Dirk van Genderen.NL

Columnist, publicist, spreker

Laat je geen angst aanjagen door IS (25 reacties)

Geplaatst op donderdag 25 september 2014, 21:42 door Dirk A A

Terwijl de wereld in brand staat en er steeds meer dreiging uitgaat van IS (Islamitische Staat), willen we ons op de Heere Jezus richten. Het gaat niet hopeloos fout. Laten we geen doemdenkers zijn, maar volle kracht, met Gods hulp, het Evangelie doorgeven aan een wereld in nood en mensen in nood bijstaan en ondersteunen. Als we door genade de Heere Jezus mogen kennen, horen we niet bij de verliezers in deze wereld, maar bij de overwinnaars – en zelfs meer dan dat – door Hem Die ons heeft liefgehad (Romeinen 8:37). Daarom mogen we juichen over het heil en de vaandels opheffen in de Naam van onze God (Psalm 20:6).

Nu er luchtaanvallen op IS zijn gestart, is er in het Westen toenemende angst aan het ontstaan vanwege de dreiging die uitgaat van IS en andere islamitische terreurorganisaties. In Nederland mogen militairen inmiddels niet meer in uniform te reizen, omdat ze dan een potentieel doelwit kunnen zijn voor terreuracties. In Algerije werd een Franse toerist onthoofd door terroristen. Door de aanhouding van twee jihadisten uit Den Haag werd een aanslag op de Europese Commissie in Brussel voorkomen. Gevangen genomen Is-strijders in Irak zouden hebben onthuld dat aanslagen worden voorbereid op de metro in Parijs en Amerika.

Ik werd aangesproken door de woorden in 2 Timotheüs 1:7: ‘Want God heeft ons niet gegeven een geest van vreesachtigheid, maar van kracht, liefde en bezonnenheid.’ Timotheüs had de neiging zich te laten intimideren. Vers 7 spreekt immers over een ‘geest van vreesachtigheid’. Uit vers 8 blijkt dat Timotheüs zich soms ook schaamde voor ‘het getuigenis van onze Heere.’

Net als Timotheüs hebben wij soms last van een geest van vreesachtigheid. We zijn misschien bang voor de toekomst, we kunnen angst hebben om te getuigen van de Heere Jezus. Misschien willen we andere mensen in nood wel helpen, maar komen we er niet aan toe die stap te zetten.

De Heere weet precies wat Timotheüs nodig heeft in deze situatie. Daarom zegt Hij door Paulus tot hem: ‘God heeft ons een geest gegeven van kracht, van liefde en van bezonnenheid.’
Wanneer hier over ‘een geest’ wordt gesproken, gaat het over de Heilige Geest. De boodschap is: De Heilige Geest, Die aan de gelovigen gegeven is, bewerkt in hen kracht, liefde en bezonnenheid.

Het raakt mij dat je deze kracht, liefde en bezonnenheid zo duidelijk ziet bij veel vervolgde christenen in landen als Syrië, Irak, Egypte, Soedan en Nigeria. Zij hebben hun vijanden lief, gedachtig aan de woorden van de Heere Jezus: ‘Heb uw vijanden lief; zegen hen die u vervloeken; doe goed aan hen die u haten; en bid voor hen die u beledigen en vervolgen’ (Mattheus 5:44).
In Gods kracht blijven ze staande, ook als de dood de consequentie is, omdat ze hun Heere zo lief hebben, dat ze Hem niet kunnen verloochenen. Ik zie ze staan, bekleed met de wapenrusting van God (Efeze 6:11).

Bij het woord bezonnenheid uit 2 Timotheüs 1:7 moeten we denken aan zelfbeheersing. Door de leiding van de Heilige Geest ontvangen we genade om onze emoties en gevoelens ondergeschikt te maken aan Zijn leiding. Zelfbeheersing wordt in Galaten 5:22 ook genoemd als vrucht van de Geest.
Deze zelfbeheersing is eveneens zichtbaar bij de zwaar vervolgde christenen. Ze slaan er niet op los, maar als hun laatste seconde op aarde is aangebroken, kijken ze omhoog en zien uit naar de ontmoeting met de Heere Jezus. Ik heb het een Nigeriaanse voorganger horen zeggen. Hij was in zijn kerk, toen de gewapende terroristen van Boko Haran naar binnen stormden. ‘Als ze mij dood schieten, ben ik alleen maar sneller bij de Heere Jezus.’

