Dirk van Genderen.NL

Columnist, publicist, spreker

‘Laten we stoppen met onze geestelijke burgeroorlogen’ (22 reacties)

Geplaatst op vrijdag 11 juli 2014, 8:06 door Dirk A A

De wereld staat in brand. In het Midden-Oosten veroorzaken de raketten rookpilaren aan de hemel. De wereld maakt zich gereed voor Gods oordelen. De zonden stapelen zich op tot God in de hemel. En wat doen wij? We maken ons druk over onze kerkelijke verschillen. We strijden over liederen, bidstonden, de doop, de feestdagen, de toekomst, Israel… We zijn zo verdeeld… Laten we stoppen met onze geestelijke burgeroorlogen, lieve mensen. Juist nu, in deze laatste dagen, hebben we elkaar als gelovigen harder nodig dan ooit.

Afgelopen week huilde mijn hart. Naar de Here Jezus toe. ‘Here, zien we het dan niet wat er gebeurt? Open onze ogen. Uw komst is aanstaande. Voor de zoveelste keer wordt het voortbestaan van Israel direct bedreigd. En als Israel zich verdedigt, is veroordeling door de wereld hun deel. En ook de christenen, Uw kinderen, liggen in grote delen van de wereld onder vuur. Ze worden vervolgd, gemarteld, gedood. En om ons heen neemt de zonde en de ongerechtigheid ongekende vormen aan. We schamen ons voor ons land en voor ons volk. O, Here, vergeef, wees ons genadig.’

En wat doen wij in onze kerken en gemeenten? We vechten elkaar soms de tent uit. Voor broeders of zusters, die over sommige zaken iets anders denken, is vaak geen ruimte.
U moet eens weten wat ik regelmatig te horen krijg van lezers van mijn Nieuwsbrief. Hoe er voor hen geen plaats meer was, hoe ze geestelijk beschadigd en verwond zijn, soms voor hun hele leven. Soms omdat ze werkelijk tot geloof in de Here Jezus waren komen en de rest hen niet meer begreep. Soms omdat ze over de doop, over Israel of over de toekomst andere gedachten hadden (gekregen) dan in hun gemeente gebruikelijk was.

O, ik smeek u, kijk naar uw gelovige broeder en zuster met de ogen van de Here Jezus. Ga, voordat u de spanning opvoert in een heftig gesprek of met een pittige brief of mail, eerst in gebed en smeek de Here om genade om in liefde en barmhartigheid met de ander om te gaan.
Is het echt zo verschrikkelijk als we op bepaalde punten iets anders tegen de dingen aankijken? Dat kan ons toch ook verrijken? Laten we samen de Bijbel openslaan. Wat zegt de Here? En wees mild naar elkaar toe.
Het is toch vreselijk als we hier mensen in de gemeente het leven onmogelijk hebben gemaakt, terwijl ze een lief kind van de Here zijn.

Waarom kunnen we niet milder naar elkaar toe zijn? Weet u, ik wil u geen aanstoot geven. Ik hoop dat u mij daar goed genoeg voor kent. Maar ik ben ervan overtuigd dat wij soms rechtvaardiger willen zijn dan God. Wij maken broeders en zusters soms het leven in de gemeente onmogelijk. Broeders en zusters – laten we dat niet vergeten – voor wie de Here Jezus ook Zijn leven, Zijn bloed gegeven heeft. Broeders en zusters, met wie we samen Gods gemeente vormen. Broeders en zusters, met wie we eenmaal, misschien wel naast elkaar voor Gods troon zullen staan.

Hoe staat het met die broeder die Israel zo van harte lief heeft en daar telkens voor wil bidden? Vindt u hem maar een rare vogel, die eens wat moet dimmen?
Hoe staat het met die zuster die veel waarde ziet in haar kinderdoop? Accepteert u dat niet en zet u haar onder druk om zich nogmaals te laten dopen?
Hoe staat met die jongen, die vragen stelt bij zijn doop als kind? Is hij nog welkom bij ons, of hakken we – niet letterlijk natuurlijk – zijn hoofd eraf om te voorkomen dat hij zich laat dopen?
Hoe staat het met dat meisje, dat het telkens over haar Heer heeft, maar niet Here of Heere gebruikt, zoals wij gewend zijn? Snoeren we haar de mond?

