Dirk van Genderen.NL

Columnist, publicist, spreker

Waarom stond het kruis buiten Jeruzalem? (15 reacties)

Geplaatst op donderdag 10 april 2014, 16:42 door Dirk A A

Het zijn bijzondere woorden die we lezen in Hebreeën 13 over het lijden van de Here Jezus. Woorden die ons raken, nu we aan de vooravond staan van Goede Vrijdag. De kruisiging, Zijn lijden en sterven vond plaats buiten de legerplaats, buiten de poort, buiten Jeruzalem. Dat heeft een bijzondere betekenis.

Om het goed te begrijpen, moeten we goed kijken wat Gods Woord hierover zegt. Het betreft de verzen 10 tot 16 van Hebreeën 13.

10 Wij hebben een Altaar waarvan zij die in de tabernakel dienen, niet bevoegd zijn te eten.
11 Want van de dieren waarvan het bloed als verzoening voor de zonde door de hogepriester het heiligdom werd binnengedragen, werden de lichamen buiten de legerplaats verbrand.
12 Daarom heeft ook Jezus, om door Zijn eigen bloed het volk te heiligen, buiten de poort geleden.
13 Laten wij dan naar Hem uitgaan buiten de legerplaats en Zijn smaad dragen.
14 Want wij hebben hier geen blijvende stad, maar wij zoeken de toekomstige.
15 Laten wij dan altijd door Hem een lofoffer brengen aan God, namelijk de vrucht van lippen die Zijn Naam belijden.
16 En vergeet het weldoen en het onderlinge hulpbetoon niet, want aan zulke offers heeft God een welgevallen.

10. In dit vers wordt gesproken over hen die in de tabernakel dienen. Dat waren de priesters. Zij mochten van veel offers eten, maar niet van de zondoffers, waarvan het bloed binnen in het heiligdom werd gesprenkeld. Vandaar dat in dit vers staat dat ze niet bevoegd zijn daarvan te eten.
Met degenen die in het altaar dienen, wijst de schrijver van de Hebreeënbrief – wellicht Paulus – op degenen die het nog van de offerdienst verwachten, van het strikt houden van de wetten.

Sinds de komst van de Here Jezus en Zijn offer – Zijn leven, Zijn bloed, dat Hij bracht aan het kruis – hebben deze offers hun geldigheid verloren. Hebreeën 10 laat duidelijk zien dat Hij eens en voor altijd het offer van Zijn lichaam heeft gebracht.
‘Wij hebben een altaar…’ lezen we hier. Dit altaar is het kruis. Aan dat kruis heeft de Here Jezus Zich als zondoffer laten offeren. Hebreeën 10:14: ‘Want met één offer heeft Hij hen die geheiligd worden, tot in eeuwigheid volmaakt.’

11. Op de Grote Verzoendag bracht de hogepriester het bloed van de dieren die geslacht werden, in de tempel, in het heilige der heiligen, om het te sprenkelen op het verzoendeksel en voor het verzoendeksel. Daarmee deed hij verzoening voor de zonden en de ongerechtigheden van het volk en van hemzelf.
Deze dieren waarvan het bloed was gesprenkeld in het heilige der heiligen, moesten buiten de legerplaats worden verbrand, met het oog op de heiligheid van de offers en omdat de zonden van het volk op de dieren waren gelegd. Toen het volk in Israel woonde, gebeurde dat buiten Jeruzalem.

12. Net zoals die offerdieren buiten de legerplaats, buiten Jeruzalem werden verbrand, zo stierf ook Jezus buiten de poort, buiten Jeruzalem, op Golgotha. Ook in dit opzicht wees de offerdienst in het oude verbond heen naar het volmaakte offer van de Here Jezus. Gods oordeel over de zonde, de vloek die wij hadden verdiend, kwam in zijn volle hevigheid op Hem neer. ‘Het behaagde de HERE Hem te verbrijzelen,’ zegt Jesaja 53:10. De Zoon, verbrijzeld door de Vader…

Het is duurbetaalde genade. Het heeft de Here Jezus alles gekost. Hij offerde Zichzelf, Zijn eigen bloed, opdat Hij het volk zou heiligen, dat ze vergeving van zonden zouden ontvangen.
In het oude verbond werden de zondoffers gebracht voor heel het volk. In diezelfde lijn zegt vers 11 dat Jezus Zijn bloed heeft gegeven buiten de legerplaats om het volk te heiligen. ‘Het volk’ duidt aan dat er geen enkele beperking is aan de redding van zondaren. Iedereen die in Hem gelooft, zal niet verloren gaan, maar eeuwig leven hebben (Johannes 3:16).

