een gegeven moment nog de volgende opmerking aan het commentaar heb toegevoegd: ‘Laat het ons verlangen zijn meer en meer vervuld te worden met de Heilige Geest (Efeze 5:18). En zeker, de Here is bij machte meer dan overvloedig Zijn zegen te schenken, Zijn gaven te geven, tot opbouw en tot zegen van Zijn gemeente. Vaak verwachten we veel te weinig van Hem. Ziet u uit naar wat Hij gaat doen?’

Verschillende mensen wezen mij op Mattheus 7:21-23:
21 Niet ieder die tegen Mij zegt: Here, Here, zal binnengaan in het Koninkrijk der hemelen, maar wie de wil doet van Mijn Vader, Die in de hemelen is.
22 Velen zullen op die dag tegen Mij zeggen: Heere, Heere, hebben wij niet in Uw Naam geprofeteerd, en in Uw Naam demonen uitgedreven, en in Uw Naam veel krachten gedaan?
23 Dan zal Ik hun openlijk zeggen: Ik heb u nooit gekend; ga weg van Mij, u die de wetteloosheid werkt!

Dit zijn aangrijpende woorden. Het moet ons alert maken en roept ons op om alle geesten te toetsen of ze uit God zijn. 1 Johannes 4:1 zegt: Geliefden, geloof niet elke geest, maar beproef de geesten of zij uit God zijn; want er zijn veel valse profeten in de wereld uitgegaan.

Iemand zette deze week op internet een – naar zijn zeggen – profetische boodschap over de ontwikkelingen in Oekraïne. Hij begon met te zeggen dat het een ‘verse’, nieuwe profetie was, nu de spanningen in Oekraïne en de Krim zo zijn opgelopen. Slimme lezers gingen op zoek op internet en vonden dat deze man al meer dan een jaar geleden precies dezelfde boodschap ook al had geplaatst. Zoiets klopt niet. Het is vervolgens aan deze ‘profeet’ om hierop een reactie te geven, maar, zover ik kan nagaan, heeft hij dat nog niet gedaan.

In het vorige commentaar wees ik al op de 100 procent garantie die voorspoed- en welvaartpredikers geven op gezondheid voor gelovigen. En nogmaals: Wis en waarachtig geloof ik wel zeker dat de Heere ook vandaag geneest en dat door de Geest geleide mensen woorden van Hem spreken.
Maar het komt erop aan het echte van het onechte te onderscheiden. Vandaar dat we alles moeten toetsen aan het Woord van God en dat we ons bij het onderscheiden van de geesten moeten laten leiden door de Heilige Geest, Die ons in al de waarheid zal leiden.

Een paar opmerkingen over het spreken in tongen, wat ook vaak voorkomt in zulke samenkomsten. Ik meen dat het beter is om het te hebben over spreken in talen. Kijk maar naar Handelingen 2, bij de uitstorting van de Heilige Geest. De andere talen die werden gesproken, konden immers worden verstaan door al degenen die uit andere landen naar Jeruzalem waren gekomen.

De Bijbel geeft ook duidelijk aan dat, wanneer in een samenkomst in andere talen wordt gesproken, die talen vertaald moeten worden. Dat gebeurt zelden. Lees maar, 1 Korinthe 14:27 en 28.
27 En als iemand in een andere taal spreekt, laat het dan door twee of hoogstens drie mensen gedaan worden, ieder op zijn beurt, en laat één het uitleggen.
28 Maar als er geen uitlegger is, laat hij dan in de gemeente zwijgen, maar laat hij tot zichzelf spreken en tot God.

De vorige keer schreef ik al over de welvaart- en voorspoedpredikers die stellen dat gelovigen recht hebben op voorspoed, welvaart en gezondheid. Als je niet geneest, zou je te weinig geloof hebben.
Ik heb het horen zeggen vanaf het podium: ‘Prijs de Heer, je bent genezen.’ Groot applaus volgde. Halleluja. Maar er gebeurde niets. De blinde bleef blind. Het lukte de verlamde een paar dagen om op haar benen te staan, maar toen kwam ze weer in de rolstoel terecht. Dan klopt er iets toch niet.

