Dirk van Genderen.NL

Columnist, publicist, spreker

Niet de mensen behagen, maar God (24 reacties)

Geplaatst op vrijdag 28 november 2014, 11:58 door Dirk A A

‘Want ben ik nu bezig mensen te overtuigen, of God? Of probeer ik mensen te behagen? Als ik immers nog mensen behaagde, zou ik geen dienstknecht van Christus zijn’ (Galaten 1:10).
Voor mensen die Gods Woord brengen – of dat nu is via (s)preekbeurten of via geschreven teksten – is er altijd de verleiding een woord te brengen waarvan je weet dat mensen ervan genieten. De vraag die speelt, is: wil je mensen behagen of God?

Wie mensen behaagt, wordt gewaardeerd, geroemd. De boodschap is als een aai over je bol. Maar de prediker, de schrijver die allereerst God wil behagen, zal te maken krijgen met tegenstand. De boodschap maakt onrustig, prikkelt.
Paulus zegt hierover in Galaten 1:11 en 12: ‘Maar ik maak u bekend, broeders, dat het Evangelie dat door mij verkondigd is, niet naar de mens is. Want ik heb dat ook niet van een mens ontvangen of geleerd, maar door openbaring van Jezus Christus.’

Zeker, we zullen naar mensen moeten luisteren, open moeten staan voor opbouwende kritiek, maar sprekers en schrijvers zullen voor alles de Heere moeten gehoorzamen, zo schrijven, zo spreken als Hij wil. Dat is ook mijn verlangen.
Toen ik hierover nadacht, kwam Handelingen 4:13 mij in gedachten: ‘Toen zij nu de vrijmoedigheid van Petrus en Johannes zagen en merkten dat zij ongeleerde en eenvoudige mensen waren, verwonderden zij zich en herkenden zij hen als mensen die met Jezus samen geweest waren.’

Deze laatste woorden vind ik zo mooi: ‘Zij herkenden hen, dat zij met Jezus samen geweest waren.’ Dit is iets wat je vaker tegenkomt in de Bijbel. Bijvoorbeeld bij Mozes. Wanneer hij bij God op de berg was geweest, of Hem had ontmoet in de tent van de samenkomst, kwam er een hemelse glans op zijn gezicht, zodat het volk kon zien dat hij God had ontmoet.

Ik hoop dat u zich herkent in dit verlangen om zo met de Heere Jezus te leven, met Hem te wandelen, dat anderen herkennen dat we bij Hem zijn geweest en met Hem leven, met Hem wandelen.
Het is mijn verlangen om voor alles de Heere te behagen. Het is niet altijd gemakkelijk om die weg te gaan, omdat je vooraf al weet dat sommige mensen zullen steigeren als ze je boodschap horen of lezen. Iedereen is toch gevoelig voor complimenten en schouderklopjes. Niemand vindt het toch leuk om een afwijzing te ontvangen.
En zeker, niet altijd ligt een afwijzing aan de inhoud van de boodschap, maar kan ook worden veroorzaakt doordat de boodschap op een manier wordt gebracht die hoorders en lezers niet aanspreekt.

Uiteindelijk gaat het erom dat de Heere eenmaal zal zeggen: ‘Goed gedaan, goede en trouwe slaaf…’ (Mattheus 25:21 en 23). Soms moet je dan een boodschap doorgeven, waarvan je weet dat die weerstand zal oproepen, omdat je zeker weet dat de Heere wil dat die boodschap klinkt.

U zegt misschien: ‘Jouw kijk op de Bijbel is ook gekleurd’. Dat is zeker waar, maar het is mijn verlangen om Gods Woord te kennen en alles daaraan te toetsen. Daar mogen we elkaar op aanspreken. Nu we dichter bij de wederkomst van de Heere Jezus komen, wordt dit steeds belangrijker, omdat de satan weet dat hij nog maar een korte tijd heeft en zich daarom des te meer zal inspannen om zo mogelijk ook de uitverkorenen te misleiden (Mattheus 24:24).

In de boodschap die wordt doorgegeven, zal bewogenheid moeten doorklinken. Omdat God met ons bewogen is. Dat is ook mijn verlangen: om nog meer met mensen bewogen te zijn, vanuit de bewogenheid, de ontferming van God.
Bewogen met allen, ook met struikelende medechristenen, met mensen die de Heere Jezus nog niet kennen, met mensen die in onze ogen een zondige weg gaan.
Het is mijn verlangen, mijn gebed: ‘Geef mij nog meer van Uw genade, Heere Jezus, zodat Uw bewogenheid nog meer zichtbaar, hoorbaar en leesbaar zal worden in en door mij heen.’

