Dirk van Genderen.NL

Columnist, publicist, spreker

God verborgen aanwezig (26 reacties)

Geplaatst op vrijdag 4 juli 2014, 10:11 door Dirk A A

U mag het gerust weten: tranen kwamen in mijn ogen toen ik vernam dat de drie gekidnapte Israëlische jongens dood waren. In koelen bloede vermoord, direct na hun kidnapping. In het geluidsfragment van de noodoproep van één van de jongens direct na de ontvoering, zijn schoten te horen. Het is beestachtig. Walgelijk. Waarom? Waarom? Waarom?

De verslagenheid in Israel is zeer groot. Heel het land rouwt. En bidt. En wij rouwen mee en wij bidden tot de God van Israel om steun, troost en bemoediging van de families van de gedode jongens.
Het Joodse volk smacht naar vrede. Vele Joden roepen tot God om vrede, maar echte vrede lijkt nog ver weg. Maar was is God? Hoort Hij het roepen van Israel wel?

In de nieuwsbrief ‘Hashiva – The Return van de Joodse organisatie A Lema’an Zion’ wordt de vraag gesteld waar God op dit moment is. Ter bemoediging merkt Gabriel Goldberg op: ‘De geschiedenis leert ons dat God vaak al bevrijding had ‘gepland’ voordat de donkerste momenten voor het Joodse volk aanbraken’. Als voorbeeld noemt hij de geschiedenis van Esther. Koningin Esther gebruikte haar invloed om het uitroeiingsplan van Haman tegen de Joden in Perzië te verijdelen. De Joden werden door God gered.

Het is opmerkelijk dat Gods Naam in het hele boek Esther niet wordt genoemd. Joodse bijbelcommentatoren, aldus Goldberg, wijzen op Gods vaak niet direct zichtbare, maar wel aanwezige leiding in de gebeurtenissen in dat boek. Hij noemt twee plaatsen waar Joodse bijbelgeleerden God wel zien in de tekst. Allereerst in Esther 5:4. De beginletters van de vier Hebreeuwse woorden, bij ons vertaald met ‘laat de koning vandaag komen’ vormen samen Gods Naam. Verderop, in hoofdstuk 7:7, in de zinsnede ‘dat het onheil over hem ten volle besloten was’, lezen de Joden in de laatste letters van de oorspronkelijke vier woorden opnieuw Gods Naam.

Goldbergs commentaar hierop is: ‘De Naam van God, op kritische momenten geweven in de tekst, zegt ons dat God alles bestuurt en leidt, hoewel vaak verborgen.’
Niet elke redding wordt zichtbaar in tekenen en wonderen, zoals eertijds bij de bevrijding van het volk uit Egypte. God redde Zijn volk soms door ‘gewone, natuurlijke’ gebeurtenissen en soms door rechtstreeks ingrijpen. Soms wordt Hij zichtbaar, soms blijft Hij verborgen, maar altijd is Hij aanwezig. En actiever dan wij vaak vermoeden.

Waarom houdt God Zich soms verborgen, vraagt Goldberg zich af. Hij wijst op Mozes, aan wie God Zichzelf wel openbaarde. Al tegen Mozes zei Hij dat toekomstige generaties van het volk Hem ongehoorzaam zouden zijn en zouden worden weggevoerd in ballingschap. In Deuteronomium 31:18 zegt God daarover dat Hij te dien dage Zijn aangezicht zeker zal verbergen vanwege al het kwaad dat het volk gedaan heeft; dat het zich tot andere goden heeft gewend.

Dit verbergen van God is volgens Goldberg de verklaring voor het lijden van het Joodse volk door de eeuwen heen. Vanuit ons gezichtspunt is dit een lange periode, maar in Jesaja 54:8 zegt God dat het een korte tijd is: ‘In een stortvloed van grote toorn heb ik voor u Mijn aangezicht een ogenblik verborgen’.
Ondanks dat het lijkt dat God Zich verborgen houdt, is Hij aanwezig en actief. Hij leidt de wereldgeschiedenis, Israëls geschiedenis en ook ons leven. Zijn beloften zijn betrouwbaar. En ook al zien we Gods aangezicht niet zoals Mozes dat heeft gezien en horen we wellicht niet Zijn stem zoals Abraham die heeft gehoord, toch is Hij aanwezig.

