Dirk van Genderen.NL

Columnist, publicist, spreker

Heel de wereld viert straks het Loofhuttenfeest (21 reacties)

Geplaatst op donderdag 9 oktober 2014, 12:53 door Dirk A A

Israel viert momenteel het Loofhuttenfeest (Soekot). Ook veel Joodse mensen elders in de wereld vieren het feest, evenals duizenden gelovigen uit de volken. Duizenden van hen zijn juist deze dagen in Israel om daar het feest mee te vieren. Als een bemoediging voor Israel, als een getuigenis.

Tijdens het Loofhuttenfeest woont men in een hut van takken en bladeren, een zogenoemde soeka (hut; met als meervoud: soekot). Het feest is allereerst een herdenking aan de tocht door de woestijn van het uit Egypte bevrijde volk. Tijdens de woestijnreis woonde het volk echter in tenten, maar hut en tent mag je als synoniem zien, zoals ook gebeurt in de Septuaginta, de oude Griekse vertaling van de Hebreeuwse Bijbel.

De tempel van Salomo werd ingewijd tijdens het Loofhuttenfeest (1 Koningen 8:2). In Nehemia 8 horen we dat Ezra in de zevende maand de wet voorleest ten aanhoren van het volk en dat het volk het Loofhuttenfeest gaat vieren (verzen 14-19). Wellicht werd ook de Heere Jezus geboren tijdens dit feest.

De instelling van het Loofhuttenfeest vinden we in Leviticus 23:33-36:
33 De HEERE sprak tot Mozes:
34 Spreek tot de Israëlieten en zeg: Vanaf de vijftiende dag van deze zevende maand is het zeven dagen lang Loofhuttenfeest voor de HEERE.
35 Op de eerste dag is er een heilige samenkomst. Geen enkel dienstwerk mag u doen.
36 Zeven dagen lang moet u de HEERE vuuroffers aanbieden. Op de achtste dag moet u een heilige samenkomst houden en de HEERE een vuuroffer aanbieden. Het is een bijzondere samenkomst. U mag geen enkel dienstwerk doen.

En in de verzen 39 – 43:
39 Maar vanaf de vijftiende dag van de zevende maand, wanneer u de opbrengst van het land ingezameld hebt, moet u het feest van de HEERE zeven dagen lang vieren. Op de eerste dag is het rustdag en op de achtste dag is het rustdag.
40 Op de eerste dag moet u voor uzelf vruchten van sierlijke bomen, takken van palmbomen, takken van loofbomen en van beekwilgen nemen, en u moet zich zeven dagen lang voor het aangezicht van de HEERE, uw God, verblijden.
41 Dat feest voor de HEERE moet u per jaar zeven dagen lang vieren. Het is een eeuwige verordening, al uw generaties door. In de zevende maand moet u het vieren.
42 Zeven dagen moet u in de loofhutten wonen. Alle ingezetenen van Israël moeten in loofhutten wonen,
43 zodat de generaties na u weten dat Ik de Israëlieten in loofhutten liet wonen, toen Ik hen uit het land Egypte geleid heb. Ik ben de HEERE, uw God.

Het Loofhuttenfeest, dat uitbundig wordt gevierd, begint op de 15e van de maand Tisri en duurt acht dagen. Het feest begint met een rustdag (sabbat) en eindigt met een rustdag. Velen zetten hun loofhut in de tuin, maar wie geen tuin heeft, zet de hut op het platte dak, op het balkon en soms in de woonkamer. Door het dak van de soeka moeten ’s nachts de sterren te zien zijn. In de hut beseft de mens zijn kwetsbaarheid en de noodzaak van bescherming door God. Vaak versiert men de hut, waarvoor takken en gebladerte (loof) zijn gebruikt, met vruchten en groenten, als dankbaarheid voor de oogst.

In de soekot worden dagelijks de Hallel (Psalm 113 – Psalm 118) uitgesproken. Toen de tempel er nog was, liep men dagelijks rond het brandofferaltaar, om daar de Hallel te reciteren. Ook worden het Bijbelboek Prediker gelezen en Zacharia 14.
Op de laatste dag van het feest liep men zeven keer om het brandofferaltaar en werden er veel offers gebracht, gezangen gezongen en op de zilveren trompetten van de priesters geblazen. ’s Avond werd de tempel schitterend verlicht door de grote kandelaars. Het was een echt lichtfeest. Later werd ook water uit de Siloambron geschept en naar het tempelplein gebracht. Men besefte dat men voor de nieuwe oogst afhankelijk was van voldoende water.

