Dirk van Genderen.NL

Columnist, publicist, spreker

Bewogenheid met struikelende christenen (35 reacties)

Geplaatst op vrijdag 21 maart 2014, 11:06 door Dirk A A

Ik ervaar dat het noodzakelijk is om af en toe extra tijd te nemen om bij de Here Jezus te zijn, om nieuwe kracht en visie van Hem te ontvangen. Want ook al mogen we Hem kennen, dan kunnen we soms zo druk zijn met ons werk voor Hem, dat we te weinig bij Hem zijn, in Zijn nabijheid. We hebben het zo nodig om vol te zijn van Hem en van de Heilige Geest.

Ik vraag me soms af of ik niet te scherp ben in mijn commentaren. Dat verwijt krijg ik namelijk wel eens. U mag best weten dat mij dat soms pijn doet. Moet ik milder zijn, de zaken meer openlaten, meer begrip hebben voor bepaalde opvattingen?
Ik wil naar mensen luisteren, openstaan voor opbouwende kritiek, maar voor alles wil ik de Here gehoorzamen; zo schrijven en spreken als Hij het wil. En terwijl ik hierover nadacht, kwam Handelingen 4 mij in gedachten. En met name het 13e vers sprak mij zeer aan.
Daar staat: ‘Toen zij nu de vrijmoedigheid van Petrus en Johannes zagen en merkten dat zij ongeleerde en eenvoudige mensen waren, verwonderden zij zich en zij herkenden zij hen als mensen die met Jezus samen geweest waren.’

Deze laatste woorden vind ik zo mooi: ‘Zij herkenden hen dat zij met Jezus geweest waren.’ Dit is iets wat je vaker tegenkomt in de Bijbel. Bijvoorbeeld bij Mozes. Wanneer hij bij God op de berg was geweest, of Hem had ontmoet in de tent der samenkomst, kwam er een hemelse glans op zijn gezicht, zodat het volk zag dat hij de Here had ontmoet.
Ik hoop dat u zich herkent in mijn verlangen, zo met de Here Jezus te leven, met Hem te wandelen, dat anderen herkennen dat we bij Hem zijn geweest en met Hem leven en wandelen.

Terug naar de beginvraag betreffende de inhoud en de toonzetting van de commentaren. Het is mijn diepste wens daarmee de Here te behagen. Ik kan u zeggen dat het niet altijd makkelijk is om die weg te gaan, omdat het in het intermenselijk contact wel eens verleidelijk is om mensen te behagen. Daar zijn we toch allemaal gevoelig voor, dat mensen ons prijzen en goed van ons spreken. Uiteindelijk gaat het er echter om dat de Here eenmaal zal zeggen: ‘Wel gedaan, gij goede en getrouwe slaaf…’ (Matt. 25:14-30). En soms moet je dan een bepaalde boodschap doorgeven, ook al weet je dat die weerstand op zal roepen.

U zegt misschien: Uw kijk op de Bijbel is ook gekleurd. Dat is waar, maar het is wel mijn verlangen om Gods Woord te kennen en serieus te nemen en alles daaraan te toetsen. Daar mag u mij ook op aanspreken. Nu we dichter bij de wederkomst van de Here Jezus komen, wordt dat steeds belangrijker, omdat de satan weet dat hij nog maar een korte tijd heeft en zich daarom des te meer zal inspannen om zo mogelijk de uitverkorenen te misleiden (Mattheus 24:24).

In elk commentaar zal bewogenheid moeten doorklinken. Omdat God met ons bewogen is. Dit is absoluut mijn verlangen: om nog meer bewogen met mensen te zijn, vanuit Gods bewogenheid.
Ben ik – om maar iets te noemen – voldoende met ontferming bewogen over struikelende medechristenen, die – in mijn ogen – een zondige weg gaan? Mijn verlangen, mijn gebed is: ‘Geef mij nog meer van Uw genade, Here Jezus, zodat Uw bewogenheid meer zichtbaar, hoorbaar en leesbaar mag worden door mij heen.’

Wat oordelen christenen soms onbarmhartig over hun broeders en -zusters. Ze weten vaak precies hoe men behoort te denken, te geloven en doen, en o wee, als iemand iets doet, zegt of gelooft wat daarbuiten valt. Dan is het soms direct over en uit. Veroordeeld. Afgeschreven.
Is dit een houding die gelovigen past? We zijn geroepen te strijden voor de waarheid, ja zelfs te strijden tot het uiterste voor het geloof dat eenmaal de heiligen is overgeleverd (Judas:3). Wat de leer betreft, moeten we waakzaam en alert zijn en zijn we geroepen de werken van de duisternis te ontmaskeren.

Naar onze medemens toe past ons echter grote bescheidenheid. Als we beseffen dat de Here ons genadig is geweest, dan laten we het wel uit ons hoofd onszelf boven anderen te verheffen.
Durven mensen met hun noden bij ons te komen, omdat ze weten dat wij met ontferming over hen bewogen zijn en niet direct klaarstaan om hen te veroordelen? Durven mensen die gestruikeld zijn, bij ons aan te kloppen, omdat ze weten dat wij zullen helpen hen weer op te richten?