En zeker, de Here is zo genadig, dat Hij soms wel geneest. Laten we alles van Hem verwachten. Maar we kunnen Hem niet dwingen om iedereen te genezen.

En zeker, toen de Here Jezus op aarde was en in de begintijd van de apostelen, vonden er veel genezingen plaats. Maar in de loop van Handelingen worden de genezingen minder.
In Handelingen 19 vinden er nog geweldige genezingen plaats. In vers 11 en 12 lezen we:
11 En God deed buitengewone krachten door de handen van Paulus,
12 zo zelfs dat, als de zweetdoeken of de doeken die hij om zijn middel droeg, van zijn lichaam op de zieken gelegd werden, de ziekten van hen weken en de boze geesten uit hen weggingen.

Enige tijd later, zo’n tien jaar, is de situatie totaal anders geworden. In 2 Timotheüs 4:20 lezen we dat Paulus Trofimus ziek achterliet in Milete. Filippenzen 2:27 zegt dat Epafroditus ziek was tot de dood. En Timotheüs moest wat wijn drinken voor zijn maag en voor zijn veelvuldige kwalen (1 Timotheüs 5:23).

De Here geneest. We horen het, dan hier, dan daar. Maar er is ook een andere kant: lang niet iedereen geneest. Mensen – ook gelovigen – overlijden soms al op jonge leeftijd, ook kinderen. Wat een verdriet.
Ook mensen die gebedsgenezers worden genoemd, worden ziek, hebben last van allerlei kwalen en sterven.

De Here kan toelaten dat mensen ziek worden. Exodus 4:11 zegt: Maar de HERE zegt tegen Mozes: wie heeft de mens een mond gegeven? Of wie maakt iemand stom, doof, ziende of blind? Ben Ik het niet, de HERE.

Waarom? Wij hebben daar vaak geen antwoord op. De Here kan lijden en moeilijkheden gebruiken om ons te reinigen, te heiligen, om Zichzelf in ons te verheerlijken.
De valse predikers zeggen: ‘God geeft je gezondheid, welvaart, voorspoed.’
De Here Jezus zegt: ‘Neem je kruis op, volg Mij.’
Weet u, het gaat niet om ons, om ons geluk, maar om de eer en de glorie van de Here Jezus. Zijn kracht wordt in onze zwakheid volbracht en Zijn genade is voor ons genoeg (2 Korinthe 12).

Ik bid de Here om wijsheid, om onderscheidingsvermogen, om de leiding door Zijn Woord en door Zijn Geest. Om te weten wat van Hem is en wat niet van Hem is.
Leef met de Here Jezus, blijf in Hem. Neem tijd om in de stilte met Hem te zijn, met Hem te spreken en naar Zijn stem te luisteren. Zorg dat je de Bijbel kent en ga in volle vrijmoedigheid tot de troon van de genade (Hebreeën 4:16).

Er komt een dag dat we de Here zullen zien in glorie en heerlijkheid. Dan zullen ook wij delen in Zijn heerlijkheid. Het volmaakte opstandingslichaam dat we van Hem zullen ontvangen, zal nooit meer ziek zijn. Daar mogen we nu al naar uitzien, ons nu al in verheugen.
Romeinen 8:18 zegt: Want ik ben ervan overtuigd dat het lijden van de tegenwoordige tijd niet opweegt tegen de heerlijkheid die aan ons geopenbaard zal worden.

Dirk van Genderen

22 Reacties

 1. Moi zegt:
  Geplaatst op vrijdag 14 maart 2014 om 15:05

  In de prediking hoort het volbrachte verlossingswerk van de Heere Jezus aan het Kruis van Golgotha voor mijn zonden centraal te staan en niet allerlei dweperijen rondom de Heilige Geest! De Heilige Geest moet je niet aanbidden, maar zien als diegene die je bijstaat wanneer dat nodig is en als diegene die wijst op zonde, oordeel en genade door de Heere Jezus! De Heilige Geest wijst altijd op de Heere Jezus.

