Dirk van Genderen.NL

Columnist, publicist, spreker

De vreze des Heeren (25 reacties)

Geplaatst op donderdag 23 oktober 2014, 23:45 door Dirk A A

Wellicht knipperde u even met de ogen toen u de titel van deze bijdrage las. Voor sommigen zijn deze woorden heel vertrouwd, voor anderen zijn het antieke woorden die misschien nog dateren uit een ver verleden.
Toch kies ik bewust voor deze woorden. Woorden die zoveel zeggen. Woorden die mij dierbaar zijn. Woorden ook die veel kerken en gemeenten helaas niet meer herkennen.

Als onze kerken en gemeenten, ja, wij, als gelovigen, iets nodig hebben, dan is het wel de vreze des Heeren. Hierbij bedoel ik zeker niet dat we angst moeten hebben voor God, want de volmaakte liefde drijft de vrees uit,’ zegt 1 Johannes 4:18.
Ik bedoel veel meer het ontzag en de diepe eerbied voor God, Die heilig is en almachtig. Dan is de Heere Jezus niet je vriendje van om de hoek, maar dan besef je dat ook Hij de heilige is, je Heere en Heiland, als je Hem door genade mag kennen.

Veel christenen houden van vrolijke en gezellige samenkomsten. Het moet niet al te serieus, niet al te zwaar zijn. En spreek liever niet te vaak over zonde en heiligheid. Daar worden we onrustig van.
Toch kan het nodig zijn dat we onrustig worden. Juist het spreken over de vreze des Heeren bepaalt ons bij onze onheiligheid en bij de noodzaak van bekering en levensheiliging. Te snel sluiten we compromissen met de wereld en met de zonde.

Ik heb het christenen horen zeggen: ‘Het maakt niet uit hoe ik leef, al mijn zonden zijn toch al vergeven door de Heere Jezus.’ Maar wie zo spreekt, heeft nog niet werkelijk begrepen wat verlossing inhoudt. Want wie beseft wat het de Heere Jezus heeft gekost om je te redden, zal een steeds grotere afkeer van zonde en ongerechtigheid krijgen, omdat je weet dat je Hem verdriet doet als je zondigt.

De uitdrukking ‘vreze des Heeren’ kom je verschillende keren tegen in de Bijbel. Ik noem er enkele.
Job 28:28 zegt: ‘Maar tegen de mens heeft Hij gezegd: Zie, de vreze des Heeren, dat is wijsheid, en zich afkeren van het kwade is inzicht.’
Heel mooi is wat we lezen in Spreuken 19:23: ‘De vreze des HEEREN is ten leven.’
En Spreuken 14:27 zegt: ‘De vreze des Heeren is een bron van leven.’

De vreze des Heren heeft niets te maken met angst voor God, maar veel meer met eerbied en ontzag voor Hem. Dat geldt voor de wijze waarop we omgaan met Zijn Woord, maar ook voor ons leven met Hem en ons spreken over Hem, ook in onze samenkomsten.
Er is vaak zoveel oppervlakkigheid in ons geestelijke leven. Een werkelijke ontmoeting met de Heere kan dat in één keer veranderen.

De eigenwaarde van Jesaja, voorzover hij die nog had, ging in één moment aan diggelen toen hij de Heere zag zitten op een hoge en verheven troon (Jesaja 6). En misschien was Jesaja wel de meest rechtvaardige mens die toen op aarde leefde.
Serafs stonden boven de Heere. ‘De één riep de ander toe: Heilig, heilig, heilig is de HEERE van de legermachten; heel de aarde is vol van Zijn heerlijkheid’ (vers 3).
De deurpinnen in de drempels van de tempel schudden door de stem van hem die riep en het huis vulde zich met rook.

‘Wee mij, want ik verga!’ riep Jesaja uit, ‘ik ben immers een man met onreine lippen en woon te midden van een volk met onreine lippen. Mijn ogen hebben namelijk de Koning, de HEERE van de legermachten, gezien’ (vers 5).
Vervolgens kwam één van de serafs naar hem toe, met een gloeiende kool in zijn hand, die hij met een tang van het altaar had genomen en raakte daarmee zijn mond aan en zei: ‘Zie, deze heeft uw lippen aangeraakt. Zo is uw misdaad van u geweken en uw zonde verzoend’ (vers 7).

Een paar dagen geleden las ik in Ezechiël 3 over de verschijning van de HEERE aan Ezechiël. Bij hem zie je een vergelijkbare reactie als bij Jesaja.
‘Ik stond op en vertrok naar de vallei, en zie, daar stond de heerlijkheid van de HEERE, zoals de heerlijkheid die ik gezien had bij de rivier de Kebar. En ik wierp mij met mijn gezicht ter aarde. Toen kwam de Geest in mij en deed mijn op mijn voeten staan…’ (vers 23 en 24a).