Het risico van zo’n open houding naar struikelende en gestruikelde medegelovigen is wel dat we hun zonden goed gaan praten. We kunnen zo begaan zijn met hun lot, dat het ons niet meer lukt onderscheid te blijven maken tussen zonde en zondaar. God is immers liefde, houden we onszelf en hen voor. Dat is ook zo – gelukkig wel – maar laten we Zijn liefde niet uitspelen tegen Zijn rechtvaardigheid en Zijn heiligheid. Hij kan de zonde niet gedogen.

Denk eens aan de Here Jezus. Juist Hij trok Zich het lot aan van mensen die door de samenleving met de nek werden aangekeken vanwege hun daden. Een ontmoeting met Hem veranderde hun levens. Hij accepteerde hen voor honderd procent als mens, maar ze wisten absoluut zeker dat ze radicaal moesten breken met hun zondige leven.
Wie volhardt in zijn zonden, zal het Koninkrijk niet beërven, maar wie zich laat afwassen, heiligen en rechtvaardigen door de Here Jezus Christus, is gered.

Wie deze genade van God in zijn of haar eigen leven ervaren heeft, zal milder worden. Schieten wij niet vaak te kort in het betonen van genade aan anderen, of ze nu gelovig zijn of niet? Veroordelen wij niet te snel?
We zijn zelf toch ook nog te vaak struikelende pelgrims, die op weg naar de eeuwigheid? Laten degenen die niet gestruikeld zijn, daar allereerst de Here voor danken en daarna om zich heen zien om anderen bij de hand te nemen, zodat ook zij weer verder kunnen lopen.

Zeker, de Here is zeer barmhartig en zeer genadig. Dat is heel goed nieuws voor ons allemaal. Misschien kijkt u neer op een medebroeder of –zuster die in uw ogen een zeer grote zondaar is. Laten we ons niet verheffen boven anderen en luisteren naar wat Paulus zegt: ‘Mij, de allerminste van alle heiligen, is deze genade gegeven, om onder de heidenen door het Evangelie de onnaspeurlijke rijkdom van Christus te verkondigen’ (Efeze 3:8).

Dirk van Genderen

35 Reacties

 1. Peter Schilperoord zegt:
  Geplaatst op vrijdag 21 maart 2014 om 12:45

  Voor wat betreft de prediking van ‘het welvaartsevangelie’ heb ik zo mijn twijfels. Je trekt er misschien veel mensen mee, maar het gevaar bestaat dat men snel weer afhaakt als er problemen komen.

  In de commentaren lees je soms iets van het lijden waar sommige broeders en zusters doorheen moeten. Het verdriet om een ziek kind bijvoorbeeld. Het doet je beseffen dat je er als mens machteloos tegenover staat. Het is dan leerzaam om te mogen lezen welk een kracht men put uit het geloof! Er is in dit lijden dan iets wat sterker is dan de dood. Dat is de liefde!
  Wij weten dat de Here Jezus de dood heeft overwonnen om ons die liefde te kunnen geven, de liefde van God die het verstand te boven gaat. Die liefde is van groot belang, ook voor kinderen die aan onze zorg zijn toevertrouwd!

 2. Elisabeth zegt:
  Geplaatst op vrijdag 21 maart 2014 om 14:46

  Beste Dirk,

  Bedankt voor dit stuk. Ik wil nog even terugkomen op mijn reactie van verleden keer. Ik schrijf daarin dat je vaak scherp bent. Dit is niet als een verwijt bedoeld. Je schrijft vaak op het scherpst van de snee, maar ik denk dat het Woord ook scherp gepredikt moet worden. Ik ben het, wat scherp betreft, met je eens. Maar als een ander een scherpe mening of overtuiging heeft en wij begrijpen die niet, laat dan af van oordeel. Want misschien heeft hij of zij die overtuiging van Godswege. Zie de profeten. Zelf ga ik een weg met God die medechristenen niet begrijpen/begrepen. Ik ben daarom totaal verguist. Dit heeft mijn (lijdens)weg enorm verzwaart. Zelf begrijp je op sommige momenten ook Gods weg niet omdat het niet volgens de menselijke verwachtingen of regels gaat. Maar door deze weg leer ik wel Gods liefde, heiligheid, rechtvaardigheid, barmhartigheid, genade, enz. enz. enz. kennen. Maar wat ik ook leer zien is: dat met God niet te spotten valt. Hij is zeer gevoelig op Zijn eer. En dat Zijn oordelen over het land gaan en over de wereld. Maar voor een ieder is er een Toevlucht, de Ark: Jezus Christus. En daar schuil ik want het wordt me menigmaal bang om het hart door alles wat ik zie en wat er gebeurt. Het is nog steeds genadetijd.
  Hartelijke groeten van Elisabeth