Het was tijdens de viering van het Loofhuttenfeest dat de Heere Jezus in Johannes 7:37 en 38 riep, met een verwijzing naar het water dat naar de tempel werd gebracht:
37 En op de laatste, de grote dag van het feest, stond Jezus daar en riep: Als iemand dorst heeft, laat hij tot Mij komen en drinken.
38 Wie in Mij gelooft, zoals de Schrift zegt: Stromen van levend water zullen uit zijn binnenste vloeien.

En in Johannes 8:12, tijdens de laatste dag van het feest, zei de Heere Jezus, met een verwijzing naar de brandende kandelaren:
12 Jezus dan sprak opnieuw tot hen en zei: Ik ben het Licht der wereld; wie Mij volgt, zal beslist niet in de duisternis wandelen, maar zal het licht van het leven hebben.

Duizenden christenen uit de heidenen wereldwijd vieren al het Loofhuttenfeest. Velen zijn ook naar Israel getrokken om daar het feest mee te vieren. En hoewel we in de Bijbel geen opdracht vinden aan de gelovigen uit de heidenvolken om het Loofhuttenfeest te vieren, is dit wel een duidelijke ondersteuning voor het Joodse volk, en tegelijk ook een getuigenis.

Het Loofhuttenfeest verwijst naar de tijd na de wederkomst van de Heere Jezus naar deze aarde. Heel nadrukkelijk vermeldt Zacharia 14 dat dan ook de heidenvolken jaarlijks op zullen trekken naar Jeruzalem om er het Loofhuttenfeest te vieren. Wel drie keer wordt in de laatste verzen van dit hoofdstuk het Loofhuttenfeest genoemd. Leest u maar:

16 Het zal geschieden dat al de overgeblevenen van alle heidenvolken die tegen Jeruzalem zijn opgerukt, van jaar tot jaar zullen opgaan om zich neer te buigen voor de Koning, de HEERE van de legermachten, en om het Loofhuttenfeest te vieren.
17 Het zal geschieden dat er geen regen zal vallen op hem die uit de geslachten van de aarde niet zal opgaan naar Jeruzalem om zich voor de Koning, de HEERE van de legermachten, neer te buigen.
18 Als het geslacht van de Egyptenaren, waarop geen regen is gevallen, niet zal opgaan en komen, dan zal de plaag komen waarmee de HEERE de heidenvolken zal treffen die niet zullen optrekken om het Loofhuttenfeest te vieren.
19 Dit zal de straf zijn voor de zonde van Egypte en de straf voor de zonde van alle heidenvolken die niet zullen opgaan om het Loofhuttenfeest te vieren.

Wonderlijk, vindt u niet, dat na de wederkomst, wanneer de HEERE Koning zal zijn over heel de aarde (Zacharia 14:9), allen van de heidenvolken die overgebleven zijn van de strijd om Jeruzalem – waarover het gaat in Zacharia 14 – jaarlijks zullen optrekken naar Jeruzalem om zich neer te buigen voor de Koning, de HEERE van de legermachten, om er het Loofhuttenfeest te vieren.

Op de volken die niet op zullen trekken om het Loofhuttenfeest te vieren, zal geen regen vallen. Het Loofhuttenfeest is dan met name bedoeld om zich voor de HEERE neer te buigen en Hem lof en eer te brengen.

Het is een geestelijke verrijking om de betekenis van het Loofhuttenfeest tot ons door te laten dringen. Ook wij zijn onderweg naar de finish, het einddoel, met de woorden van 1 Petrus 1:9: ‘…en verkrijgt het einddoel van uw geloof, namelijk de zaligheid van uw zielen’. Onderweg zijn ook wij afhankelijk van Zijn zegen en bescherming.
Het Loofhuttenfeest richt onze blik op de toekomst, op de wederkomst van de Heere Jezus. Dan wordt het Loofhuttenfeest een feest voor heel de wereld. Duizend jaar lang. Wat een feest zal dat zijn!

