Dirk van Genderen.NL

Columnist, publicist, spreker

Hemelvaart: met eer en heerlijkheid gekroond (18 reacties)

Geplaatst op donderdag 22 mei 2014, 16:49 door Dirk A A

Volgende week hopen we de hemelvaart van de Here Jezus te gedenken. Zijn hemelvaart betekende Zijn troonsbestijging in de hemel. De troon waarop de satan zijn zinnen had gezet. Dat laat het enorm grote belang van de hemelvaart zien. Zijn hemelvaart is veel belangrijker dan wij vaak denken. Hij heeft de totale overwinning behaald.

In de Bijbel wordt veel gesproken over de hemelvaart. We lezen erover in de Evangeliën, in Handelingen, in de Efezebrief en in Openbaring. Er loopt ook een duidelijke lijn van de hemelvaart naar Pinksteren en van de hemelvaart naar de wederkomst van de Here Jezus.

Handelingen 2 laat zien hoe Petrus in de kracht van de Heilige Geest de menigte toespreekt, waarop 3000 mensen tot bekering komen. Vol lof spreekt hij over de verheerlijkte Here Jezus op de troon: ‘Hij dan, Die door de rechterhand van God verhoogd is en de belofte van de Heilige Geest ontvangen heeft van de Vader, heeft dit uitgestort wat u nu ziet en hoort.’

In Handelingen 3 lezen we over de genezing van een verlamde. Petrus zegt daarover over vers 12 en 13: ‘Israëlitische mannen, waarom verwondert u zich hierover, of waarom kijkt u ons zo doordringend aan, alsof wij door onze eigen kracht of godsvrucht hebben bewerkstelligd dat deze man nu loopt? De God van Abraham, Izak en Jakob, de God van onze vaderen, heeft Zijn Kind Jezus verheerlijkt, Die u hebt overgeleverd.’
Zeker, Hij bidt voor ons, Hij is heengegaan om voor ons plaats te bereiden. Maar hier brengt Petrus de boodschap van de verhoogde Here Jezus. De hemelvaart is het feest van Zijn troon, van Zijn kroning.

De Hebreeënbrief spreekt op diverse plaatsen over de hemelvaart. Het is de dag dat ‘Hij Zich gezet heeft aan de rechterhand van de Majesteit in de hoogste hemelen. Hij is zoveel meer geworden dan de engelen als de Naam die Hij als erfdeel ontvangen heeft, voortreffelijker is dan die van hen’ (Hebreeën 1:3b en 4).
Op die dag zegt de Vader tegen Hem: ‘Uw troon, o God, bestaat in alle eeuwigheid. De scepter van Uw koninkrijk is een scepter van het recht.’
Het is de dag waarop God Hem met vreugdeolie gezalfd heeft boven Zijn metgezellen (vers 9).
Het is de dag waarop de Vader tegen Hem zei: ‘Zit aan Mijn rechterhand, totdat Ik Uw vijanden neergelegd heb als een voetbank voor Uw voeten’ (Hebreeën 1:13).

Het is de dag dat Hij met heerlijkheid en eer werd gekroond (Hebreeën 2:9).
Het is de dag waarop Hij als grote Hogepriester de hemelen is doorgegaan (Hebreeën 4:14).
Het is de dag waarop Hij voor allen, die Hem gehoorzamen, een oorzaak van eeuwige zaligheid is geworden (Hebreeën 5:9).
Het is de dag waarop Hij boven de hemelen verheven werd (Hebreeën 7:26).
Het is de dag waarop Hij als Zoon in eeuwigheid vervolmaakt werd (Hebreeën 7:28).
Het is de dag waarop Hij als Hogepriester gezeten is aan de rechterhand van de troon van de majesteit in de hemelen (Hebreeën 8:1).
Het is de dag waarop Hij een zoveel voortreffelijker bediening heeft ontvangen (Hebreeën 8:6).

Christus heeft de troon bereikt. Die troon is voor satan definitief onbereikbaar geworden. Waarom spant de satan zich dan nog zo in? Omdat hij wil verhinderen dat ook u en ik die troon bereiken. Hij tracht te verhinderen dat Christus de vreugde zal beleven om met velen die troon te delen.
Met Hemelvaart heeft de Here Jezus het allerhoogste punt bereikt: toen heeft Hij zich gezet op de troon van het heelal. Dit was tevens het hoogtepunt van heel Zijn verlossingswerk.

