Dirk van Genderen.NL

Columnist, publicist, spreker

De rijkdom van de Grote Verzoendag (24 reacties)

Geplaatst op vrijdag 3 oktober 2014, 18:12 door Dirk A A

Op 4 oktober viert het Joodse volk Grote Verzoendag, ofwel Yom Kippoer, op 10 Tisjri. Het is de afsluiting van tien dagen van berouw en inkeer die begonnen met de Dag van de Bazuinen, Rosj Hasjana, de Joodse nieuwjaarsdag. De Grote Verzoendag is voor het Joodse volk de belangrijkste feestdag van het jaar.

Het feest wordt onder meer beschreven in Leviticus 16:29: ‘Dit is voor u tot een eeuwige verordening: u moet in de zevende maand, op de tiende dag van de maand, uzelf verootmoedigen en geen enkel werk doen, de ingezetene niet, en de vreemdeling die in uw midden verblijft, evenmin.’

Op deze dag komt het leven in Israel vrijwel tot stilstand. Joodse mensen in heel de wereld bidden en vasten en smeken God dat hun namen staan opgetekend in het Boek des Levens. Ze bidden om vrede, om bescherming, om Gods zegen.

Op de Grote Verzoendag besef je: als God ons niet genadig is, dan komt het niet goed. Daarom zijn de dagen voorafgaand aan de Grote Verzoendag zo ernstig en staan die in het teken van verootmoediging en belijdenis van zonde en schuld. Je beseft je zonden en ongerechtigheden. Je beseft dat je, hoe goed je ook leeft, voor God niet kunt bestaan.
Verzoening betekent dat de relatie tussen mens en God, die gebroken was door de zonde, wordt hersteld.

Daarvoor moest op de Grote verzoendag wel geofferd worden. Daarover kunt u uitgebreid lezen in onder meer het al genoemde Leviticus 16.
Op deze dag ging de hogepriester het heilige der heiligen binnen, om voor Gods aangezicht te verschijnen. Daar offerde hij het bloed ter verzoening voor zichzelf, zijn gezin en voor het volk. Eerst het bloed van een jonge stier en vervolgens het bloed van een bok. Dat bloed was een voorafschaduwing van het offer, het bloed dat de Heere Jezus vele jaren later zou offeren ter verzoening van onze zonden.

Ook moest de hogepriester Aäron zijn beide handen leggen op een levende bok en al de ongerechtigheden van de Israëlieten belijden, al hun overtredingen, overeenkomstig al hun zonden. Hij moest die op de kop van de bok leggen en hem vervolgens de woestijn in sturen, om zo de zonden van het volk weg te dragen (Leviticus 16:21 en 22).
Ook dit gebeuren is weer een treffend beeld dat verwijst naar de Heere Jezus, Die onze zonden op Zich nam, ze wegdroeg naar het kruis van Golgotha. Onze zonden mogen we op Hem leggen, aan Hem belijden en het wonder van Zijn totale vergeving ontvangen.

Wat een wonder van genade dat de Heere Jezus als het volmaakte Lam naar deze aarde is gekomen. Wij hebben Hem lief, omdat Hij ons eerst heeft liefgehad. God heeft ons begenadigd in de Geliefde (Efeze 1:6). ‘In Hem hebben wij de verlossing door Zijn bloed, namelijk de vergeving van overtredingen, overeenkomstig de rijkdom van Zijn genade, die Hij ons overvloedig geschonken heeft’ (Efeze 1:7 en 8a).

De Grote Verzoendag wijst direct heen naar de Heere Jezus. Hij is onze grote Hogepriester, zegt Hebreeën 9. Wij hoeven geen zondoffers en brandoffers meer te brengen. Die kunnen ons trouwens ook nooit redden. Romeinen 3:25 zegt: ‘Hem heeft God openlijk aangewezen als middel tot verzoening, door het geloof in Zijn bloed. Dit was om Zijn gerechtigheid te bewijzen vanwege het voorbij laten gaan van de zonden die eertijds hadden plaatsgevonden onder de verdraagzaamheid van God.’