Deze zelfde soort reacties kom je ook in het Nieuwe Testament tegen wanneer mensen een ontmoeting hebben met de Heere Jezus. In Lucas 5 lezen we over de wonderbare visvangst. De discipelen hebben heel de nacht gevist en niets gevangen. Wanneer de Heere Jezus, nadat Hij vanuit de vissersboot de schare heeft toegesproken, tegen Simon Petrus zegt dat hij naar diep water moet varen en de netten moet uitwerpen, protesteert Petrus eerst, maar zegt dan: ‘Op Uw woord zal ik het net uitwerpen.’

Even later blijkt dat het net zo vol vissen zit, dat ze hulp nodig hebben van anderen om het net met de vissen binnen te halen. Als Simon Petrus dat ziet, valt hij neer voor de knieën van Jezus en zegt: ‘Heere, ga weg van mij, want ik ben een zondig mens’ (vers 8).
Even later krijgt Simon Petrus dan de opdracht: ‘Wees niet bevreesd, van nu aan zult u mensen vangen’ (vers 10).

Wanneer Johannes op Patmos de Heere Jezus ziet in Zijn heerlijkheid en majesteit, valt hij ‘als dood aan Zijn voeten.’ Dan legt de Heere Zijn rechterhand op hem en zegt: ‘Wees niet bevreesd, Ik ben de Eerste en de Laatste, en de Levende, en Ik ben dood geweest en zie, Ik ben levend tot in alle eeuwigheid. Amen’ (Openbaring 1:17 en 18).

Wanneer we een ontmoeting met de Heere Jezus hebben, laat dat ons niet onberoerd. Dat raakt je tot in het diepst van je hart. Dan besef je: Hij is de Heilige. Misschien roep je dan ook wel uit ‘Heilig, heilig, heilig is Hij’. Een ontmoeting met Hem kan je voorgoed veranderen. Dan besef je ook dat je met Hem geen spelletje kunt spelen.

In feite deden Ananias en Saffira dat. Over hen lezen we in Handelingen 5. Dat is een lastige geschiedenis. Ananias en Saffira verkochten hun eigendom – misschien wel een boerderij – en brachten een deel van de opbrengst bij de apostelen. Hun zonde was dat zij deden alsof ze de hele opbrengst aan de apostelen, aan de gemeente, aan God schonken, terwijl ze in het geheim een deel achterhielden. ‘Waarom toch hebt u met elkaar afgesproken de Geest van de Heere te verzoeken,’ zegt Petrus tegen Saffira.

Toen Ananias en Saffira dood waren neergevallen voor de voeten van de apostelen, ‘kwam er grote vrees over heel de gemeente en over allen die het hoorden’ (vers 11). Ze beseften nu dat God, Die Zijn Zoon had gezonden om Zijn leven voor hen te geven, en ook Zijn Heilige Geest in hen had gegeven, zulke zondige daden niet zou tolereren.
Even later, in Handelingen 9:31 lezen we dan: ‘De gemeenten dan in heel Judea, Galilea en Samaria hadden vrede en werden opgebouwd; en zij wandelden in de vreze des Heeren en de vertroosting door de Heilige Geest en namen in aantal toe.’

Ook de apostel Petrus spreekt over de vreze des Heeren. ‘En als u Hem als Vader aanroept Die zonder aanzien des persoons naar ieders werk oordeelt, wandel dan in de vreze des Heeren, gedurende de tijd van uw vreemdelingschap,
in de wetenschap dat u niet met vergankelijke dingen, zilver of goud, vrijgekocht bent van uw zinloze levenswandel, die u door de vaderen overgeleverd is,
maar met het kostbaar bloed van Christus, als van een smetteloos en onbevlekt Lam’ (1 Petrus 1:17-19).

Het hoort bij elkaar: We hebben de Heere Jezus van harte lief, omdat Hij ons eerst heeft liefgehad en tegelijk hebben we een diepe eerbied en ontzag voor Hem. De schrijver aan de Hebreeënbrief – wellicht Paulus – brengt dit treffend onder woorden, Hebreeën 12:26-29:

Zijn stem bracht indertijd de aarde aan het wankelen. Nu echter heeft Hij openlijk verkondigd: Nog eenmaal zal Ik niet alleen de aarde, maar ook de hemel doen beven.
Dit ‘nog eenmaal’ duidt op de verandering van de dingen die kunnen wankelen als van dingen die gemaakt zijn, opdat de dingen die onwankelbaar zijn, zouden blijven.
Laten wij daarom, omdat wij een onwankelbaar Koninkrijk ontvangen, aan de genade vasthouden en daardoor God dienen op een Hem welgevallige wijze, met ontzag en eerbied.
Want onze God is een verterend vuur.

