Dirk van Genderen.NL

Columnist, publicist, spreker

11 mei – verootmoediging en boete (22 reacties)

Geplaatst op donderdag 8 mei 2014, 14:08 door Dirk A A

De Gereformeerde Gemeenten beleggen op zondag 11 mei een dag van verootmoediging en boete met het oog op de ernst van de tijd waarin we leven. Ik betreur het dat niet heel christelijk Nederland zich bij deze dag van verootmoediging en boete heeft aangesloten. Graag doe ik dat wel. Afgelopen dinsdagavond las ik een paar verzen uit Jeremia 14 die heel treffend de noodzaak verwoorden om ons voor de Here te verootmoedigen.

Tal van bezwaren zijn ingebracht tegen de oproep vanuit de Gereformeerde Gemeenten. Bijna alle andere kerken en gemeenten houden afstand. De verdeeldheid in kerkelijk Nederland is kennelijk zo groot, dat we afstand tot elkaar bewaren. Dat is een buitengewoon verdrietige zaak. Zeker, er is van alles aan te merken op dat kerkverband, maar op welk kerkverband of op welke gemeente niet?

Wie zich voor de Here verootmoedigt, zal het wel uit z’n hoofd laten om met de beschuldigende vinger naar andere gelovigen te wijzen. Er is zoveel hoogmoed in onze christelijke wereld en vaak ook in ons eigen hart. De één weet het nog beter dan de ander. Kennen we iets van de houding van Paulus: ‘Mij, de allerminste van alle heiligen, is deze genade gegeven…’ (Efeze 3:8).

Dit zijn de woorden van de profeet Jeremia waar ik aan het begin op doelde, hoofdstuk 14:7-9:

7 Hoewel onze ongerechtigheden tegen ons getuigen,
HERE, doe het omwille van Uw Naam,
want talrijk zijn onze afdwalingen,
tegen U hebben wij gezondigd.
8 U, Hoop van Israël,
zijn Verlosser in tijd van benauwdheid,
waarom zou U zijn als een vreemdeling in het land,
als een reiziger, die slechts van de weg afwijkt om te overnachten?
9 Waarom zou U zijn als een radeloze man,
als een held die niet verlossen kan?
U bent toch in ons midden, HEERE,
en wij zijn naar Uw Naam genoemd,
verlaat ons niet.

In heftige bewoordingen moest Jeremia het oordeel aankondigen aan het volk Israel. Het volk had de Here de rug toegekeerd en in plaats van de Here te dienen en te volgen, vereerden ze de afgoden.
Jeremia was zo geraakt door de oordelen die de Here ging voltrekken, dat hij een uiterste poging deed om het oordeel af te wenden.

Here, U staat in Uw recht, onze ongerechtigheden getuigen tegen ons. Talrijk zijn onze afdwalingen. Tegen U, U alleen, hebben wij gezondigd.
Voor ons land, ons volk geldt toch hetzelfde? Ook de zonden van ons land en ons volk roepen tot God in de hemel. Hoelang heeft de Here nog geduld met ons?
En zeker, God zij dank, Hij is zeer barmhartig en zeer genadig, maar Zijn geduld is niet eindeloos.

Laten we ons ook verootmoedigen over de zonden in onze kerken en onze gemeenten, in onze christelijke organisaties. Er gebeurt teveel wat dwars tegen de wil van God ingaat, waar geen zegen op kan rusten.
Ook zijn velen Israel vergeten, Gods volk. Misschien zijn we wel gaan geloven dat wij de plaats van Israel hebben ingenomen. Maar Israel is Gods land, het Joodse volk Gods volk en Jeruzalem Gods stad. ‘Here, open onze ogen voor de geweldige toekomst van Israel.’

Jeremia doet een beroep op de Naam van Here. Wees ons genadig omwille van Uw Naam. De volken zullen Uw Naam lasteren wanneer ze zien dat Uw volk gestraft wordt.
Het is prachtig om te lezen hoe hij de Here aanspreekt: ‘Hoop van Israel, Verlosser in tijd van benauwdheid…’

Ook voor Nederland is de Here onze enige Hoop. Alleen Hij kan ons verlossen in deze tijd van benauwdheid.
‘Here, doe het, wees ons genadig, we verootmoedigen ons voor U. We hebben geen enkel recht op Uw genade, maar toch Here, vergeef ons onze zonden, die groot zijn. Veel van Uw kinderen, Here, ervaren een benauwdheid, een grote smart, omdat ons land zich meer en meer van U afwendt. Here, wees ons genadig, ontfermt U Zich over ons. Stort Uw Heilige Geest over ons uit, de Geest van de genade en de gebeden. Schenk een geestelijke herleving.’

