Dirk van Genderen.NL

Columnist, publicist, spreker

31 oktober: De Bijbel is brandend actueel (19 reacties)

Geplaatst op vrijdag 31 oktober 2014, 8:08 door Dirk A A

Vandaag, vrijdag 31 oktober, herdenken we de Reformatie. Op deze dag spijkerde Luther zijn 95 stellingen op de deur van de Slotkapel van Wittenberg. De Bijbel ging weer open.
Als we vandaag onze Bijbel openen, zullen we ontdekken hoe brandend actueel de Bijbel anno 2014 nog steeds is. Tal van Bijbelse profetieën worden momenteel voor onze ogen vervuld.

1. Wat allereerst opvalt wanneer we de honderden profetieën in de Bijbel lezen, is dat velen gaan over Israel en over het Joodse volk. Wanneer iemand je vraagt: ‘Bewijs maar dat de Bijbel waar is,’ dan zou je daarop kunnen wijzen.

De haat tegen Israel, die altijd aanwezig is, spitst zich meer en meer toe op Jeruzalem. De Palestijnse leiders hebben de afgelopen weken hun mensen aangemoedigd aanslagen te plegen in de Joodse hoofdstad. Ze hebben 31 oktober uitgeroepen tot ‘Dag van woede’ in Jeruzalem.
Buitengewoon laf was de aanslag van een Palestijn op de bushalte in Jeruzalem, waarbij een baby van drie maanden en een jonge vrouw om het leven kwamen. Een andere Palestijn probeerde in Jeruzalem de Joodse rabbi Jehudah Glick, die al lange tijd ijvert voor de mogelijkheid om te mogen bidden op de Tempelberg, te doden. Glick is zeer ernstig gewond en wordt behandeld in het Shaare Zedek Ziekenhuis; zijn toestand lijkt gelukkig iets te verbeteren. De dader is door de Israëlische politie gedood.

Het is momenteel zeer onrustig in de stad, die de Palestijnen deze week opnieuw uitriepen tot hun hoofdstad. Maar Jeruzalem blijft de stad van God, gegeven aan het Joodse volk. Meer dan ooit is het noodzakelijk om te blijven bidden voor de vrede van Jeruzalem.

Toch moet deze ontwikkeling ons niet verbazen. In de Bijbel is het al voorzegd dat de haat tegen Jeruzalem richting het einde, richting de wederkomst van de Heere Jezus, verder zal toenemen. Het zal gebeuren, hoe vreselijk het ook is.
Zacharia 12:2 en 3: ‘Zie, Ik ga Jeruzalem maken tot een bedwelmende beker voor alle volken rondom, ja, ook tegen Juda zal het gaan bij de belegering van Jeruzalem.
Op die dag zal het gebeuren dat Ik Jeruzalem zal maken tot een steen die moeilijk te tillen is voor al de volken. Allen die hem optillen, zullen zichzelf zeker diepe sneden toebrengen, en al de volken van de aarde zullen zich tegen haar verzamelen.’

2. Al meer dan tweeduizend jaar geleden heeft God vele malen voorzegd dat het volk Israel, dat over de hele wereld verstrooid zou worden, terug zal keren naar hun eigen land. Eén van deze profetieën vinden we in Jeremia 16:14-16:
‘Daarom, zie, er komen dagen, spreekt de HEERE, dat er niet meer gezegd zal worden: Zo waar de HEERE leeft, Die de Israëlieten uit het land Egypte geleid heeft,
maar: Zo waar de HEERE leeft, Die de Israëlieten uit het land in het noorden en uit al de landen waarheen Hij hen verdreven had, geleid heeft. Ik zal hen terugbrengen in hun land, dat Ik hun vaderen gegeven heb.
Zie, Ik ga boden tot vele vissers zenden, spreekt de HEERE, dat zij hen moeten opvissen. En daarna zend Ik boden tot vele jagers, dat die hen moeten opjagen van elke berg en elke heuvel, en uit de kloven van de rotsen.’

Geen mens kan dit feit ontkennen. Een deel van het aan Abraham toegezegde land is weer in bezit van Israel en het Joodse volk keert terug naar hun eigen land, al meer dan een eeuw lang.
Het land dat in de loop van de afgelopen eeuwen was veranderd in een puinhoop en wildernis, groeit en bloeit.