Dirk van Genderen

24 Reacties

 1. Troost Mijn Volk zegt:
  Geplaatst op vrijdag 28 november 2014 om 16:35

  Sjalom Dirk,

  Maar al tegoed herken ik je pastorale brief. Waar wij ook spreken moeten we ons erop beducht zijn komen de kerkgangers voor mij óf komen ze omdat ze het woord van G’d willen horen. Waar je ook komt verwacht men het vaak van de spreker. Maar is dat legitiem? Kerkgangers moeten het verwachten van G’d die Zijn dienstknechten er op uit stuurt!

  Een zware en verantwoordelijke taak is op onze schouders gelegd om met kracht G’ds Woord over te brengen. Dat schud je niet even uit je mouw, hoe ervaren je ook bent. Natuurlijk zijn er passages in de Bijbel die je heel graag naar voren wil brengen. De grondtekst zit vol met aanwijzingen, die je ineens ontdekt. Het geheim laat G’d je zien en Hij bepaalt je erbij om daar grondig over na te denken. Daarna komt de uitdaging om de glans, die G’d je heeft laten zien, door te geven aan de hoorders. Een niet onbelangrijk deel is het actief betrekken van de luisteraars door passende liederen daarbij te zoeken.

  Dan de geestelijke strijd die ook -weleens- de prediker treft: wat denk je wel om dit allemaal aan de hoorders toe te vertrouwen? Voor mij is dat heel herkenbaar. In die geestelijke strijd mag én moet je vertrouwen op je Zender. Hij heeft immers Zijn Woord aan jou bekend gemaakt. Dat kostbare geheim past in het plan van G’d. Hij is het immers die bepaalt wat er gezegd moet worden. G’d heeft ons talenten gegeven die we moeten ontwikkelen om pastoraal én geestelijk gezien een goed rentmeester te zijn.

  G’d zal aan ons vragen: heb je er alles aan gedaan om de glans van het Woord over te brengen. Vaak moet ik dan erkennen: had ik nog maar een kwartier langer gesproken. Aan de andere kant zit het ook niet in de lengte van de woorden, hoe indringend die gesproken worden. Er is ook ontvangende kant. Wat doen zij met de woorden die ze horen?

  Ook een prediker moet leren loslaten als de woorden en gebeden zijn uitgesproken.

 2. Peter Schilperoord zegt:
  Geplaatst op vrijdag 28 november 2014 om 17:54

  Deuteronomium 6 ‫שְׁמַע יִשְׂרָאֵל‬‎;
  4 Hoor, Israel! de HEERE, onze God, is een enig HEERE!
  5 Zo zult gij den HEERE, uw God, liefhebben, met uw ganse hart, en met uw ganse ziel, en met al uw vermogen.

  6 En deze woorden, die ik u heden gebiede, zullen in uw hart zijn. 7 En gij zult ze uw kinderen inscherpen, en daarvan spreken, als gij in uw huis zit, en als gij op den weg gaat, en als gij nederligt, en als gij opstaat. 8 Ook zult gij ze tot een teken binden op uw hand, enz. In het Nederlands klinken deze woorden anders dan in het Hebreeuws, maar de HEERE, onze God, is een enig HEERE!
  Wij (“heidenen”) mogen Hem kennen dank zij het offer dat Jezus heeft willen brengen. Opdat God ons vergeving zou schenken, genezing en toekomst.
  Bezegeld met rein, allerheiligst bloed, is er grote kracht in dit nieuwe verbond!

  In dit bloedverbond is ook een vervulling van het grote gebod: God liefhebben met uw ganse ziel. In de gemeenschap is opstandingskracht en zegen, kracht en heerlijkheid, in het bloed is onze ziel. In de gemeenschap (het huwelijk, waar twee of drie vergaderd zijn in Zijn Naam) laat de HEERE ook onze zielen spreken in datgene wat HIJ tot leven wil brengen.
  Zo kunnen wij elkaar leren kennen. Dit bloedverbond is de basis van het christendom.

  Ook evangelisten zullen in de heilige gemeenschap (Brood en Wijn) ontvangen wat nodig is om te kunnen werken in het koninkrijk van God.

 3. Waterlelie zegt:
  Geplaatst op vrijdag 28 november 2014 om 21:31

  De Heilige Geest is en wordt uit gestort op en in een ieder die tot het geloof komt in Christus Jezus de Opgestane Heer. Dus niet alleen op evangelisten of predikers. Ook op de eenvoudige huisvrouw of fabrieksarbeider.

  De Heilige Geest geeft iedere gelovige die oprecht in Gods Woord leest, inzichten en de Waarheid wordt in een ieders hart bekend gemaakt door de Heilige Geest.
  Wat is het fijn als je in de samenkomst aanwezig bent, en de voorganger legt Gods Woord uit dat je dan ontdekt dat de uitleg overeen komt met datgene wat de Heilige Geest reeds in de individuele gelovige bekend had gemaakt.

