Dirk van Genderen.NL

Columnist, publicist, spreker

Een dag voor God (30 reacties)

Geplaatst op vrijdag 19 september 2014, 14:34 door Dirk A A

Vijf broeders hadden een doordeweekse dag vrijgemaakt in hun agenda’s en apart gezet als ‘Een dag voor God’. Op een stille plaats. Het was een voorrecht erbij te mogen zijn. In de rust, met een open Bijbel, voor de Heere. Zulke ontmoetingen zijn goud waard en gun ik iedereen.

Eén van deze broeders was door de Heere aangeraakt, al enige tijd geleden. Hij was zo geraakt door de geestelijke nood in ons land en ons volk, in onze kerken en gemeenten, dat hij zich gedrongen wist tot verootmoediging. Om schuld te belijden voor de zonden van land en volk. Om de Heere te zoeken en te smeken ons land en volk genadig te zijn. Vol van verlangen naar een geestelijke herleving.

Biddend zocht hij een weg en de Heere legde de gedachte in zijn hart om zijn nood en verlangen te delen met een paar andere broeders. Zijn nood, zijn verlangen, bleek ook hun nood, hun verlangen te zijn. Dat leidde tot deze samenkomst.

Het is spannend om tijd door te brengen met de Heere. Om tot Hem te naderen in Zijn aanwezigheid. Zal Hij spreken en wat zal Hij ons duidelijk maken? We bogen onze hoofden of knielden neer. En werden stil. De Heere was er met Zijn Geest. Waar twee of drie bijeen zijn in Zijn Naam, is Hij immers aanwezig, zegt Hij in Zijn Woord.

Woorden van verootmoediging klonken, woorden van schuldbelijdenis. Belijdenis van eigen zonden, zonden in onze kerken en gemeenten, in land en volk. Smeekbeden om Gods genade en ontferming. Woorden ook van lofprijzing, omdat de Heere het waard is geëerd en geprezen te worden. Het verhogen van Zijn grote Naam. Ontzagwekkend, heilig, ook vol van liefde en genade. En wat een genade: gereinigd te mogen zijn door het dierbare bloed van de Heere Jezus Christus.
Indrukwekkend waren ook de momenten van stilte. Momenten waarin de Heilige Geest ons woorden uit de Bijbel te binnen bracht, die we deelden. Ter bemoediging, ter vertroosting, ter aansporing.

We geloven dat God Die in het verleden geestelijke herlevingen en opwekkingen gaf, dat ook nu kan doen. Juist in een tijd van wereldwijde crisis en geestelijke duisternis willen we ons vertrouwen alleen op Hem stellen.

Zulke ontmoetingen gun ik iedereen. Dit is de gemeenschap van de heiligen. Samen één-zijn in de Naam van de Heere Jezus.
Hij kan het verlangen naar een ‘dag voor God’ ook in uw hart leggen. Maak er dan tijd voor in je agenda en laat je hierin leiden voor de Heilige Geest. Denk niet te snel: dat doe ik wel even, want bidden is werken, hard werken, geestelijk werken, misschien wel met de uitroep van Jakob: ‘Ik zal U niet laten gaan, tenzij U mij zegent’ (Genesis 32:26).
Tot slot Ezechiël 22:30: ‘Ik zocht naar iemand onder hen, die een muur kon optrekken en voor Mijn aangezicht in de bres kon staan voor het land, zodat Ik het niet te gronde hoefde te richten…’

Dirk van Genderen

30 Reacties

 1. Peter Schilperoord zegt:
  Geplaatst op vrijdag 19 september 2014 om 15:18

  Verstandig, goed initiatief.

