Dirk van Genderen.NL

Columnist, publicist, spreker

Alleen de waarheid… (27 reacties)

Geplaatst op donderdag 4 december 2014, 21:36 door Dirk A A

Voor iedereen en zeker voor christenen is het belangrijk altijd de waarheid te spreken en te schrijven. Helaas moet ik constateren dat christenen en christelijke organisaties weleens een loopje nemen met de waarheid. Dat mag niet – ik zeg het ook tegen mezelf. Ik deze bijdrage geef ik enkele voorbeelden. Ook als het gaat over Israel, over de eindtijd en over aantallen nieuwe gelovigen en genezingen worden soms leugens verteld.

1. Overdrijf het aantal Joodse mensen dat elk jaar terugkeert naar Israel niet
Wanneer het gaat over de terugkeer van Joodse mensen uit de hele wereld naar Israel, wordt heel gemakkelijk en snel gezegd en geschreven dat voortdurend grote aantallen Joodse mensen vanuit de hele wereld terugkeren naar Israel. Dit gegeven wordt dan gebruikt om kracht bij te zetten aan de stelling dat de wederkomst van de Heere Jezus dus wel heel dichtbij moet zijn.

De realiteit is echter veel genuanceerder. Het is echt niet waar dat grote aantallen Joodse mensen terugkeren naar Israel. Het waren er het afgelopen jaar een kleine 25.000. Dat is natuurlijk wel een flink aantal, maar afgezet tegen de miljoenen Joodse mensen die nog buiten Israel verblijven, is het geen opzienbarend groot aantal.
Hier komt nog bij dat lang niet alle Joden die gaan emigreren, als bestemming Israel kiezen. En er zijn ook Joodse mensen die Israel verlaten om elders een nieuw thuis op te bouwen.

Dit eerlijke verhaal moet verteld worden, hoe haaks het misschien ook staat op onze theologie. Met de huidige snelheid van terugkeer van Joodse mensen naar hun thuisland, duurt het nog vele, vele jaren voordat ze allemaal thuis zijn.

Toch betekent deze waarheid over de terugkeer geen streep door de verwachting van de spoedige wederkomst van de Heere Jezus. Ik zou geen plaats in de Bijbel weten waaruit valt op te maken dat alle Joodse mensen al thuis in Israel moeten zijn als de Heere Jezus, de Messias, terugkeert naar deze aarde. Hij zal Zijn volk thuis brengen, in hun eigen land. Wij denken in jaren en aantallen, Hij kan het in een ogenblik, hetzij vlak voor, tijdens of na Zijn komst naar deze aarde.

Jesaja 11:11-16 lijkt daarop te wijzen.
11 En het zal op die dag gebeuren
dat de Heere opnieuw, voor de tweede keer, met Zijn hand
de rest van Zijn volk zal verwerven,
die overgebleven zal zijn van Assyrië en Egypte,
in Pathros, Cusj, Elam,
en in Sinear, Hamath en op de eilanden in de zee.
12 Hij zal een banier omhoogheffen onder de heidenvolken
en Hij zal de verdrevenen van Israel verzamelen
en zij die vanuit Juda overal verspreid zijn, bijeenbrengen
van de vier hoeken van de aarde.
13 Dan zal de afgunst van Efraïm verdwijnen,
en wie Juda in het nauw drijven, zullen uitgeroeid worden.
Efraïm zal niet langer jaloers zijn op Juda,
en Juda zal Efraïm niet meer in het nauw drijven.
14 Zij zullen op de schouder van de Filistijnen neerstrijken in het westen,
samen zullen zij de mensen van het oosten uitplunderen.
Zij zullen hun hand uitstrekken tegen Edom en Moab,
en de Ammonieten zullen hun gehoorzaam zijn.
15 Dan zal de HEERE de inham van de zee van Egypte met de ban slaan,
en Hij zal Zijn hand opheffen tegen de rivier de Eufraat door Zijn sterke wind.
Hij zal haar uiteenslaan in zeven stromen,
en maken dat men er met zijn schoenen doorheen kan gaan.
16 Er zal een gebaande weg zijn voor de rest van Zijn volk,
die overgebleven zal zijn in Assyrië,
zoals het met Israel gebeurde,
op de dag dat het wegtrok uit het land Egypte.

Ik ga niet heel dit gedeelte bespreken, maar de voorgaande verzen in dit hoofdstuk Jesaja 11 – gaat u ze maar lezen – maken wel duidelijk dat wat deze verzen aangeven over de komst van de rest van de Joodse mensen naar Israel staat te gebeuren tijdens of direct na de wederkomst van de Heere Jezus naar deze aarde.