 2. San zegt:
  Geplaatst op vrijdag 14 maart 2014 om 23:03

  Beste Dirk,

  Ik ben blij dat je deze moeilijke kwesties durft aan te gaan en de gelovigen de juiste weg wil wijzen. Je visie is heel ontnuchterend maar wel waar. Het is in deze tijd niet makkelijk om de juiste geestelijke weg te vinden.
  Jezus heeft ook gezegd dat de poort eng is en de weg smal die ten leven leidt. En er zijn velen die hun eigen eer en gewin zoeken en zodoende de mensen op dwaalwegen doen gaan. Het is een flinke geestelijke strijd om Jezus te blijven volgen. De weg is vol strijd en moeite maar de Here houdt ons vast. Velen verdragen de gezonde leer ook niet (meer). Dit zijn de dagen van de eindtijd.

  Groeten van San

 3. Dick zegt:
  Geplaatst op zaterdag 15 maart 2014 om 11:11

  Vanaf de zijlijn heb ik deze discussie gevolgd. Natuurlijk is het zo dat we onderscheiden moeten wat van God is en wat niet. Toch moeten we elkaar niet veroordelen maar elkaar de weg wijzen van de Liefde.
  Wat ik zo mooi vind in de Bijbel is de reactie van de centurion die aan Jezus vroeg om zijn slaaf te genezen. Jezus antwoordde dat Hij mee zou gaan. Verrassend is het antwoord van de centurion; u hoeft alleen maar te spreken en mijn slaaf zal genezen. Daar ligt denk ik de sleutel. Deze man geloofde in de kracht van de woorden van Jezus. Dit omdat Jezus zelf het Woord is.
  Later in Matheus 12 zegt Hij het zo tegen de geleerde; Want op grond van je woorden zul je worden vrijgesproken, en op grond van je woorden zul je worden veroordeeld.
  Laten we elkaar dan ook bemoedigen met woorden van Jezus. Zijn Geest zal op de juiste tijd ons dit duidelijk maken.
  Laten we ophouden om elkaar aan te vallen en te veroordelen (zie de reactie van een dominee uit Montfoort over Els Borst). Laten we geen gebrek hebben aan geloof maar alles van Hem verwachten.

 4. joke schenzel zegt:
  Geplaatst op zaterdag 15 maart 2014 om 11:11

  In het tijdschrift Middernachtsroep van nr. 1 2014 staat ook het één en ander over tongentaal. Alexander Seibel schrijft o.a. hierover dat Paulus zegt dat het spreken in tongen zal ophouden. Hij zegt niet wanneer, maar een korte blik op de geschiedenis van de Kerk laat zien hoe nauwkeurig dit in vervulling is gegaan en dat het spreken in tongen (glossolalie) langzamerhand verdwijnt.

 5. Hub.Eussen. zegt:
  Geplaatst op zaterdag 15 maart 2014 om 11:18

  Beste Dirk,

  Op 60 jarige leeftijd kwam ik als R.K. Kerklid pas tot het ware Christelijk geloof. Alléén, op mijn meditatie plekje in de natuur. Toen heb ik Jezus in mijn hart gesloten. Zijn Geest leidt mij nu als mijn leidsman door dit verdere aardse leven en dankzij Zijn kracht heb ik nu het onderscheidings-vermogen gekregen om valse profeten te herkennen. Ik sluit mij dan ook aan bij Dirks-gebed: Bid tot de Here, om wijsheid, om onderscheidings-vermogen, om de leiding, door Zijn-Woord en door Zijn Geest. Amen. Hub.

 6. jonge weduwe zegt:
  Geplaatst op zaterdag 15 maart 2014 om 11:23

  Beste Dirk,

  Het bemoedigt me je commentaar te lezen. Inderdaad God geneest niet altijd. Maar door lijden en moeite komen we wel dichter bij Hem. De Heere Jezus heeft zelf door het lijden heen gehoorzaamheid geleerd. Wie zijn wij dat wij het dan zonder lijden zouden kunnen? Het overlijden van mijn man heeft me er extra bij bepaald dat het niet alleen om het leven hier gaat, er wacht ons een beter toekomst.