  Ja, persoonlijk kan ik dan zo’n voorganger of prediker of evangelist zeer hoog achten. Het is dan ook een bevestiging die de Here God de gelovige hoorder en de prediker geeft.

  En ik denk dat het goed is dat je dat dan ook even bekend maakt aan de desbetreffende voorganger. Het zal hem bemoedigen. En de voorganger heeft dan mij behaagd. In de positieve zin. Maar ook de Here God/JHWH heeft hij behaagd. Want op dat moment zijn er in ieder geval drie die getuigen van Gods Woord/Waarheid. En die daar Amen op kunnen zeggen.
  De Prediker. De hoorder en De Here God Zelf.

  We mogen elkaar volgens mij in die zin zeker wel behagen.

  W-lelie

 4. Elisabeth zegt:
  Geplaatst op zaterdag 29 november 2014 om 11:05

  Beste Dirk,

  Ik wil je bemoedigen met een stukje uit de Bijbel. En dat is uit Filippensen 3:17-21.
  Er staat boven: De Christelijke volkomenheid.
  17. Weest mede mijn navolgers, broeders, en merkt op degenen, die alzo wandelen, gelijk gij ons tot een voorbeeld hebt. 18. Want velen wandelen anders; van dewelke ik u dikmaals gezegd heb, en nu ook wenende zeg, dat zij vijanden des kruises van Christus zijn; 19. Welker einde is het verderf, welker God is de buik, en welker heerlijkheid is in hun schande, dewelken aardse dingen bedenken. 20. Maar onze wandel is in de hemelen, waaruit wij ook den Zaligmaker verwachten, namelijk den Heere Jezus Christus; 21. Die ons vernederd lichaam veranderen zal, opdat hetzelve gelijkvormig worde aan Zijn heerlijk lichaam, naar de werking, waardoor Hij ook alle dingen Zichzelven kan onderwerpen.
  Dirk, ik merk op (zoals Paulus ons zegt) degenen, die alzo wandelen en ik herken in jou een navolger. Daarom vind ik deze site zo fijn en ook vind ik het fijn om je nieuwsbrief te ontvangen. Ik heb helaas gemerkt in de loop der jaren dat velen anders wandelen (familie, vrienden, school, kerk en werkomgeving) en moet ik zeggen dat ik maar weinigen ken in mijn omgeving die navolgers van Christus zijn. Dit zeg ik niet om de mensen te veroordelen maar ik heb steun en herkenbaarheid gezocht bij medechristenen. Om elkaar op te beuren vanuit de bijbel en elkaar tot een hand en een voet te zijn in de dagelijkse strijd. Maar meestal stuitte ik op onbegrip en vijandschap.
  Ik heb daardoor geleerd om me volledig aan Jezus toe te vertrouwen. Hij is mijn Leidsman. En Hem volg ik na.

  Groeten van Elisabeth

 5. Elisabeth zegt:
  Geplaatst op zaterdag 29 november 2014 om 11:20

  Beste Dirk,

  Ik wil namens mijn man nog twee psalmen doorgeven die hem vaak sterken in de dagelijkse strijd van leven.
  Dat is de berijmde Psalm 86 vers 6.
  Leer mij naar Uw wil te hand’len, ‘k zal dan in Uw waarheid wand’len. Neig mijn hart en voeg het saâm, tot de vrees van Uwen naam. Heer’, mijn God, ik zal U loven, heffen ‘t ganse hart naar boven, ‘k zal Uw naam en majesteit, eren tot in eeuwigheid!

  En Psalm 119 vers 3.
  Och, schonkt Gij mij de hulp van Uwen Geest, mocht Die mij op mijn paân ten Leidsman strekken. ‘k Hield dan Uw weg, dan leefd’ ik onbevreesd; dan zou geen schaamt’ mijn aangezicht bedekken, wanneer ik steeds opmerkend waar’ geweest, hoe Uw geboôn mij tot Uw liefde wekken.

  Gods Zegen toegewenst, Dirk, in al je werk.

  Elisabeth

 6. Johanna zegt:
  Geplaatst op zaterdag 29 november 2014 om 16:39

  Dirk zegt: Uiteindelijk gaat het erom dat de Heere eenmaal zal zeggen: ‘Goed gedaan, goede en trouwe slaaf…’ (Mattheus 25:21 en 23) Zo is het Dirk… daar gaat het om.. Gods openbarende Woord dat bedoeld is voor een ieder die het leest en ontvangt. Het is ten voordeel of ten oordeel. Het is een tweesnijdend scherp zwaard! Het is levendmakend en onderhoudend.