We lezen in vers 15 dat de Heere de Eufraat zal slaan met een sterke wind, zodat Zijn volk erdoor heen kan gaan. Misschien wel vergelijkbaar met de doortocht van het volk Israel door de Rode Zee, waarover het Bijbelboek Exodus schrijft.
Ook zal er een gebaande weg ontstaan, zodat de overgebleven Joden uit Assyrië gemakkelijk naar Israel kunnen komen
En, zegt vers 12, Hij zal een banier opheffen onder de heidenvolken, zodat de verdrevenen van Israel en die vanuit Juda overal verspreid zijn, zullen worden teruggebracht van de vier hoeken van de aarde.
Laten we ons maar geen zorgen maken, de Heere zorgt er zelf wel voor dat Zijn volk, op Zijn tijd, thuis zal komen.

2. Overdrijf niet over de eindtijd
Een tweede punt betreft de eindtijd. We – ik sluit mezelf hierbij in – zeggen en schrijven wel eens heel gemakkelijk dat alle ontwikkelingen in de wereld onze overtuiging dat de Heere Jezus spoedig zal komen, ondersteunen. We noemen dan zaken als: de ebola-epidemie, aardbevingen, oorlogen…
Enkele opmerkingen hierover: Laten we de ebola-epidemie, hoe erg ook, niet te snel neerzetten als een belangrijk teken van de eindtijd. Denk eens aan de pest in vroeger eeuwen, waarbij vele miljoenen mensen omkwamen. Denk aan de miljoenen slachtoffers tijdens de beide wereldoorlogen.
En laten we ook niet te gemakkelijk zeggen dat de aardbevingen en de oorlogen toenemen en dus wijzen op de spoedige wederkomst. En als je dit toch wilt zeggen of schrijven, maak het dan hard met betrouwbare concrete cijfers.

Denk nu niet dat de wederkomst van de Heere Jezus nog niet aanstaande is. De woorden van de Heere Jezus blijven geldig: ‘Zie, Ik kom spoedig en Mijn loon is met Mij om aan een ieder te vergelden zoals zijn werk zal zijn’ (Openbaring 22:12).
‘Wees dan waakzaam, want u weet niet op welk moment uw Heere komen zal’ (Mattheus 24:42).

3. Claim geen onterechte genezingen
Ook op het gebied van ziekte en genezing is de verleiding voor sommigen groot om onterecht genezingen te claimen. Ik heb ze gesproken, mensen tegen wie in genezingsdiensten werd gezegd: ‘Prijs de Heer, je bent genezen’, terwijl ze helemaal niet genezen waren. Dat is funest, voor degenen die met valse hoop naar huis gaan, maar ook voor het getuigenis naar de wereld toe.
Jazeker, de Heere is machtig om wonderen van genezing te schenken. Ik heb ze gezien. Maar laten we ook op dit terrein uitsluitend de waarheid spreken.

4. Overdrijf het aantal nieuwe gelovigen niet
Spreek ookde waarheid als het gaat om de aantallen mensen die tot geloof in de Heere Jezus komen bij zendings- en evangelisatieacties. Regelmatig zie ik berichten voorbij komen dat er bij die en die zendingscampagne weer duizenden, tienduizenden of soms miljoenen mensen tot geloof zijn gekomen. Hoe weet je wanneer iemand tot geloof is gekomen en hoe kun je al die mensen geteld hebben?
Misschien doen predikers dit om zelf de gevierde zendeling te worden. Een andere reden kan zijn dat organisaties door overdreven berichtgeving meer financiën binnen hopen e krijgen, maar het past niet om te liegen over aantallen nieuwe gelovigen. Daarmee raken we aan Gods eer.

Ik denk wel eens: als ik alle aantallen bij elkaar had opgeteld, was heel de wereld nu gelovig geweest. En zeker, ik ben ook dankbaar voor iedereen die tot geloof komt, en hoe meer, hoe liever het mij is, maar laten we ook hier alleen de waarheid vertellen.

De Heere Jezus zegt: ‘Ik ben de Waarheid’ (Johannes 14:6). Zouden Zijn volgelingen dan leugens gebruiken om hun boodschap kracht bij te zetten? Valse argumenten tasten onze betrouwbaarheid aan. Laten we ons houden aan de woorden van Efeze 4:25: ‘Leg daarom de leugen af en spreek de waarheid…’

Dirk van Genderen

27 Reacties

 1. Rinske zegt:
  Geplaatst op vrijdag 5 december 2014 om 14:55

  Dag Dirk,

  Een goed stuk heb je geschreven. Dat lang niet alle Joden en Israëlieten in het land Israël zullen wonen bij de wederkomst van Christus lijkt mij ook duidelijk te worden in Mattheüs 24:29-31. Ik lees daar dat het volk bijeenvergaderd wordt uit de vier winden, wat naar mijn idee, overeenkomt met de vier hoeken van Jesaja 11:12. En de rampen, waarover je schrijft, zijn mogelijk pas de weeën voorafgaand aan de grote verdrukking. Maar misschien ook nog niet eens, Mattheüs 24:6-8.
  De Here Jezus heeft steeds gezegd dat het Koninkrijk nabij was en dat Hij spoedig terug zou komen. Ik geloof dat Hij dat meende en dat dit ook de bedoeling was. Als het volk Israël ten tijde van de Evangeliën en Handelingen hun Messias hadden aangenomen was Christus toen terug gekomen (Hand.3:19,20). Maar dat deden ze niet, zo lees ik in Handelingen 28:25-28. Maar het Koninkrijk zal zeker opnieuw dichtbij komen.
  En wat de genezingen betreft. Daar ben ik het helemaal mee eens.
  En dan die vele nieuwe gelovigen. Soms weet ik niet wat ik daarvan moet geloven. Maar daar ben ik dus niet de enige in.