Het mooie van de Grote Verzoendag is dat berouw, verzoening, heiliging, geestelijke strijd, oordeel en het uitzien naar de opstanding en de wederkomst van de Heere Jezus allemaal onderdeel uitmaken van deze dag. Ik las een bericht dat een aantal Messiasbelijdende gemeenten ter gelegenheid van Yom Kippoer anderhalve dag samenkomen. Het thema van deze bijeenkomst is: ‘Het bloed van Jezus, verzoening en het kruis’.
Samen zullen ze in verscheidene bijeenkomsten nadenken over het Bijbelboek Jona en stilstaan bij de oproep tot gebed, bekering en zending onder de volken. Ook zullen ze samen het Bijbelboek Hebreeën lezen.

Tijdens de afsluitende samenkomst zal worden stilgestaan bij de eindtijdprofetieën van de profeet Joël, die spreken over de komende grote en ontzagwekkende dag van de HEERE (Joël 2:31 en 3:14).
Het blazen van de sjofar ter afsluiting van de Grote Verzoendag is een profetische proclamatie van Jezus’ wederkomst, de opstanding van de doden en onze ontmoeting met Hem in de lucht (1 Thessalonicenzen 4:17).

De dag komt snel naderbij dat voor heel Israel dé Grote Verzoendag zal aanbreken, wanneer heel Israel zalig zal worden (Romeinen 11:26). Op die dag zal in Jeruzalem een bron geopend worden tegen de zonde en tegen de onreinheid. Verzoening door het bloed van Jezus Christus, Gods Zoon, dat reinigt van alle zonde ( 1 Johannes 1:7). Wat een dag zal dat zijn!

Dirk van Genderen

24 Reacties

 1. Peter Schilperoord zegt:
  Geplaatst op vrijdag 3 oktober 2014 om 18:45

  Amen

  Daar mankeert niets aan! Goed geschreven, eenvoudig de waarheid.

  In de wereld lijden wij verdrukking. Het is toch niet voor te stellen dat Israël moet worden opgeheven (?)
  en dat christenen gedood moeten worden.
  Wat bezielt onze tegenstander? Tja, hij (de duivel) heeft óók een “waarheid”… waar wij, mensen, ‘verplicht aan moeten gehoorzamen’. De macht… waarmee hij, de duivel, korte tijd in de tempel zal plaatsnemen (om zich te laten aanbidden).

  Bid om te mogen ontkomen aan het verderf. De Heilige Geest wil wel aangeven hoe dat moet. Johannes 16:13

 2. Jochanan zegt:
  Geplaatst op zaterdag 4 oktober 2014 om 14:24

  Inderdaad God heeft zich verzoend met de wereld door het offer van Jezus Christus, en zij dit dit in geloof aannemen zijn verzegeld met de HG (Ef1:17) der belofte en verlost door Zijn bloed. Wat een overweldigende genade.
  Beetje jammer is wel dat een aantal zaken in dit commentaar zo door elkaar gehaald worden, er is geen onderscheid (Fil1:10). Een voorbeeld; “onze Hogepriester”, wordt gezegd, maar is het terecht dat de gelovigen van deze tijd zich deze aanspreektitel toe-eigenen met daarbij alle afspraken, regels en wetten die toebehoren aan de kinderen Israëls? De brief is ook in eerste instantie gericht aan hen, de titel geeft het al aan: “Hebreën!”. En Dan is een opmerking: “je beseft dat je voor God niet kunt bestaan”, snel geplaatst. Maar dat is volledig in tegenspraak met Ef1:4.
  Overigens kijken de Joden uit naar Zijn komst, niet wederkomst, dat geldt enkel voor de christen.
  Nog een klein nadenkertje, 1Thes4:17 wringt met de belofte dat de gelovigen uit deze tijd, die van Het Lichaam, zullen verschijnen in heerlijkheid met Hem, Kol3:4

 3. Robbert zegt:
  Geplaatst op zaterdag 4 oktober 2014 om 14:36

  Ik wens de mensen in Israël een gezegende Yom Kippoer.