Als we de Heere Jezus mogen kennen en liefhebben, hebben ook wij deze Geest van kracht, liefde en bezonnenheid ontvangen. We mogen dan ook tegen elkaar zeggen: ‘Het is niet nodig om bang of bevreesd te zijn. De Heilige Geest geeft ons Zijn kracht, liefde en bezonnenheid.’

‘Dank U wel, Heere, voor Uw genade. We willen ons vertrouwen op U alleen stellen. Schenk ons genade om krachtig te zijn in U, door Uw kracht in ons, zodat we ons niet schamen om te getuigen dat we U kennen, U liefhebben, U dienen en U nooit zullen verloochenen.’

‘Schenk ons genade om Uw liefde door ons heen te betonen aan allen om ons heen, ook aan onze vijanden, wat het ons ook kost, als zou het ons ons leven kosten. Zodat we met Paulus kunnen zeggen: ‘Maar ik maak mij nergens zorgen over, en ook acht ik mijn leven niet kostbaar voor mijzelf, opdat ik mijn loop met blijdschap mag volbrengen, evenals de bediening die ik van de Heere Jezus ontvangen heb om te getuigen van het Evangelie van Gods genade’ (Handelingen 20:24).’

‘Schenk ons Uw genade om bezonnen te zijn in alle situaties, zelfbeheersing te hebben, als geschenk van de Heere zelf. Dan zal ons leven getekend zijn in de woorden van 2 Timotheüs 2:24 en 25: ‘Een dienstknecht van de Heere moet geen ruzie maken, maar vriendelijk zijn voor allen, bekwaam om te onderwijzen, en iemand die de kwaden kan verdragen. Hij moet met zachtmoedigheid hen onderwijzen die zich verzetten. Misschien geeft God hun eens bekering, zodat zij tot erkenning van de waarheid komen’.’

In Jesaja komen we een prachtige tekst tegen, ter bemoediging, om niet angstig en bevreesd te zijn. In hoofdstuk 41:10 lezen we: ‘Wees niet bevreesd, want Ik ben met u, wees niet verschrikt, want Ik ben uw God. Ik sterk u, ook help Ik u, ook ondersteun Ik u met Mijn rechterhand, die gerechtigheid werkt.’

We mogen moedig voorwaarts gaan, de toekomst tegemoet, wat er ook gebeurt in de wereld of in ons eigen leven, met de beloftevolle woorden van de Heere Jezus: ‘ Mij is gegeven alle macht in hemel en op aarde. Ga dan heen, onderwijs al de volken, hen dopend in de Naam van de Vader en van de Zoon en van de Heilige Geest, hun lerend alles wat Ik u geboden heb, in acht te nemen. En zie, Ik ben met u al de dagen, tot de voleinding van de wereld. Amen’ (Mattheus 28:18b-20).

Dirk van Genderen

25 Reacties

 1. Dirk Steen zegt:
  Geplaatst op vrijdag 26 september 2014 om 15:51

  Geloof is de tegenstelling van angst ! Een van mijn favoriete verzen in de Bijbel staat in Prediker 12 de verzen 6 en 7 : “voordat het zilveren koord losgemaakt en de gouden lamp verbroken wordt; voordat de kruik bij de bron verbrijzeld en het scheprad in de put verbroken wordt, en het stof wederkeert tot de aarde, zoals het geweest is, en de geest wederkeert tot God, die hem geschonken heeft.

 2. christi zegt:
  Geplaatst op vrijdag 26 september 2014 om 15:53

  Prachtige column met de Waarheid van Gods Woord.
  Hij is trouw inalle dingen!

