Dirk van Genderen.NL

Columnist, publicist, spreker

De opstanding van de Here Jezus is absolute garantie voor onze opstanding (21 reacties)

Geplaatst op vrijdag 18 april 2014, 8:45 door Dirk A A

Vol vreugde mogen we het elkaar op de Paasmorgen toeroepen: ‘De Here is waarlijk opgestaan.’ Als geliefden overlijden die de Here Jezus mogen kennen, hoeven we niet te treuren zoals degenen die geen hoop hebben. Natuurlijk zijn we dan heel verdrietig, maar op hetzelfde moment dat iemand zijn ogen voor het laatst sluit op aarde, slaat hij zijn ogen op in het paradijs, bij de Here Jezus en wordt daar bekleed met witte klederen.

Er staan soldaten voor het graf van de Here Jezus. Stel je voor dat Zijn discipelen Hem komen stelen. Enkele dagen eerder was Hij in het graf gelegd, nadat Hij was gestorven aan het kruis op Golgotha. Hij had het uitgeroepen: ‘Het is volbracht’.
Dan is er opeens een zware aardbeving. De soldaten slaan op de vlucht en een engel rolt de steen van het graf weg. De Here Jezus wordt opgewekt door de Vader, ja, staat Zelf op uit de doden.

Hij, de Levensvorst, de Here Jezus Christus, is Overwinnaar. Hij overwon dood en graf. Hij leeft tot in alle eeuwigheden!
‘De dood is verslonden tot overwinning’ jubelt 1 Korintiërs 15:54. Pasen is het grote keerpunt in de wereldgeschiedenis.
De dood hoeft ons geen angst meer aan te jagen. Lees het verlangen van Paulus, in Filippenzen 3:10 en 11 zegt: ‘Opdat ik Hem mag kennen, en de kracht van Zijn opstanding en de gemeenschap met Zijn lijden, doordat ik aan Zijn dood gelijkvormig word, om hoe dan ook te komen tot de opstanding van de doden.’

Paulus zag uit naar de opstanding, naar de verheerlijking, ook al zou het lijden betekenen en de dood, om dat te bereiken. Door het geloof weten we de weg, voortdurend ziende op de Here Jezus.

Misschien denkt u: Wat heb ik hieraan? Je moest eens weten in wat voor ellendige en hopeloze situatie ik me bevind… Pijn, verdriet, zorg, een huwelijk dat op springen staat, ziekte…
Ik wil u met nadruk zeggen dat de Here Jezus Zijn leven heeft gegeven en is opgestaan om ook u Zijn genade te schenken. Hij wil ook u troosten, bemoedigen, ondersteunen, kracht geven in zwakheid. ‘Door Zijn striemen is er voor ons genezing gekomen’ (Jesaja 53:5).

En wanneer u niet meer weet hoe het verder moet, is dat wellicht het moment om alles los te laten en in Zijn hand te geven. Omdat Hij leeft, hoeven we niet bang te zijn voor de toekomst. Omdat Hij leeft, heef dit leven zin.

Als we de Here Jezus mogen kennen en volgen, zullen we eenmaal voor altijd bij Hem zijn.
Direct na ons sterven of – dat kan ook – als we de wederkomst van de Here Jezus meemaken.
Wanneer na ons sterven onze nabestaanden treuren en huilen, zijn we al ingegaan in Zijn heiligdom.

Denk maar aan de woorden die Hij sprak tegen de moordenaar die met Hem gekruisigd was en die aan Hem vroeg of Hij hem wilde gedenken als Hij in Zijn Koninkrijk gekomen zou zijn: ‘Heden zult u met Mij in het Paradijs zijn’ (Lucas 23:43). Heden, vandaag, direct.

De Here Jezus is ons voorgegaan. ‘Met Zijn eigen bloed is Hij voor eens en altijd binnengegaan in het heiligdom en heeft daardoor een eeuwige verlossing teweeggebracht’ (Hebreeën 9:12).

