Dirk van Genderen.NL

Columnist, publicist, spreker

Grootste reddingsoperatie ooit (23 reacties)

Geplaatst op vrijdag 19 december 2014, 9:25 door Dirk A A

Reddingsoperaties worden altijd zorgvuldig voorbereid. Zeker wanneer er grote belangen op het spel staan. De grootste reddingsoperatie in de geschiedenis werd tweeduizend jaar geleden zichtbaar in de geboorte van de Heere Jezus in Bethlehem. Duizenden jaren van voorbereidingen waren eraan vooraf gegaan.

Deze reddingsoperatie was noodzakelijk geworden na de zondeval van de mens in het paradijs. De mens was ten dode opgeschreven; had Gods gebod overtreden. Maar God liet het er – met eerbied gezegd – niet bij zitten. Hij riep toen reeds de overwinning uit over de satan en zocht de mens weer op. De grootste reddingsoperatie ooit was in gang gezet.

Toen al, bijna 4000 jaar voor de definitieve vervulling, werd de komst van de Heere Jezus aangekondigd. Hij betrad Zijn eigen schepping. Door mens te worden. ‘…maar Zichzelf ontledigd heeft door de gestalte van een slaaf aan te nemen en aan de mensen gelijk te worden’ (Filippenzen 2:7).

Dat was de enige manier om de redding van de mens tot stand te brengen. Aan het kruis, in de weg van lijden en sterven. ‘…heeft Hij Zichzelf vernederd en is gehoorzaam geworden, tot de dood, ja, tot de kruisdood’ (Filippenzen 2:8). Door de straf te dragen die wij hadden verdiend. Een reddingsoperatie die Hem het leven kostte. Maar zo lief had Hij ons, dat Hij vrijwillig deze weg ging om ons te redden.

Hij overwon echter de dood en ging weer terug naar de hemel. De reddingsoperatie is nog niet voltooid. De Heere Jezus komt namelijk nog een keer naar deze aarde. Om dan Zijn Rijk van vrede en gerechtigheid op te richten (Jesaja 11).
De eerste keer kwam Hij in Bethlehem ter wereld, de tweede keer zullen Zijn voeten staan op de Olijfberg (Zacharia 14). De eerste keer kwam Hij als kind, dan als Koning!

Laten we er maar rekening mee houden dat in de hemel alles al in gereedheid wordt gebracht voor Zijn komst. Dan wordt werkelijkheid wat al tegen Maria werd gezegd in Lucas 1:31-33: ‘En zie, u zult zwanger worden en een Zoon baren, en u zult Hem de naam Jezus geven. Hij zal groot zijn en Zoon van de Allerhoogste genoemd worden, en God, de Heere, zal Hem de troon van Zijn vader David geven, en Hij zal over het huis van Jakob Koning zijn tot in eeuwigheid, en aan Zijn koningschap zal geen einde komen.’

Zijn we er klaar voor om Hem te ontmoeten wanneer Hij komt? Kent u Hem al als uw Heiland en Verlosser? Als Degene Die voor eeuwig uw Heere en Koning zal zijn?
We vieren het kerstfeest. In deze stikdonkere wereld schijnt het Licht van de Heere Jezus. Hij wil ons gebruiken om mensen te bereiken die Hij op ons pad brengt.

Ook dit jaar zal ongeveer één op de vier landgenoten een kerstviering bezoeken. Voor velen zal het de enige keer dit jaar zijn dat ze in een samenkomst van een kerk of gemeente komen. Laten we bidden dat de boodschap helder gebracht wordt en dat ze in hun hart geraakt zullen worden door Gods Geest.

Nog een paar dagen, dan mogen we 2015 binnengaan. Het is verborgen wat het nieuwe jaar ons zal brengen. Eén zekerheid hebben we: dat we een machtige Vader in de hemel hebben, Die meegaat het nieuwe jaar in. In een tijd dat de wereldsituatie zeer onzeker is en het er voor christenen die trouw willen blijven aan God en aan Zijn Woord niet gemakkelijker op zal worden.

‘Ik ben de Alfa en de Omega, het Begin en het Einde, zegt de Heere, Die is en Die was en Die komt, de Almachtige’ (Openbaring 1:8). Wat het nieuwe jaar ook brengen zal, op de Heere Jezus kunnen we aan. Als we ons geborgen mogen weten in Hem, geeft dat vrede en rust in een wereld die wankelt!

Van harte gezegende kerstdagen toegewenst!

Dirk van Genderen

23 Reacties

 1. Dirk zegt:
  Geplaatst op vrijdag 19 december 2014 om 9:28

  Opmerking voor ieder die wil reageren:

  Het is weer nodig om beter te gaan letten op de inhoud van de reacties. Vandaar een vriendelijk verzoek om niet op elkaars mening te reageren, maar alleen op de door mij geschreven tekst. Vergeet niet dat maximaal twee reacties per persoon zijn toegestaan.

  Alvast bedankt voor uw medewerking,
  Dirk van Genderen

 2. Waterlelie zegt:
  Geplaatst op vrijdag 19 december 2014 om 12:52

  Reddingsboei:
  Er wordt een drenkeling een reddingsboei aangeboden. En je vertelt de drenkeling dat hij/zij de reddingsboei moet aanpakken om gered te worden.