 3. Roelie zegt:
  Geplaatst op vrijdag 26 september 2014 om 17:38

  AMEN!
  Deze week las ik het prachtige lied (Joh.de Heer 853)
  Maak uw zorgen tot uw schatten,
  maak uw droefheid tot uw lied;
  dan toch toont ge aan de wereld,
  wat Gods grote liefd’u biedt.
  Als zij merkt hoe gij in moeite
  toch van blijde hope blaakt,
  zal zij vragen: welke Heiland
  u toch zo gelukkig maakt.

  Refr. Mijn ziel, o blijf toch zingen;
  mijn ziel, o blijf toch zingen.
  Als zorgen u omringen,
  klaag dan niet, maar zing een lied.

  Oude woorden misschien, maar met eeuwigheidswaarde. De overige coupletten zijn ook heel mooi.Maar dit zingen kan alleen in en door de kracht van de Heilige Geest! Meerderen heb ik deze week al met dit lied mogen bemoedigen.
  En laten we blijven bidden voor vervolgde- en verdrukte christenen (en niet-christenen) wereldwijd!

 4. Moi (CDA-lid) zegt:
  Geplaatst op vrijdag 26 september 2014 om 18:48

  Ik denk dat het heel goed mogelijk is dat martelaar-christenen bij hun sterven geen pijn zullen voelen, omdat zij dan direct bij de Heere Jezus in de hemel zijn, of dat de Heere God voor een ‘verdoving’ zorgt.

  Het is heel goed mogelijk dat de antichrist vanuit een Europese 10-statencoalitie aan de macht komt met als doel om ISIS keihard aan te pakken en om zo een vredesverdrag met Israël en de landen rondom te sluiten.

 5. dienaar zegt:
  Geplaatst op vrijdag 26 september 2014 om 20:47

  Halleluja!

 6. Anke zegt:
  Geplaatst op vrijdag 26 september 2014 om 21:18

  Bemoedigende woorden….dank hier voor!

 7. Bouke Hoekstra zegt:
  Geplaatst op zaterdag 27 september 2014 om 12:52

  Er is een mooi lied dat zegt “wat een dag zal dat zijn” o.a van Esther Tims.

 8. Peter Schilperoord zegt:
  Geplaatst op zaterdag 27 september 2014 om 13:43

  De studie van deze week is tegen de achtergrond dat ‘de wereld in brand staat en er steeds meer dreiging uitgaat van IS (Islamitische Staat).’
  Met IS-demonstranten in onze straten, is die dreiging tastbaar geworden. Graag wil ik mij dan ook bij Dirk aansluiten en ‘ons op de Heere Jezus richten’ , in eenparig gebed.
  De Heer Jezus is inderdaad de Verhoorder van gebeden. Hem is inderdaad gegeven alle macht in de hemel en op aarde. Die onthoofdingen door IS jagen ons schrik aan. En zijn ook een enorme belediging, want de boodschap luidt: jullie geloven niet in de juiste godheid, daarom moeten jullie koppen er af.
  Dirk richt zich in zijn woord vooral tot de predikers en evangelisten, de woordverkondigers, dus. Ook tot hen die praktisch dienstbaar zijn, vrijwilligers en diakenen.
  Maar daarmee is niet iedereen genoemd in de gemeente, het lichaam van Christus. Er zijn ook vaders, priesters, herders en geleerden, omdat er velerlei taken en bedieningen zijn. Tot slot noem ik ook die arme, ellendige strijdkrachten, de soldaten, dus.
  En ja, wij zijn soms bang! Niet zozeer voor de scherpte van het zwaard, als wel voor de nonchalance waarmee velen er met de pet naar gooien.
  Dirk bidt om een geest van kracht en liefde en bezonnenheid (2 Timotheüs 1:7). Deze Geest kan men ook ontvangen! Maar dat is NIET het einddoel des geloofs, omdat de werkzaamheden dan pas een aanvang nemen. Zouden er TIEN christenen de wapenrusting aanhebben… dan waren wij een helder verlichte stad op een berg, een onneembare burcht.