  Troost mijn volk zegt: Wat fijn om deze prive-bedenkingen eens uit de mond van een voorganger te horen. Niet vol van jezelf de preekstoel op…. maar bewogen en fijngevoelig afwachtend wat de Geest tot de Gemeente zegt..in gehoorzaamheid. Inderdaad: Kerkgangers moeten het verwachten van G’d die Zijn dienstknechten er op uit stuurt!

  W-lelie zegt: Wat is het fijn als je in de samenkomst aanwezig bent, en de voorganger legt Gods Woord uit dat je dan ontdekt dat de uitleg overeen komt met datgene wat de Heilige Geest reeds in de individuele gelovige bekend had gemaakt. Amen.. dat ervaar ik ook zo. Dan heeft het je hele instemming en vervult met blijdschap.

  Elisabeth zegt: Dirk, ik merk op (zoals Paulus ons zegt) degenen, die alzo wandelen en ik herken in jou een navolger. Daarom vind ik deze site zo fijn en ook vind ik het fijn om je nieuwsbrief te ontvangen. Ook hier ben ik het volledig mee eens. Dit is de onzichtbare onderlinge band en zo ervaar je het geheimvolle liefdesgevoel voor die ander. Het komt van Boven.

  zie vervolg

 7. Johanna zegt:
  Geplaatst op zaterdag 29 november 2014 om 16:40

  Vervolg….Wat een zegen zoals wij de onderlinge band mogen ervaren op deze site. Het is vaak eenzaam in je eigen omgeving. Zelfs Paulus vertelt dat hij Zich vaak eenzaam voelde omdat er maar weinigen waren die naast hem konden staan. We zijn allemaal reizigers op weg naar de eeuwigheid… maar niet altijd op hetzelfde station en zeker niet in dezelfde klas qua ontwikkeling. Daarom is geduld zulk een schone zaak! Wat heeft de Heere geen geduld met ons… eindeloos… omdat we zo lang zo hardleers en hartnekkig blijken te zijn. De vruchten van de Geest zijn zo belangrijk voor ons onderling contact en begrip en leidt ons gevoelvol naar de noden van een medereiziger om zo het Woord Gods te mogen toepassen. We krijgen hier gevoelshorens voor denk ik. Elke Christen die dicht bij de Heere wandelt in dagelijks contact en in gehoorzaamheid, ervaart Gods Leiding door de Heilige Geest in ons.

 8. Sjouke zegt:
  Geplaatst op zaterdag 29 november 2014 om 18:10

  Broeder Dirk, velen die iets moeten spreken of schrijven, zullen graag de ‘Heere voorlezen’ wat staat in 1 Petrus 3 : 11 ” als iemand spreekt, dan als iemand die de woorden van God spreekt; als iemand dient, dan als iemand die dient uit kracht die God schenkt; zodat God in alles verheerlijkt wordt door Jezus Christus. Hem komt de heerlijkheid en de kracht toe, tot in alle eeuwigheid. Amen.
  Ik voel je aan. Want dit wil je graag van God bidden voor jezelf en voor je medechristen in dezelfde situatie.

 9. Dirk Steen zegt:
  Geplaatst op zondag 30 november 2014 om 15:36

  @ “Troost Mijn Volk” : Misschien is het mogelijk voor u om uw reacties met meeer eerbied voor God te openbaren, zoals Dirk dat wel doet… dat zou erg prettig zijn. Ik begrijp namelijk niet waarom u slechts twee letters : “G’d” gebruikt, in plaats van God ?!? Ikzelf heb dit nog nooit eerder gezien en vraag me dan óók af hoe “G’d” moet worden uitgesproken. Het is hééél apart en wellicht heeft u daar een bedoeling mee ?!? Ik ben heeel erg nieuwsgierig naar uw uitleg daarover ! Bij voorbaat hartelijk dank, meneer/mevrouw T. Mijn Volk !!

 10. Ernst van Olffen zegt:
  Geplaatst op zondag 30 november 2014 om 19:44

  Geweldig bedankt voor de toespraak over Israël (in de Nieuwsbrief). Zelden zag ik zoveel “waarheden” op een rij. Of daarmee het beleid van de VN in enigerlei mate zal worden beïnvloed, betwijfel ik ten zeerste, want antisemitisme was er altijd, al ver vóórdat er een Israëlische staat was. De “zienden” in deze wereld schijnt God blind gemaakt te hebben (Johannes 9: 39). Ik ontmoet ze regelmatig, die anti Israël zijn…… Romeinen 11 hebben slechts weinigen gelezen want DAT schijnt niet interessant te zijn. Psalm 83 laat ons de actualiteit zien en de volgende tekst uit de brief aan de Efeziërs bewijst de gedachtekronkel bij velen, die zich “christenen” noemen!! God zoekt vergeefs naar partners, die voor Hem in de bres willen staan!! Vaak vertel ik, dat het hele volk van de Israëlieten werd gered en dat slechts twee van hen na veertig jaar leerschool in de woestijn, Gods DOEL, het Beloofde Land bereikten…… Hoe hardleers blijkt “de mens” te zijn?
  Efeziërs 6 (NBG51)
  “5 Slaven, weest uw heren naar het vlees gehoorzaam met vreze en beven, in eenvoud uws harten, als aan Christus, 6 niet met ogendienst, als mensenbehagers, maar door als slaven van Christus de wil Gods van harte te doen, 7 en bereidwillig dienstbaar te zijn als aan de Here en niet aan mensen. 8 Gij weet immers, dat een ieder, hetzij slaaf, hetzij vrije, al het goede, dat hij gedaan heeft, van de Here zal terugontvangen.”
  Weten christenen eigenlijk wel, dat er bij God “beloningen” zijn die ver boven onze “redding” uitgaan? Andersom vrees ik dat velen hun “beloning” mislopen door halsstarrigheid.