Paulus spreekt in 2 Korinthe 5:1 en 2 over de dood als het afbreken van onze aardse tent.
‘Wij weten immers dat, wanneer ons aardse huis, deze tent, afgebroken wordt, wij een gebouw van God hebben, een huis niet met handen gemaakt, maar eeuwig in de hemelen.
Wij verlangen er vurig naar om met deze woning die uit de hemel is, overkleed te worden.’
De hemel is ons ware thuis. We zijn vreemdelingen en bijwoners op deze aarde, pelgrims, onderweg naar het Vaderhuis met Zijn vele woningen.

Na onze dood zullen we door engelen naar onze plaats van bestemming worden gebracht, waar we bij Christus zullen zijn.
Onze ziel zal dan in de hemel overkleed worden met witte klederen (zie de brieven aan de zeven gemeenten in Openbaring 2 en 3).

Allen die geschreven zijn in het ‘Boek van het leven van het Lam’ (Openbaring 20:27) mogen er binnen komen. Allen die het Lam, de Here Jezus, mogen kennen, staan geschreven in dit Boek van het leven van het Lam. Zij zullen de eeuwigheid met Hem doorbrengen.

Eenmaal – wie weet hoe spoedig al – breekt het moment aan dat allen die in de Here ontslapen zijn, zullen opstaan uit de dood, wanneer Hij terugkeert naar deze aarde. Ze zullen opstaan uit de graven. De zee zal de doden teruggeven. Allen die op de brandstapels zijn omgekomen, zullen weer levend worden, evenals alle gelovigen die in de eerste eeuwen in de arena’s door de leeuwen zijn verscheurd.

Hierover lezen we in 1 Thessalonicenzen 4:13-18: ‘Maar ik wil niet, broeders, dat u onwetend bent ten aanzien van hen die ontslapen zijn, opdat u niet bedroefd bent zoals ook de anderen, die geen hoop hebben. Want als wij geloven dat Jezus gestorven en opgestaan is, zal ook God op dezelfde wijze hen die in Jezus ontslapen zijn, terugbrengen met Hem.

Want de Here Zelf zal met een geroep, met de stem van een aartsengel en met een bazuin van God neerdalen uit de hemel. En de doden die in Christus zijn, zullen eerst opstaan. Daarna zullen wij, de levenden die overgebleven zijn, samen met hen opgenomen worden in de wolken, naar een ontmoeting met de Here in de lucht. En zo zullen wij altijd bij de Here zijn. Zo dan, troost elkaar met deze woorden.’

In 1 Korinthe 15 klinkt het: ‘Immers, de bazuin zal klinken en de doden zullen als onvergankelijke mensen opgewekt worden, en ook wij zullen veranderd worden.
Want dit vergankelijke moet zich met onvergankelijkheid bekleden en dit sterfelijke moet zich met onsterfelijkheid bekleden.’

Ons toekomstige lichaam zal hetzelfde zijn als het lichaam van de Here Jezus na Zijn opstanding. Afstanden zijn dan geen probleem meer, muren en deuren evenmin. Na Zijn opstanding verscheen de Here immers en verdween Hij. Hij kwam zo door de dichte deur naar binnen.
1 Johannes 3:2b zegt immers: ‘Maar wij weten dat, als Hij geopenbaard zal worden, wij Hem gelijk zullen zijn.’

We zullen als koningen met Christus regeren, duizend jaar lang, zegt Openbaring 20:4: ‘En ik zag tronen, en zij gingen daarop zitten, en het oordeel werd hun gegeven. En ik zag de zielen van hen die onthoofd waren om het getuigenis van Jezus en om het Woord van God, die het beest en zijn beeld niet hadden aangebeden, die het merkteken niet ontvangen hadden op hun voorhoofd en op hun hand. En zij werden weer levend en gingen als koningen regeren met Christus, duizend jaar lang.’

Openbaring 21 spreekt vervolgens over de nieuwe hemel en de nieuwe aarde.
En ik zag een nieuwe hemel en een nieuwe aarde, want de eerste hemel en de eerste aarde waren voorbijgegaan. En de zee was er niet meer.