 7. Rien de Jong zegt:
  Geplaatst op zaterdag 15 maart 2014 om 11:31

  Beste Dirk,

  Dank je wel voor je Bijbelse, nuchtere analyse en waarschuwingen wat betreft deze zaken!

  Gods zegen,
  Rien

 8. Elisabeth zegt:
  Geplaatst op zaterdag 15 maart 2014 om 12:43

  Beste Dirk,

  Ik heb net je nieuwsbrief gelezen. Maar ik vind dat je in je nieuwsbrief geen negatief oordeel over ds. van Andel moet vellen. Je oordeelt nu over de dominee, terwijl je zelf in je stukjes ook vaak scherp bent, zeker wat betreft de mensen die tegen Israël zijn. Heb je de dominee gesproken? Ik vind dit niet leuk. Het doet me zeer. De dominee is misschien te bout geweest en hij had dit misschien ook beter niet in een kerkblaadje moeten zetten. Maar Els Borst is zeker niet pro God en zijn wetten geweest. Moeten wij, als gelovigen, dan ook gelijk met ons oordeel komen over onze medebroeders en zusters? God komt toch het oordeel toe?

  Groetjes van Elisabeth

 9. Christiaan zegt:
  Geplaatst op zaterdag 15 maart 2014 om 12:43

  Hartelijk dank Dirk, er zijn Gods kinderen waarvan ik er één ben die ernstig misleid geworden zijn en die ternauwernood kunnen ontsnappen uit zo’n dwaalleer, er is in de meeste gevallen geen liefde meer tot de waarheid en in de Bijbel is te lezen waar dat toe kan leiden. Dus Dirk, ik dank God voor jou en deze 2 artikelen want hierdoor weet ik dat ik niet alleen sta en er een enorme bemoediging is voor mij om me vast te klampen aan God en aan zijn Woord om te kunnen standhouden want het gaat om Zijn Eer. Ik heb gezien dat ongelovigen/geïnteresseerden die (aan)getrokken werden door God, terecht kwamen in dit soort samenkomsten waarin in tongen werd gebulderd, mensen achterover vielen, gilden en krijsten, en lachten in de geest en waar uitgesproken werd dat ze ook nog doden gingen opwekken want dat deed Jezus immers ook. Het is niet vreemd dat deze ongelovigen/geïnteresseerden vervolgens niet wisten hoe snel ze zich uit de voeten moesten maken omdat ze het te eng vonden worden. Ga dan nog maar eens uitleggen dat we een Liefdevolle en Genadige God hebben en dat Jezus zijn Zoon voor onze zonden is gestorven en dat Jezus ons de Heilige Geest gegeven heeft die de Trooster en Geest de Waarheid wordt genoemd die ons zal leiden tot de volle Waarheid. En dat Jezus uitnodigt wie vermoeid en belast zijn en rust zal geven aan degenen die op Zijn uitnodiging ingaan. Jezus onze Heer heeft gezegd “zie toe dat niemand u misleide”. Het is duidelijk voor mij Dirk dat God je hiervoor heeft geroepen niet alleen om te waarschuwen maar ook om degenen zoals ikzelf te bemoedigen om weer het vertrouwen in God te hervinden want je kunt zwaar beschadigd raken door mensen of kerken die het weliswaar mogelijk goed bedoelen maar toch het spoor bijster zijn geraakt of aan het raken zijn omdat de toetsing aan Gods Woord naar de achtergrond is geraakt met alle gevolgen van dien. Nogmaals hartelijk Dirk, groet van Christiaan.

