Dirk van Genderen.NL

Columnist, publicist, spreker

Alarm. Ontwaak! (38 reacties)

Geplaatst op vrijdag 27 juni 2014, 9:31 door Dirk A A

Dit is een ernstig schrijven. Het is als een last, die moet worden doorgegeven, met het oog op de tijd waarin we leven. Oppervlakkig gezien lijkt het redelijk goed te gaan, maar schijn bedriegt. De situatie is veel ernstiger dan we beseffen. De sjofar moet klinken. Alarm. Ontwaak! De tijd om te slapen, is voorbij.

U denkt misschien: het gaat toch weer beter met de economie. Onze leiders zijn optimistischer, onze voetballers doen het goed, het is zomer, er worden weer meer huizen verkocht, laten we positief zijn, zeker als christenen. Geef het goede voorbeeld, steek een helpende hand uit naar mensen in nood, laat je christen-zijn zichtbaar zijn in het leven van elke dag.

Zeker, u hebt helemaal gelijk. Toch ervaar ik een last, waardoor ik ontroerd raak. Namelijk als ik de geestelijke staat besef waarin ons land zich bevindt. Een aanzienlijk deel van ons volk bungelt aan het zijden draadje boven de hel en dreigt voor eeuwig verloren te gaan. Daarbij denk ik aan iedereen die de Here Jezus niet kent.
Dit verzin ik niet, dit zegt de Bijbel. Handelingen 4:12 zegt overduidelijk dat er onder de hemel geen andere naam gegeven is om zalig te worden, dan de Naam van de Here Jezus Christus.

Geestelijk gezien gaat het helemaal niet goed in ons land. Ik meen dat we het geestelijke dieptepunt nog niet hebben bereikt. En dat raakt mij, tot in het diepst van mijn hart.
Al geruime tijd ben ik bezig met het Bijbelboek Jeremia. En wat daar over het volk Israel wordt gezegd, kan bijna één-op-één worden overgezet naar ons land, ons volk. We hebben de Here verlaten, we hebben Hem de rug toegekeerd, we trekken ons niets meer aan van Zijn heilzame woorden en inzettingen.

U vraagt zich wellicht af waar ik aan denk. Een terechte vraag. Ik denk aan allen die meer gericht zijn op afgoden dan op God. Ga maar eens lezen in Jeremia en begin dan aan het begin.
Vul maar in: de afgod geld (de Bijbel spreekt over de Mammon), de afgod seks (porno, overspel, prostitutie etc.), de afgod Allah, de afgod ‘ik’, de afgod … (vult u zelf maar in).

En hoewel we ons er nauwelijks druk meer om maken, moet hier de massamoord op ongeboren kinderen en het praktiseren van homoseksualiteit worden genoemd. En hoewel wij ons er misschien bij hebben neergelegd en het hebben geaccepteerd, botst dit voor 100 procent met Gods Woord.

We zijn vergeten Israel te zegenen, waardoor we veel zegen zijn kwijtgeraakt. Zelfs vanaf tal van kansels in kerken en gemeenten worden grote vraagtekens bij tal van Bijbelwoorden geplaatst. Dat staat er wel, maar wij weten inmiddels beter…

De beslissende vraag is: Zijn wij bereid Gods Woord voor 100 procent te accepteren als gezaghebbend of proberen wij de Bijbel aan te passen aan de praktijk? Meer en meer gebeurt dit laatste. Dan laten we de Bijbel zeggen wat wij willen en dan leggen we God het zwijgen op!

Deze ontwikkelingen grijpen mij aan. Hoe moet het verder? Wat moet er gebeuren? Een voorspelbare reactie van iemand zal wel zijn: ‘Dirk zal wel zeggen dat we moeten bidden en ons moeten verootmoedigen.’ Jazeker, dat is het eerste en het belangrijkste.
Bij Jeremia zie je dat hij met de Here worstelt om zijn volk. Kenden wij dat maar meer, dat Gods kinderen zouden worstelen om het geestelijk heil van hun volk.

Doet het u pijn, de geestelijke toestand waarin ons land, ons volk zich bevindt? Dan kan het gebeuren dat je gezicht niet vrolijk staat. Denk maar aan Nehemia. Als hij verneemt hoe het ervoor staat met Jeruzalem en met degenen van Zijn volk die daar zijn overgebleven, dan lezen we zijn reactie in Nehemia 1, vanaf vers 4.

4 Het gebeurde, toen ik deze woorden hoorde, dat ik ging zitten en begon te huilen. Ik bedreef enkele dagen rouw, terwijl ik voor het aangezicht van de God van de hemel vastte en bad.
5 Ik zei: Och, HEERE, God van de hemel, de grote en ontzagwekkende God, Die het verbond en de goedertierenheid in acht neemt voor hen die Hem liefhebben en Zijn geboden in acht nemen.
6 Laat Uw oor toch opmerkzaam zijn, en Uw ogen open, om te luisteren naar het gebed van Uw dienaar, dat ik heden dag en nacht voor Uw aangezicht bid voor de Israëlieten, Uw dienaren. Ik belijd de zonden van de Israëlieten, die wij tegen U begaan hebben. Ook ik en mijn familie, wij hebben gezondigd.
7 Wij hebben het grondig bij u verdorven. Wij hebben de geboden, de verordeningen en de bepalingen, die U aan Uw dienaar Mozes geboden hebt, niet in acht genomen.
8 Denk toch aan het woord dat U Uw dienaar Mozes geboden hebt: Als u ontrouw bent, zal Ik u overal onder de volken verspreiden.
9 Maar als u zich tot Mij bekeert en Mijn geboden in acht neemt en die houdt – al bevonden uw verdrevenen zich aan het einde van de hemel, vandaar zal Ik hen bijeenbrengen en hen brengen naar de plaats die Ik gekozen heb om daar Mijn Naam te laten wonen.
10 Zij zijn toch Uw dienaren en Uw volk, dat U verlost hebt door Uw grote kracht en door Uw sterke hand.
11 Och, Heere, laat Uw oor toch opmerkzaam zijn op het gebed van Uw dienaar, en op het gebed van Uw dienaren, die er vreugde in vinden Uw Naam te vrezen.

Kennen wij iets van deze geestelijke pijn? Dat de geestelijke situatie in ons land ons net zo raakt als destijds Nehemia werd geraakt.
Ik hoop en bid dat er lezers zijn die zich hierin herkennen. Er zijn genoeg mensen die niet verder komen dan alleen ach en wee roepen over de huidige situatie.
Het is mijn verlangen en ook mijn gebed dat er velen zullen zijn die weten wat het is om met de nood van ons volk tot de Here te gaan, vanuit het vaste geloof dat alleen de Here nog uitkomst, herleving en opwekking kan schenken.