 2. Dirk Steen zegt:
  Geplaatst op vrijdag 19 september 2014 om 17:04

  We zijn hier allemaal… op aarde, met verschillende “graden” Licht* ( is Kennis en Kennis is Licht* ). Tegenstellingen zijn noodzakelijk om te leren over goed en kwaad. We zijn hier slechts een klein moment en daarna als we het goed doorstaan hebben, kunnen we weer terug naar Huis ( waar we vandaan zijn gekomen! ) om weer deel te kunnen gaan nemen aan het eeuwige leven, bij onze Hemelse Vader. Deze broeders hebben het kennelijk goed begrepen, dat wij géén menselijke wezens zijn met een geestelijke ervaring… Echter, wij zijn geestelijke wezens met een menselijke ervaring. Kies het Goede en hou vol tot het einde, de Wederkomst van onze Broeder en Heiland Jezus de Christus… Choose the Right and Follow the Light* = Jesus.

 3. San zegt:
  Geplaatst op vrijdag 19 september 2014 om 19:32

  Mooie ervaringen Dirk! Het is makkelijker vol te houden als je met meerderen bent, dan wanneer je alleen de geestelijke strijd moet aangaan. Het zijn kostbare momenten met de Here in de stilte, voordat de hectiek van de dag weer begint. Maar niet vol te houden, als je op een dag nog van alles en nog wat moet doen. In het verleden stond ik ook vroeg op om de Here te “proeven” in de stilte, maar nu ik overdag meer verantwoordelijkheden heb, lukt dat niet meer. Maar misschien dat door jouw stukje anderen die taak kunnen overnemen. En zou het de wil van God kunnen zijn, dat er bidders geroepen worden om de geestelijke strijd aan te gaan in de vroege momenten van de dag? Het geeft een grote zegen!

 4. joke zegt:
  Geplaatst op zaterdag 20 september 2014 om 16:38

  Lieve mensen, zo een dag als deze beschreven, mag je elke week ervaren, zaterdags, op Sjabbat! Een dag apart, van De Allerhoogste gegeven voor ons allemaal, mag dat het verlangen van je hart zijn, samenkomen op Zijn Geheiligde dag.

 5. F. Dijkstra zegt:
  Geplaatst op zaterdag 20 september 2014 om 21:09

  Van harte eens met Joke, God heeft de 7e dag apart gezet voor geboren Israëlieten en de vreemdelingen(wij) die in hun midden wonen en die dag gezegend. Op welke dag zouden wij ons anders onder Zijn bescherming stellen. In Gods Woord heeft alleen de 7e dag een naam, Sjabbat.

 6. Mira zegt:
  Geplaatst op zaterdag 20 september 2014 om 21:52

  Shalom Joke, hierop kan ik enkel “AMEN” zeggen!!!!

 7. Ernst van Olffen zegt:
  Geplaatst op zaterdag 20 september 2014 om 21:56

  Gisteren sprak ik een pastoraal werker, van de Katholieke kerk (meerderheid hier is katholiek. Hij vertelde mij, dat hij binnenkort wordt ontslagen, “omdat er geen geld is”…….. Hij kan ok nergens meer terecht, want ook de ziekenhuizen enz. nemen geen pastorale werker meer aan. Het blijkt, dat er voor heel Nederland in de katholieke kerk binnenkort nog maar 5 pastorale werkers overblijven…… Ook in de protestantse kerken is het niet veel beter! Bij ons in de kerk en ook bij mijn zoon in de kerk ging de pastoraal medewerker met pensioen en er is geen geld voor een opvolger… Ik wist niet wat ik hoorde…… En DAT in een tijd, waarin pastoraat steeds harder nodig zal worden….. Wie zal de christenen in Nederland de komende tijd nog bemoedigen??? Hoeveel christenen in Nederland hebben een toekomstvisie??? Het gaat heel erg snel in deze tijd!! Niemand realiseert zich, dat we in juni nog nooit van ISIS hadden gehoord!! Ondertussen leven ze al onder ons….. Is het nog te stoppen?? Velen wachten op een opwekking, maar, ik zie elke dag steeds sterker, dat God op ONS wacht!! De tekst uit Ezechiël 22 spreekt wat dat betreft boekdelen…… Waar is de “Jesaja van deze tijd, die zegt tegen God: “Neem mij!!” (Jes. 6)…… Zijn wij niet minimaal een kaarsje in “mijn klein hoekje” of zeggen wij: (Matt. 10: 27) “Wat Ik u zeg in het donker, zegt het in het licht; wat gij u in het oor hoort fluisteren, predikt het van de daken.” De avond valt over de wereld en iedereen laat zich dag aan dag entertainen door televisie, I-pods, computer enzovoort, enzovoort…totdat…. het te laat is……. De vijand is WEL klaar wakker!!! Niemand heeft ooit de gelijkenis van de 5 wijze en de 5 dwaze meisjes begrepen, want niemand heeft in de gaten dat ALLE TIEN sliepen…… Dat is in deze tijd…….