 11. Bert Loonstra zegt:
  Geplaatst op zondag 30 november 2014 om 20:12

  Een heel pastoraal commentaar! Het vindt bij mij weerklank om niets van het Woord af te doen en er niets aan toe te voegen. Dus geen evangelie ‘naar de mens’, maar het hele Woord van God. Met de oproep tot bekering, met het onderwijs over wedergeboorte, het leven uit de nieuwe (geestelijke) mens, met onderwijs over te gaven van de Heilige Geest, en de praktische toepassing daarvan, en alles gedreven door de liefde van Christus.
  Vaak hoor je een ‘evangelie’ waaronder mensen kunnen blijven zoals ze zijn; maar God vraagt van ons dat we de oude mens met zijn verleidingen afleggen en de nieuwe mens aandoen, die naar het evenbeeld(!) van Christus geschapen is.
  Wie in Christus is, is een nieuwe schepping. Zo alleen kun je God behagen.

  Het Evangelie plaatst ons in een nieuwe realiteit!

 12. Troost Mijn Volk zegt:
  Geplaatst op zondag 30 november 2014 om 20:31

  Sjalom Dirk Steen,

  Dank voor uw opmerking. In het Hebreeuws worden geen klinkers gebruikt en weten we zelfs niet eens meer hoe de naam van יהוה wordt uitgesproken. Juist om de Naam van G’d niet ijdel te gebruiken gissen we zelfs niet eens naar de juiste klinkers om de Naam van יהוה te proberen uit te spreken. Wanneer ik dit woord lees spreekt ik als kind van Israël deze uit als Adonai אדוני wat niets anders betekent dan Heer. De juiste uitspraak van de Naam van יהוה was alleen bij de hogepriester bekend. Dit om te voorkomen van ijdel gebruik!

  De heren Statenvertalers hebben de raad van mijn volksgenoten opgevolgd om de Naam van יהוה als Adonai (Heer)uit te spreken. Hieruit zijn vele schrijfvarianten ontstaan onder de christenen in Nederland zoals: HEER, HEERE, Heer, Heere, Here.

  Te uwer informatie: een Torarol bestaande uit de eerste vijf Bijbelboeken moet foutloos geschreven zijn. Een geoefend schrijver doet er een jaar over! Een fout en de gehele rol wordt afgekeurd en begraven. Ik ga er vanuit dat u de Hebreeuwse taal niet leest of spreekt. Elke 50e woord van de Torarol wijst naar יהוה, of is een van die letters, dat is de G’d van hemel en aarde. Die Torarol is het geschenk van G’d aan deze wereld. Als je een deel van dit geschenk zoals de Naam van G’d יהוה overneemt in bijvoorbeeld een liturgie gebruikt en daarna als onbruikbaar weggooit klopt er iets niet. Volgens traditie behoor je die begraven. Het is te goedkoop om te zeggen: het is maar drukwerk. U zult het als christen erg raar vinden als u oude Bijbels bij het oud papier ziet liggen.

  Het Hebreeuws heeft zijn oorsprong in het paradijs en was tot de zondvloed de enige wereldtaal die door de lijn van de kinderen van Israël behouden is gebleven. Wij, de kinderen van Israël én hen die deze met ons mee kunnen lezen mogen die doorgeven. Dank aan יהוה blijft de glans van Zijn Woord door de eeuwen in stand. Een Joods boek voor de wereld met een boodschap van יהוה Adonai onze G’d.

 13. Dirk Steen zegt:
  Geplaatst op zondag 30 november 2014 om 23:05

  Bedankt voor uw uitleg, TMV ! Ik ken onze hemelse Vader [God] als Elohim of (אֱלֹהִים) in zowel moderne en oude Hebreeuwse taal… en Zijn Zoon, onze Heiland heet Jehovah (Adonai) of יהוה in Hebreeuws. Shalom Aleichem שָׁלוֹם עֲלֵיכֶם

 14. San zegt:
  Geplaatst op maandag 1 december 2014 om 8:25

  Luc 6:26 HSV Wee u,wanneer alle mensen goed van u spreken,
  want hun vaderen deden evenzo met de valse profeten.