 4. Anke zegt:
  Geplaatst op zaterdag 4 oktober 2014 om 15:10

  Oh Happy day ,when Jezus washed my sins away……….

 5. Troost Mijn Volk zegt:
  Geplaatst op zaterdag 4 oktober 2014 om 15:22

  Sjalom allen,

  In de lijn van het eeuwigdurend verbond is het ook voor mij een dag van vasten op Yom Kipoer. Aan het begin van het vasten wordt al om verzoening gevraagd voor het komende jaar. Wél achteraf wordt vergeving gevraagd om zonde en overtredingen voor vele zaken: opgeblazenheid, zelfingenomenheid, afkeer, respectloos omgaan met anderen enzovoort.

  Je zou denken: dat is goedkoop “verzoening vooraf vragen”. Dat is geen vrijbrief “om er maar op los te leven”, sterker nog het is een levenshouding om je dagelijks eraan te herinneren om juist geen overtredingen te begaan!

  We lezen op die dag uit het boek Jona. Jona kwam uit het grondgebied van Nazareth. Dat is niet zomaar het heeft een zeer diepe betekenis voor ons volk. Als G’d mijn volk de opdracht heeft gegeven om de andere volken te onderwijzen zien we dat Jona zich onttrekt aan die taak. U kent de afloop: hij moet gehoorzamen aan G’ds opdracht. De uitwerking daarvan is zichtbaar: ongelovigen bekeren zich en gaan om het onheil af te wenden over tot het bidden en vasten. Hier wordt om verzoening gevraagd en het wordt verkregen. G’d ziet hun houding en het onheil wordt uitgesteld en deze vastende en biddende generatie wordt gespaard voor het uitgesproken oordeel.

  Vanaf het jaar 34 werd zeer voortvarend het evangelie verkondigd aan alle volken. De effecten waren direct zichtbaar en men deelde in de vreugde van onder andere Yom Kipoer. Verzoening vooraf vragen en achteraf om vergeving vragen. Wat een bijzondere genade van G’d om gevoed vanuit Jeruzalem de mensheid bekend te maken met de G’d van Israël. Helaas is daar veel van weggezakt en een eigen leven gaan leiden. Ook daarin zal een keer komen, want onder de krachtige leiding van Yeshua als Hij terug zal keren om op de troon van zijn vader David plaats te nemen.

  Velen van mijn volksgenoten die nu nog onder G’ds bedekking leven zal G’d de ogen openen. Het zal tot hun redding zijn en een roeping ontvangen om net als Jona de blijde boodschap te verkondigen!

 6. Emma Bekker zegt:
  Geplaatst op zaterdag 4 oktober 2014 om 15:45

  Het is jammer dat de kerken Grote Verzoendag hebben laten vallen. Ik ben ervan overtuigd dat het ook voor ons geldt. God zegt een eeuwigdurende verordening opdracht. Yeshua is nu momenteel onze Hogepriester die pleit voor ons met Zijn vergoten bloed voor de troon van Elohim. Maar zoals toen de hogepriester naar buiten kwam en zei dat het volbracht was, zo zal onze HOGEPRIESTER “naar buiten” komen bij Zijn wederkomst. Dat moment is nog niet geweest. DE voorjaarsfeesten zijn vervuld in Yeshua maar de najaarsfeesten nog niet. We zijn afwachtend op Zijn komst als Hogepriester en als Koning. Baruch HaShem

 7. Joke van de Voort zegt:
  Geplaatst op zaterdag 4 oktober 2014 om 17:33

  Het is inderdaad jammer dat de westerse kerk de Grote Verzoendag is vergeten. Maar je ziet wel steeds meer broeders en zusters samen komen in kleine kring om vergeving te vragen. Wij hebben het gisteravond ook gedaan en het is goed om te weten dat we zelf mogen kiezen om wel de Bijbelse tijden en feesten te herdenken.