Nehemia was de schenker van de koning. Hij smeekt de Here om hem barmhartigheid te schenken als hij bij de koning komt. Wat er dan gebeurt, lezen we in het volgende hoofdstuk, in het tweede en derde vers.
2 Toen zei de koning tegen mij: Waarom staat uw gezicht zo verdrietig, terwijl u toch niet ziek bent? Dit is niets anders dan hartenpijn. Toen werd ik heel erg bevreesd.
3 Ik zei tegen de koning: Moge de koning in eeuwigheid leven! Waarom zou mijn gezicht niet verdrietig staan, als de stad, de plaats van de graven van mijn vaderen verwoest ligt en zijn poorten door vuur verteerd zijn?

Ook ons land ligt geestelijk grotendeel in puin, de poorten zijn verteerd, het kwaad komt in vloedgolven naar binnen…
Is het u wel eens gevraagd: ‘Waarom staat uw gezicht zo verdrietig?’ Het overkwam mij een keer dat ik in een samenkomst over deze dingen sprak. Na afloop zei iemand tegen mij: ‘U sprak goed, maar ik vond het wel jammer dat u er niet vrolijk bij keek.’
Beste mensen, soms kun je niet vrolijk kijken. Als je volk geestelijk zo ziek is, en je de pijn daarover letterlijk ervaart, dan kun je niet lachen en vrolijk zijn, maar kunnen zelfs de tranen in je ogen springen.

Nehemia vindt genade in de ogen van de koning en krijgt toestemming om naar Jeruzalem te gaan om de stad te herbouwen. Nadat hij in Jeruzalem is aangekomen en de stad heeft geïnspecteerd, gaat hij in gesprek met de Joden, de priesters, de edelen, de machthebbers en anderen. En hoe zorgwekkend de situatie ook is, Nehemia weet het zeker: De God van de hemel, Hij zal ons doen slagen en wij, Zijn dienaren, zullen opstaan en gaan bouwen (Nehemia 2:20).

Na het herstel van de muur en van de stad volgt het geestelijk herstel van het volk. Nehemia begint met gebed, maar komt vervolgens in actie. Hij onderzoekt eerst nauwkeurig de situatie waarin Jeruzalem zich bevindt. Hij gaat aan de slag, neemt de leiding voor de herbouw op zich en gaat het volk voor in verootmoediging, bekering en toewijding aan de Here.

Dit is ook de weg die wij mogen gaan. Als de Here ons de nood van het volk op ons hart legt, zal dat geestelijk pijn doen. Roep als Nehemia tot de Here Jezus om genade en ontferming. En zoals Nehemia in actie kwam, zo wil Hij ook ons gebruiken om voor ons volk tot zegen te zijn.

Dirk van Genderen

38 Reacties

 1. Hub.Eussen. zegt:
  Geplaatst op vrijdag 27 juni 2014 om 10:14

  Beste Dirk,
  Ik ben het helemaal met jouw (Alarm)-oproep eens en ook dat je ontroerd bent over de geestelijke toestand waarin ons land zich bevindt. Je weet dat ikzelf mijn (ingegeven) eindtijd-boodschap aan vele Christelijke organisaties en kerken en ook media-kerken heb verstuurd. En hierop heb ik géén enkele reactie gekregen (uitgezonderd die van Jou natuurlijk). Ik heb mij dan ook nu al een paar maanden: “Een roepende in de woestijn” gevoeld, met als gevolg: een Depressie. Toch ben ik jouw commentaren blijven lezen en overwegen en ik merk dat jij je ook wel eens een Roepende in de woestijn voelt.
  Dirk, mij geeft het wel weer de kracht om door te gaan: Om mijn Christen-zijn te blijven laten horen en zien in de maatschappij en ook in de politiek en dit met Gods-zegen. Hub

 2. Nico zegt:
  Geplaatst op vrijdag 27 juni 2014 om 11:49

  Beste Dirk.
  Sinds enkele dagen ken ik deze site van jou en ben blij dat ik hem heb. Natuurlijk ken ik je van het
  blad “Het Zoeklicht” waar ik ook jouw stukjes lees. In onze gemeente waren jaren terug vele mensen aan-
  wezig om bijbelstudie te doen en bij de gebedssamenkomst. Om mij te beperken tot gisteren: Wij waren
  slechts met 10 personen. Het gebed leeft niet meer in onze gemeente. Ik ben van nature geen afkraker
  van mensen, maar het doet ons kleine groepje pijn om de voortdurende teruggang aan te zien ook in de
  zondagmorgen diensten. Onze voorganger roept altijd op om deze gebedsavonden te bezoeken, maar slechts een enkeling geeft hieraan gehoor. Daarom begrijp ik deze noodkreet zo goed.
  Maar laten wij doorgaan Dirk en niet versagen Nico 27-6-2014.

 3. Peter Schilperoord zegt:
  Geplaatst op vrijdag 27 juni 2014 om 12:30

  Fijn om weer iets van Hub. te mogen vernemen.
  De bewogenheid om verloren zielen die U deelt met Dirk, ken ik heel goed. Hysterische jankpartijen waren dat … lang geleden!
  Veel is er inmiddels gebeurd. Ook ik heb deze week nagedacht over “ons land”, hoe fantastisch (zeker in dit deel van Nederland) alles er uitziet – auto’s, fietspaden, bedrijven.
  In een dorpje kwam ik terecht in een groep spelende kinderen. Wat een plezier hadden die, met ik als kleurrijke tuut op een herenrijwiel er tussenin! Mijn geest is ten diepste een priester. Komt die kindervreugd verder in het koninkrijk van God, dan krijg je vanzelf te maken met de ouderlijke macht, de kerk, overheid en bedrijven, in die streek.
  En nee, dat komt allemaal vanzelf niet mee.
  De uiterlijke schijn verbergt het heidendom in “ons land”, een keihard atheïsme.
  Kunnen wij, christenen, daarmee overweg? Slopen wij, om kinderen en gelovigen verder te laten komen, eerst wel even de macht van hun antichristelijke beest?