  Hartelijke groet, Rinske

 2. Troost Mijn Volk zegt:
  Geplaatst op vrijdag 5 december 2014 om 17:20

  Sjalom Dirk,

  Dank voor je nuchtere woorden.

  Het klinkt zo spectaculair als christenen menen dat wij toestromen naar Israël. Er is ook een verborgen profetie die een tikkeltje ouder is en wat minder belicht wordt. G’d zegt aan Abraham: overal waar je je voetafdruk neerzet zal ik je dat als een erfelijk bezit geven. Hiermee zie je dat overal waar alle nakomelingen van Abraham, Izak en Jacob zijn geweest gegeven zal worden als een erfdeel oftewel eigen grondgebied. Geen (beperkte) enclave Israël dus!

  Die voetafdruk als een belofte: ook dit deel geeft G’d aan mijn volksgenoten. Hiermee komt de vaak krampachtige verwachting van christenen, die zo strak in een eindscenario denken, in een ruimer perspectief te staan. Onze G’d beschikt een deel van mijn volk in Israël en die groei blijft gestadig doorgaan. Wat wel strak overeind blijft staan is dat Israël steeds meer alleen komt te staan. Niet het land maar ook de nakomelingen van Israël wereldwijd. Dan zien we wel een spoor van de eindtijd zichtbaar worden.

  Christelijk antisemitisme bestaat dat nog? Ja, frappant is dat ook de kerken, zij het op een beperkte schaal, schuldig aan maken. Is er dan toch een causaal verband met de leegloop van de kerken door het antisemitisme? Ik vraag me af waarom er zo weinig openheid is naar mijn volksgenoten. Wat hebben wij Joden dan te verbergen voor de christenen? Niets toch. Of is het soms koudwatervrees als Joden de Bijbel uitleggen aan christenen. Leggen wij dan alleen maar weten uit zoals Yeshua ook deed? Onbekend maakt onbemind. En toch heeft G’d ons Zijn uitverkoren volk en Zijn beminden genoemd.

  Vanaf Golgotha trad de eindtijd al in en barstte de strijd los! De eerste Joodse gelovigen gingen de wereld in en met veel vreugde verkondigden zij dat de verlossing tussen G’d en mensen had plaats gevonden. Zij hebben hun Messias gevonden en verkondigden dat vanuit, jawel, het oude deel van de Bijbel. Antisemitisme sluit het Woord van G’d toe omdat het geen ruimte meer biedt aan het Joodse volk.

 3. Waterlelie zegt:
  Geplaatst op vrijdag 5 december 2014 om 18:37

  Ook ik ben het volkomen met je eens Dirk.
  Van de week was mijn (gelovige) nicht op visite en ons gesprek was eigenlijk hetzelfde als wat jij hierboven schrijft.
  Al die miljoenen (zogenaamde) gelovigen die per dag erbij komen zouden toch moeten bewerken dat er veel zegen uit de hemel zou voortvloeien.
  Tijdens ons gesprek kwamen wij tot de conclusie dat er een donkere wolk boven de aarde zich aan het ontwikkelen is….
  Daarbij vroegen wij ons af: is deze tijd erger als de tijd van Stefanus steniging en hoofd slachting door het zwaard van Jacobus. De zware vervolgingen in Handelingen 7 en 8.
  Of de tijd dat de christenen voor de leeuwen werden geworpen en moesten samen komen in de catacomben. Of op de brandstapels werden verbrand. Of gekruisigd.

  Heeft iedere partij geen bloed aan de vingers. Stefanus en velen anderen die vervolgd en gedood werden door de Romeinen met genoegdoening en medewerking van de joden. ( Handelingen 12 vers 3)
  Romeinen die christenen doodden.
  En nu weer de islam.

  Ik geloof zeker wel dat op dit moment Het Lichaam van Christus zich aan het afronden is. Velen worden toegevoegd aan de Heere. En anderen vallen af. ( afval). Zodat Zijn Lichaam zonder vlek en rimpel klaar zal zijn om de Bruidegom tegemoet te kunnen gaan.
  Dus zowel joden als heidenen komen tot het geloof in Christus Jezus de Opgestane Heer, en tegelijkertijd vallen anderen af om welke redenen dan ook.