 8. J.Nieuwenhuizen zegt:
  Geplaatst op zaterdag 4 oktober 2014 om 18:50

  Ik vind het gevoelsmatig een geweldig iets die aandacht voor de diverse Joodse feesten; er wordt zelfs gesuggereerd deze feesten terug te brengen in de gemeente van Jezus Christus. Maar strookt dit geloofsmatig wel met wat Paulus schrijft in Kolossenzen 2:16-18 : “Laat dan niemand u blijven oordelen inzake ETEN en DRINKEN of op een stuk van een FEESTDAG, NIEUWE MAAN of SABBAT, dingen die slechts een SCHADUW zijn van hetgeen komen moest, terwijl de werkelijkheid van JEZUS CHRISTUS is.”
  Het evangelie van het Koninkrijk Gods is geen religie of theologie, maar het ontvangen van het opstandingsleven van JEZUS CHRISTUS in onze harten door onze EIGEN wil. Het ware Christendom is de verering van een persoon en dat is niemand minder dan JEZUS CHRISTUS de ZOON van de LEVENDE GOD.

 9. René zegt:
  Geplaatst op zaterdag 4 oktober 2014 om 19:17

  Het is inderdaad goed om de bijbelse feesten te gaan vieren. Grote Verzoendag is een eeuwigdurende verordening een schaduwbeeld naar Yeshua. Wake Up christelijke kerk en ga terug naar de ware sapstroom!.

 10. San zegt:
  Geplaatst op zaterdag 4 oktober 2014 om 20:04

  Welk een zaligheid dat door het bloed van Jezus nu vergeving van zonden mogelijk is, zonder allerlei offers te moeten brengen voor onze zonden. Naar mijn ervaring is de vergeving van zonden en recht staan voor God de grootste zegen die ons ten deel is gevallen (Psalm 51). Daardoor worden de beloften van de Bijbel ons ontsloten, omdat wij in Christus geheiligd zijn. Zie Hebreeen 10:10 en wij gerechtvaardigd zijn en elke aanklacht de mond kunnen snoeren die de kinderen Gods beschuldigen. Zie Romeinen 8:33.

 11. O.Nauta zegt:
  Geplaatst op zaterdag 4 oktober 2014 om 22:17

  Ja, om Jezus te kennen, en de kracht Zijner opstanding; Hem te mogen volgen al dienende, dit is het hoogste goed. Wetend dat het bloed van Jezus ons reinigt van alle zonden. Hij is immers onze Gerechtigheid.
  Hij is ook onze Pleitbezorger (voorspraak) bij onze Hemelse Vader.
  Met het Heilig avondmaal mogen we gedenken aan deze offerande, en zo hebben wij deel gekregen aan Zijn lijden en sterven, mogen door GENADE leven uit en door Zijn opstandingskracht, alle roem is uitgesloten, het is onverdiende zaligheid, geweldig!
  Want Hij leeft en wij mogen leven door Hem; Hij ging de straf voor u en mij, dragen.
  Daarom is het ook goed dat de Joden dit ook op hun manier gedenken namelijk door zich te willen verzoenen met God de Allerhoogste. Dit gebeurt bij hen 1x per jaar, en 6-dagen lang. Helaas ligt er nog steeds een bedekking op hun aangezicht wat betreft de aanvaarding van de Messias (Jezus Christus), dit is bij de grote meerderheid zo.