 3. Corstiaan zegt:
  Geplaatst op vrijdag 21 maart 2014 om 14:50

  Beste Dirk,
  Ik betrap mezelf er wel eens op dat, wanneer ik jouw artikelen lees, ik aan het ‘proeven’ ben. Of het ‘smaak’ heeft of dat het ‘smakeloos’ is. En waar ik dan naar op zoek ben? Of ik iets herken van het leven in gemeenschap met de Here Jezus. En dan denk ik soms wel: ik had het anders geformuleerd.
  Maar dan heb ik niet de intentie om jou dan met verwijten om de oren te gaan slaan. We leven nog in onvolmaaktheid. We kunnen nog niet zo spreken en schrijven dat God volkomen aan Zijn eer komt.
  Ik vond het zo mooi dat je meerdere keren het woord ‘struikelen’ gebruikt. Laatst heb ik een boekje gelezen met de titel ‘Struikelend achter Jezus aan’ van Michael Yaconelli. Daarin zegt de schrijver o.a. dat struikelen er gewoon bijhoort. Als we eerlijk zijn, heeft geen enkele christen zijn zaakjes perfect voor elkaar. Misschien moeten we erkennen dat het een zootje is. Maar het zou best eens kunnen zijn dat Jezus zich bij zulke mensen thuisvoelt. Dat was in het begon al zo.
  Dirk. Ga gewoon door met schrijven. Gods nabijheid en zegen toegewenst!

 4. Sandra van Unen zegt:
  Geplaatst op vrijdag 21 maart 2014 om 14:59

  Wanneer Gods Geest in ons hart overtuigt dat jouw lering aan ons Zijn waarheid is, loven we onze Vader. Hij is zo goed. Dat Hij jou heeft aangesteld als leraar voor zijn schapen. Alle dank is aan
  onze hemelse Vader.

 5. rene postma zegt:
  Geplaatst op zaterdag 22 maart 2014 om 0:21

  Beste Dirk

  Ik heb door de jaren veel van u geleerd. En voor mij heeft u de wijsheid van een leraar.
  Mijn achtergrond bestaat uit een groot gedeelte zonder de wijsheid van Gods woord. Mede door uw schrijven ben ik gegroeid in mijn geloof en het woord
  Meestal kan ik mij goed in uw mening vinden. Maar soms lijkt het mij dat u aan bepaalde groepen van mensen voorbij gaat die de Here nog niet in hun hart hebben gesloten, of teleurgesteld zijn in mede christenen. En dan is er ook nog een groep die tussen de ongelovigen verkeren, en daar hun geloof in beslotenheid aanhangen.
  Mijn gedachten gaan naar die verloren schapen. Mijn bewogenheid gaan naar diegenen. Dit heeft te maken met mijn achtergrond van 38 jaar ongeloof.
  Beste Dirk, daarnaast ben ik u en de Here dankbaar voor u wekelijkse schrijven. Het bemoedigt mij vaak en ik trek er lering uit.

  Vr gr Rene Postma

 6. christi zegt:
  Geplaatst op zaterdag 22 maart 2014 om 12:20

  Prachtige ‘column’….elkaar herkennen aan onze wandel met Jezus Christus….en die herken ik in je Dirk.
  Niet altijd ben ik het tenvolle met je eens, maar ja, dat is iedereen ook niet met mij.
  Maar je kunt Gods kinderen herkennen aan 1 Johannes 5:12 staat.
  Dat is de belangrijkste toets voor mij….dat ze ondanks hun dwaling in bv. het welvaartsevangelie, verzoeningsleer en hun vervangingstheologie…. in hun hart Jezus Christus als hun Verlosser en Zoon van God belijden.
  En verder is het oordeel aan Hem, die de harten kent.

 7. J.Nieuwenhuizen zegt:
  Geplaatst op zaterdag 22 maart 2014 om 18:45

  Als de opdracht (bediening) belangrijker wordt dan de opdrachtgever (Heilige Geest), dan heb je een verkeerde weg ingeslagen!!
  In deze prestatie-maatschappij is dit helaas een bekend struikelblok.

 8. hanna zegt:
  Geplaatst op zaterdag 22 maart 2014 om 21:01

  AMEN AMEN AMEN
  dank je Dirk voor het voorhouden van de spiegel!!!!

 9. nienke de boer zegt:
  Geplaatst op zaterdag 22 maart 2014 om 21:03

  Ik leer veel van je brieven en vind je niet te scherp, je moet niet alles met de mantel der liefde bedekken, maar de waarheid van Gods woord verkondigen, en dat doe je, ga zo door!