  De waarheid gebiedt om te vermelden dat het genoemde atheïsme niet zo gemakkelijk kan worden overwonnen.
  De reden is onze zondelast waarin wij als dood en beschadigd, gevangenen zijn.
  Al beschik je over nog zoveel kennis, in de dood is geen lofgewaad en kun je ook geen lieflijke lof-offers meer brengen.
  Dit is een groot probleem. Zeker voor kinderen is daar geen aardigheid meer aan.

  Om het probleem op te lossen, gaf Jezus Zijn leven in de kruisdood.
  Rom. 7:24 Ik ellendig mens, wie zal mij verlossen uit het lichaam dezes doods?
  Het is een groot wonder waarnaar wij ons mogen uitstrekken: een verzoening met God, genezing van ons gebroken hart, herstel van het lofgewaad.
  Waarna de Heer aan onze geest kracht verleent, om Eeuwig te leven zoals Hij het in Zijn scheppingsvernuft bedoelde.

 4. sandifort..lou zegt:
  Geplaatst op vrijdag 27 juni 2014 om 19:52

  Shalom Dirk en alle broeders en zusters. Dirk, begrijp je volkomen, ook je verdriet en tranen, weet exact wat het betekent om een roepende in de woestijn te zijn.
  Heb dit al jaren ondervonden en meegemaakt, je weet wat ik bedoel jij kent mij zo’n beetje.
  Het is eenzaanm, als je op de bres staat, en je volledig alleen op ABBA gericht bent.
  Maar ook denk ik nu aan Daniel, zijn houding tegenover zijn volk.
  Dirk laten we doorgaan tegen de stroom in, ook al houd je niemand meer over (ook geestelijk).
  Het is nog steeds zeker weten, dat de EEUWIGE een RECHBTSGEDING houdt ook over Nederland.

  Daarom steun ik je oproep van harte en voorzover ik kan als invalide man van straks 79 jaar.
  Allen sterkte en shalom in YeshuaMassjiach.

 5. Moi (CDA-lid) zegt:
  Geplaatst op zaterdag 28 juni 2014 om 14:08

  En juist deze secularisatie, de Godverlating en het leven in zonde en egoïsme is ten diepste de oorzaak dat het sociaal-economisch beleid van dit kabinet vooral de zwakkeren in de samenleving keihard raakt! Hoe vaak wordt er wel minachtend gekeken door Hardwerkend Nederland naar chronisch zieken en gehandicapten die afhankelijk zijn van overheidssteun op het gebied van de zorg en de sociale zekerheid?

  Laten wij als kerken juist diegenen helpen die door het neoliberale kabinetsbeleid het hardst geraakt worden. Denk maar aan bijv. de kerkelijke diaconie en dat veel kerken voedsel inzamelen voor de voedselbank waar ik zelf ook een bijdrage aan lever.

 6. Jacco zegt:
  Geplaatst op zaterdag 28 juni 2014 om 15:53

  Shalom, enige weken geleden kreeg ik vroeg in de ochtend een droom/beeld van God. Ik een donkere, rottende, slijmerige berg die ver boven alles uit torende. In de top zag ik op afstand een soort gezicht, toen ik dichterbij kwam zag ik dat het een satanisch gezicht was, vol onbeschrijfelijke haat. Ik zag dat het de duivel was, maar ik wist ook gelijk dat velen dit gezicht aanbaden zonder te weten wie er achter zat. Maar toen…..!
  Toen ik verder keek zag ik dat de donkere slijmerige berg bestond uit allemaal baby en kinderlichaampjes, die geofferd waren aan deze afgod. Levende kinderen die dood waren van binnen. Oorzaak: echtscheiding, sexsueel misbruik, geweld, emotionele en geestelijke verwaarlozing, geen normen en waarden, geen echte liefde, enz enz! Deze berg staat overal in Nederland…
  Ik zeg ook: Alarm. Ontwaak! De tijd om te slapen, is voorbij.

 7. San zegt:
  Geplaatst op zaterdag 28 juni 2014 om 16:54

  Dankje Dirk voor een bemoedigend woord. Je weet dat ik een hart heb voor evangelisatie en getuigen maar doordat de mensen zich blijven verharden, wat moet je dan doen? Ik word moedeloos en ik heb toen mijn evangelisatie-visie losgelaten.
  En nu schrijf ik alleen stukjes op internet waar ik soms ook aangevallen word (vanuit een hoek die ik niet verwacht). Maar bidden lijkt niet veel maar is misschien het enige wat overblijft. En ook om iedere dag vervuld te zijn met de Geest. Dat laatste is een Bijbelse opdracht. Verder ga je dan maar door met de dingen die gedaan moeten worden en zet ik mijn hoop op de Opname van de Gemeente. Wat is agape-liefde? Als de liefde in de gemeente ontbreekt, dan is de gemeente zonder kracht.
  Als ik zo om mij heen kijk, is het heel moeilijk om een gezonde kijk en een gezonde leer op de geestelijke werkelijkheid te ontvangen. Zo blijven bij mij nog vele vragen open staan. Hoe indrukwekkend bepaalde geestelijke ervaringen ook mogen zijn, het Woord van God is de Waarheid. En dat is nu ook steeds meer mijn leidraad geworden. Wat de wetenschap en menselijke wijsheid ook mag beweren, in Gods ogen is het dwaasheid als het de Bijbel tegenspreekt.

  Veel zegen toegewenst!
  San

 8. Joke zegt:
  Geplaatst op zaterdag 28 juni 2014 om 17:04

  Met jullie allen deel ik dit van harte, maar mijn gebed is dat we allemaal terug keren naar de Geboden, gegeven door JHWH aan Mozes, de 10 Woorden en deze ook doen, ook het vieren van de Sabbat, Gods Geheiligde dag , Zaterdag, Exodus 20 vers 8-11. Ook lezen we in Exodus 17:28 “Hoelang weigert gij Mijn Geboden en Wetten te onderhouden. Keer terug en wees gehoorzaam.

 9. Titia van den Berg zegt:
  Geplaatst op zaterdag 28 juni 2014 om 17:41

  We leven in een tijd waarvan we niet weten hoe het verder gaat we mogen als gelovigen positief in het leven staan en God vraagt van ons ook iets met ons geloof te doen, daarom aan iedere bezoeker een vraag: help mij. Wij hebben familie in Zuid-Afrika die heel veel hebben meegemaakt. Toch worden ze steeds gezegend door het Woord van God. Ze vragen mij in Holland te zien waar christenen bereid zijn hen te helpen met het bouwen van een kerk in de binnenlanden dichtbij het Krugerpark. Wie helpt ons? Het is nu winter in ZA en ‘s nachts is het maar een paar graden en is het niet mogelijk buiten de diensten te houden. 400 mensen waren gisteren bijeen in de schuur van een boer, maar de schuur moet straks weer gebruikt worden voor opslag. Graag reakties.

