Dirk van Genderen.NL

Columnist, publicist, spreker

Here, doe ons herleven… (15 reacties)

Geplaatst op donderdag 27 maart 2014, 16:54 door Dirk A A

Soms gebeurt het dat een Bijbeltekst je opeens raakt. Dan is het alsof de Here de woorden in zo’n tekst rechtstreeks tot je spreekt. Deze week gebeurde dat toen ik Psalm 80 las. Het waren de woorden in vers 19: ‘Doe ons leven (herleven), dan zullen wij Uw Naam aanroepen.’

De geestelijke lauwheid in veel van onze kerken en gemeenten doet mij pijn. We hebben het zelf nauwelijks meer in de gaten. Pas werd ik er weer aan herinnerd toen ik een voorganger uit een Afrikaans land ontmoette. Ik was zelf misschien ook wel een beetje in slaap gesukkeld, geestelijk dan.
Je bent dankbaar voor wat er aan geestelijk leven nog is in ons land. En zeker, daar mogen we ons ook over verheugen. Maar raakt het ons dat er zoveel lauwheid is en dat het overgrote deel van ons volk voor eeuwig verloren dreigt te gaan omdat ze de Here Jezus niet kennen en niet in Hem geloven?

Het is toch onmogelijk om tevreden te zijn met de geestelijke situatie in ons land? Ik geloof dat we ons uit mogen strekken naar meer. Dat ‘meer’ zag ik bij die Afrikaanse voorganger. Hij was zo vol van de Here Jezus, het straalde letterlijk van hem af. Zijn leven werd bedreigd. Als hij weer terug zou zijn bij zijn gemeente, kon elke dag voor hem de laatste zijn. Zo groot is daar de haat van de moslimterroristen tegen christenen, tegen het christelijk geloof, tegen de Here Jezus. Maar hij zag ernaar uit om weer terug te gaan. Om zijn gemeente te ondersteunen, om samen met hen de Here te dienen, te loven en te prijzen en zich uit te strekken naar de bekering van de terroristen.

Psalm 80 spreekt over de ellendige situatie waarin het volk Israel zich bevindt. De bede van Asaf, de dichter van de psalm, wordt opgezonden tot God in de hemel: ‘Kom ons verlossen, breng ons terug, doe Uw aangezicht lichten, dan zullen wij verlost worden.’

De dichter is zich bewust van Gods toorn over het volk. De buurvolken lachen om hen, bespotten hen. Er is een bres geslagen in de muren.
Ook onze situatie is verre van rooskleurig. Er is veel geestelijke lauwheid in ingezonkenheid. We gaan nog wel naar de samenkomsten, maar wat wordt er zichtbaar van de Here Jezus in ons leven? Waar zijn de mensen die zo vol zijn van Hem en van het heil dat Hij heeft verworven en ons uit genade schenkt, dat ze er niet over kunnen zwijgen?

Het huis van de Here ligt in puin, zeg ik, met Haggaï 1:4 in gedachten. We rennen voor ons werk, onze carrière, ons huis, onze bankrekening, onze hobby’s, onze verslavingen misschien wel…
Maar kennen de oproep van Romeinen 12:1 om onze lichamen aan God te wijden, als een levend offer, heilig en voor God welbehaaglijk? En voegt vers 2 eraan toe: ‘En word niet aan deze wereld gelijkvormig, maar word innerlijk veranderd door de vernieuwing van uw gezindheid (denken), om te kunnen onderscheiden wat de goede, welbehaaglijke en volmaakte wil van God is.’

Terug naar Psalm 80. In vers 15 horen we de dichter roepen: ‘O God van de legermachten, keer toch terug, kijk uit de hemel neer en zie.’
En ik bid mee: ‘Here, zie hoe de situatie in ons land is. Bij ons is een beschaamd gelaat. In ons is er niets waarop we kunnen roemen. Er is zoveel onenigheid in onze kerken en gemeenten. Soms gunnen we elkaar het licht niet in de ogen. We zijn jaloers op anderen die groter zijn. Er worden leringen verkondigd die tegen Uw Woord ingaan. Onze bewogenheid met de wereld om ons heen is vaak zo gering. Israel, het Joodse volk, Uw volk, is bij velen uit het zicht verdwenen.
Here, wij weten geen oplossing meer. Behoud ons in het leven, doe ons herleven. Doe het, Here, schenk een herleving. Werk opnieuw, krachtig, door Uw Woord en door Uw Geest. Als U blieft, Here, kom. We verootmoedigen ons voor U en belijden onze zonde, onze schuld. Here, vergeef ons, was ons schoon door Uw bloed, o Here Jezus.’