In Hebreeën 9:12 wordt gesproken over een eeuwige verlossing, die Jezus voor ons heeft verworven. Dat was met hemelvaart.
In Israël werden er dagelijks vele offers gebracht bij het grote altaar. Er was echter één dag in het hele jaar, waarop al die offers samen hun eigenlijke waarde verkregen en dat was op de grote verzoendag als de hogepriester met bloed, bij het altaar vergoten, het allerheiligste binnenging tot Gods troon. Dat is het beeld van hemelvaart. Zo is Jezus door Zijn eigen bloed voor eens en altijd binnengegaan in het heiligdom en heeft daardoor een eeuwige verlossing teweeggebracht.
Sinds de hemelvaart is Hij, De Here Jezus, op Gods troon. Bij Zijn geboorte werd Hij mens, om altijd, eeuwig, Mens te blijven. Als God en als Mens is Hij in de hemel.

Weet u, de satan had zijn zinnen gezet op die troon. Voordat God de mens geschapen had, deed hij een ultieme poging op die troon plaats te nemen. In zijn val sleepte hij een aanzienlijk deel van de engelen mee en veroorzaakte hij later de zondeval van de mens.
De strijd tussen God en de satan is de strijd om de troon. Die troon die God had bestemd voor Zijn Zoon.

De Bijbel spreekt op verschillende plaatsen over de val van de satan. In Job 38:4-7 staat: ‘Waar was u toen Ik de aarde grondvestte? Maak het bekend, als u echt inzicht hebt. Wie heeft haar afmetingen bepaald? U weet het immers wel. Of wie heeft het meetlint over haar uitgespannen? Waarop zijn haar pijlers neergezonken? Of wie heeft haar hoeksteen gelegd, toen de morgensterren samen vrolijk zongen, en al de kinderen van God juichten?
De satan bevond zich onder de morgensterren. Over dat heelal troonde de Almachtige Schepper. In dat heelal heerste een wonderlijke eenheid en harmonie. Totdat… ja, totdat er één was die greep naar die troon. Hij, die wij nu kennen als satan – toen de machtigste van al Gods geschapen wezens – was niet tevreden met zijn hoge positie, hij wilde meer en deed de fatale machtsgreep, waardoor hij zichzelf en ontelbare engelenscharen met zich stortte in de afgrond van het verderf.

Ezechiël 28 zegt over de satan: ‘U, toonbeeld van volkomenheid, vol wijsheid en volmaakt van schoonheid, u was in Eden, de hof van God. U was een cherub die zijn vleugels beschermend uitspreidt. Daarvoor heb Ik u aangesteld. U was op Gods heilige berg, u wandelde te midden van vurige stenen. Volmaakt was u in uw wegen, vanaf de dag dat u geschapen werd, totdat er ongerechtigheid in u gevonden werd. Daarom verbande Ik u van de berg van God, en deed Ik u verdwijnen, beschermende cherub, uit het midden van de vurige stenen. Vanwege uw schoonheid werd uw hart hoogmoedig, Ik wierp u ter aarde…’

Jesaja 14 geeft nog aanvullende informatie over zijn opstand en val: ‘Hoe bent u uit de hemel gevallen, morgenster, zoon van de dageraad! U ligt geveld op de aarde, overwinnaar over de heidenvolken! En ú zei in uw hart: Ik zal opstijgen naar de hemel; tot boven Gods sterren zal ik mijn troon verheffen, ik zal zetelen op de berg van de ontmoeting aan de noordzijde. Ik zal opstijgen boven de wolkenhoogten, ik zal mij gelijkstellen met de Allerhoogste. Echter, u bent in het rijk van de dood neergestort, in het diepst van de kuil!’

De greep naar de troon van de satan mislukte. Maar hij bleef het proberen. Altijd was dat zijn doel, die troon. Later richtte hij zijn aanval op de mens, in de hof van Eden.
God had een ander bestemd voor die troon, Psalm 2:7b en 8: ‘De HERE heeft tegen Mij gezegd: U bent Mijn Zoon, Ík heb U heden verwekt. Eis van Mij en Ik zal U de heidenvolken als Uw eigendom geven, de einden der aarde als Uw bezit.’

