Ga de geestelijke strijd aan met ISIS

In een gezamenlijke noodkreet van alle protestantse gemeenschappen in Syrië en Libanon wordt gesproken over de totale vernietiging van het christendom in de regio. En deze noodsituatie geldt ook voor andere landen in de regio, zoals Irak, Iran, Afghanistan, Jemen en Pakistan, terwijl ook in de Palestijnse gebieden de christenen onder zware druk staan. Alleen Israel is een oase van rust en vrede voor christenen.

In de genoemde noodkreet wordt aan de christenen in het Westen gevraagd hun regeringen bewust te maken van de acute gevaren die dreigen in het Midden-Oosten. Ook wordt aan de overheden gevraagd iets te doen voor de diverse minderheden die op de vlucht zijn. Ten slotte vragen de christenen uit Syrië en Libanon een lange-termijn-strategie te ontwikkelen om de situatie onder controle te krijgen.

De situatie is buitengewoon ernstig. De dreiging van ISIS is ongekend ernstig voor de christenen en andere minderheidsgroepen in het Midden-Oosten. Amerika heeft juist deze week aangekondigd ISIS met kracht te gaan bestrijden.
Toch is het de vraag hoe effectief de aangekondigde luchtaanvallen zullen zijn. ISIS verspreidt zich razendsnel. In tal van landen vinden demonstraties plaats, waarin met vlaggen steun wordt betuigd aan ISIS.

ISIS-strijders zijn vermoedelijk al aanwezig in Israel en in de Palestijnse gebieden. Net als Hamas zegt ook ISIS Palestina – Israel noemen ze niet, dat zou een erkenning inhouden – te zullen vernietigen. En ook in Europa neemt de dreiging toe.
Amerika zegt ISIS keihard te gaan bestrijden in Syrië en Irak. Toch vermoed ik niet dat het zal lukken ISIS en aanverwante terroristengroepen, zoals Boko Haran in Afrika, Hezbollah, Hamas Al-Qaida en de Moslim Broederschap, uit te roeien.

Het is opmerkelijk dat de haat van deze extremistische moslimgroepen zich met name richt tegen christenen en Joodse mensen. Denk maar aan de woorden uit 1 Johannes 4:3: ‘Elke geest die niet belijdt dat Jezus Christus in het vlees gekomen is, is niet uit God; maar dat is de geest van de antichrist, waarvan u gehoord hebt dat hij komt, en die nu al in de wereld is.’
In deze terroristengroepen is de geest van de antichrist werkzaam. Het is duivels, hoe ze alles kapot maken, hoe ze christenen, die de Heere Jezus van harte liefhebben, onthoofden en kruisigen. Het is de duivel die rondgaat als een brullende leeuw, die via ISIS zijn verwoestingen aanricht.

Ik denk ook aan Daniel 10, waar wordt gesproken over de vorst van het koninkrijk Perzië. In vers 13 lezen we: ‘De vorst van het koninkrijk Perzië stond 21 dagen tegenover mij, maar zie, Michaël, een van de voornaamste vorsten, kwam om mij te helpen toen ik daar achterbleef bij de koningen van Perzië.’
Met de vorst van het koninkrijk Perzië wordt hier een demonische engelmacht bedoeld, die in staat was de hemelse bode 21 dagen tegen te houden. Dan komt Michael, een van de voornaamste vorsten, om de hemelse bode te helpen (vers 13). En in vers 21 wordt Michael de vorst van Israel genoemd.
Judas:9 zegt dat Michael met de duivel vocht en Openbaring 12:7 openbaart dat hij en zijn engelen vochten tegen de draak.

Dit is best een moeilijk onderwerp, maar ik meen dat de Bijbel toch aangeeft dat er hemelwezens, engelenmachten verbonden zijn met de diverse volken. Dat kunnen goede machten zijn, zie Michael en Israel, maar ook kwade machten, zoals de al genoemde vorst van Perzië en de vorst van Griekenland (Daniël 10:20).
Het is voorstelbaar dat er ook kwade engelenmachten zijn die verbonden zijn met extremistische moslimgroepen als ISIS, Hamas en Boko Haran. Dat maakt ook hun haat tegen Joodse mensen en christenen goed verklaarbaar. Ze richten zich tegen alles wat met God, het geloof, de Bijbel en de Heere Jezus te maken heeft.

Als we dit weten, moeten we beseffen dat de strijd tegen dergelijke groepen een geestelijke strijd is. Daarom is het gebed geen tweederangse activiteit, maar het allerbelangrijkste wat we kunnen doen.
Efeze 6 roept ons op ons te bekleden met de hele wapenrusting van God. Vers 12 licht toe: ‘Want wij hebben de strijd niet tegen vlees en bloed, maar tegen de overheden, tegen de machten, tegen de wereldbeheersers van de duisternis van dit tijdperk, tegen de geestelijke machten van het kwaad in de hemelse gewesten.’

Alleen met Gods wapenrusting aan kunnen we staande blijven en weerstand bieden aan het kwaad, zegt vers 13. Laten wij, terwijl de bommen gegooid worden, de geestelijke strijd aangaan met ISIS en de aanverwante extremistisch-islamitische groeperingen. Het is immers geen strijd tegen vlees en bloed, maar tegen de geestelijke machten van het kwaad in de hemelse gewesten.
Bid om de bescherming van onschuldige mensen, bid om bescherming van Joodse mensen, van christenen. Bid ook om de bekering van deze ISIS-terroristen en aanverwante strijders. En vergeet nooit dat we met de Heere Jezus meer dan overwinnaars zijn (Romeinen 8:37).

Dirk van Genderen