Dirk van Genderen.NL

Columnist, publicist, spreker

Let op Israel! (17 reacties)

Geplaatst op vrijdag 25 april 2014, 13:47 door Dirk A A

Wanneer iemand vraagt: ‘Bewijs maar eens dat God bestaat’, dan is mijn reactie vaak: ‘Let op Israel’. Meer dan 2500 jaar geleden heeft God al voorzegd dat het Joodse volk over de hele wereld verstrooid zou worden, maar ook dat Hij het volk ooit weer terug zou brengen naar hun eigen land. Wij zijn een zeer bevoorrechte generatie, omdat we met onze ogen zien dat tientallen Bijbelse profetieën die deze terugkeer aankondigen, worden vervuld. We zien nog uit naar de definitieve vervulling: het hele volk komt thuis en heel Israel zal zalig worden.

De profeten in het Oude Testament kondigden het al aan. We kunnen het lezen. Doet u dat vooral. Ga maar eens lezen in Jesaja, Jeremia, Ezechiël, Daniel en in de andere profeten. Het volk Israel, dat aan de Here ongehoorzaam was, zou over de hele aarde worden verstrooid. Maar ooit zal de tijd aanbreken dat het volk weer terug zal keren.

Door hun struikeling, doordat zij het Evangelie afwezen, is het Evangelie tot ons gekomen. ‘De zaligheid is uit de Joden,’ zegt Johannes 4:22.
Als je dit werkelijk beseft, ga je Israel niet beschuldigen van het kruisigen van de Messias. Dan ga je niet zeggen dat de kerk in plaats van Israel is gekomen. Dan ga je niet zeggen dat er geen toekomst meer is voor het Joodse volk.

In de afgelopen tweeduizend jaar is diverse keren geprobeerd het Joodse volk totaal uit te roeien. Maar alle pogingen daartoe mislukten. God liet wel het lijden van het Joodse volk toe, maar niet dat het volk van de aardbodem zou verdwijnen.
Zo’n anderhalve eeuw geleden is de terugkeer van het Joodse volk naar het land van hun voorvaders voorzichtig begonnen. De stroom terugkerende Joden werd steeds groter. Alsof ze geleid werden door een onzichtbare hand. Dat was ook zo, want de tijd van de verstrooiing naderde het einde.

Tweeduizend jaar diaspora heeft het Joodse volk overleefd. Dat alleen al is een bewijs van Gods trouw. Het was een wonder dat in 1948 een deel van het oorspronkelijke gebied dat de Here Zijn volk had toegezegd, weer in Joodse handen kwam. Alle eeuwen door waren er gelovigen geweest die uitzagen naar dat moment, die daar altijd voor waren blijven bidden.

Het gebeurde op één dag, 14 mei 1948. Als een vervulling van Jesaja 66:8 – ‘Wie heeft ooit zoiets gehoord? Wie heeft iets dergelijks gezien? Zou een land geboren kunnen worden op één dag? Zou een volk geboren kunnen worden in één keer? Maar Sion heeft nauwelijks weeën gekregen, of zij heeft haar zonen al gebaard.’

Het is de vervulling van Ezechiël 37. Ezechiël ziet een vallei vol dorre doodsbeenderen. Een beeld van het verstrooide Joodse volk over de hele wereld.
Ezechiël moet spreken tot die beenderen: ‘Zo zegt de Here HERE tegen deze beenderen. Zie, Ik ga geest in u brengen en u zult tot leven komen. Ik zal pezen op u leggen, vlees op u doen komen, een huid over u heen trekken, en geest in u geven, zodat u tot leven komt. Dan zult u weten dat Ik de HERE ben’ (vers 5 en 6).

Zeker, in het verleden is er de terugkeer uit de ballingschap geweest, maar velen zijn ook nooit teruggekeerd. Ik meen dat we nu getuige zijn van de totale vervulling van deze profetie, zoals Ezechiël al voorzag: ‘Toen profeteerde ik zoals mij geboden was, en er ontstond een geluid zodra ik profeteerde, en zie, een gedruis! De beenderen kwamen bij elkaar, elk been bij het behorende been. En ik zag, en zie, er kwamen pezen op, er kwam vlees op en Hij trok er een huid overheen, maar er was geen geest in hen’ (vers 7 en 8).

Toch ontbreekt er nog iets, namelijk de geest. Daarom krijgt Ezechiël een nieuwe opdracht van de Here. ‘Hij zei tegen mij: Profeteer tegen de geest, profeteer mensenkind. Zeg tegen de geest: Zo zegt de Here HERE: Geest, kom uit de vier windstreken en blaas in deze gedoden, zodat zij tot leven komen’ (vers 9).
Dan gebeurt er iets heel bijzonders: ‘Toen kwam de geest in hen en zij kwamen tot leven. Zij gingen op hun voeten staan, een zeer, zeer groot leger’ (vers 10).