Let erop dat de woorden in het laatste vers een citaat zijn van Deuteronomium 4:24. De bewoordingen hier in het Nieuwe Testament zijn bijna nog krachtiger dan in het Oude Testament. Heilige vrees voor God wordt vaak ook zichtbaar in opwekkingen. Zo schreef Dancan Campbell ooit:

‘Ik ken mensen op de velden, anderen bij hun weefgetouwen, die zo overweldigd waren door de vreze des Heeren dat ze uitgestrekt op de grond werden gevonden. Iemand die de hand van God op hem had gevoeld, zei: ‘Het gras onder mijn voeten en de rotsen om me heen lijken te roepen: ‘Vlucht naar Christus, neem de toevlucht tot Hem.’
Deze bovennatuurlijke verlichting door de Heilige Geest leidde velen in de Hebriden Opwekking tot een zaligmakende kennis van de Heere Jezus Christus, nog voordat zij in de buurt van een opwekkingsbijeenkomst waren. Als de kerk iets nodig heeft, is het wel dit bewustzijn van God. De vreze des Heeren is het begin van de wijsheid. Dit kunnen wij niet bewerken met onze inspanningen, dit moet naar beneden komen, bij God vandaan. Ik verlang er zeer naar dat deze heilige aanwezigheid in ons midden zal komen. We beseffen niet hoezeer we dat nodig hebben.’

Dirk van Genderen

25 Reacties

 1. Moi (CDA-lid) zegt:
  Geplaatst op vrijdag 24 oktober 2014 om 9:25

  “Ik heb het christenen horen zeggen: ‘Het maakt niet uit hoe ik leef, al mijn zonden zijn toch al vergeven door de Heere Jezus.’ Maar wie zo spreekt, heeft nog niet werkelijk begrepen wat verlossing inhoudt. Want wie beseft wat het de Heere Jezus heeft gekost om je te redden, zal een steeds grotere afkeer van zonde en ongerechtigheid krijgen, omdat je weet dat je Hem verdriet doet als je zondigt.”

  Zijn die ‘christenen’ die zeggen: ‘Het maakt niet uit hoe ik leef, al mijn zonden zijn toch al vergeven door de Heere Jezus’ dan wel werkelijk wedergeboren? Het kan toch niet zo zijn dat iemand die pretendeert wedergeboren te zijn, vrolijk op zijn oude zondige voet door blijft leven? Want nu ik de Heere Jezus als mijn Verlosser en Heer heb aangenomen, is mijn zondige adamsnatuur met Hem meegekruisigd.

 2. Peter Schilperoord zegt:
  Geplaatst op vrijdag 24 oktober 2014 om 13:45

  Wie voor zichzelf de Bijbel eens doorleest, zal merken dat het Woord een verhaal vertelt.
  Ook zal men verbaasd zijn over de vele bijbelcommentaren die men heeft gehoord (de invloeden van buitenaf). Ook stuit men onvermijdelijk op heel veel dingen die nieuw zijn, onbegrijpelijk en vreemd.
  Zo blijft de Statenvertaling voor velen een gesloten boek, vanwege het antieke taalgebruik. Maar ook de topografie van het oude Israël is voor de meesten onbekend. Dit geeft dan weer de bijbelkritiek gereedschap om het Woord van God te ondermijnen, om ons op een dwaalspoor te leiden. Daarom: bijbelstudies lezen is goed, maar zelf het Boek eens ter hand nemen, kan ook geen kwaad, bedenkend dat het is geschreven voor boeren en vissers en soldaten, ongeletterde handwerkslieden, kooplieden, enz.
  Zalig degenen die de tijd kunnen vinden en de rust om dat boek eens door te lezen, omdat er, merkwaardig, ook heel veel helemaal niet moeilijk is.
  Zo trof het mij dat God omgang heeft met mensen, terwijl ik werd verondersteld te geloven dat zoiets niet kan (!).
  ‘De vreze des Heeren’ is dan ook aanwezig bij mensen die een idee hebben van Wie HIJ is, hoe Hij denkt en werkt en Zijn plannen uitwerkt. In geval van twijfel kan men Zijn aangezicht zoeken in gebed, om in een soort dialoog Zijn wil te zoeken. Uiteraard geschiedt dit in de meest beleefde van alle hoffelijke omgangsvormen.
  Maar na verloop van jaren, toen hardnekkige problemen niet tot een oplossing kwamen, heb ik eindeloos ruzie met Hem gemaakt, zoals ook Jacob streed met God – en (in de overwinning) ‘Israël’ werd genoemd.
  In een vergelijkbaar conflict nam de God van Israël mijn levenswerk aan, te Yemin Mosje in Jeruzalem, in het diepe levende licht van een Skekina Gloriah.