Dit zijn pittige vragen en heel gemakkelijk zou ik er nog een aantal aan kunnen toevoegen. Maar dat doe ik niet.

En zeker, de Bijbel moet altijd het laatste woord hebben. Elke dwaalleer of afwijking van Gods Woord zullen we moeten afwijzen. Wie morrelt aan het behoud door het geloof in de Here Jezus alleen, uit genade, zullen we moeten vermanen, corrigeren. Dat geldt evenzo voor ieder die vraagtekens stelt bij waarheden in de Bijbel. De gemeente moet rein en zuiver blijven. Maar er is zoveel onenigheid en liefdeloosheid over zaken die niet de kern van het Evangelie betreffen.

Maar we mogen als broeders en zusters leren elkaar lief te hebben en elkaar te zien als geliefden van de Here voor wie Hij Zijn leven, Zijn bloed gegeven heeft. Dat maakt je milder naar elkaar toe.
Het is een krachtig getuigenis naar buiten toe als we elkaar als gelovigen van harte liefhebben. ‘Hierdoor zullen allen inzien dat u Mijn discipelen bent: als u liefde onder elkaar hebt.’ Dit zijn de woorden van de Here Jezus Zelf, in Johannes 13:35.
Ook 1 Petrus 4:8 is duidelijk: ‘Maar heb voor alles vurige liefde voor elkaar, want de liefde zal een menigte van zonden bedekken.’ Weet u, het is zonde als we elkaar niet liefhebben.

Dirk van Genderen

22 Reacties

 1. Merie Franken zegt:
  Geplaatst op vrijdag 11 juli 2014 om 9:44

  Dat is ook mijn verlangen dat we zo met elkaar omgaan, dat we voor God wel aangenaam zijn. Dat we liefde voor elkaar hebben, ook al zijn er verschillen. Als het in onze manier van leven maar gaat om de Ene die het waard is om alle lof, eer en glorie te ontvangen.

  En als je van jezelf weet dat het soms zo moeilijk is om aan iemand liefde te geven of te laten zien, vraag dan aan Hem die in ons woont de kracht om lief te hebben.

  Laten we bidden voor “onze” kerken en ons laten leiden door de Voleinder van ons geloof Jezus Christus en ons toebereiden als Zijn bruid, die verlangend uitziet naar Zijn komst

 2. Troost Mijn Volk zegt:
  Geplaatst op vrijdag 11 juli 2014 om 18:13

  Sjalom Dirk,

  Een heel teer onderwerp breng je onder onze aandacht. Dank daarvoor! Met de wetenschap dat de sjabbat zojuist in Israël is ingegaan volg ik met spanning wat daar gebeurt. Deze nieuwe brandhaard zie ik als een teken dat onze Messias aanstaande is. Ja mocht het spoedig zijn! Met een strakke hand zullen alle volkeren van de wereld door de Messias vanuit Jeruzalem instructies krijgen. Alle strijd zal dan staken. We houden tijd over om met elkaar in gesprek te komen. Het begon in Jeruzalem en de zuivere verkondiging van het woord zal weer de wereld ingaan.

  Jammer voor alle kerkelijke dogma’s die gebaseerd zijn op menselijke inzichten en uitspraken, die dan in een klap van tafel worden geveegd. Ik vraag me af waarom men niet alvast anticipeert op die nieuwe situatie. Is het niet hoog tijd om te zoeken naar datgene wat elkaar verbindt. Niet het kaarsje wat brandt, maar het gesprek van hart tot hart. Ik denk dat dit veel eenvoudiger is dan een standpunt uitleggen.