 10. Shalom zegt:
  Geplaatst op zaterdag 22 maart 2014 om 21:40

  Mooie column Dirk, ik geloof dat je heel zuiver bezig bent. Het is goed om jezelf te onderzoeken op wat je zegt en doet en het te toetsen aan Gods Woord. In Hem mogen wij vrijmoedig zijn en het evangelie gelegen of ongelegen vertellen. Onze bewogenheid met mensen zou gekoppeld moeten zijn aan het 2e gebod, te weten naastenliefde.
  In Gods ogen zijn struikelende christenen en andere dwalende schapen heel belangrijk, dus ook voor ons. Wanneer wij ons door God laten gebruiken dan kan Hij tot zijn doel komen. Onze hartsgesteldheid is bij Hem bekend, en het maakt Hem niet uit of je eenvoudig of ongeletterd bent (Hand 4:13.)
  Wat betreft dwaalleer en strijd om de leer, die is er altijd geweest. Nog niet zo heel erg lang geleden konden de meeste mensen de Bijbel niet eens lezen en was men afhankelijk van “uitleg”. (met alle gevolgen van dien, waar je nu nog mee zitten.) Gelukkig is Gods Woord in vele talen beschikbaar maar evenzogoed blijkt dat er in veel gemeenten weinig bijbelkennis is. Je moet het maar treffen…! Elke dag tijd nemen om bij de Here Jezus te zijn maakt je wijs en sterk ook al kom je soms zuchtend en kreunend bij Hem aan. Hij bouwt je weer op en laat zien dat Hij je gebeden wil verhoren. Prijs de Heer.

 11. Ernst van Olffen zegt:
  Geplaatst op zaterdag 22 maart 2014 om 22:18

  Willen velen niet een “zoetsappig christendom”?? Als ik de uitspraken van Jezus volg, dan is er NIETS zoetsappigs bij!! Vooral de hartelozen kregen het zwaar te verduren!! We leven in een christelijke wereld, waarin de meeste christenen roepen: “God is liefde”. Uiteraard is dat helemaal waar, maar dat ook geschreven is: (ik citeer uit Jesaja 33: 14 “De zondaars in Sion vrezen, beving grijpt de godvergetenen aan. Wie onzer kan verkeren bij een VERTEREND VUUR; wie onzer kan verkeren bij een eeuwige gloed?” Zo VURIG heeft Hij ons lief!! Of om bij het NT te blijven Hebreeën 12: 29 “…want onze God is een verterend vuur.” Ik moet ook nog wel eens tegen christenen zeggen: “Sta waarvoor je staat”. Christen worden kost NIETS, maar christen ZIJN kost ALLES!! Voor 80 of 90% geloven bestaat niet bij God!! Wie niet voor 100% (volledige overgave) gelooft zegt over die andere procenten: “God is en leugenaar”….. Dat zijn keiharde uitspraken, maar ik kan het niet anders zien! Ik ken nog de tijd, dat in mijn arbeidscontract stond, dat ik geen bijbaantjes mocht hebben! Als zelfs mijn aardse baas 100% van mij vraagt, waarom zou God met minder genoegen nemen?? Misschien herinnert u de uitspraken van Jezus, waarbij iemand Hem volgen wilde, maar eerst zijn vader wilde begraven? Wie Hem volgt moet zoals de vissers, die Hij riep, alles achterlaten, letterlijk alles uit hun handen laten vallen, voor Hem!! Dat is vandaag niet anders. Kies “het beste” maar geen stukje of groot stuk van het beste!!
  Jezus Christus wil ons helemaal!! Paulus verwoordde dat geweldig in Galaten 2: 20 “Met Christus ben ik gekruisigd, en toch leef ik, (dat is), niet meer MIJN IK, maar CHRISTUS leeft in mij. En voor zover ik nu (nog) in het vlees leef, leef ik door het geloof in de Zoon van God, die mij heeft liefgehad en Zich voor mij heeft overgegeven.” Gaf Jezus Zichzelf ook niet volledig voor 100% aan jou?

 12. Henk van den Berg zegt:
  Geplaatst op zaterdag 22 maart 2014 om 23:22

  Hallo Dirk.. hartelijk dank weer voor deze nieuwsbrief.
  Ik wil er geen kritiek op leveren!
  Jij bent een kind van de levende God en je werkt voor Hem, en dat doe je zo goed als je kunt.
  Helemaal perfect zijn we nog geen een van allen, want dat moet immers nog komen.
  Paulus zegt: Vlees en bloed kunnen het Koninkrijk van God niet beerven.
  Dat zal pas zijn als we ons opstandingslichaam ontvangen,als een stel nieuwe kleren,
  Dan zal de zonde ons niet meer aankleven, en dit is een onsterfelijk lichaam gelijk aan
  dat van de Here Jezus. De aarde moet nog door een hele moeilijke periode heen, voordat God
  het Koninkrijk der Hemelen op aarde zal vestigen,bdan zal er ware vrede en gerechtigheid op deze
  aarde komen, wanneer Hij zelf op de troon van David zal plaatsnemen en vanuit Jerusalem zal regeren.
  Dat is het vooruitzicht, en de verwachting die wij als christenen mogen hebben.
  SHALOM