‘En ik, Johannes, zag de heilige stad, het nieuwe Jeruzalem, neerdalen van God uit de hemel, gereedgemaakt als een bruid die voor haar man sierlijk gemaakt is.
En ik hoorde een luide stem uit de hemel zeggen: Zie, de tent van God is bij de mensen en Hij zal bij hen wonen, en zij zullen Zijn volk zijn, en God Zelf zal bij hen zijn en hun God zijn.
En God zal alle tranen van hun ogen afwissen, en de dood zal er niet meer zijn; ook geen rouw, jammerklacht of moeite zal er meer zijn. Want de eerste dingen zijn voorbijgegaan.
En Hij Die op de troon zit, zei: Zie, Ik maak alle dingen nieuw. En Hij zei tegen mij: Schrijf, want deze woorden zijn waarachtig en betrouwbaar’ (vers 1 tot 5).

O, wat een uitzicht, wat een verwachting voor ieder die de Here Jezus mag kennen en liefhebben. Dit leven op deze aarde duurt maar een ogenblik.
Hoe heerlijk zal het zijn om de eeuwigheid door te brengen in de tegenwoordigheid van de Here Jezus, in Zijn heerlijkheid! Door genade zullen ook wij mogen delen in die heerlijkheid.

Ik wens u allen gezegende paasdagen toe!

Dirk van Genderen

21 Reacties

 1. sandifort..lou zegt:
  Geplaatst op vrijdag 18 april 2014 om 11:06

  Shalom Dirk en alle broeders en zusters.
  Ben een hele tijd nogal ziek geweest, maar krabbel nu weer op.

  Waarachtig fijne brief Dirk, en o zo waar.
  Er is vandaag een echte vriend en broeder van mij begraven, een echte christen zionist, met een hart vol
  liefde voor Yeshua en ZIJN volk. Ik zal hem missen, we zien elkaar weer als Yeshua komt zei hij mij, tot ziens op de Olijfberg.
  Dat is onze grote troost. U allen een gezegend opstandingsfeest.

  Hoop gauw weer eens op de site te komen.

  YESHUA HAMASSJIACH LEEFT en HIJ komt spoedig.

  Jullie oude broeder Lou.

 2. Ron van Arkel zegt:
  Geplaatst op vrijdag 18 april 2014 om 14:20

  Beste Dirk,
  Er zijn christenen die geloven in een hemel waar mensen, die in geloof zijn gestorven onmiddellijk na hun dood naar toe gaan. “De lichamen van de mensen keren na de dood terug tot stof, en vergaan; maar hun zielen, (die nooit sterven noch slapen), hebbende een onsterfelijk gedeelte, keren onmiddellijk terug naar God die deze ziel gaf. Als dit waar is, waarom komt Jezus Christus dan naar de aarde terug om de opstanding der doden te doen plaatsvinden als alle doden die goed geleefd hebben al voorgoed en in blijdschap bij Hem in de hemel zijn?

  Andere geloven dat de doden na het sterven rusten/slapen in het stof en geen bewustzijn meer hebben en dat de opstanding pas plaatsvindt bij Christus terugkomst. Zijn Henoch en Elia in de hemel opgenomen? Of liggen ze in hun graf te wachten op de opstanding der doden? De apostel Petrus, die onder inspiratie van God spreekt, verklaarde: “Mannen broeders, men mag vrijuit tot u zeggen van de aartsvader David, dat hij èn gestorven èn begraven is, en zijn graf is bij ons tot op deze dag” (Handelingen 2:29). Hij voegde daaraan toe: “want David is niet opgevaren naar de hemelen” (vers 34).
  Dit zijn m.i. twee haaks op elkaar staande visies welke ik ook lees in uw artikel, of vergis ik me?

 3. Dirk zegt:
  Geplaatst op vrijdag 18 april 2014 om 15:55

  Reactie Dirk van Genderen:

  Het lichaam van een gelovige die sterft, wordt inderdaad begraven, maar zijn ziel gaat naar de Here en wordt daar bekleed met witte klederen (Openbaring 3:4 en 5: ‘4 Maar u hebt ook in Sardis enkele personen die hun kleren niet bevlekt hebben, en zij zullen met Mij wandelen in witte kleren, omdat zij het waard zijn. 5 Wie overwint, zal bekleed worden met witte kleren en Ik zal zijn naam beslist niet uitwissen uit het boek des levens, maar Ik zal zijn naam belijden voor Mijn Vader en voor Zijn engelen.’
  Bij de wederkomst van de Here Jezus zullen ziel en lichaam weer verenigd worden. Het lichaam zal opstaan uit de doden (1 Thessalonicenzen 4:16: ‘Want de Here Zelf zal met een geroep, met de stem van een aartsengel en met een bazuin van God neerdalen uit de hemel. En de doden die in Christus zijn, zullen eerst opstaan.’)
  En zeker, David is begraven. Zijn lichaam is niet opgevaren naar de hemel, zijn ziel wel. In Openbaring 6 wordt er immers gesproken over de zielen die onder het altaar van God zijn, die allen een lang, wit gewaad ontvangen (vers 9-11). Eenmaal, als de Here Jezus terugkomt, zal ook David opstaan uit de doden.

 4. Peter Schilperoord zegt:
  Geplaatst op vrijdag 18 april 2014 om 17:07

  Het is hier bijna sabbat – èn Goede Vrijdag, een gedenkwaardig moment, helemaal privé, om in gebed bij de Heer te zijn.

  “HEER, Uw rust is zo kostbaar… en ook zo geladen met strijd! Ik dank U voor Eeuwig leven, nog altijd in de beperking van deze Wapenrusting in de sterkte Uwer macht. Weliswaar in opstandingskracht en levend gesteente, maar niet altijd in de Heerlijkheid der wet, omdat ik als strijdkracht te maken heb met misdaad, zo ver als het oog maar kijken kan.
  Ik gedenk in dit gebed de mensen om mij heen. U verdroeg al dat lijden om onzentwille. U stierf voor onze zonden. U bent ook voor ons, mensen, uit de dood verrezen.
  U, Heer Jezus, heeft de grondslag gelegd voor deze overwinning. U bent een echte priester! En ook de eerste soldaat. Weest Koning, HEER – over onze levens en leid ons in de rechte sporen om Uws Naams wille. Amen”

 5. ronvanarkel zegt:
  Geplaatst op vrijdag 18 april 2014 om 17:14

  Beste Dirk,

  Bedankt voor je (snelle) reactie. Het was lange tijd voor mij onduidelijk en dat kwam idd. vooral door Openbaring 6. Dit begreep ik al die tijd maar niet, en het leek verwarrend. Ik ben blij dat ik de vraag gesteld heb en zo nieuw inzicht gekregen heb. Nogmaals dank.

  Gezegende paasdagen!
  Ron

 6. Gila gorodenchiek zegt:
  Geplaatst op zaterdag 19 april 2014 om 19:00

  Thus the death and resurrection of Christ were proclaimed as belonging together at the very heart of the gospel, forcefully placing “the full weight of faith on both the death and resurrection of Jesus Chris”

 7. B.van Rijssel zegt:
  Geplaatst op zaterdag 19 april 2014 om 20:57

  Dank je Dirk voor deze woorden en uitleg uit Gods Woord, vertroostend en bemoedigend!
  Gezegend Paasfeest toegewenst! Elke zondag mogen we herdenken Zijn opstanding: Jezus leeft!