 10. A. Klein (v.d. Eindtijdbode) zegt:
  Geplaatst op zaterdag 15 maart 2014 om 13:01

  Beste Dirk,

  Ik wil graag AMEN zeggen op je goed onderbouwde artikelen (dit 2de deel en het 1ste, gewijzigde/aangevulde deel) over dit – toch zeker belangrijke – onderwerp.
  We mogen, nee behoren elkaar, natuurlijk vooral ook op de leer die we onderwijzen of aanhangen, te toetsen, en/of in liefde terecht te wijzen, maar dan wel op Bijbels onderbouwde gronden, en niet slechts op gevoel.
  Vooral ook de reacties van San (nr. 2) en jonge weduwe (nr. 6) geven m.i. een goede/duidelijke inhoudelijke aanvulling op het onderwerp.

 11. jantjeop t Holt zegt:
  Geplaatst op zaterdag 15 maart 2014 om 13:46

  Hoi Dirk
  Helaas hebben we ook te maken met de tegenstander die ons het verkeerde wil laten doen, maar als we de Smalle weg bewandelen en dicht bij onze hemelse Vader blijven komt het helemaal goed !!!!!!!!!!

  Jezus is meer dan Overwinnaar !!!!!!!!!!!!!!!!!! Shalom Jantje!!!!!

  Gods zegen voor jou en je gezin.

 12. Henny zegt:
  Geplaatst op zaterdag 15 maart 2014 om 14:05

  @Dick, We worden in Gods Woord opgeroepen om nuchter en waakzaam te zijn en de werken van satan te ontmaskeren en anderen daar voor te waarschuwen. Ik heb het er een beetje moeite mee dat er heel vaak wordt gezegd dat wij niet mogen veroordelen. Wij mogen best de dingen benoemen die fout gaan, fout verkondigd worden. Christiaan geeft daar een heel goed voorbeeld van hoe gemakkelijk je in dingen kan worden meegesleept en hoe moeilijk het is om daar weer uit te komen. Eerlijk gezegd vind ik dat Dirk nóg wel wat scherper had mogen zijn in zijn schrijven. We leven in een tijd waar meer en meer dwaalleraren en dwaalleringen zullen komen. En ik vind het een gemis dat er in Nederland zo weinig over geschreven gesproken wordt, omdat men bang is mensen voor de reacties. Er wordt zoveel gesproken over dat we een leger voor de Heer zijn. Maar weet je? Een leger heeft ook wachters en verspieders om te onderscheiden waar de vijand zich bevindt. Veelal zie ik dat het “leger” in volle vaart vooruit gaat, zonder die wachters en verspieders en als een dolle overal doorheen gaan, zonder zich te bekommeren over de slachtoffers, die worden neergezet als zwakke strijders die te weinig geloof hebben. Ik hoop echt dat er meer mannen en vrouwen in Nederland op gaan staan om ons allemaal te wijzen op het gevaar van de dwaalleraars, dwaalleringen en dwaalwegen.

 13. Ed zegt:
  Geplaatst op zaterdag 15 maart 2014 om 14:24

  Wie de geschriften van ds. J. C. Blumhardt kent, weet dat hij schreef: ‘Als een weduwe moet de gehele christelijke kerk rouwklederen aandoen en dag en nacht tot de Here zuchten, dat Hij haar weer geeft, wat haar ontroofd is en dat Hij ons toch in ons geloof versterkt.’ En elders: ‘Het is mogelijk dat pas latere geslachten de vrucht van onze gebeden ervaren. Onze gebeden zijn hamerslagen op de bolwerken van de vorst der duisternis, die dikwijls moeten worden herhaald.’

  Nee, niet iedereen geneest, en ik onderschrijf dat in de charismatische beweging zeer onwijs en ontactisch met mensen omgegaan wordt, waarbij de liefde tot de mens ‘gewoon als mens zoals hij is met al zijn kwalen en gebreken als schepsel van God’ op de achtergrond kan raken. Daar is al veel schade mee aangericht. Maar het mag ook niet als een excuus gebruik worden voor ongeloof en geestelijke laksheid.