 8. nienke de boer zegt:
  Geplaatst op zaterdag 20 september 2014 om 22:05

  in de bijbel stonden mensen van God altijd s’morgens vroeg op om God te ontmoeten, er is dan rust in jezelf en ook in je huis of buiten, ik denk altijd aan david die zegt:ik verlustig me s’morgens vroeg in de Heere.

 9. O.Nauta zegt:
  Geplaatst op zaterdag 20 september 2014 om 22:36

  Visies als (ook) Dirk van Genderen weergeeft, zijn ook voor ons als reageerders van levens-belang.
  Met elkander als lichaam van Jezus Christus horen/zijn/staan wij onder Hem als hoofd der Gemeente Gods.
  Het doet mij goed ook, dat San weer een reactie mocht plaatsen.

 10. Wim J zegt:
  Geplaatst op zaterdag 20 september 2014 om 22:55

  Juist Joke
  Gen 2:3 En God heeft den zevende dag gezegend, en die geheiligd; omdat Hij op denzelven gerust heeft van al [lett. stopte met <strNr07673] Zijn werk, hetwelk God geschapen had, om te volmaken.

  Matt 12: 7 Doch zo gij geweten hadt, wat het zij: Ik wil barmhartigheid en niet offerande, gij zoudt de onschuldigen niet veroordeeld hebben. 8 Want de Zoon des mensen is een HERE ook van den sabbat.

  2Cor 4:1-2 Daarom, aangezien wij deze bediening hebben naar de barmhartigheid die ons bewezen is, verliezen wij de moed niet. 2 Integendeel, wij hebben de schandelijke*1, verborgen praktijken verworpen; wij wandelen niet in bedrog en vervalsen*1 ook niet het Woord van God, maar door het openbaar maken van de waarheid bevelen wij onszelf aan bij elk menselijk geweten, in de tegenwoordigheid van God.
  17 Want onze lichte verdrukking, die van korte duur is, brengt in ons een allesovertreffend eeuwig gewicht van heerlijkheid teweeg. 18 Wij houden onze ogen immers niet gericht op de dingen die men ziet, maar op de dingen die men niet ziet; want de dingen die men ziet, zijn van het ogenblik, maar de dingen die men niet ziet, zijn eeuwig.
  *1 Tijdens HET CONCILIE VAN LAODICEA IN HET JAAR 364, werd door ‘de Kerk’ besloten in CANON XXIX.: “Christenen moeten geen joodse gewoonten overnemen, door te rusten [inactief te zijn] op de sabbat, maar moeten werken op die dag en in plaats daarvan de dag des Heeren (de zondag) eren en als ze kunnen, te rusten als christenen. Maar als enigen gevonden worden joodse gewoonten over te nemen, zullen ze verbannen zijn [worden] van Christus”. …………!!!
  Tot besluit: Wanneer we al de Schrift gedeelten nalezen, die over de heiliging van de shabbat gaan, wat regelmatig direct in relatie staat tot het heiligen van Gods Naam, dan is het niet voor te stellen hoe apostelen van Jeshua[zie o.a. 2Cor 4:1-2] dit ingevoerd zouden kunnen hebben.
  Hierover is door het concilie van Nicea het besluit genomen, na eeuwenlange vervolgingen zijn vertalingen [uitleg] van de Bijbel uiteindelijk wereldwijd aangepast.

