Roofzuchtige wolven in schapenvachten (2)

De waarschuwing in het commentaar van vorige week tegen valse profeten en valse leraars heeft veel reacties opgeroepen: via de website, maar ook in persoonlijke reacties via de e-mail. De reacties varieerden van instemming met de inhoud van het artikel tot zorg erover. Zorg of zo’n artikel niet zou leiden tot het afwijzen van alle gaven en werkingen van de Heilige Geest in deze tijd.

Voor alle duidelijk: Dit was en is beslist niet de bedoeling. Vandaar dat ik op een gegeven moment nog de volgende opmerking aan het commentaar heb toegevoegd: ‘Laat het ons verlangen zijn meer en meer vervuld te worden met de Heilige Geest (Efeze 5:18). En zeker, de Here is bij machte meer dan overvloedig Zijn zegen te schenken, Zijn gaven te geven, tot opbouw en tot zegen van Zijn gemeente. Vaak verwachten we veel te weinig van Hem. Ziet u uit naar wat Hij gaat doen?’

Verschillende mensen wezen mij op Mattheus 7:21-23:
21 Niet ieder die tegen Mij zegt: Here, Here, zal binnengaan in het Koninkrijk der hemelen, maar wie de wil doet van Mijn Vader, Die in de hemelen is.
22 Velen zullen op die dag tegen Mij zeggen: Heere, Heere, hebben wij niet in Uw Naam geprofeteerd, en in Uw Naam demonen uitgedreven, en in Uw Naam veel krachten gedaan?
23 Dan zal Ik hun openlijk zeggen: Ik heb u nooit gekend; ga weg van Mij, u die de wetteloosheid werkt!

Dit zijn aangrijpende woorden. Het moet ons alert maken en roept ons op om alle geesten te toetsen of ze uit God zijn. 1 Johannes 4:1 zegt: Geliefden, geloof niet elke geest, maar beproef de geesten of zij uit God zijn; want er zijn veel valse profeten in de wereld uitgegaan.

Iemand zette deze week op internet een – naar zijn zeggen – profetische boodschap over de ontwikkelingen in Oekraïne. Hij begon met te zeggen dat het een ‘verse’, nieuwe profetie was, nu de spanningen in Oekraïne en de Krim zo zijn opgelopen. Slimme lezers gingen op zoek op internet en vonden dat deze man al meer dan een jaar geleden precies dezelfde boodschap ook al had geplaatst. Zoiets klopt niet. Het is vervolgens aan deze ‘profeet’ om hierop een reactie te geven, maar, zover ik kan nagaan, heeft hij dat nog niet gedaan.

In het vorige commentaar wees ik al op de 100 procent garantie die voorspoed- en welvaartpredikers geven op gezondheid voor gelovigen. En nogmaals: Wis en waarachtig geloof ik wel zeker dat de Heere ook vandaag geneest en dat door de Geest geleide mensen woorden van Hem spreken.
Maar het komt erop aan het echte van het onechte te onderscheiden. Vandaar dat we alles moeten toetsen aan het Woord van God en dat we ons bij het onderscheiden van de geesten moeten laten leiden door de Heilige Geest, Die ons in al de waarheid zal leiden.

Een paar opmerkingen over het spreken in tongen, wat ook vaak voorkomt in zulke samenkomsten. Ik meen dat het beter is om het te hebben over spreken in talen. Kijk maar naar Handelingen 2, bij de uitstorting van de Heilige Geest. De andere talen die werden gesproken, konden immers worden verstaan door al degenen die uit andere landen naar Jeruzalem waren gekomen.

De Bijbel geeft ook duidelijk aan dat, wanneer in een samenkomst in andere talen wordt gesproken, die talen vertaald moeten worden. Dat gebeurt zelden. Lees maar, 1 Korinthe 14:27 en 28.
27 En als iemand in een andere taal spreekt, laat het dan door twee of hoogstens drie mensen gedaan worden, ieder op zijn beurt, en laat één het uitleggen.
28 Maar als er geen uitlegger is, laat hij dan in de gemeente zwijgen, maar laat hij tot zichzelf spreken en tot God.