‘…dan zullen we Uw Naam aanroepen,’ lezen we verder in vers 19. Het is mijn droom, mijn diepe verlangen, dat er nog een geestelijke herleving komt in ons land, in deze laatste dagen voor de komst van de Here Jezus. Misschien reageert u: ‘op grond van het profetische Woord is dat niet meer te verwachten’.
O, waar zijn de christenen die, in Gods kracht, de satan laten sidderen door hun gebeden voor land en volk? Met de Here Jezus zijn we toch meer dan overwinnaars, omdat Hij de Overwinnaar is!

Tot slot de laatste woorden van deze Psalm: ‘HERE, God van de legermachten, breng ons terug; doe Uw aangezicht lichten, dan zullen wij verlost worden’ (vers 20).

Dirk van Genderen

15 Reacties

 1. Peter Schilperoord zegt:
  Geplaatst op donderdag 27 maart 2014 om 18:17

  Bidden om een rein hart geeft veel blijdschap wanneer dit gebed ten slotte wordt verhoord.
  Maar natuurlijk gaat het in ons leven niet alleen maar om het hart… maar om de verlossing van de hele persoon, in het bezit van gereedschap, vrienden en een huis. In deze Psalm 80 gaat het zelfs om de verlossing van een heel volk.
  Wat moeten wij ons erbij voorstellen? Voor zover ik het begrijp komt die verlossing in de vorm van een rechtsgeding.
  Daarvoor rust God toe gerechtsdienaren en de vierschaar (een rechtbank). Met dat gereedschap wordt een oordeel over het volk voltrokken. Dat er ontkoming is aan dit verderf (vreselijk is het om te vallen in de handen van de levende God, God is een verterend vuur)… dat er ontkoming is, dat weten wij uit de Evangelieverkondiging.
  Vanuit de islam worden er dagelijks christenen onthoofd. Ik denk niet dat die moorden van Godswege plaatsvinden. Maar de animo om christen te worden zal er wellicht eerder door af- dan toenemen.
  Wat zal er veel vreugde zijn bij degenen die een vrijspraak ontvangen van de Rechter, onze Here Jezus Christus! Die verlosten maken dan deel uit van het lichaam van Christus op aarde, de bruidsgemeente. Het bruiloftsfeest als zodanig is echter niet “een opwekking”… het is een verborgenheid in beschermde wegen, het einddoel des geloofs.

 2. berend zegt:
  Geplaatst op donderdag 27 maart 2014 om 19:32

  Bij de mannenclub de4emusketier zijn ze zeker gelovig, maar ook stoer en sportief. Ze zoeken grenzen op. Sommigen zullen misschien zeggen: je moet je niet zo nodig bewijzen.
  Maar we mogen van onze door God gegeven (misschien nog verborgen) talenten gebruik maken.
  De Israëlieten moesten ook sterk en moedig zijn.
  Ook de boeken van Eldridge bieden een alternatief voor gezapig Christendom.

 3. Dinette zegt:
  Geplaatst op donderdag 27 maart 2014 om 21:52

  Terwijl ik dit commentaar las moest ik denken aan de woorden van dit oude lied:

  Doorgrond mijn hart en ken mijn weg, o Heer.
  Beproef me en zie wat niet is tot uw eer.
  Is soms de weg die ’k ga niet goed voor mij:
  leid me op de eeuw’gen weg, Heer, maak mij vrij.

  O, Heer, heb dank, ’k mag toch de uwe zijn.
  Uw dierbaar bloed wast mij van zonden rein.
  Doop mij met vuur, opdat ’k mij niet meer schaam:
  ’k Wil leven Heer, tot eer van uwe Naam.

  Zie Heer, hier ben ik; maak mij een vat voor U;
  Woon in mijn hart, vernieuw het, doe het nu!
  Verbreek mijn wil, maak me’ ook van hoogmoed vrij;
  ’k Wil in U blijven, Heer, blijf Gij in mij.

  O, heil’ge Geest, kom tot uw heerschappij.
  Schenk een herleving en begin bij mij.
  Zegen Uw volk, maak ’t als een bruid bereid,
  wachtend op Jezus’ komst in heerlijkheid.