 12. Ida zegt:
  Geplaatst op zondag 5 oktober 2014 om 0:12

  Voor J. Nieuwenhuizen: In het boek “Wake Up” (blz. 184) wordt vermeld dat de tekst Koll.2:16-18 niet goed is weergegeven. Het woordje “slechts” is niet afkomstig uit de grondtekst. Het gaat om een schaduw die vooruit wijst, naar hetgeen wat komen moet. Daarom is het juist erg belangrijk. Het is de NBG en NBV vertaling die niet klopt.De SV en de HSV omschrijven het wel goed.

 13. Ernst van Olffen zegt:
  Geplaatst op zondag 5 oktober 2014 om 0:24

  ALLE 7 Joodse “FEESTDAGEN DES HEREN” hebben hun betekenis voor de Christenen. Ik heb daar een studie over gemaakt:

  6. Grote Verzoendag (Yom Kippoer)
  Tekstverwijzingen: Lev. 16: 29 – 34; 23: 26 – 32; Hebr. 9: 11 – 14; 20 – 24 en 10: 1 – 25.
  Het zesde feest, de “Grote Verzoendag” wijst vooruit naar de “Grote Verzoening” tussen Israël en zijn Messias en voor ons naar de komende Rechterstoel van Christus, na Zijn Wederkomst.
  Yom Kippoer was de belangrijkste en meest plechtige dag in de Bijbelse kalender. Maar één keer per jaar was het aan de Hogepriester toegestaan om het Heilige der Heiligen (in de Tabernakel, later in de Tempel) te betreden en daar de Heer te ontmoeten. Op de Ark des Verbonds bevond zich het grote verzoendeksel. De Hogepriester verrichtte een aantal complexe offers om vergiffenis te verzoeken voor zijn eigen zonden en die voor het volk.
  De tegenhanger is bij ons ook in zekere zin “Hemelvaartsdag”, de “troonbestijging” van onze Here Jezus. Hij is nu de Hogepriester die bij de Vader en pleit voor ons (brief aan de Hebreeën).
  Op de “Grote Verzoendag” kregen alle offers hun waarde. Op Hemelvaartsdag kreeg het kruis zijn waarde. Hier ligt een heel duidelijk verband en een belangrijke betekenis.

 14. Hanneke zegt:
  Geplaatst op zondag 5 oktober 2014 om 11:11

  Voor J. Nieuwenhuizen: Nog steeds hebben veel mensen het over de joodse feesten, als ik het woord van JHWH lees, zijn het toch echt Zijn ingestelde bijbelse feesten.

 15. toevallige voorbijganger zegt:
  Geplaatst op zondag 5 oktober 2014 om 12:39

  Dank je wel voor deze mooie bijbelgedeeltes, San. Ter bemoediging en opbouw in Hem.
  Hij is alles!

 16. Herman zegt:
  Geplaatst op zondag 5 oktober 2014 om 13:39

  Geweldig dat deze traditie onder het joodse volk nog steeds gehouden wordt, het was ook een altijd geldende wet, ik denk dat we hierin ook de trouw van de Heer zien dat Hij zelf het is die dit van generatie op generatie in stand heeft gehouden. Het is zijn geest die in mensen het besef geeft om dit te doen en het is ook zijn Heilige geest die mensen tot het besef brengt dat wij zelf nooit genoeg kunnen doen maar dat we mogen pleiten op het volbrachte werk van het volmaakte zoenoffer.

 17. Lies zegt:
  Geplaatst op zondag 5 oktober 2014 om 18:06

  Het vieren van Grote Verzoendag ten tijde van het Oude Testament is volgens mij een verwijzing naar het Kruis van Golgotha waar Jezus Verzoening heeft bewerkt tussen God en mens. Dat gedenken we jaarlijks op Goede Vrijdag en het vieren van het Heilig Avondmaal.

  Jezus heeft het Heilig Avondmaal zelf ingesteld voor zijn gemeente om zijn lijden en sterven te gedenken: het breken van het brood en het drinken van de beker wat symbool staat voor zijn gebroken lichaam en zijn vergoten bloed dat Hij voor ons verzoening heeft gebracht Mattheüs 26: 26 t/m 28.