  Velen zullen het met mij eens zijn en zullen ja knikken. Enkele dagen later komt men iemand tegen en het schisma is weer een stokpaardje geworden.

  Onze G’d ziet deze ijdele bezigheden: zou de mens het dan nooit leren?

  Bid om de spoedige terugkeer van de Messias Yeshua!

 3. Peter Schilperoord zegt:
  Geplaatst op vrijdag 11 juli 2014 om 21:59

  Moet de kerk worden geprogrammeerd tot een tevreden groepsgebeuren?
  Wie zal het zeggen… ? Het laatste wat een overheid wil, is bonje met het kerkelijke bedrijf.
  Toch zei Jezus, in Matth. 10:34 Meent niet, dat Ik gekomen ben, om vrede te brengen op de aarde; Ik ben niet gekomen om vrede te brengen, maar het zwaard.
  35 Want Ik ben gekomen, om den mens tweedrachtig te maken tegen zijn vader, en de dochter tegen haar moeder, en de schoondochter tegen haar schoonmoeder.
  36 En zij zullen des mensen vijanden worden, die zijn huisgenoten zijn.
  37 Die vader of moeder liefheeft boven Mij, is Mijns niet waardig; en die zoon of dochter liefheeft boven Mij, is Mijns niet waardig.
  38 En die zijn kruis niet op zich neemt, en Mij navolgt, is Mijns niet waardig.
  Het idee achter deze woorden is m.i., dat wanneer de Heer Zelf Zijn gemeente bouwt, de liefde als een vanzelfsprekend gegeven meekomt.

 4. waterlelie zegt:
  Geplaatst op zaterdag 12 juli 2014 om 13:44

  Toen ik bovenstaan las, moest ik denken aan de zeven brieven aan de zeven gemeenten. Alle zeven gemeenten (volheid van de gemeente/kerk) ontvingen een brief van Johannes, die rechtstreeks gedicteerd waren door de Here God/JHWH Zelf.

  Zoalang Christus’ Lichaam hier op aarde nog is, gelden ook deze brieven nog steeds voor de gemeenten/kerken.
  Daarin kunnen we lezen wat er fout is en dat er in iedere gemeente/kerk oprechte gelovigen aanwezig zijn die willen leven naar de twee Koninklijke geboden. Namelijk: God liefhebben boven …!!ALLES!! en de naaste liefhebben als zich zelf.

  En als de gelovigen daarin overwinnen liggen er vele zegeningen voor hen weggelegd.
  Het wordt tijd dat de gelovigen, die toch Het Lichaam/kerk/gemeente vormen, deze twee Koninklijke geboden in praktijk gaan brengen.

  Niet meer strijden over beuzelingen (wet en sabbat en doop en wijzen met de vinger naar de ander).
  Maar wel elke dag blijven bidden voor de hemelse vrede over en voor Jeruzalem.

  W/lelie

 5. duinsnip zegt:
  Geplaatst op zaterdag 12 juli 2014 om 18:52

  In de laatste brief van de Heer Jezus aan de gemeenten, die een profetie bevat betreffende de geschiedenis van het belijdend christendom, zegt de Heer dat Hij deze gemeente uit Zijn mond zal spugen. Hij walgt er van. Maar als je aan willekeurig welke gemeente zou vragen of zij tot dit Laodicea behoren wijzen zij dit verontwaardigd van de hand. Zou de Heer dan maar wat onzin hebben opgeschreven? Laat een ieder deze vraag maar voor zichzelf beantwoorden. De Heer zegt in ieder geval dat Hij nog aan de deur staat en klopt. Wie opendoet zal de relatie met Hem Zelf ervaren. Persoonlijk dus!

 6. Elise zegt:
  Geplaatst op zaterdag 12 juli 2014 om 21:35

  Mijn hart huilt samen met jou Dirk en ik huil tranen over hoe jij hier de dingen treffend neerschrijft. Ben het roerend met je eens.