 3. Troost Mijn Volk zegt:
  Geplaatst op vrijdag 24 oktober 2014 om 14:02

  Sjalom Dirk,

  Als de mens nadert naar G’d denk ik direct aan Adam en Eva. Tussen de regels lees je door hoe G’d hen benadert door te vragen: dag Adam, dag Eva hoe was jullie dag? We lezen daar dat de mens bevreesd is voor G’d omdat zij Zijn gebod hebben overtreden. G’d kende de overtreding en het erkennen van die overtreding geeft een opening voor het belijden van schuld. Vrees is ontstaan door een overtreding, het bewust zijn daarvan en het onzekere van de gevolgen.

  We kennen de afloop van het gesprek tussen G’d en onze grootouders. G’d is het die van Zijn schepping houdt en die niet prijsgeeft. Het was goed, ja zeer goed geschapen. U weet het wel: G’d heeft met de aangewezen boom een grens bepaald als een privébezit op de aarde. Alles staat de mens ter beschikking met een duidelijke zichtbare grens. Het is G’ds genade geweest om Zijn schepping in stand te houden en een reddingsplan was er al van voor de grondlegging van deze wereld. De mens is geen marionet die precies doet wat hem wordt opgedragen: het bouwen en bewaren van de aarde. Dat was onze eerste taak. Die grens zijn we allemaal inbegrepen overgegaan. Het bouwen is ontaard in roofbouw en uitputting van deze aarde. In de Tora worden leefregels gegeven voor de landbouw die nog steeds heilzaam zijn.

  Vrees heeft ook een andere kant in zich: op welke wijze treed ik G’d en de ander tegemoet. Wat staat er tussen ons in? Vaak is dat de zonde waarom nog geen vergeving is gevraagd. Dat kan beangstigend zijn én is dat ook in het besef dat daarover gesproken moet worden. Hoe is de reactie van G’d op het handelen van de mens: Hij gaf Zijn eigen Zoon Yeshua over om de mensheid te redden.

  Vrees heeft ook het karakter van gepaste eerbied zoals vader Abraham Genesis 18) Leefregels zie Deuteronomium 6:24.

  Psalm 145 wordt wekelijks in de synagoge geciteerd, vers 19 is de sleutel die G’d ons aanreikt.

 4. San zegt:
  Geplaatst op vrijdag 24 oktober 2014 om 20:26

  Dirk, dit was ook een van de dingen waar ik licht over heb gezocht: Wat is de vreze des Heeren? Sommige gelovigen gaan heel vertrouwelijk met God om maar als er te veel menselijke gevoelens een rol gaan spelen, dan gaat dat ten koste van een ontzag en eerbied voor Zijn ontzagwekkende majesteit. Jezus noemt God: ABBA, Vader (Markus 14:36). Ik heb van een geleerde man gehoord, dat ABBA ook Pappa zou kunnen betekenen. Maar in de context van de vreze des Heeren lijkt mij die betekenis niet passend en zou ik zeggen dat ABBA gewoon Vader betekent maar dan als teken van een kennen van de Vader en zou ik mij niet kunnen voorstellen dat ABBA, Pappa betekent. God is een heilig God en daarom passen menselijke gevoelens mijne inziens niet in dit plaatje van vertrouwelijk met God omgaan.

  San

 5. Corstiaan zegt:
  Geplaatst op zaterdag 25 oktober 2014 om 12:06

  Hier kan ik alleen maar amen op zeggen. Zeker als ik de laatste zinnen nogmaals lees.