  In Mattheus 26 vers 29 zegt Jezus: Doch Ik zeg u, ik zal van nu aan voorzeker niet meer van deze vrucht van den wijnstok meer drinken, tot op dien dag, dat Ik haar met u nieuw zal drinken in het Koninkrijk van mijn Vader.

  Het is wonderbaar om straks met Jezus en met miljoenen gelovigen opnieuw dit te gedenken wat Hij voor ons heeft gedaan als we Hem zullen zien.

 18. Waterlelie zegt:
  Geplaatst op zondag 5 oktober 2014 om 19:50

  Ik geloof dat alle feesten des Heren SAMEN komen in Christus Jezus de Opgestane Heer.
  Heeft iemand Christus Jezus de Heer aanvaard in toegelaten in zijn/haar hart dan zijn alle feesten samen gekomen in het hart als één groot feest. Elke dag.
  Zo beleef ik elke dag Christus geboorte, Zijn lijden en sterven en Zijn Opstanding, Zijn Hemelvaart en ik verwacht Hem op de wolken des hemels.
  Als de gelovigen Zijn Lichaam zijn, dan hebben wij Zijn geboorte en Zijn lijden en sterven en opstanding en hemelvaart In HEM mee beleeft. En IN Hem zitten we reeds aan de Rechterhand Gods. We zijn immers Hemelburgers en bedenken de dingen die !!Boven !! zijn en niet die van of op de aarde zijn.
  Toen Christus stierf, stierf ik.
  Toen Hij opstond, stond ik op.
  Opvallend is dat we ná Christus opstanding niet meer lezen dat Hij in Jeruzalem is geweest, of in de synagoge of tempel. We lezen ook niet meer dat Jezus op de sabbat naar de synagoge ging.
  Hij verscheen aan Zijn discipelen aan het meer en op de berg of tijdens de wandeling naar huis. Of op weg naar Galilea.
  W/lelie

 19. J.Nieuwenhuizen zegt:
  Geplaatst op zondag 5 oktober 2014 om 20:24

  Wat veel gelovigen nog moeten leren is dat er een enorme kloof bestaat tussen het OUDE TESTAMENT en het NIEUWE TESTAMENT; de overstap van het OUDE TESTAMENT naar het NIEUWE TESTAMENT is geen geruisloze overgang maar een stap van RELIGIE,waar alles zichtbaar is, dus ook de feesten(!), naar een EVANGELIE, waar alleen GELOOF telt en derhalve alles ONZICHTBAAR is. Daarom moest JEZUS CHRISTUS de geestelijke wereld verklaren middels gelijkenissen.
  In het Oude Testament is alles “moeten”, in het Nieuwe Testament daarentegen is alles “mogen”, want in 1 Corinthiërs 10-23 schrijft Paulus: “Alles is mij geoorloofd, maar niet alles is nuttig.” En in Romeinen 14:22 schrijft Paulus: “Zalig is hij, die zich geen verwijten maakt bij hetgeen hij goed acht”.

 20. Troost Mijn Volk zegt:
  Geplaatst op zondag 5 oktober 2014 om 20:31

  Sjalom allen,

  Wat bijzonder is het om van een aantal van u te vernemen hoe wij als Joodse volk Yom Kipoer houden. De opdracht is specifiek aan ons volk gegeven en de gelovige uit de volkeren mogen zich van harte bij aansluiten! Niet alleen het Joodse volk, ook de overigen moeten verzoend worden met G’d. Het maakt niet uit hoe u dat noemt Joodse feesten of Bijbelse feesten zijn synoniem aan elkaar.

  Het initiatief komt uit de Joodse traditie en is door G’d ingesteld. De conceptie van de mens en de stadia daarin sluiten naadloos aan bij de Bijbelse feesten en behoort daarmee tot de scheppingsorde. (De medische wetenschappelijke onderbouwing is te groot om dat in enkele zinnen samen te vatten).