 10. Arien zegt:
  Geplaatst op zaterdag 28 juni 2014 om 18:35

  Maak me ook zo zorgen om de geestelijke armoede van Nederland.
  Ik sprak afgelopen week een man die als vluchteling uit Sierre Leone komt. Hij vertelde dat de meeste mensen daar arm zijn, dat wij in het westen alles hebben maar steeds armer van geest worden.
  Wat naast gebed ook krachtig is: Gods Woord regelmatig hardop proclameren, dit in geloof dat Gods Woord kracht is en nooit ledig terugkeert.
  Proclamatie voor onze regering (van DPM):

  Almachtige God, U bent de koning van alle koningen, De Heer van alle heren!
  U heeft macht over het koningschap van mensen en U geeft dat aan wie U wilt.
  Ook het huidige gezag is door U ingesteld
  Ik bid voor alle gezagsdragers van Nederland.
  Leidt onze regering, waarheen U wilt.
  Geeft sterkte aan onze regering en doe de goddeloze van hen weg.
  Geeft dat wij een stil en rustig leven mogen leiden in alle godsvrucht en waardigheid
  Laat ons land vol worden van de kennis van Uw heerlijkheid
  Laat uw koninkrijk baanbreken in ons land!.

  Verder ook een zegen zijn voor Gods verbondsvolk, bidden voor bescherming van dit volk/ Israël/Jeruzalem !

  Shalom

 11. nel zegt:
  Geplaatst op zaterdag 28 juni 2014 om 19:14

  Ik sluit mij van harte bij Joke aan, vier de shabbat en de feesten van JHWH, word gehoorzaam!!!
  Ga niet zitten wachten op de opname van de gemeente, want dat kon wel eens heel anders zijn dan we geleerd hebben, onderzoek het eerlijk, en vraag openbaring aan JHWH.

 12. `kees zegt:
  Geplaatst op zaterdag 28 juni 2014 om 22:07

  Ik sluit mij ook volledig aan bij joke en nel, vier de Shabbat en Mijn feesten zoals God zegt in zijn woord.
  Yeshua heeft nergens in het N.T. gezegd dat de zondag in de plaats is gekomen van de Shabbat, anders had hij het zeker wel na zijn opstanding aan zijn dicipelen verteld, hij rustte zelfs op de Shabbat in het graf en stond op na de Shabbat.

 13. nienke de boer zegt:
  Geplaatst op zaterdag 28 juni 2014 om 23:31

  Ook ik ervaar de geestelijke nood van ons land, en van Europa.
  Des te belangrijk is het dat je zelf een goed voorbeeld mag zijn, en je licht mag laten schijnen tot eer van Hem, in de hoop dat mensen nieuwsgierig mogen worden, naar de hoop die in je leeft.
  Dus leef het evangelie, en bid voor je naaste die je pad kruist, dat z’n bedekking weg mag gaan.

 14. Jean schoonbroodt zegt:
  Geplaatst op zondag 29 juni 2014 om 0:59

  Beste Dirk en alle andere toegewijde getuigen van Jezus de Christus en van YHWH GOD de Vader,
  we leven in de laatste dagen en de eindtijd, zoals we allen kunnen vaststellen aan de reacties en al de gebeurtenissen in de schepping om ons heen. De ongerechtigheid neemt toe en de liefdeloosheid
  die daarmee gepaard gaat. Reeds 30 jaren predik ik het evangelie luid roepend op de straten en de pleinen van de steden die God mij toont te bewerken. Reeds 7 jaren lang heb ik door YHWH’s en Jezus Christus’ Geest tot mij gesproken actuele profetieën rond gezonden naar vooral gemeenten van Christus Jezus en naar kerken en allerlei interkerkelijke organisaties. En er waren slechts bitter weinig positieve reacties. Wanneer mensen actuele profetiéen van de Vader en de Zoon en de heilige Geest in hun eigen heilige namen en gezag geschreven nog niet eens meer weten te waarderen… hoe kunnen ze dan groei ervaren, terwijl ze het heilige onheilig achten en zelfs verwaarlozen en verwerpen en vertrappen ? De HERE YHWH, de Vader, heeft duidelijk gezegd dat de meeste mensen in Europa reeds oordeels- en gerichtsrijp zijn omdat zij het evangelie reeds hoorden en begrepen, maar het verwierpen tegen beter weten in omdat zij de begeerten van de wereld meer lief hebben dan de waarheid van GOD. Zij zijn dan ook de vloek en de verbranding nabij gekomen. GOD YHWH zal alleen nog maar de uitverkorenen die Hij van voor de grondlegging van de schepping gekend en voorbestemd heeft redden, de overigen zullen verloren gaan.
  Veel onheil zal de EU gaan treffen. De Here Jezus Christus verscheen aan mij in het verleden en Hij sloeg zijn twee handen boven Zijn hoofd met kracht tegen elkaar alsof hij een mug tussen zijn handen verpletterde… en de HERE zei door de Geest :

  IK zal de goddelozen verpletteren als muggen. IK BEN.

  Hallelu-Yah. YHWH is HERE en Heerser en GOD en Koning der Gerechtigheid en des heils… maar ook des oordeels in/door/met Jezus de Christus, de Here. Amen.

 15. marian zegt:
  Geplaatst op zondag 29 juni 2014 om 11:02

  Beste Joke

  De tekst Exodus 20 vers 8-11 en 17 vers 28, was bedoeld voor de Joden in die tijd en is niet geschreven voor de gemeente
  Wij leven in de bedeling van genade, en niet onder de wet
  Niemand is in staat de 10 geboden voor 100% na te leven, wat niet wil zeggen dat we het niet moeten proberen !