 6. Peter van der Mey zegt:
  Geplaatst op zaterdag 25 oktober 2014 om 15:59

  Beste Dirk, dank je wel. Je hebt hier op een voortreffelijke wijze onder woorden gebracht waar ik al jaar en dag voor strijd: het eerbiedig gebruik van de Naam van onze Here Jezus. Zegt ook de psalmist niet (29:2): “Geeft de HERE de heerlijkheid van Zijn Naam”. En dat doe je volgens mij niet door, als je het over de Here Jezus hebt, te spreken over “Jezus”, zo zonder meer. Op zijn minst zou je toch “Jezus Christus” moeten zeggen, lijkt me. Of zoals Paulus door de band zegt: “Christus”.
  De Naam van God (JHWH) werd door de Staten Vertalers uit eerbied vertaald met HEERE, hetwelk door de latere vertalingen werd overgenomen met HERE of HEER.
  De Joden, die van ouds bij uitstek doordrongen waren van de heiligheid van God, spraken de Naam der namen zelfs niet uit, maar lazen “Adonai” waar “JHWH” geschreven stond. Als nu God Zich in de Here Jezus geopenbaard heeft (gedurende 33 jaar) als mens, geeft het toch geen pas om nu maar over “Jezus” te spreken, alsof Hij onzer één is.
  De Here Jezus is God (de Vader, de Zoon en de Heilige Geest is toch één?!), waarom wordt dan wel de naam “JHWH” eerbiedig gebezigd, en wordt de Here Jezus van Zijn eer beroofd, omdat Hij zogezegd “onze vriend” zou zijn.
  Dirk, ik ben net als Mozes “zwaar van tong”, en jouw stukje zegt e.e.a. heel duidelijk, waar ik bij gelegenheid graag gebruik van zal maken. Ik wens jou en je gezin God’s Zegen toe.
  Peter van der Mey

 7. San zegt:
  Geplaatst op zaterdag 25 oktober 2014 om 18:39

  Uiteindelijk ziet God het hart aan en niet de vorm van de woorden. Zelfs niet eens of iets grammatisch klopt.Wij hebben te doen met den barmhartige God.

 8. Peter Schilperoord zegt:
  Geplaatst op zaterdag 25 oktober 2014 om 19:33

  Oei, een lelijke schrijffout!
  De laatste woorden van reactie no. 2 moeten zijn: Shekinah Gloriah. Helaas vind ik dit woord in een concordantie niet terug.
  Bedoeld wordt natuurlijk ‘de aanwezigheid’, of Heerlijkheid Gods, in de wolkkolom boven het verzoendeksel van de ark des verbonds in de tabernakel in de woestijn.
  De God van Israël gaf door middel van Zijn aanwezig zijn in de wolk, ‘s nachts als een licht, leiding aan Zijn volk (dat op wonderbare wijze was ontkomen aan de slavernij in Egypte).
  Om het volk vertrouwd te maken met Zijn wegen, gaf God gedetailleerde aanwijzingen voor de inrichting van een tempeldienst. Evangelisten verwijzen dan graag naar het offer dat Jezus vele eeuwen later zou gaan brengen.
  Maar Jezus was nog niet geboren. Ook was het volk nog niet verlost uit satans macht. De tocht door de woestijn werd dan ook niet een succesverhaal. Sterker nog, eindigde in een tragedie, door ongehoorzaamheid aan de Almachtige, hetgeen bestraft werd met deportaties en verbanning uit het Beloofde Land.
  Vergrijp ik mij (als christen) nu aan Joods cultureel erfgoed?
  Nee. Jezus kwam niet om het Joodse geloof “uit te schakelen”, maar om te vervullen. De verlossing in Zijn Geest bevat dan ook alle kenmerken van de priesterdienst in de Tabernakel.
  Deze orde beleven wij met onze leden in dienst gesteld van de gerechtigheid, als een levende tempel voor de Heilige Geest. De orde, zoals beschreven in Leviticus, was goed. Jezus heeft precies die orde tot volmaaktheid gebracht. Ik bied mijn excuses aan voor de schrijffout.

 9. Marieke zegt:
  Geplaatst op zaterdag 25 oktober 2014 om 22:45

  Dirk, hier kan ik alleen maar ‘amen’ op zeggen. Met jou bid ik er ook voor dat de kerk zich weer de ware ‘vreze des Heren’, ontzag voor de Heiligheid van God, bewust zal worden.

 10. Wim J zegt:
  Geplaatst op zondag 26 oktober 2014 om 7:42

  Godvrezendheid יִרְאַת אֱלֹהִים‎

  Sinds de zondeval zocht de natuurlijke mens niet meer de Hoop, bij Gods Woord, d.w.z. Zijn gesproken Woord, waar Mozes, de Profeten, de andere schrijvers in de Bijbel en de laatste Apostelen [1Cor4:9 HSV] kracht uit putten en kon deze ook niet meer ten volle waarnemen,
  Tenzij deze mens leert luisteren, te weten, bij Israëls God rust en zekerheid vindt; Jer16:19-21 !! Klaagl3:21-33 enz.