 13. Jenny zegt:
  Geplaatst op zondag 23 maart 2014 om 8:27

  Beste Dirk.
  Blijf aub. de dingen bij naam noemen, er zijn al te veel sprekers die alles open laten om iedereen te vriend te houden. Maar wat kan je met zo’n boodschap? Jezus was heel duidelijk in Zijn boodschap, en ja, dat vindt niet iedereen prettig. Maar wie echt Zijn weg wil gaan die zoekt de waarheid en wil die horen. Die allemansboodschappen die er te veel zijn, daar kan ik niks mee, die geven geen groei. En was Paulus soms ook niet heel scherp in Zijn manier van spreken? Als het maar uit liefde geschreven wordt, en wat je zegt het is onze taak de Heere te behagen, niet de mensen. Dus ga zo door Dirk. Gods zegen gewenst. Fil.1:9 En dit bid ik dat uw liefde steeds meer overvloedig moge zijn in helder inzicht en met alle fijngevoeligheid om te onderscheiden waar het op aan komt. Dan zult gij rein en onberispelijk zijn tegen de dag van Christus, vervuld van de vrucht van gerechtigheid, welke door Jezus Christus is tot eer en prijs van God.

 14. G.J.de Boer zegt:
  Geplaatst op zondag 23 maart 2014 om 11:54

  Bedankt Dirk voor uw opbouwende en verhelderende nieuwsbrieven elke week weer, getoetst aan de bijbel.
  Amen !

 15. Robbert zegt:
  Geplaatst op zondag 23 maart 2014 om 12:13

  Beste Dirk

  In deze tijd van wetteloosheid op nagenoeg ieder vlak moeten wij juist als ‘struikelende’ christenen het ‘Gij geheel anders gij hebt Christus leren kennen’ toepassen. Ik schrijf met opzet dat woordje struikelend tussen aanhalingstekens want ook degenen die Jezus in hun leven hebben aanvaard struikelen nog dagelijks. Ondergetekende is er een van. Ondanks dat moeizame voortgaan op die smalle Weg hoeven we niet met al die wetteloosheid mee te doen. Ik denk bijvoorbeeld dan bij het autorijden aan bumperkleven, een middelvinger opsteken en bij fietsen aan door rood rijden en tegen de richting in rijden. Ook moeten we niet mee doen om de Zondag als een gewone dag te beschouwen en mee doen met dat winkelen, wielrennen en joggen. Hoeveel kerkelijken ruilen de God waarmee ze zijn opgevoed in voor afgoden zoals allah en boeddha. Ik schrijf dit niet om te (ver) oordelen maar alleen om te laten zien dat we niet met de geest van de tijd mee hoeven te doen. Scheld ik dan nooit eens als er een onverlaat het rode licht negeert, je een fietser niet ziet omdat deze weigert zijn licht aan te doen of mensen je snijden. Jazeker wel maar als ik dat heb gedaan heb ik al spijt. Wij zijn immers bijwoners en dan kan je zulke dingen verwachten.

 16. Henny zegt:
  Geplaatst op zondag 23 maart 2014 om 12:52

  Jezus deed zoals Zijn Vader deed. Natuurlijk moeten wij vanuit Zijn liefde leven en bewogenheid hebben met struikelende christenen. Maar met alleen zoete koekjes is nooit iemand groot geworden. Het ligt er aan over welk onderwerp je schrijft, bewogenheid kan ook “streng” zijn. Als ik iemand op een randje van het ravijn zie lopen, dan moet ik die persoon waarschuwen dat dat gevaarlijk is. Als hij toch dreigt te vallen, dan moet mijn toon wat dwingender zijn, en soms mag je iemand best wel flink bij de arm pakken en zeggen: waar ben jij nou mee bezig? Eerder schreef ik al dat er in het christenzijn van nu te weinig wachters en verspieders in het leger van de Heer zijn. Mensen die waarschuwen voor het gevaar van de vijand. Als God jou daartoe heeft aangesteld Dirk, dan mag je in commentaren die slaan op het waarschuwen best stevig zijn, vanuit Zijn liefde en bewogenheid, waarin ook Hij streng kon zijn. Ik ben bang als die evenwicht er niet is, als we dingen die niet goed zijn verzwijgen om de lieve vrede, dat wij dan ook geen goede getuigen kunnen zijn van Hem.

  Groetjes en Gods zegen,

  Henny

 17. Tjeerd zegt:
  Geplaatst op zondag 23 maart 2014 om 13:30

  Lieve broeder Dirk,

  Ik vind je commentaren op Gods woord duidelijk en helder. Er moet zeker in deze tijd welke nog voor ons ligt voordat de Here Jezus terug zal komen geen eindelijke twijfel mogen ontstaan wat zijn woord betreft. En daarom kun je in mijn ogen nooit te scherp zijn. De Vader is hierin ook duidelijk, kijk maar naar de farizeeërs en hun gevolg. Jezus was duidelijk over de boodschap welke zij brachten. Het zal soms pijn doen bij Christenen, maar we mogen weten dat we beter door Zijn hand kunnen worden geslepen als door de praktijken van satan.

 18. Lies zegt:
  Geplaatst op zondag 23 maart 2014 om 15:00

  Henk van den Berg,
  Ik ben het met je eens, we zijn nog niet volmaakt, dat zullen we zijn als we Hem (Jezus)vzullen zien van Aangezicht tot Aangezicht.