 11. Louise zegt:
  Geplaatst op zondag 21 september 2014 om 5:06

  De joodse Schrifuitleg kent ongehoorde rijkdommen. We zouden ons meer kunnen laven aan de joodse bron. Voor heel de kerk, in al haar diversiteit zou dat goed zijn. Lees bijvoorbeeld van A.J. Heschel : “God zoekt de mens” , “De mens is niet alleen” , “De Profeten” , schitterende boeken met een grote diepgang, om samen te bespreken. Ook om nog dichter bij Jezus te komen.

 12. Dirk zegt:
  Geplaatst op zondag 21 september 2014 om 7:39

  Reactie Dirk van Genderen:

  Beste mensen, laat wat ik geschreven heb, geen discussie worden over de sabbat/zondag. Dat was volstrekt niet mijn bedoeling.

 13. Bert zegt:
  Geplaatst op zondag 21 september 2014 om 10:17

  Amen, Dirk

 14. toevallige voorbijganger zegt:
  Geplaatst op zondag 21 september 2014 om 12:45

  De olie en de lamp spreken bij mijn weten over het Woord van God, onder leiding van Zijn Heilige Geest. Het is inderdaad opvallend dat alle tien de meisjes sliepen. Maar moeten die vijf niet in diepe vreugde wakker zijn geworden, toen zij het geroep hoorden de bruidegom tegemoet te gaan? Mijn hart springt in ieder geval op als ik bedenk dat Hij eraan komt!

 15. Peter Schilperoord zegt:
  Geplaatst op zondag 21 september 2014 om 15:15

  De omgang met God in de Geest van Jezus Christus is precies genoeg om gemeenschap te kunnen aangaan met anderen.
  De praktijk voor mij en ook voor die anderen in wier harten de dag is aangebroken (en de morgenster opgegaan), is echter voortdurend misdaad bestrijding.
  De kerk gooit het op een accoordje met criminelen. Is voor een deel gebaseerd op criminaliteit. Terwijl de misdaad gevangen houdt wat eigenlijk aan God toebehoort.

 16. Waterlelie zegt:
  Geplaatst op zondag 21 september 2014 om 15:17

  Als het zo is dat onze tijd nacht is en alle tien de maagden slapen, dan is het volgens de bijbel reeds voor de slapende dwazen te laat.
  Als ze wakker worden zullen ze ontdekken dat ze geen kruik hadden met olie. En de heer des huizes kent de dwazen niet.
  Ik geloof dat het nog steeds dag is en wel de dag der genade , en dat ieder nog tot !! Wedergeboorte!! Kan komen. Dat wil zeggen: Van boven af …geboren worden.
  Spoedig zal wel de nacht aanbreken.
  W/lelie

 17. Dirk Steen zegt:
  Geplaatst op zondag 21 september 2014 om 15:28

  Ernst van Olffen zegt : ” … dat hij binnenkort wordt ontslagen, “omdat er geen geld is“ … ”

  Is GELD dan belangrijk en/of noodzakelijk ?!?

  JESAJA 45 : 13 Ik ben het die Cyrus laat komen in gerechtigheid, steeds opnieuw baan ik voor hem de weg. Hij zal mijn stad herbouwen; hij geeft mijn ballingen de vrijheid terug, ZONDER BETALING of steekpenningen te eisen – zegt de HEER van de hemelse machten.
  1 PETRUS 5 : 2 Hoed Gods kudde waarvoor u de verantwoordelijkheid hebt, houd goed toezicht – niet gedwongen maar vrijwillig, zoals God dat wil, en niet om er zelf beter van te worden maar met BELANGELOZE TOEWIJDING.