  De Here God weet wie dat zijn die toegevoegd worden, want zij zijn immers uitverkoren van voor de grondlegging der wereld. En laten wij maar niet in getallen gaan denken.

  De voortschrijdende Godsgeschiedenis gaat door. Zowel zegen en oordelen. Naarmate Het Lichaam volwassen wordt, zal beide zich toespitsen. Zegen en oordelen…

  W/lelie

 4. Moi (CDA-lid) zegt:
  Geplaatst op vrijdag 5 december 2014 om 18:54

  Ik vind dat bepaalde sites erg speculatief zijn als het om de eindtijd gaat, niet alleen maar Xandernieuws, maar ook Eindtijdactueel.

  Met speculaties die niet blijken uit te komen, zet je je wel voor gek.

 5. Petrus zegt:
  Geplaatst op zaterdag 6 december 2014 om 15:56

  Ten eerste over de waarheid. Mijn schoonvader zei altijd dat het moeilijk was om als Christen altijd eerlijk en recht door zee te zijn. Eerlijk zaken doen is niet altijd even makkelijk.
  Over de eindtijd: We moeten geen statistieken over honger, aardbevingen, tsunami’s enz. naast elkaar zetten, maar iedereen die de Bijbel leest weet dat “het einde der tijden” nabij is gekomen. De wereld wacht op een sterke man, die alles zal “regelen” We komen steeds dichterbij. Praat niet over dagen, maanden, jaren, maar over de komst van de Heer. Hij komt zeker terug om Zijn Bruid = de Gemeente op te halen. Wanneer? De wereld zal het zien.

 6. Hub.Eussen. zegt:
  Geplaatst op zaterdag 6 december 2014 om 16:15

  Heel goed Dirk, dat je deze 4 belangrijke thema’s eens “aan de kaak” durft te stellen en zelf begint met eerst: “Mea Culpa” te zeggen.
  Hier wil ik ook het eerst mee beginnen, vooral over mijn stellige reacties: Dat wij in de eindtijd leven. Maar ik zeg er wel altijd bij: De wederkomst van Jezus, dat weet geen mens, Jezus zelf weet dit niet. Maar dat wij in de eindtijd leven, daarvan wordt mijn gevoel dagelijks mee bevestigd door de profetieën die zich wereldwijd aan het voltrekken zijn. Mijn oproep en boodschap over Zijn wederkomst is dan ook: Laat iedere dag je Christen-zijn zien en horen, zodat je Hem ook iedere dag kunt verwachten en begroeten.
  Over Israel en het Joodse Volk daar kan ik geen mening over hebben want ik heb nog nooit het Oude Testament gelezen. Ik weet alleen dat Jezus van Joodse afkomst is en dat de Joden, Gods geliefde volk is. Voor mij is het Joodse volk: Mijn geestverwante broeders en zusters in dezelfde Heere en wij hebben dezelfde Wetten (de 10 geboden).
  Over de nieuwe gelovigen. Dirk ik geloof ook wel dat deze organisaties wel eens te rooskleurige resultaten berichten, maar mij weerhoudt dit niet om deze missionairende organisaties financieel te blijven steunen, zover ik hier middelen voor heb.
  Tot slot de gebeds-genezers. Hier kan ik kort over zijn: Er is maar één geestelijk genezer en dat is: De Heere. En voor lichamelijke klachten moet je bij de dokter zijn.
  Samenvattend: Laten wij iedere dag ons Christen-zijn, zien en horen en in praktijk brengen, zodat wij iedere dag voorbereid zijn op Jezus wederkomst. Hub.

 7. Henk Tieben zegt:
  Geplaatst op zaterdag 6 december 2014 om 17:50

  Beste Dirk, het is fijn als je met jouw invloed mensen kunt bewegen om dichter bij de waarheid te komen en dit is zeer bewonderingswaardig. Er is iets gaande in de fysieke en geestelijke wereld en mensen kunnen dit niet meer negeren. De kennis over de gebeurtenissen neemt toe en mensen gaan ook op zoek naar meer kennis. Als het over de eindtijd gaat en de tijdslijnen die Hashem heeft uitgezet voor zijn geliefde oogappel en de volken die geënt zijn op de sapstroom van de vijgenboom dan kan ik ten zeerste het boek wakeup! aanraden van Emile vanBeckevoort en Arno Lamm. Dit boek laat de vingerafdruk en het watermerk van onze hemelse vader zien die verborgen ligt in de geschiedenis, het heden en de toekomst van zijn geliefde zoon Israël en zijn zoon Yeshua HaMashiach. De bedekking van de geheimenissen in de bijbel wordt door de heldere uitleg in dit boek langzaam weggenomen en dit zal zorgen voor een opleving van je persoonlijk geloofsleven waardoor overdrijven niet meer hoeft!

  Van harte aanbevolen dus.