  Dirk van Genderen,
  Ik kijk elke week uit naar je nieuwsbrief en geniet er steeds van!
  Ga zo door broeder, God zegen je.

 19. Ien zegt:
  Geplaatst op zondag 23 maart 2014 om 15:36

  Beste Dirk,

  Ook ik kijk elke week weer uit naar je nieuwsbrief; ik merk dat je een zeer gelovig iemand bent die de woorden van God goed weet te verkondigen en dat je bewogen bent met de mensen.
  Hopelijk mag je nog heel lang doorgaan met dit mooie werk voor God.

  Een hartelijke groet
  Ien

 20. A.Koornstra zegt:
  Geplaatst op zondag 23 maart 2014 om 16:42

  Beste broeder Dirk, ook ik heb veel van jouw column’s mogen leren, herken mij in jouw manier van schrijven en de liefdevol bedoelde intensie. Ook ik heb moeten leren aanvaarden dat ik niet naar ieders wil en karakter kan schrijven, spreken en handelen ! Zelfs Zijn discipelen hadden het moelijk met wat Hij zei, in Joh. 6:60 schrijft de apostel der liefde Johannes dat de rede van Hem hard was, wie kan haar aanhoren? Jezus reageert hier op met de woorden: De Geest is het die Leven maakt, het vlees doet gaan nut; De woorden die ik gesproken heb zijn geest en zijn leven. Want Jezes wist wie het waren, die niet geloofden. Ik weet dat wij ons nooit met Jezus mogen vergelijken, maar het gaat om de intentie!
  Beste Dirk je schrijft terecht dat wij ten dele gekleurd zien, maar na al die jaren weet ik dat je Gods woord serieus neemt. In Efeze 3:17,18 lezen we: Geworteld en gegrond in de liefde, zult gij dan samen met al de heiligen in staat zijn te vatten, hoe groot de breedte en lengte en diepte is, en te kennen de liefde van Christus die de kennis te boven gaat, opdat gij vervuld wordt met alle volheid Gods! Samen mogen we elkaar opbouwen in de rijke boodschap van Zijn woord ! Ga zo door Dirk, Gods onmisbare Zegen toegewanst door je broeder in Chrisus, groeten van Antoon

 21. Cootje zegt:
  Geplaatst op zondag 23 maart 2014 om 17:40

  Shalom Dirk,
  Al vele jaren leid ik 2 ‘groeigroepen’ in de PKN kerk; daarin zijn vele meningen vertegenwoordigd omdat al vele jaren geen Bijbels onderwijs is gegeven: men mag in deze kerk over alle onderwerpen zo zijn mening hebben. Zelf ben ik Baptist. De laatste paar jaar zijn we in de Bijbel gaan studeren zonder een boekje met handleiding noch een naslagwerk. We begonnen in de brief aan de Romeinen en daarin komen alle heikele onderwerpen aan de orde. We hebben veel gekreund en gesteund, maar uiteindelijk mocht ik ze zeggen dat zoals het er staat, God er zó over denkt en we ons daaraan moeten houden. Tegelijk waren we barmhartig naar elkaar, niet veroordelend, want alleen God beoordeelt het hart, en een Bijbelse mening kun je de ander wel voorhouden, maar niet opdringen. Loslaten en bidden. Sedert vorig jaar zijn we bezig in Matteüs. Het gaat soms hevig eraan toe, maar uiteindelijk wint de liefde het en gaan we dankbaar voor Gods wonderbare Woord uit elkaar. In mijn achterhoofd zitten steeds de woorden van sommige leerlingen aan de Here Jezus: ‘deze woorden zijn hard’ en als het Hem erg tegenzit vraagt Hij eenvoudig: ‘willen jullie ook niet weggaan?’Ik kan niet anders dan alles wat ik heb geleerd op de Bijbelschool en van Hem doorgeven. Aan Hem dus alle eer.

 22. Hanneke Veldkamp zegt:
  Geplaatst op maandag 24 maart 2014 om 12:17

  Dag Dirk,

  Net als vorige week wil ik aanhaken bij hetgeen Elisabeth onder nummer 2 heeft gezegd. Ik deel haar mening.

  Vandaag heb ik opnieuw moeten bidden voor de dominee, die uitspraken deed over Ëls Borst. Hij is met ziekteverlof gegaan.
  Laten we elkaar blijven dragen in gebed, en heel dicht bij onze Heer Jezus leven. Het zijn spannende tijden, waarin we dicht bij de Herder moeten blijven. Wat een voorrecht om een kind van God te mogen zijn en te mogen bidden voor alle mensen om ons heen en voor onze gevangen medebroeders en zusters overal ter wereld. God kan niet NIETS doen, als ZIJN kinderen bidden.
  Bedankt voor de nieuwsbrief Dirk, en God’s rijke Zegen toegewenst door Hanneke