  Ernst van Olffen zegt : “Niemand [?!?] heeft ooit de gelijkenis van de 5 wijze en de 5 dwaze meisjes begrepen, want niemand heeft in de gaten dat ALLE TIEN sliepen … “.

  De HEER beproeft ons geduld en ons geloof !! De dwaze meisjes getuigen ook van een kerk die niet meer gelooft in de Opstanding en de Wederkomst van Jezus Christus.

 18. Waterlelie zegt:
  Geplaatst op zondag 21 september 2014 om 18:35

  Eventjes toch een vraag aan br. Dirk Steen.(17)
  Welke kerk gelooft dan niet meer in de opstanding en wederkomst van Christus?

  De gemeente(kerk) waar ik naar toe ga gelooft er zeker wel in. En ik ken andere gemeentes (kerken) die er ook in geloven en over getuigen (spreken)

  W/lelie

 19. Wim J zegt:
  Geplaatst op zondag 21 september 2014 om 18:58

  Broeder van Genderen
  Uiteraard vinden we geen discussie in de heilige Schriften over het heiligen van die of die dag, m.a.w. zou dat ons niet in verwarring mogen brengen, wanneer iemand voorschrijft, wat eeuwenlang werd gebruikt als een soort zwaard, bóven datgene wat geschreven staat [1Cor4:5-9; Rom11:22<< https:\/\/bit.ly/1pnGBCv].

  Het buitensluiten 'van Christus' kwam [komt] ook terug op het hoofd, van degenen, die dit in hun[wet] onderwijs [LaodiceaCanon 29] als de waarheid[banvloek] verkondigden, zich boven God als richter plaatsend; Deut30:6-7 (HSV) De HERE, uw God, zal uw hart en het hart van uw nageslacht besnijden, om de HERE, uw God, lief te hebben met heel uw hart en met heel uw ziel, zodat u leven zult. De HERE, uw God, zal al deze vervloekingen op uw vijanden leggen en op hen die u haten en die u vervolgd hebben.

  2Tim2:19 Toch blijft het vaste fundament van God staan, met dit zegel: De HERE kent wie van Hem zijn, en: Ieder die de Naam van Christus noemt, moet zich ver houden van de ongerechtigheid – onrechtvaardigheid.

  Hebr4:9-16 Er blijft dus ….
  12 Want het Woord van God is levend en krachtig en scherper dan enig tweesnijdend zwaard, en het dringt door tot op de scheiding van ziel en geest, van gewrichten en merg, en het oordeelt de overleggingen en gedachten van het hart.

  En er is geen schepsel onzichtbaar voor Hem, maar alles ligt naakt en ontbloot voor de ogen van Hem aan Wie wij rekenschap hebben af te leggen.14 Nu wij dan een grote Hogepriester hebben, Die de hemelen is doorgegaan, namelijk Jezus, de Zoon van God, laten wij aan deze belijdenis vasthouden.
  Want wij hebben geen Hogepriester Die geen medelijden kan hebben met onze zwakheden, maar Een Die in alles op dezelfde wijze als wij is verzocht, maar zonder zonde.

  Laten wij dan met vrijmoedigheid naderen tot de troon van de genade, opdat wij barmhartigheid verkrijgen en genade vinden om geholpen te worden op het juiste tijdstip [eu kairos zie ook Hand1:7-8].

 20. Engel landman zegt:
  Geplaatst op zondag 21 september 2014 om 20:29

  Mijn hoop en verwachting is de spoedige wederkomst van onze Heer Jezus Christus,
  die alle ellende en lijden zal wegnemen van deze wereld. Mijn hoop is weggenomen te worden de Heer
  tegemoet in de lucht, en alzo voor altijd bij Hem te zijn, Halleluja.