Dirk van Genderen

21 Reacties

 1. Troost Mijn Volk zegt:
  Geplaatst op donderdag 9 oktober 2014 om 19:50

  Sjalom allen,

  De eerste dag van het Loofhuttenfeest is voorbij. Een dag van heerlijk niets doen en genieten van het feit dat G’d ons de feestweek heeft gegeven. Met de loelav (bestaande uit een palmtak, beekwilg, mirtetak en een etrog) bewegen we al wuivend vanuit het oosten naar het westen en naar boven en naar beneden onder het uitspreken van een zegen. Zij die een zeer gammele loofhut hebben moeten vanwege de harde wind deze weer herstellen. Juist het broze geeft aan hoe de mens is voor G’d. In Israël is het een zeer aangename temperatuur om gewoon zeven dagen in de eigen loofhut te verblijven.

  Het Loofhuttenfeest werd in Israël gevierd en alle ingezetenen (vreemdeling die daar verkeerde) deelde in deze vreugde van rust. Dit feest heeft alles te maken met de gelovige uit de volken. De som van de vuuroffers gedurende die dagen vertegenwoordigden in aantal alle volksstammen van deze aarde. Geen exclusief feest maar inclusief voor de volken. De kinderen van Israël betaalden deze offers voor de volken. Dat geeft een extra dimensie daaraan: Yeshua betaalde als een geboren Jood voor de kinderen van Israël en de volkeren. Er zit meer diepgang in die voor velen onbekend is.

  Wie de dagorde van Abia kent kan uitrekenen dat Yeshua ten tijde van het Loofhuttenfeest is geboren. Tijdens dat feest werd voor een week brood gebakken en in linnen doeken gewikkeld in een forse broodmand voor de hele week. In de loofhut worden verhalen verteld van de goedheid van G’d.

  Yeshua komt op de laatste dag van het Loofhuttenfeest in de tempel. Uit een gouden kruik wordt water uitgegoten. Vele duizenden zijn dan aanwezig en iedereen zijn stil om het kletterende water te horen. Dat wijst heen naar de regentijd in een dorstig land. Dan spreekt Yeshua luid en duidelijk hoorbaar lees Joh. 7:37). Hij de medearchitect van dit feest geeft er een extra dimensie aan die resulteert in de oproep die doorklinkt naar alle volken waarvan een deel aanwezig was in die dagen.

  Loofhuttenfeest? Ja, inclusief voor/met de volkeren!

 2. Hub.Eussen. zegt:
  Geplaatst op donderdag 9 oktober 2014 om 20:03

  In mijn jeugdjaren (1950-er jaren) mochten wij hier in het R.K. zuiden niet eens de bijbel lezen, ik wil zwijgen van het Oude Testament. Ik lees nu voor het eerst wat deze Joodse feesten: o.a De Grote verzoendag, het loofhuttenfeest, inhouden. Buiten het aanbidden van God, lees ik veel traditionele, maar vooral rituele joodse gebruiken. Nou moet ik wel zeggen, dat in de Katholieke kerken ook veel traditionele rituele feesten worden gehouden. Maar ik vind toch het belangrijkste, nu wij in de eindtijd leven, dat wij ons Christen-zijn in PRAKTIJK moeten brengen.
  Een heel goed voorbeeld geeft de nieuwe Paus Franciscus. Hij roept op tot naastenliefde en eenvoud en geeft zelf het voorbeeld. Inmiddels zijn in Limburg al 17 Franciscusgroepen met 170 Vrijwilligers waaronder ook veel niet kerkelijke. Deze niet kerkelijken zijn geraakt door het charisma van de Paus en het voorleven van het Christen-zijn van deze Paus. Voor mij is hij een goed voorbeeld van de PRAKTIJK-CHRISTEN. Hub.

 3. Moi (CDA-lid) zegt:
  Geplaatst op vrijdag 10 oktober 2014 om 13:08

  Het valt mij op dat de effectenbeurzen uit angst voor een nieuwe economische recessie wereldwijd al aan het dalen zijn sinds 8 oktober. Ook worden de monetaire stimuleringsmaatregelen beperkt. Zal dit Sabbatsjaar van Israël voor de wereld uitdraaien op het uit elkaar spatten van het huidige financiële en monetaire systeem waarna er één wereldmunt zal worden ingevoerd welke zal uitdraaien op het merkteken van het beest uit Openbaringen 13?