Jeremia roept tot de Here om genade voor het volk. Als U het volk wegvoert, Here, blijft U alleen over in het land.
In vers 9 doet de profeet nog een uiterste poging om de Here te bewegen het volk genadig te zijn: ‘U bent in ons midden, HERE, en wij zijn naar Uw Naam genoemd, verlaat ons niet.’

Kennen wij iets van deze geestelijke strijd van Jeremia voor zijn volk? Wij maken toch deel uit van ons volk? En sommige lezers wellicht van een ander volk, omdat deze Nieuwsbrief wereldwijd wordt gelezen. Bid dan voor het volk waar u momenteel deel van uitmaakt.

Wij kunnen ons niet voorstellen hoe zwaar de geestelijke strijd van Jeremia was. Deze strijd vindt z’n voorlopige climax in de laatste verzen van Jeremia 14. Wanneer ik de woorden lees die hij opzendt tot de Here, dan raken die mij, de verzen 19 tot 22.

19 Hebt U Juda dan helemaal verworpen,
of walgt Uw ziel van Sion?
Waarom hebt U ons zo geslagen dat er geen genezing voor ons meer mogelijk is?
Wij zien uit naar vrede, maar er is niets goeds,
naar een tijd van genezing, maar zie, er is verschrikking.
20 HERE, wij kennen onze goddeloosheid,
de ongerechtigheid van onze vaderen, want wij hebben gezondigd tegen U.
21 Verwerp ons niet omwille van Uw Naam,
maak Uw heerlijke troon niet te schande,
denk aan Uw verbond met ons, verbreek het niet.
22 Zijn er onder de nietige afgoden van de heidenvolken die het laten regenen,
of kan de hemel regendruppels geven?
Bent U dat niet, de HERE, onze God?
Wij zien naar U uit,
want al deze dingen doet U!

Het is nog een laatste poging van Jeremia om de Here op andere gedachten te brengen en de oordelen af te wenden. ‘Here, wij hebben tegen U gezondigd, verwerp ons niet omwille van Uw Naam (…) Wij zien uit naar U… U bent de enige Die ons nog kunt redden.’

Kunt u het zich voorstellen? Jeremia wist dat de oordelen van God over het volk op het punt stonden te ontbranden. Omdat het volk hoereerde met afgoden.

Heftig is dan het antwoord dat Jeremia van de Here krijgt in hoofdstuk 15, in het eerste vers.
‘De HERE zeide tegen mij: Al stond Mozes of Samuel voor Mijn aangezicht, dan nog zou Mijn ziel niet met dit volk van doen willen hebben. Stuur hen voor Mijn aangezicht weg, laten zij weggaan!’

Lieve mensen, laten we als een Jeremia op de bres gaan staan voor ons land en voor ons volk en het belijden: ‘Here, wij hebben gezondigd, wees ons genadig. Wend Uw oordeel af van ons volk. Schenk een herleving. Verlevendig Uw kinderen. Schenk eenheid, vergeving en verzoening, dat we de ander voortreffelijker zullen achten dan onszelf (Filippenzen 2:3). Tot eer van U en tot zegen van anderen. Amen.’

Dirk van Genderen

22 Reacties

 1. Piet zegt:
  Geplaatst op zaterdag 10 mei 2014 om 18:15

  Dirk, ik ben het met je eens. We hebben allemaal reden om ons diep voor God te verootmoedigen, vanwege al onze zonden. En ook is het goed dat we voorbede doen voor Nederland, of voor ons eigen land, als we elders wonen. God was vroeger zo vertoornd op Zijn volk, omdat ze Hem tot in het “oneindige” op het hart trapten. En Zijn dienstknechten, die het volk tot God terugriepen, werden gesmaad, mishandeld en gedood.
  En Nederland wijkt ook steeds meer van de Heere af. De laatste dagen is er veel te doen over het zogenaamde kinderpardon. Kinderen uit andere landen, die al 5 jaar in Nederland wonen, moeten terug naar het land van herkomst, als ze onder toezicht stonden van een Nederlandse gemeente in plaats van het Rijk. Alsof zo’n gemeente niet tot het Rijk behoort! Het kan niet anders dan dat God Zich (uit liefde en bewogenheid over die kinderen) grotelijks vertoornt. En als Gods toorn gaat branden als een vuur, wie zal het kan keren?
  En toch mogen wij bidden en pleiten voor Nederland. Als God Zijn Geest uitzendt, komen er mensen tot geloof, berouw en bekering. Dan kan het net gaan als bij Ninevé, waar Jona naar toe moest. De goddeloosheid van Ninevé was hemeltergend. Maar toen de stad zich bekeerde werd het oordeel afgewend!