 15. Waterlelie zegt:
  Geplaatst op maandag 1 december 2014 om 17:50

  En ja, wat ben ik toch blij dat Petrus en al de discipelen in nieuwe tongen gingen spreken nadat de Heilige Geest was uitgestort.
  Iedereen hoorde de blijde en goede evangelie van de opstanding van Christus Jezus in …eigen…taal.
  Zoals Bert Loonstra zegt: Het Evangelie plaatst ons in een nieuwe realiteit.
  Als ik als Nederlander in Jeruzalem aanwezig was geweest had ik het Evangelie vast in het Nederlands gehoord.
  Ik heb ook onderzocht wat nu Hebreeuwse taal is. Ik kwam tot de ontdekking dat er wel vier of meer Hebreeuwse grondteksten zijn. Ieder heel verschillend. Zeer verwarrend. Met die vele uitleggingen.
  Je kunt een grondtekst en uitleg nemen naar eigen believen. En er zit Babylonische talen door heen verweven.
  Zoals ik heb ontdekt en gelezen.

  Ik denk dat het goed is dat het N.T. in het Grieks is geschreven. Voor de wereld mens beter te lezen en te onderzoeken.
  Grieks kent vaak maar 1 uitleg/grondtekst. Ik ben ervan overtuigd dat de Here God dat zo heeft gewild.
  Daarbij komt dat …HIJ!!!!! waakt over Zijn Woord.

  Hebreeuws is voor mij een zeer verwarrende taal. Het is voor mij net Babylonische taal.
  Ik vraag mij af of wij er toe worden opgeroepen om Hebreeuws te leren om de bijbel te verstaan.
  W/lelie

 16. San zegt:
  Geplaatst op dinsdag 2 december 2014 om 19:12

  Je bent wat als je een wonderen- en tekenenevangelie predikt.
  Maar de eenvoud en kracht van het Kruis en de Opstanding wordt
  veracht als je dat brengt en is tot aanstoot. In deze moderne tijd is
  dat voor velen een achterlijke boodschap en je wordt veracht en
  gehaat door de mensen. Maar liever dat dan mensen te moeten
  behagen want dat is in strijd met het denken van God. Wil je een
  dienstknecht van God zijn, dan ben je tot eer bij God maar niet bij
  mensen.

 17. Wim J zegt:
  Geplaatst op woensdag 3 december 2014 om 9:25

  Waterlelie wilt u laten weten welke bron u citeerde, wanneer u vermeldt, dat u onderzocht zou hebben, wat de Hebreeuwse taal is?

  U concludeerde dat u tot de ontdekking kwam, dat er wel vier of meer Hebreeuwse grondteksten zijn.
  Ieder heel verschillend. Zeer verwarrend. Met die vele uitleggingen.
  Hierop verwacht ik antwoord.

  Is u nooit duidelijk gemaakt, dat verwarring uit de natuurlijke mens zelf komt: volgens Jer 19:9-10 het volgende: Jeremia had het goed verstaan en laat God aan het woord: in het Nederlands vertaald: “Arglistig is het hart, boven alles, ja, ongeneeslijk is het, wie zal het kennen?
  Ik, de HERE, doorgrond het hart, beproef de nieren, en dat om ieder te geven overeenkomstig zijn wegen, overeenkomstig de vrucht van zijn daden. ……”

  Reeds in de dagen van de apostelen, waren er warrige leraars, maar ook lieden die valse beschuldigingen gebruikten, die verkondigden, dat Jeshua en Zijn leerlingen, er op uit waren om de zeden te veranderen, die Mozes ons heeft overgeleverd.

  Zij hielden alléén voor waar, wat hun vleselijke denken graag wilde horen. Zij verwachtten alles van geesten, die in opstand kwamen tegen de gezonde woorden, zoals Gods heilige profeten en leraars hadden voorzegd en dachten hun eigen rechtvaardiging d.m.v. verzinsels [valse beschuldigingen] daarvoor in de plaats te kunnen stellen.

  Aan het einde van Paulus’ bediening, waarschuwde hij ook voor lieden die de waarheid zullen verdraaien zelfs er op pochen, hoe zij menen reeds deel te hebben aan de opstanding, of een soort genade, die niet van God is: Rom16:16; 2Cor11:15; 2Tim2:16-18; 1Tim6:21; 2Tim3:1-5…
  “…. Zij hebben een schijn van godsvrucht, maar hebben de kracht ervan verloochend. Keer u ook van hen af.”
  Hij behaagde geen mensen, door iets anders te onderwijzen, wat strijdig was aan de overige heilige Schriften; Hand26:22; Rom 3:30-31; 1Cor4:6

  Judas 1:4 Want er zijn sommige mensen binnengeslopen, die tot dit oordeel al lang tevoren opgeschreven zijn, goddelozen, die de genade van onze God veranderen in losbandigheid, en die de enige Heerser, God en onze Here Jezus Christus, verloochenen.

