Dirk van Genderen.NL

Columnist, publicist, spreker

Helder licht en inktzwarte duisternis (32 reacties)

Geplaatst op donderdag 13 november 2014, 10:10 door Dirk A A

De wereld is in nood. En wat doen wij, christenen, volgelingen van de Heere Jezus? We voeren onze onderlinge strijd en kijken toe naar wat er in de wereld gebeurt. Onze verdeeldheid maakt ons machteloos. En ondertussen verkeren miljoenen mensen in nood en dreigen miljarden mensen, die de Heere Jezus niet kennen, voor eeuwig verloren te gaan. Raakt dit ons nog?

Toen ik nadacht over een thema om deze week over te schrijven, kwamen er opeens tranen in mijn ogen. In gedachten werd ik geconfronteerd met de geweldig grote nood in deze wereld. In gedachten zag ik overal heen rook, huilende en stervende mensen, ontploffingen, duisternis, geestelijke duisternis. Extra zwarte rook bij abortusklinieken en op plaatsen waar christenen gemarteld en gedood worden, hoewel er om de christenen een lichtglans was.

Tegelijk zag ik ook licht, lichtstralen vanuit de hemel naar de aarde. En fakkels bij kerken en gebouwen waar Gods gemeente samenkomt. Bij de huizen van de gelovigen, bij christelijke organisaties die zich inzetten om het Evangelie door te geven en mensen in nood te helpen. Bij vluchtelingen in Syrië en Irak die geholpen worden. In en om Israel.

Met dit licht is iets bijzonders aan de hand, viel mij op. Op sommige plaatsen schijnt het zeer helder, op andere plaatsen geeft het maar een zwak schijnsel. Het licht zou een veel grotere invloed kunnen hebben wanneer het krachtiger zou stralen.
Dit raakte mij, dit raakt ons allemaal. Hoe helder straalt ons eigen licht, het licht van onze organisatie, van onze gemeente? Ik moest denken aan de woorden van de Heere Jezus in de Bergrede, Mattheus 5:14-16.

14 U bent het licht van de wereld. Een stad die boven op een berg ligt, kan niet verborgen zijn.
15 En ook steekt men geen lamp aan en zet die onder de korenmaat, maar op de standaard, en hij schijnt voor allen die in het huis zijn.
16 Laat uw licht zo schijnen voor de mensen, dat zij uw goede werken zien en uw Vader, Die in de hemelen is, verheerlijken.

De duisternis die ik zag, was dreigend. Inktzwarte duisternis. De duisternis van een wereld zonder God, van de werken van de duisternis, waar de duivel rondgaat als een brullende leeuw, op zoek naar wie hij zou kunnen verslinden (1 Petrus 5:8).

Toch hoeven we nooit bang te zijn voor de duisternis, omdat we weten dat we met Christus, met Hem Die ons heeft liefgehad, meer dan overwinnaars zullen zijn (Romeinen 8:37). Wel is het belangrijk altijd zeer alert te zijn. Wijze woorden hierover vinden we in Efeze 6:10-12.

10 Verder, mijn broeders, wordt gesterkt in de Heere en in de sterkte Zijner macht.
11 Bekleed u met de hele wapenrusting van God, opdat u stand kunt houden tegen de listige verleidingen van de duivel.
12 Want wij hebben de strijd niet tegen vlees en bloed, maar tegen de overheden, tegen de machten, tegen de wereldbeheersers van de duisternis van dit tijdperk, tegen de geestelijke machten van het kwaad in de hemelse gewesten.

Terwijl deze gedachten door me heen gingen, groeide er een diep verlangen naar een definitieve overwinning van het Licht over de duisternis. Daar is nu nog weinig van te zien in deze wereld. Soms krijg je het idee dat het alleen maar donkerder wordt.
Hoewel, ter bemoediging: Het Licht schijnt, Gods Licht schijnt wel degelijk in deze wereld. We zien er niet altijd veel van, maar het is wel zo. Dagelijks komen er wereldwijd vele mensen tot geloof in de Heere Jezus. Hij bouwt Zijn gemeente. Alles wordt klaargemaakt voor de komst van Zijn Koninkrijk. Hoe lang dat nog duurt, is ons onbekend. De Bijbel geeft het antwoord: Spoedig!