3. Wonderlijke ontwikkelingen vinden er momenteel plaats in de moslimwereld. Door felle onderlinge strijd is er paniek en onzekerheid. Veel moslims zijn teleurgesteld in de islam en zijn op zoek naar de waarheid en staan open voor het Evangelie. Tal van hulpverleners uit landen als Irak, Syrië en Jordanië melden dat heel veel moslims tot geloof in de Heere Jezus komen. Stort God Zijn Geest ook daar uit, gedachtig aan de woorden van Petrus in zijn Pinksterpreek: ‘En het zal zijn in de laatste dagen, zegt God, dat Ik zal uitstorten van Mijn Geest op alle vlees…’ (Handelingen 2:17).

4. In Israel komen opmerkelijk veel Joodse mensen tot geloof in de Heere Jezus, Yeshua, de Messias. Ik geloof dat dit de ritselingen van de Heilige Geest zijn, richting het moment dat ‘heel Israel zalig zal worden’ (Romeinen 11:26). Vol verwachting zien we uit naar de volledige vervulling van deze woorden.

5. Ik denk aan de verkondiging van het Evangelie wereldwijd. Tweeduizend jaar geleden sprak de Heere Jezus al in Zijn eindtijdrede: ‘En dit Evangelie van het Koninkrijk zal in heel de wereld gepredikt worden tot een getuigenis voor alle volken; en dan zal het einde komen’ (Mattheus 24:14).
Nu zijn deze woorden kort bij hun vervulling. Bijna in heel de wereld is het Evangelie gebracht. Deze woorden worden in onze dagen werkelijkheid.

6. Een zorgwekkende ontwikkeling is de toenemende haat en vijandschap tegen christenen. Het is afschuwelijk wat er gebeurt in landen als Irak en Syrië, waar terroristen van de Islamitische Staat (IS) niets liever lijken te doen dan onschuldige mensen, onder wie vele christenen, te vermoorden, soms door onthoofding of kruisiging.
Ook dit is voorzegd. De Heere Jezus sprak: ‘Zij zullen de handen aan u slaan en u vervolgen, door u over te leveren in synagogen en gevangenissen en u zult voor koningen en stadhouders gesteld worden omwille van Mijn Naam.
En dit zal u overkomen. Opdat u zult getuigen’ (Lukas 21:12 en 13).

7. In de eerste verzen van 2 Timotheüs 3 wordt voorzegd dat in de laatste dagen zware tijden zullen aanbreken. De mensen zullen ‘liefhebbers van zichzelf zijn, geldzuchtig, grootsprekers, hoogmoedig, lasteraars, hun ouders ongehoorzaam, ondankbaar, onheilig, zonder natuurlijke liefde, onverzoenlijk, kwaadsprekers, onmatig, wreed, zonder liefde voor het goede, verraders, roekeloos, verwaand, meer liefhebbers van zingenot dan liefhebbers van God’ (vers 1-4).
Dit is een tamelijk nauwkeurige tekening van de samenleving van vandaag, met zijn vrije seksuele moraal en de ik-gerichtheid. In deze tijd leven we. Het zijn de laatste dagen, het zijn zware tijden voor hen die trouw willen blijven aan God en aan Zijn Woord.
Soms kun je je voelen als Lot in Sodom. In 2 Petrus 2 lezen we over hem dat hij ‘leed onder de losbandige levenswandel van normloze mensen (…) want deze rechtvaardige, die in hun midden woonde, heeft dag in dag uit zijn rechtvaardige ziel gekweld bij het zien en horen van hun wetteloze daden…’ (vers 7 en 8).

8. Om niet in mineur te eindigen, wijs ik ten slotte nog op Mattheus 25. Juist in deze tijd zijn er velen die gehoor geven aan de oproep van de Heere Jezus om hulp te verlenen aan mensen in nood. Waar ze zich ook bevinden. In de vluchtelingenkampen in Syrië en Irak, in de sloppenwijken in Rio de Janeiro of in de door ebola getroffen gebieden in West-Afrika. Het zijn de Barmhartige Samaritanen van onze tijd. Zij verdienen onze steun, onze gebeden en ze roepen ons op tot navolging.