 4. J.Nieuwenhuizen zegt:
  Geplaatst op zaterdag 29 maart 2014 om 12:59

  In de meeste geloofsgemeenschappen is de HEILIGE GEEST de grote afwezige.
  Handelingen 7:51………..Hardnekkigen en onbesnedenen van hart en oren,
  gij verzet u altijd tegen de HEILIGE GEEST,
  gelijk uw vaderen, zo ook gij.
  Efeziërs 4:30…………..En bedroeft de HEILIGE GEEST GODS niet,
  door wie gij verzegeld zijt tegen de dag der verlossing.
  1 Thessalonicenzen 5:19….Dooft de GEEST niet uit, veracht de profetieën niet,
  maar toetst alles en behoudt het goede.

 5. T v d Have zegt:
  Geplaatst op zaterdag 29 maart 2014 om 18:52

  Beste Dirk ,

  Zo heb ik een tijd geleden deze Psalm 80 weken lang elke dag hardop moeten lezen en smeken omdat de Heere weer blinkende zou verschijnen in onze gemeente .
  Zo mag ik geloven dat de Heere in ons midden is er mag veel voedsel onder de prediking zijn er worden er velen toegebracht .

 6. Elizabeth Bussing zegt:
  Geplaatst op zaterdag 29 maart 2014 om 22:01

  Er zijn zoveel (wedergeboren) christenen, die snakken naar een opleving,een opwekking,naar het vuur van de Geest. Er wordt gebeden, gestreden, en gewacht. En er is een strijd gaande in de hemelse gewesten. Veel christenen zijn vermoeid geraakt, maar we mogen elkaar aanmoedigen en bemoedigen.
  Psalm 80 vers 19 Doe ons leven (herleven) dan zullen wij Uw naam aanroepen en vers 20 Here God van de legermachten, doe uw aangezicht lichten, dan zullen wij verlost worden. (Zoals je schreef) in deze 2 verzen zit een houding van nederigheid naar God toe, want het moet van Hem uitgaan. En als wij dezelfde houding naar elkaar en God toe hebben, dan verwijten we niet, maar dan is het bidden en verwachten, de hele schepping zucht en wacht, en wij zuchten ook. Laten we daarom elkaar niet verwijten, maar zegenen.

 7. Maggie van Namen zegt:
  Geplaatst op zondag 30 maart 2014 om 21:04

  Lieve mensen

  Zou het niet komen omdat we ons niet meer uitstrekken naar het kennen van Jezus Christus, zoals onze broeder Paulus het in de brief aan de Filippenzen schrijft. Jezus Christus is het Hoofd van de gemeente, zijn lichaam, en wil de volheid van Zijn genade in en door ons heen laten stromen, Ef. 1:23. Maar dan moet de gemeente (u en ik) wel in verbondenheid met Jezus leven en Hem in alles gehoorzamen. Alles wat we zelf denken te weten en geleerd hebben moeten we als schade (vuilnis) achten omdat de kennis van Christus dit alles te boven gaat. Als de kerk van Jezus Christus (wij dus) dit gaat doen dan is het mijn overtuiging dat de kracht van de Heilige Geest zichtbaar zal worden en door ons heen zal werken en zullen wij de grote en machtige daden van God zien.

 8. Bert Van Ommeren zegt:
  Geplaatst op zondag 30 maart 2014 om 21:05

  Beste Dirk bedankt voor het goede woord
  Wat hebben we dat allemaal nodig die herleving

 9. nienke de boer zegt:
  Geplaatst op maandag 31 maart 2014 om 10:50

  Door gebed vallen de muren neer, eerst bidden dan actie ondernemen.

 10. Corstiaan zegt:
  Geplaatst op maandag 31 maart 2014 om 14:14

  Maak ons levend door Uw Woord! Vernieuw ons van ‘binnenuit’! Zo zou het toch eigenlijk moeten zijn.
  Dat we ons, met heel ons hart/met heel ons wezen daar naar uitstrekken. Het gaat immers om ons eeuwig behoud. We zijn vaak wel in voor allerlei ‘vernieuwingen’. Een naar onze smaak aangepaste liturgie in de zondagse eredienst. Weer een ‘nieuwe’ liedbundel’ invoeren (of niet). Welke toga mag wel en welke niet. Wel of géén Paaskaars! Kinderdoop of volwassendoop. enz. enz. Daar willen we ons nog wel eens druk om maken. Maar ons ‘stil’ laten zetten door Gods Woord; daar moet heel wat aan vooraf gaan. Bij ons in de streek hebben een aantal predikanten een boekje uitgebracht met korte overwegingen tijdens de lijdenstijd. De titel is ‘Onderweg naar Jeruzalem’. Een paar dagen geleden las ik een stukje daaruit n.a.v. Lukas 19: 28-44. “Meteen na de glorieuze intocht van Jezus in Jeruzalem horen we dat Hij weent over deze stad. Als de Here naar ons omziet, gebeuren er grote dingen. Dan komt de Messias. Dan wordt ons hele bestaan veranderd, vernieuwd. Maar Jeruzalem heeft het niet gezien. Niet willen zien. Men heeft Jezus afgewezen. Het is letterlijk levensgevaarlijk wanneer mensen Jezus blijven afwijzen. Jezus weent over Zijn stad en Zijn volk. Uit bewogenheid.” De Heiland is er op uit om allen te redden. Lieve mensen, laten we dat toch alsjeblieft tot ons door laten dringen. Om uws levenswil! Stel uw hart voor Hem open, laat U door Hem vernieuwen!. De genadetijd houdt een keer op!!! Create in me a new heart, Oh Lord!