 7. B. van Rijssel zegt:
  Geplaatst op zaterdag 12 juli 2014 om 22:10

  Moge God ons door Zijn Heilige Geest ons de juiste weg wijzen om Hem lief te hebben boven alles en onze naaste als onszelf. Dat ons gebed zij: Leer ons U lief te hebben, te doen wat U van ons vraagt en geef ons het onderscheidingsvermogen om te zien wat Uw weg is. Eén in geloof, één in hoop, één in liefde.
  Kom Heere Jezus, kom haastig!

 8. G. Dijkstra zegt:
  Geplaatst op zaterdag 12 juli 2014 om 22:33

  De verdeeldheid in de kerken is bekend, en wat zouden hier aan kunnen doen? Wordt zoals Mozes een man van weinig woorden en zachtmoedig van aard. Is de verdeeldheid ook niet een gevolg van afvalligheid in verband met ongehoorzaamheid aan Gods wil? Het is niet goed om je eigen gelijk op te dringen aan de ander. Daar zorgt de Heer wel voor, Hij is het hoofd van de kerk. Wees een wijze maagd die Zijn Woord (Thora) onderzoekt, en dat toepast in zijn leven. En wees een levende getuigenis in Christus, en heb vrede met alle mensen. En daar hebben we meer dan genoeg aan,want we moeten niet vergeten wat Jezus zegt aan Johannes in Openbaring 1:5b “Hem Die ons heeft liefgehad en ons van onze zonden gewassen heeft in Zijn bloed”! Elk is zelf verantwoordelijk hoe hij of zij wandelt, verwacht het dan niet van mensen maar van de God JHWH, de God van Israël die eeuwig is.

 9. Roelof Kingma zegt:
  Geplaatst op zondag 13 juli 2014 om 0:00

  Shalom Dirk,

  Het is allang geen nieuws meer dat mensen, ook christenen, beter zijn in het vinden van elkaars verschillen dan van elkaars overeenkomsten. Deze verschillen – hoe klein ook – worden zo uitvergroot dat zij het zicht op de overeenkomsten blokkeren. Verschijnsel van deze tijd? Of toch: Niks nieuws onder de zon.

  Toch een opmerking. Een paar weken geleden mocht ik de voorbereiding doen voor onze bidstond. Israël stond hierin centraal. Eén observatie had ik niet voorbereid en dat is de volgende: Wel raar eigenlijk dat we stellen dat Israël onze oudste broer is, maar dat wij tegelijk onze erediensten op een ANDERE dag houden en ook NIET dezelfde feestdagen vieren. In families zie je juist vaak dat een oudere broer als voorbeeld dient voor de jongere broer. In welke mate zijn we echt familie?
  Iemand schreef eens dat we afscheid moeten nemen van Rome en terug moeten naar Jeruzalem. Profetisch woord?

  Lehitraot, Dirk en chaverim

 10. Marco zegt:
  Geplaatst op zondag 13 juli 2014 om 6:04

  Ik weet het is niet populair om te proclameren , maar wie G’ds leefregels niet gehoorzaamt , zal door G’d worden verlaten of erger . De hele schrift spreekt er over en waarschuwt er voor !

  Spreuken 28

  9 Als je geen gehoor geeft aan de wet,
  is zelfs je gebed de HEER een gruwel.

  4 Wie de wet niet naleeft, prijst de goddeloze,
  wie de wet in acht neemt, vecht tegen de wetteloze.

 11. San zegt:
  Geplaatst op zondag 13 juli 2014 om 10:20

  Beste Dirk,

  Ja, dat is waar wat je schrijft. We moeten elkaar accepteren ondanks alle leerstellige verschillen. Het gaat erom dat wij en de ander in de waarheid wandelen. En dat is in de liefde van God.Maar desondanks vind ik de gezonde leer zeer belangrijk.Dat vinden wij ook in de Bijbel terug. Wij kunnen het ons niet permitteren om te geloven wat wij maar willen. Met een oprecht geweten horen wij naar de waarheid te luisteren.Ieder legt weer ergens anders de nadruk op in het geestelijk leven. En daar wordt vaak de leer weer daaraan onderworpen. Vaak ook is het een kwestie van ervaring. Omdat er in die dingen verschillen zijn, denken wij niet allemaal hetzelfde. Zouden wij ook niet als de ander zijn als wij die ervaringen ook meegemaakt zouden hebben?