 2. Frens Hartgers zegt:
  Geplaatst op zaterdag 10 mei 2014 om 19:49

  Beste Dirk,

  Goed initiatief, de gebeden van rechtvaardigen vermag veel! Laten we allemaal voor Nederland bidden morgen, voor de ander!

  Mvg,
  Frens Hartgers

 3. Jos zegt:
  Geplaatst op zaterdag 10 mei 2014 om 23:15

  Prachtige woorden weer Dirk, en een bemoediging voor dit land, we zullen morgen en alle dagen blijven bidden voor Nederland met de woorden van Filip 2:3.

 4. M. de Vries zegt:
  Geplaatst op zaterdag 10 mei 2014 om 23:19

  Na boete zijn we ook bereid om het evangelie op straat en op je werk en waar u ook bent te delen en getuigen. Over de kerkmuren heen, zowel als refo’s met de evangelischen. De discussie over (kinder)doop is dan ook voorbij, met andere verschillen ook.
  Ik zie er naar uit, dat Joh. 17 vers 20 en het vervolg zichtbaar wordt.
  Gods Zegen beste lezers.

 5. Ernst van Olffen zegt:
  Geplaatst op zaterdag 10 mei 2014 om 23:51

  Verootmoediging en boete begint bij jezelf!! Wat hier gebeurt is uiteraard beter dan niets, maar het zal waarschijnlijk wel weer verzanden in eindeloos “praten” en gezellig met elkaar eten. We hebben het voorbeeld van ECHTE verootmoediging en boete in Nehemia 1 staan!! Je zou toch denken dat Nehemia part noch deel had aan de ellende van 80 jaar Babylonische Gevangenschap, maar dit waren zijn woorden aan de Heer:
  “Ach, HERE, God des hemels, grote en geduchte God, die het verbond en de goedertierenheid gestand doet jegens hen die U liefhebben en uw geboden onderhouden, 6 laat toch uw oor opmerkzaam en uw ogen geopend zijn, om te horen naar het gebed van uw knecht, dat ik thans dag en nacht voor de Israëlieten, uw knechten, tot U opzend; en ik doe belijdenis van de zonden der Israëlieten, die wij tegen U bedreven hebben; ook ik en mijn familie, wij hebben gezondigd. 7 Zwaar hebben wij tegen U misdreven; wij hebben niet onderhouden de geboden, inzettingen en verordeningen, die Gij aan uw knecht Mozes geboden hadt.”
  Hierin hoor ik een heel diep schuldbewust zijn, dat rechtstreeks uit zijn hart komt!! Toen ging er ook echt wat gebeuren, namelijk de wederopbouw van de muren van Jeruzalem!! Wedden, dat ik zulke berouwvolle woorden van de Gereformeerde Gemeente niet zal horen?? Want is niet alleen al de versnippering en afscheidingen van de oneindig vele verschillende kerken, die elkaar het licht in de ogen niet gunnen, in en in treurig?? Hebben wij als christenen in Nederland niet een heel slecht getuigenis afgegeven?? De ongelovigen lachen ons toch uit!! Al dat zogenaamde berouw en excuses voor misstappen, die kerken afgeven lijken toch nergens op? We verootmoedigen ons, bieden excuses aan en vervolgens gaan we op dezelfde manier door, alsof er niets gebeurd is…… Ik denk dat er heel wat “dag en nacht gebeden” nodig zijn om ons geloofwaardig te verootmoedigen…..

 6. Peter Schilperoord zegt:
  Geplaatst op zondag 11 mei 2014 om 4:47

  Beste Dirk, het initiatief doet wel sympathiek aan, “schuldbelijdenis” is immers de eerste stap van een mens in het gebed om vergeving en verzoening te mogen ontvangen.
  Maar als ik er zo over nadenk dan vraag ik mij af waarom vandaag? Gaat het in kerkelijk verband misschien meer om een symbolisch gebaar?
  Zo stom zal men toch niet zijn? In de verborgenheid (of het ook in kerkelijk verband gebeurt, weet ik niet) in de verborgenheid woedt er een strijd om Jeruzalem, Sion! Familierelaties komen, soms pas na meer dan veertig jaar, in goed vaarwater. De Heer vergadert wereldwijd Zijn geliefden, inderdaad in stormachtige gebeurtenissen.
  Deze dingen kunnen alleen maar gebeuren omdat de betrokkenen in zak en as hebben gebeden en op persoonlijke titel genade ontvangen.