 4. jantje zegt:
  Geplaatst op zaterdag 11 oktober 2014 om 15:20

  Dirk, dank voor je schrijven voor de mooie en minder mooie berichten. Je kunt steeds meer zien dat de wereld zit te wachten op een goede leider!!! Maar we zien steeds aan de Tekenen dat de Here Jezus spoedig weerkomt. We blijven werken zo lang het dag is om de mensen van de Here Jezus te vertellen van zijn grote daden!!!!! JEZUS IS Overwinnaar!!! Shalom Dirk Gods Zegen voor je werk en je Gezin *****

 5. San zegt:
  Geplaatst op zaterdag 11 oktober 2014 om 17:52

  In deze dagen vlak voor de komst van de Here Jezus, is het nodig dat wij werken aan de redding van zielen en het bijstaan van hen die in nood zijn. De dagen worden voor velen steeds moeilijker en volgend jaar zal het nog moeilijker zijn. Voor sommigen zal het een hopeloze situatie zijn en ik denk bijvoorbeeld aan bijstandsmoeders met kinderen die niet aan de slag kunnen komen. Dat Nederland zo is afgezakt is ook een teken aan de wand. Het anti-Israelbeleid heeft zo gevolgen voor de Nederlandse staatsburger al zullen velen dat niet erkennen dat de oorzaak een anti-Israelbeleid is. De wereld steunt en kreunt en vervalt steeds meer tot een totale anarchie met allerlei dreigingen in binnen- en buitenland van Islamitische groeperingen.
  Dit moet fout aflopen en de vraag is alleen wanneer zal het tot een uitbarsting komen. Van mij mag de Here Jezus komen alhoewel er nog velen zijn die ik graag zie dat ze nog in deze genadetijd tot geloof zullen komen.

  San

 6. Bert Loonstra zegt:
  Geplaatst op zaterdag 11 oktober 2014 om 18:18

  Vaak hebben wij als gelovigen in onze Heer Jezus niet begrepen wat een VOLHEID er in Zijn werk is, en hoe geweldig rijk en gezegend wij zijn in HEM!

  Zie Efeze 1:5 Hij heeft ons voorbestemd om als Zijn kinderen aangenomen te worden, door Jezus Christus, in Zichzelf,…..
  6 tot lof van de heerlijkheid van Zijn genade, waarmee Hij ons begenadigd heeft in de Geliefde.
  7 In Hem hebben wij de verlossing, door Zijn bloed,………..

  10 om in de bedeling van de volheid van de tijden alles weer in Christus bijeen te brengen, zowel wat in de hemel als wat op de aarde is.
  11 In Hem zijn wij ook een erfdeel geworden, wij, die daartoe voorbestemd waren, naar het voornemen van Hem Die alle dingen werkt overeenkomstig de raad van Zijn wil,
  12 opdat wij tot lof van Zijn heerlijkheid zouden zijn, wij, die al eerder onze hoop op Christus gevestigd hadden.
  13 ….. in Hem bent u ook, toen u tot geloof kwam, verzegeld met de Heilige Geest van de belofte,
  14 Die het onderpand is van onze erfenis,….

  * Wij, gelovigen in Christus, zijn als kinderen van God aangenomen!
  * Wij als christenen hebben het geheim van Gods wil leren kennen!
  * Wij zijn IN Christus!
  * Wij zijn tot lof van Zijn heerlijkheid!
  * Wij zijn verzegeld met de Heilige Geest!
  * Wij hebben de erfenis in Gods Koninkrijk!

  Zo kun je maar doorgaan, de hele brief aan de Efeziërs gaat over onze positie en onze autoriteit in Christus. Uit het geloof, door genade! Ef. 2:8.
  Joden en heidenen zijn één in Christus! Ef. 2:11-22.

  Waar gaat het dus om in de nieuwe bedeling? Het Nieuwe Testament?
  Zie ook Ef. 2:19 Zo bent u dan niet meer vreemdelingen en bijwoners, maar medeburgers van de heiligen en huisgenoten van God, 20 gebouwd op het fundament van de apostelen en profeten, waarvan Jezus Christus Zelf de hoeksteen is,….

  Wie zijn er dus geroepen? Wie zijn het lichaam van Christus?
  NIET het Joodse volk, maar: de gemeente uit Joden èn heidenen.