Dan zullen schaduwen verdwijnen. Dan is de duisternis overwonnen. Dan schijnt het Licht altijd. Een heerlijke toekomst wacht ieder die de Heere Jezus mag kennen en liefhebben. Daarover lezen we in de Bijbel in Openbaring 21:23 en 24, het nieuwe Jeruzalem:

23 En de stad heeft de zon en de maan niet nodig om haar te beschijnen, want de heerlijkheid van God verlicht haar, en het Lam is haar lamp.
24 En de naties die zalig worden, zullen in haar licht wandelen, en de koningen van de aarde brengen hun heerlijkheid en eer erin.

Nu leven we nog in de schaduwlanden. En misschien wordt het nog wel donkerder, maar het moment komt naderbij dat het licht, Gods Licht, in al Zijn volheid zal gaan stralen. Naar dat moment zien we uit met groot verlangen.

Dirk van Genderen

32 Reacties

 1. Waterlelie zegt:
  Geplaatst op donderdag 13 november 2014 om 18:50

  Dirk je vraagt: En wat doen wij, christenen, volgelingen van de Heere Jezus?

  Ja er is veel verdeeldheid, maar dat is reeds beschreven in Openbaring 2 en 3. De 7 brieven aan de 7 gemeenten maken dat duidelijk. Toch is DE Gemeente één. Alleen wij zien dat niet. Maar de Here God ziet dat wel. Zeven is immers het getal van de volheid.

  Wat moeten wij doen? IN ieder geval niet de wapens oppakken om de vijand met geweren en andere oorlogstuig te lijf te gaan.
  Wat dan wel?
  We vinden ook de antwoorden in de 7 brieven.
  1e We moeten de eerste Liefde oppakken en weder onze eerste werken gaan doen. Namelijk: Christus Jezus de Opgestane Heer = de eerste en Volmaakte Liefde, centraal stellen in al ons doen en laten.
  2e We moeten niet bevreesd zijn voor hetgeen wij lijden zullen.
  3e Geen valse leer toelaten en afgoden gaan dienen en niet hoereren.
  4e Valse leraars niet toelaten en geen gehoor geven aan valse profetessen.
  5e Bewaren het Woord der Waarheid dat tot ons is gekomen en zoals we het ook ontvangen hebben.
  6e Het !!BEVEL!!! bewaren om Hem blijven te verwachten.
  7e Aardse rijkdom als van nul en generlei waarde achten. Maar rijk zijn in GodS Woord door loutering. Onze ogen gericht houden op de Heerlijkheid Gods (echt zien wat er gezien moet worden) en om daardoor witte klederen te mogen dragen, zodat onze naaktheid (geestelijke armoede) niet meer zichtbaar is.

  Daarbij aanhoudend bidden en horen naar de Woorden die de Geest tot ons spreekt.

  Zouden de gelovigen = de gemeente zo leven in deze tijd en vast houden wat ze heeft dan zijn er vele zegeningen weggelegd voor haar. En is zij een Lamp die haar licht laat schijnen en deze donkere tijd.
  W/lelie

 2. Peter Schilperoord zegt:
  Geplaatst op vrijdag 14 november 2014 om 14:48

  De wereld is in nood, zegt Dirk.

  In de wapenrusting kunnen onze zielen gemeenschap beleven met God (Zijn NAAM blijft een verborgenheid). Deze gemeenschap geschiedt in ons bloed, omdat de ziel van de mens, de geest van het leven, stroomt in ons bloed. De God van Israël (Zijn NAAM wordt door de Joden uit respect nooit genoemd) verleent dan kracht aan ons in ons bloed en spreekt ons aan in de verborgenheden van het hart, in Heerlijkheid.
  De ziel eert Hem. In dankbaarheid, omdat een toekomst is open gegaan in lofgewaden. En het officiële tintje in de wapenrusting.

  De wereld ligt in het boze en wordt beheerst door het kwaad.
  Sinds Adam en Eva rust er een vloek op die wereld, een doodstraf.
  Het berouwde God dat Hij de mens had geschapen. Hij verdreef hen uit de Hof. Genesis 6:6 Toen berouwde het de HEERE, dat Hij den mens op de aarde gemaakt had, en het smartte Hem aan Zijn hart.

  Die doodstraf is er nog altijd. Christus heeft een weg gebaand er doorheen, ter ontkoming aan het verderf, maar die doodstraf is er nog altijd en de mensen sterven er aan in hun zonden, in hun bloed, in vuur.
  Het is de grote verdienste geweest van Jezus (Christus is niet Zijn achternaam), dat HIJ voor ons die geloven, de eis der wet heeft willen vervullen. Dat is de uitdelging van de zondeval voor Gods aangezicht en het herstel van Gods Zegen en macht in het koninkrijk van God. Ook in Nederland zijn er boeken die deze kwestie verduidelijken, met als belangrijkste (boek) de Bijbel.