 21. Riet zegt:
  Geplaatst op zondag 21 september 2014 om 21:03

  Wat 5 mensen hebben gedaan zou ik graag zien dat door alle kerken en gemeenten heen zou gebeuren: een dag van verootmoediging en gebed met alle christenen van Nederland. Een roepen naar God om vergeving en ontferming. Ik bid nu met 4 vrouwen en hoop dat er meer bidders gedrongen worden om te gaan bidden. We hebben een God die hoort!!!

 22. mdjg markus-stoker zegt:
  Geplaatst op zondag 21 september 2014 om 23:13

  De mensen willen liever genot dan gebod.
  Het zijn de dagen gelijk aan de tijd van de ark van Noach.
  Toen geloofden ze ook niet dat wij veel moeten bidden, ook veel mensen in de kerk niet.

 23. Wim J zegt:
  Geplaatst op maandag 22 september 2014 om 8:37

  Geachte landman

  Wanneer wij de brief aan de Filippenzen, of andere Schriftplaatsen onderzoeken, dan moet ons opvallen, dat de omstandigheden van de schrijvers op geen enkele wijze te vergelijken zijn, met de welvaart, het ZELFBESCHIKKINGSRECHT, dat in deze dagen, vooral onder christenen[die kennis zeggen te bezitten] normaal is. lees anders Filip1:25-26; Rom8:22 ,24<< https:\/\/bit.ly/1uX8U00 "…….Hoop nu die gezien wordt, is geen hoop. Immers, wat iemand ziet, waarom zou hij dat nog hopen?" en anders Openb 3:14-22!

  'Gedachten' visualiseren alsof dit de waarheid zou zijn, is net zo gevaarlijk, dan wat Kaïn in zijn toestand deed, door niet over zonde te heersen, maar daaraan toe te geven. God had het laatste woord, maar Kaïn WENSTE DAT NIET TE HOREN. Gen4:7, zijn dierlijke begeren, doet ons denken, hoe de volkeren in deze dagen begeren om elkaar en elkaars bezit en zelfs leven ZOEKEN te verwoesten.

  Ook al wijzen wij met de vinger, wij blijven medeverantwoordelijk: Jes 58:9. De wereldse koning van het Romeinse rijk, droeg in de dagen van Jeshua de godslasterlijk namen: Divi filius Augustus vrijvertaald: 'goddelijke zoon aanbedene'. De 8 koningen uit de dagen van Messias en Zijn laatste apostelen[Dan9:26], die droegen allemaal die ene godslasterlijke naam, die Paulus volgens de Griekse tekst van In Hand25:21,25 en 27:1 [str.nr.G4575 1*] ook benoemde als sebastos. Latijn: Augustus. De Schrift sprak over de volheid van de tijd en dag des welbehagens[van verlossing] [Gal4:4; Jes49:7-8; 2Cor6:2<< https:\/\/bit.ly/1v7A2Zl

  Zoals Balak d.m.v. Bileam, Israël wenste te vervloeken[Israëls God kwam tussenbeide Exod17:16;Openb2:14-17], zo wordt Openb 1:10 op talloze manieren verklaard, maar niet gelezen zoals bedoeld: ἐν =op τιῆ =de ϰυριαϰιῆ =bij de Here behorende [str.nr.G2960] ἡμέρα· =dag
  Hetzelfde bijwoord wat Paulus in 1Cor11:20 gebruikte. Dit werd verder niet in de grondtekst gebruikt: lett. bij de HERE behorend alléén gebruikt voor de maaltijd en de dag, die God zegende, zoals sterfelijke mensen dit niet zouden kunnen; Mal3:14-18

 24. Dirk zegt:
  Geplaatst op maandag 22 september 2014 om 9:48

  Reactie Dirk van Genderen:

  Aan Wim J.: Er zijn maximaal twee reacties per persoon toegestaan. Dat is al uw derde…

 25. lydia switters zegt:
  Geplaatst op maandag 22 september 2014 om 11:59

  Lieve broers en zussen.
  Ik krijg het maar druk met de bijbel te lezen
  Wat een goede reacties.
  Strijdt de goede! strijd! Want Jezus is Overwinnaar!