Denk eens een ogenblik aan de verzoeking van Christus in de woestijn. Het ging bij die verzoeking door de satan om de heerschappij over het heelal. De climax kwam toen de satan siste, in Mattheus 4:9: ‘Dit alles zal ik U geven, als U knielt en mij aanbidt.’
Hij trachtte de Here Jezus over te halen voor hem te knielen en hem te aanbidden. Stel dat Hij dat had gedaan, dan had de satan het recht gehad om plaats te nemen op de troon van het heelal.

Beseft u het belang van de hemelvaart van de Here Jezus? Met Pasen werd macht van de satan verpletterd. Het was zijn nederlaag. Met hemelvaart krijgt de Here Jezus de plaats die de satan altijd had willen hebben. Het is de kroon op Zijn werk, Zijn kroningsdag, als God en Mens, op grond van Zijn overwinning over de macht van de hel.

In Filippenzen 2 lezen we over het lijden en het sterven van de Here Jezus, over Zijn dood aan het kruis, hoe Hij Zich ontledigd heeft, de gestalte van een dienstknecht aangenomen en de mensen in alles gelijk is geworden.
Daarom, zeggen vers 11-13 ‘dat God Hem ook bovenmate heeft verhoogd en heeft Hem een Naam geschonken boven alle naam, opdat in de Naam van Jezus zich zou buigen elke knie van hen die in de hemel, en die op de aarde, en die onder de aarde zijn, en elke tong zou belijden dat Jezus Christus de Here is, tot heerlijkheid van God de Vader.’

Als God verliet Hij de troon, als Mens, Die tegelijk ook God is, besteeg Hij diezelfde troon weer. Hij is echter niet de Enige Die bestemd is tot deze troon. Er zit een Mens op de troon. Hebreeën 2:20 zegt: ‘Want het paste Hem, om Wie alle dingen zijn en door Wie alle dingen zijn, dat Hij, om veel kinderen tot heerlijkheid te brengen, de Leidsman van hun zaligheid door lijden zou heiligen.’
Je zou het zo kunnen zeggen: Zijn hemelvaart, Zijn zitten op de troon, is het onderpand van onze hemelvaart, van ons zitten op de troon. Als de Voorloper is Hij daar voor ons binnengegaan, zegt Hebreeën 6:20. Dat is wat, om te bedenken, dat wij, als we Hem door genade mogen kennen, ook eenmaal daar zullen zijn, bij Hem, op de troon. Openbaring 3:21 zegt immers: ‘Wie overwint, zal Ik geven met Mij te zitten op Mijn troon, zoals ook Ik overwonnen heb, en Mij met Mijn Vader op Zijn troon gezet heb.’

Drie jaar lang trok de Here Jezus op met Zijn leerlingen. Maar pas nadat Hij hen verlaten heeft, worden het ‘krachtige’ volgelingen van Hem. Niet omdat ze zichzelf kracht hebben ingesproken of een nieuwe methode hebben ontdekt, maar omdat Christus in hen was komen wonen. Dat was het geheim en het directe gevolg van de hemelvaart van de Here Jezus.

Eerst was Petrus zo bang, dat hij zijn Meester verloochende. Vergelijk dat eens met de Petrus die we tegenkomen in het boek Handelingen. Vol vuur spreekt hij over zijn Heiland. Je ziet dezelfde verandering bij de andere apostelen. Wat was hun geheim?
Christus was in hen komen wonen, Galaten 2:20. En 2 Korinthe 4:10 zegt hetzelfde: ‘Wij dragen altijd het sterven van de Here Jezus in het lichaam mee, opdat ook het leven van Jezus in ons lichaam openbaar wordt.’

Toen de Here Jezus nog op aarde was, kon Hij niet in hen komen wonen. Pas na Zijn hemelvaart kon Hij door Zijn Geest in hen zijn. Lichamelijk ging Hij naar de hemel, om daarna, vanuit de hemel, de geestelijke wereld, voor altijd bij en in hen te komen wonen. Dat gebeurde met Pinksteren.
Efeze 3:16 en 17 brengen dat heel mooi onder woorden: ‘opdat Hij u geeft, naar de rijkdom van Zijn heerlijkheid, met kracht gesterkt te worden door Zijn Geest in de innerlijke mens, opdat Christus door het geloof in uw harten woont en u in de liefde geworteld en gefundeerd bent.’