 3. jochanan zegt:
  Geplaatst op zaterdag 15 november 2014 om 14:12

  Verdeelheid, ja het kan ook haast niet anders. In de Bijbelse waarheden wordt haast, of zelfs helemaal niet, nog enig onderscheid gemaakt tussen de dingen die verschillen (Fil1:10). De christenheid gooit alles op 1 hoop en daardoor is er grote verwarring en veel strijd, jammer en zo onnodig. Maar het zij zo. Neem bijvoorbeeld de aanhaling van de bergrede, de traditie leert dat deze rede een soort van wetgeving is voor de huidige gelovige. Maar vragen we ons wel eens af, en toesten we dit grondig in Gods Woord, of deze reden wel eens niet tot de gelovige van deze tijd gesproken is? Maar zou het zo kunnen zijn dat dit direct tot de kinderen Israëls is gesproken? Zij zullen het licht voor de wereld zijn, wanneer zij door de wedergekomen Christus erop op uit gestuurd zullen worden om de volken eindelijk te discipelen?
  Overigens voor ‘eeuwig’ verloren, weten we ook werkelijk wat ‘eeuwig’ inhoudt? Het begrip eeuwig is ook zo uit zijn verband gerukt. Eeuwig is in ieder geval niet synoniem aan een onvergankelijke duur, zoals ons dat helaas wel foutief geleerd wordt.
  God heeft zich in Christus Jezus verzoend met de wereld. Een ieder mag tot Hem komen. En een ieder die Christus Jezus belijdt als Heer en gelooft dat God de Vader Hem heeft opgewekt uit de doden mag zich gelukkig prijzen met de geweldige hoop en wetenschap te weten een Hemelburger te zijn IN Christus in de hemel der hemelen, daar waar God woont. Zo ben u niet meer vreemdelingen en bijwoners maar medeburger (dat is IN Christus) van het heiligdom (vgl dit woord met Hebr9:8) en huisgneoten van God (Ef2:19) Is het niet geweldig??

 4. maria zegt:
  Geplaatst op zaterdag 15 november 2014 om 15:23

  Wat kunnen wij concreet doen om ongelovige te bereiken, geld geven aan de zending.

  En in je omgeving getuigen zijn, maar verder staan wij toch machteloos in deze wereld, als we in een islamitisch land willen getuigen overleven wij dat niet.

  De mooie Bijbelse reacties op deze site zoals hierboven lossen al helemaal niets op !

 5. Dick zegt:
  Geplaatst op zaterdag 15 november 2014 om 16:14

  Toeval bestaat dus niet…
  Mijn vrouw (en ik al éérder) werd de afgelopen week extra bepaald bij de tekst die je onder je nieuwsbrief van deze week geplaatst hebt:
  “Dank God in alles. Want dat is de wil van God in Christus Jezus voor u”.
  Zélfs in de moeilijkste omstandigheden van je leven… Kracht krijgen om Hem te danken…
  En ik nam vandaag de uitzending van het programma “Putten uit de Bron” (dinsdagavond van 20.30-22.00 uur op VeluweFM) op, en sloot af met het lied “Daar is uit ‘s werelds duist’re wolken”, om juist hier te wijzen op de Advents-zonnestralen uit dit lied…
  Mogen die ons geleiden, verwarmen én bijlichten, op weg naar het einde.

 6. Carla zegt:
  Geplaatst op zaterdag 15 november 2014 om 17:59

  Misschien gebruiken wij onze verdeeldheid wel als excuus om passief (thuis) te kunnen blijven?

  Volgens mij zijn wij, de gelovigen nog op aarde met als doel om zoveel mogelijk mensen van de ondergang te redden. Wij zijn geroepen om vrucht te dragen. Maar het lijkt wel alsof de christenen in het rijke Westen voornamelijk gepreoccupeerd zijn met het veilig stellen van hun welvaart. Staat er niet iets over het achterlaten van familie, kinderen, huizen en bezittingen terwille van Gods Koninkrijk?

  Als Jezus nu ineens terug zou komen zou ik me kapot schamen. Ik weet dat het raar klinkt (Hij weet immers alles), maar de wereld staat in brand zoals Dirk zegt en wij, degenen waar de wereld hun hoop op zou moeten kunnen stellen als ambassadeurs van Zijn Rijk, slapen, zijn lauw, traag, of afgegleden. Misschien zijn wij net zoals Israël vroeger ‘vet’ geworden….

 7. Hanneke Veldkamp zegt:
  Geplaatst op zaterdag 15 november 2014 om 18:01

  Bedankt Dirk.