13. Laten wij dan uitgaan tot de Here Jezus, buiten de legerplaats. Dit houdt in dat stoppen met ons best doen om de zaligheid zelf te verdienen, door goed te leven, de wetten te houden of wat dan ook. Maar dat we uitgaan naar Hem, de zaligheid buiten onszelf zoeken, in Hem, door ons vertrouwen op Hem alleen te stellen, op het offer dat Hij gebracht heeft, Zijn leven, Zijn bloed. Alleen Zijn bloed reinigt van alle zonde (1 Johannes 1:7).

En wordt aan toegevoegd: …en Zijn smaad dragen… De consequentie van deze overgave aan Hem is, dat we ook deel zullen krijgen aan Zijn lijden. Hij onderging smaad, vernedering, vervolging. Dat zal ook ons deel worden.

14. Waar zouden we anders heengaan dan naar Hem? Als gelovigen hebben we hier geen blijvende stad. We zijn pelgrims en vreemdelingen op aarde, onderweg naar het hemelse vaderland (Hebreeën 11:16).
Dat we geen blijvende stad hebben, verwijst in dit vers naar Jeruzalem. Die stad is niet het einddoel van de gelovigen, hoe graag we er misschien ook zijn. Jeruzalem staat hier ook symbool voor de offerdienst, het vasthouden aan het volbrengen van de wet in eigen kracht en daar de gerechtigheid van verwachten.

We mogen uitzien naar het hemelse vaderland, het hemelse Jeruzalem (Hebreeën 11:10-16; Openbaring 21). Het beste komt nog.
Het hemelse Jeruzalem is er al, hoewel we het nog niet zien met onze lichamelijke ogen, maar met onze geloofsogen al kunnen zien:
Maar u bent genaderd tot de berg Sion en tot de stad van de levende God, tot het hemelse Jeruzalem en tot tienduizendtallen van engelen,
tot de feestelijke vergadering en de gemeente van de eerstgeborenen, die in de hemelen opgeschreven zijn, en tot God, de Rechter over allen, en tot de geesten van de rechtvaardigen, die tot volmaaktheid zijn gekomen,
en tot de Middelaar van het nieuwe verbond, Jezus, en tot het bloed van de besprenging, dan van betere dingen spreekt dan dat van Abel
(Hebreeën 12:22-24).

Wat een uitzicht mogen we hebben. We zullen volledig deel krijgen aan deze heerlijkheid bij de wederkomst van de Here Jezus. En dit alles dankzij het offer dat de Here Jezus gebracht heeft aan het kruis van Golgotha.

15. We prijzen, danken en aanbidden de Here Jezus voor het offer dat Hij bracht om ons te redden. ‘Laten wij dan altijd door Hem een lofoffer brengen aan God,’ lezen we in vers 15. Lofoffers uit dankbaarheid. De vrucht van onze lippen: het belijden van Zijn Naam. Voortdurend, altijd. Door Hem. Hij is immers aan de rechterhand van Zijn Vader. Omdat Hij met Zijn bloed de hemel is binnengegaan en een eeuwige verlossing teweeg gebracht heeft, mogen wij altijd tot God gaan. Wat een wonder van genade.
Al in Psalm 50 klonk het al: ‘Wie dank offert, zal Mij eren; wie de rechte weg gaat, zal Ik Gods heil doen zien.’

16. Ook het weldoen en het onderlinge hulpbetoon behoren tot de offers van gelovigen. Weldoen wijst op het ondersteunen van de armen. Het onderlinge hulpbetoon ziet met name op het delen van geld en goederen met medegelovigen. Paulus zegt in Filippenzen 4:18 over de financiele ondersteuning die hij had ontvangen vanuit Filippi dat het een ‘aangename geur heeft, dat het een welgevallig offer is, welbehaaglijk voor God.’