 7. Jan zegt:
  Geplaatst op zondag 11 mei 2014 om 9:03

  Makkelijk is dat om kritiek te uiten op de Ger Gem.
  Komt er een dag van verootmoediging en boete is het weer niet goed.
  Ik durf te wedden dat diegene die kritiek hebben op de Ger Gem weinig zonde kennis hebben, en van de toestand van de mens waarin hij gekomen is na de zondeval.

  Geen zonde kennis dan zal het berouw niet komen. Dan zal het werk van Christus ook niet gekend worden.

  Groet, Jan.

 8. Robbert zegt:
  Geplaatst op zondag 11 mei 2014 om 10:52

  Verootmoediging is een heel goede zaak. We laten zien dat we beseffen dat we zonder de kruisdood van de Here Jezus nog steeds in de zonde zouden leven. Laten we maar iedere dag bedenken dat het enkel genade is dat we Jezus mogen kennen. Het is geen vanzelfsprekendheid.

 9. Dick zegt:
  Geplaatst op zondag 11 mei 2014 om 11:59

  Beste Allemaal,

  Boetezondag, is dat eigenlijk wel wat de de bijbel zegt. Moeten wij nu in kerken hier een aparte zondag voor hebben. Nergens lees ik dit terug in het Woord. Moeten wij nu opnieuw elkaar bewijzen op zaken die volgens kerken niet goed zijn.
  Ik geloof met heel mijn hart dat wij alleen maar ons moeten richten op het kruis van Golgotha, waar Jezus voor al onze zonden is gestorven. Daar moeten we heen wijzen, en niet tegen elkaar gaan zeggen wat we moeten doen of niet doen, om vervolgens te gaan kijken of dit goed gaat. Jezus is voor ons gestorven omdat Hij van ons houdt. Niet omdat we alles goed doen, maar omdat hij ons aanziet, als we Hem kennen, in onze nieuwe Geest die we van Hem hebben ontvangen. Vaak zie ik dat mensen alleen kijken naar de buitenkant van anderen en niet naar hun nieuwe Geest, omdat ze dit als eerste niet geloven en als tweede ook niet horen.
  Geloof komt door het gehoor en het gehoor door het Woord van God.
  Dan ontdekken we dat Jezus de Weg de Waarheid en het Leven is. Dat is alles omvattend. We moeten ons niet focussen op onze zonden maar Hem volgen, en dat betekent dat onze ogen om Hem gericht zijn.
  In Efeze 1 vers 18 staat het zo:

  Moge uw hart verlicht worden, zodat u zult zien waarop u hopen mag nu hij u geroepen heeft, hoe rijk de luister is die de heiligen zullen ontvangen, en hoe overweldigend groot de krachtige werking van Gods macht is voor ons die geloven.

  Dit bad Paulus voor de gelovigen in Efeze en dit bid ik u ook toe.

 10. Klaas v.d. Heide zegt:
  Geplaatst op zondag 11 mei 2014 om 14:48

  Wat een mooi initiatief van de Ger. Gem. om een dag van verootmoediging en boete te houden. Wij hebben in onze evangelische gemeente een week van vasten en bidden. God zegt in Zijn Woord,dat als wij eenparig iets begeren in ons gebed, Hij het ons zal geven. Wat is er mooier om voor je land te bidden,dat er een verandering zal plaatsvinden en dat er nog veel mensen voor Jezus zullen kiezen. Dit is iets wat over kerkmuren heengaat, laten wij met elkaar bidden dat er in Nederland veranderingen zullen komen.In onze gemeente hebben wij een paar keer per jaar een week van vasten en bidden en wij ervaren veel zegeningen in onze gemeente.Er gebeuren wonderen en tekenen en onze gemeente groeit nog steeds.
  Een vriendelijke groet en Gods zegen
  Klaas en Froukje v.d. Heide

 11. Shalom zegt:
  Geplaatst op zondag 11 mei 2014 om 15:28

  Het is toe te juichen dat welke gemeente danook en in dit geval de ger.gemeenten, de ernst van de tijd onderkent. Een dag van verootmoediging en boete uitroepen is goed, het is nog niet te laat, noem de dingen bij de naam en goed voorbeeld doet goed volgen! Jezus is DE WEG DE WAARHEID EN HET LEVEN. In onze kerken maar ook bij onszelf is bewustwording nodig van DE WARE WEG die God met ons wil gaan OM DE WAARHEID te leren kennen. God helpe de mensen die verantwoording dragen om ons wijzer te maken, hoe om te gaan met Gods Woord.