  Diens verwachting leren bijstellen, kan ten diepste alleen bij en vanwege Jeshua’s gerechtigheid;
  Hij als geen ander had en heeft de positie ingenomen, om de verdwaalde mens a.h.w. terug te fluiten, terug te roepen tot Zichzelf, zoals Hij als geen ander ook Gods heiligheid en wijze van vervullen openbaar heeft gemaakt, Hij als geen ander G E H O O R Z A A M D E in woorden en daden aan het Zoonschap, zoals God als Vader Zichzelf openbaarde, sinds Mozes geroepen werd, om Gods Zoon, het beloofde Zaad van de vrouw uit te leiden, naar de woestijn, de bergen, de wildernis en eenzame plaatsen, waar de verbijsterde mens door Gods werken[daden] tot rust gebracht zal worden te horen, te verstaan, hoe/dat Gods beloften, verder reiken, dan een natuurlijke mens aan eigen horizon zou kunnen waarnemen; 1Cor2:9: “Maar het is zoals geschreven staat: Wat geen oog heeft gezien en geen oor heeft gehoord en in geen mensenhart is opgekomen, dat is wat God bereid heeft voor hen die Hem liefhebben.”

  Helaas heeft de herz. Staten vertaling Hebr5:7 niet zuiver weergegeven, het Griekse ευλαβεια Str.Nr H2124 eulabeia, betekent niet direct angst, maar drukt eerder uit, hoe Jeshua vanuit een ander hart alles uitvoerde wat Hij als Mensenzoon uitvoerde in opdracht van Zijn hemelse Vader.

  Hebr 2:15-16: [naar de ordening van Melchizedek:] Die in de dagen Zijns vleses, gebeden en smekingen tot Dengene, Die Hem uit den dood kon verlossen, met sterke roeping en tranen geofferd hebbende, en verhoord zijnde uit de vreze[Nr.H2124]. Hoewel Hij de Zoon was, nochtans gehoorzaamheid geleerd heeft, uit het geen Hij heeft geleden.

 11. Annelies zegt:
  Geplaatst op zondag 26 oktober 2014 om 23:09

  Beste Dirk,

  Goed artikel en duidelijk geschreven.
  Zal, zoals ik wel vaker doe, een Tweet (met rechtstreekse link naar je artikel) plaatsen.

  Hartelijke groet,
  Annelies

 12. Marco zegt:
  Geplaatst op dinsdag 28 oktober 2014 om 3:07

  Sjalom beste mensen,
  laten we G’ds Woord zelf laten spreken.

  Deuteronomium 11

  26 Besef goed, vandaag stel ik u voor de keuze tussen zegen en vloek.
  27 Zegen, als u gehoorzaam bent aan de geboden van de HEER, uw God, zoals ik ze u vandaag voorhoud. 28 Vloek, als u zijn geboden niet gehoorzaamt……………….

 13. Sjouke zegt:
  Geplaatst op dinsdag 28 oktober 2014 om 18:14

  Hartelijk dank Dirk, voor de uitleg van de bijzondere uitdrukking ‘de vreze des Heeren’.
  Deze uitleg komt op uit het Woord van God, de Bijbel. Dat merk je!
  In Psalm 25 : 13 staat een rijke belofte: Wie is de man die de HEERE vreest?
  Hij onderwijst hem in de weg die hij moet kiezen. Gods zegen toegebeden.

 14. Hub.Eussen. zegt:
  Geplaatst op dinsdag 28 oktober 2014 om 19:21

  50 Jaar lang heb ik de preken (“met het opgestoken vingertje”) in de R.K.Kerken moeten aanhoren, ook over: De vreze des Heeren. Vele schuldgevoelens bleven in mijn hart zitten, ondanks de persoonlijke biecht. Ik bleef dus met neergebogen hoofd steeds naar de Heere kijken.
  31 Oktober 1999 (Reformatiedag) is mijn bevrijdingsdag geworden. In het diepte van mijn geloofscrisis had ik een bijzondere “opwekking” (zoals jij dit benoemt, Dirk), tot een zaligmakende kennis van de Heere Jezus Christus. Vanaf toen ben ik Hem als mijn verlosser en leidsman gaan liefhebben. Niet meer Hem zien met het opgestoken vingertje maar met de rechterhand om je schouder. Hij is nu mijn BESTE vriend geworden. En ZIJN boodschap blijf ik herhalen: Wij moeten ons Christen-zijn meer laten zien, horen en daadwerkelijk in praktijk brengen, vooral nu wij in de eindtijd leven. Heb u naaste lief gelijk uw zelf, in alle opzichten. Hub.

 15. Willy zegt:
  Geplaatst op woensdag 29 oktober 2014 om 18:14

  Br. Hub. Eussen, uw reactie vond ik de mooiste van dit artikel! ‘de vreze des Heeren’.

 16. Hub.Eussen. zegt:
  Geplaatst op donderdag 30 oktober 2014 om 11:08

  Br. Willy,

  Bedankt voor de korte, maar voor mij zeer bemoedigende reactie.