Terwijl Israël weer door een donkere periode gaat, is God al wel bezig om verlossing tot stand te brengen. Lees de profeten maar. Het heil voor Israël komt zeker. Ook in Jesaja 54:8 zegt de Here: ‘…maar met eeuwige goedertierenheid zal Ik Mij over u ontfermen, zet de Here, uw Verlosser.’

God zal een keer brengen in het lot van Zijn volk. En het moment zal komen dat de Here Jezus, Jeshua, Zich aan hen zal openbaren. Dan zal heel Israel zalig worden (Romeinen 11:26).
Voor Israël blijft het belangrijk te beseffen dat presidenten en regeringsleiders, die Israël dwingen tot bepaalde stappen, het uiteindelijk niet voor het zeggen hebben. ‘De Here is de allerhoogste over de hele aarde’ (Psalm 83:19).

Juist in deze spannende tijd voor Israël is de boodschap van het boek Esther dat God ziet wat er gebeurt. En ook al zouden we op dit moment meer van Hem willen zien in de actuele ontwikkelingen, we mogen zeker weten dat het Hem nooit uit handen loopt. Zijn plannen zullen worden vervuld. Maar wel op Zijn tijd.

Dirk van Genderen

26 Reacties

 1. Peter Schilperoord zegt:
  Geplaatst op vrijdag 4 juli 2014 om 12:24

  De roofdieren hebben weer toegeslagen! De duivel is tot u neergedaald en gaat rond als een briesende leeuw.
  Gij zult horen van oorlogen en geruchten van oorlogen.

 2. Waterlelie zegt:
  Geplaatst op vrijdag 4 juli 2014 om 12:45

  De Here God /JHWH heeft Zich laten zien in de Here Jezus de Christus/Messias als de Opgestane Heer.

  In de geschiedenis van de rijke man (zonder naam) en de arme Lazarus (met naam genoemd) wordt het duidelijk, dat Israel Mozes (de Thora) heeft en waarin zij de Here God/Messias kunnen zien en horen Hoe Hij is en Wat Hij is en Wie Hij is.

  Ook wordt er gezegd: ook al zou Mozes of één der profeten opstaan , zij het niet zullen geloven.

  De Here God Zelf zal Zich op Zijn tijd Israel naar Zich toe fluiten in de woestijn en tot hun hart spreken.
  Dat staat geprofeteerd en dat zal gebeuren. Tot zolang zullen er gebeurtenissen plaats vinden , zowel in Israel als in de overige volkeren, die wij niet begrijpen, maar waar de Here God /JHWH wel weet van heeft. En ….Hij heeft de regie goed in Handen.

  Israel snakt naar vrede. Maar het zal de Vrede van God moeten zijn waar ze naar moeten snakken. Niet de vrede van mensen.

  Laten we blijven bidden voor de Vrede van Jeruzalem. Dat wil zeggen: dat de Vrede van het Hemels Jeruzalem spoedig mag neerdalen.

  W/lelie

 3. Ron van Arkel zegt:
  Geplaatst op vrijdag 4 juli 2014 om 14:25

  Bij de begrafenis sprak de Israëlisch premier Benjamin Netanyahu de woorden: “de moordenaars hebben een oeroude regel verbroken. Je vermoordt geen kinderen”. De vermoorde tieners werden gevonden onder een stapel stenen in een veld ten noordwesten van Hebron op de Westelijke Jordaanoever gevonden. Bruut, harteloos en afschuwelijk. Netanyahu veroordeelde ook de vermoedelijke kidnapping van en moord op een jonge Palestijn als een “afschuwelijke misdaad”.
  De moeder van de Palestijnse verdachten zal er echter trots op zijn als haar zoon de 3 kinderen heeft vermoord. Verwerpelijk!
  God deed Abraham grootse beloften. Hij beloofde Abram dat hij de vader van een groot volk zou worden, dat hij beroemd zou worden en tot een zegen voor anderen zou zijn (Genesis 12:2). Daarnaast beloofde God dat alle geslachten van de aarde door hem gezegend zouden worden. Die geschiedenis heeft een bewijsbare vervulling gekregen. Abraham, wat `vader van volken’ betekent, is een grote naam geworden die door zowel joden, christenen als moslims wordt vereerd. Niet alleen het Joodse volk, ook de gehele Arabische wereld stamt van Abraham af.
  Mijn gedachten gaan uit naar de ouders en familieleden van deze vermoorde kinderen, maar ik hoop van harte dat de wereld ooit eens wakker wordt, en inziet dat dit nooit gaat stoppen op deze manier