Soms wordt dit Bijbelhoofdstuk zo gelezen alsof het hier gaat over Gods werk in de gemeente. De dorre doodsbeenderen zouden de ongelovigen zijn – zowel heidenen als Joden – en degenen in wie de Geest komen, zijn dan de gelovigen – eveneens uit Joden en heidenen.
En zeker, zo mogen we dit hoofdstuk ook lezen, maar dit is niet de eerste bedoeling van Ezechiël 37. Het gaat hier allereerst over Gods wel met het volk Israel.

Lees maar, vers 11: ‘Toen zei Hij tegen mij: Mensenkind, deze beenderen zijn heel het huis van Israel.’ Dit is toch duidelijke taal. Het gaat hier over het hele huis van Israel: zowel Juda als Efraïm (vers 16).

Gegarandeerd zeker gaat het moment komen dat de Heilige Geest in heel het volk gaat komen. Daar mogen we naar uitzien. Daar mogen we de Here op wijzen. Daar mogen we om bidden.
In de verzen 12 tot 14 wordt dit heel duidelijk toegezegd: ‘Profeteer daarom, en zeg tegen hen: Zo zegt de Here HERE: Zie, Ik zal uw graven openen en Ik zal u uit uw graven doen oprijzen, Mijn volk, en Ik zal u brengen in het land Israel.
Dan zult u weten dat Ik de HERE ben, als Ik uw graven open en als Ik u uit uw graven doe oprijzen, Mijn volk.
Ik zal Mijn Geest in u geven, u zult tot leven komen en Ik zal u in uw land zetten. Dan zult u weten dat Ik, de HERE, dit gesproken en gedaan heb, spreekt de HERE.’

Weet u, ik probeer me hier een voorstelling van te maken. Elke keer wanneer er weer ergens ter wereld een Jood tot de overtuiging komt voorgoed naar Israel te gaan, gaat er weer een graf open.
Of alle Joodse mensen al terug zullen zijn in Israel als de Here Jezus, de Messias terugkomt, weet ik niet. Maar ze zullen Hem allemaal zien en tot geloof komen. En allen zullen zij terugkomen in hun eigen land.

We leven nu nog in de tijd dat de Geest nog niet in het volk als geheel is gekomen. Dat gaat gebeuren. Wel is er een aanzienlijke groep Joodse mensen, in Romeinen 11 het gelovige overblijfsel genoemd, die al wel de Geest heeft ontvangen. Het zijn als het ware de ritselingen van wat komen gaat: ‘En zo zal heel Israel zalig worden’ (Romeinen 11:26a).

Hoe groot Gods plannen met Israel ook zijn, we mogen nooit vergeten dat het uiteindelijk niet om Israel of om het Joodse volk gaat, maar om de Here Jezus, om Zijn eer en glorie, om de verheerlijking van Zijn grote Naam.
Ezechiël 36:22 en 23 zegt immers: ‘Ik doe het niet om u, huis van Israel, maar om Mijn heilige Naam, die u ontheiligd hebt onder de heidenvolken waarheen u gegaan bent.
Ik zal Mijn grote Naam heiligen, die onder de heidenen ontheiligd is, die u in hun midden ontheiligd hebt. Dan zullen de heidenvolken weten dat Ik de HERE ben, spreekt de Here HERE, als Ik in u voor hun ogen geheiligd word.’

Dirk van Genderen

17 Reacties

 1. Sieger van der Velde zegt:
  Geplaatst op zaterdag 26 april 2014 om 16:38

  Het eerste stukje trof me. Israël is inderdaad een teken. Jaren geleden heb ik geschiedenis gestudeerd. Op de eerste avond kwam de docent met de medeling dat hij atheïst was. Hij vond belangrijk om dit te melden, omdat ook Israël ter sprake zou komen. Maar hij gaf aan dat als hij in een persoonlijk God zou geloven, dit zou komen door zijn volk Israël. Dit omdat dit volk verstrooid is en haar traditie en cultuur door al die eeuwen heen heeft bewaard en dat dit volk nog bestaat. En weer een plaats/land op aarde heeft gekregen. Dit zei destijds de professor van wie de cursisten les kregen. Dit raakte me destijds. Ik zie uit naar wat de Here doet.

