31 oktober: De Bijbel is brandend actueel

Vandaag, vrijdag 31 oktober, herdenken we de Reformatie. Op deze dag spijkerde Luther zijn 95 stellingen op de deur van de Slotkapel van Wittenberg. De Bijbel ging weer open.
Als we vandaag onze Bijbel openen, zullen we ontdekken hoe brandend actueel de Bijbel anno 2014 nog steeds is. Tal van Bijbelse profetieën worden momenteel voor onze ogen vervuld.

1. Wat allereerst opvalt wanneer we de honderden profetieën in de Bijbel lezen, is dat velen gaan over Israel en over het Joodse volk. Wanneer iemand je vraagt: ‘Bewijs maar dat de Bijbel waar is,’ dan zou je daarop kunnen wijzen.

De haat tegen Israel, die altijd aanwezig is, spitst zich meer en meer toe op Jeruzalem. De Palestijnse leiders hebben de afgelopen weken hun mensen aangemoedigd aanslagen te plegen in de Joodse hoofdstad. Ze hebben 31 oktober uitgeroepen tot ‘Dag van woede’ in Jeruzalem.
Buitengewoon laf was de aanslag van een Palestijn op de bushalte in Jeruzalem, waarbij een baby van drie maanden en een jonge vrouw om het leven kwamen. Een andere Palestijn probeerde in Jeruzalem de Joodse rabbi Jehudah Glick, die al lange tijd ijvert voor de mogelijkheid om te mogen bidden op de Tempelberg, te doden. Glick is zeer ernstig gewond en wordt behandeld in het Shaare Zedek Ziekenhuis; zijn toestand lijkt gelukkig iets te verbeteren. De dader is door de Israëlische politie gedood.

Het is momenteel zeer onrustig in de stad, die de Palestijnen deze week opnieuw uitriepen tot hun hoofdstad. Maar Jeruzalem blijft de stad van God, gegeven aan het Joodse volk. Meer dan ooit is het noodzakelijk om te blijven bidden voor de vrede van Jeruzalem.

Toch moet deze ontwikkeling ons niet verbazen. In de Bijbel is het al voorzegd dat de haat tegen Jeruzalem richting het einde, richting de wederkomst van de Heere Jezus, verder zal toenemen. Het zal gebeuren, hoe vreselijk het ook is.
Zacharia 12:2 en 3: ‘Zie, Ik ga Jeruzalem maken tot een bedwelmende beker voor alle volken rondom, ja, ook tegen Juda zal het gaan bij de belegering van Jeruzalem.
Op die dag zal het gebeuren dat Ik Jeruzalem zal maken tot een steen die moeilijk te tillen is voor al de volken. Allen die hem optillen, zullen zichzelf zeker diepe sneden toebrengen, en al de volken van de aarde zullen zich tegen haar verzamelen.’

2. Al meer dan tweeduizend jaar geleden heeft God vele malen voorzegd dat het volk Israel, dat over de hele wereld verstrooid zou worden, terug zal keren naar hun eigen land. Eén van deze profetieën vinden we in Jeremia 16:14-16:
‘Daarom, zie, er komen dagen, spreekt de HEERE, dat er niet meer gezegd zal worden: Zo waar de HEERE leeft, Die de Israëlieten uit het land Egypte geleid heeft,
maar: Zo waar de HEERE leeft, Die de Israëlieten uit het land in het noorden en uit al de landen waarheen Hij hen verdreven had, geleid heeft. Ik zal hen terugbrengen in hun land, dat Ik hun vaderen gegeven heb.
Zie, Ik ga boden tot vele vissers zenden, spreekt de HEERE, dat zij hen moeten opvissen. En daarna zend Ik boden tot vele jagers, dat die hen moeten opjagen van elke berg en elke heuvel, en uit de kloven van de rotsen.’

Geen mens kan dit feit ontkennen. Een deel van het aan Abraham toegezegde land is weer in bezit van Israel en het Joodse volk keert terug naar hun eigen land, al meer dan een eeuw lang.
Het land dat in de loop van de afgelopen eeuwen was veranderd in een puinhoop en wildernis, groeit en bloeit.