 14. Peter Schilperoord zegt:
  Geplaatst op zaterdag 15 maart 2014 om 16:31

  Schapen in wolfskleren…? Het Lam Gods in de gedaante van een Leeuw!
  De smalle weg gaan wij in moeite en pijn, soms, maar eens volgt er de verheerlijking tot macht en majesteit, als wij met hoogwaardigheid bekleed zullen leven in het koninkrijk van God.
  Totdat die dag aanbreekt, is het van alles wat, eigenlijk.
  In de discussie over valse leraars en ‘wolven in schaapskleren’ mogen wij dan ook wel eens nadenken over een ‘halve waaarheid’.
  Dat wil zeggen: “keurig” geworteld en gegrondvest leven in… Satans macht… en verder die macht voorstellen als “de enige Waarheid en het Woord van God”… (!) Hier geldt het Bijbelwoord uit Mattheüs 13, de gelijkenis van de zaaier, dat je het verschil soms niet kunt zien, dat het onkruid eerst moet opgroeien met het graan en dat God pas veel later, op Zijn tijd, zal oordelen en scheiding aanbrengen.

 15. Petra zegt:
  Geplaatst op zondag 16 maart 2014 om 13:39

  Dank je wel Dirk, voor je duidelijke uitleg over dit onderwerp. Ook ik werd al jong weduwe en samen met onze kinderen waren er zoveel vragen. Mijn dochter wilde zelfs nooit meer bidden want God verhoorde toch niet! Het was een heel moeilijk onderwerp, tot ze begrepen dat God wel degelijk gebeden verhoorde want hun lieve vader mocht na een ontzettende lijdensweg, voor eeuwig bij zijn Here en Heiland zijn. Het ziekbed van mijn man heeft God gebruikt om de wereld los te laten en geheel en al op Hem te vertrouwen in leven en in sterven!
  De satan is er altijd op uit om dat wat de Geest ons leert, tegen te spreken en te overschreeuwen met dwaalleer, maar als we dicht bij Gods Woord blijven en elke dag weer om onderscheidingsvermogen vragen, zal Hij ons brengen op plaatsen waar Gods Woord naar waarheid wordt verkondigd! Hij is de Weg, de Waarheid en het Leven!

 16. Hanneke Veldkamp zegt:
  Geplaatst op zondag 16 maart 2014 om 14:41

  Beste Dirk,

  Ik deel de mening van Elisabeth onder nummer 8. Ik ben het volledig met haar eens.
  Toen ik de mening van deze dominee op teletekst las, kreeg ik daarna meerdere keren op mijn hart om voor hem te bidden.

  Laten we voor elkaar bidden, als we het niet met elkaar eens zijn en elkaar in de Naam van Jezus zegenen met een Zegen die ons dichter bij Hem brengt. De Here Jezus wil dat Zijn Lichaam tot een Eenheid komt, zodat het goed gaat functioneren. Die Eenheid komt er door gebed voor elkaar en niet door veroordeling.

  God’s rijke Zegen toegewenst en een hartelijk groet van Hanneke

 17. Maggie van Namen zegt:
  Geplaatst op zondag 16 maart 2014 om 17:01

  Lieve broeders en zusters,

  In 1 Joh. 4:1-3 staat duidelijk hoe wij geesten en profetieën kunnen toetsen. Wanneer wij hiervan uitgaan zullen wij niet zo gauw mensen veroordelen. De Bijbel bevat de waarheid en als daarin over gaven van de Heilige Geest, 1 Kor. 12 en 14, geschreven worden dan heeft de kerk deze gaven nodig om onze God in deze wereld te openbaren. Nergens staat dat wij dit niet nodig hebben, want onze God is een God van wonderen en tekenen. Dat was Hij al in het Oude Testament en de Heer Jezus Christus heeft dat bevestigd in het Nieuwe Testament. God verandert niet, maar wij mensen veranderen en laten ons beïnvloeden door teleurstellingen in ons leven en wat we in deze wereld zien en horen i.p.v. de Bijbel te onderzoeken en te geloven wat daarin staat. De Geest is gekomen om ons in alle waarheid te leiden en Jezus te verheerlijken, Joh. 14:26 en Joh. 16:13-15. Laten wij ons aan dit Woord onderwerpen en Jezus Christus verheerlijken in gezondheid en ziekte, in leven en dood met de gaven van de Heilige Geest en onze door God gegeven talenten. Dan zullen wij samen, als kinderen van God, de eenheid in liefde bewaren en een getuigenis voor de wereld zijn, Joh. 17:20-26 en kan God grote dingen bewerken in antwoord op gebed en geloof.