Het gaat niet alleen om de kracht die Hij schenkt, maar om Hemzelf. Velen zoeken alleen de gaven, maar niet Hem, de Here Jezus Zelf. Omdat Hij naar de hemel is gegaan, kan Hij nu Zijn leven in ons leven. Ziet u hoe belangrijk Zijn hemelvaart was?

Nog even, dan komt Hij weer terug naar deze aarde. Die lijn loopt er ook, van Zijn hemelvaart naar Zijn wederkomst. De sjofar zal dan klinken. Degenen die in de Here ontslapen zijn, zullen eerst opstaan van tussen de overige doden uit. De gelovigen die dan leven, zullen in een oogwenk veranderd worden. Allen zullen we Hem dan tegemoet gaan in de lucht. Wat een heerlijke ontmoeting zal dat zijn (1 Thessalonicenzen 4:17). Voor altijd zullen we dan bij de Here zijn.
Dan wordt werkelijkheid wat we lezen in Lucas 1:32 en 33: ‘Hij zal groot zijn en de Zoon van de Allerhoogste genoemd worden, en God, de Here, zal Hem de troon van Zijn vader David geven, en Hij zal over het huis van Jakob Koning zijn tot in eeuwigheid en aan Zijn Koninkrijk zal geen einde komen.’

Dirk van Genderen
(Deze overdenking heeft eerder op deze site gestaan)

Extra bericht!
Zaterdagmiddag is er in Brussel een laffe aanslag gepleegd op het Joods Museum in Brussel.
Op de website heb ik betuig ik mijn medeleven aan de slachtoffers en hun geliefden.
U kunt dat bericht lezen en er eventueel ook uw meeleven op uitspreken via de link ‘Aanslag op Joods Museum in Brussel: meeleven met slachtoffers en hun geliefden

18 Reacties

 1. Peter Schilperoord zegt:
  Geplaatst op donderdag 22 mei 2014 om 18:50

  Dank u wel, Dirk van Genderen, het is heel goed om eens na te denken over de uitzonderlijk hoge positie die de Here Jezus na Zijn hemelvaart heeft ingenomen.
  Koning der koningen! De hoogste rang en betekenis in het koninkrijk van God.…
  Op aarde worden wij, mensen, verwekt en geboren in soms ernstig foute omstandigheden, maar het is wel de bedoeling dat wij ook, net als Jezus Christus, onze plaats gaan innemen in het koninkrijk van God.
  Dat kan een uiterst ingewikkelde geschiedenis worden… met strijd en vervolgingen. Zonder hulp gaat dat niet.
  Overwinning zullen wij alleen maar behalen door met de Heer Jezus in contact te treden.
  Jezus leerde ons bidden tot God de Vader.
  Als wij bidden om de overwinning, dan zullen wij deze ook zeker ontvangen.

 2. Waterlelie zegt:
  Geplaatst op zaterdag 24 mei 2014 om 17:12

  En:
  Deze dag heeft ( door Christus dood en opstanding heen) Christus Jezus de Opgestane Heer alle gelovigen mede genomen naar de Hemel. En zo zijn de gelovigen IN Hem reeds gekomen in de uitzonderlijke positie en zijn hemel burgers die bedenken de dingen die Boven zijn en niet die van de aarde zijn.

  Zolang Christus Jezus de Opgestane Heer bidt en pleit voor de Zijnen (die nog in de “tijd “zijn geplaatst) als Hogepriester voor Vaders Troon, zal de overwinning voor de gelovigen een feit zijn.

  Deze zekerheid des geloofs brengt dankbaarheid in het hart van iedere oprecht gelovige.

  W/lelie

 3. Gila gorodenchiek zegt:
  Geplaatst op zaterdag 24 mei 2014 om 19:17

  It is a time of renewal for Us believers. There is a renewed focus on evangelism, empowerment from the Holy Spirit, deeper intimacy with God, and fellowship. For Believers in our Lord Jesus the celebration of Pentecost imparts faith, hope, a sharing of community, and an awareness of a purpose much greater than ourselves !
  The great gift of the Father, through whom He brought salvation to us, is the Son. And the great gift of the Son, whom He sends us from the Father to apply this inner and effectual salvation, is The Holy Spirit. May we all have a very blessed Holy Day to the Glory of our God . :-))