 9. Robbert zegt:
  Geplaatst op zaterdag 27 september 2014 om 14:28

  Beste mensen

  We moeten niet vergeten dat het zover kon komen doordat er in de jaren zeventig massaal moslims werden binnen gehaald -iets wat de Pvda toentertijd ook zorgen baarde en dat wil wel wat zeggen) in ruil voor olie. Eigenlijk is toen heel geleidelijk de islamisering van Nederland en later ook van België en Duitsland begonnen. Er stonden nu eenmaal grote belangen op het spel. Iedereen zal weten dat de islamisering alsmaar verder en verder ging. Hele voorheen normale Nederlandse wijken veranderden in moslim enclaves waar nog maar 2% van de oorspronkelijke bevolking woonden. Kerken veranderden in moskeeën en protestants-christelijke scholen waren alleen in naam nog christelijk en Nederlandse middenstanders werden vervangen door belwinkeltjes, bakkerszaakje, uitzendbureautjes die na een maand opeens groentewinkel, koffiehuis of naaiatelier werden. Wat ik maar wil zeggen is dat wat er allemaal gebeurde een voorloper was van de grote sympathie voor terreurbewegingen als IS. Dan wil ik even op Dirk reageren op het niet dragen van het uniform. Inderdaad laat je dan merken dat je angstig bent en we weten dat angst een heel slechte raadgever is.

 10. Bert Loonstra zegt:
  Geplaatst op zaterdag 27 september 2014 om 14:32

  Bedankt Dirk, voor dit bemoedigende en Bijbelse onderbouwde commentaar! Inderdaad, blijven zien op Jezus; Hij is Overwinnaar, Hij regeert in ons leven en ook in Zijn glorierijke toekomst!
  Met de wapenrusting van God kunnen we standhouden in alle aanvechtingen. Zo zijn onze vervolgers broeders en zusters een krachtig voorbeeld.

 11. Bert Loonstra zegt:
  Geplaatst op zaterdag 27 september 2014 om 14:34

  Beste Peter Schilperoord, zouden er geen 10 christenen zijn die de geestelijke wapenrusting dragen? Ik ken er tientallen, jij ook vast wel!

 12. Cornelia VandenWildenberg zegt:
  Geplaatst op zaterdag 27 september 2014 om 15:37

  God de Heer regeert, beeft gij volken eert.

 13. Lies zegt:
  Geplaatst op zaterdag 27 september 2014 om 17:27

  Ik denk dat het heel wijs van de Overheid is om militairen in deze situatie geen uniform buiten de kazerne te laten dragen. Er zijn namelijk bedreigingen tegen hen geuit! Niemand hoeft zich zelf moedwillig in gevaar te laten brengen, dit heeft niets met angst te maken. Het is een voorzorg maatregel wat te maken heeft met het gebruiken van het gezonde verstand dat God aan ieder mens heeft gegeven. De Overheid is verplicht de inwoners van het land te beschermen tegen gevaar.

  Het kan vergeleken worden met het bouwen van een nieuw huis, dan moest er een borstwering op het dak gemaakt worden, zodat er geen bloedschuld over dat huis zou komen als er iemand er van af valt (Deuteronomium 22:8).

 14. Willem zegt:
  Geplaatst op zaterdag 27 september 2014 om 19:25

  Vind het dhimmy gedrag, dat men adviseert (geen verplichting) geen uniform meer te dragen. Veronderstel dat de politie ook geen uniform meer draagt, (deden ook met regelmaat mee in verscheidene Islam geregeerde landen) dan is de chaos compleet. De Romeinen brief zegt, dat de overheid het zwaard niet tevergeefs draagt. Dat houdt volgens mij tevens een onderscheiding in van kleding.

 15. martha zegt:
  Geplaatst op zaterdag 27 september 2014 om 20:43

  Hartelijk dank voor dit mooie commentaar!!
  Het is bemoedigend en heel goed geschreven.
  Wij hebben veel te doen in deze tijd.
  Bewust leven, in gesprek met anderen over de zaken die God aangaan, terwijl zoveel mensen die God niet erkennen en verloochenen.
  Toch in gesprek blijven en zaadjes laten vallen hierover.
  Het is een hele kunst, en God laat je zien waar je moet zijn.
  Hij geeft geen onmogelijke opdrachten.
  Luisteren naar zijn stem en daar waar je kunt getuigen.

  God wil dat iedereen van hem hoort en hem leert kennen.