  P.S. Beste mensen, ik weet niet of jullie meegedaan hebben aan de nationale-bijbelquiz op T.V. van de week? Nou, ik had een dikke ONVOLDOENDE. Maar ik vind dit helemaal niet erg, als ik maar een dikke VOLDOENDE krijg, voor het in PRAKTIJK brengen van de bijbel, als ik later bij Petrus aan de hemelpoort sta. Hub.

 17. Troost Mijn Volk zegt:
  Geplaatst op donderdag 30 oktober 2014 om 17:06

  Sjalom Peter,

  De geschiedenis van mijn volksgenoten zou ik niet als “cultureel erfgoed” willen benoemen. Wij dragen dat de eeuwen door en voegen geschiedenis toe.
  De tocht door de woestijn was het moment dat mijn volksgenoten het dichtste bij G’d leefden en dat wij ook daar struikelden én mochten opstaan om voort te gaan naar het beloofde land. Vele malen struikelen bracht ons in ballingschap. Vanuit de Thora wisten wij dat dit zou gebeuren. Verbanning is zo definitief en dat wordt ons niet voorgehouden. De terugkeer is altijd open geweest als de straf was uitgediend. In de Thora staan genoeg voorbeelden die wij aanschouwelijk onderwijs noemen. Onze Yeshua kwam om ons te onderwijzen. Velen van mijn volk zijn Hem gevolgd en ook nu komen mijn volksgenoten tot erkenning van Yeshua.

  * * * *

  Sjalom Hub,

  Wat een vreugde is er in uw leven gekomen. Een deksel is van u afgevallen waardoor er ruimte is ontstaan om op een goede wijze om te gaan met opeengestapelde schuldgevoelens. Alles mag neergelegd worden bij Yeshua en “het is gewoon verboden” om wat wij aan Zijn voeten hebben neergelegd als “persoonlijke bagage” weer mee te nemen.

  Yeshua kwam met een uitgestrekte hand naar mijn volk toe. Zijn woorden waren direct en vanuit de diepte werden alle Thoraprincipes door Hem verklaard. Zij, die Hem tegenspraken, kregen een eerlijke terechtwijzing met als doel om hen terug te brengen naar G’d van mijn vaderen. (Als ik preek gebruik ik niet het opgestoken vingertje, uitleg en onderwijs zijn primair in de Joodse traditie, die uitlopen op een vraaggesprek).

  Heerlijk is het dat de uitgestrekte hand van Yeshua te ervaren. Zo én met vele anderen gaat u op weg naar het huis waarin G’d vele woningen heeft.

 18. Lies zegt:
  Geplaatst op donderdag 30 oktober 2014 om 19:07

  De vreze des Heren is om met Hem rekening te houden in het dagelijks leven en met Hem in gesprek te zijn zoals God ook met Adam en Eva sprak in het Paradijs van voor de zondeval. Ook vandaag wil God met ons samen zijn door tijd voor Hem te nemen in gebed en Bijbellezing. Dat betekent relatie met de Vader, de Zoon en de Heilige Geest!
  In Johannes 14: 23 zegt Jezus: Indien iemand Mij liefheeft, zal hij mijn woord bewaren en mijn Vader zal hem liefhebben en Wij zullen tot hem komen en bij hem wonen.

 19. Wim J zegt:
  Geplaatst op vrijdag 31 oktober 2014 om 6:50

  Shalom Hub. Eussen
  Het volgende is niet als kritiek bedoeld, maar als aanvulling en waarschuwing, hoe invloedrijk verwarringen zijn in ‘het christendom’, zoals ook openbaar gekomen is, in de dagen van Messias’ aanwezigheid, 2000 jaar geleden: 1Petr2:1-9a
  Over mythologie van ‘Petrus aan de hemelpoort’ lezen we uiteraard niet in de Bijbel.

  Wel is dit IN, wegens spraakgebruik dat zo oud is, als ‘dat alle wegen naar Rome zouden leiden’, waarmee bedoeld wordt: er zijn veel manieren om je doel[in ons geval, voor eeuwig bij en met God leven] te bereiken / de uitkomst is ‘altijd’ hetzelfde.
  Maar geestelijk gezien, is zij als brug naar Babel. Niemand zal er protest aantekenen, wanneer geponeerd wordt door leiderschap, “het doet er niet toe, wat Gods Naam is”.