 8. Ernst van Olffen zegt:
  Geplaatst op zaterdag 19 april 2014 om 21:29

  Bedankt, Dirk!! Wat je hier schrijft, sta ik voor de volle 100% achter!! Het naar “de hemel gaan” heeft heel wat te weeg gebracht, alsof DAT Gods DOEL zou zijn met ons… Zo staat het m.i. namelijk NIET in de Bijbel!! Ik houd mij, wat dat betreft, graag vast aan de laatste verzen van het boek Daniël:
  “8 Ik nu hoorde het wel, maar begreep het niet en zeide: Mijn heer, waarop zullen deze dingen uitlopen? 9 Doch hij zeide: Ga heen, Daniël, want deze dingen blijven verborgen en verzegeld tot de eindtijd. 10 Velen zullen zich laten reinigen en zuiveren en louteren, maar de goddelozen zullen goddeloos handelen; en geen der goddelozen zal het verstaan, maar de verstandigen zullen het verstaan. 11 En van de tijd af dat het dagelijks offer wordt gestaakt en een gruwel wordt opgericht, die verwoesting brengt, zijn het duizend tweehonderd en negentig dagen; 12 welzalig hij die blijft verwachten en duizend driehonderd vijfendertig dagen bereikt. 13 Maar gij, ga het einde tegen, en gij zult rusten en opstaan tot uw bestemming aan het einde der dagen.”
  Wij hebben allemaal een bestemming!! Geen “rust zacht” want het kon na de opstanding nog wel eens hard werken worden!! Ik zie er naar uit!! En onze erfenis ligt ook al klaar!!
  Graag vraag ik ook aandacht voor de “gruwel die verwoesting brengt” in deze tekst, op de plaats waar de tempel stond. Zojuist kwam ook bij mij een verschrikkelijk bericht binnen over de Joden in de Oekraine!! Daar herhaalt zich momenteel wat de nazi’s in de dertiger jaren bedachten: Registratie van alle Joden onder opgave van al hun bezittingen… Hoe lang nog, voordat hun ellende is afgelopen?? Eén grote troost hebben wij:
  Rom 8: 18
  “Want ik ben er zeker van, dat het lijden van de tegenwoordige tijd niet opweegt tegen de heerlijkheid, die over ons geopenbaard zal worden.”
  Een geweldige verwachting!!

 9. Johan Miedema zegt:
  Geplaatst op zaterdag 19 april 2014 om 23:13

  Wat een HOOP hebben wij die in Christus Jezus zijn toch. Maranatha, kom Here Jezus

 10. San zegt:
  Geplaatst op zondag 20 april 2014 om 0:33

  Hoe is de Here opgestaan uit de dood? In de Bijbel lees je dat de Drieeenheid hierin een rol heeft gespeeld.
  Even aannemend dat het allemaal in de Bijbel te vinden is (bv mbv een concordantie),is de belangrijkste tekst tegen Jehova-getuigen, dat Jezus zelf uit de dood is opgestaan. Dat heeft Hij van Zichzelf gezegd dat Hij de macht heeft Zijn leven af te leggen en weer op te pakken. Hoe de Drieenheid samenwerkt bij de opstanding van Jezus, blijft een mysterie. Maar dat zij aan het werk zijn, dat is een feit.
  Als wij alleen voor dit leven onze hoop op Christus hebben gevestigd, zijn wij de beklagenswaardigen onder de mensen. De opstanding kan je niet zomaar wegmoffelen dat het niet belangrijk zou zijn. Het laat zien dat Jezus sterker is dan de dood want die kon Hem niet vasthouden. En daarom mogen bij Hem horen omdat Hij ons aanvaard heeft, en wij de Here verwelkomd hebben in ons leven. En dit geschenk van Zijn Zoon mogen wij vrijmoedig van vertellen. Dat er hoop en perspectief is voor ellke hongerige ziel die wil horen wat echte liefde en vrijheid is.
  De Here vraagt geheel ons leven. Zie Lukas 14:26. Omdat velen geen leven leiden van volledige overgave aan God, blijft de twijfel altijd bestaan of zij wel gered zijn. De Here heeft echt het beste met ons voor, maar dan moeten wij het lijden en smaad niet schuwen. Lukas 14:27 En wie zijn kruis niet draagt en achter Mij aankomt, kan geen discipel van Mij zijn. Lukas 14:33. Zo kan dan ieder van u die niet alles wat hij heeft, achterlaat, geen discipel van Mij zijn.
  Vele mensen in deze wereld loochenen dat Jezus gelijk aan God is. Dat is de geest van de antichrist die bij de mensen een verblinding over het hart hebben gelegd en ons doen verlangen naar de Opname van de Gemeente. Ook rechtzinnigheid kan een valkuil zijn. Als de wet hoger wordt ingeschat dan de Geest. Via de Geest namelijk hebben wij steeds contact met mensen.

  San

 11. Peter Schilperoord zegt:
  Geplaatst op zondag 20 april 2014 om 0:54

  Vrolijk Paasfeest, iedereen! De Heer is waarlijk opgestaan.