 16. Johanna zegt:
  Geplaatst op zondag 28 september 2014 om 0:19

  Ik weet niet of ik dit alleen zo aanvoel, maar ik vind net of we allemaal collectief bezig zijn ons geestelijk voor te bereiden wat er staat te gebeuren in de laatste dagen van de eindtijd, sommmigen van ons zijn overtuigd van de Opname voor de grote beproeving, anderen bereiden zich voor op de grote beproeving…..de commentaren….. de acceptatie van de toestand in de wereld….de versterking van het geloof onderling…… het vertrouwen op de Heere…het groeit….de getuigenissen….. een soort gevoel van saambinding…. zo ervaar ik het zelf…. en ik ben blij…. want Wie op de Heere vertrouwt zal niet beschaamd uitkomen! Ik las pas het gebed van Azarja en van de drie jongelingen in de vurige oven…. prachtig om eens te lezen…en zo gemakkelijk te vinden op het internet….De vierde Persoon die de Zoon van God geleek te zijn in Nebuchadnezzar’s ogen heeft in deze vuurzee blijkbaar een koele wind laten waaien in het centrum van de vurige oven..door de vlammen naar buiten te blazen en aan hen werd geen haar gekrenkt noch was er een rookgeur aan hen te ontdekken! Dat is nog eens een “blij vooruitzicht” voor Gods kinderen. Houdt aan, grijpt moed… en Gods zegen toegewenst in deze moeilijke tijden.

 17. Jos zegt:
  Geplaatst op zondag 28 september 2014 om 10:49

  Beste Lies,
  De overheid heeft geen wijze besluiten genomen, onze overheid hangt de angstige onnozele uit, zij vertrouwen alleen op zichzelf.

 18. Peter Schilperoord zegt:
  Geplaatst op zondag 28 september 2014 om 20:19

  Dat de VS zo nu en dan de IS bombardeert wil helemaal niet zeggen dat de IS zal worden vernietigd.

  In tegendeel. Op www globalresearch dot ca (https:\/\/www.globalresearch.ca/isis-made-in-usa-iraq-geopolitical-arsonists-seek-to-burn-region/5387475) wordt gesteld ‘ISIS = Made in USA’.
  De Verenigde Staten hebben grote belangen in het Midden-Oosten voor wat betreft de energievoorziening. Ook woedt er een oorlog die het petrodollarsysteem moet beschermen. Via geallieerde staten financiert en traint Amerika daar ‘gematigde’ rebellen. Deze betrokkenheid van Amerika zegt ons dat de nacht ver is gevorderd.

  Zalig degenen in wier harten de eeuwige dag is aangebroken en de morgenster (is) opgegaan.

 19. Cee zegt:
  Geplaatst op maandag 29 september 2014 om 14:28

  Niet bang voor IS, maar verlang naar ISA(Jezus).

 20. B. van Rijssel zegt:
  Geplaatst op maandag 29 september 2014 om 17:11

  GOD REGEERT , Hij houdt de hele wereld in Zijn hand, ook ons leven; het hele wereldgebeuren stuwt naar Zijn toekomst! Maranatha! Kom Heere Jezus!

 21. Waterlelie zegt:
  Geplaatst op dinsdag 30 september 2014 om 17:00

  De zielen onder het altaar vertoeven daar met grote belangstelling voor het gebeuren op aarde. Ze weten dat hun Here God wacht op de volheid van hun getal.
  Op dit moment worden hun broeders en zusters met grote snelheid toegevoegd aan zielen onder het altaar. De volheid van hun getal gaat zeer snel. Tegelijkertijd komt Het Lichaam van Christus Jezus de Opgestane Heer ook tot Zijn/haar volheid ( manlijkheid= geboorte van de manlijke Zoon) en zal spoedig opgetrokken worden voor Gods Troon waar het veilig zal zijn.
  En ja, de vijand= de draak, zal het nageslacht van de vrouw , die de geboden van God bewaren en het getuigenis van Jezus hebben de oorlog verklaren. Het beest zal dan !!opkomen!!
  Het beest= de draak is dan toornig op de vrouw. Zij zal door God op een veilige plek worden bewaard, maar de draak zal oorlog voeren tegen de overigen van haar nageslacht.
  De benauwdheid van Jacob is dan begonnen.
  De (voor) weeën zijn nu reeds begonnen.
  Houd goede moed want God heeft In Jezus Christus de wereld reeds overwonnen. Alleen moet het nog zichtbaar worden in de voortschrijdende Gods geschiedenis.
  W/lelie

