Laat je geen angst aanjagen door IS

Terwijl de wereld in brand staat en er steeds meer dreiging uitgaat van IS (Islamitische Staat), willen we ons op de Heere Jezus richten. Het gaat niet hopeloos fout. Laten we geen doemdenkers zijn, maar volle kracht, met Gods hulp, het Evangelie doorgeven aan een wereld in nood en mensen in nood bijstaan en ondersteunen. Als we door genade de Heere Jezus mogen kennen, horen we niet bij de verliezers in deze wereld, maar bij de overwinnaars – en zelfs meer dan dat – door Hem Die ons heeft liefgehad (Romeinen 8:37). Daarom mogen we juichen over het heil en de vaandels opheffen in de Naam van onze God (Psalm 20:6).

Nu er luchtaanvallen op IS zijn gestart, is er in het Westen toenemende angst aan het ontstaan vanwege de dreiging die uitgaat van IS en andere islamitische terreurorganisaties. In Nederland mogen militairen inmiddels niet meer in uniform te reizen, omdat ze dan een potentieel doelwit kunnen zijn voor terreuracties. In Algerije werd een Franse toerist onthoofd door terroristen. Door de aanhouding van twee jihadisten uit Den Haag werd een aanslag op de Europese Commissie in Brussel voorkomen. Gevangen genomen Is-strijders in Irak zouden hebben onthuld dat aanslagen worden voorbereid op de metro in Parijs en Amerika.

Ik werd aangesproken door de woorden in 2 Timotheüs 1:7: ‘Want God heeft ons niet gegeven een geest van vreesachtigheid, maar van kracht, liefde en bezonnenheid.’ Timotheüs had de neiging zich te laten intimideren. Vers 7 spreekt immers over een ‘geest van vreesachtigheid’. Uit vers 8 blijkt dat Timotheüs zich soms ook schaamde voor ‘het getuigenis van onze Heere.’

Net als Timotheüs hebben wij soms last van een geest van vreesachtigheid. We zijn misschien bang voor de toekomst, we kunnen angst hebben om te getuigen van de Heere Jezus. Misschien willen we andere mensen in nood wel helpen, maar komen we er niet aan toe die stap te zetten.

De Heere weet precies wat Timotheüs nodig heeft in deze situatie. Daarom zegt Hij door Paulus tot hem: ‘God heeft ons een geest gegeven van kracht, van liefde en van bezonnenheid.’
Wanneer hier over ‘een geest’ wordt gesproken, gaat het over de Heilige Geest. De boodschap is: De Heilige Geest, Die aan de gelovigen gegeven is, bewerkt in hen kracht, liefde en bezonnenheid.

Het raakt mij dat je deze kracht, liefde en bezonnenheid zo duidelijk ziet bij veel vervolgde christenen in landen als Syrië, Irak, Egypte, Soedan en Nigeria. Zij hebben hun vijanden lief, gedachtig aan de woorden van de Heere Jezus: ‘Heb uw vijanden lief; zegen hen die u vervloeken; doe goed aan hen die u haten; en bid voor hen die u beledigen en vervolgen’ (Mattheus 5:44).
In Gods kracht blijven ze staande, ook als de dood de consequentie is, omdat ze hun Heere zo lief hebben, dat ze Hem niet kunnen verloochenen. Ik zie ze staan, bekleed met de wapenrusting van God (Efeze 6:11).

Bij het woord bezonnenheid uit 2 Timotheüs 1:7 moeten we denken aan zelfbeheersing. Door de leiding van de Heilige Geest ontvangen we genade om onze emoties en gevoelens ondergeschikt te maken aan Zijn leiding. Zelfbeheersing wordt in Galaten 5:22 ook genoemd als vrucht van de Geest.
Deze zelfbeheersing is eveneens zichtbaar bij de zwaar vervolgde christenen. Ze slaan er niet op los, maar als hun laatste seconde op aarde is aangebroken, kijken ze omhoog en zien uit naar de ontmoeting met de Heere Jezus. Ik heb het een Nigeriaanse voorganger horen zeggen. Hij was in zijn kerk, toen de gewapende terroristen van Boko Haran naar binnen stormden. ‘Als ze mij dood schieten, ben ik alleen maar sneller bij de Heere Jezus.’

Als we de Heere Jezus mogen kennen en liefhebben, hebben ook wij deze Geest van kracht, liefde en bezonnenheid ontvangen. We mogen dan ook tegen elkaar zeggen: ‘Het is niet nodig om bang of bevreesd te zijn. De Heilige Geest geeft ons Zijn kracht, liefde en bezonnenheid.’

‘Dank U wel, Heere, voor Uw genade. We willen ons vertrouwen op U alleen stellen. Schenk ons genade om krachtig te zijn in U, door Uw kracht in ons, zodat we ons niet schamen om te getuigen dat we U kennen, U liefhebben, U dienen en U nooit zullen verloochenen.’

‘Schenk ons genade om Uw liefde door ons heen te betonen aan allen om ons heen, ook aan onze vijanden, wat het ons ook kost, als zou het ons ons leven kosten. Zodat we met Paulus kunnen zeggen: ‘Maar ik maak mij nergens zorgen over, en ook acht ik mijn leven niet kostbaar voor mijzelf, opdat ik mijn loop met blijdschap mag volbrengen, evenals de bediening die ik van de Heere Jezus ontvangen heb om te getuigen van het Evangelie van Gods genade’ (Handelingen 20:24).’

‘Schenk ons Uw genade om bezonnen te zijn in alle situaties, zelfbeheersing te hebben, als geschenk van de Heere zelf. Dan zal ons leven getekend zijn in de woorden van 2 Timotheüs 2:24 en 25: ‘Een dienstknecht van de Heere moet geen ruzie maken, maar vriendelijk zijn voor allen, bekwaam om te onderwijzen, en iemand die de kwaden kan verdragen. Hij moet met zachtmoedigheid hen onderwijzen die zich verzetten. Misschien geeft God hun eens bekering, zodat zij tot erkenning van de waarheid komen’.’

In Jesaja komen we een prachtige tekst tegen, ter bemoediging, om niet angstig en bevreesd te zijn. In hoofdstuk 41:10 lezen we: ‘Wees niet bevreesd, want Ik ben met u, wees niet verschrikt, want Ik ben uw God. Ik sterk u, ook help Ik u, ook ondersteun Ik u met Mijn rechterhand, die gerechtigheid werkt.’

We mogen moedig voorwaarts gaan, de toekomst tegemoet, wat er ook gebeurt in de wereld of in ons eigen leven, met de beloftevolle woorden van de Heere Jezus: ‘ Mij is gegeven alle macht in hemel en op aarde. Ga dan heen, onderwijs al de volken, hen dopend in de Naam van de Vader en van de Zoon en van de Heilige Geest, hun lerend alles wat Ik u geboden heb, in acht te nemen. En zie, Ik ben met u al de dagen, tot de voleinding van de wereld. Amen’ (Mattheus 28:18b-20).

Dirk van Genderen