Eenmaal zullen ze van de Heere Jezus te horen krijgen: ‘Kom gezegenden van Mijn Vader, beërf het Koninkrijk dat voor u bestemd is vanaf de grondlegging van de wereld.
Want Ik had honger en u hebt Mij te eten gegeven; Ik had dorst en u hebt Mij te drinken gegeven; Ik was een vreemdeling en u hebt Mij gastvrij onthaald.
Ik was naakt en u hebt Mij gekleed; Ik ben ziek geweest en u hebt Mij bezocht; Ik was in de gevangenis en u bent bij Mij gekomen’ (Mattheus 25:34-36).

Dirk van Genderen

19 Reacties

 1. Troost Mijn Volk zegt:
  Geplaatst op vrijdag 31 oktober 2014 om 10:22

  Sjalom allen,

  Velen onder u zien de profetieën aangaande mijn volksgenoten in vervulling gaan. Bij het herboren worden van Israël leefde de bevolkingsgroepen dicht bij elkaar met een bindende factor was de noeste arbeid voor het dagelijkse brood. De taal en cultuur liggen zeer dicht bij elkaar. Het Joodse deel maakt slim gebruik van technische middelen en het zorgvuldig omgaan met water en grondstoffen ontstond er een ongekende welvaart, waarbij de gehele bevolking baat had. Dat trok mensen uit heel andere culturen aan die van deze welvaart wilden profiteren. Lange tijd ging dat goed en gunde men elkaar die ruimte. De hogere levensstandaard is een basis voor afgunst(die overigens van alle tijden is)om dat toe te eigenen.

  Het gezapige nostalgische handelen is omgeslagen naar rationeel werken wat als een cultuuromslag wordt ervaren. De vermengingen die plaats vinden zorgen voor een cultuuromslag. Je kunt haast niet meer spreken over broedervolkeren vanwege die vermenging die leiden tot kleurloosheid. Opponenten maken daar heel handig misbruik van. Zo ontstaat een kruitvat wat spontaan kan ontploffen en duizenden slachtoffers maakt.

  G’d laat vanuit Zijn woord zien dat de mensheid zal verkillen. Het ene volk zal tegen het andere opstaan. Ondanks dit van alle tijden zo is, zien we het verhevigen. Frappant is dat iedere strijdgroep een gezamenlijke slogan heeft: de vernietiging van de Joden in Israël. Wie voorheen geen vijand had krijgt er een vanuit een ideologie aangewezen. Hoe actueel is de Bijbel als je Psalmen naleest over het razen van vijanden naar Israël.

  Israël is vaak de eerste die hulp verleend en dat niet uit gastvrijheid maar als een plicht. Israël is de enigste plaats waar G’d Zijn volk wil hebben en we zien het voor onze ogen gebeuren. De laatste grote profetieën zullen in vervulling gaan. Dat impliceert ook dat de oordelen waarover de Bijbel spreekt eveneens in vervulling gaan.

  Niemand staat neutraal in deze wereld het is een voor of tegen. De boodschap van G’d gaat de wereld door en gaat ook door islamitische landen en zal haar doel bereiken.

 2. Dirk Steen zegt:
  Geplaatst op vrijdag 31 oktober 2014 om 16:17

  1 SAMUEL 17 : 49 And David put his hand in his bag, and took thence a stone, and slang it, and smote the Philistine in his forehead, that the stone sunk into his forehead; and he fell upon his face to the earth.
  50 So David prevailed over the Philistine with a sling and with a stone, and smote the Philistine, and slew him; but there was no sword in the hand of David.
  51 Therefore David ran, and stood upon the Philistine, and took his sword, and drew it out of the sheath thereof, and slew him, and cut off his head therewith. And when the Philistines saw their champion was dead, they fled.

  1 SAMUEL 19 : 8 And there was war again: and David went out, and fought with the Philistines, and slew them with a great slaughter; and they fled from him.

  1 SAMUEL 23 : 2 Therefore David inquired of the Lord, saying, Shall I go and smite these Philistines? And the Lord said unto David, Go, and smite the Philistines, and save Keilah.