 18. Monique zegt:
  Geplaatst op woensdag 3 december 2014 om 18:58

  Hallo Waterlelie, God waakt over Zijn Woord en dat is voor ons Nederlanders de Staten Vertaling. Als u Engels kunt dan is er de King James! U kunt op de computer opzoeken hoe deze vertalingen tot stand zijn gekomen. Wij hoeven zeker niet allemaal Hebreeuws of Grieks of Aramees te gaan leren. God heeft ons vertalingen gegeven waarover Hij waakt.

  Dank je Dirk voor je mooie brieven, kijk er elke keer weer naar uit.

 19. Waterlelie zegt:
  Geplaatst op woensdag 3 december 2014 om 21:12

  Wim (17)
  Ja, het is mij best duidelijk gemaakt dat verwarring uit de mens zelf komt.
  Lees onderstaande:
  Bron: 1e Wikipeda en enkele schrijvers op zowel christelijke forums en messiaaans belijdende gemeenten forums.
  !!!Wat ik las:
  Er is veel gesleuteld aan het hebreeuws. Dit heef met zich meegebracht dat er verschillende varianten v/h hebr. zijn ontstaan.
  Klassiek hebr. Ivriet=oud hebr. Hebr. v/d Thora. Hebr. v/d Misjna=Gemarra =mondelinge leer. . Rabbijnse hebr. Livish-charedische. ( laten we de Talmoed en kabbala maar even niet noemen)
  Modern hebr. (Eliezer Ben Jehoeda- de mijtje van de bijbelse taal)
  Daarbij komt dat oorspronkelijke teksten , d.w.z de handschriften/boekrollen waarop Mozes en David en Jesaja en Johannes en Paulus enz , niet bewaard zijn gebleven. De Hebr. en Griekse handschriften zijn afschriften v/d originele teksten.
  De mondelinge overlevering hebben de commentaren opgeschreven in het Hebr. met veel leenwoorden uit het Aramees=Rabbijns hebreeuws/.
  Ook heeft men ontdekt dat het hebr. niet de oudste taal was. Er waren oudere talen zoals het sankriet uit India.
  Ik heb gelezen bijvoorbeeld op de site van de “Edele olijf”, over het verwarrende schrijven van de naam Jezus.
  Wat men daar van maakt…..
  Het is voor mij Babylonische taal allemaal.
  Toen ik dat alles zo las op het internet heb ik mij voorgenomen om gewoon mijn eigen bijbeltje/vertaling maar vast te houden met de gedachte : De Here God waakt Zelf over Zijn Woord. Dat geeft rust .

  Ook gelezen:
  Als er gesproken wordt over de grondtekst v/h O T dan doelen ze daarmee op de Biblia Hebraica Stuttgartensia ( BHS) . Uitgave verschenen van 1966 en gebaseerd op een oud handschrift van de Heilige Bijbel de codex Leningradensis. Daterend uit 1008 na Chr.
  Ook is er nog het jiddisj hebreeuws. En hebreeuws`de heilige taal`
  Tot zover wat mij betreft

  De vertaling van de NBG (gewoon Nederlands) en de Heilige Geest in mijn hart zijn mij dus dierbaar. Die vergezellen mij op mij reis door dit leven. En ik noem Hem…Degene die centraal staat in mijn vertaling=Gods Woord …..Christus Jezus de Opgestane Heer.
  W/lelie

 20. Wim J zegt:
  Geplaatst op donderdag 4 december 2014 om 11:57

  W/lelie
  Uw bronnen wijst u eigenlijk zelf aan met ‘wat men zegt’, dat men ‘ontdekt’ heeft en daaruit heeft u geconcludeerd, waarover en hoe verwarring naar de mens spreekt.

  De oude Jesaja Qumran rol overtuigt mij meer, dan wat ‘men zegt’ en beweerde te ontdekken.

  Bij nauwkeurige studie blijkt zelfs, dat er na de zondeval betekenissen van grondwoorden in de heilige Schriften zijn bijgekomen.

  Dat woorden soms een tegengestelde betekenis krijgen, kan te maken hebben met het karakter van de mens en de wijze waarop deze zichzelf denkt te kunnen verhullen[2Cor11:15]. Daarom laat Paulus in 2Cor4:1-2; 1Tim1:12-17 er geen twijfel over bestaan, waartoe Gods geschreven Woord dient, zoals hij ook samen met Apollos dit uitbeeldde in de uitleg, die hij geeft; 1Cor4

  Vraag: Mij is niet duidelijk wat u precies bedoelt met: ‘de mijtje vande Bijbelse taal’.