 23. Peter Schilperoord zegt:
  Geplaatst op maandag 24 maart 2014 om 14:19

  In de nieuwsbrief geniet ik elke week van de eenvoudige manier waarop de Romeinenbrief wordt uitgelegd, dat zou ik nooit met zo weinig woorden kunnen.
  Er is dus geen enkele twijfel in mijn hart voor wat betreft Dirks integriteit. Heeft iemand echt hulp nodig, dan is er de ontferming, een liefde die God in ons hart legt.
  Maar voor het overige, “Bewogenheid met struikelende christenen”, wat bedoelt u daarmee? Wij zien met reikhalzend verlangen uit naar het openbaar worden van de zonen Gods; de zaligheid der zielen, de heerlijkheid van de volle wasdom in Christus – al het overige brengt lijden met zich mee. Er is niet altijd een liefdevolle arm beschikbaar voor de zondaars, sommigen worden door God zwaar getuchtigd! In Openbaring 3 zegt Jezus tot de Gemeenten (19) Zo wie Ik liefheb, die bestraf en kastijd Ik; wees dan ijverig, en bekeer u.

 24. Jan Hartman zegt:
  Geplaatst op maandag 24 maart 2014 om 19:50

  Gewoon mooi door gaan broeder Dirk. Het Woord is een twee snijdend zwaard. Zolang we elkaar Gods Woord open houden, zullen we meer en meer Hem leren kennen. En in mijn beleving laat je Gods Woord duidelijk klinken. Gods Zegen broeder.

 25. Hub.Eussen. zegt:
  Geplaatst op dinsdag 25 maart 2014 om 9:27

  Beste Dirk,
  Ik sluit mij bij de lovende woorden van Rene Postma in reactie No.5 over jouw commentaren, graag aan. Al 13 jaar lang ben je voor mij: Mijn Godsdienst-leraar. Waardoor mijn geestelijk-leven verdiept, verrijkt en bemoedigd is geworden. Voor opbouwende kritiek sta jij altijd open, want als een reactie-schrijver jou kan overtuigen over een of ander gezegde in het commentaar, dan corrigeer of haal je het direct weg van de site.
  Jouw belangrijk bijbel citaat in deze: Handelingen 4 Vers 13 ………..anderen verwonderden zich omdat zij hen herkenden als mensen die met Jezus samen waren geweest.
  Dit moet eigenlijk onze Christelijk-missionairende lijfspreuk worden:
  Wij Christenen moeten ons Christen-zijn laten zien, horen en daadwerkelijk in praktijk brengen, door de bijbel Voor te Leven zodat de “anderen” kunnen zien en horen dat wij Jezus volgelingen zijn.
  Dirk, blijf doorgaan (maar denk aan de rustperioden) met deze verrijkende en verdiepende commentaren met Gods-zegen. Hub.

 26. Henny zegt:
  Geplaatst op dinsdag 25 maart 2014 om 12:06

  Dirk, misschien een tip van bemoediging voor jou om jouw eigen stuk: “profeet sta op!” nog eens te lezen? 🙂

 27. christi zegt:
  Geplaatst op dinsdag 25 maart 2014 om 15:08

  Misschien is mijn reactie 6 wel wat tekort door de bocht!
  Efeze 4:11-16 blijft natuurlijk altijd van kracht in een Gemeente, Kerk of Groep/Vergadering.

 28. Troost Mijn Volk zegt:
  Geplaatst op woensdag 26 maart 2014 om 1:07

  Sjalom Peter Schilperoord,

  Hoe kijkt onze eigen Joodse apostel Paulus als hij in de Romeinenbrief schrijft over het struikelen? Als een hoog opgeleide Farizeeër wist hij dat juist deze groep zich richtte op het houden naar de geest van de Torah. Nadat Paulus Yeshua leerde kennen kreeg zijn brede kennis van de Torah er een geestelijke verdieping bij. Het ging nu voor hem leven en daardoor was hij uitstekend geschikt geacht om deze boodschap verder door te geven aan onze volksgenoten. Het geleerde in zijn hoofd daalde neer in zijn hart.

  Als geen ander begreep Paulus Deuteronomium 28. Vanuit dit hoofdstuk en uiteraard ook andere gedeeltes wilde hij mensen overtuigen. Onder mijn volksgenoten wordt nog steeds naar argumenten gezocht en besproken. We doen dat met alle respect voor elkaar. In de dagen van Paulus was het heel gebruikelijk om vanuit een paradox een zaak aan de orde te stellen. Het Joodse deel van de gemeentes begrepen hem uitstekend. Er waren er ook onder hen die er niet aan wilden geloven.

  Wees ervan overtuigd dat het gelovige deel in de synagoge het niet gemakkelijk hadden. De sterke argumenten van Paulus werden terzijde geschoven. Men kon of wilde het gewoon niet aanvaarden. Dit zelfde fenomeen zien we ook in de kerken naar voren komen. Het is dus geen Joods probleem.