  Onderstaande is een reactie op Maria, nr. 4

  Wat wij dagelijks kunnen doen is bidden voor de vervolgde christenen, en voor de eenheid van de christenen overal ter wereld en voor de mensen in onze straat/buurt die Jezus nog niet kennen.

  Gebed is een zeer MACHTIG WAPEN. God roept ons op om te bidden. God kan niet NIETS doen, als Zijn kinderen bidden. Wij staan niet machteloos. Het is bovendien erg fijn om te bidden, omdat je dan dicht bij het hart van de Heere Jezus bent. Als wij bidden, vult God ons met Zijn Heilige Geest en geeft ons moed, kracht, en hoop. BIDDEN HELPT.

 8. Berend zegt:
  Geplaatst op zaterdag 15 november 2014 om 18:26

  In de EO-gids wordt er op gewezen dat, ondanks de moeilijke dingen in landen als Irak en Syrië heel
  veel mensen tot geloof in Jezus komen als ze zien wat er allemaal in de naam van Allah wordt gedaan.

 9. Johanna N zegt:
  Geplaatst op zaterdag 15 november 2014 om 18:31

  @ Waterlelie. Dank je wel voor je antwoorden uit de zeven brieven van Jezus aan de gemeenten(lees>òns). Dit raakte me echt.

 10. Henk zegt:
  Geplaatst op zaterdag 15 november 2014 om 18:39

  Best Dirk,

  De aanhef van jouw commentaar is mij uit het hart gegrepen en houdt ook mij dagelijks bezig, het komt mij over als dat we heden ten dage ziende blind zijn. Ook moet mij van het hart dat ik moe word van de reacties op jouw commentaren en sluit ik me bij de woorden van Maria aan, getuige te zijn in je omgeving.

  Ik zie uit naar het volgende lichtgevende commentaar.

  met hartelijke groet,

  Henk

 11. Johanna zegt:
  Geplaatst op zaterdag 15 november 2014 om 19:16

  Waterlelie….dat heb je geweldig mooi, volledig waarachtig en Bijbels gezegd. Mijn hart zegt er AMEN op. Wij hebben de Heere elke dag nodig om op dit spoor te blijven wandelen, zijn Stem te horen en gehoorzaam te blijven. Sta jij open voor meer contact onderling via email? Zo ja, dan kan je me bereiken via hanny_don@hotmail.com. In Christus verbonden, uw zuster Johanna

 12. Jan Nieuwenhuizen zegt:
  Geplaatst op zaterdag 15 november 2014 om 19:54

  Ik heb als jongeman van tussen de 8 en 13 jaar de tweede wereldoorlog meegemaakt.
  Opvallend was toen dat naarmate de schappen in de winkels steeds
  “leger” werden,de kerkgebouwen daarentegen steeds “voller” werden.
  Het 7e vers van de bundel van Johannes de Heer brengt uitkomst:
  Als g’in nood gezeten,
  Geen uitkomst ziet,
  Wil dan nooit vergeten:
  God verlaat u niet,
  Vrees toch geen nood!
  ‘s Heeren trouw is groot,
  En op ‘t nacht’lijk duister,
  Volgt het morgenrood
  Schoon stormen woeden,
  Ducht toch geen kwaad
  God zal u behoeden,
  Uw toeverlaat
  (Het tweede vers van dit lied mag u wegens plaatsruimte zelf opzoeken in de ZANGBUNDEL)

 13. Shalom zegt:
  Geplaatst op zaterdag 15 november 2014 om 19:55

  Joh. 1: “In het Woord was leven en het leven was het licht der mensen, en het licht schijnt in de duisternis en de duisternis heeft het niet gegrepen”. Ca. 2000 jr geleden geschreven en anno 2014 nog steeds aktueel. Toch kunnen alle christenen die vol van de geest zijn een groot verschil maken, dan zal het licht groot en krachtig stralen. Wij staan absoluut niet machteloos, onderschat het gebed niet – dat is een krachtig middel aan ons gegeven. Verder mogen we met vrijmoedigheid getuigen, gelegen of ongelegen en vind je dat moeilijk dan nog kun je overal je licht laten schijnen door aandacht voor je medemens.

  Wat betreft de islamitische landen, daar is God zelf bezig om zich bekend te maken aan de moslims. Door oorlog en andere ellende heen schijnt zijn licht. Zovelen komen daar tot bekering, een opmerkelijk groot wonder op zich. Blijf bidden en geef niet op! God staat een ieder bij die Hem daarom vraagt.