 2. H Bolt zegt:
  Geplaatst op zaterdag 26 april 2014 om 16:45

  Wat geweldig om dit te lezen en de uitleg hier van.

  En wat laat de wereld een ander beeld zien.
  En wat is het stil hierover in de kerk (doodstil).
  De Geest is wel uitgestort, maar is niet overal aanwezig!

  Vr Gr

  HB.

 3. San zegt:
  Geplaatst op zaterdag 26 april 2014 om 18:13

  Beste Dirk,

  Ik ben van mening dat wij zo dicht mogelijk bij de Schrift moeten blijven en ik vind jouw uitleg over Ezechiel 37 daarom veel beter dan dat het over de Gemeente zou gaan. Voor God is niets onmogelijk. Hij bestuurt het wereldgebeuren.
  Het bewijs dat God bestaat, kunnen wij ook vinden in de kracht van het Evangelie voor hen die dat WILLEN zien.
  Verder heeft God in de mens ook het verlangen gelegd om naar het transcedente te zoeken. Om een betekenis aan het leven toe te kunnen kennen. De een zoekt het hierin en de ander daarin. Maar alleen het Evangelie is de oplossing voor dat zoeken naar betekenis in het leven. Zo ben ikzelf tot geloof gekomen en de diepgang van het Evangelie bevestigt dat ik het ware gevonden heb in de Here Jezus die mij zo liefhad dat Hij voor mij aan het kruis is gegaan en weer opgestaan ten derde dage om mij eeuwig leven te geven. Dat wens ik iedereen toe!

  Groeten van San

 4. Johanna peacock zegt:
  Geplaatst op zaterdag 26 april 2014 om 18:38

  Ik ben het hier helemaal mee eens, Dirk. Je hebt het heel duidelijk en Bijbels weergegeven; en voor Gods kinderen wiens ogen hiervoor geopend zijn, zij mogen God’s grote daden blij tegemoet zien, want God is een waarmaker van zijn Woord en wij zullen het zien!
  Shalom my friend

 5. Bert Van Ommeren zegt:
  Geplaatst op zaterdag 26 april 2014 om 21:23

  Bedankt Dirk
  Heel mooi weer gegeven
  Gods Woord is Zuiver
  Sjaloom

 6. Troost Mijn Volk zegt:
  Geplaatst op zaterdag 26 april 2014 om 21:25

  Sjalom allen,

  De laatste zevende slag die mijn volk moest ondergaan (zie Leviticus 26:21) was in de periode 1939-1945. Daarmee was de maat vol en stond niets meer in de weg om naar ons thuisland terug te keren. Vele profetieën zijn vervuld en nog steeds is het wonder van de terugkeer te merken. De mispoche komt thuis en vindt een plaats in Israël. Alles onder toestemming van een nipte VN meerderheid. Het lijkt wel of zij het waren die ons een land gaven. G’d is het echter die ons land weer teruggaf. Van kerkelijke zijde werd daar genuanceerd over gedacht. Men gunde het ons wel en tegelijkertijd was men ons ook kwijt. Waar zouden de berooide overlevenden anders naar toe moeten gaan. Dat er zo weinig overlevenden waren kwam menigeen wel goed uit.

  Wij Joden zijn een wezenlijk onderdeel van het heilsplan van G’d. Zonder ons geen Koning der Joden die op de troon van Zijn vader David plaats zal nemen. Het lijkt wel alsof de buitenwacht dit beter begrijpt en dat wil voorkomen. Menige gelovige beschouwt mijn volk als afgedaan en stelt gewoon dat de kerk de voortzetting is van Israël. De zogenaamde breuk is gekomen doordat mijn volk Yeshua de Messias niet erkende. Blijkbaar is het niet helemaal duidelijk dat Yeshua en het Joodse volk onlosmakelijk met elkaar verbonden zijn. Houdt je van de Joodse Yeshua dan krijg je daar onlosmakelijk het Joodse volk bij. Waarom vragen velen zich af. Als eerste kwam Yeshua naar de verloren schapen van Israël. Hij was met innige ontferming over hen bewogen. Zij waren immers het door G’d uitverkoren volk. Aan hen werd de blijde boodschap van redding gebracht. Aan hen werd ook de taak gegeven om het onderwijs van Yeshua wereldkundig te maken. En dat deed men ook volop in de eerste eeuw. Een opwekking die zeer groot was.

  In onze dagen is er onder mijn volk de belangstelling voor Yeshua. Wij erkennen dat Hij een van ons was en is. Langzamerhand gaat Ezechiël 37 voor ons een realiteit worden.