 4. San zegt:
  Geplaatst op vrijdag 4 juli 2014 om 19:05

  Soms laat God dingen toe met een hoger doel op het oog. Dat kunnen wij mensen vaak niet begrijpen maar vaak gaat dat langs diepe dalen. Het lijden en het onrecht wordt door God gebruikt. God ziet het vanuit Zijn positie en Hij heeft altijd gelijk.
  Kijk maar eens naar wat Job is overkomen. Hij verliest zijn kinderen ook (Job 1:18,19). Maar wat was het antwoord van Job?
  “De HEERE heeft gegeven en de HEERE heeft genomen; de Naam van de HEERE zij geloofd”. Zo’n godvruchtig man was hij!
  Hij bleef volharden in zijn geloof. Zelfs als zijn vrouw hem hevig bekritiseert (Job 2:9), berispt hij zijn vrouw voor haar dwaze woorden om God te rechtvaardigen. (Job 2:10). En voor ons de les dat God alles toch in handen blijkt te hebben als je naar het einde van het boek Job kijkt. Dan weet God ook van de dieptes van Jobs leven maar Hij gaat door met zijn plan. Deze dingen “moesten” blijkbaar gebeuren opdat wij daarvan kunnen leren en bemoedigd worden. En wat belangrijker is: dat wij leren op God te vertrouwen en altijd het goede in God willen zien. Want Hij is goed en Zijn goedertierenheid duurt tot in eeuwigheid!

 5. Willy zegt:
  Geplaatst op vrijdag 4 juli 2014 om 20:53

  Ergens in een van uw artikelen heb ik eens gelezen dat het zo slecht gesteld zou zijn met Nederland, dat het zo van God los is geraakt en dat de mensen zo zondig zijn in Nederland en massaal de kerken de rug toe keren. Wat te denken van de kerken zelf? Op de site Tora-Yeshua las ik dat maar liefst veertien kerken, waaronder de Katholieke en de Protestantse en nog verscheidene andere kerken hun goedkeuring hebben gegeven aan een brief aan de Moslims in verband met Ramadan. Boven het artikel staat: Brief Raad van Kerken: verbonden met Moslims via Ramadan. In meditatie tot ‘dezelfde God’ in kerken. Wij weten dat de God van Islam niet onze God is. Allah heeft geen Zoon. Bij Allah behoort de profeet Mohammed. Dit maakt Islam tot een afgodsdienst. Onze God heeft Zijn Zoon Jezus, Wiens woorden zijn: IK ben de weg, de waarheid en het leven, niemand komt tot de Vader dan door MIJ! De connectie van de veertien Nederlandse kerken met Islam is naar mijn idee ronduit verwerpelijk te noemen. Zie waar Islam voor staat: haat, oorlog en verderf….

 6. Peter Schilperoord zegt:
  Geplaatst op zaterdag 5 juli 2014 om 14:56

  Oorlog

  De inzet is onze planeet, waarvan wij geloven dat deze door de HEERE (JHWH) geschapen is, toen Hij het Woord Gods uitsprak, zag dat het goed was en zegende.

  Waarom is het dan toch zo moeilijk om Gods wil te doen? Om te wandelen in Zijn wegen? Om succes te hebben in welgelukzaligheid?
  Welnu, de strijd is vooral ook geestelijk. De tegenstander van God staat het niet toe.