  De 1e 2000 jaar werd de mensheid beoordeeld naar hun geweten
  De 2e 2000 jaar werd de mensheid beoordeeld naar de wet ( 10 geboden )
  de 3e 2000 jaar worden de mensen beoordeeld naar genade ( genadetijd )

 16. Troost Mijn Volk zegt:
  Geplaatst op zondag 29 juni 2014 om 12:04

  Sjalom Dirk en anderen,

  Het is een juiste visie om het voorbeeld van Nehemia in je oproep mee te nemen. De boodschap van verootmoediging geldt ook voor de niet Joden, denk aan de koning van Nineve. In die dagen werd het oordeel aangekondigd over de zondige stad. Er was een ontkomen vanwege de verootmoediging. Slechts een generatie lang die onder de indruk waren gekomen van de G’d van Israël. Het geloof en verootmoediging is een persoonlijke zaak. Op een ander kan je niet vertrouwen en er is ook geen plaatsvervanging voor je geloof. Die persoonlijke keuze voor G’d en het richten naar Zijn geboden zijn heilzaam. Fijn dat mijn familieboek de Bijbel daar vol van staat. Kennis daarvan is niet genoeg: het handelen naar G’ds instellingen en geboden brengen je op een hoger plan en reiken naar het doel. Je moet als het ware iedere dag weer “je stinkende” best doen om te leven zoals G’d het wil. Dat alles ter voorbereiding op het komende Koninkrijk van G’d.

  Voor San: heel veel dank voor wat je hebt gedaan om de boodschap uit te dragen. Zie het als zaaien wetend dat G’d de groei geeft. Ik heken je moeite en verdriet, je zou veel meer willen betekenen voor je directe omgeving. Die intentie wordt ook door G’d opgemerkt. Hij kent je door en door en zal je troosten op een bijzondere wijze die jij alleen verstaat: de vrede die neerdaalt in je ziel. Fijn dat je alle mogelijkheden gebruikt om je boodschap door te geven. Anderen zien dat en net zoals jij dit hebt gedaan zullen er anderen opstaan en getuigen van een Machtige G’d. Eens komt het moment aan dat je voor de troon van G’d zal staan: welkom getrouwe dienstknecht van Mij! Je hebt je met heel veel ijver ingezet om anderen tot Mij te brengen. Kijk eens: daar staan ze! We hebben een G’d die heel eerlijk is en dit kenbaar zal maken. G’d zal vragen ben je mijn getuige geweest.

  Iedereen krijgt een portie huiswerk!

 17. sjaak zegt:
  Geplaatst op zondag 29 juni 2014 om 15:30

  Beste Dirk en San,
  Bedankt voor jullie bijdrage elke week weer! San: Ik begrijp het volkomen dat je de Evangelie-verspreiding bijna dreigt op te geven, vanwege de verharding onder de mensen. Houdt het in ieder geval dan toch maar vol, om op deze site door te blijven gaan. Want ik, en velen met mij, lezen graag jouw bijdrage. Overigens is het vaak zo: Die met tranen zaaien, zullen met gejuich maaien. Die het zaad draagt, dat men zaaien zal, gaat al gaande en wenende; Maar voorzeker zal hij met gejuich weerkomen, dragende zijn schoven! (ps.126:5 en 6).

  Groet, Sjaak

 18. Inge zegt:
  Geplaatst op zondag 29 juni 2014 om 15:40

  Beste Dirk,
  Dank voor je blog. Ik herken me er helemaal in! Herken me ook als Jeremia, ik voel me soms best eenzaam als ik bepaalde dingen aan de orde stel en mensen er niets van begrijpen. Je wordt als een soort van onheilsprofeet gezien, een zwartkijker. Maar het raakt mijn ziel als ik de geestelijke toestand zie in deze wereld, en niet alleen bij de mensen die niet geloven, maar ook onder de christenen.
  Anderzijds weet ik wel “dat al deze dingen moeten gebeuren”, maar als ik het zie en hoor, dan huilt mijn hart en wil ik mij toch nog uitstrekken naar de mensheid, toch doorgaan om de boodschap te brengen in woorden en daden en door gebed; “Vader, vergeef het hun, want zij weten niet wat zij doen”
  De geestelijke toestand van ons land, en de rest van de wereld heeft mij in beweging gebracht, het heeft een diep verlangen in mij gegeven om toch uit te gaan in deze wereld en Gods heil te brengen aan de mensen om mij heen, wetend dat God de overwinning al heeft behaald, ook voor Zijn volk Israël en wij die daarbij zijn ingelijfd. Zijn hulp, kracht en zegen mogen we verwachten!

 19. Elisabeth zegt:
  Geplaatst op zondag 29 juni 2014 om 19:56

  Beste Dirk,
  J.C. Ryle schrijft in zijn dagboek over Lukas 3: 15-20: Er zal een vreselijke scheiding plaatsvinden op de laatste dag. Het onfeilbaar oordeel van de Koning der koningen zal te langen leste het kaf van het koren scheiden(vs, 17), en hen voor eeuwig verdelen. Wij moeten onomwonden gewaarschuwd worden, dat we er niet luchtig over moeten denken of wij ons wel of niet willen bekeren. Er is zowel een hel als een hemel, er is een eeuwig durende straf voor de goddelozen en een eeuwig leven voor degenen die God vrezen. Wij spreken van de liefde en de genade van God, maar wij hebben het niet over Zijn rechtvaardigheid en Zijn heiligheid. We hebben er allemaal baat bij te weten dat wij voor eeuwig verloren kunnen gaan. Johannes de Doper sprak ook over de geborgenheid van de ware gelovigen. Ook dit is een leer waar de menselijke natuur heel erg behoefte aan heeft. Zelfs de vurigste gelovigen onder ons hebben veel bemoediging nodig. Zij leven in een goddeloze wereld. Zij worden vaak verzocht door de duivel. Zij moeten er aan worden herinnerd, dat Jezus hen nooit in de steek zal laten of hen op zal geven. Hij zal hen veilig door dit leven naar de eeuwige heerlijkheid voeren. Zij zullen verborgen zijn op de dag des toorns, even veilig als Noach in de ark. Het is nodig dat wij eraan denken dat Gods dienaren meestal niet beloond worden door deze wereld. Johannes werd gevangen genomen door Herodes en tenslotte onthoofd. Alle echte dienaren van God moeten geduldig wachten op hun loon. Voor hen moeten de beste dingen nog komen. Het moet hen niet verbazen, als zij door de mensen slecht behandeld worden. De wereld die Christus vervolgde, zal niet aarzelen christenen te vervolgen (Joh. 3:13). Maar laten wij troost vinden in de gedachte dat de grote Meester dingen voor Zijn volk heeft weggelegd die alle verstand te boven gaan. Wanneer alle mensen die omwille van de waarheid geleden hebben tenslotte zullen zijn samengekomen, zullen zij ervaren dat de hemel werkelijk alles goed zal maken!

