Vóór het leven, tegen de dood!

Een geest van dood en verderf trekt een spoor van vernieling, lijden en ellende over deze aarde. Het is de geestelijke strijd van de duisternis tegen het Licht van God. Laten wij echter blijven wandelen in het Licht van de Here Jezus, en Zijn leven, vrede, liefde en genade verspreiden. Soms denk je dat de dood gaat winnen, maar de dood zal worden verslonden tot overwinning (1 Korinthe 15:54).

Al zo’n 6000 jaar heerst de dood op deze aarde. Genesis 3 vertelt over de zondeval. Eva werd in het paradijs verleid door de satan en at van de verboden vrucht, waardoor de dood zijn intrede deed. Ook Adam at. Vanaf dat moment moeten alle mensen eenmaal sterven. Alleen Elia ging levend naar de hemel en misschien Henoch. Ook de Here Jezus stierf aan het kruis toen Hij het oordeel over onze zonden op Zich nam. Hij stond echter op van tussen de doden uit en ging levend naar de hemel.

De dood is zichtbaar in Gaza. De terroristen van Hamas lijken de dood te verheerlijken. Ze willen het liefst zo snel mogelijk alle Joodse mensen doden en hun eigen bevolking gebruiken ze als menselijk schild.

ebolaformulier[1]
Hulpverlening aan ebola-slachtoffers in kliniek in West-Afrika.

De dood is zichtbaar in de Ebola-epidemie. Het is vreselijk wat er in diverse Afrikaanse landen gebeurt. Vele honderden mensen zijn al overleden en een medicijn of een vaccin is er nog niet. Reken maar dat de satan juicht. Hij doet niet liever dan mensen de dood injagen. Hij wil de hel zo vol mogelijk maken, maar allen die de Here Jezus kennen, zullen de hemel binnengaan.

De dood is zichtbaar in de gebieden waar ISIS het voor het zeggen heeft. Duizenden niet-moslims, onder wie vele christenen, zijn op een gruwelijke wijze afgeslacht. Hetzelfde gebeurt in diverse Afrikaanse landen.

De dood is zichtbaar in Oekraïne. Vele mensen in het Oosten van het land komen om in de strijd tussen separatisten en militairen van het Oekraïense leger.

De dood is zichtbaar in Syrië. De burgeroorlog veroorzaakt dood en verderf op massaschaal. De helft van de bevolking is op de vlucht.

De dood is zichtbaar in de abortusklinieken wereldwijd. Tienduizenden ongeboren kinderen mogen het licht niet zien en worden op een gruwelijke wijze de dood ingejaagd.

De dood is zichtbaar is verwoestende natuurrampen, waarbij soms duizenden mensen in enkele ogenblikken de dood vinden.

De dood is misschien wel zichtbaar in ons eigen leven of in het leven van geliefden.
De dood doet pijn. De Bijbel spreekt over de dood als de laatste vijand die teniet gedaan moet worden (1 Korinthe 15:26).

Het leven
Tegenover de dood wil ik u wijzen op het leven! Christus is gekomen om leven te geven en overvloed (Johannes 10: 10).
Er zijn prachtige tekenen van hoop, die ons moed geven om door te gaan, terwijl we ons oog gericht houden op de Here Jezus.

Ik denk aan die Messiasbelijdende Joodse man en die Arabische christen, die samen één zijn in Christus. Zij kennen vrede en vergeving. De onderlinge vijandschap is verdwenen aan de voet van het kruis. Nu kennen ze allebei de Here Jezus. De Joodse man bidt voor Arabische mensen en de Arabische man voor Joodse mensen. Ze zien uit naar de vervulling van Jesaja 19:23:25, naar de grote geestelijke herleving die de Here gaat geven in Israel, Egypte en Assyrië. We lezen daar immers:

23 Op die dag zal er een gebaande weg zijn van Egypte naar Assyrië. De Assyriërs zullen in Egypte komen en de Egyptenaren in Assyrië. De Egyptenaren zullen samen met de Assyriërs de HEERE dienen.
24 Op die dag zal Israel de derde zijn naast Egypte en Assyrië, een zegen in het midden van de aarde.
25 Want de HEERE van de legermachten zal hen zegenen met de woorden: Gezegend zij Mijn volk Egypte, het werk van Mijn handen Assyrië en Mijn eigendom Israel.