  De Nieuwe B. vertaling over Matt16:18, neemt haar lezers mee in de gedachte dat Yeshua, gezegd zou hebben: [na diens belijdenis]…, jij bent Petrus, de rots waarop ik Mijn Kerk zal bouwen, en de poorten van het dodenrijk zullen haar niet kunnen overweldigen. https://www.debijbel.nl/

  Maar Jeshua verwees direct, naar God als de Herder Israëls, waar ook Mozes naar verwees [wat wel het lied van Mozes genoemd wordt in Deut32:4,13,15,18,30.
  Vers 4 “Hij is de Rots, Wiens werk volmaakt is,
  want al Zijn wegen zijn één en al recht.
  God is waarheid en geen onrecht;
  rechtvaardig en waarachtig is Hij.”
  M.a.w. aan Zijn woorden [Einddoel], behoeven we niet te twijfelen, noch is aanpassing mogelijk.

  verzen 31,37 verduidelijken, dat zelfs ook toen in de woestijn, een andere rots méér populair was.

  Ook Petrus heeft e.e.a. wat de vertalers ‘dachten’, niet zo verstaan, toen hij later nog eens bij de les geroepen werd in Joh21:15-19,22. Lees anders het eerste hoofdstuk van zijn brief; 1Petr1: t/m vers 25.

  Bovengenoemde ‘vertalers’, hebben misschien gedacht aan hiërarchie, die geschriften [commentaren] over Gods Woord moeten bewaken, of een bepaalde stoel… of iets om onder de wetenschap van theologen ter discussie te stellen, de komende tijden zullen ook dat moeten onthullen.

 20. Hub.Eussen. zegt:
  Geplaatst op vrijdag 31 oktober 2014 om 17:33

  Br. Wim J
  Uw reactie is niet als Kritiek bedoeld zegt U, maar wel, lees ik, als een Waarschuwing en in mijn beleving weer met “het opgestoken vingertje”. Want mijn verhaal over Petrus aan de Hemelpoort, is maar een symbolisch verhaal, want daar is maar één die over ons zal oordelen, en dat is de Here zelf. Maar ik neem aan dat iedereen zal begrijpen wat ik bedoel met mijn symbolisch verhaal: Hoe hebben wij ons Christen-zijn daadwerkelijk in praktijk gebracht en daar worden wij op beoordeeld later. Hub.

 21. Willy zegt:
  Geplaatst op vrijdag 31 oktober 2014 om 19:48

  Br. Hub. Eussen, u hebt weer gelijk. Het is geen kritiek maar altijd komt er weer ‘dat vermanende vingertje’ aan te pas. U hebt de vergelijking van Petrus aan de Hemelpoort gewoon spreekwoordelijk bedoeld, ik begrijp dat wel, anderen menen er weer allerlei argumenten tegenover te moeten stellen. Men noemt dat ook wel ‘politiek, in dit geval dan Bijbels, correct zijn’. Gelukkig kijkt God heel wat ruimer…….Hij houdt van ons, hoe dan ook! Een lieve groet van uw zuster Willy

 22. Hub.Eussen. zegt:
  Geplaatst op zaterdag 1 november 2014 om 11:09

  Zuster Willy,
  Nogmaals bedankt voor de bemoedigende woorden en lieve groeten. Ik wist niet dat u een zuster was van de zelfde Here. Hub.

 23. Thea zegt:
  Geplaatst op zaterdag 1 november 2014 om 13:42

  Beste Hub en Willy. Het gaat toch niet om onze prestaties, het gaat om het offer wat Christus voor ons heeft gebracht. Hem komt alle eer toe!!

 24. Willy zegt:
  Geplaatst op donderdag 6 november 2014 om 12:26

  ‘Thea’, ik denk niet dat het woord ‘prestaties’ in dit geval van toepassing is, het gaat hier namelijk om een zienswijze. U lijkt ook een ‘vermanend’ vingertje te hebben……

 25. Dirk Steen zegt:
  Geplaatst op maandag 10 november 2014 om 13:49

  Br. Wim J #19 : “… jij bent Petrus, de rots waarop ik Mijn Kerk zal bouwen, en…”. Hier is, volgens mij, sprake van een subtiele woordspeling op/over ´Petrus´ (Grieks petros = kleine steen) en “steen” (Grieks Petra = Fundament). Jezus Christus is de (Hoek)Steen van Israel.

  ST JOHN 1:42 “And he brought him to Jesus. And when Jesus beheld him, he said, Thou art Simon the son of Jona: thou shalt be called Cephas, which is by interpretation, A stone”. >>> In NBG is dat Johannes 1:43 !!!

  1 CORINTHIANS (3:9-11) en 10 : 4 And did all drink the same spiritual drink: for they drank of that spiritual Rock that followed them: and that Rock was Christ.

Laat een reactie achter

0 / 350 woorden