 12. Troost Mijn Volk zegt:
  Geplaatst op zondag 20 april 2014 om 14:47

  Sjalom,
  We krijgen in de Bijbel weinig inzicht in de opstanding. Het graf wat drie dagen en nachten verzegeld was en waarvoor een wereldlijke erewacht werd geplaatst is in een diepe rust gedompeld. Dan op de 18e Nissan gebeurt er voor mensenogen een onzichtbaar wonder. Yeshua leeft en het graf kan en mag Hem niet vasthouden. Dat proces gaat gepaard met een lichte aardbeving die enkele dagen daarvoor ook al te voelen was. In die aardbeving snellen engelen van G’d in de hemel naar deze aarde om de zware grafsteen weg te rollen en ruim baan te bieden aan Yeshua. Hier treedt vanuit de aarde Yeshua naar voren. Zijn taak is volbracht, de kroon is de opstanding. Nu staat er niets meer tussen G’d en mensen in, dat wil zeggen: een vrije baan volgens het Koninklijke principe. Nergens zie ik een aanleiding van een drie-eenheid naar voren komen. Daarmee doe je de almacht van G’d te kort en plaats je Hem in een menselijk denkkader. Wanneer G’d de mens in het paradijs bezoekt is dat het ruisen van een zachte stilte zonder uiterlijk vertoon. Zo bezoekt hij onze opa en oma in het paradijs. Houd G’d dan niet van een uiterlijk vertoon? Hier in deze situatie niet. De Vredevorst is opgestaan. Een eenvoudige boodschap klinkt van de engel: het graf is leeg Hij is hier niet meer. Hij heeft geen deel meer aan het rijk van de dood. De angel van de dood heeft Yeshua weggenomen. Daarmee is de dood onttroont van zijn macht. Nu mag en moet de boodschap van verlossing door deze wereld gaan. Trouwe volgelingen worden daarbij ingeschakeld. Kijken we nog even naar de erewacht: zij zijn verschrikt en vluchten van het graf. Zij bewaakten een dode, dat was hun missie. Tegen de hemelse legermacht kunnen zij niet op. Dat biedt een geweldig perspectief: een geheim wat bij de opstanding hoort. G’d heeft het laatste woord en Zijn wil geschiedt. Ook dit is een wezenlijk onderdeel van de opstanding. Het gevolg van die opstanding is niet in raadselen gehuld.

 13. Troost Mijn Volk zegt:
  Geplaatst op zondag 20 april 2014 om 14:49

  Sjalom, vervolg:
  Wanneer Yeshua het hart en het verstand van Zijn discipelen opent krijgen zij deel aan het leven in alle rijkdom. Laten we ons richten op het onvergankelijke deel. Heel bewust geeft G’d geen ruimte om zaken te aanschouwen. Slechts de hogepriester mocht maar een keer per jaar in het heilige komen. Daarmee wil G’d aangeven dat het geen schouwspel is. Wel een totale afhankelijkheid van de hogepriester die namens het volk om verzoening het bloed sprenkelde op het altaar. Conform aan G’ds instructie.

  Eindelijk is vervuld waar onze opa en oma al zo lang op moesten wachten. Yeshua geeft na Zijn opstanding Zijn discipelen uitgebreide instructies, die niet opgetekend staan in de Bijbel zie Joh. 21:25. Eerst moet de boodschap van verlossing en verzoening over deze wereld gaan. Hoe die instructie luidt mag duidelijk zijn. G’d gaf Zijn leefregels aan de mensheid. Naast de kinderen van Israël was daar ook een deel bij uit de heidenvolkeren. Enerlei gebod kregen zij opgelegd, die de grootst mogelijke ruimte biedt om hier te leven ter voorbereiding op het komende Koninkrijk. Niets engs of zo maar gebaseerd op het dienen van G’d en het respect voor de naaste.