Dank U Here Jezus, voor Uw kruis.
Dank U Here Jezus, voor het offer van Uw lichaam, van Uw bloed.
Daar U voor mijn redding, voor mijn verlossing.
Dank U voor de heerlijkheid die wacht.
Dank U Here Jezus, dank U, dank U.

Dirk van Genderen

15 Reacties

 1. Peter Schilperoord zegt:
  Geplaatst op donderdag 10 april 2014 om 18:31

  Een uiterst aangrijpend stuk.
  Het liefst zou men instemmend willen zwijgen, in ontroering en de Mattheüs Passion beluisteren…. De Heer gerekend als drek, geslacht en geofferd om onze zonden, het is te vreselijk voor woorden op dit moment, daarom in alle nuchterheid.
  Onze zonden maken ons weerloos onder de invloed van satan, of Satan, met een hoofdletter? Het beest. Deze macht streeft naar de wereldheerschappij en imiteert meesterlijk geraffineerd de heilige dingen.
  In dit conflict heeft het Bloed een priesterlijke betekenis, omdat God de Vader ons aanziet in dit offer van Jezus.
  Als onze zonden na schuldbelijdenis inderdaad worden vergeven, is dat een juridische betekenis. Een vrijspraak!
  Het daadwerkelijk vrijkomen uit bedrog en Satans macht gebeurt in gereedschap, zodat het Bloed ook een militaire betekenis heeft! Mattheüs 3:12 Wiens wan in Zijn hand is, en Hij zal Zijn dorsvloer doorzuiveren, en Zijn tarwe in Zijn schuur samenbrengen, en zal het kaf met onuitblusselijk vuur verbranden.
  Gereinigd en geheiligd mogen wij toegerust zijn, in een eeuwig bloedverbond met de Schepper van hemel en aarde, om door Hem te worden voortgeleid. Amen

 2. Frea Timmerman zegt:
  Geplaatst op zaterdag 12 april 2014 om 18:27

  In het kruis, in het kruis
  wil ik altijd roemen.
  Jezus tot in eeuwigheid,
  mijn Verlosser noemen!

  (lied van het Leger des Heils)

 3. J.Nieuwenhuizen zegt:
  Geplaatst op zaterdag 12 april 2014 om 19:23

  Jezus Christus heeft met zijn bloed het nieuwe verbond ingewijd. Van dit offer mogen wij eten, dit wil zeggen dat wij er profijt van hebben. In Johannes 6:53-56 staat geschreven: “Ik zeg u, tenzij gij het vlees van de Zoon des mensen eet en zijn bloed drinkt, hebt gij geen leven in uzelf. Wie mijn vlees eet en mijn bloed drinkt, heeft eeuwig leven en ik zal hem opwekken ten jongste dage. Want mijn vlees is ware spijs en mijn bloed is ware drank.
  Deze spijs en deze drank geven ons dus eeuwig leven. Wanneer er Joden waren die hun offers nog in de tempel brachten en deelnamen aan de ceremoniën en riten van het oude verbond, bleven zij uitgesloten van de zegeningen van het nieuwe verbond. Dit is wel een van de scherpste uitspraken uit de bijbel die aantoont, dat wij niet in twee verbonden tegelijk kunnen leven. Wie in het oude verbond blijft, heeft geen deel aan het nieuwe verbond. Of men zoekt verzoening in de tempel of tabernakel, of men zoekt verzoening buiten het aardse heiligdom bij Jezus Christus. In de dienst der schaduwen kon men van deze waarheid óók een afbeelding vinden. Van gewone offers mocht het vlees in de tempel door de priesters gegeten worden, maar van de dieren, waarop de zonden van het gehele volk op grote verzoendag gelegd waren, mocht het vlees niet gegeten worden. Als door het bloed verzoening tot stand gebracht was, werd het vlees buiten de legerplaats (waar het volk dus zijn tenten in de woestijn opgeslagen had, verspreid rondom de tabernakel) verbrand. Het werd dus buiten de tabernakel en buiten de tentenkring prijsgegeven aan het vuur. Het offer van Jezus werd geheel buiten de poort gebracht. Zelfs Jezus Zijn bloed kwam niet in de tempel. Zijn lichaam werd buiten de poort prijsgegeven. Moest het Israël-onder-de-wet, om de tijdelijke en gedeeltelijke verzoening te ontvangen, nog in de tempel zijn, wij kunnen buiten deze heilige plaats onze totale en eeuwige verzoening ontvangen.