  Toch zegt de Bijbel dat het kan. Er is een ontkoming aan het verderf en de wetteloosheid. Die weg is gebaand door de Heer Jezus. In Zijn lijden en sterven baande Zijn bloed deze weg.
  Aan dit offer verleende God kracht en Heerlijkheid, nauwkeurig als de vervulling van een wet die verloren ging in de zondeval, de koninklijke weg die ten grondslag ligt aan het bestuur over deze schepping, de macht.
  De wet die verloren ging in de zondeval, werd bezegeld met de dood. Overwinnaars mogen plaatsnemen in de troon.

  De oorlogen die woeden en dreigen over te slaan ook naar ons land, zijn ten diepste een machtsstrijd.
  Alles wordt uit de kast gehaald om deze strijd te winnen en voor de overwinnaars zijn mooie beloften in het vooruitzicht gesteld.
  Een gelijkspel is uitgesloten, compromissen zijn niet aan de orde, wat wij zien gebeuren (met nu ook de VS aan de zijde van moslimextremisten), is een strijd op leven en dood om de macht.

  Niet door kracht of geweld ontstaat deze overwinning, maar door de Geest des Heeren.
  In eigen kracht kan de mens deze overwinning niet grijpen: het is genade die ontstaat wanneer God ons wil aanzien in deze overwinning van Jezus en ook aan ons (priesterschap) kracht verleent. Wij zijn dan aangenomen in iets nieuws, zoonschap in het koninkrijk van God. Wij regeren dan door het brengen van lof-offers, in de lieflijke omgang met Hem die ons heeft liefgehad en de Enige en Alles wil zijn (de alfa en de omega) in ons allen. Amen

 7. Moi zegt:
  Geplaatst op zaterdag 5 juli 2014 om 16:24

  Beste medechristenen,

  Moeten wij christenen, zolang wij nog niet door de Heere Jezus zijn opgenomen, nu ook emigreren naar Israël? Verder denk ik dat de Heere Jezus vanaf nu een aantal van ons voortijdig thuis zal halen, voordat het hun te moeilijk wordt. Vooral onze medechristenen die nu al lijden onder lichamelijke, verstandelijke en psychische beperkingen zullen voortijdig thuisgehaald worden, omdat het anders voor hun te zwaar zal worden, zodat hun verdere lijden bespaard zal blijven.

 8. Troost Mijn Volk zegt:
  Geplaatst op zaterdag 5 juli 2014 om 19:31

  Sjalom,

  Deze afschuwelijke gebeurtenis is als een steentje in een vijver waar de rimpeling even zichtbaar is. Het is de zoveelste aanslag waarbij wel doden zijn gevallen. Tieners doden tieners! Waar zou die haat toch vandaan komen? Wel de EU sponsort de schoolboekjes in het Arabische deel van Israël. Zij hebben echter nooit naar de inhoud van de schoolboeken gevraagd. In deze schoolboeken staat gedrukt dat de Joden varkens zijn en ongelovigen die je mag doden. Met deze paplepel cultuur zal nimmer vrede worden bereikt. Geen enkele EU parlementariër zal vragen om de boeken te vernietigen en de kinderen niet op te voeden met haat. Je schoffeert de olieleveranciers daarmee en kijkt dan maar even de andere kant op. Dat gebeurde ook in de jaren 30 van de vorige eeuw. Men had niets met Joden op en de leugen heerste alom dat de Joden Jezus hadden gedood. Na de Shoa kwam de waarheid naar boven. Velen stonden erbij en keken er na. Bezittingen teruggeven? Nee eerlijk geroofd en verbeurd verklaard. Een nieuw land dan toewijzen zoals dat overeengekomen was in 1917 haalde ternauwernood een meerderheid. Direct daarna werd Israël in 1948 aangevallen door vijanden. Israël smeekte de inwoners te blijven in het land. Dat werd niet toegestaan de vijand eiste de Arabische bevolking op. Vanuit dat machtsvacuüm is er een vluchtelingenstatus ontstaan. Arafat was zoals zeer vele zogenaamde vluchtelingen een Egyptenaar. De VN is gezwicht om een permanente vluchtelingenstatus voor de voormalige bewoners van Israël af te geven. Sympathisanten mogen zich daarbij aansluiten en is welkom om te profiteren en een tegenwicht te geven aan Israël. Dat gaat heel gemakkelijk wat het is geen volk maar een beweging van gelukzoekers zonder een eigen staat die maar een doel heeft: de vernietiging van het Joodse volk.