 14. W.van.Kooten. zegt:
  Geplaatst op zaterdag 15 november 2014 om 20:45

  Dirk, ik vind het geweldig wat je ons hebt voorgeschoteld, namelijk je hebt een grote steen in de vijver gegooid en staat er naar te kijken waar die rimpels terecht komen. De 4 commentaren liegen er niet om, en men laat duidelijk hun persoonlijke mening klinken. Is men er zo zeker van dat Dirk er niet op zal reageren om duidelijk uit te leggen dat het heel goed mogelijk zou kunnen zijn dat dit allemaal bij het ons onbekende grote plan van God behoort. Vanaf de zondeval is er al wrevel en haat onder elkaar. En vanaf dat moment heeft God Zijn Zoon al opdracht gegeven al onze zonden op zich te nemen. Hebben wij er al eens bij stil gestaan wat het God de Vader heeft gekost te weten dat zijn zoon dit moest ondergaan? Ja ook het onderwerp wat Dirk heeft gegeven, heeft er mee te maken. Ik {wij} zouden kunnen denken dat wij het zo slecht nog niet doen, want wij kerken gaan op bijbelstudie en zijn vele uren voor de Gemeente bezig. Maar hoe zit het werkelijk met ons geloofsvertrouwen in de Heer, is er liefde // vergeving //aanvaarding? Ik zelf woon in een complex waar je beslist niet over God of Zijn Zoon kan praten, dus alleen goed kijken en luisteren ,en in stilte en rust uitdragen waar we het hier boven door Dirk hebben gekregen te bestuderen en te onderzoeken. Wij zijn in Christus verbonden en zijn door Hem geliefd.

 15. B. van Rijssel zegt:
  Geplaatst op zaterdag 15 november 2014 om 20:45

  God is Licht en in Hem is geen duisternis; laten we Hem bekend maken als het Licht der wereld!

 16. Ernst van Olffen zegt:
  Geplaatst op zaterdag 15 november 2014 om 22:57

  In Psalm 83 kwam ik – voor deze tijd – onwaarschijnlijk actuele verzen tegen. Het is de moeite waard om de hele Psalm te lezen. Eén stukje er uit citeer ik:
  6Zij hebben samen plannen gesmeed
  en zich tegen u verenigd:
  7de tenten van Edom en de Ismaëlieten,
  Moab en de zonen van Hagar,
  Mijn aandacht ging direct uit naar Hagar. Vroeger dacht ik dat God voor Hagar en Ismaël een bron in de woestijn schiep, maar dat staat er helemaal niet. U kent toch wel de geschiedenis hoe Abraham Hagar en Ismaël de woestijn instuurde? (Genesis 21):
  ‘Wat is er, Hagar? Wees niet bezorgd: God heeft je jongen, die daar ligt te kermen, gehoord. 18Sta op, help de jongen overeind en ondersteun hem. Ik zal een groot volk uit hem doen voortkomen.’ 19Toen opende God haar de ogen en ZAG ze een waterput. Ze liep ernaartoe, vulde de waterzak en gaf de jongen te drinken.
  In dit korte stukje ontdekte ik drie belangrijke boodschappen, die ook voor ons gelden!
  1. Wanneer we alleen oog hebben voor onze omstandigheden, dan “zien” we niet dat we soms bijna bovenop “de Bron” zitten. Oh, God open alstublieft onze ogen!
  2. Er staat hier een belofte voor de nakomelingen van Ismaël. Zo ben ik overtuigd, dat God ook met hen een weg zal gaan!
  3. Aan ons de opdracht OP TE STAAN om aan de nakomelingen van Hagar van het “levende water uit de bron” te drinken te geven, die we zojuist (hopelijk!) hebben “gezien”
  Wij hebben een belangrijke taak in ons land, wanneer drie kwart van de moslimjongeren met ISIS sympathiseren. Wanneer we blijven toekijken hebben we morgen hier toestanden als in Syrië en Irak.

  Haast u, want houd er rekening mee, dat het heel erg snel gaat, bedenk, dat afgelopen juni nog niemand van ISIS had gehoord……. We zijn nog geen half jaar verder en we horen niets anders meer!! Ik getuig elke dag, dat voor mij “geloven” gelijk staat met KRACHT!! “Slapte” is geen indrukwekkend getuigenis!!
  Anne van der Bijl (Open Doors) is volgens mij de enige Nederlander, die met zijn 86 jaar dit jaar voor de zoveelste keer Bijbels naar de Taliban in Pakistan heeft gebracht!! Als hij die KRACHT krijgt, waarom wij dan niet???