 3. San zegt:
  Geplaatst op vrijdag 31 oktober 2014 om 20:24

  Inderdaad Dirk, christenen gaan steeds meer lijden vanwege hun geloof. Ik heb zelf de indruk dat ik niet serieus genomen word op de psychiatrie, omdat ik geloof. Het roept zelfs haat en gevloek op bij de mensen. De duivel zit achter mij aan omdat ik vrijmoedig van mijn geloof getuig. Op korte termijn moet ik gaan verhuizen en dan ben ik van plan om meer tijd met God en de Bijbel door te brengen. Dat is de manier om staande te blijven in deze tijd. Je sterken in de Here. Hoevelen weten van het Evangelie maar weigeren het serieus te nemen? Dat is zo tragisch, dat je denkt er is niets aan de hand en het blijkt dat de Bijbel gelijk heeft en hen een eeuwig oordeel staat te wachten. Je doet er haast niets tegen behalve dat je voor ze kan bidden.
  Er staat een mooie tekst in Prediker 7:29. “…..Alleen, zie, dit heb ik gevonden: dat God de mensen oprecht gemaakt heeft, maar zij hebben vele uitvluchten gezocht….”(HSV). En Romeinen 1:20. “… Want de dingen van Hem, die onzichtbaar zijn, worden sinds de schepping van de wereld uit Zijn werken gekend en doorzien, namelijk en Zijn eeuwige kracht en Zijn Goddelijkheid, zodat zij niet te verontschuldigen zijn…….”.(HSV) Voor sommige mensen is het gewoon onwil tegen het Evangelie.
  Ik ga ervan uit dat er maar weinigen behouden zullen zijn, omdat de Bijbel dat zo zegt. Maar wie gelooft en het kost hem niets om Jezus te volgen, dan vermoed ik dat hij zichzelf maar nogeens met onderzoeken of hij een waarachtig geloof heeft, anders is hij verwerpelijk, zie 2 Korinthe 13:5 (HSV)

 4. Job zegt:
  Geplaatst op zaterdag 1 november 2014 om 9:24

  Waar Luther mee begonnen is, is goed geweest. Wat alleen jammer is, is dat hij de christelijke feesten die door keizer Constantijn zijn ingevoerd, met foute motieven, heeft over genomen.
  Het zou goed zijn als we de Bijbelse door G’d ingestelde feesten weer zouden gaan houden. Dan zouden we nog meer begrijpen van de Profetische waarden van deze feesten.
  We zouden nog meer begrijpen van de tijd waar we in leven.
  We zouden nog meer Israël tot steun zijn.
  Israël is op dit moment het enige land te wereld dat de Bijbelse, door G’d ingestelde feesten en hoogtijdagen houdt.
  Shalom.

 5. Erik zegt:
  Geplaatst op zaterdag 1 november 2014 om 16:20

  De vervolging door de Anti-Christ, zijnde de roomse kerk, is al eeuwen gaande. De paus wil alle gelovigen onder rome scharen, lees maar zelf wat voor onzinnige berichten vanuit het Vaticaan komen. De paus heeft zich verheven boven God, wie zei dat toch ook in de Bijbel, kan even niet op zijn naam komen, maar het begint met een ‘s’ ?

 6. jochanan zegt:
  Geplaatst op zaterdag 1 november 2014 om 16:42

  Willen we niet iets te graag denken dat we in de allerlaatste dagen zitten?
  Duidelijk, er is grote onrust in de wereld, maar dat neemt niet weg dat we zomaar een aantal teksten kunnen nemen en dan kunnen concluderen dat Zijn komst aanstaande is. Ik wil een paar puntjes geven om tot nadenken te stemmen.
  Hand 2:17 verwijst naar Joël 2:28-32, bij het uitstorten van de Geest staan meer zaken vermeld, zoals wonderen in de hemel en op de aarde…. Waar zijn deze?
  Rom11:26, het ganse behoud is nadat de verharding over Israël, a.g.v. de volheid der heidenen, ‘volledig’ zal zijn weggenomen. Hoe fijn het ook is dat Joden nu tot geloof in Christus Jezus mogen komen, het betreft nog steeds een enkeling en niet Israël als geheel.
  Matt24:14, kort bij zijn vervulling? Beseffen we goed dat het hier gaat om de prediking van het komende vrederijk, wat destijds nabij was en binnenkort weer actueel gaat worden, pas dan zal God Zijn volk (Israël) uitsturen, om dit te prediken. Dat het evangelie in het nu over de wereld gebracht is dat enkel verlossing te vinden is in Christus Jezus heeft echt een andere nadruk/inhoud.
  Luk21:12+13, we betrekken deze teksten zo gemakkelijk op onszelf, maar het gaat toch echt in eerste instantie over de kinderen Israëls.
  2Tim3 en 2Petr2:2; laten we ook hier de context niet vergeten en dan wordt duidelijk dat Paulus het hier heeft over christenen, zoals u wilt ‘naamchristenen’, heeft! Het is dus niet zozeer de samenleving buiten, maar juist van binnenuit de christenheid!
  Ik zou zeggen; beproef de dingen die verschillend zijn (Fil1:10)