 7. Peter van Bellen zegt:
  Geplaatst op zaterdag 26 april 2014 om 21:57

  De Shalom van God de Vader voor jou Dirk, voor je gehele huis en voor ieder die dit leest! We verwachten Jezus terug op de wolken en ieder oog zal Hem zien. Abba Vader, breng de mensen bij Uw geliefde Zoon Jezus opdat zij geloven en vergeving van zonden zullen ontvangen en gereinigd, gerechtvaardigd en geheiligd zijn, voor altijd gelukkig in U!

 8. svanhoeve zegt:
  Geplaatst op zaterdag 26 april 2014 om 22:53

  Let op Israel. Ja, want over Hen zal Gods volle
  licht opgaan, maar, ja maar, de keerzijde van deze
  medaille is: duisternis zal de aarde, [dus ook de kerken]
  bedekken; met andere woorden: De genadetijd voor de heiden
  wereld en kerken loopt ten einde en de Heer Jezus wordt
  Koning over zijn eigen uitverkoren volk in Jeruzalem.

 9. Peter Schilperoord zegt:
  Geplaatst op zondag 27 april 2014 om 1:39

  Maar Gij, HEERE! blijft in eeuwigheid, en Uw gedachtenis van geslacht tot geslacht.
  Gij zult opstaan, Gij zult U ontfermen over Sion, want de tijd om haar genadig te zijn, want de bestemde tijd is gekomen.
  Psalm 102:13, 14

 10. Gila gorodenchiek zegt:
  Geplaatst op zondag 27 april 2014 om 12:14

  If you read testimonies of the Jews and many others who have come to know Christ Jesus (Yeshua) as Lord and Savior, it was usually through someone just showing them the unconditional love of Christ that made the difference. Remember God said, in Jeremiah 31:3 The LORD hath appeared of old unto me, saying, Yea, I have loved thee with an everlasting love: therefore with loving kindness have I drawn thee.
  To me too it happen just like that 3 dutch couple, helped me in a very difficult time (a divorce). I was living at that time in Holland, with there Love and Care. I also wanted to have what they had, and I received our Lord Jesus in to my heart! with my heart and soul I knew Him. It is very important to me, as a Jewish, that We are ONE in HIM !
  The only way that Israel will come to know The Lord Jesus, is The Way of Love !!!
  It was in His great love that the Father gave the Son.

 11. corry heesen zegt:
  Geplaatst op maandag 28 april 2014 om 22:55

  Corry Heesen zegt:
  Wat een duidelijke uitleg over de terugkeer van het Joodse volk, wij volgen de ontwikkelingen met een biddend, waakzaam hart en zien uit naar de grote dag dat de Heer Zijn kinderen Thuis haalt. je merkt aan alles dat de tijd kort is en we bidden dat er nog velen hun hart zullen openen voor de KONING der KONINGEN JEZUS CHRISTUS.
  Shalom en Gods Zegen

 12. Hanneke Veldkamp zegt:
  Geplaatst op dinsdag 29 april 2014 om 13:21

  Bedankt Dirk,

  Ik zeg er volledig AMEN op.
  Groeten van Hanneke

 13. Joan Kross zegt:
  Geplaatst op dinsdag 29 april 2014 om 22:10

  Heel mooi!
  Groeten uit Suriname,
  Shalom!

 14. Peter Schilperoord zegt:
  Geplaatst op woensdag 30 april 2014 om 0:58

  Helaas geeft de betekenis van het woordje wet soms verwarring.
  Denk maar aan wet = voorschrift. En iets heel anders: natuurwetten, zoals de wet van de zwaartekracht.
  ‘Wet’ kan dus zijn een serie voorschriften en opdrachten (die moeilijk zijn te vervullen).
  Maar ‘wet’ kan ook zijn een vervulling die nooit meer kan worden ongedaan gemaakt.
  In de eerste alinea wordt gezegd: “Bewijs maar eens dat God bestaat.” Je zou kunnen antwoorden dat Wij God kennen omdat HIJ het volk Israël een groot aantal geboden en voorschriften heeft gegeven: de wet (Thora).
  In het volbrachte werk van Jezus (Yeshua) komt daar nog iets bij: Zo zegt de Here HERE: Geest, kom uit de vier windstreken en blaas in deze gedoden, zodat zij tot leven komen.
  De wet wordt dan in onze harten geschreven, wij komen tot leven, zoals taal een zekere cadans heeft. En muziek ritme.
  Dit noem je motoriek, een dynamische werking van de Geest en een eeuwig beginsel, in opstandingskracht en de Heerlijkheid der…… wet!