 17. Carla zegt:
  Geplaatst op zondag 16 november 2014 om 9:09

  @Ernst nr 16. Helemaal mee eens en een heldere toepassing van het Woord. Wij moeten idd De Bron gaan zien: in Zijn kracht zijn alle dingen mogelijk. Uit onze comfortzone stappen in geloof en Hij heeft beloofd dat wonderen en tekenen ons zullen volgen als wij Zijn opdracht uitvoeren.

 18. Moi (CDA-lid) zegt:
  Geplaatst op zondag 16 november 2014 om 11:54

  Vanochtend hadden wij in de plaatselijke baptistengemeente een Mantelzorgdienst, een dienst waarin gebeden wordt voor mantelzorgers. Verder ook gebed voor de bemanning van de JSS Karel Doorman, het nieuwste transportschip van de Koninklijke Marine, die nu op missie is naar de door ebola getroffen landen in West-Afrika om daar hulpgoederen af te leveren.

 19. Willy zegt:
  Geplaatst op zondag 16 november 2014 om 13:20

  ‘Jan Nieuwenhuizen’ bedankt voor uw mooie reactie. U slaat de spijker precies op de kop! In tijden van oorlog en moeilijkheden worden de kerken voller! Het gezegde is waar: ‘nood leert bidden’…..
  Het mooie lied: ‘Als ge in nood gezeten’ wat we vroeger op de lagere school vaak zongen, van de mooie liederen van Johannes de Heer, geeft heel veel weer. Nog een mooi lied van Johannes de Heer is o.a. ‘Klem vast aan de Rots’ .

 20. Elisabeth zegt:
  Geplaatst op zondag 16 november 2014 om 14:19

  Beste Dirk,

  Je hebt het in je stukje over lichtjes. Op sommige plaatsen schijnt het licht heel helder, en op andere plaatsen geeft het maar een zwak schijnsel. Ik heb nog een tip vanuit de Bijbel om het licht heel helder te laten schijnen. En die tip staat in Jakobus 1 vers 27: “De zuivere en onbevlekte godsdienst voor God en den Vader is deze: wezen en weduwen bezoeken in hun verdrukking(werken der barmhartigheid), en zichzelven onbesmet bewaren van de wereld”.

  Groetjes van Elisabeth

 21. Peter Schilperoord zegt:
  Geplaatst op zondag 16 november 2014 om 14:25

  12 tweede vers

  God blijft voor u zorgen, goed is de Heer,
  en met elke morgen, keert Zijn goedheid weer.
  Schoon g’ in ‘t verdriet, nergens uitkomst ziet,
  groter dan de Helper, is de nood toch niet.
  Wat ons ontviele, Redder in nood.
  red slechts onze ziele, uit zond’ en dood.

 22. Dirk Steen zegt:
  Geplaatst op maandag 17 november 2014 om 14:39

  AMOS 8 : 11 Behold, the days come, saith the Lord God, that I will send a famine in the land, not a famine of bread, nor a thirst for water, but of HEARING THE WORDS of the Lord:
  12 And they shall wander from sea to sea, and from the north even to the east, they shall run to and fro to seek the word of the Lord, and shall NOT find it.

 23. Hub.Eussen. zegt:
  Geplaatst op maandag 17 november 2014 om 16:26

  De wereld staat in brand en is in nood. En wat doen wij Christenen, volgelingen van de Heere:
  In actie komen, zoals Dirk zegt: Door b.v. het wereldwijde missionairende Zendelingenwerk te steunen in alle opzichten en/of zoals Maria in Reactie No 4 zegt: Door hier in eigen land te getuigen van je Christen-zijn, door daadwerkelijk te laten zien en horen dat je een (praktijk) Christen bent.
  Bidden helpt. Lees ik in een reactie. Ja natuurlijk. Wel wil ik even een symbolisch verhaal hierover vertellen:
  Vroeger (1950-er jeugdjaren) hadden wij hier in het R.K.zuiden div. Kath. spreuken aan de muur hangen, zoals b.v.: God ziet alles (met een groot oog) en ook een waarop stond:
  BID EN WERK.
  Maar als er soms een hopeloze situatie zich voordeed, dan zei men cru:
  Hier helpt geen bidden meer aan, hier moet aan gewerkt worden.
  Dit Symbolisch-verhaal is, nu de wereld in brand staat en het Christendom onder druk staat en vervolgd wordt, ook nu dringend noodzakelijk. Wij Christenen moeten daadwerkelijk in actie komen, op welke plek dan ook, ieder met zijn eigen capaciteiten en gaven Gods. En de Christenen die niet meer daadwerkelijk in actie kunnen komen voor de Heere, die kunnen bidden en/of mediteren tot de Heere want:
  BIDDEN TOT DE HEERE is ook WERKEN VOOR DE HEERE. Hub.