 11. Carla zegt:
  Geplaatst op maandag 31 maart 2014 om 15:19

  Maggie van Namen, ik ben het helemaal met je eens. Ik besef steeds meer dat er maar èèn ding nodig is: onze ogen op Hem vestigen. Net zoals Israël in de woestijn naar de gouden slang moest kijken om genezing te ontvangen moeten ook wij alles van Hem verwachten. Waar je naar kijkt bepaalt je richting. Als onze ogen vastgeklonken zijn op Jezus dan ontvangen wij koersinstructies, nieuwe kracht, hoop en blijdschap; alles wat we nodig hebben. (Joh 3:14 & Hebr. 12:2)

 12. Ernst van Olffen zegt:
  Geplaatst op woensdag 2 april 2014 om 1:08

  Er gebeurt wat, zeker voor wie eelt op zijn knieën heeft!!
  Jac. 5: 16
  “Het gebed van een rechtvaardige vermag veel, doordat er kracht aan verleend wordt.”

 13. corry heesen zegt:
  Geplaatst op woensdag 2 april 2014 om 21:20

  Corry Heesen zegt:
  Als de Heren het huis niet bouwt, tevergeefs zwoegen de bouwlieden is een bekende tekst uit de bijbel, ook ik bemerk een lauwheid en dat is verontrustend in de kerk, terwijl de komst van de Here Jezus elke dag kan plaatsvinden, maar we blijven bidden voor een herleving/een krachtige werking van de Heilige Geest, de wereld wacht op de openbaring van de zonen en dochters van God en daarom mogen we niet zwijgen en blijven getuigen van HEM die alle macht heeft, ik wens alle volgelingen van de Here Jezus Zijn onmisbare Zegen, Kracht en liefde toe, we zijn in HEM meer dan overwinnaars!

 14. San zegt:
  Geplaatst op donderdag 3 april 2014 om 15:17

  Beste Dirk,

  Deze dagen zijn moeilijke dagen voor de waarachtige Christenen. Het wordt steeds meer openbaar hoe de wereld over ons denkt. Vooral als je van je geloof geen geheim maakt. Daarom kan ik naar de komst van de Here Jezus op de wolken zeer verlangen. De moed zinkt mij soms in de schoenen, als ik merk dat velen van het geloof niets willen weten, hoe hard ik ervoor werk en bid. Ik vraag mij dan ook soms af waar ik het allemaal voor doe. Een bemoedigende tekst voor mij is dan 1 Korinthe 15:58. Dat mijn inspanning niet tevergeefs is in de Heere. Het kan zelfs zijn dat ik het niet zie maar dat het er wel komt. En zo mogen wij weten dat al onze geestelijke arbeid uit liefde voor de Here Jezus en door Zijn Geest gewerkt, vrucht zal opleveren.
  Want de Here kan meer doen dan wij bidden of denken (Efeze 3:20 – HSV). En Hij heeft in Zijn woord beloofd dat er nog een ontelbare schare tot geloof zal komen, Openbaring 7:9 – HSV.

  San

 15. rene postma zegt:
  Geplaatst op vrijdag 4 april 2014 om 21:15

  San, jij maakt het verschil. Veel van jouw reacties zijn voor mij een bemoediging. Ik heb zoveel bewondering voor jou. Blijf volhouden, de HERE zal je zegenen. Als je het moeilijk hebt, aarzel dan niet om mij te benaderen. Ik heb niet zoveel wijsheid van Bijbelkennis als u, maar ik kan heel goed luisteren.

  Vr gr Rene

Laat een reactie achter

0 / 350 woorden