  De eeuwen wijzen het uit. Onbegrijpelijk want zegt Yeshua zelf niet Mijn last is licht en Mijn juk is zacht. Nodeloos maakt de mens zich druk om vele zaken in het leven. Enerzijds gevoed door hebzucht en anderzijds het minder nauwkeurig nemen van de leefregels die G’d gaf. Verwarring en onduidelijkheden zijn een ongezonde voedingsbodem voor ons geloof. We willen graag alles weten en uitgelegd krijgen. Dat is legitiem en behoort ook bij de scheppingsopdracht het bouwen en bewaren. Juist door te vragen leren we van elkaar zie Spreuken27:17. Wat is de les daarin? In ieder geval niet vanuit een consumptieve opstelling maar onderzoekend bezig zijn met het woord van G’d. Het onderzoeken naar de diepere laag die er in de tekst zit opgesloten. Het is net als brood wat je ziet en waarin de onzichtbare bouwstoffen zitten opgesloten.
  Zo is ook het Evangelie.

 14. Basvan Duijn zegt:
  Geplaatst op zondag 20 april 2014 om 16:53

  Beste Broeder Dirk,
  Goede Vrijdag en Pasen, zijn de zekeringen van al G’ds beloften, die zijn gefundeerd op Golgotha en in de opstanding, het is niet alleen persoonlijk maar het geldt ook voor de gehele schepping, wij wachten op zijn KOMST,,MARANATHA HEER JEZUS KOMSPOEDIG

 15. Elizabeth Bussing zegt:
  Geplaatst op zondag 20 april 2014 om 16:56

  Dank zij de kruisiging en opstanding van onze Jezus Christus, moge wij door het geloof in Hem, een nieuwe schepping zijn. Het is groeien in Christus maar ook sterven onze oude natuur. Want indien wij samengegroeid zijn met hetgeen gelijk is aan Zijn dood, zullen wij het ook zijn (met hetgeen gelijk is) aan Zijn opstanding. Rom.6;5
  Toen Christus stierf zijn ook wij gestorven, en ons leven is verborgen met Christus in God. Kolossenzen 3 v 2-4
  Dit te lezen en te weten, dat we verborgen zijn met Christus in God, geeft een heel veilig gevoel, en niemand kan ons uit Zijn hand roven. Als we maar dicht bij Hem blijven wandelen, in zijn Woord blijven en erop vertrouwen dat Hij ale dingen ten goede doet meewerken voor degene die geloven.
  Want zijn Woord is de waarheid, Ja,de Here is waarlijk opgestaan. Amen.

 16. Rien Quist zegt:
  Geplaatst op maandag 21 april 2014 om 3:09

  Amen, broeder!
  Dank voor je boodschap, Dirk! Heel (kerkelijk) Nederland moet dit weten!

 17. San Tjoa zegt:
  Geplaatst op maandag 21 april 2014 om 11:29

  Beste “Troost Mijn Volk”,

  Enkele teksten over de Opstanding:
  Handelingen 2:24, 3:15, Romeinen 8:11, Efeze 1:20, Kolossenzen 2:12, Johannes 2:19, Johannes 10:18, 1 Petrus
  3:18.
  Uit deze teksten blijkt dat de Drieeenheid een rol speelt bij de Opstanding van de Here Jezus.

  San

 18. Ernst van Olffen zegt:
  Geplaatst op dinsdag 22 april 2014 om 22:39

  “What is in a name?” “Drie-eenheid” heeft een bijklank gekregen door de vele discussies er omheen…. Waar we niet omheen kunnen is wat God Zelf in zijn Woord er over zegt: Joh. 4: 24 “God is geest en wie Hem aanbidden, moeten aanbidden in geest en in waarheid.” En de woorden van Jezus: “8 Filippus zeide tot Hem: Here, toon ons de Vader en het is ons genoeg. 9 Jezus zeide tot hem: Ben Ik zolang bij u, Filippus, en kent gij Mij niet? Wie Mij gezien heeft, heeft de Vader gezien; hoe zegt gij dan: Toon ons de Vader? 10 Gelooft gij niet, dat Ik in de Vader ben en de Vader in Mij is? De woorden, die Ik tot u spreek, zeg Ik uit Mijzelf niet; maar de Vader, die in Mij blijft, doet zijn werken. 11 Gelooft Mij, dat Ik in de Vader ben en de Vader in Mij is: of anders, gelooft om de werken zelf. 12 Voorwaar, voorwaar, Ik zeg u, wie in Mij gelooft, de werken, die Ik doe, zal hij ook doen, en grotere nog dan deze, want Ik ga tot de Vader; 13 en wat gij ook vraagt in mijn naam, Ik zal het doen, opdat de Vader in de Zoon verheerlijkt worde. 14 Indien gij Mij iets vraagt in mijn naam, Ik zal het doen.”
  De andere kant is zo, dat Jezus nachten lang in gebed was met de Vader. Ook Gethsemane was een worsteling van Jezus met de Vader…. Dus toch twee?? Nee, dus, want we hebben het nog steeds over één Geest, die Beiden verbindt.
  Als we het dus gewoon zo zien, dat Vader, Zoon en Heilige Geest’, één en dezelfde Geest is, komen we er wel een klein beetje uit!! Het verklaren is en blijft volgens mij een onmogelijkheid……