 7. Bert Loonstra zegt:
  Geplaatst op zaterdag 11 oktober 2014 om 19:10

  Met het bovenstaande stukje wil ik vanuit het Woord van onze God, dat volkomen betrouwbaar is, aantonen dat WIJ, als gemeente, het volk van God zijn.
  Wat houden we ons dan bezig met het vieren van Joodse feesten, die een schaduw zijn van het ware? Waarom plaatsen we ons weer onder een bedekking?
  Het gaat om Jezus alleen, HIJ is Degene die verhoogd is, verheerlijkt en wij, als gemeente, zullen met Hem regeren, in feite mogen we dat nu al doen.

  Nu geloof ik ook zeker, dat het Loofhuttenfeest nog wacht op zijn vervulling. Net als Pasen en Pinksteren zal het op de bestemde tijd door Jezus de Messias vervuld worden.
  Daarna zal heel de wereld het vervulde feest gaan vieren.

  Maar laten we ons in deze tijd speciaal richten op Jezus en op onze erfenis in Hem. God zal ook met de Joden klaarkomen – Israël zal zalig worden! – en op dat moment worden ze met één geweldige beweging overgezet in het Koninkrijk van onze Heer, Jezus de Messias.

  Nu, op dit moment, is de tijd van de volkeren nog niet voorbij. Israël komt weer aan de beurt, maar op Gods tijd.

 8. Ernst van Olffen zegt:
  Geplaatst op zaterdag 11 oktober 2014 om 19:51

  7. Loofhuttenfeest (Soekkot)en de betekenis voor ons (een studie)
  Tekstverwijzingen: Lev. 23: 33 – 44; Deut. 16: 13 –15; Zach. 14: 16 – 19; Joh. 7: 2 – 52.

  Te beginnen bij Lev. 23 lezen we:
  33 En de HERE sprak tot Mozes: 34 Spreek tot de Israëlieten: Op de vijftiende dag van deze zevende maand begint het Loofhuttenfeest voor de HERE, zeven dagen lang. 35 Op de eerste dag zal er een heilige samenkomst zijn; generlei slaafse arbeid zult gij verrichten. 36 Zeven dagen zult gij de HERE een vuuroffer brengen; op de achtste dag zult gij een heilige samenkomst hebben en de HERE een vuuroffer brengen; het is een feest, generlei slaafse arbeid zult gij verrichten.
  37 Dit zijn de feesttijden des HEREN, waarop gij heilige samenkomsten zult uitroepen, om de HERE een vuuroffer te brengen: brandoffer en spijsoffer, slachtoffer en plengoffers, naar het voorschrift voor iedere dag, 38 behalve de sabbatten des HEREN en behalve de gaven en al de gelofteoffers en al de vrijwillige offers, die gij de HERE geven wilt.
  39 Doch op de vijftiende dag van de zevende maand, wanneer gij de opbrengst van uw land inzamelt, zult gij zeven dagen het feest des HEREN vieren; op de eerste dag zal er rust zijn en op de achtste dag zal er rust zijn. 40 Op de eerste dag zult gij vruchten van sierlijke bomen nemen, takken van palmen en twijgen van loofbomen en van beekwilgen, en gij zult vrolijk zijn voor het aangezicht van de HERE, uw God, zeven dagen lang. 41 Gij zult het als een feest des HEREN vieren zeven dagen in het jaar, een altoosdurende inzetting voor uw geslachten; in de zevende maand zult gij het vieren. 42 In loofhutten zult gij wonen zeven dagen; allen die in Israël geboren zijn, zullen in loofhutten wonen, 43 opdat uw geslachten weten, dat Ik de Israëlieten in hutten heb doen wonen, toen Ik hen uit het land Egypte leidde: Ik ben de HERE, uw God. 44 Zo maakte Mozes de feesttijden des HEREN aan de Israëlieten bekend.

 9. Ernst van Olffen zegt:
  Geplaatst op zaterdag 11 oktober 2014 om 20:01

  7. Loofhuttenfeest (Soekkot)Deel 2 ende betekenis voor ons)
  Tekstverwijzingen: Lev. 23: 33 – 44; Deut. 16: 13 –15; Zach. 14: 16 – 19; Joh. 7: 2 – 52.