 7. wim verwoerd zegt:
  Geplaatst op zaterdag 1 november 2014 om 19:57

  Fijn Dirk dat je zoveel aandacht vraag voor de situatie van het Joodse volk m.n. Jeruzalem. Wie het ziet, die ziet het en zal met je meebidden.
  Ik zou graag een opmerking willen maken over het Evangelie dat ‘nu bijna in heel de wereld gebracht is. Maar weet je niet dat Paulus al op VIER plaatsen schrijft dat het Evangelie in zijn tijd al in de hele wereld is gebracht. Lees maar in Kol 1: 6 en 23 en 2 Tim. 4:17 en Rom 10:18
  Het Woord der waarheid..vs. 6 hetwelk tot u gekomen is, gelijk ook in de gehele wereld (kosmos) vs. 23. Indien gij maar blijft…van de hope des Evangelies, dat gij gehoord hebt hetwelk gepredikt is onder al de creature, die onder de hemel is.
  2 Tim. De Heere heeft mij bekrachtigd… en alle heidenen (volken ethos) zouden horen…”
  Rom 10:18 Hebben zij het niet gehoord? Ja toch, hun geluid is over de gehele aarde uitgegaan, en hun woorden tot de einden der wereld.”
  Dus dit station op weg naar “het Wederkomststation” dat velen nog steeds denken dat we dat niet bereikt hebben, omdat alle volken het Evangelie nog niet hebben gehoord is al gepasseerd.
  Goed om te weten, toch?

 8. Ernst van Olffen zegt:
  Geplaatst op zaterdag 1 november 2014 om 20:15

  Hoe droevig ook, is het ook een lachertje!! Heb je OOK gekeken naar welke kant die moslims met hun achterwerk naar toe bidden?? En wat betreft er nu in en om Jeruzalem gebeurt. Psalm 83 vertelt er van:

  2God, houd u niet stil,
  zwijg niet, God, zie niet onbewogen toe,
  3uw vijanden roeren zich,
  trots heffen uw haters het hoofd.

  4 Tegen uw volk smeden zij een complot,
  ze spannen tegen uw lieveling samen,
  5 en zeggen: ‘Kom, wij verdelgen dit volk,
  Israëls naam zal nooit meer worden genoemd.’

  6 Zij hebben samen plannen gesmeed
  en zich tegen u verenigd:
  7de tenten van Edom en de Ismaëlieten,
  Moab en de zonen van Hagar,

  Het is de moeite waard om de hele Psalm te lezen!! De Moslims zullen zichzelf nog veel meer tot een lachertje maken:

  18Laat hen beschaamd staan, in verwarring raken
  en eerloos verloren gaan, voorgoed.
  19Dan zullen zij weten dat uw naam HEER is,
  dat u alleen de Allerhoogste bent op aarde.

  ER IS OOK een TOTDAT!!!! (woorden van Jezus)
  Lucas 21: 24
  “24 … en zij zullen vallen door de scherpte des zwaards en als gevangenen weggevoerd worden onder alle heidenen, en Jeruzalem zal door heidenen vertrapt worden, TOTDAT de tijden der heidenen zullen vervuld zijn.”
  Laten wij ons niet misleiden door de vele “onheilsprofeten”!! Vaak denk ik aan het feit dat ALLE 10 maagden waren ingeslapen!! Dus ook de wijze, die voor voldoende olie (= Heilige Geest!) voor hun lampen hadden gezorgd! Blijf wakker en verheug je over wat hierna komt!! Bruiloftsmaal! Hebben we daarnaar niet ons hele leven verlangd?