 20. Jan Nieuwenhuizen zegt:
  Geplaatst op zondag 29 juni 2014 om 21:26

  Jezus Christus heeft gezegd: Als Ik wederkom zal ik nog geloof vinden?

 21. Troost Mijn Volk zegt:
  Geplaatst op zondag 29 juni 2014 om 21:29

  Sjalom Marian,

  In het nieuwe testament komen 1050 geboden voor die een directe afleiding zijn van de tien woorden. Die ga je toch zomaar niet terzijde schuiven met de opmerking de tien woorden zijn voor de Joden. Sterker nog: aan de voet van de berg Sinaï was een bescheiden deel aanwezig uit de volkeren. Zij schoven de wetten niet aan de kant en dienden zich daaraan te onderwerpen. Natuurlijk zijn er specifieke wetten die alleen betrekking hebben op mijn volksgenoten. Als G’d een wet uitvaardigt heeft Hij dat in Zijn wijsheid gedaan.

  Gelovigen uit de volkeren mogen wonen in de tenten van Sem: dat houdt dus in dat je daar als gast verkeert en niet de inboedel (de geboden) uit die tent buiten de deur zet en ook niet je gastheer (Joden als de nakomelingen van Sem) buiten de deur zet.

  De primaire functie van de geboden zijn de regels van G’d zijn naar de mensheid. G’d vraagt niet teveel: eenvoudig gehoorzaamheid en het respect naar elkaar. Yeshua verklaart niet dat Hij is gekomen om de wet of de profeten te ontbinden. De 1e gemeente was 100% Messiasbelijdende Joden die zich hielden aan de regels. Heidenen die zich daarbij aansloten (Joden komen op de Sjabbat bijeen) hoorden wekelijks uit de Thora lezen. Het NT was toen nog lang niet geschreven. Men leefde voort met vallen en opstaan. Een deel van mijn volksgenoten ging helaas niet mee. Toch aanvaarden zij de opstanding van Yeshua uit de dood. Messiasbelijdende Joden werden een minderheid en voelden zich niet meer thuis. Daar schrijft de Messiasbelijdende Jood Paulus over en waarschuwt dat er een valse leer binnenkomt.

  De bedekking heeft er toe geleid dat het Hebreeuws, de taal van het paradijs, geen dode taal is geworden maar levend is gebleven. De Bijbel is een Joods boek welke zijn weg vindt naar de heidenen. Het is een zegen als Messiasbelijdende Jood uitleg geeft vanuit zijn eigen schatkamer het Hebreeuws. Voor velen gaat een wereld open aan inzicht.

  Ingelijfd worden bij Israël geeft verplichtingen het aanvaarden van de Messiasbelijdende Joden en hun uitleg!

 22. Marijke dirix zegt:
  Geplaatst op zondag 29 juni 2014 om 21:37

  Wat joke zegt: spreekt God toch alleen tegen de Joden?

 23. Jan Nieuwenhuizen zegt:
  Geplaatst op zondag 29 juni 2014 om 21:54

  Het gevaar bestaat hieruit, dat de macht der duisternis alles in het werk zal stellen om de mensen zó volledig bezig te houden met aardse, dus vergankelijke dingen, dat zij voor de Goddelijke dingen geen tijd, geen stilte en geen rust meer vinden.

 24. Moi (CDA-lid) zegt:
  Geplaatst op zondag 29 juni 2014 om 22:05

  @Jean schoonbroodt zegt:
  “De HERE YHWH, de Vader, heeft duidelijk gezegd dat de meeste mensen in Europa reeds oordeels- en gerichtsrijp zijn omdat zij het evangelie reeds hoorden en begrepen, maar het verwierpen tegen beter weten in omdat zij de begeerten van de wereld meer lief hebben dan de waarheid van GOD. Zij zijn dan ook de vloek en de verbranding nabij gekomen. GOD YHWH zal alleen nog maar de uitverkorenen die Hij van voor de grondlegging van de schepping gekend en voorbestemd heeft redden, de overigen zullen verloren gaan.
  Veel onheil zal de EU gaan treffen.

  Het Evangelie horen, begrijpen en het dan afwijzen of er niets mee doen, is het allerdomste wat een mens kan doen. Want zo plaatst men zich onder het eeuwige oordeel! Zulke mensen zullen als gewillige prooi in de handen van de antichrist vallen en gewillig ook nog eens zijn merkteken dragen, dan is hun lot beslist en zullen zij voor eeuwig branden in de helse vuurpoel!

  Ik denk dat de E.U. het heel erg moeilijk gaat krijgen, ook door toedoen van ISIS die vandaag de moslimkalifaat heeft uitgeroepen. Europa zal op allerlei fronten in de problemen komen, niet alleen maar van sociaaleconomische aard met nog meer bezuinigingen/lastenverzwaringen en oplopende werkloosheid, maar ook door het ontregelende weer, terreur van radicale moslims en ontregeling in de toevoer van olie en gas.

 25. Jan Nieuwenhuizen zegt:
  Geplaatst op zondag 29 juni 2014 om 22:11

  Satan wil, dat de mensen in vliegende haast hun dagelijkse plichten vervullen,opdat ze oververmoeid raken en de zorg voor hun ziel verwaarlozen. De macht der duisternis wil dat de mensen hun vrije tijd volledig besteden aan onderwijs, cursussen, gesprekken, sport, luisteren naar de radio,
  TV-kijken , lezen van couranten en tijdschriften en dergelijke.

 26. Christine de Gier zegt:
  Geplaatst op zondag 29 juni 2014 om 22:46

  Heel hoopvol als we net als Jeremia de nood gaan voelen! Dat legt de Geest op het hart. Dan mogen we toch nog verwachting hebben.

  Ik ben het eens met Marian, die een duidelijke uitleg geeft. Zo weinig christenen begrijpen dat de nieuwe bedeling geestelijk is. De sabbat is de rust in het hart (zie Hebreeën), niet een dag in de week God dienen.
  Zie ook Coll. 2. De een acht alle dagen gelijk, de ander vindt dat de ene dag belangrijker is dan de andere. Daar is elke christen vrij in.

 27. lydia switters zegt:
  Geplaatst op zondag 29 juni 2014 om 23:25

  Shalom Broeder,

  Soms kun je zo alleen voelen als Christen en je voelt de tranen van de Here Jezus.
  Ik zeg soms tegen mijn mensen: Houd vast wat je hebt, dat niemand jou kroon rove.
  Je hebt kleine kracht, maar mijn Woord bewaard. Hallelua.
  Wees hier door getroost. Zijn vrede toegewenst!