  Het zevende en laatste der feesten, het Loofhuttenfeest of “Feest der Inzameling” (Exodus 23: 16) symboliseert de “Voleinding”. Het is het beeld van het komende Vrederijk. In Deut. 16: 13 staat:
  ““Het Loofhuttenfeest zult gij zeven dagen vieren, wanneer gij de opbrengst hebt ingezameld van uw dorsvloer en van uw perskuip.”
  Zo lezen we in de daaropvolgende verzen:
  17 Driemaal in het jaar zullen al uw mannen voor het aangezicht van de Here HERE verschijnen.
  18 Gij zult het bloed van mijn slachtoffer niet met iets gezuurds offeren, noch zal het vet van mijn feestoffer de nacht overblijven tot de morgen. 19 Het beste der eerstelingen van uw bodem zult gij in het huis van de HERE, uw God, brengen. Gij zult een bokje niet koken in de melk van zijn moeder.

  In de tijd van Jezus werd het Loofhuttenfeest ook “het Feest” genoemd.
  In Joh .7: 37 – 38 lezen we:
  “En op de laatste, de grote dag van het feest, stond Jezus en riep, zeggende: Indien iemand dorst heeft, hij kome tot Mij en drinke! Wie in Mij gelooft, gelijk de schrift zegt, stromen van levend water zullen uit zijn binnenste vloeien”. (Johannes verklaart hierbij, dat de “Geest” er nog niet was!). (lees ook eens “de tempelbeek in Ezechiël 47).”
  20 Maar nu, Christus is opgewekt uit de doden, als eersteling van hen, die ontslapen zijn. 21 Want, dewijl de dood er is door een mens, is ook de opstanding der doden door een mens. Wat is het beeld van de “eersteling”? Paulus schrijft daarover in 1 Cor.15
  “22 Want evenals in Adam allen sterven, zo zullen ook in Christus allen levend gemaakt worden.”

 10. Waterlelie zegt:
  Geplaatst op zaterdag 11 oktober 2014 om 21:23

  De titel : heel de wereld zal straks het loofhuttennfeest vieren” is juist. En dan met nadruk op het woordje: straks
  Straks is niet… nu.
  Het lichaam van Jezus Christus de Opgestane Heer = het Levende Lichaam is nog op aarde.
  Zodra Het Lichaam is gevoegd bij haar Hoofd en het afval = dood lichaam, is achtergebleven, zullen de gieren zich daarop verzamelen.
  Dit is de beproeving voor Israël en de achtergebleven volkeren.
  De Here God zal Zijn volk tot Zich fluiten in de woestijn en dan tot haar hart spreken. De Deur der Hope staat voor haar open en Israël zal rouw bedrijven en zal niet meer spreken van: mijn baäl, maar JHWH! mijn man.
  Het 1000 jaar millennium zal aanbreken en de overgebleven volkeren zullen dan ( moeten ) het loofhuttennfeest vieren in het aardse Jeruzalem.
  Het land die geen gehoor geeft aan deze opdracht die zal een plaag over zich uit roepen.

  Dit gebeurt, straks.
  Not yet. But…..very soon.
  W/lelie

 11. Shalom zegt:
  Geplaatst op zondag 12 oktober 2014 om 17:15

  In Israel wenst men elkaar nu een Happy Sukot, zoals wij het Merry Christmas kennen. Zouden de christenen ook Happy Sukot moeten gaan zeggen in oktober..?

  Citaat Dirk: “En hoewel we in de Bijbel geen opdracht vinden aan de gelovigen uit de heidenvolken om het Loofhuttenfeest te vieren, is dit wel een duidelijke ondersteuning voor het Joodse volk, en tegelijk ook een getuigenis”.
  Ja, het is mooi en ook nodig dat je als christen de verbondenheid met Israel durft uit te spreken.
  Immers het heil is uit de joden. We kunnen niet om Israel heen!

  In Leviticus 23 staat : De HEERE sprak tot Mozes en zei: spreek tot de ISRAELIETEN en zeg wanneer ze het loofhuttenfeest moeten vieren. Israelieten (NIET DE HEIDENVOLKEN)…..staat er.
  In de evangelische kerk waar ik kom gaan begint men in januari al met de planning voor een vol weekprogramma loofhuttenfeest incl. loofhuttentocht enz. Dan worden o.a. Israelische liederen gezongen, er wordt gedanst, en men lijkt heel blij te zijn. Diezelfde mensen lopen de rest van het jaar bezoekers van de dienst voorbij en lijken helemaal niet zo blij te zijn. Ik vind dit moeilijk te combineren en bepaald niet uitnodigend om eens vaker te komen. Paulus schrijft dat we ons niet druk moeten maken over wat we wel en niet moeten doen vwb feestdagen, enz.
  Loofhuttenfeest wordt ons voorgehouden in het aards Jeruzalem dat nog moet komen. Nu, heden, kunnen wij Gods wil doen door ons te richten op de verkondiging van zijn genadevolle boodschap van verzoening met de mensheid. Zijn Koninkrijk kome zoals in de hemel, alzo ook op de aarde.
  Shalom