 15. sandifort..lou zegt:
  Geplaatst op woensdag 30 april 2014 om 9:58

  Shalom alle broeders en zusters,
  Als men het nieuws volgt, kan men zien dat steeds meer en meer het volk van DE EEUWIGE, het joodse volk, primair in de knel komt.
  Het stuit mij tegen de borst om het te zeggen, maar het is de waarheid.

  Waar blijven massaal de christelijke kerken, die op de bres gaan staan voor de OOGAPPEL van DE HEERE?
  Waar blijven al die zogenaamde theologen en geleerde predikers, die de mond vol hebben over gerechtigheid
  en vrede?
  Zelf heb ik echt wel het een en ander meegemaakt, ook van de Tweede Wereldoorlog om te zien dat er niets is geleerd.
  Weer is er een zondebok gevonden: Het Land en volk van Israel.
  Persoonlijk ben ik ervan overtuigd dat Nederland onder HET RECHTSGEDING van DE EEUWIGE is gekomen en ik bid en hoop dat er nog wat broeders en zusters zijn die Wel op de bres willen staan in deze donkere tijd, die nu komt en is.

  Daarom deze hartekreet: waar zijn de liefhebbers van Tsion?

  Land, land, hoor het Woord des Heren.

  Jullie oude br. Lou.

 16. Ernst van Olffen zegt:
  Geplaatst op vrijdag 2 mei 2014 om 22:38

  De verstrooiing begon (eerste helft van onderstaande tekst) in het jaar 70 na Christus! (40 jaar na de opstanding van Jezus). We zijn nu bijna 2000 jaar na de opstanding….. 1000 jaar als één dag??? De derde dag is nog niet aangebroken…….
  Het einde voorspelde Jezus en staat in Lucas 21: 24
  “en zij zullen vallen door de scherpte des zwaards en als gevangenen weggevoerd worden onder alle heidenen, en Jeruzalem zal door heidenen vertrapt worden, totdat de tijden der heidenen zullen vervuld zijn.”
  Nog mogen de Joden geen voet op het tempelplein zetten en staat momenteel al in het Israëlische parlement ter discussie. Het komt allemaal steeds dichterbij!! Ik volg alle gebeurtenissen met spanning!!

 17. duinsnip zegt:
  Geplaatst op zondag 4 mei 2014 om 19:36

  Zach.13
  1 Te dien dage zal er een Fontein geopend zijn voor het huis van David, en voor de inwoners van Jeruzalem, tegen de zonde en tegen de onreinheid.
  2 En het zal te dien dage geschieden, spreekt de HEERE der heerscharen, dat Ik uitroeien zal uit het land de namen van de afgoden, dat zij niet meer gedacht zullen worden; ja, ook de profeten, en de onreine geest zal Ik uit het land wegdoen.
  3 En het zal geschieden, wanneer iemand meer profeteert, dat zijn vader en zijn moeder, die hem gegenereerd hebben, tot hem zullen zeggen: Gij zult niet leven, omdat gij valsheid gesproken hebt in de Naam des HEEREN; en zijn vader en zijn moeder, die hem gegenereerd hebben, zullen hem doorsteken, wanneer hij profeteert.
  4 En het zal geschieden te dien dage, dat die profeten beschaamd zullen worden, een ieder vanwege zijn gezicht, wanneer hij profeteert; en zij zullen geen haren mantel aandoen, om te liegen;
  5 Maar hij zal zeggen: Ik ben geen profeet, ik ben een man, die het land bouwt; want een mens heeft mij daartoe geworven van mijn jeugd aan.
  6 En zo iemand tot hem zegt: Wat zijn deze wonden in uw handen? zo zal hij zeggen: Het zijn de wonden, waarmee ik geslagen ben, in het huis van mijn liefhebbers.
  7 Zwaard! ontwaak tegen Mijn Herder, en tegen de Man, Die Mijn Metgezel is, spreekt de HEERE der heerscharen; sla die Herder, en de schapen zullen verstrooid worden; maar Ik zal Mijn hand tot de kleinen wenden.
  8 En het zal geschieden in het ganse land, spreekt de HEERE, de twee delen daarin zullen uitgeroeid worden, en de geest geven; maar het derde deel zal daarin overblijven.
  9 En Ik zal dat derde deel in het vuur brengen, en Ik zal het louteren, gelijk men zilver loutert, en Ik zal het beproeven, gelijk men goud beproeft; het zal Mijn Naam aanroepen, en Ik zal het verhoren; Ik zal zeggen: Het is Mijn volk; en het zal zeggen: De HEERE is mijn God.

Laat een reactie achter

0 / 350 woorden