  Het is een goede regel dat de beheerder ernaar streeft, dat er slechts 2x, [bij uitzondering 3x] geschreven mag worden bij een onderwerp.

  Daarom vraag ik u geen uitleg. Meelezers die het landje Israëls enigszins kennen, kunnen zelf ook constateren, hoe God handelde en zal regeren, vanwege Zijn goedertierenheid, als wel gestrengheid, wat Hij vanwege Zijn barmhartigheid ons mensen heeft toevertrouwd; Rom11:22.
  En allereerst aan Zijn knechten [Hebr2], zoals wij overal daaruit kunnen leren verstaan; Jes45:19 [en context].

  Hoe komt het dat er in de vertalingen[verklaringen] soms tegengestelde opvattingen leven; ik denk, dat ik dat niet nodig moet uitleggen; bijv. Jes59:19 NBG/SVV

  Zomaar een voorbeeld: U sprak over de Griekse tekst.
  Het Griekse sabbatismos [G4520] wat gebruikt wordt in Hebr4:10 [let ook op de verzen 12-13 SVV] is verwant aan het griekse Sabbaton [G4521] geleend uit het Hebreeuws [H7676] In de Griekse tekst wordt, dat altijd met Sabbat vertaald, totdat gesteld werd, dat op die dag nooit gevast werd [maar Mozes en Elijah en Jeshua deden dit wel] en zo hebben vertalers na eeuwen vervolgingen toegegeven, dat je dit na de opstanding beter met week kunt vertalen en dat je het woordje ‘een’ dan met eerste moet ‘vertalen’.

 21. Hub.Eussen. zegt:
  Geplaatst op donderdag 4 december 2014 om 14:10

  Beste Dirk,
  Dit commentaar: Niet de mensen behagen, maar God, is mij uit het hart gegrepen, maar dat zal je wel begrijpen. Vooral het bijbelverhaal Hand. 4:13: Toen zij de vrijmoedigheid van Petrus en Johannes zagen en merkten dat zij ONGELEERDE en EENVOUDIGE mensen waren, verwonderden zij zich en herkenden zij hen, dat zij met Jezus samen geweest waren.
  Dit bijbelverhaal is, nu wij in de eindtijd leven zo belangrijk geworden. Al vele malen heb ik de ingegeven boodschap over dit bijbelverhaal verteld: Wij moeten ons Christen-zijn meer laten zien (daadwerkelijk), horen (woordelijk) en voorleven, net zoals Petrus en Johannes het +/- 2000 jaar geleden deden. Ieder op zijn EIGEN manier met zijn EIGEN gegeven talenten, capaciteiten en gaven Gods. De een als b.v. Predikant, Missionaris, vrijwillig hulpverlener op welk gebied dan ook, maar ook financieel steunen van missionairende organisaties in eigen land en buitenland, naar gegeven financiele mogelijkheden. En niet te vergeten in de Politiek, want daar worden de moralistische en ethische wetten en voorschriften bepaald.
  Samenvattend zou ik willen zeggen :
  Aan onze “Leefwijze” moet men kunnen zien, dat wij Jezus-volgelingen zijn.
  Tot slot. In diverse reacties lees ik verschillende uitleg over bijbelse citaten, in het Oud Hebreeuws geschrift, Nieuw Hebreeuws, Medium Hebreeuws, Aramees, Babylonisch, etc. Dit gaat allemaal mijn “Petje” te boven. Maar ik mis het ook niet om mijn ingegeven-boodschap te blijven verkondigen. Hub.

 22. Cornelia VandenWildenberg zegt:
  Geplaatst op vrijdag 5 december 2014 om 6:15

  Mooi geschreven HUB.

 23. lydiaSwitters zegt:
  Geplaatst op zaterdag 7 februari 2015 om 12:42

  Lieve broers en zussen,

  Wat een goede lessen lees ik op deze mail.
  Heerlijk om met elkaar te wijzen op het woord van God.
  Wees,vrijmoedig en spreek dikwijls met God, en dank Hem voor Zijn Zoon,
  Onze verlosser en zaligmaker.
  Dank onder alle omstandigheden. Leer dat van Hem.

  Shalom.

 24. Henriët Hakvoort Braad zegt:
  Geplaatst op dinsdag 2 februari 2021 om 14:07

  Alles wat waardig en liefelijk is, dat is: doe de waarheid dan lieg je niet – houdt het recht hoog, dan zal je het winnen door de Rechtvaardige, rechtvaardige! mooi.

Laat een reactie achter

0 / 350 woorden