  Met vriendelijke en broederlijke groet,

  Henk Tieben

 8. Johanna zegt:
  Geplaatst op zaterdag 6 december 2014 om 18:14

  Ook ik wijs alle bijzaken af…. de tekenen, de populaire uitleggingen die een fundament missen e.d. Voorbeelden hiervan o.a. recentelijk de bloedmanen, Y2K, de epidemieen,
  Toch is er een doorgaande lijn, die treffend is:
  1) DE KENNIS ZAL TOENEMEN…
  2) DE NATUUR IN KRACHT EN FREQUENTIE ONS DE BAAS BLIJKEN….
  3) DE LEUGEN ZAL HEERSEN, DE WAARHEID ONDERDRUKT…
  4) DE MACHTEN ZICH TOESPITSEN NAAR EEN WERELDRIJK…. MIDDELEN EN WEGEN ZULLEN SAMENKOMEN…..
  5) ISRAEL OMRINGD EN BEDREIGD DOOR OUDE VIJANDEN…DIE NU ONDER HET OORDEEL LIGGEN.
  6) DE GROTE AFVAL IN ONZE WESTELIJKE WERELD… KERKEN OP DE SCHROOTHOOP.
  Als ik onze maatschappij bekijk, dan komt het aardig in de richting….het geld in handen van grote maatschappijen…. zij dwingen ons…. En laten we niet vergeten dat (net als ten tijde van onze Heere Jezus), alle volken inmiddels geteld zijn… al hun persoonlijke gegevens veilig opgeborgen voor de ANTICHRIST.. VAN WAARUIT HIJ KAN REGEREN EN ALLES OVERZIEN. Mensen die uit overtuiging niet het Teken zullen nemen, kunnen verwachten dat zij alles kwijt zijn, al hun geld en bezittingen… zo mogen niet meer meedoen. Het scherm op hun computer zal misschien wel aangaan, maar zullen zij overal niet NO ACCESS tegenkomen?) Zij zullen vervolgd worden with NO PLACE TO HIDE… de satellieten kunnen ons overal vinden. En dan… het grote teken: Jeruzalem… de strijd om Jeruzalem… en de hele wereld onder satan is het hiermee eens….deze stad mag niet Joods… moet Islamitisch c.q. internationaal zijn! Ze zullen er allemaal op stuk lopen..Ik voel het zo: de Heere geeft ons nog genadetijd totdat de Tijd der Heidenen vol is. Hij heeft grote haast… Hij is aan het “voleinden” zogezegd. De islamieten, de mensen die nooit het evangelie hebben gehoord… zij worden in grote getale binnen gebracht… hun geloof is groot…. Wij, die mensen uit “Kapernaum” zogezegd… die al jaren onder de verkondiging zitten… wij worden gezift… het is voor of tegen.. het is volhouden tot het einde…en toch wordt het “zalig worden” voor allen die in Hem geloven en Hem liefhebben. Laten we onszelf niet bedriegen. Blijf wakker!

 9. Frans zegt:
  Geplaatst op zaterdag 6 december 2014 om 19:48

  Juist zuster Johanna daar kan ik alleen maar AMWEN op zeggen.

 10. Bert van Ommeren zegt:
  Geplaatst op zaterdag 6 december 2014 om 21:28

  Beste Dirk
  Wat goed dit stuk weer
  Wat is het inderdaad belangrijk om altijd aan de waarheid te houden
  Jezus is de weg de waarheid en het leven

 11. Peter Schilperoord zegt:
  Geplaatst op zaterdag 6 december 2014 om 22:05

  De Waarheid… in oorlogstijd kan daar de doodstraf op volgen.
  Het is maar net wat de machthebbers in hun propaganda hebben voorgesteld als “de enige juiste waarheid”.

 12. Ernst van Olffen zegt:
  Geplaatst op zaterdag 6 december 2014 om 22:30

  We “zien” in deze tijd inderdaad niet meer dan dat de olijfboom begint uit te lopen en dat “de lente” nabij is!! Als Christenen zijn we al heel ver, als we niet met alle 10 maagden zijn ingeslapen en waakzaam blijven!! Laten we vooral verder kijken. In mijn vorige overdenking over Hagar en “zien” naast de actualiteit van Psalm 83, heb ik eens verder gekeken bij wat er nog er meer over Hagar en Ismaël geschreven is. Het volgende blijkt namelijk niet minder actueel dan wat we lazen in Psalm 83. Hagar was al een keer eerder gevlucht voor Sarai. Ik ontdekte het in Genesis 16 God zegt namelijk tegen Hagar:
  11 Je bent nu zwanger en je zult een zoon ter wereld brengen. Die moet je Ismaël noemen, want de HEER heeft gehoord hoe zwaar je het te verduren had. 12 Een wilde ezel van een mens zal hij zijn: hij schopt iedereen, iedereen schopt hem. Met al zijn verwanten zal hij in onmin leven.’ Zien we hier niet exact de situatie van vandaag weergegeven? We zijn namelijk, als nakomelingen van Abraham, allemaal verwant!
  Toen ik dit las, werd ik toch even stil. Een stukje verder noemt zij Hem: “een God van het zien”…… Ismaël was nog niet geboren, maar God keek toen al 4000 jaar verder….Als wij het ook “zien” dan is de kans klein, dat we inslapen!!