 28. Ernst van Olffen zegt:
  Geplaatst op maandag 30 juni 2014 om 19:27

  Geweldig, Dirk, dat je Nehemia aanhaalt!! Een tekst die je “zo” in de situatie van vandaag kunt plaatsen is: Neh. 2:
  “19 Toen de Choroniet Sanballat en de Ammonitische slaaf Tobia en de Arabier Gesem het hoorden, bespotten en verachtten zij ons en zeiden: Wat doet gij daar? Komt gij tegen de koning in opstand? 20 Maar ik diende hen van antwoord en zeide tot hen: De God des hemels, Hij zal het ons doen gelukken, en wij, zijn knechten, zullen ons gereedmaken en bouwen; gij echter hebt deel noch recht noch gedachtenis in Jeruzalem.”
  Wat mij momenteel hevig verontrust is, dat ik van nog GEEN ENKELE IMAM(of bestaan “gematigde imams” niet????) een protest heb gehoord tegen het ronselen van moslimjongeren voor de jihad in Syrië…….. Ik las net het een en ander op de site van Elsevier.
  “We houden ze in de gaten” van Timmermans is een lachertje….. Zou hij de “gaten” in de wet bedoelen?? Is Nederland momenteel net zo blind als in 1940??? “Ga maar rustig slapen……..”

 29. kees post zegt:
  Geplaatst op dinsdag 1 juli 2014 om 8:12

  Hallo Christine,
  Volgens mij bedoel je Rom. 14 i.p.v. Coll. 2 maar het gaat hier niet over de Shabbat maar over de spijswetten en daarbij de vastendagen, de farizeeen vasten 2 dagen per week maandag en donderdag (de roomse kerk heeft hier later de vrijdag van gemaakt, aten ze vis) en daar spreekt Paulus over welke dag je gaat vasten, het maakt voor de Heere niet uit welke dag.
  Of als je toch Coll. 2 bedoelt, maar daar waarschuwt Paulus (zie vs. 4 en vs. 8 )om je niet te laten misleiden door afwijkende filosofie.
  vs. 16+17 zijn een heenwijzing (schaduw) naar Yeshua en worden vervuld bij zijn wederkomst, moet dus nog gebeuren.
  De Shabbat is een rustdag duidelijk door God ingesteld en wijst heen, zoals je juist opmerkte naar de rust in Christus Hebr. 4:4 en zal in de toekomst in het duizendjarig vrederijk weer hersteld gaan worden Jes. 66:23

 30. toevallige voorbijganger zegt:
  Geplaatst op dinsdag 1 juli 2014 om 13:48

  Misschien is het een idee de brief aan de Galaten er (nog) eens op na te slaan.
  Daarnaast profetieën beperken tot Gods Woord alléén lijkt mij ook fundamenteel.
  Er zijn verschillende reacties waar ik van schrik. Het Woord moet centraal staan.
  Niet de mens en diens gaven en ook niet wat de mens allemaal doet of kan doen om
  iets te verdienen. Zo eenvoudig is het voor mij.Het gaat om Christus!

 31. Waterlelie zegt:
  Geplaatst op dinsdag 1 juli 2014 om 21:46

  De geboden doen enz zal ons niet baten. in het O.T werden er ook kinderen door het vuur geofferd en werden de buiken van de moeders opengereten {abortus} teneinde om hun eigen gebied te vergroten.

  Geboden doen en feesten vieren kan gedaan worden zonder liefde en met een koud hart.

  Wat nodig is dat de mens zich volledig overgeeft aan zijn/haar Schepper de Here God JHWH en Christus Jezus de Opgestane Heer aanvaardt als de Verlosser en Redder.

  En ik wil aan Nel,11 zeggen: niemand zit te wachten op de opname. Maar de gelovigen kijken uit naar de opname.

  Er is niets mooiers als uit te kijken naar een mooi moment waarvan je weet dat het eens zal gebeuren,
  En uitkijken is een bijbels gegeven.

  Ik ben het met toevallige voorbijganger, 30, eens. Christus Jezus de Opgestane Heer moet centraal staan. Niet Jezus in het graf op de rustdag, want dat was nog niet de voltooiing. De opstanding laat zien dat de Overwinning compleet en voltooid was.
  Het oude was voorbij, en het nieuwe is gekomen. In en door de opstanding van Christus Jezus.

  In Nederland staat de opstanding van Christus niet meer centraal. Het gaat wel over Jezus als goede en liefdevolle mens, maar Hij Is ontdaan van Zijn Heerlijkheid.

  Hij is losgekoppeld van De Here God en gemaakt en geworden als een geschapen wezen, of gewoon mens en waar je mee om gaat als ouwe jongens onder elkaar.

  Een diepe val is dat.

  Het zou goed zijn als de voorgangers en evangelisten weer zouden ontdekken Wie en Wat en Hoe Christus Jezus de Opgestane Heer is.

  W//lelie

 32. Lies zegt:
  Geplaatst op donderdag 3 juli 2014 om 19:44

  Troost Mijn Volk,
  In Handelingen 15:19 en 20 staat: daarom ben ik van oordeel, dat men hen, die zich uit de heidenen tot God bekeren, niet verder moet lastig vallen, maar hun aanschrijven,dat zij zich hebben te onthouden van wat door de afgoden bezoedeld is, van hoererij, van het verstikte en van bloed.
  Het is heel aanbevelingswaardig om dit hele hoofdstuk te lezen zoals natuurlijk ook de andere boeken van de Bijbel die een zegen zijn voor wie ze lezen.
  Ik wens u Gods zegen toe.
  Hartelijke groet,
  Lies

 33. Robbert zegt:
  Geplaatst op donderdag 3 juli 2014 om 22:07

  Beste Ernst, gematigde moslims bestaan ook niet. Dat willen alleen de politiek correcte media die twee handen op een buik zijn met hen ons laten geloven. Moslims hebben nu eenmaal een opdracht en dat is om iedereen (niet goedschiks dan maar kwaadschiks) hun allah op te dringen. Ze zijn dwalende en rennen maar achter die allah aan en willen dat iedereen dat gaat doen.

 34. O.Nauta zegt:
  Geplaatst op zaterdag 5 juli 2014 om 14:13

  Inderdaad; de nacht waarin niemand meer werken kan, is ver gevorderd.

  ,,Waakt in het duister en waakt in het licht,,.

 35. Troost Mijn Volk zegt:
  Geplaatst op zaterdag 5 juli 2014 om 18:58

  Mag het nog Dirk?