 18. Roos Hazelzet zegt:
  Geplaatst op maandag 17 maart 2014 om 21:42

  Ergens in dit artikel wordt er gezegd dat we naar Hand. 2 moeten kijken, waar de mensen de talen verstonden, dit fenomeen is echter niet het zelfde als de tongen taal die in de gemeente vertaald behoort te worden. Deze tongen taal is een spreken tot God en niemand verstaat het, daarom stelt Paulus dat er vertaling nodig is, anders bouwt het niemand op.
  Twee of drie, zonder vertaling, moet ieder het voor zich zelf houden 1 kor. 14:26-28 enz.

  Roos Hazelzet.

 19. Bert Loonstra zegt:
  Geplaatst op woensdag 19 maart 2014 om 16:42

  Helemaal mee eens, Maggie van Namen! We hebben de Heilige Geest ontvangen als gelovigen, en HIJ woont IN ons en openbaart Jezus Christus DOOR ONS heen!
  Dit is de op de Bijbel gegronde realiteit.
  Als wij hier iets van af doen, doen we tekort aan Jezus’werk, wat inhoudt: Redding, bevrijding en genezing door Zijn volbrachte werk.

  Hebben wonderen en tekenen afgedaan? Dan moeten we de Bijbel herschrijven…
  En lezen we niet in het Woord, dat in Christus Jezus AL Gods beloften JA en AMEN zijn? Dat zijn alle beloften uit het Oude en Nieuwe Testament, over verlossing, bevrijding, genezing; dus ook over gezondheid en voorspoed.
  De Bijbel spreekt over vele zegeningen die God de Vader aan Zijn kinderen geeft.
  Nu is de verlossing door Christus een totaal-pakket, waarin alle zegen van God is begrepen.
  Broeders en zusters die dit lezen, laten we niet door ongeloof twijfelen aan AL Gods beloften. Laten we niet de verlossing beperken tot een toekomstige zegen. Dat is zeker Gods bedoeling niet!

 20. duinsnip zegt:
  Geplaatst op donderdag 20 maart 2014 om 14:22

  Wat Paulus hier schrijft is voor een door de Geest geleid christen wel duidelijk, betreffende de vraag naar tekenen.
  1Kor.1:18 Want het woord des kruises is wel voor hen, die verloren gaan, dwaasheid; maar ons, die behouden worden, is het een kracht Gods;
  19 Want er is geschreven: Ik zal de wijsheid der wijzen doen vergaan, en het verstand der verstandigen zal Ik te niet maken.
  20 Waar is de wijze? Waar is de schriftgeleerde? Waar is de onderzoeker dezer eeuw? Heeft God de wijsheid van deze wereld niet dwaas gemaakt?
  21 Want aangezien in de wijsheid Gods, de wereld God niet heeft gekend door de wijsheid, zo heeft het Gode behaagd, door de dwaasheid der prediking, zalig te maken, die geloven;
  22 Aangezien de Joden een teken begeren, en de Grieken wijsheid zoeken;
  23 Doch wij prediken Christus, de Gekruisigde, de Joden wel een ergernis, en de Grieken een dwaasheid;
  24 Maar hun, die geroepen zijn, beiden Joden en Grieken, prediken wij Christus, de kracht Gods, en de wijsheid Gods.