  Het doet mij verdriet dat ik lezen moet dat er “helaas” een bedekking op een deel van mijn volksgenoten is. Het is “geen helaas” maar een duidelijk plan van G’d geweest om een deel van mijn volk te reserveren voor de bedekking. Deze bedekking heeft G’d gebruikt om het lijden en sterven van Yeshua plaats te doen vinden. Door die bedekking is het heil vanuit een kleine minderheidsgroep van vele tienduizenden Messiasbelijdende Joden de blijde boodschap naar de heidenen toegegaan.

  Jona werd geroepen door G’d om te prediken. Ook hij had een blinde vlek naar de heidenen. Evenzo Petrus die moest leren dat het evangelie ook aan de volken moest worden verkondigd. De volken hebben kennis genomen van de Bijbelse feesten en hielden die zeker in de beginjaren van de gangbare jaartelling. Het ontwrichten van de Bijbelse feesten naar de kerkelijke dogma’s is een breuk tussen de Joden en de gelovigen uit de volken. Slechts een heel klein deel beseft wat er verloren is gegaan.

  De gehoorzaamheid van de Joden (inclusief zij die onder de bedekking liggen) om de feesten te houden is altijd in stand gebleven. Nog steeds met Pesach denken alle Joden dat zij persoonlijk uit de duisternis (=Egypte) uitgeleid zijn. Het laat ons duidelijk zien waar we vandaan komen en waar we naar toe gaan. Feesten herinneren ons aan feiten!

 21. Moi (CDA-lid) zegt:
  Geplaatst op zondag 5 oktober 2014 om 22:23

  Zonet las ik op de sites van de NOS en RTL-Nieuws dat volgens de Duitse Bild am Sonntag IS van plan is om IS-terroristen als ‘vluchtelingen’ naar Europa te verplaatsen met als doel het plegen van aanslagen in West-Europa of om het strijdtoneel dat zich nu in Syrië en Irak bevindt naar West-Europa te verplaatsen!

  Moge de Heere God dit boze plan weten te verijdelen!

 22. svanhoeve zegt:
  Geplaatst op zondag 5 oktober 2014 om 23:12

  Wat een fijne uitleg van nr. 20 -Troost mijn Volk-
  In ‘t bijzonder de regel: Deze bedekking heefd G-D gebruikt om het lijden en sterven van Jezus mogelijk te maken.
  Als dit toch eens door kon dringen tot onze kerken, wat een hoogmoed vindt men daar, zeker op dit punt.

 23. Thea zegt:
  Geplaatst op maandag 6 oktober 2014 om 9:26

  Voor J. Nieuwenhuizen. Het Oude en Nieuwe Testament zijn een geheel. Ook in het Oude Testament gaat het om geloof (Abraham, David, uittocht uit Egypte enz). Bijna 1/3 van het Nieuwe Testament zijn citaten uit het Oude Testament.

 24. San zegt:
  Geplaatst op maandag 6 oktober 2014 om 18:23

  De kracht van de goddelijke inspiratie van het Woord is wel de eenheid die er te vinden is door de gehele Bijbel heen van zowel het OT en het NT. De Schrift ademt die adem van de Heilige Geest uit, zodat mensen in contact gebracht kunnen worden met God als zij de Schrift in geloof lezen. De Schrift heeft goddelijke kracht om bolwerken en obstakels en belemmeringen tegen het Evangelie op te ruimen. Dat staat op diverse plaatsen in de Bijbel. Als de boodschap op de juiste wijze wordt gebracht lezen wij geen afwijzing en verwerping van God maar juist liefde en acceptatie doordat Hij Zijn geliefde eniggeboren Zoon, Jezus, voor ons overgegeven heeft.

Laat een reactie achter

0 / 350 woorden