Ik denk aan al die mensen die wekelijks of maandelijks voor de diverse abortusklinieken staan, biddend, getuigend, niet veroordelend, bereid om vrouwen in nood hulp te verlenen. Met één verlangen: ongeboren kinderen redden van de dood.
Abortusklinieken in Nederland zijn te vinden in Amsterdam, Eindhoven, Arnhem, Den Haag, Goes, Groningen, Heemstede, Houten, Leiden, Maastricht, Rotterdam, Utrecht en Zwolle.
Bij de kliniek in Utrecht kon door de aanwezigheid van wakers en bidders een kindje van 9 weken oud worden gered. De aanstaande moeder koos ervoor af te zien van een abortus. Er worden wakers en bidders gezocht: info@schreeuwomleven.nl[2]

Ik denk aan die dominee uit Nigeria, die ik ontmoette. Zeventig mensen uit zijn kerk waren gedood tijdens een kerkdienst door moslimstrijders van Boko Haran. Door Gods genade had hij de terreuraanslag overleefd. Enkele dagen was hij in Nederland.
‘Ik ga weer terug naar mijn land,’ zei hij. ‘Ik wil bij mijn gemeente zijn, met hen lijden en strijden, met hen bidden en God loven en prijzen. En ik wil bidden dat God strijders van Boko Haran tot geloof in de Here Jezus zal laten komen. Als ik word doodgeschoten, ga ik naar de hemel, maar als zij worden gedood, terwijl ze de Here Jezus nog niet kennen, gaan ze naar de hel.’

Ik denk aan de hulpverleners die zich tot het uiterste inzetten om de ebola-slachtoffers in diverse Afrikaanse landen bij te staan, met gevaar voor eigen gezondheid en leven.
Ik denk aan alle vrijwilligers die zich, waar dan ook ter wereld, inzetten voor hun medemensen in nood, of dat nu in vluchtelingenkampen of in sloppenwijken gebeurt.

Ik denk aan het pensioenfonds ABP, dat de druk om Israel te boycotten weerstaat en zijn beleggingen in Israëlische banken niet terugtrekt. Hulde aan dit pensioenfonds!

Ik denk aan allen die bij toerbeurt hulp verlenen aan en eten koken voor mensen en gezinnen die getroffen zijn door tegenslagen of ernstige ziekte.

Kies dan het leven!
Ik denk aan de woorden van Mozes in Deuteronomium 30:19 en 20:
19 Ik roep heden de hemel en de aarde tot getuigen tegen u: het leven en de dood heb ik u voorgehouden, de zegen en de vloek. Kies dan het leven, opdat u leeft, u en uw nageslacht,
20 door de HEERE, uw God, lief te hebben, Zijn stem te gehoorzamen en u aan Hem vast te houden – want Hij is uw leven en de verlenging van uw dagen – om te blijven in het land dat de HEERE uw vaderen, Abraham, Izak en Jakob, gezworen heeft hun te geven.

Kies dan het leven… Het is een keuze die iedereen elke dag moet maken. Kies dan het leven, opdat u leeft… Bij ‘het leven’ denk ik aan de woorden van de Here Jezus: ‘Ik ben het Leven’ (Johannes 14:6).

…opdat u leeft… Hier zit ook de gedachte in van eeuwig leven, voor ieder die door genade de Here Jezus mag kennen. Laten wij in Gods kracht tekenen van geloof, hoop en liefde oprichten. Dichtbij en verder weg. Met de mogelijkheden die de Here ieder van ons gegeven heeft.

Doe niet mee met al het negatieve gepraat, dat het zo slecht gaat in de wereld. Wijs erop dat er hoop is, omdat de Here Jezus leeft. Wees dankbaar voor wat Hij nog geeft. Laat merken dat u zich geen zorgen maakt voor de toekomst, omdat u in alles uw vertrouwen op de Here Jezus stelt. Hij gaat mee, wat er ook gebeurt.

Al zou de aarde wankelen, het loopt de Here nooit uit handen!
Al zou er een grote oorlog losbarsten, ons leven is in Zijn hand.
Al zou ons aardse leven worden bedreigd, ons geestelijke leven is geborgen in Hem.
Al zou de economie ineen storten, Hij zal voor ons zorgen. Hij zorgt toch ook voor de musjes en het gras, zal Hij niet veel meer voor ons zorgen!

Meer dan ooit wil ik me op U richten, dierbare Here Jezus. Houd me vast, trek me meer en meer naar U toe. Schenk genade om in Uw Licht te wandelen, en voortdurend te kiezen vóór het Leven!

De dood mag nog even tekeer gaan, maar de afrekening volgt spoedig. Dan is er geen plaats meer voor de dood. Ja, ver weg, in het dodenrijk, in de hel.

Het Leven zal zegevieren. ‘God zal alle tranen van hun ogen afwissen, en de dood zal er niet meer zijn’(Openbaring 21:4). Naar die tijd zien we uit met groot verlangen. Een tijd, die wellicht spoedig zal aanbreken.

Dirk van Genderen

Verwijzingen:
  1. [Image]: https://www.dirkvangenderen.nl/wp-content/uploads/2014/08/ebolaformulier.jpg
  2. info@schreeuwomleven.nl: mailto:info@schreeuwomleven.nl