 12. lezer zegt:
  Geplaatst op zondag 13 juli 2014 om 11:36

  Wat ik hier lees van u beste Dirk, zijn wij op weg naar de EINDTIJDKERK…

 13. Carla zegt:
  Geplaatst op zondag 13 juli 2014 om 16:03

  @Roelof Kingma, 13 juli 0:00

  Je schreef:
  “Iemand schreef eens dat we afscheid moeten nemen van Rome en terug moeten naar Jeruzalem. Profetisch woord?”

  Dit lijkt me van toepassing te zijn op het Loofhuttenfeest; zie Zacharia 14: 16-19.

 14. Gila Gorodenchiek zegt:
  Geplaatst op zondag 13 juli 2014 om 20:17

  To love fellow believers in Christ. Those who believe in Christ, and trust Him as their Savior, make up the Church. The Church is made up of many members from varying backgrounds, yet is referred to in Scripture as being one body, with Christ being the head (Corinthians 12:12).

  Here is another area where we often struggle to properly relate. Sometimes we reserved our love only for our little cliques made up of those who share our unique, nonessential doctrines or style of worship. Other times we accept poor and dangerous bible teaching in the name of unity.

  We need to keep things in perspective. We are free to debate Christians who hold different views but when we do we need to remember the common ground we share in Christ and treat one other with the love and respect Christ has shown us.

  On the other hand loving one another doesn’t mean that we lay aside discernment for the sake of getting along. We are told to “test all things and hold fast to the good” (1 Thessalonians 5:21). There are issues that are essential to Christianity — who Jesus is, for example. If there is a difference in opinion here, then we correct those who err, and if they won’t heed correction then we need to part ways.

  We love fellow believers by caring for them “fervently with a pure heart” (1 Peter 1:22), praying for them (James 5:16), correcting those who sin and bearing one another’s burdens (Galatians 6:1-2).

  Jesus said that the world would know we follow Him because of the love we show to one another (John 13:35) and He prayed that the Church would be united just as He and the Father are united (John 17:21). To love fellow believers is to do nothing less than follow in the footsteps of Christ.

 15. Ben Kok (joods-chr. pastor) zegt:
  Geplaatst op maandag 14 juli 2014 om 9:31

  Dag Dirk,
  Ik zag dit artikel vandaag op Habakuk.nu en ontdekte dat ik ook hier kan reageren. Van harte eens, dat je de eenheid en liefde moet zoeken onder de “beminde” Bijbelse gelovigen.
  Maar hoe verklaar jij dan, dat je mijn voorstel om samen bij een kop koffie elkaar geestelijk te leren verstaan, afwees?
  Ik deed dat voorstel op een dag , dat we in het kader van het Israelplatform bij elkaar waren, zie https:\/\/tora-yeshua.nl/2014/01/op-16-jan-mochten-we-met-het-israelplatform-w-o-de-tora-yeshua-gemeentes-israel-een-hart-onder-de-riem-steken/
  Ik herhaal mijn voorstel nog maar een keer, in de hoop , dat je in het licht van je eigen artikel als nog een afspraak wil maken, kan bij mij thuis of elders.
  Shalom,
  Ben Kok (joods-chr. pastor)
  tora-yeshua.nl

 16. Geertruida zegt:
  Geplaatst op maandag 14 juli 2014 om 11:53

  Dirk ik ben het van harte met je eens!
  Wij kennen die nare ervaringen ook in de kerk.
  En in de familie word je niet voor vol aangezien als je achter Israël staat en de hele bijbel gelooft. De liefdeloosheid dringt overal door.
  Het is toch veel mooier om met elkaar God te loven en te prijzen?
  Ik vind jouw stukjes altijd erg goed. Ze worden met warmte en liefde geschreven. Zo komt het bij mij altijd over.
  Ik wens je Gods zegen en nabijheid toe en een goede tijd gewenst bij je dochter en schoonzoon!