 4. F. Dijkstra zegt:
  Geplaatst op zaterdag 12 april 2014 om 22:27

  Goede vrijdag is onbijbels, ook paaszondag is ontsproten vanuit de Roomskatholieke kerk. De kruisiging van onze Heer Yeshua was op de 14e van de eerste maand, de maand nisan. De kruisiging was op een woensdag en de opstanding tegen zonsondergang op de wekelijkse sabbat.
  Rome heeft alle dagen die een joodse oorsprong hadden veranderd, wegens antisemitische redenen.

 5. Jantje . zegt:
  Geplaatst op zaterdag 12 april 2014 om 22:58

  Help mij Heer aan dat kruis trouw te zijn tot de dood !!!!!
  Joh de heer .

 6. Ernst van Olffen zegt:
  Geplaatst op zondag 13 april 2014 om 0:16

  Voor sommigen blijkt het vaak heel moeilijk om dit simpelweg te aanvaarden!! Heel kort samengevat kwam ik het vanavond weer tegen in Openbaring 1:
  “Hem, die ons liefheeft en ons uit onze zonden verlost heeft door zijn bloed 6 – en Hij heeft ons tot een koninkrijk, tot priesters voor zijn God en Vader gemaakt – Hem zij de heerlijkheid en de kracht tot in alle eeuwigheden! Amen.

  7 Zie, Hij komt met de wolken en elk oog zal Hem zien, ook zij, die Hem hebben doorstoken; en alle stammen der aarde zullen over Hem weeklagen. Ja, amen.

  8 Ik ben de alfa en de omega, zegt de Here God, die is en die was en die komt, de Almachtige.”

 7. O.Nauta zegt:
  Geplaatst op zondag 13 april 2014 om 7:08

  Hartelijk dank voor dit indrukwekkende en alles omvattende onderwerp. Daar is eigenlijk niets aan toe te voegen.
  Door dit volmaakte offer, heeft Jezus Gods Zoon, de gehele wereld het brood des Levens aangereikt!
  Welk een Liefde, welk een Liefde, en ook mij vergeet Hij niet.

  In deze Nieuwsbrief zijn we weer bepaald hoe God Zijn werk door alles heen aan het uitwerken is, en niets en niemand dit kan tegenhouden. Ook hoe broos ons aardse vat wel is, Zijn wegen zijn vaak ondoorgrondelijk voor ons mensenverstand.

  De 2e Kamer die het scholenbeleid behandelde is wat betreft het homo-beleid, (linkse rakkers) ziende blind en horende doof. Wat betreft de standpunten van onze kleine Christelijke partijen zijn die glashelder naar voren gebracht! Verder állen gezegende paasdagen toegewenst.

 8. Troost Mijn Volk zegt:
  Geplaatst op zondag 13 april 2014 om 11:21

  Sjalom allen,

  “Wie in het oude verbond blijft, heeft geen deel aan het nieuwe verbond”. Dat is raar en is helaas een dogma van de kerken die al vele eeuwen duurt!
  G’d had dat verbond nimmer opgezegd en Yeshua benadrukt dat op diverse malen. Dat oude verbond waarover de kerk altijd spreekt is behoorlijk onder het stof geraakt bij het Joodse volk. Het moest van stof ontdaan worden zodat de heilzame wetten van G’d weer die glans krijgen zoals deze werden gegeven op de berg Sinaï. De restauratie daarvan wordt in Jeremia 31 benoemd.

  Wij, het Joodse volk dienden de G’d die alles gemaakt had en zagen het werk wat onze Messias voor ons heeft gedaan. De onverkorte boodschap van Yeshua werd uitgedragen over de gehele wereld. Dat was niet de boodschap dat Hij de wet had afgeschaft en ook niet dat Hij de wet had vervuld en daarmee overbodig was geworden! De kerkelijke dogma’s laten heel duidelijk merken hoe men over het Joodse volk denkt.