  Dan over het struikelen: Paulus zag dat zijn volksgenoten regelmatig afdwaalden, en ook weer terugkeerden. Degene die terugkeerde noemt hij terecht de gestruikelde. Maar let op: degene die struikelt loopt meestal ongemakken of beschadigingen op. Het struikelen heeft een grote variatie: langdurig of tijdelijk en alles wat daarin zit. Gezondigd en de verzoening komt veel te laat tot stand: struikelen. Afdwalen en loslaten van de geboden: je bent dan niet in staat om vooruit te komen. Natuurlijk zijn er velen gevallen en kijken we door eeuwen heen zie je ook weer een opstaan als ons volk de hand naar G’d uitstrekt. Het erkennen van onze fouten en het vastgrijpen van G’ds hand die ons helpt om op te staan is Zijn liefde en pure genade.

 29. Jannie Beijeman zegt:
  Geplaatst op woensdag 26 maart 2014 om 6:29

  Beste Dirk,

  Ik vind jouw nieuwsbrieven ontzettend goed en leerzaam.
  Je zegt tenminste eerlijk wat de bijbel zegt. Dit hebben we nodig in deze wereld.
  Ook jongeren hebben hier behoefte aan.
  Dirk, ik hoop dat je nog vele nieuwsbrieven schrijft.
  Gods zegen.

 30. Roelie zegt:
  Geplaatst op donderdag 27 maart 2014 om 9:09

  Beste Dirk

  Zelf vind ik het altijd moeilijk als mensen zo hard reageren op anderen, ook al hebben ze het gelijk aan hun kant.(trouwens, in het woord gelijk zit het woord lijk, dus niet vruchtbaar) Vaak stel ik dan jou als voorbeeld hoe het anders kan, wel de dingen duidelijk aan de kaak stellen, maar op een zachtmoedige en bewogen manier, waar de liefde tot God en Zijn Woord (en ook de liefde tot de medemens) zo doorheen klinkt. Betekent dit dan dat ik het altijd in alles net zo zie als jij? Nee, maar dat is niet erg, ons kennen is nu nog onvolkomen, en we blijven allebei biddend en Gods Woord lezend, leren.

 31. Robbert zegt:
  Geplaatst op donderdag 27 maart 2014 om 11:46

  Beste Dirk

  Ik heb nog nooit het idee gehad dat je heel scherp was in je commentaren. Wel valt altijd weer op hoe goed je over de dingen nadenkt en je afhankelijk weet van de Here God. Kortom de lezers hoeven het niet altijd 100 % met je eens te zijn maar toch kan jou nooit het verwijt gemaakt worden dat je maar zomaar wat neerschrijft wat in je kraam te pas komt. Vanaf dat ik de Nieuwsbrief mag ontvangen zie ik bewogenheid en liefde voor de medemens en inlevingsvermogen voor mensen met een afwijkende mening in jouw commentaren terugkomen. Wat ik ook constant merk is, dat je niet van het pad wil afwijken wat iemand daar ook van vindt. Jij stáát voor je principes en ik ben er zeker van dat je hier geen millimeter van zal afdoen.

 32. Annetje Horstman-van Ommen zegt:
  Geplaatst op donderdag 27 maart 2014 om 12:27

  Mijnheer van Genderen,

  Ik heb van een betrouwbaar br. een mail toegestuurd gekregen en wil dat graag doorsturen naar u,
  hoe moet ik dat doen? het lukte mij niet met info@dirkvangenderen.nl
  Bedankt voor de nieuwsbrieven en Gods onmisbare zegen.

  Annetje Horstman.

 33. Ed zegt:
  Geplaatst op donderdag 27 maart 2014 om 20:42

  Waar het om gaat is dat de waarheid in liefde verkondigd wordt. Er is een spreuk: ‘Love unites, truth divides.’ Maar als het goed is, is dat laatste niet het geval. De waarheid als wapen in de geestelijke wapenrusting is Christus zelf. Hij is de waarheid. je ziet vaak christenen die denken dat ze anderen met de waarheid om de oren moeten slaan en dat er dan eenheid komt. Maar wat voor ‘waarheid’ is dat’?

  Bedenk dat het verstand van de christenen het slagveld is waar de geestelijke strijd gevoerd wordt – niet het hart. Met de harten van ons en onze broeders en zusters zit het in de meeste gevallen wel goed, maar de problemen beginnen in het verstand. Daar werkt de tegenstander om wantrouwen te veroorzaken en allerlei andere gedachten die verdelen. Wat kan men soms hard voor ‘de waarheid’ strijden, maar dat gebeurt dan vaak niet samen met Hem die de Waarheid is.

 34. Bep zegt:
  Geplaatst op zondag 30 maart 2014 om 18:30

  Dirk ga zo door hou het bij de waarheid, de Bijbel van kaft tot kaft en er niets van af doen

 35. Kevin zegt:
  Geplaatst op maandag 31 maart 2014 om 15:48

  Ik vind het dapper dat je je zo kwetsbaar durft op te stellen. En je kan zien aan de reacties, dat het gewaardeerd wordt. =) Gods zegen in Christus. Kevin

Laat een reactie achter

0 / 350 woorden