 22. San zegt:
  Geplaatst op dinsdag 30 september 2014 om 21:21

  De tekenen van deze tijd zijn duidelijk. Het komt nu ook steeds dichterbij. De Islam staat op voet van oorlog met andersdenkenden. Vooral het Jodendom en de christenen. Waarom? Omdat het een geestelijke strijd is. De satan is de tegenstander van God en hij haat alles wat met God te maken heeft. Geniepig, zonder dat de meeste mensen het doorhebben wordt de wereld klaargemaakt voor de Anti-Christ. De chip wordt gebruikt om de wereld te kunnen controleren en te beheersen.
  Terwijl de media allerlei voordelen noemt van de chip, is het in feite de satan die erachter zit om dit door te drukken en God laat het toe, want het past in het plan dat Hij met deze wereld heeft. Mensen kunnen dat niet begrijpen en daarom moeten wij er vertrouwen in hebben, dat de Here weet wat Hij doet. Dat Hij de satan voor een korte tijd ruimte geeft om enige macht op aarde te hebben. Maar ziende op het Duizendjarig Vrederijk en de Eeuwigheid die de kinderen Gods te wachten staat na het Laatste Oordeel, mogen wij hoop koesteren en hoop hebben, dat wij erbij zijn. Want deze dingen hebben met geloof in de Schriften te maken.

 23. Robbert zegt:
  Geplaatst op woensdag 1 oktober 2014 om 15:11

  Beste San

  Ik kan je alleen maar 100% gelijk geven. Het gebeurt allemaal heel geniepig. Daarom leggen de politiek correcten geen verband met de islam ideologie en terreur want stel je eens voor dat ze dát zouden opperen. Helaas zijn het alleen de SGP en PVV en een klein beetje daarachter aan de CU die die link durven te leggen. IS doet ook niet anders dan in de koran staat en is dus feitelijk heel erg religieus of gelovig in hun ogen. Daarom is er ook zoveel steun voor deze terreurgroepen en reizen er gezinnen af om hun te steunen. Het zijn er nu slechts tientallen maar het zal niet lang duren en dan gaan er honderden of zelfs nog meer om daar te vechten. Ze zullen uit onze islam enclaves vertrekken (want dat is toch wel wat minder) en gaan vechten in het echte kalifaat. Toegegeven ze krijgen er voor betaald en worden rijkelijk beloond. Met aards goed zoals geld, een auto, een villa en met ‘hemels’ goed met die 72 maagden.

 24. Dirk zegt:
  Geplaatst op vrijdag 3 oktober 2014 om 18:32

  Op verzoek plaats ik deze reactie van Anke:

  In Christus meer dan overwinnaars…al zouden we op een gewelddadige manier om het leven worden gebracht omdat we Christus als Heer dienen.
  We zijn alreeds IN Hem gestorven en gaan het LEVEN binnen bij ons sterven. Halleluja!!

  Bid voor al de vervolgden die de Heer kennen en voor alle onderdrukten en vluchtelingen…Heer kom spoedig!!

 25. Anne zegt:
  Geplaatst op zaterdag 27 december 2014 om 16:31

  Gebed is noodzakelijk; bidden voor zowel de slachtoffers die de IS maakt, alsook voor de IS-strijders, die volkomen in de ban zijn geraakt, ook de IS strijders hebben ons gebed heel hard nodig!!!, ik denk aan Anne van der Bijl van Open Doors, hij is voor mij een voorbeeld, lees maar:

  https://www.opendoors.nl/ons-werk/over-ons/anne-van-der-bijl/niets-doen-is-levensgevaarlijk/

  NIETS DOEN IS LEVENSGEVAARLIJK!!!!!

  shalom
  Anne

Laat een reactie achter

0 / 350 woorden