  In deze moderne tijd waarin zoveel meer bekend is kan men zonder enige vooringenomenheid de geschiedenis objectief bezien. Gelukkig zien we een goede heroverweging van feiten die mijn volk ten onrechte krijgt aangemeten. Het is voor ons Joden een heidens karwei om vanuit het oude verbond de glans over te brengen die er zit op de geboden die G’d aan ons volk gaf. De offerdienst kan niet meer plaats vinden. Diverse malen wordt in de Bijbel gehoorzamen hoger geacht dan een offer.

  Het zichtbare heilige vuur wat op de hoofden van de apostelen was de glans van de wet die in hun hart geschreven werd. Dat werd brandend gehouden door het verlossingswerk van Yeshua. De heilzame wetten en het verlossingswerk van Yeshua moest de wereld in. Zij die dat deden behoorden tot wat nu zeer denigrerend genoemd wordt tot het “oude verbond en welke benaming maar ook aan ons wordt gegeven”. Ons hart was vernieuwd en kreeg een glans.

  Die glans wordt van ons Joden afgenomen door simpel op te merken dat het oude er niet meer toe doet.

 9. Peter Schilperoord zegt:
  Geplaatst op zondag 13 april 2014 om 15:05

  Jeremia 31:31 Ziet, de dagen komen, spreekt de HEERE, dat Ik met het huis van Israel en met het huis van Juda een nieuw verbond zal maken; 32 Niet naar het verbond, dat Ik met hun vaderen gemaakt heb, ten dage als Ik hun hand aangreep, om hen uit Egypteland uit te voeren, welk Mijn verbond zij vernietigd hebben, hoewel Ik hen getrouwd had, spreekt de HEERE;
  33 Maar dit is het verbond, dat Ik na die dagen met het huis van Israel maken zal, spreekt de HEERE: Ik zal Mijn wet in hun binnenste geven, en zal die in hun hart schrijven; en Ik zal hun tot een God zijn, en zij zullen Mij tot een volk zijn.
  Amen. Aan allen, dit is het goede nieuws! Wij geloven dat dit nu ook inderdaad mogelijk is en kon in vervulling gaan, door het lijden en sterven en de wederopstanding van Jezus, de Wortel en het geslacht Davids, de blinkende Morgenster. (Openbaring 22:16)
  De schrijver van de Hebreeënbrief legt het haarfijn uit. Geen jota of tittel van Gods wetten zullen ter aarde vallen. De Heer Jezus is niet gekomen om de Wet terzijde te schuiven… maar om te vervullen.
  Helaas is dit slecht begrepen. De voleinding werd beschouwd als een dwaling. Het geestelijke verschil van inzicht ontaardde in een machtsstrijd. Pogroms ontstonden hierdoor, vervolgingen. En uiteindelijk de holocaust, met nog altijd een politieke strijd rond het Joodse volk. Dit is zo en het zij zo! In reactie no.1 heb ik dit explosieve onderwerp dan ook bewust vermeden.

 10. Troost Mijn Volk zegt:
  Geplaatst op zondag 13 april 2014 om 19:20

  Sjalom,

  Ter aanvulling waarop het kruis buiten Jeruzalem stond. De Sjabbat voor Pesach wordt onder mijn volk een grote sjabbat genoemd. Overal ter wereld wordt in deze week vooruitlopend op Pesach gesproken over de Grote Verzoendag. Wij, de kinderen van Israël wisten heel goed dat er een verzoening moest plaats vinden. Hiermee wordt er een verbinding gelegd tussen alle feesten.

  Maar er is meer, ook uit de profeet Maleachi wordt gelezen waarin wordt gesproken om tot de harten van de aartsvaders te komen. Dat wil zeggen in hun geloofsbeleving en het uitzien naar de Messias die deze verzoening tot stand zou brengen.