 21. San zegt:
  Geplaatst op donderdag 20 maart 2014 om 16:57

  Ja, het moet mij van het hart dat niet iedereen bekend is met hoe de Lijdende Kerk zwaar wordt vervolgd door met name moslims. Wie heeft dan gelijk? Wie zit het dichtst bij de geestelijke werkelijkheid? We kunnen alleen maar bewondering hebben als de Lijdende Kerk stand kan houden dankzij de kracht van de Heilige Geest. Ik denk dat wij een rechte en gelijke lijn moeten trekken wat de gezonde leer betreft. Het moet zowel voor hen als voor ons gelden. Ook om die reden verwerp ik een makkelijke kijk op het geestelijke leven. We moeten met ontzag en voorzichtigheid de Bijbel opendoen en daaruit lessen halen, want alleen zij die de tuchtigende hand van de Here hebben leren kennen, weten hoe diep de woorden van de Bijbel gaan.
  Oppervlakkig lezen opent niet onze ogen voor de Schrift. Wel een diep leven met de Here, dat gelouterd en gezuiverd is door het lijden. Dan gaat elk woord van de Bijbel zwaar wegen. Daarom dat met een oppervlakkig lezen, wij ook een oppervlakkige beschouwing krijgen van gezondheid en voorspoed. Echter het diepere leven met de Here wordt dan niet gekend. En ons kennen van de Here gaat dan niet dieper dan ons gevoel, terwijl het kennen van de Here een geestelijke ervaring is gegrond op het Woord. Bij dezulken zit er geestelijke kracht achter de woorden. Zie 1 Korinthe 2:5 “….Opdat uw geloof niet zou zijn in wijsheid der mensen, maar in de kracht Gods….”. Gods Geest raakt onze geest door de kracht die in de woorden zit en niet die door het verstand begrepen wordt. Daarom beproef de woorden die gesproken zijn op hun kracht en niet op hun wijsheid.
  1 Johannes 4:1 “Geliefden, gelooft niet een iegelijken geest, maar beproeft de geesten, of zij uit God zijn; want vele valse profeten zijn uitgegaan in de wereld.” San

 22. Tinie zegt:
  Geplaatst op donderdag 20 maart 2014 om 23:02

  Ik wil even reageren vanuit de praktijk van ons leven. Onze zoon kreeg 3 jaar terug op 23 jarige leeftijd Acute Leukemie en is zeer ernstig ziek geweest en heeft een zware behandeling gehad. Wij hebben ons altijd heel afhankelijk gevoeld van de Here. Niemand kon en kan ons vertellen hoe het afloopt maar nu gaat het heel goed. Gewoon een wonder! Maar het grootste wonder is dat hij sinds anderhalf jaar de wedergeboorte heeft meegemaakt. Hij zegt zelf: alles is winst of ik hier nog een poos blijf of dat ik naar de Here Jezus ga! Mocht hij kunnen kiezen dan koos hij het laatste. Ook hebben wij een dochter met zware bekkeninstabiliteit en arm en nekklachten en kan niet een normaal leven leiden van een jong iemand (25 jaar) Wat is er veel met haar gebeden onder handoplegging. Afgelopen vrijdag weer naar een genezingsdienst geweest en weer gehoord dat iedereen geneest en dat iedereen moet leren om uit te stappen om met mensen voor genezing te bidden. Als je niet geneest heb je natuurlijk te weinig geloof of je wil het niet ontvangen. Ik kan wel zeggen dat je HEEL GRAAG gelooft dat de Here je wil genezen maar als de Here het niet doet wat dan? Kunnen wij dan nog danken en de Here prijzen. Wij zijn zo langzamerhand moe en een gefustreerd van al het geclaim van wonderen en tekenen.Ik persoonlijk heb diep respect voor de mensen die ondanks (of dankzij?)hun ziekte of pijn dankbaar zijn wat de Here voor hen doet en heeft gedaan zonder dat ze genezen zijn. Ik geloof van harte dat de Here ook vandaag nog geneest maar op Zijn tijd en wanneer Hij wil en soms/vaak zal het een andere weg zijn dan wij willen. En inderdaad zoals al eerder is geschreven: wat moeten de vervolgde christenen dan met het welvaartsevangelie?

Laat een reactie achter

0 / 350 woorden