 24. Lies zegt:
  Geplaatst op maandag 17 november 2014 om 19:26

  Geachte Dirk Steen,
  Misschien is het mogelijk voor u om uw reactie in de Nederlandse taal weer te geven, dat zou erg prettig zijn. Ik neem aan dat u de nieuwsbrief van Dirk van Genderen ook in het Nederlands kan lezen.
  Met vriendelijke groet,
  Lies

 25. San zegt:
  Geplaatst op maandag 17 november 2014 om 23:13

  God is licht en Hij bewoont een ontoegankelijk licht. Jezus is als een licht in deze wereld gekomen en Hij heeft ons achtergelaten op aarde om Zijn licht in ons te laten schijnen naar de mensen. Volgens mij heeft licht met liefde en waarheid te maken. Waar dat licht gezien wordt, komen zij in aanraking met Jezus. Daardoor kunnen zij overtuigd worden van zonde in hun geweten. De waarheid kan dan ingang vinden in de harten van de mensen die de oude boodschap van het evangelie gehoord hebben. Het zijn de bekende oude paden waar wij op moeten wandelen. Het pad van licht, liefde en waarheid en trouw. Dat is de Here Jezus allemaal. Daarmee wil Hij ons hart mee vullen als wij dat toelaten. Hij geeft ons de kracht om te volharden in ons geloof als wij zwak zijn. Het heil is binnen handbereik als wij voor Jezus willen kiezen op een radicale en overtuigende manier. Wij worden niet gered door onze verstandelijke kennis en instemming met de juiste leerstellingen. Het is een kwestie van ons hart. Het centrum van onze persoonlijkheid. Het is allemaal genade en rechtvaardiging door geloof alleen, maar als wij niet worden als de kinderkens en die genade willen ontvangen, dan zullen wij dat niet op een andere manier kunnen. San

 26. Troost Mijn Volk zegt:
  Geplaatst op woensdag 19 november 2014 om 11:34

  Sjalom,

  Velen van u spreken over de wereld staat in brand. Dat klopt overal ziet men groeperingen die in vuur en vlam staan voor hun eigen gelijk. De wereld is klein geworden, de media is er razend snel bij. Door de druk komt er wel eens een verspreking die niet zo is bedoeld. Jammer dat die dan breed wordt uitgemeten en dat er dan geen aandacht meer is om te corrigeren. Ik steun de oproep om gelden te werven voor zendingswerk daarmee wordt een begin gemaakt om de ander te bereiken. Nee niet met het opgeheven vingertje maar praktische hulp voor het dagelijkse bestaan. Geen verborgen agenda maar duidelijk communiceren dat je terdege een agendapunt hebt: je doet het vanuit de visie om de ander te winnen voor je geloof in G’d. Het zoeken naar het welzijn voor de ander berust op het rentmeesterschap wat G’d ons gaf toen Hij ons hier op deze aarde plaatste.

  Dat is heel anders dan vanuit een ideaalpunt mensen te winnen voor je principe om zuiver te zijn. Je bepaalt dan zelf je zuiverheid en gaat dan vanuit je eigen visie een vuur aansteken om iedereen die het niet met je eens is vurig te verketteren en te vernietigen. Er gaat geen heilig maar een onheilig vuur uit de mens! Een vuur wat verteert en vernietigt.

  Hoe moeilijk is het dan ook om zending te bedrijven! Een bak met geld is onvoldoende en werkt ook niet. De ware Bron die licht geeft is de opening naar de ander. We spreken niet meer dezelfde taal en hebben al zoveel water bij de wijn gedaan dat we niet meet weten of het nu wijn of water is. Is dat wat we voorstaan als we het zendingsgebied (NL) betreden? Zending begint bij jezelf: hoe kan je een boodschap verkondigen die schraal is.

  Waar is de geestelijke wapenrusting gebleven? Hebben we die gewoon ongeestelijk opgeofferd door water bij de wijn te doen.

  Zijn wij een licht in deze wereld door onze houding? Er is nog steeds een weg terug, niet antiek maar levensecht in deze tijd.

 27. Robbert zegt:
  Geplaatst op donderdag 20 november 2014 om 14:37

  Beste Hub

  Ik durf te stellen dat iedere christen cq volgeling van Jezus op haar/zijn eigen manier probeert te getuigen van het christen-zijn.