 17. Christine de Gier zegt:
  Geplaatst op maandag 14 juli 2014 om 12:03

  Wat Roelof Kingma (9) zegt, wil ik van harte onderstrepen. Ik wacht met grote spanning op het moment dat onze God een beweging van Zijn Geest laat komen van Rome naar Jeruzalem. De opwekking waar we naar uitkijken zal geënt zijn op de wortel van de Israëlische olijfboom. Zach. 14 (wat Carla zegt) slaat m.i. op de tijd van het 1000-jarig vrederijk.

 18. Hub.Eussen. zegt:
  Geplaatst op dinsdag 15 juli 2014 om 19:54

  Beste Dirk,

  Met veel respect lees ik via de commentaren, jouw getuigenissen en compassie met het Joodse Volk en Israël. Wat kunnen wij Christenen in ons land voor Israël, buiten onze MORELE steun, daadwerkelijk nog doen ? Ik denk dat dit alleen via de poliek kan (moet)gebeuren. Daarom vind ik het ook zo belangrijk dat wij Christenen onze stem laten horen in de politiek.
  Dan de verdeeldheden, verschillen en onenigheden in de Christelijke Kerken en gemeenschappen. Hier sluit ik mij volledig aan bij de reactie van Elise Reactie No6…………..je schrijft de dingen treffend neer en ben het roerend met je eens.
  Dirk, al vele malen heb ik in reacties de verdeeldheid onder de Christenen aan de kaak gesteld. Het is zelfs voor mij een ingegeven boodschap : De indrigende vermaningen van Jezus om de ëënheid onder de Zijnen te bewaren.
  Wat mij het meest heeft aangesproken Dirk is: De laatste krachtige getuigenis naar buiten toe als we elkaar als gelovigen van harte liefhebben.
  Johannes 13.35 Hierdoor zullen allen inzien dat u MIJN discipele (volgeling) bent : Als u LIEFDE onder elkaar hebt. Dit zijn de woorden van de de Here Jezus zelf.
  Dirk, bedankt voor dit leerrijk commentaar. Hub.

 19. Anne Kaat zegt:
  Geplaatst op zondag 20 juli 2014 om 20:48

  Verdeeldheid onder Christenen.
  De Efeze en Kolossenzen brief geven zo’n mooi beeld.
  Jezus het Hoofd, en gelovigen, wereldwijd, Zijn Lichaam. Wanneer…..?? Bepalend is niet het soort kerkgenootschap, wel of niet gedoopt, wel op niet in tongen spreken.
  NEE.
  Wie de Zoon heeft, heeft het Leven, wie de Zoon niet heeft heeft het leven niet.
  Deel hebben aan Zijn Lichaam door het accepteren van Zijn verlossingswerk voor ons, en deel hebben aan Zijn vlees en Zijn bloed.
  Daar gaat het om. Deel hebben aan Zijn Lichaam. En in dat Lichaam is ruimte aan diversiteit.

  Verder maak ik me erge zorgen om de eenzijdige berichtgeving van de NOS. De manier waarop Israël elke dag genoemd wordt, zorgt ervoor dat het beeld van Israël als agressor als gif in de geest en gedachten van mensen gegoten wordt.
  Wat een incompleet beeld. Hoe zit het met het recht dat Israël heeft via het Internationaal Recht op dit land (Balfour declaratie), en belangrijker nog, het recht vanwege de belofte van God, die dit land aan het Joodse volk gegeven heeft.
  De constante dreiging en druk naar Israël toe, wat Israël vaak met de rug tegen de muur doet staan. En alle incidenten tegen Israël wat niet in het nieuws wordt vermeld…..