 12. lydia switters zegt:
  Geplaatst op zondag 12 oktober 2014 om 17:45

  Shalom

  In 1999 mocht ik het loofhutten feest vieren in Jeruzalem.
  Samen met Joodse mensen, uit vele landen in het Congres gebouw.
  Ook vierden wij het Heilig avondmaal
  Zo bijzonder was dit, een vooraf proef tot later!!

 13. Stadina zegt:
  Geplaatst op zondag 12 oktober 2014 om 23:42

  Bert Loonstra, Dank voor de duidelijke tekst, waar ik helemaal achter sta! Wat een rijkdom!

 14. J Rebel Brands zegt:
  Geplaatst op maandag 13 oktober 2014 om 21:33

  Ben dankbaar dat de abortus
  niet is door gegaan.
  En hoop voor haar te blijven
  bidden.
  Veel zegen op je werk Dirk
  J Rebel Brands

 15. Troost Mijn Volk zegt:
  Geplaatst op dinsdag 14 oktober 2014 om 15:07

  Sjalom allen,

  Uit uw reacties blijkt dat er op de een of andere wijze de vervangingstheologie aanwezig is. De Joodse feestdagen hebben hun rechtskracht niet verloren en zijn nimmer door G’d afgeschaft. Ook Yeshua houdt zich aan alle feesten die zijn ingesteld. De kinderen van Israël hadden zeer veel baat bij de wolkkolom die hen beschermde tegen de felle zonnestralen in de woestijn waar het zeer heet kon zijn. Zo lief had G’d mijn volk dat Hij hun dit wonder gaf. Ook in de nacht gaf de wolkkolom een helder licht. Voor velen is het nieuw om te horen dat een heerlijke schaduw ons beschermde en een stralend licht getemperd werd in de nacht. Wat waren we dicht bij G’d en wat was G’d dicht bij ons.

  Om ons er aan te herinneren kregen we de opdracht van G’d om op de gezette tijden dit feest te vieren. Alle feesten hebben een diepe betekenis gekregen, die voor de gelovigen uit de volken wat minder aanspreken of zeggen. Op elk feest ligt een hemelse glans die een beleving is voor de Messiasbelijdende Joodse gelovigen. Zij zien nog meer als anderen de diepte en rijkdom van dit feest en houden als getrouwe volgelingen van Yeshua deze in ere. Is dat een bedekking zoals onkies wordt opgemerkt? Nee, vanuit de verzoening die Yeshua heeft teweeg gebracht tussen G’d en mensen glanst elk feest voor ons. Het is schokkend dat men dat afdoet als zijnde onder de bedekking levend. Hoezo bedekking, waren de eerste gelovigen dan ook onder de bedekking toen men de feesten ging vieren? Willens en wetens heeft de vroege kerkelijke gemeenschap het Joodse volk verstoten en zich opgeworpen als de voortzetting van Israël. Triest dat juist geleerden in deze tijd gebonden zijn aan de kerkelijke dogma’s en tegen beter weten in menen dat het houden van nota bene onze eigen Joodse feesten.

  Een bedekking die de kerk over zich uitroept: Gelovigen die zich bij de Joden aansluiten mogen blijkbaar niet genieten van de glans die G’d op dit feest heeft gelegd.

 16. Waterlelie zegt:
  Geplaatst op dinsdag 14 oktober 2014 om 16:37

  De gelovigen van nu zijn burgers van een rijk in de Hemel. Hemelburger dus. Wij moeten !!bedenken!! de dingen die..BOVEN…zijn en niet die op de aarde zijn.

  Met en In Christus de Opgestane Heer zijn de gelovigen immers reeds meegenomen in de hemel.

  Inderdaad, wat een rijkdom. We kunnen en mogen daar niets aan af of toevoegen.