 9. Ernst van Olffen zegt:
  Geplaatst op zaterdag 1 november 2014 om 21:59

  De overwinning is aan Jeruzalem!!
  Zach. 12 (vervolg)
  “6Te dien dage zal Ik de stamhoofden van Juda maken als een vuurbekken tussen het hout, en als een vuurfakkel tussen de garven; dan zullen zij rechts en links alle natiën in het rond verteren; en Jeruzalem zal blijven voortbestaan op zijn eigen plaats, te Jeruzalem.7Ook zal de Here de tenten van Juda allereerst verlossen, opdat de trots van het huis van David en van de inwoners van Jeruzalem zich niet verheffe tegen Juda.8Te dien dage zal de Here de inwoners van Jeruzalem beschutten, en wie onder hen struikelt, zal te dien dage zijn als David, en het huis van David als God, als de Engel des Heren voor hun aangezicht.9Te dien dage zal Ik zoeken te verdelgen alle volken die tegen Jeruzalem oprukken.”

 10. joke zegt:
  Geplaatst op zaterdag 1 november 2014 om 23:40

  De tien Maagden sliepen allemaal, kan het misschien zo zijn dat de 5 wijze maagden Gods Woorden/Thora in gehoorzaamheid hielden en het getuigenis van Yahshua Ha Massiach hadden

 11. Elizabeth Bussing zegt:
  Geplaatst op zondag 2 november 2014 om 16:03

  Hij wordt nog moede nog mat, zijn verstand is niet te doorgronden. Maar wie de Here verwachten, putten nieuwe kracht. Jesaja 40
  Sta op, wordt verlicht, want uw licht komt en de heerlijkheid van de Here gaat over u op. Wat zie duisternis zal de aarde bedekken, en donkerheid de natien, maar over u zal de Here opgaan en zijn heerlijkheid zal over u gezien worden. Jesaja 60 (prachtige, heerlijke beloften)
  He’s got the whole world in His hand.

 12. A. Klein (vd Eindtijdbode) zegt:
  Geplaatst op zondag 2 november 2014 om 19:28

  Voor de liefhebber…
  Op bijgaande link zijn “De 95 stellingen van Luther” na te lezen: https:\/\/www.elg-stadskanaal.nl/95stellingen.html#een/

 13. Wim J zegt:
  Geplaatst op maandag 3 november 2014 om 8:26

  Wanneer blijkt Gods Woord brandend actueel?

  Alléén door bekering, tot inkeer komen op grond van Gods Woord, wanneer een mensenkind persoonlijk zich laat gezeggen en toetst of deze dingen alzo geschieden! 1Cor14:32

  [of wanneer iemand zich toch meer focust op anders’ mening(en), anders dan Gods Woord onderwijst, bezig zijnd, zoals de natuurlijke mens waarheid verwacht uit ervaringen, of dit iets op zou leveren??? Lees aandachtig de context van Rom8:20!]

  Een nuttige raad, in eigen woorden weergeven:
  Menselijke kennis berust op kundigheid om iets in zich op te nemen; Gods Geest – van boven – vermag gelovigen meer te laten verstaan, d.w.z. duidelijker te maken!

  In de Bijbel zijn vele voorbeelden, die aantonen hoe brandend actueel Gods Woord was[Jes40-25-26!], één blijkt te zijn, zoals ook Israëls God ÉÉN en bovendien soeverein blijkt, terwijl ‘geleerden’[Openb2:4-6,14-15,24 hieraan ongestraft leken te kunnen sleutelen. Dan7:28;8:23-27!!

  Één van Jeshua’s kroongetuigen, t.b.v. andere volkeren, overtuigt waartoe hem barmhartigheid is bewezen, opdat Jeshua de Messias in hem al Zijn geduld zou tonen, tot een voorbeeld voor hen die later in Hem zouden geloven ten eeuwige Leven. 1Tim1:12-17 was overtuigd, hoe hij schouwspel was voor mensen en engelen en ten dode gedoemd; 1Cor4:9.

  Hij ging niet met de tijdgeest mede, zoals kerkvaders later zouden leren, uiteindelijk compromissen sluitend met machthebberij van deze wereld, degenen, die geestelijk overwicht dachten te kunnen vestigen, op grond van eigen inzichten, dan wat in het oude Hebreeuwse Boek als de weg ten leven wordt voorgehouden; Micha6:8; immers: Openb20:12.

  2Cor4: Daarom, aangezien wij deze bediening hebben naar de barmhartigheid die ons bewezen is, verliezen wij de moed niet.
  Integendeel, wij hebben de schandelijke, verborgen praktijken verworpen; wij wandelen niet in bedrog en vervalsen ook niet het Woord van God, maar door het openbaar maken van de waarheid bevelen wij onszelf aan bij elk menselijk geweten, in de tegenwoordigheid van God.
  Maar in het geval, dat ons Evangelie nog bedekt is, dan is het bedekt in hen die verloren gaan.