 13. Herman Degenhart zegt:
  Geplaatst op zondag 7 december 2014 om 2:01

  Dirk, waarom heb je over Joodse mensen als je gewoon Joden bedoelt? Je hebt het toch ook niet over Nederlandse mensen, of over Duitse mensen, maar over Nederlanders en Duitsers? De term Joodse mensen heeft iets neerbuigends. Waar hebben ze dat aan verdiend?

 14. Troost Mijn Volk zegt:
  Geplaatst op zondag 7 december 2014 om 15:56

  Sjalom Herman Degenhart,

  Als Jood moet ik mij in allerlei bochten wringen als ik het Nieuwe Testament in het Nederlands lees om daaruit te preken. Vertaalkundig proef je de christelijke visie die grotendeels haaks staat op de Joodse uitleg en context. Juist die christelijke visie op nota bene ons eigen Joodse boek geeft heel scherp een tegenstelling die ongegrond en ongezond is.

  Als de evangelist schrijft dan heeft hij het over: Judeeërs in het zuiden, Galileeërs in het noorden van Israël. Beiden spreken Hebreeuws en Aramees.

  De Farizeeër hield zich bezig met de geest van de wet, de Sadduceeër hield zich aan de letter van de wet. Beiden zochten de confrontatie met Yeshua en waren een kleine groep in Israël. Het grote aantal confrontaties met Yeshua en Zijn discipelen doen voorkomen of de Farizeeër en de Sadduceeër een meerderheid waren. Het was een slechts klein deel van mijn volk in die dagen, die als geestelijke leiders wel een vinger in de pap hadden.

  Zie het in het juiste perspectief. Verder hebben de christelijke vertalers ons geminacht door in Handelingen op te tekenen dat vele duizenden Joden tot geloof in Yeshua zijn gekomen ná Zijn opstanding. De grondtekst geeft aan vele tienduizenden onder geheel Israël. Zoals ik al eerder aangaf: christelijk antisemitisme bestaat nog steeds vanuit de (on)bewuste kennis.

  De Bijbel is voor alle Israëlieten het persoonlijke familieboek. Een geïnteresseerde buitenstaander kijkt daar anders tegenaan en verbindt daar, gevoed door zijn leiders, ongenuanceerd een conclusie aan.

  Gelet op het onderwerp de waarheid uiterst pijnlijk voor alle Israëlieten (Joden) dat er zo vaak ten onrechte een karikatuur van ons wordt gemaakt. Voor het huis van Pilatus konden slechts 200 mensen staan, die, u kunt het nalezen riepen wat hun werd opgedragen. Velen weten niet dat Barabbas letterlijk betekent zoon van de vader. Na de opstanding wordt het velen uit de priesters duidelijk wie tegenover elkaar stonden. De Zoon van de Vader. Het werd hun eeuwig heil.

  Verborgen schatten worden door Joden aangereikt. De aanvaarding is voor velen een drempel.

 15. Harriet Tom zegt:
  Geplaatst op zondag 7 december 2014 om 16:50

  DE WAARHEID… laten we ook voorzichtig zijn met het doorsturen van ‘zeer urgente’ gebedsmail, die later blijkt al weken geleden oorspronkelijk verstuurd te zijn. Altijd op waarheid controleren vóórdat je iets doorstuurt!
  En die grote aantallen mensen die tot bekering komen?! Ik begrijp dat Dirk daar niet op doelt, maar in de moslim-wereld is een beweging gaande… Nee, niet met grote campagnes, maar in Discovery bijbelstudiegroepen. Zijn dat echte gelovigen? JA, als ze hun leven ervoor over hebben om het nieuws met anderen te delen! In de Disciple Making Movement hebben tienduizenden moslims Jezus leren liefhebben en zijn Hem gaan volgen in dit laatste decennium. In stilte, zonder ophef, maar onstuitbaar! (Lees: ‘A wind in the house of Islam’ van David Garrison, of: ‘Miraculous Movements’ van Jerry Trousdale.)