 4. Ernst van Olffen zegt:
  Geplaatst op zaterdag 24 mei 2014 om 21:48

  Hemelvaart = de troonsbestijging van Jezus Christus
  Op 28 mei aanstaande vieren wij Hemelvaart. Uiteraard wordt in het evangelie en in Handelingen 1 de Hemelvaart beschreven. Bij de belangrijke betekenis van dit gebeuren wordt eigenlijk zelden of nooit stilgestaan. Over de betekenis vinden we heel veel in de Hebreeënbrief maar ook op enkele andere plaatsen.
  Hebr. 8
  1 De kern van mijn betoog is dat wij een hogepriester hebben die in de hemel plaatsgenomen heeft aan de rechterzijde van de troon van Gods majesteit 2 en die de dienst vervult in het ware heiligdom, de tent die door de Heer en niet door mensenhanden is opgericht. 3 Iedere hogepriester wordt aangesteld om gaven en offers op te dragen, en dus heeft ook hij iets nodig dat hij kan opdragen.
  Met deze tekst zitten we al direct bij de belangrijke betekenis. Als mens, brengen wij er op aarde niets van terecht, maar voor ieder van ons hebben we een hogepriester in de hemel, die voor ons pleit!! Voor mij is dat in elk geval echt wel nodig!!
  Hebr.7: 24 terwijl hij priester zonder opvolger is, omdat hij tot in eeuwigheid blijft. 25 Zo kan hij ieder die door hem tot God komt volkomen redden, omdat hij voor altijd leeft en zo voor hen kan pleiten.
  Jezus pleit voor ons, daar, waar zelfs Petrus niet kon komen!! We lezen dat in het Johannes evangelie hoofdstuk 13: 36 Simon Petrus vroeg: ‘Waar gaat u naartoe, Heer?’ Jezus antwoordde: ‘Ik ga ergens naartoe waar jij nog niet kunt komen, later zul je mij volgen’.
  In Johannes 16: verklaart Jezus Zich nader: 7 ‘Werkelijk, het is goed voor jullie dat ik ga, want als ik niet ga zal de pleitbezorger niet bij jullie komen, maar als ik weg ben, zal ik hem jullie zenden.’
  Er zit een MENS op Gods troon, want aan HEM is ALLE macht gegeven in de hemel en op de aarde!!!

 5. Robbert zegt:
  Geplaatst op zaterdag 24 mei 2014 om 23:07

  Het blijft bijzonder dat we in onze geseculariseerde samenleving deze dag nog kunnen en mógen vieren. Hopelijk dat d66 Hemelvaart niet als zijnde achterhaald/ouderwets gaat zien want ze willen ook al bewerkstelligen dat de verkiezingen voortaan op zondag plaats gaan vinden Mij zou het niet verbazen.
  Uiteraard mag er van deze partij op geen enkele wijze aan moslim ‘feesten’ worden getornd zoals het suiker- en offer ‘feest’….

 6. Peter Schilperoord zegt:
  Geplaatst op zondag 25 mei 2014 om 10:23

  Waterlelie (reactie nr. 2), vindt u het goed als ik nog eens nadenk over uw bijdrage?
  Misschien bent u nog heel jong? Een lelie is een bloem en staat voor ongerepte schoonheid, misschien hoeft u alleen maar te baden in de heilsfontein en kunt u zich dagelijks voeden met het levende water in Gods Hoven?
  Dan zal de overwinning ook voor u een feit zijn.
  Helaas beginnen de meesten van ons met niet veel meer dan “een mosterdzaadje” geloof, is er veel zonde om ons heen en bevinden wij ons (of wij dit nu leuk vinden of niet) in de macht van de zonde en het kwaad. Niet echt een bevoorrechte positie! Om tot verlossing te kunnen komen, is er dan heel veel gebed noodzakelijk en (in geloofsgehoorzaamheid) de wandel met Jezus, in soms zware strijd. Ik kan niet geloven dat, gebonden in Satans macht en allerlei ellende, de overwinning voor een gelovige een feit is.

 7. Waterlelie zegt:
  Geplaatst op zondag 25 mei 2014 om 14:09

  Peter.
  (6)
  Nou nee, ik ben zeker niet meer jong te noemen als je moeder bent van 5 kinderen en oma van 14 kleinkinderen en over oma van 3 achter klein kinderen. En 52 jaar getrouwd ben geweest (hij is reeds over het lijden heengegaan) met een ras echte zeeman… Die zijn hele leven maanden van huis zijn gezin moest onderhouden door….en middels zijn vrouw aan de wal. Als er één is geweest die overwinnaar is geweest tijdens de verleidingen dan is het mijn geliefde man geweest. Maar wel met en In Christus Jezus de Opgestane Heer. Hem komt toe alle eer. Maar ook mijn geliefde alle eer.