  W/lelie

 17. sandifort..lou zegt:
  Geplaatst op woensdag 15 oktober 2014 om 19:09

  Shalom troost. Ik ben een oude broeder die gelooft in DE GROTE Massjiach YESHUA ben ADONAI.
  Todah rabbah voor je woorden. HIJ ZEGENE en BEHOEDDE je en je dierbaren.

  Helaas zijn er nog velen die YESHUA LOS van ZIJN volk willen hebben.
  Maar de geschiedenis bewijst dat dat nooit mogelijk is.
  Shalom voor allen die dit lezen en overdenken. lou

 18. sandifort..lou zegt:
  Geplaatst op donderdag 16 oktober 2014 om 12:34

  Shalom Dirk en allen die dit lezen.

  Het geeft mij verdriet, dat er nog steeds broeders en zusters zijn, die niets begrijpen van wat de shaliach (apostel Shaul (Paulus) namens Yeshua door gaf aan de tot geloof gekomen goym.Hoezo bedekking bij het joodse volk??
  Lees de Romeinenbrief biddend, zoals broeder Dirk steeds weer doorgaf, en de brief aan de Efeziers 2, vanaf 11 tot 22.
  Door het grote bloedoffer van Yeshua mochten vanaf die tijd degenen die HEM aannamen als Massjiach
  zich medeburgers en medeerfgenamen noemen.
  Waarom is er nog steeds die kinnesinne tegenover het joodse volk??

  De kerkdogma’s zouden moeten worden herzien, er is nog steeds een enorme bloedschuld tegenover het joodse volk. Wie huilt hierom?
  Allen wijsheid toegebeden. Shalom in YESHUA HAMASSJIACH. Lou

 19. Peter Schilperoord zegt:
  Geplaatst op zondag 19 oktober 2014 om 18:39

  Geliefde broeders en en zusters,

  Als je… als man, met jouw vrouw en vijf of zes beeldschoon geklede kinderen, kunt wandelen door de straten van Jeruzalem, tezamen met andere grote gezinnen, terwijl er onverklaarbaar geen enkel kind wegloopt, al loopt wel iedereen door elkaar heen te spelen en te praten… de jongetjes met pijpekrullen en keppeltjes, de meisjes in jurk.
  Als je zo’n ordelijk gezinsleven kunt hebben, voor iedereen om te zien. Om te kijken en om bekeken te worden, dan ben je als man toch minstens een loofhut, geestelijk.
  Ik heb mij daar als Nederlandse marechaussee dit jaar 2014 intens over verbaasd.
  Wat een geestelijke RIJKDOM, mensen.
  Eenheden die niet uit elkaar vallen, daarin proef je de liefde van de God van Israël voor Zijn volk.

  Een dergelijke beschaving ben ik in Nederland, helaas, nog niet tegengekomen.

 20. Marita zegt:
  Geplaatst op zaterdag 3 oktober 2015 om 21:58

  Mooi stuk Dirk, alleen de bijbel geeft wel degelijk opdracht aan ‘alle’ gelovigen om het Loofhuttenfeest te vieren, omdat wij ingeënt zijn als gelovigen uit de heidenen op de edele olijf( Israël) Chag Sameach!

 21. Gerard Zwinkels zegt:
  Geplaatst op zaterdag 22 oktober 2016 om 14:55

  SHALOM LOOFHUTTENFEEST 2017
  Voor het 6de jaar ben ik hier in Israel om het loofhuttenfeest mee te vieren.
  De loofhut betekent voor mij het schuilen bij de Heere, maar ook het het voorbereiden voor de tijd die komen gaat, je toerusten. De Israelieten bereidden zich voor om het beloofde land binnen te gaan.
  Exodus 33-11 is een mooi voorbeeld, van Jozua; Maar zijn jonge dienaar Jozua [van Mozes] verliet de tent niet. Hij was er niet alleen om te schuilen maar ook voor de voorbereiding en de toerusting om het beloofde land binnen te trekken. Je ziet later dat hij een van de weinigen is die het land binnen trekt van de oude garde. Belangrijk is dat wij ons ook voorbereiden om wat komen gaat. Wat is dat?
  Nou, dat er stormen komen, zit er wel in. HIJ zal het doen in de Loofhut oftewel in je binnen kamer, Matheus 6-6. Ga in je binnenkamer. De schapen in de wei hebben het al door, als het weer omdraait gaan ze hun hok in.

Laat een reactie achter

0 / 350 woorden