 12. Willy zegt:
  Geplaatst op zondag 11 mei 2014 om 18:09

  Dick, mijn complimenten voor jou. Ik ben het helemaal met je eens. Uitstekend verwoord!

 13. Gila gorodenchiek zegt:
  Geplaatst op zondag 11 mei 2014 om 18:42

  Believers’ Salvation and the Work of God

  3 I can pray this because his divine power has bestowed on us everything necessary for life and godliness through the rich knowledge of the one who called us by his own glory and excellence.
  4 Through these things he has bestowed on us his precious and most magnificent promises, so that by means of what was promised you may become partakers of the divine nature, after escaping the worldly corruption that is produced by evil desire.
  5 For this very reason, make every effort to add to your faith excellence, to excellence, knowledge;
  6 to knowledge, self-control; to self-control, perseverance; to perseverance, godliness;
  7 to godliness, brotherly affection; to brotherly affection, unselfish love.
  8 For if these things are really yours and are continually increasing, they will keep you from becoming ineffective and unproductive in your pursuit of knowing our Lord Jesus Christ more intimately.

  2 Peter 1:3-8
  By faith we shall overcome. In the power of your keeper, and in the joy and security of His Help, we will have courage to watch. The firmer we make our commitment, the stronger the certainty in our Lord Jesus! Our Hope in God! God will really Keep us, what we must DO with a stumbling is to go with it to our Lord Jesus, Confess it, Commit our self to Our Lord Jesus ,and receive forgiveness! We will depend on The Lord Jesus to Keep us!

 14. Bert Loonstra zegt:
  Geplaatst op zondag 11 mei 2014 om 20:57

  @Dick, helemaal mee eens! We moeten ons niet focussen op de zonden, want dat levert een wettisch denkpatroon op. Laten we ons richten op het VOLbrachte werk van Christus en een leven leiden vanuit de nieuwe mens.

 15. San zegt:
  Geplaatst op zondag 11 mei 2014 om 22:26

  Beste Dirk,

  Ik moest ook denken aan Daniel 9. Daniel deed schuldbelijdenis. Daniel 9:4. Het is een Bijbels principe om onszelf te verootmoedigen met bidden en vasten. Dat deed Daniel ook. Daniel 9:3.Ook in het NT komt dat voor. Dus we kunnen niet zeggen dat het niet meer voor deze tijd is. Zie Handelingen 13;2,3; 14:23. Bij belangrijke beslissingen die genomen moeten worden,kan bidden en vasten ook helpen omdat je dan beter zicht krijgt op het geestelijk leven. Tevens staat er in de evangelien dat boze geesten niet uitgaan dan door bidden en vasten. Mattheus 17:21.

  San

 16. Troost Mijn Volk zegt:
  Geplaatst op maandag 12 mei 2014 om 9:47

  Sjalom allen,

  De oproep vanuit de Gereformeerde Gemeenten is een heel normale zaak en houding. Vele teksten zijn er in de Bijbel terug te vinden het overgrote deel van die teksten hebben betrekking op de kinderen van Israël. Het woord van G’d is eerlijk en duidelijk, alles wordt benoemd en kan gezien worden als een samenhangend geheel. Onder de kinderen van Israël wordt nog steeds wereldwijd Jom HaKipoer gehouden. Dat is de meest heilige dag van het jaar waarin wij als Joodse volk vergeving vragen aan G’d van al onze overtredingen.

  Heel vaak spreekt men over elkaar zonder elkaar te kennen. Toch plaats ik enkele kanttekeningen en ik hoop dat deze begrepen worden. G’d geeft aan mijn volksgenoten een ruim aanbod van genade en daar staat tegenover een groot aantal straffen als we de wetten van G’d terzijde schuiven. Iedereen die een klein beetje Bijbelvast kan deze vinden. Als ik in gesprek kom met leden uit de Gereformeerde Gemeenten dan bekruipt mij het gevoel dat zij vanuit een zeer smalle basis het evangelie horen. Maar al te vaak hoor ik: het moet je echt gegeven zijn en anders kom je er niet. Als ik dan een preek beluister uit de Gereformeerde Gemeente merk ik wel dat er een grote variatie bestat en dat alle Bijbelboeken wel aan de orde komen. Hermeneutisch hoor ik kerkelijke dogma’s doorklinken die de diepgang van de boodschap belemmeren. De kerkelijke kleur bepaalt hoe haar hoorders worden gevoed. Komen we dat niet overal tegen? Bewondering voor nu de Gereformeerde Gemeenten die zomaar een aankondiging doet. In een interview werd gevraagd wat de centrale tekst zou zijn op die bewuste zondag. Dan is het stil en wil men geen opening van zaken geven waarover het gaat. Enige terughoudendheid is op zijn plaats. Aan de andere kant zie je ook een geslotenheid naar buiten toe.