  Haman de Amelekiet had hetzelfde doel voor ogen. In zijn blinde haat was hij verantwoordelijk voor de dood van 75.510 mensenlevens. Aan de kant van Israël viel er niet een. Israël onthield zich van oorlogsbuit en verdedigde zich alleen maar.

  Israëls verdediging? Een Toragebod!

 9. svanhoeve zegt:
  Geplaatst op zaterdag 5 juli 2014 om 19:57

  Wel naar Israelgaan, maar alleen om hen te troosten
  en te bemoedigen, maar U behoort toch niet tot het
  volk dat alleen zal, moet wonen.
  Wij christenen leven in de genadetijd zolang deze
  duurt, en dat is tot de Heer terugkomt en als koning
  gaat regeren in Jeruzalem over zijn eigen geheiligd en weer
  thuis gebracht volk.
  Voor de heidenwereld-kerk is dan geen genade meer,
  het Evangelie van genade is dan voorbij.
  Wel mag Israel dan het Evangelie van het koninkrijk
  verkondigen aan de heidenwereld, de kerk is er dan niet meer.

 10. Shalom zegt:
  Geplaatst op zaterdag 5 juli 2014 om 20:45

  Laten wij ons niets verbeelden! Voortijdig thuis halen voordat het ons te moeilijk wordt?? Wat te denken van de 100 miljoen CHRISTENEN die op dit moment vervolgd worden? Verdreven van huis en haard met achterlating van vermoorde familieleden en vrienden. Hun volle kerken worden in brand gestoken inclusief kerkgangers. Deze mensen leven al jaren in een verschrikkelijke verdrukking en waarom zou die ons bespaard blijven? God maakt geen onderscheid en gaat met zijn heilsplan gewoon door dwars door verdrukkingen heen, omdat het bloed van Jezus Christus niet tevergeefs heeft gevloeid. De antichrist die er altijd is geweest manifesteert zich elke dag heftiger. Het westen ziet nu ook dat Mohammeds god de antichrist is, zijn allah heeft geen zoon; met dood en verderf wordt dit aan de wereld duidelijk gemaakt. Maar vergis u a.u.b. niet met de ALLAH van de arabische christenen! Zijn noemen God Allah zoals de Fransen God Dieu noemen en de spanjaarden Dias. Laten de christenen van alle nationaliteiten zich bewust worden van de tijd waarin we leven en zich verenigen in gebed om geestelijke wapens op te pakken tegen de oprukkende antichrist.

 11. Alwina Uthmann zegt:
  Geplaatst op zaterdag 5 juli 2014 om 22:01

  Alles is geestelijk, je ziet toch niet dat de berg splijt en Jezus erop staat.

 12. Ernst van Olffen zegt:
  Geplaatst op zaterdag 5 juli 2014 om 22:21

  De aanhaling in Deut. 31 lees ik ook in Deut. 30: 3 “dan zal de HERE, uw God, in uw lot een keer brengen en Zich over u erbarmen; Hij zal u weer bijeenbrengen uit al de volken, naar wier gebied de HERE, uw God, u verstrooid heeft.” Het tweede stuk van deze profetie vindt momenteel plaats en heeft al voor een groot deel plaatsgevonden.” Het eerste deel van deze profetie heeft al gedeeltelijk plaatsgevonden tijdens de drie oorlogen die tegen Israël werden gevoerd. Dat zien we vaker bij profetieën: Lucas 21: 24 bijvoorbeeld: “en zij zullen vallen door de scherpte des zwaards en als gevangenen weggevoerd worden onder alle heidenen, en Jeruzalem zal door heidenen vertrapt worden, totdat de tijden der heidenen zullen vervuld zijn.” Het eerste deel van deze profetie werd al vervuld in het jaar 70 en we stevenen nu af op het moment, dat het “einde van de tijden der heidenen” vervuld zullen zijn. Het verbaast mij telkens weer, dat heel veel christenen niet “zien” dat sommige profetieën al voor de helft zijn vervuld en dat het het overtuigende bewijs is, dat dan de tweede helft OOK vervuld zal worden……
  Vaak denk ik, voor wat betreft Jeruzalem, dat alle duivelse machten zich er op toeleggen, dat de profetieën NIET vervuld zullen worden! Graag citeer ik regelmatig het slot van Nehemia 2:

  “19 Toen de Choroniet Sanballat en de Ammonitische slaaf Tobia en de Arabier Gesem het hoorden, bespotten en verachtten zij ons en zeiden: Wat doet gij daar? Komt gij tegen de koning in opstand? 20 Maar ik diende hen van antwoord en zeide tot hen: De God des hemels, Hij zal het ons doen gelukken, en wij, zijn knechten, zullen ons gereedmaken en bouwen; gij echter hebt deel noch recht noch gedachtenis in Jeruzalem.”
  Het klopt, dat allen die aanspraak maken op Jeruzalem (Sion) en in het bijzonder “de Heilige plaats”, de tempelberg (berg Moria): ALLEN, behalve Israël: “hebben deel NOCH RECHT, NOCH GEDACHTENIS in Jeruzalem”!! Dit werd al 2.600 jaar geleden geschreven en is nu nog steeds actueel!!

 13. Tanny van Ouwerkerk zegt:
  Geplaatst op zaterdag 5 juli 2014 om 23:00

  Wij wonen als niet joods christen gezin sinds 5 jaar in Israel.
  Buiten een getuigenis zijn in woord en daad in Israel, is het allerbelangrijkste voor ons als christenen wereldwijd die ervaren dat het nodig is om Israel en de joodse bevolking te steunen:
  GEBED, vanuit de intimiteit met God.
  1. Dat het lichaam van Christus wereldwijd verenigd zal zijn.
  2. Dat de Messiaanse Joden een eenheid zullen vormen.
  3. Dat de Messiaanse Joden en Arabische Christenen zich verenigen een eenheid zullen vormen.
  4. Dat Gods Glorie gezien zal worden in Israel.
  5. Dat de dag zal komen dat een ieder in Israel zal zeggen, Barouch Haba Be Shem Adonai (Gezegend is Hij die komt in de Naam van De Heer)).
  6. Dat God Zijn Geest zal uitstorten over Israel.
  7. Dat God Zich zal openbaren aan de Joodse en Arabische bevolking in Israel en in het Midden Oosten.
  8. Dat ons hart gevuld zal zijn met liefde, genade en vergevingsgezindheid voor de mensen om ons heen.

 14. Ernst van Olffen zegt:
  Geplaatst op zondag 6 juli 2014 om 0:40

  Het is als bij Jozef en zijn broers….. Toen de broers BEROUW kregen over wat ze hadden gedaan, kon Jozef zich niet meer inhouden en maakte zich bekend!! Een ontroerende geschiedenis!! Zo zal ook Jezus zich bekend maken bij zijn broers!! Deze geschiedenis werd ons “TER LERING” geschreven.

 15. marian zegt:
  Geplaatst op zondag 6 juli 2014 om 9:37

  Ik vind wel dat God héél veel toelaat in deze wereld, al het geweld, smerigheid en ziektes. Ik vraag mij af hoe lang dit nog zo doorgaat, het lijkt soms wel of God zich niet meer bezighoudt met deze wereld.

 16. Moi (CDA-lid) zegt:
  Geplaatst op zondag 6 juli 2014 om 10:27

  Shalom, ik bedoel hiermee onze medechristenen die nu al lijden onder lichamelijke, verstandelijke en psychische beperkingen. Dacht je dat de Heere Jezus deze mensen extra laat lijden in de verdrukking, terwijl zij nu al meer dan genoeg lijden?

 17. Waterlelie zegt:
  Geplaatst op zondag 6 juli 2014 om 21:14

  Jammer dat Israël nog steeds hun oud-testamentische werkwijze hanteert en doet. Oog om oog en tand om tand.
  Moeten we niet bidden dat Israël de 2 Koninklijke Gods geboden uit Jacobus mag gaan ontdekken en in praktijk brengen? Namelijk, God liefhebben boven alles en de naaste als jezelf.

  Ik begin mij af te vragen of wij Christenen wel op de juiste wijze bidden voor Israël. Is de inhoud van onze gebeden wel naar Gods bedoeling?