  Met alle zorgen en moeiten, maar ook blijdschap en vele zegeningen van dien.

  Maar om in de overwinning te staan behoef je niet oud of jong te zijn. Reeds heel jong leefde ik als gelovige in de Overwinning!!! (geloofs gehoorzaamheid, zoals jij het noemt) Met Christus Jezus de Heere. Tot nu toe. En niemand van de gelovigen worden immers uit Zijn Hand gerukt!!

  In de zeven brieven aan de gemeenten in openb 2 en 3 wordt vermeld aan ieder gelovige, jong of oud: Wie overwint zal deze dingen beërven.( en dan volgen er vele zegeningen)

  Met Christus zijn wij( de gelovigen) meer dan Overwinnaar. Dat is een feit en die feit mag je aanvaarden. We mogen er zelfs op pLeiten. Het is een belofte.

  We hebben een Prachtige, Almachtige, Wondere Liefdevolle Here God/JHWH.

  Ja ik mag mij baden in het levende Water (Gods Woord). En de Overwinning is een feit, nogmaals doordat ik(!) geloof(!) dat Christus Jezus de Opgestane Heer Overwonnen heeft. En ik met en door Hem!

  Mooi is dat toch.

  W/lelie

 8. Troost Mijn Volk zegt:
  Geplaatst op zondag 25 mei 2014 om 16:28

  Sjalom Waterlelie,

  Eerder denk ik dat Yeshua nu heel verdrietig is omdat men nu niet meer luistert naar Zijn boodschap. Let op tegen wie Yeshua spreekt: aan de kinderen van Israël en dóór hen heen allen die zich daarbij aansluiten. Dàt is de opdracht aan de apostelen het maken tot Zijn volgelingen.

  G’d geeft Zijn geboden van boven en niet van onderaf! Onderaf dient zich te houden aan de regels die G’d stelt. Als aardse mensen dingen gaan bedenken die tegen die van Boven ingaan hebben zij dan wel recht op een uitzonderlijke positie die u schetst? Een wezenlijke zaak gaat dan aan u voorbij.

  Velen spreken hun theologen na en zeggen dat Jezus de wet heeft vervult en dat de voorschriften uitsluitend voor de Joden zijn. Teksten worden maar al te vaak uit de context en cultuur geplaatst om als maatwerk te dienen voor ieder dogma die past in hun kerkelijke cultuur.

  Voorbeeld : als een oud pand wordt gerestaureerd is deze dan ineens weer nieuw geworden? Het vervallen pand krijgt zijn oude luister en functie weer terug. De vertaling uit Jeremia 31 van een nieuw verbond is niet juist: het oude verbond dient hersteld te worden in zijn oude luister en functie. Als Yeshua eens bad: Vader zij weten niet wat zij doen is dat ook voor vandaag van toepassing.

  Het is geen vanzelfsprekendheid om aan te nemen dat een gelovige in een bijzondere positie komt als hij/zij mede opgenomen is in het hemelse. Een gelovige dient er alles aan te doen om gehoorzaam te zijn aan de leefregels die G’d aan hem/haar heeft gegeven. Wie zo gehoorzaam is aan G’d krijgt een dankbaar hart. Yeshua is gekomen om de wil van Zijn Vader te voldoen. Wie is dan de mens die daar een eigenmachtige invulling aan geeft. Niet zij maar G’d bepaalt de regels voor Zijn Koninkrijk en Zijn wil geschiede in de hemel (van boven) naar de aarde (hier beneden)

  Overigens hemelvaart en kerstfeest is geen Bijbels feest. Wel een Bijbels feit.

 9. Waterlelie zegt:
  Geplaatst op zondag 25 mei 2014 om 17:48

  TRoost mijn volk:

  Gelovigen : “Gedenken! En gedenken mag een feest in het hart zijn. Ja het is één feest! Want: Alles komt samen in Christus Jezus de Opgestane Heer.