 19. Peter Schilperoord zegt:
  Geplaatst op woensdag 23 april 2014 om 0:46

  ∎De Here, onze God, is ÉÉN∎

  (Echad) Dit zal helemaal duidelijk worden wanneer Jezus ten slotte Zijn koninkrijk heeft overgedragen aan God, de Vader.

 20. duinsnip zegt:
  Geplaatst op zondag 27 april 2014 om 18:49

  Heeft iemand die gelooft dat de doden na het sterven een buiten-lichamelijk bewustzijn hebben, zich wel eens gerealiseerd wat dat inhoudt? De Schrift hanteert vele malen de uitdrukking : “ontslapen”! Als we zoals beweerd wordt, tussen dood en opstanding, waar ik voor 100 procent in geloof, een bewust bestaan hebben, waar ik aan twijfel omdat er daar geen tijd is, zouden we dan volgens de veel aangehaalde tekst in Lukas 16, vele duizenden jaren, of honderden, of tientallen, of even, naar de ongelovigen mogen staren die in de vlammen zijn en geen druppel water krijgen? Is het niet veel meer voor de hand liggend, dat de Heer hier de positie van de ontslapenen beschrijft, als een onveranderbare toestand? Naar ik aanneem is er tussen dood en opstanding geen bewust bestaan, de doden weten van niets, er is geen tijd en de Schrift kan hier ook niet worden gebroken. Er zijn ook nooit verhalen opgetekend van de jongeling uit Nain, of het dochtertje van Jairus of van de doden die opgewekt zijn tijdens het sterven van de Heer Jezus, over wat zij tijdens hun overleden periode hebben meegemaakt. Laat de Schrift nu eens de Schrift. Zalig zijn de doden die in de Heer ONTSLAPEN zijn. Wat een rust!

 21. ADH zegt:
  Geplaatst op donderdag 5 juni 2014 om 23:55

  Dag.
  Gewoon even een paar vragen, neutraal gesteld:

  “Is er in de Bijbel een oproep of aanleiding te vinden om de opstanding te ‘eren’ met een feestdag? Hetzij jaarlijks hetzij wekelijks.?” [Ik zie het niet in de Bijbel terug en twijfel daarom].

  “Hebben de apostelen de opstanding gevierd of hebben zij het Pascha gevierd?” [Ik weet niet waar ik het vieren van de opstanding aan kan wijzen, wel het vieren van Pascha / Pesach, en ook de ‘gewone’ Bijbelse feesten.]

  Indien het bovenstaande waar is, wanneer, door wie en waarom is men de opstanding gaan ‘vieren’? en als hoogste christelijke feest gekwalificeerd.? [NB, ik wil niets afdoen aan het belang van het heilsfeit als zodanig, maar dat ‘vieren’ levert me vragen op. Het enige wat ik kan vinden is dat het voortborduurt op heidense feesten, wat dan weer handig is geweest om mensen voor het evangelie te winnen. Ook is er wel sprake van afkeer van de Joden. Ik vrees dat een opstandingsfeest van origine geen plaats had in de, zeg maar, apostolische kerk. Het levert me bedenkelijke gevoelens op wanneer sussend hierover wordt gesproken, ik kan er slecht mee omgaan omdat ik het ervaar als ‘vervuiling’ / onzuiverheid binnen het beleven van de dienst van onze God.]

  Iemand?
  Ik hecht veel waarde aan feiten en naspeurbaarheid.
  Bedankt.

Laat een reactie achter

0 / 350 woorden