 16. toevallige voorbijganger zegt:
  Geplaatst op zondag 7 december 2014 om 17:44

  @ Herman:
  “What’s in a name…?”
  Ik persoonlijk vind het ook helemaal niet neerbuigend klinken.
  Zijn dit niet eenvoudig dingen waar je doorheen mag kijken?
  Ervan uit mag gaan dat de ander het niet kwaad bedoelt?
  Voor mij speelt hier ook duidelijk een stukje interpretatie
  en daarin kunnen mensen nu eenmaal heel verschillend zijn…

 17. Lida van Rijn zegt:
  Geplaatst op zondag 7 december 2014 om 19:03

  Beste Dirk,
  Ik heb al 40 jaar die gesprekken met mijn man, zijn antwoorden waren altijd….Oorlogen zijn er altijd al geweest, hongersnoden, ziekten enz enz ook. ‘t ja wat kon ik daar tegenin brengen tot ik opeens getriggerd werd door het woordje “HOREN”. Men zal HOREN van……. We weten uit geschiedenisboekjes dat er rampen gebeurd zijn, Christenen en Joden vermoord werden en dat er oorlogen waren. Maar soms wisten de mensen van het naastgelegen land niet wat er in het buurland gebeurde. Nu gaat alles zo snel, er hoeft maar een epidemie in Afrika te beginnen en wij weten ervan. Zien zelfs de Twin towers op het moment suprême”” neer storten……Horen a la minute dat een vliegtuig wordt neergehaald enz enz. Ik denk maar aan de weeën van een zwangere vrouw, eerst denk je, is dit wel een wee, dan denk je, ‘t ja auwww t begint en voor je het weet mag je persen. Gods zegen en Sjalom

 18. Ernst van Olffen zegt:
  Geplaatst op zondag 7 december 2014 om 20:25

  Als je de laatste wereldoorlog zou hebben meegemaakt dan zou je weten, welke wanklank het woord “Jood” oproept. Een nog normalere benaming zou voor mij “Israëliër” zijn….. Iemand uit Afrika noem je die soms ook “neger”?

 19. Waterlelie zegt:
  Geplaatst op zondag 7 december 2014 om 20:42

  Herman 13:
  Ik vraag mij af waarom jij deze vraag stelt aan Dirk.
  Ik lees alom:
  Joods geloof.
  Joodse kinderen
  Joodse vader of moeder.
  Joodse stromingen.
  Als de moeder of vader joods is.
  Je kunt joods worden.
  Joodse gemeenschappen.
  Joodse status
  Niet joods opgevoed.
  En zo kun je ook z eggen: joodse mensen.

  Daar is toch niets mis mee en behoef je toch niets achter te zoeken.
  Zeggen wij ook niet:
  Nederlandse gewoonten
  Nederlandse kinderen. enz.
  Nederlandse mensen.

  Ik voel mij niet vernederd als men over mij praat en zegt: w/lelie is een Nederlandse vrouw. In tegendeel zelfs.
  Laten we geen spijkers op laag water gaan zoeken.

  W/lelie

 20. Lies zegt:
  Geplaatst op zondag 7 december 2014 om 23:06

  Herman Degenhart:
  Joodse mensen (Joden) zijn zoals in het Oude Testament staat: Israëlieten.

  De naam Joden is afgeleid van Juda (Jehoedi), maar na de Babylonische ballingschap wordt hij gebruikt voor alle nakomelingen van de inwoners van het vroegere Tweestammenrijk, dus ook voor de Benjaminieten. Bron: Bijbels Woordenboek.

 21. Waterlelie zegt:
  Geplaatst op maandag 8 december 2014 om 15:46

  Ernst 18. Laatste opmerking.
  Een afrikaan vindt het niet erg als je hem neger noemt. Ik ken afrikanen in mijn gemeente die juist zo genoemd willen worden. Maar wat ze erg vinden is: als je ze …nikker….noemt.
  Neger is de benaming voor een donker getinte mens. Net als een licht getinte mens …blanke ..wordt genoemd. Heel gewoon.
  Een neger dus geen nikker noemen en een blanke dus geen bleekscheet noemen!!

  W/lelie

 22. Toevallige voorbijganger zegt:
  Geplaatst op maandag 8 december 2014 om 21:03

  Gewoon duopenotti!

 23. Peter Schilperoord zegt:
  Geplaatst op dinsdag 9 december 2014 om 17:26

  Nou, wij dwalen behoorlijk af, als u het mij vraagt. Helaas niet op al te snuggere wijze, is moeilijk om dan daarop weer te reageren, vooral omdat racisme en etniciteit weer terug zijn van weggeweest, springlevend, explosief en levensgevaarlijk.
  Als reactie hierop begint dan ook Dirk steeds beroerder te schrijven. Wij moeten hem blijven inspireren, vind ik.
  Woordverkondigers hebben het zwaar. Zij willen wel, maar mogen dikwijls niet.
  Om lange tenen te vermijden, komen zij met compromissen.
  In mijn leven heb ik duizenden preken, toespraken en verkondigingen beluisterd, niet één kwam spontaan in de gemeente tot vreugdezang en lofprijs. Dergelijke uitingen moeten altijd eerst worden aangekondigd.
  Mag je dit de predikanten verwijten?
  Ik heb het te doen met de jonge mensen die ervoor gaan kiezen om predikant te worden, een betaalde spreker, altijd in dienst, nooit helemaal vrij.
  Maar wel moeten zij eerst jarenlang studeren als een beest, tentamens halen, vreemde talen leren, tot bijna in de abstracte wetenschappen aan toe.