  Sjalom Lies,

  Het boek Handelingen is mij niet onbekend, sterker nog hier krijgt de eerste Joodse Messiasbelijdende gelovigen instructies hoe zij zich moeten opstellen tegenover de vreemdeling die zich daarbij aansluit. Wat krijgt de vreemdeling minimaal aangeboden: niet eten van het verstikte en zich onthouden van hoererij. Dat wil zeggen de eerste beginselen van de Thora. De oproep is ondubbelzinnig: niet het hinken op twee gedachten maar radicaal kiezen voor de G’d van mijn voorouders. Waar doen zij dat? In een huissamenkomst? Nee, men komt bijeen in de synagoge en krijgt van lieverlee te maken met wat daar geleerd wordt. In een heel geleidelijk proces krijgt de vreemdeling iedere week een portie uit de Thora en uit de Haftara onderwijs. Na een jaar begint deze cyclus vanuit een ander perspectief opnieuw. Na ongeveer zeven jaar is men redelijk op de hoogte van de gang van zaken. Uiteraard is daaraan toegevoegd de mondelinge leer want het NT was op dat moment nog niet geschreven.

  Nu kijken mensen achteraf vanuit een compleet geheel. Dat was er nog niet. In die context is ook mijn reactie geschreven. Zo zijn mijn volksgenoten gegroeid in het juiste verstaan van de Thora en de geschreven geschriften en de mondelinge overlevering. Op een zeker moment wordt het NT in een canon opgenomen. Door de groei van de Messiasbelijdende Joodse gemeenten werd de verhouding verstoord. Ook toen merkten de nieuwelingen op dat een en ander niet op hen van toepassing zou zijn. Het vervreemdingsproces door het los snijden van de wortel was toe al in gang gezet. Mijn Joodse broertjes en zusjes van die tijd begrepen de nieuwe gelovigen niet. Aan de andere kant wilde de groeiende meerderheid zich niet meer vereenzelvigen met het Joodse deel. Wij werden uit hun gemeenschap verbannen. Een eigenmachtige leer ontstond die er is tot op de huidige dag!

  Ook nu begrijpen velen niet wat het Messiasbelijdende Jodendom inhoudt. Het boek Handelingen is een onderdeel van het Joodse familieboek en de wijze waarop het evangelie wereldkundig wordt gemaakt. Helemaal volgens de Joodse leer en gebaseerd op de Thora.

 36. duinsnip zegt:
  Geplaatst op zaterdag 5 juli 2014 om 21:57

  Soms komt ook aan Gods geduld een eind, dus wees blij met ieder uur dat we nog kunnen bidden.
  Ezech.12
  Profetie tegen de valse profeten
  21 Weer geschiedde het woord des HEEREN tot mij, zeggende:
  22 Mensenkind, wat is dit voor een spreekwoord, dat gij hebt in het land Israëls, zeggende: De dagen zullen verlengd worden, en al het gezicht zal vergaan?
  23 Daarom zeg tot hen: Alzo zegt de Heere HEERE: Ik zal dit spreekwoord doen ophouden, dat zij het niet meer tot een spreekwoord gebruiken zullen in Israël. Maar spreek tot hen: De dagen zijn nabij gekomen, en het woord van ieder gezicht.
  24 Want geen ijdel gezicht zal er meer wezen, noch vleiende waarzegging, in het midden van het huis Israëls.
  25 Want Ik ben de HEERE, Ik zal spreken; het woord, dat Ik spreken zal, zal gedaan worden, de tijd zal niet meer uitgesteld worden; want in uw dagen, o weerspannig huis, zal Ik een woord spreken, en het doen, spreekt de Heere HEERE.
  26 Verder geschiedde het woord des HEEREN tot mij, zeggende:
  27 Mensenkind, zie, die van het huis Israëls zeggen: Het gezicht dat hij ziet, is voor vele dagen, en hij profeteert van tijden, die ver zijn.
  28 Daarom zeg tot hen: Alzo zegt de Heere HEERE: Geen van Mijn woorden zullen meer uitgesteld worden; het woord, dat ik gesproken heb, dat zal gedaan worden, spreekt de Heere HEERE.

 37. l.pasterkamp zegt:
  Geplaatst op dinsdag 8 juli 2014 om 19:53

  Beste Marijke-22
  God sprak deze woorden inderdaad tegen Israel, liet ze door Mozes zelfs opschrijven. Een ieder die tot geloof kwam in Israel golden de zelfde 10 Geboden. Ook voor ons zijn ze bedoeld als richtlijn in ons leven. Omdat God zag dat niemand zich er aan kon houden omdat we zondige mensen zijn en voortdurend in de fout gaan, had Hij eeuwen voor Christus geboorte via vele profeten al voorzegd dat zijn Zoon geofferd zou worden voor al onze zonden!! Door zijn lijden en sterven heeft hij iedereen vrij gekocht die oprecht in Hem gelooft als onze verlosser. Sindsdien leven wij niet meer onder het juk v/d wet maar uit de genade van God. Niemand kan de wet houden en ook niemand is goed zegt Paulus. Jezus heeft de wet vervuld! Als mensen de Joodse Feestdagen houden heb ik daar respect voor, maar echt vanuit de wet leven, voor mijn idee proberen we dan het Grote Offer ven God zelf te verdienen en dat heeft de Here voor ons gedaan.
  Allen Gods zegen toegewenst in deze rare tijden van zonde en verderf, houd U aan de Here God vast.

 38. jan zegt:
  Geplaatst op zaterdag 19 juli 2014 om 12:29

  Toch mis ik iets in deze oproep.
  Namelijk de oproep aan God.
  Zodra een christen zich dat afvraagd wordt er getwijfeld aan zijn of haar geloof
  Maar is de reden van ongeloof niet de afwezigheid van God?
  Er is veel zonde in Nederland,maar ook veel geloof.
  Als God onze liefhebbende Vader is,doet Hij niet echt Zijn best Zijn kinderen te leiden /opvoeden
  Hij is als een Vader die altijd weg is.
  En dan terugkomt om te klagen dat zijn kinderen een puinhoop in het huis hebbeb gemaakt.
  Mag ik als christen tegen God zeggen:”Eigen schuld dikke bult”?
  Of moeten we de schuld van alle ellende bij ons zelf.neerleggen.
  Deze wereld is blijkbaar het beste wat de mens kan doen.

Laat een reactie achter

0 / 350 woorden