  Verder verwijs ik naar handelingen 13 vers 13 tot en met 52.
  Waarin de kern van de boodschap luidt: Zo zij u dan bekend , mannen broeders, dat door Hem ( Christus jezus de Opgestane Heer) vergeving van zonden verkondigd wordt: ook van ALLES!! waarvan gij niet gerechtvaardigd kond worden door de wet van Mozes, wordt !IEDER! die gelooft, gerechtvaardigd door …HEM ( vers 38)

  Vervolgens is de tijd van ná de Opstanding van Christus Jezus de Heer geen restauratie van het oude. Maar in de Volheid des tijds is het Nieuwe gekomen en is oude voorbijgegaan.

  Veel vrede in het hart toegewenst.
  W/lelie

 10. Peter Schilperoord zegt:
  Geplaatst op zondag 25 mei 2014 om 18:28

  @ Waterlelie (7). Fantastisch! 🙂 Amen

 11. Thomas Jacobse zegt:
  Geplaatst op zondag 25 mei 2014 om 19:45

  De Heere Zelf spreekt: en als IK u plaats bereid heb, kom IK weder en zal u tot MIJ nemen opdat ook gij moogt zijn waar IK ben; en elders: IK heb gezworen dat eens alle knie zich voor MIJ zal buigen en alle tong MIJ zal belijden. Petrus: wij verwachten naar ZIJN belofte nieuwe hemelen en een nieuwe aarde waar gerechtigheid woont.Paulus: de aartsengel roept, de bazuin wordt gestoken, zij die in Christus zijn ontslapen zullen worden opgewekt en zij die leven op die grote morgen zullen hun sterfelijkheid verwisselen voor onsterfelijkheid, om voorts samen altoos bij de Heere te zijn.
  Al deze beloften van de Heere staan nu te gaan geschieden. Zodra HIJ plaats bereid heeft, komt HIJ weder. Welk een Morgen zal dat zijn: o morgen van verblijden, o dag o dageraad ! Met reikhalzend verlangen wacht de ganse schepping inclusief wij allen naar die dag dat de Heere KONING zal zijn over de ganse aarde.Moge die dag spoedig aanbreken. Maranatha, Heere, kom spoedig!

 12. Ernst van Olffen zegt:
  Geplaatst op zondag 25 mei 2014 om 20:03

  Zijn wij in de macht van zonde en kwaad???? Is voor zonden en verlossing veel gebed noodzakelijk??? Bent u soms een moslim??? Is ons ja-woord aan de Bruidegom, Jezus Christus niet voldoende, Peter??
  Colossenzen 2
  “8 Ziet toe, dat niemand u medeslepe door zijn wijsbegeerte en door ijdel bedrog in overeenstemming met de overlevering der mensen, met de wereldgeesten en niet met Christus, 9 want in Hem woont al de volheid der godheid lichamelijk; 10 en gij hebt de volheid verkregen in Hem, die het hoofd is van alle overheid en macht. 11 In Hem zijt gij ook met een besnijdenis, die geen werk van mensenhanden is, besneden door het afleggen van het lichaam des vlezes, in de besnijdenis van Christus, 12 daar gij met Hem begraven zijt in de doop. In Hem zijt gij ook mede opgewekt door het geloof aan de werking Gods, die Hem uit de doden heeft opgewekt. 13 Ook u heeft Hij, hoewel gij dood waart door uw overtredingen en onbesnedenheid naar het vlees, levend gemaakt met Hem, toen Hij ons al onze overtredingen kwijtschold, 14 door het bewijsstuk uit te wissen, dat door zijn inzettingen tegen ons getuigde en ons bedreigde. En dat heeft Hij weggedaan door het aan het kruis te nagelen: 15 Hij heeft de overheden en machten ontwapend en openlijk tentoongesteld en zo over hen gezegevierd.” Is er echt nog meer nodig dan dat???