 14. Dirk Steen zegt:
  Geplaatst op dinsdag 4 november 2014 om 12:59

  The “exact” center of the Bible says in PSALM 118:8 It is better to trust in the LORD than to put confidence in man. ( Between the shortest chapter of the Bible; PSALM 117, and the longest chapter of the Bible; PSALM 119 ). AND… how many chapters are there in the Bible ?!? Coincidence doesnot exist !

  ISAIAH 55:5 Behold, thou (Christ) shalt call a nation that thou (Israel) knowest not, and nations (the true Church in the last days) that knew not thee (were not personally acquainted with ancient Israel) shall run unto thee (shall gather Israel)) because of the LORD thy God (under the direction of the Lord), and for the Holy One of Israel; for he (Israel) hath glorified thee (God). (In the last days, Israel will be gathered, will return to God, and be saved.)

  Nevertheless the Lord seeth fit to chasten his people; yea, he trieth their patience and their faith.

  ISAIAH 55:12 For ye shall go out (from premortality to earth) with joy, and be led forth (to return home to God) with peace: the mountains and the hills shall break forth before you into singing, and all the trees of the field shall clap their hands (God´s creations rejoice as their role in helping man achieve exaltation is fulfilled).

  JEREMIAH 1:5 Before I formed thee in the belly I knew thee; and before thou camest forth out of the womb I sanctified thee, and I ordained thee a prophet unto the nations.

  Joke, MATTHEW 26 : 39 – 45 And he went a little further, and fell on his face, and prayed, saying, O my Father, if it be possible, let this cup pass from me: nevertheless not as I will, but as thou wilt. And he cometh unto the disciples, and findeth them asleep…

  Ernst, I saw it too ! https:\/\/www.israelvideonetwork.com/arab-palestinians-have-begged-youtube-to-remove-this-video VERY FUNNY AND STRANGE !!
  https:\/\/www.israelvideonetwork.com/the-time-to-rebuild-the-jewish-temple-is-upon-us

 15. Peter Schilperoord zegt:
  Geplaatst op woensdag 5 november 2014 om 3:34

  Passie bij de Klaagmuur. Wat schimmig verlicht staan daar duizenden Joden te bidden op de late avond. Een wat klaaglijk gezang bereikt mijn oren, doordringend, een geroezemoes waar grote kracht vanuit gaat.
  Ik denk dat Hashem zulk gebed in de open lucht wel verhoren wil, maar wat doet het er toe wat ik er van vind? Via de Arabische wijk ben ik bij de Kotel aangekomen en door ‘de security’ heen en ik besluit om onmiddellijk weer te vertrekken, via andere ‘security’ er weer uit, terug naar de soek met drommen Europese toeristen schuifelend over de gladde stenen.
  Voor soldaten en politieagenten is het heden van belang. Profetieën zijn erg belangrijk om inzicht te verwerven voor de komende duizend jaar, ‘security’ rekent met tienden van seconden in het heden… en is zelfs dan soms nog te laat, zoals onlangs bij de poging om rabbijn Glick te executeren. Beveiliging is heel erg in het heden en heeft daarom een heel bijzondere band met de Schepper van Wie wij weten dat Hij IS.
  Aan het bidden van de Joden bij de muur kan ik op dit moment niets toevoegen, terwijl er in “Eurabië” veel werk is te doen. Ik bid ook, of de HEER die ‘tienden van seconden’ wil zegenen, tot in dat bijzondere moment (een ondeelbaar ogenblik, punt des tijds) dat wij niets meer hoeven te doen, omdat het dan Zijn Geest zal zijn die leiding geeft aan ons korps.