  SHALOM

 26. Willy zegt:
  Geplaatst op maandag 22 september 2014 om 17:44

  Al lezende op dit forum, vaak met verbazing, vraag ik mij werkelijk wel eens af, leven de mensen die hier zo enthousiast en nauwgezet over de Bijbel schrijven eigenlijk wel in het HIER en NU? Ik zie hier nergens enige verhalen over het leven van alledag met betrekking tot de Bijbel verhalen, die er toch zeker moeten zijn. Ik heb het al eens eerder geschreven, mensen die niet gelovig zijn, worden dat van dit forum zeker niet. Al die diepzinnige Bijbelverhalen zijn niet echt aantrekkelijk voor de leek…. Waar zijn de mensen met de gewone huis-tuin en keukenverhalen welke zijdelings raken aan de Bijbel? Over wonderen lees ik hier ook niet en toch moeten mensen die meegemaakt hebben, ik kan het weten, ik ben een van die mensen. Nee, alleen zware kost, verhalen uit de Bijbel. Mensen die maar denken, (dat hopen ze) dat Jezus snel weer komt, dan zijn ze overal van af (denken ze….). Ik denk dat ik u moet teleurstellen, want naar mijn idee komt Jezus nog lang niet terug…..Laten we ons eens met aardse dingen bezighouden,we zijn tenslotte nog op aarde, met de eenzame oudere die een bezoekje zeer op prijs zou stellen bijvoorbeeld, vrijwilligerswerk, zoals ik dat doe in de ouderenzorg, waar ze altijd wel een paar handen extra kunnen gebruiken, i.p.v. de hele dag de Bijbel te bestuderen. Breng uw geloof in praktijk!

 27. Dini Rosa zegt:
  Geplaatst op maandag 22 september 2014 om 22:48

  Willy, ( 26) jammer dat het je wat tegenstaat door wat je hier leest, maar het kan heel goed, wat ik zeker geloof, dat de meesten volop in deze tijd staan, streven naar Gods gebod te leven, nl God lief te hebben en de naasten als zichzelf, met alle tekorten en gebreken. Dat zal zeker in de omgang met de naaste tot uiting komen. Maar men schrijft niet zomaar over eigen goede werken en duidelijke wonderen zullen er niet in ieders leven gebeuren of gebeurd zijn. Wel zal het bij de meesten zo zijn, wat ik zelf menigmaal duidelijk heb ondervonden: Gods leiding en bewaring in mijn leven. Zowel in geestelijke zin als in letterlijke zin. Als je God liefhebt in en door de Heere Jezus Christus wil je steeds meer over Hem weten en lees je in Zijn Woord de Bijbel en luister je naar verkondiging daarvan. Nu er zoveel gebeurd, alles escaleert, de duistere machten de overhand schijnen te krijgen in de wereld gaan we meer en meer uitzien naar onze Verlosser die zal weerkomen. Niet om overal vanaf te zijn, maar omdat we Hem hebben lief gekregen, verlangen naar Zijn komst en zien uit naar Zijn Vrederijk welke Hij zal vestigen op aarde.
  Tot die tijd, (zelf denk ik dat er eerst nog veel zwaardere tijden komen) moeten wij trachten, door de Heilige Geest, bereid te zijn de goede werken te doen, die Hij ons voorbereid heeft, opdat wij daarin zouden wandelen: Efeze 2 : 8-10.
  En daarmee in het hier en nu reeds tekenen oprichten van dat komende Koninkrijk. Dit kunnen we niet uit onszelf, maar bidden om kracht om staande te blijven in deze tijd. Groet, Dini.