3. Wonderlijke ontwikkelingen vinden er momenteel plaats in de moslimwereld. Door felle onderlinge strijd is er paniek en onzekerheid. Veel moslims zijn teleurgesteld in de islam en zijn op zoek naar de waarheid en staan open voor het Evangelie. Tal van hulpverleners uit landen als Irak, Syrië en Jordanië melden dat heel veel moslims tot geloof in de Heere Jezus komen. Stort God Zijn Geest ook daar uit, gedachtig aan de woorden van Petrus in zijn Pinksterpreek: ‘En het zal zijn in de laatste dagen, zegt God, dat Ik zal uitstorten van Mijn Geest op alle vlees…’ (Handelingen 2:17).

4. In Israel komen opmerkelijk veel Joodse mensen tot geloof in de Heere Jezus, Yeshua, de Messias. Ik geloof dat dit de ritselingen van de Heilige Geest zijn, richting het moment dat ‘heel Israel zalig zal worden’ (Romeinen 11:26). Vol verwachting zien we uit naar de volledige vervulling van deze woorden.

5. Ik denk aan de verkondiging van het Evangelie wereldwijd. Tweeduizend jaar geleden sprak de Heere Jezus al in Zijn eindtijdrede: ‘En dit Evangelie van het Koninkrijk zal in heel de wereld gepredikt worden tot een getuigenis voor alle volken; en dan zal het einde komen’ (Mattheus 24:14).
Nu zijn deze woorden kort bij hun vervulling. Bijna in heel de wereld is het Evangelie gebracht. Deze woorden worden in onze dagen werkelijkheid.

6. Een zorgwekkende ontwikkeling is de toenemende haat en vijandschap tegen christenen. Het is afschuwelijk wat er gebeurt in landen als Irak en Syrië, waar terroristen van de Islamitische Staat (IS) niets liever lijken te doen dan onschuldige mensen, onder wie vele christenen, te vermoorden, soms door onthoofding of kruisiging.
Ook dit is voorzegd. De Heere Jezus sprak: ‘Zij zullen de handen aan u slaan en u vervolgen, door u over te leveren in synagogen en gevangenissen en u zult voor koningen en stadhouders gesteld worden omwille van Mijn Naam.
En dit zal u overkomen. Opdat u zult getuigen’ (Lukas 21:12 en 13).

7. In de eerste verzen van 2 Timotheüs 3 wordt voorzegd dat in de laatste dagen zware tijden zullen aanbreken. De mensen zullen ‘liefhebbers van zichzelf zijn, geldzuchtig, grootsprekers, hoogmoedig, lasteraars, hun ouders ongehoorzaam, ondankbaar, onheilig, zonder natuurlijke liefde, onverzoenlijk, kwaadsprekers, onmatig, wreed, zonder liefde voor het goede, verraders, roekeloos, verwaand, meer liefhebbers van zingenot dan liefhebbers van God’ (vers 1-4).
Dit is een tamelijk nauwkeurige tekening van de samenleving van vandaag, met zijn vrije seksuele moraal en de ik-gerichtheid. In deze tijd leven we. Het zijn de laatste dagen, het zijn zware tijden voor hen die trouw willen blijven aan God en aan Zijn Woord.
Soms kun je je voelen als Lot in Sodom. In 2 Petrus 2 lezen we over hem dat hij ‘leed onder de losbandige levenswandel van normloze mensen (…) want deze rechtvaardige, die in hun midden woonde, heeft dag in dag uit zijn rechtvaardige ziel gekweld bij het zien en horen van hun wetteloze daden…’ (vers 7 en 8).

8. Om niet in mineur te eindigen, wijs ik ten slotte nog op Mattheus 25. Juist in deze tijd zijn er velen die gehoor geven aan de oproep van de Heere Jezus om hulp te verlenen aan mensen in nood. Waar ze zich ook bevinden. In de vluchtelingenkampen in Syrië en Irak, in de sloppenwijken in Rio de Janeiro of in de door ebola getroffen gebieden in West-Afrika. Het zijn de Barmhartige Samaritanen van onze tijd. Zij verdienen onze steun, onze gebeden en ze roepen ons op tot navolging.

Eenmaal zullen ze van de Heere Jezus te horen krijgen: ‘Kom gezegenden van Mijn Vader, beërf het Koninkrijk dat voor u bestemd is vanaf de grondlegging van de wereld.
Want Ik had honger en u hebt Mij te eten gegeven; Ik had dorst en u hebt Mij te drinken gegeven; Ik was een vreemdeling en u hebt Mij gastvrij onthaald.
Ik was naakt en u hebt Mij gekleed; Ik ben ziek geweest en u hebt Mij bezocht; Ik was in de gevangenis en u bent bij Mij gekomen’ (Mattheus 25:34-36).

Dirk van Genderen