  Hoe beantwoorden wij een geloofsvraag? Is het dan stil? Verwijzen we dan iemand door als we het echt niet meer weten? Waar blijft dan de werfkracht die G’d als een talent aan u wil toevertrouwen?

 17. Hub.Eussen. zegt:
  Geplaatst op dinsdag 13 mei 2014 om 16:52

  Inderdaad Dirk, het is hard nodig dat lauw Christelijk Nederland zich verootmoedigt en schuld-BELIJDT voor de Here, om daarna, nog noodzakelijker, te GETUIGEN van ons Christen-zijn, door daadwerkelijk ons Christen-zijn te laten zien en horen en voor te leven, op welke plek dan ook in de maatschappij. Het is een zware opgave, omdat wij Christenen in de grote verdrukking leven, maar de beloning zal Hemels zijn. Hub.

 18. KirpesteinT.Thijsen- zegt:
  Geplaatst op dinsdag 13 mei 2014 om 20:48

  Daniël 9 is in onze Geref.Gemeente behandeld. Onze Ds. zei dat wij het maar niet over kerken moesten hebben want ieder genootschap heeft genoeg aan zijn eigen schuld.
  Een genadige God in Christus Jezus voor zondaren werd ons uitgeschilderd.
  De wacht betrekken bij onszelf, wij die veelal een hedonistisch leven leven.

  Ambtsdragers als eerste, niemand vrijuit. Maar…. Nooit heeft de Heere tot het huis van Jacob, JACOB, gezegd: “zoek Mij tevergeefs”. Genade voor de grootste der zondaren. Gods grondeloze barmhartigheid en goedertierenheid doet ons Jezus liefhebben, aanbidden en eren.
  Dat geeft verdriet over onze zonden in het licht van “Ik voor u, daar u anders de eeuwige dood zou moeten sterven,’ dat geeft levensheiliging.

 19. Peter Schilperoord zegt:
  Geplaatst op woensdag 14 mei 2014 om 0:44

  @ KirpesteinT.Thijsen- 18
  Dat is dan toch maar zo… dat in uw kerk het Woord kon worden geopend en vanaf de kansel uit Daniël 9, zegt u, is gelezen.
  Waarom dit zo belangrijk is, heeft u goed begrepen, op een hedonistische levenswijze kan geen zegen rusten, die ‘lifestyle’ loopt vast in de dood.
  Schuldbelijdenis stelt de Heer JEZUS in de gelegenheid om ons iets nieuws te tonen, iets dat oneindig veel belangrijker is dan al datgene wat voorbijgaat. Zonder levensheiliging zullen wij de Heer niet zien! Hebr. 12:14

 20. Dick zegt:
  Geplaatst op woensdag 14 mei 2014 om 19:02

  @ KipesteinT.Thijsen
  U schrijft onze ds zei……. is het niet altijd: Onze Vader die in de Hemel is.
  Hij wijst ons de weg.

 21. berend zegt:
  Geplaatst op dinsdag 20 mei 2014 om 11:14

  Ook bij de 4emusketier, waarmee ik de afgelopen periode in Israel ben geweest, wordt gezegd: ga uit
  je comfortzone. Laatst een preek over: ga niet de lange weg met de Heer, maat de hele weg.

 22. Marijke dirix zegt:
  Geplaatst op donderdag 22 mei 2014 om 22:40

  Dag Dirk, sinds een tijdje ontvang ik uw nieuwsbrief.Heerlijk!
  Als we op vakantie zijn en we niet de mogelijkheid hebben om naar een kerk te kunnen gaan dan is er gelukkig, samen met Gods woord een studie van u.
  Als er discussies zijn dan weet ik één ding zeker en dat is dat Jezus Christus voor ónze zonden is gestorven en wie dat gelooft, heeft eeuwig leven.

Laat een reactie achter

0 / 350 woorden