 28. Hub.Eussen. zegt:
  Geplaatst op donderdag 20 november 2014 om 20:45

  Beste Robbert,

  Jij durft te stellen, dat iedere Christen op zijn EIGEN manier probeert te getuigen van zijn Christen-zijn.
  Zelf wil ik alleen maar een oproep doen naar aanleiding van Dirks-commentaar :
  Wij Christenen moeten in actie komen. Op welke plek dan ook, ieder met zijn EIGEN capaciteiten en gaven Gods. Hub.

 29. Waterlelie zegt:
  Geplaatst op donderdag 20 november 2014 om 23:43

  kinderliedje:
  Jezus zegt , dat Hij hier van ons verwacht
  Dat wij zijn als kaarsjes brandend in de nacht
  En Hij wenst dat ieder to Zijn ere schijnt
  Gij in uw klein hoekje en ik in hrt mijn.

  Jezus zegt dat HIj…IEDERS!!!! Kaarsje ziet
  Of het helder licht geeft of ook bijna niet
  Hij ziet uit de hemel of wij lichtjes zijn
  Gij in uw klein hoekje en ik in hrt mijn.

  Jezus zegt ons ook, dat het zo donker is
  Overal op aarde zonde en droevenis.
  Laat ons dan in het duister een helder lichtje zijn
  Gij in uw klein hoekje en ik in het mijn.

  Al de kleine lichtjes alom in de wereld vormen toch een groot Licht in de donkere nacht.
  Het is aan de mens zelf om in dat Licht te wandelen en om zelf een lichtje te zijn.

  DE voortschrijdende Godsgeschiedenis gaat door. Het moet geschieden….
  Totdat ook deze tijd vol.

  W/lelie

 30. toevallige voorbijganger zegt:
  Geplaatst op vrijdag 21 november 2014 om 14:17

  Het vraagt ook gebed, groeien in de genade en ook de kennis van het Woord om zo werkelijk en meer en meer door Zijn Geest te leren handelen. Als ik naar mezelf kijk, kan actie ook wel eens te overenthousiast zijn. Wat niet persé betekent dat God het dan niet weet te gebruiken, maar dat zegt dan weer zoveel over Zijn grootheid. Handelen in eigen kracht is gauw gedaan, volgens mij. De kunst is werkelijk Zijn stem te verstaan. En daar heb je zeker ook je bijbel voor nodig. Dat Woord spreekt ook over de kracht van het gebed van een rechtvaardige (Jakobus) en het belang te volharden in het gebed. Geen werkelijke hulp, zonder de kracht van het evangelie. En daarin het besef en respect dat broeders en zusters verschillend zijn, dat Gods gemeente veelkleurig is en dat dat juist een prachtig aspect ervan is. Het belangrijkste is volgens mij dat christenen dichtbij hun Heer leven. Opdat ze Zijn stem verstaan.

 31. Christine zegt:
  Geplaatst op vrijdag 21 november 2014 om 17:41

  @Toevallige voorbijganger, dit heb je nou eens mooi gezegd. Dicht bij onze Heiland leven is ook voor mij een uitdaging en dit werkt het beste. Ik weet de bagage niet die iemand meedraagt en ik wil voorzichtig zijn met het uitdragen van het evangelie. Wel wil ik graag ervoor uitkomen dat ik bij Jezus hoor en vanuit wederzijds respect mijn geloof met iemand anders delen, in alle ontspannenheid. God kent iemands hart en weet diegene ook het beste te bereiken. Bidden helpt ook!

  @Robbert, ik zie het ook zo, zoals je het aanhaalt!

  Verder voor een ieder die Sabbat viert: Sabbat Shalom!

 32. willem Jansen zegt:
  Geplaatst op maandag 19 januari 2015 om 14:20

  We kunnen allemaal op onze eigen wijze een lichtje zijn. Ik werkte jaren geleden op de taxi in Rotterdam er stapt ‘s avonds een dame in, ik had niets gezegd over mijn geloof, op een gegeven moment zegt ze tegen mij: chauffeur ik merk iets bij u wat ik bij andere chauffeurs niet voel. En toen mocht ik aan de hand daarvan mijn getuigenis geven. Zo zie je dat de Heere mogelijkheden geeft om van Mij te getuigen maar het moet niet zo zijn van ik moet, zoals de jehova getuigen en je voet tussen de deur zetten of je naam op schrijven en volgende week terug komen. We moeten bidden om leiding van van de Heilige Geest en ons laten leiden.

Laat een reactie achter

0 / 350 woorden