De vorige keer schreef ik al over de welvaart- en voorspoedpredikers die stellen dat gelovigen recht hebben op voorspoed, welvaart en gezondheid. Als je niet geneest, zou je te weinig geloof hebben.
Ik heb het horen zeggen vanaf het podium: ‘Prijs de Heer, je bent genezen.’ Groot applaus volgde. Halleluja. Maar er gebeurde niets. De blinde bleef blind. Het lukte de verlamde een paar dagen om op haar benen te staan, maar toen kwam ze weer in de rolstoel terecht. Dan klopt er iets toch niet.

En zeker, de Here is zo genadig, dat Hij soms wel geneest. Laten we alles van Hem verwachten. Maar we kunnen Hem niet dwingen om iedereen te genezen.

En zeker, toen de Here Jezus op aarde was en in de begintijd van de apostelen, vonden er veel genezingen plaats. Maar in de loop van Handelingen worden de genezingen minder.
In Handelingen 19 vinden er nog geweldige genezingen plaats. In vers 11 en 12 lezen we:
11 En God deed buitengewone krachten door de handen van Paulus,
12 zo zelfs dat, als de zweetdoeken of de doeken die hij om zijn middel droeg, van zijn lichaam op de zieken gelegd werden, de ziekten van hen weken en de boze geesten uit hen weggingen.

Enige tijd later, zo’n tien jaar, is de situatie totaal anders geworden. In 2 Timotheüs 4:20 lezen we dat Paulus Trofimus ziek achterliet in Milete. Filippenzen 2:27 zegt dat Epafroditus ziek was tot de dood. En Timotheüs moest wat wijn drinken voor zijn maag en voor zijn veelvuldige kwalen (1 Timotheüs 5:23).

De Here geneest. We horen het, dan hier, dan daar. Maar er is ook een andere kant: lang niet iedereen geneest. Mensen – ook gelovigen – overlijden soms al op jonge leeftijd, ook kinderen. Wat een verdriet.
Ook mensen die gebedsgenezers worden genoemd, worden ziek, hebben last van allerlei kwalen en sterven.

De Here kan toelaten dat mensen ziek worden. Exodus 4:11 zegt: Maar de HERE zegt tegen Mozes: wie heeft de mens een mond gegeven? Of wie maakt iemand stom, doof, ziende of blind? Ben Ik het niet, de HERE.

Waarom? Wij hebben daar vaak geen antwoord op. De Here kan lijden en moeilijkheden gebruiken om ons te reinigen, te heiligen, om Zichzelf in ons te verheerlijken.
De valse predikers zeggen: ‘God geeft je gezondheid, welvaart, voorspoed.’
De Here Jezus zegt: ‘Neem je kruis op, volg Mij.’
Weet u, het gaat niet om ons, om ons geluk, maar om de eer en de glorie van de Here Jezus. Zijn kracht wordt in onze zwakheid volbracht en Zijn genade is voor ons genoeg (2 Korinthe 12).

Ik bid de Here om wijsheid, om onderscheidingsvermogen, om de leiding door Zijn Woord en door Zijn Geest. Om te weten wat van Hem is en wat niet van Hem is.
Leef met de Here Jezus, blijf in Hem. Neem tijd om in de stilte met Hem te zijn, met Hem te spreken en naar Zijn stem te luisteren. Zorg dat je de Bijbel kent en ga in volle vrijmoedigheid tot de troon van de genade (Hebreeën 4:16).

Er komt een dag dat we de Here zullen zien in glorie en heerlijkheid. Dan zullen ook wij delen in Zijn heerlijkheid. Het volmaakte opstandingslichaam dat we van Hem zullen ontvangen, zal nooit meer ziek zijn. Daar mogen we nu al naar uitzien, ons nu al in verheugen.
Romeinen 8:18 zegt: Want ik ben ervan overtuigd dat het lijden van de tegenwoordige tijd niet opweegt tegen de heerlijkheid die aan ons geopenbaard zal worden.

Dirk van Genderen