 16. San zegt:
  Geplaatst op vrijdag 7 november 2014 om 0:18

  Gebed en het Woord zijn twee zijden van dezelfde munt. Als wij het Woord niet willen lezen, is ons gebed een gruwel staat er in Spreuken geschreven. Velen zeggen altijd bidden en werken. Maar dat staat er nergens. Als iemand het daarover heeft, dan mist hij waar ons leven om draait, namelijk om een diepere relatie met God op te bouwen en met Zijn Zoon Jezus Christus. Vanuit die houding is bijna alles geoorloofd. Het komt op de gehoorzaamheid aan. Dan wordt het volharden in het gebed en met je handen ijverig bezig zijn om allerlei werk op te pakken. Het enige wat God zal vragen, is of wij gehoorzaam zijn geweest, op de dag dat onze werken geoordeeld zullen worden.
  Gehoorzaamheid leren wij als wij de rust weten te waarderen, die van God komt. Door gehoorzaamheid aan God moet je radicaal breken met de duisternis. Zo was je vroeger maar nu niet meer. Het is niet makkelijk om je weg weten te vinden naar gezond functioneren. Maar die weg moeten wij allen gaan. Het lijkt makkelijk, maar probeer het eens om op een rustige dag om net als de Here Jezus te zijn. Een klein gebod overtreden is al de doodstraf. Vooral als het tegen de Koran is bedoeld. Als je wedergeboren bent, dan kan de Geest jou praktisch helpen door gedachten te binnen te brengen. Als je niet schuilt bij het bloed van Jezus, ben je kwetsbaar. Daarom hebben wij elkaar nodig en niet dat we visie die iemand heeft tegenover een andere plaatsen.

 17. Wim J zegt:
  Geplaatst op zondag 9 november 2014 om 23:13

  Waarde San
  Is het logisch, wat U schreef, dat gebed en het Woord[1*] twee zijden van dezelfde munt zijn?
  [1*ik mag dan naar Gen1 en Joh1, en zelfs naar Openb2:14 verwijzen en vele andere teksten]

  Ik ben mij bewust, dat ik nog in een sterfelijk lichaam, verblijf.
  Ik neem aan dat u voor uzelf hiermee instemt.

  Er waren eens gelovigen, die zich ook christen noemden: Hymenéüs en Filétus indertijd, die verdraaiden wat de waarheid hen duidelijk had kunnen maken en verkondigden dat zij reeds lichamelijk aan de opstanding deel hadden gekregen. lees hierover in 2Tim2

  Gebed komt voort uit eigen geest van de mens, die opmerkzaam is geworden…. Onderzoek wat u kunt verstaan uit 1Cor 2:11 “Want wie van de mensen kent de dingen van de mens, dan de geest van de mens, die in hem is? Zo kent ook niemand de dingen van God dan de Geest van God.”
  Lijkt mij zeer verhelderend en voor een ieder duidelijk.
  {tenzij iemand meent te moeten onderwijzen, dat de mens, God in zichzelf moet zoeken…; zo oud als Babylon is deze ‘gedachte’; in vele godsdiensten leidde dit tot uitersten en verwarringen.., zoals het negeren wat 1Cor2:11 en de context duidelijk maakt}

  Versta uit het verband, dat wij de waarheid, zoals en waarvan Gods Geest overtuigt, kunnen leren verstaan, vanwege Gods Genade en verzoening met God, op grond van wat [Christus Jezus] Mashiach Jeshua voor eens en voor eeuwig voor de mensheid en allereerst t.b.v. Zijn eigen uitverkoren volk heeft volbracht; zelfs blijft dit vaststaan, als Zijn getuigenis nog door niet allen is verstaan, of gehoord.

  Het onveranderlijke Woord van God, is door Gods heilige Geest geïnspireerd 2Petr1:19-21
  En sinds het einde der tijden vlees geworden [2*] verwekt; Hebr1:5

  [2* 1Timotheüs 3:16 En buiten alle twijfel, groot is het geheimenis van de godsvrucht {vrucht van Godswege}: God is geopenbaard in het vlees, is gerechtvaardigd in de Geest, is verschenen aan de engelen, is gepredikt onder de heidenen[natiën], is geloofd in de wereld, is opgenomen in heerlijkheid.]

 18. Anne zegt:
  Geplaatst op woensdag 7 januari 2015 om 8:51

  Hoe moslims ook bidden, maak deze mensen – onze medemensen – niet belachelijk, ook zij hebben Jeshua/de Heere Jezus nodig!

  Dit naar aanleiding van reactie 8…

  shalom

 19. Marian Koopman zegt:
  Geplaatst op zaterdag 28 februari 2015 om 17:51

  Eveneens op reactie 8. Psalm 83 spreekt boekdelen in onze tijd. Opdracht van Christus “Bid voor hen die u vervolgen, Zegen hen die u vervloeken.”

Laat een reactie achter

0 / 350 woorden