  W.lelie

 18. San zegt:
  Geplaatst op zondag 6 juli 2014 om 23:04

  Het lijden kan heel erg diep gaan. Daar hebben gezonde mensen geen weet van. Bij God is dat mogelijk, dat mensen door een zeer diep dal gaan. Ik weet niet of je daarom ervan uit kan gaan dat God dat niet toe zal laten. Hij zal wel niet toelaten dat het zwaarder is dan wij kunnen dragen .En daarom is dat zo oppervlakkig als men de mond vol heeft van dat God in deze tijd heel veel wonderen en tekenen verricht. Dat Hij dat kan doen is buiten kijf, maar dat het vanzelfsprekend is, is diepe onwetendheid van hoe God kan handelen. Het kennen en de diepte van God wordt juist in het lijden zichtbaar wat voor de eeuwigheid de heerlijkheid Gods teweeg brengt. Zie 2 Korinthe 4:17. Daarom dat God eerder de weg van de verdrukking gaat. Dat is zijn manier van werken. En dat is tegengesteld aan de welvaarts- en voorspoedsprediking. Het is misschien heel kritisch maar ik vraag mij werkelijk af of er waarachtige kinderen Gods zijn die niet met lijden te maken hebben gehad. Zodra je voor de waarheid van het evangelie wil gaan, kom je automatisch met tegenstand en verdrukking in aanraking. Niet alleen in je omgeving als ze dat van je weten, maar ook geestelijk zul je eerder aangevallen worden in je denken. Zie 1 Petrus 5:9. En daarom is die welvaartstheologie vreselijk gevaarlijk omdat het een ander evangelie is en een andere geest. Zij die daarin geloven en wandelen, zouden zichzelf moeten beproeven of zij wel in het geloof zijn. Zie 2 Korinthe 13:5. Want men kan vreselijk misleid zijn op dit punt. John Piper zegt dat rijkdom een vloek kan zijn, als je daardoor steeds hogere eisen gaat stellen aan het leven en nooit genoeg hebt. Daarom roept de Bijbel op tal van plaatsen op om niet vast te zitten aan deze wereld en in deze wereld een “koninkrijkje” te vestigen maar onze ogen omhoog te richten en op Jezus alleen gericht te houden op Zijn spoedige komst. Dan ontvangen wij kracht om dit leven vol te houden.

 19. Moi (CDA-lid) zegt:
  Geplaatst op maandag 7 juli 2014 om 16:56

  Het lijden omwille het geloof hoeft echt niet per se door toedoen van anderen te komen, maar vooral ook door aanvallen in je denken. Zeker als je dan ook nog eens te maken hebt met lichamelijke, verstandelijke en psychische beperkingen.

 20. Henk van Zon zegt:
  Geplaatst op dinsdag 8 juli 2014 om 13:44

  Het zijn de tekenen der tijden!

 21. Hub.Eussen. zegt:
  Geplaatst op dinsdag 8 juli 2014 om 20:34

  Beste Dirk,

  In jouw laatste commentaren ben jij veel bezig met Israël en het Joodse volk, omdat die steeds meer in de Grote Verdrukking komen te leven, ook wereldwijd. Ook nu weer met de dood van de 3 gekipnapte Israëlische jongens (beestachtig).
  Heel Israël rouwt. En wij Christenen in Nederland rouwen mee en wij bidden tot de God van Israël ?
  Dirk, de God van Israël is toch ook onze God en wij Christenen leven ook in de Grote Verdrukking, ook hier in Nederland. Wij zijn dus geestverwanten broeders en zusters in de dezelfde Here en lotgenoten in de zelfde Grote verdrukking
  Wij kunnen zeker bidden voor het Joodse volk en Israël, maar wij moeten, vooral nu wij Christenen ook in de Grote Verdrukking leven, ons Christen-zijn, op de eerste plaats in PRAKTIJK brengen, door daadwerkelijk te laten zien en horen in onze eigen omgeving, land of wereldwijd, naar onze gegeven, capaciteiten, talenten en gave Gods. Hub.