 24. Berend zegt:
  Geplaatst op dinsdag 9 december 2014 om 18:11

  Er is een chemisch element dat men vroeger (ver voor mijn tijd) Jood noemde. Na de oorlog (denk ik zelf) gebruikt men hier alleen nog maar de naam Jodium.

 25. Wim J zegt:
  Geplaatst op woensdag 10 december 2014 om 7:21

  Wanneer wij mensen ons persoonlijk verootmoedigen/zich vernederen onder God[Ps119:129-130], ontstaat ruimte, dat de waarheid openbaar komt. Dan9;10:12; 2Sam12:13; Jer20:7; Lev16:29; Deut8:16; 2Sam22:36; Ezra8:21.

  Het getuigenis van Efeze2 spreekt, hoe schrijver en gehoor zich verootmoedigden.
  Kennis over ‘waarheden’ staan niet centraal, maar ontvangen inzicht over feiten, veranderden hun leven definitief.

  De 1ste liefde veranderde hun zicht op de eeuw waarin zij leefden en…. het offer, wat Jesjoea volbracht had, bracht zelfs niet-Joden naderbij [vers13], hoe zij getrokken werden, in de waarheid die alléén bij Israëls’ God gevonden wordt[Job28:23] Zijn trouw/waarheid is herkenbaar, niet mensen behagend met ‘de waarheid’ als filosofie, ‘de leer’* verheffend die gepapegaaid kon worden, volgens de werken van nicolaïeten, die ten diepste eer[bied] van mensen zochten/verwachtten, gezien de namen, die daarbij gebruikt worden.
  *herkenbaar in vervangingsleringen, vergeestelijkingen verhullend waar/wat dit niet aan de orde kan zijn!!

  DE waarheid[trouw/zekerheid van God] die in de Bijbel centraal staat is uniek[Joh14], zoals blijkt uit de wijze waarop de Hebreeuwse woorden EMOeNaH [H530] en EMeTh [H571] functioneren, die afgeleid zijn van het werkwoord AMaN, [H539] ondersteunen / bevestigen / trouw zijn.

  Er zijn op internet verschillende programma’s te vinden, waarin lexicons[woordenboeken] zijn geïntegreerd, zodat wij de betekenis van woorden, zoals deze oorspronkelijk gebruikt werden, kunnen leren verstaan in hun verband, bijv. H539
  https:\/\/www.blueletterbible.org/lang/lexicon/lexicon.cfm?Strongs=H539&t=KJV [1*]<<Onderaan op deze internetpagina lezen we daar alle Schriftplaatsen.

  Waarheid, zoals in deze wereld vele waarheden rondwaren, kan mensen niet tot rust/inzicht brengen, deze zoekt ‘éigen’ bewijzen, om zichzelf te profileren.
  [1*] de nrs. betreffende de woorden H530 of bijv. H571[2*]vervangen in bovenstaande link en dan kunnen we alle teksten vinden waar deze ‘begrippen’ door de schrijver gebruik werden.
  2* In Ps40:10 worden zij beiden gebruiktHSV: Uw gerechtigheid verberg ik niet diep in mijn hart,
  Uw waarheidH530 en Uw heil[verlossing] verkondig ik. Uw goedertierenheid en Uw trouwH571 verzwijg ik niet in de grote gemeente.

  Micha6:8

 26. Irma van de Visch zegt:
  Geplaatst op donderdag 18 december 2014 om 23:03

  Belangrijker dan discussieren over de eindtijd en aantal bekeerlingen is zelf actief te worden en partners te worden in de komende oogst. De oogst is groot maar de arbeiders zijn er weinig. Vertel over Jezus aan je buren, vrienden, collega’s, mensen op straat. Bidt voor genezing en opwekking uit de doden zoals Yeshua (Jezus) heeft gezegd dat we grotere wonderen zullen doen dan Hij.
  Hier in Israel zien we al de eerste tekenen van de doorbraak die tot de grote Opwekking zal leiden (Yoel 2) en gaat het er alleen maar om of we op willen staan en invloedrijk willen zijn; zoutend zout en ons leven willen geven tot behoud van zielen nu we in de laatste dagen zijn aangekomen (lees Openbaringen 6 en Daniel). Wij zijn gered en hebben hoop maar hoeveel mensen leven er nog zonder God?

  Irma/ Kfar Saba/ Israel

 27. Hans Frinsel zegt:
  Geplaatst op donderdag 25 december 2014 om 22:45

  Beste Dirk, deze woorden zijn mij uit het hart gegrepen. Samengevat kun je zeggen: weest nuchter en waakzaam. Nuchterheid wil nog wel eens ontbreken, waardoor de waarheid vertekend raakt en de waakzaamheid een Don Quichot-achtig karakter krijgt.
  Laten we werken zolang het dag is.

Laat een reactie achter

0 / 350 woorden