 28. Hub.Eussen. zegt:
  Geplaatst op dinsdag 23 september 2014 om 11:43

  Willy (26)
  Ik ga heel ver met jouw mening mee. Het is wel misschien wat erg cru verwoord.
  Zelf zou ik dit thema verwoorden met de stelling :
  Het is belangrijk dat wij het eerst de bijbel lezen en bestuderen (dagelijks?)
  Maar het BELANGRIJKST is toch nu dat wij de bijbel (Jezus-leer) DAADWERKELIJK in PRAKTIJK brengen en laten zien en horen in de maatschappij, dat wij Christenen zijn. Vooral nu wij Christenen in de grote verdrukking leven, Wereldwijd. Wij moeten nu in ACTIE komen, want de “vijand” (satan) wordt steeds zichtbaarder en “sterker” in wereldwijde landen. Blijf op God vertrouwen want Hij behaalt uiteindelijk de Hemelse Zegen voor ons. Hub.

 29. corry heesen zegt:
  Geplaatst op dinsdag 23 september 2014 om 14:38

  Gods ogen gaan over de hele aarde, om krachtig bij te staan aan hen wiens hart volkomen naar Hem uitgaat, deze tekst komt dagelijks in mijn gedachten en zie dan de vreselijke verwoestingen en lijden van de gevluchte mensen in het Midden-Oosten, de oprukkende IS die de instrumenten van satan zijn, als je al deze ellende ziet huilt je hart en kun je alleen bidden dat de Heer, die toch ALLES in Zijn Hand heeft spoedig terug komt en een einde maakt aan deze vreselijke mensonterende situaties. We weten dat al deze dingen zullen geschieden volgens Mattheus 24 en aan de andere kant mag je ook weer de wonderen zien die God momenteel doet en Hij alles onder controle heeft, daarom weest waakzaam onder alle omstandigheden en laat je niet ontmoedigen, in Christus zijn wij meer dan OVERWINNAARS!!!!!

 30. Dirk Steen zegt:
  Geplaatst op woensdag 24 september 2014 om 15:52

  Waterlelie, Er zijn vele “kerken” in deze wereld ! Als we niet te maken krijgen met de tegenstelling tussen goed en kwaad, kunnen we niet voor het goede kiezen. Tegenstellingen in alle dingen zijn noodzakelijk om de eeuwige doeleinden van God teweeg te kunnen brengen. Indien die er niet waren, kon er geen rechtvaardigheid worden teweeggebracht, noch goddeloosheid, heiligheid noch ellende, goed noch kwaad…

  Satan stelt alles in het werk om Gods werk te vernietigen. Hij is uit op de ellende van het gehele mensdom. Hij streeft ernaar dat alle mensen ongelukkig zullen zijn, net als hijzelf. Als we ingaan op de verleidingen van Satan, beperken we onze keuzes. Het volgende voorbeeld maakt duidelijk hoe dat werkt. Stel u voor dat er op het strand een bord staat met de tekst: Pas op! Sterke stroming. Verboden te zwemmen. Dat zouden we kunnen zien als een beperking, maar is dat wel zo ?!? Er zijn nog andere keuzes. We kunnen ergens anders gaan zwemmen. We kunnen langs het strand wandelen en schelpen zoeken. We kunnen naar de zonsondergang kijken. We kunnen terug naar huis gaan. We kunnen het bord ook negeren en in de gevaarlijke zee gaan zwemmen. Maar als de stroming ons in zijn greep krijgt en ons onder water trekt, blijven er nog weinig keuzes over. We kunnen ons eraan ontworstelen of om hulp roepen, maar misschien verdrinken we…

  Hoewel we kunnen kiezen wat we willen, kunnen we niet de gevolgen van onze keuzes kiezen. De gevolgen, goed of slecht, volgen op natuurlijke wijze op de keuzes die we maken (zie Galaten 6:7 en Openbaring 22:12). Evenzo, GELOOF zonder WERKEN is DOOD (zie Jakobus 2:14-26).

Laat een reactie achter

0 / 350 woorden