  Op de grote verzoendag werden er offers gebracht voor de zonden van het komende jaar! Wij moesten ons eerst verzoenen met onze eigen volksgenoten. Daarna mocht pas dat offer gebracht worden. Op de grote verzoendag werden twee bokken naar voren gebracht. Beide dieren werden geofferd, dat wil zeggen er werd geloot welk dier in de woestijn zou sterven. De andere werd geslacht en binnen de poort geofferd. Het dier die het lot trof om buiten de stad de dood tegemoet te gaan kreeg een rode draad om de hoorn gespannen. Deze moest de zonde van het volk buiten de poort dragen. Een mensenoffer werd niet door G’d gevraagd. Onze aartsvader Izak is wel gebonden op het offeraltaar, geofferd werd hij niet. G’d vroeg gehoorzaamheid van onze vader Abraham. G’d vraagt ook gehoorzaamheid aan Zijn universele wetten. Aan mijn volksgenoten kwamen daar specifieke toevoegingen bij en daar moesten we het mee doen.

  Overigens de rode draad om de hoorn van de zondebok veranderde door het toedoen van G’d in een witte draad. Hiermee werd aanschouwelijk gemaakt dat G’d de zonde vergeeft en dat het offer wat gebracht is werd aangenomen. Zo kregen wij tot aan de verwoesting van de tweede tempel aanschouwelijk onderwijs. Maar er is meer: Yeshua heeft de zonde van binnen de legerplaats op zich genomen en dat buiten de legerplaats gedragen. Het zondoffer werd buiten de legerplaats gebracht.

  Binnen alle wetten handelde Yeshua: volkomen gehoorzaamheid zoals G’d het wilde.

 11. San zegt:
  Geplaatst op maandag 14 april 2014 om 13:56

  Ja, de Here Jezus ging tot het uiterste om ons te redden. Geen
  vernedering was Hem te zwaar om voor ons te ondergaan.
  Daarom was de beloning ook daarnaar: “…Om de moeitevolle
  inspanning van Zijn ziel zal Hij het zien, Hij zal verzadigd worden….
  ….” (Jesaja 53:11A). Hoe anders is de Here Jezus dan wij! Hij was
  bereid om buiten de poort te lijden. Om onze zonden op zich te
  nemen moest Hij buiten de poort lijden. Welk voorbeeld geeft Hij
  ons? Zie Hebreeen 13:13 “…..Laten wij dan naar Hem uitgaan
  buiten de legerplaats en Zijn smaad dragen….”. Wat een diepe betekenis
  zit in het mee willen lijden met de Here Jezus. Dat kan alleen verklaard
  worden door de verborgen omgang die wij met Hem hebben. Zie
  Kolossenzen 3:3 “…..want u bent gestorven en uw leven is met
  Christus verborgen in God…..”.

 12. Hanneke zegt:
  Geplaatst op woensdag 16 april 2014 om 11:40

  Ja San, en hoevelen willen werkelijk voor de volle 100 procent achter HEM, de Gekruisigde aangaan?
  smaad, vernedering en vervolging verdragen?

  Bemoedigend hoor Dirk!

  een goede Pesachweek.

 13. Mathieu zegt:
  Geplaatst op woensdag 16 april 2014 om 12:18

  Uit Hebreeën 13:10 blijkt dat wederom geboren Christenen een plaats van eredienst hebben waar zij tot God mogen naderen om met Hem gemeenschap te hebben, terwijl zij die nog op Joodse wijze menen God te moeten dienen daar helemaal buiten staan. Het gaat hier om het ‘eten van het altaar’. Eten is een symbool voor het hebben van gemeenschap. Het ‘altaar’ is een beeld van Christus. Zij die aan de oudtestamentische eredienst vasthouden, hebben geen deel aan Christus en dus ook geen recht op het ‘eten van het altaar’.

 14. tiny van schaik zegt:
  Geplaatst op woensdag 16 april 2014 om 16:29

  Maandag was ik op een herdenking bij de Jehova getuigen daar mogen alleen de 144000 van het lichaam eten en het bloed drinken…Weet iemand hoe dt zit???

 15. toevallige voorbijganger zegt:
  Geplaatst op woensdag 16 april 2014 om 22:05

  Voor Tiny: zij hebben een dwaalleer. Hou je er maar verre van.
  Er zijn verschillende brochures die e.e.a. duidelijk uiteen zetten.
  O.a. op de site van Marc Verhoeven kun je ook veel informatie vinden.

Laat een reactie achter

0 / 350 woorden