 13. Maggie van Namen zegt:
  Geplaatst op zondag 25 mei 2014 om 22:32

  Lieve mede-christenen,

  Is het niet geweldig dat wij een God, Jezus Christus, hebben die nu voor ons aan de rechterhand van de Vader voor ons pleit, Rom.8:34. Is het niet geweldig dat wij een God, Jezus Christus, hebben die een Naam heeft gekregen boven alle namen, zodat elke knie in hemel en op aarde zal moeten buigen voor Hem, Fil.2:9,10. Is het niet geweldig dat het Pinksteren is geweest, waardoor de Heilige Geest uitgestort is en wij de kracht van Jezus Christus mogen ervaren in ons leven tot getuigenis voor een ieder om ons heen, Hand.1:8.
  Is het niet geweldig dat wij deze Jezus mogen vertegenwoordigen in de wereld met de zekerheid dat Hij door Zijn kracht in en door ons werkt zelfs boven bidden en denken tot lof van Zijn heerlijkheid, zie de brieven aan Efeze en Kolossenzen. Ik wens jullie een geweldige Hemelvaartsdag toe en een krachtig Pinksteren.

 14. maartje zegt:
  Geplaatst op zondag 25 mei 2014 om 23:06

  Laten wij bidden voor elkaar dat de satan ons niet verleidt, om ons van ons geloof af te houden, want gebed hebben wij nodig.

 15. Christine de Gier zegt:
  Geplaatst op zondag 25 mei 2014 om 23:21

  En zo zeker als onze geest in Christus is gezeten in de hemelse gewesten, zo zeker zal ons lichaam eens worden opgenomen en met onze geest verenigd worden. Want onze Here Jezus, onze Bruidegom, is daar ook lichamelijk aanwezig. Ja, hemelvaart is zeer onderbelicht gebleven in de kerk.
  Misschien beseffen we Zijn overwinning niet? Misschien beseffen we ons grote voorrecht niet?
  Een predikant zei eens: “Wie het gelooft die heeft het”.

 16. Carla zegt:
  Geplaatst op maandag 26 mei 2014 om 11:31

  @Peter Schilperoord
  (6)
  Je schrijft dat je niet kunt geloven dat, “gebonden in Satans macht en allerlei ellende, de overwinning voor een gelovige een feit is.” Begrijp ik je goed als ik het zo interpreteer dat je die overwinning niet ERVAART vanwege gebondenheden en ellende? De strijd die iedere gelovige heeft op deze aarde; de overwinning IS in Jezus Christus behaald, maar je ervaart in het dagelijks leven ook anders.

  In Johannes 3:14 grijpt Jezus terug op de gebeurtenis met de slang in de woestijn die door Mozes op een stok verhoogd moest worden. Iedere Israëliet die zijn ogen richtte op de slang genas. Dit is een vergelijking die onze positie misschien verduidelijkt. Jezus heeft overwonnen; als wij in Hem zijn is Zijn overwinning ook ons deel. Voor onze genezing moeten wij onze ogen op Hem gevestigd houden.

 17. Peter Schilperoord zegt:
  Geplaatst op maandag 26 mei 2014 om 19:19

  Als Dirk mij toestaat… dit is al mijn vierde bijdrage. @ Carla (16). De Here Jezus is opgevaren naar de hemel en met eer en heerlijkheid gekroond.
  Hier zijn wij het gelukkig wel over eens en dit is ook het belangrijkste om te weten.
  Wanneer nu iemand zegt dat wij onze blik gericht moeten houden op Hem, dan is dat ook waar.
  Maar wat er verder volgt, is dit misschien theologie? Omdat de Heer Jezus heeft overwonnen, heb ik ook overwonnen?
  Nee. Nee, ik ben de Here Jezus niet. De Heer wil leiding geven in de strijd. En als strijdkracht begrijp ik die leiding ook heel goed!
  De overwinning behaal je vervolgens door gebed, studie, het brengen van lof-offers en een gehoorzame wandel in de aanwijzingen die de Heer geven wil door Zijn Geest.
  In het midden van een conflict, waarin je door iedereen wordt gehaat, waarin je te maken krijgt met incest en ontucht, boze geesten en bedriegers. Daarom is de Heer Jezus ook Hogepriester, omdat Hij de weg weet in deze ellende!

 18. F.Stijns zegt:
  Geplaatst op dinsdag 27 mei 2014 om 22:26

  Hier klinken de woorden van Sydney Wilson in door. Geweldig deze boodschap. Een Mens op de troon, die regeert en ons doel is om met hem op de troon te zijn Wat een toekomst, het gaat om Hem en om Hem alleen. Dan komen dingen in een juister perspectief. Laten we onze posities innemen opdat de wereld zal erkennen dat Jezus Heer is.
  Veel zegen en wijsheid Dirk, om als een “roepende” in deze wereld te zijn.

Laat een reactie achter

0 / 350 woorden