 22. duinsnip zegt:
  Geplaatst op donderdag 10 juli 2014 om 11:41

  Beste Dirk
  Christenen zouden moeten weten, dat het volk van God, alhoewel nog steeds officieel Lo-Ammi, door een diep dal zal moeten gaan, voordat het er toe komt om te zeggen “Gezegend is Hij die komt in de Naam des Heeren. Het wordt eerst nog erger, want de Heer zegt Zelf dat de meerderheid van het volk eerst de antichrist zal aanvaarden. Vertrouwen op eigen kracht en politiek, (ook nu zie je weer de besluiteloosheid van de leiders) zal door God uit hun handen worden geslagen. Zach.14.
  Niettemin blijft staan dat allen die dit volk zegenen door God gezegend worden, en allen die dit volk vloeken door God zullen worden vervloekt. Voordat het echter tot een climax komt zal de Heer eerst nog een appeltje te schillen hebben met het belijdend christendom. Ook daar zal het kaf van het koren worden gescheiden, en zullen de ware kinderen Gods daar onder moeten lijden. Het oordeel begint bij het huis van God! Hij zal een ieder dwingen om kleur te bekennen. Voor of tegen Hem!

 23. Christine zegt:
  Geplaatst op donderdag 10 juli 2014 om 12:49

  @Waterlelie, Jezus heeft de Wet (Thora) vervuld, niet afgeschaft. Geen titel of jota ervan zal ontbonden worden. Israël verwachtte in de tijd van Jezus de Messias als koning (leeuw) maar kregen een lam; de christenen verwachten de Messias als lam maar krijgen een leeuw (Koning).
  Israël moet zich verdedigen tegen deze aanvallen en zij doen dat heel bekwaam. Sterker nog, zij waarschuwen vooraf de Arabische burgers in Gaza voor een aanval zodat deze een veilige plek kunnen zoeken want hamas schiet de raketten vanuit dicht bevolkte plaatsen (menselijk schild).

  Waterlelie om je een beeld te geven hoe het op sommige plaatsen in Israël toe kan gaan, lees het onderstaande artikel eens. Lees heel deze homepage maar, dit is erg nuttige informatie.
  https:\/\/israeltoday.nl/headlines/9-nederlands/4477-honderdduizenden-zoeken-bescherming-tegen-raketten

 24. Waterlelie zegt:
  Geplaatst op zondag 13 juli 2014 om 19:50

  Christine 23:
  Jouw schrijven over de leeuwen en lam begrijp ik niet.

  De Messias/ Christus = (Gezalfde) is gekomen als Het Lam. En is geslacht voor alle mensen.
  Niet alleen voor de joden.

  Zijn werk op aarde is VOlbracht en in de hemel gaat Zijn werk nog door. Hij werkt daar als de Hogepriester die voor de Zijnen bidt en pleit. 24 uur per dag en onafgebroken… Totdat…

  Als Koning moet Hij nog komen want nog steeds is satan de overste van de lucht.

  En verder lees ik ook het nieuws over wat er gebeurt in het Midden-Oosten. Alles wordt klaar gemaakt voor de tijd die !!na !! de ontmoeting in de lucht zal plaats vinden.

  W.lelie

 25. Henk V zegt:
  Geplaatst op dinsdag 5 augustus 2014 om 20:49

  Ik lees vaak dat Jezus is gekomen voor alle mensen, waarom vraagt Hij Zijn volgelingen dan om niet de weg van de heidenen in te gaan of naar een samaritaanse stad? Mattheüs 10:5
  Het nieuwe verbond is alleen gegeven aan Juda en Efraim… Hebreen 8:8…
  Elke gelovige in de God van de bijbel hoort dus of bij Juda, of bij Efraim…

  Efraim, ofwel de verloren schapen van het huis Israëls.
  Matteüs 15, 24

  Hij antwoordde: ‘Ik ben alleen gezonden naar de verloren schapen van het volk van Israël.’

 26. duinsnip zegt:
  Geplaatst op woensdag 6 augustus 2014 om 10:15

  https:\/\/eindtijd-update.blogspot.nl/2014/08/onderstaand-een-getuigenis-van-de.html
  Aanbevolen om te lezen als bemoediging.

Laat een reactie achter

0 / 350 woorden