  Gelukkig, niks ontgaat God, Israël zal altijd Gods oogappel blijven.
  En de Bijbel geeft uiteindelijk hoop voor de toekomst.

  Gods zegen met het schrijven van deze columns.

 20. Robbert zegt:
  Geplaatst op maandag 28 juli 2014 om 14:48

  Beste Anne

  Je schrijft terecht over de eenzijdige berichtgeving van de NOS. Het lijkt wel of ze hier een patent op hebben als het gaat om Israël zo negatief mogelijk neer te zetten. Zo ontstaat er inderdaad een heel scheef en onjuist beeld van wat er feitelijk aan de hand is. Laten we hopen dat ook de NOS een keertje objectief mag worden.

 21. Troost Mijn Volk zegt:
  Geplaatst op woensdag 13 augustus 2014 om 13:11

  Sjalom Dirk,

  Ik wil graag reageren op reactie 4.

  Het woord “beuzelingen” is voor mij aanleiding om te reageren. En dat nog wel in het kader van “geestelijke burgeroorlogen”.

  Als G’d de mensheid geboden geeft is dat geen keurslijf of een straf. Dat is eerder een zeer ruim kader waar de mens zich mag begeven. G’d gaf geboden die de eeuwen kunnen doorstaan.

  Bij overtreding wijst G’d met Zijn vinger aan waar het mis gaat. Yeshua, die aan G’d gelijk is, heeft tijdens Zijn korte periode op aarde niets anders gedaan: de zere plek aanwijzen en de confrontatie niet uit de weg te gaan. Dat tot beschaming van Zijn tegenstanders! Yeshua zag wat verloren was en sprak hen aan in gelijkenissen aan waar de pijnpunten zitten.

  Als in de loop van de eeuwen “de mens” zich los rukt uit de geboden die G’d heeft gegeven dan overzien zij de “waarde én de geborgenheid van de geboden” niet meer in. Een bewust gemiste kans om de rijkdom te ontdekken is van alle eeuwen. Zij, die serieus zijn in het onderzoeken en onderhouden van de geboden, zijn helaas een minderheid, die dan automatisch wettisch wordt genoemd. Yeshua is dan ook wettisch te noemen, Hij leerde om de geboden nauwgezet te volgen. Zijn volgelingen (door de eeuwen heen) distantiëren zich daarvan door te zeggen: maar dat hoeft toch niet meer!

  Ieder serieus gesprek over de waarde én geborgenheid van de geboden mag niet als “een beuzeling” worden neergezet.

  Het gesprek aangaan geeft aan “of men serieus om wil gaan” met de waarde van de geboden die G’d heeft gegeven aan de mensheid. Hiermee toont de mens aan dat hij de geboden van G’d serieus neemt en bereidt is om te leren die geboden plaats te geven in zijn/haar leven.

  Yeshua is nú uw leermeester die u wil leren uit G’ds geboden. Straks zal Hij uw examinator zijn die u overhoren zal over het houden van G’ds geboden.

  Psalm 19 leert ons de weg naar het koninkrijk van G’d.

 22. Anne zegt:
  Geplaatst op woensdag 11 maart 2015 om 16:08

  Aansluitend: JAHWEH’s wetten en geboden zijn ZIJN leefregels/instructie’s voor het leven. Hij die alles geschapen heeft en leven geeft, zou niet weten hoe alles wat leeft onderhouden moet worden?!

  Ik heb ontdekt in mijn geloofsleven dat JAHWEH’s leefregels inderdaad een heel ruim kader hebben en dat is voor mij de VRIJHEID IN JESHUA, níet meer gebonden aan menselijke wetten en regeltjes, maar VRIJ! in HÉM, JESHUA!

  Ons land, de overheid heeft het wetboek van strafrecht en het burgerlijk wetboek, hoe zou het zijn als deze wetten en regels er niet waren? Het zou complete anarchie worden, toch?

  shalom
  Anne

Laat een reactie achter

0 / 350 woorden