  De boei is bedoeld om een drenkeling te redding van de verdrinking dood. Dus: bedoeld voor een
  !!reddingsactie!!!

  Hoe doen we dat? Gooien wij de drenkeling een reddingsboei toe plus nog allerlei andere attributen (bijvoorbeeld andere adviezen of allerlei geboden) en leggen wij de nadruk op die andere adviezen of geboden en dat daardoor de aandacht van de reddingsboei wordt af getrokken?

  Wat moet de drenkeling nu aanpakken om gered te worden?
  a – de reddingsboei?
  b – allerlei adviezen of geboden?
  c- de reddingsboei plus de geboden?

  Iemand die bekend is met de zeevaart weet dat naast de reddingsboei nooit geen andere onnodige dingen in het water worden gegooid. De drenkeling zou in paniek niet weten wat hij zou moeten beetpakken om !GERED! te worden.

  Om GERED!! te worden is de Reddingsboei = de Redder = Christus Jezus de Opgestane Heer….genoeg. Op dat moment geen andere middelen en geen andere adviezen of geboden voor de drenkeling !!!

  {Even tussendoor. Let op: de satan wil en doet zijn best om naast de Reddingsboei ..zijn…. reddingsmiddelen er naast te gooien}

  En als de drenkeling éénmaal GERED !! ..IS!! … (enkel en alleen door middel van de Reddingsboei/Redder= Christus Jezus de Opgestane Heer) dan wordt hij gebracht naar de Herberg om daar verzorgd te worden. De Waard ontvangt twee duiten en kan deze GEREDDE!!! verder helpen. Denk aan de Barmhartige Samaritaan. Niemand meer en niemand minder dan Christus Jezus de Opgestane Heer. Hij is het die de mens Redt en verder verzorgt!!! Met Olie en de Wijn!!
  En dat verder helpen is niet meer bedoeld om gered te worden, dat is reeds gebeurd, maar om te groeien en gezond het Leven te kunnen Leven.
  OLie = Heilige Geest
  Wijn = Avondmaal (Eten van Zijn Lichaam en drinken van Zijn vergoten Bloed)

  Ik wens Jou Dirk en al de lezers gezegende dagen toe. Dat de geboorte Van Christus Jezus ook nu nog alom herdacht mag worden. Dwars door alles heen.
  W/lelie

 3. Peter Schilperoord zegt:
  Geplaatst op vrijdag 19 december 2014 om 18:35

  Kerstpropaganda is zelfs met extra alcohol niet meer tot leven te brengen.

  Bij vorige gelegenheden heb ik als reactie geschreven over het offer dat de Heer Jezus wilde brengen om ‘de grote reddingsoperatie’ te bezegelen. Zijn bloed.
  In die bloedstorting versloeg HIJ inderdaad de dood en satans macht.
  Ook opende die overwinning voor ons, zondaren, een weg waarin wij mogen ontkomen aan het verderf.

  Dat verderf is er dus ook. Het Kind in de kribbe aan de abortus ontkomen.
  Ik denk aan de vrouw die haar man ziet sterven in een pornoverslaving. Hij is een lege trui geworden. Zijn hart en eerste liefde zijn in de macht van anderen.

 4. Troost Mijn Volk zegt:
  Geplaatst op vrijdag 19 december 2014 om 19:16

  Sjalom Dirk,

  Fijn dat je hier spreekt over een reddingsoperatie. Normaal als iemand in gevaar is komt er een spontane reddingsactie, al dan niet volgens een vast protocol.

  De reddingsactie startte al in het paradijs waaruit wij tijdelijk geplaatst werden. Het reddingsplan is een doorlopend proces waarvan de oorsprong al vaststaat voor de grondlegging van de wereld. Dat maakt het zo uniek en rijk door alle eeuwen heen tot aan de definitieve voltooiing van de schepping.

  De wereld bracht dorens en distels voort die het menselijke leven moeilijk maakten. Het loslaten van G’d bracht zelfs een zondvloed voort waardoor de wereld nog meer beschadigde. De spraakverwarring bracht volken voort die tegenover elkaar kwamen te staan. Het menselijke leed stapelde zich op. Desondanks bleef het reddingsplan van G’d doorgaan. De Messias kwam naar deze aarde om Zijn missie hier te volbrengen. Door die reddingsactie is de prijs betaald om toegang te krijgen tot het nieuwe paradijs.

  De mens is op weg naar zijn eeuwig huis en moet een keuze maken welke dat zal zijn. Eeuwig in het paradijs of daarbuiten. Een neutraal gebied bestaat niet. In dit leven moet die beslissing genomen worden om deelgenoot te worden van G’ds reddingsplan.

  Hoe beleven we de tijd waarin we leven? Zijn we doelloos op weg of hebben we het heerlijke einddoel, het paradijs voor ogen? De toegang is gratis mits je in dit leven daarom gevraagd hebt aan jouw Messias. Hij staat dag en nacht voor je klaar. Op het toegangsbewijs wat Hij zal geven staat geschreven: Ik ken je bij je naam en je hebt er goed aan gedaan om voordat het te laat is daarom gevraagd hebt.

  Hoe zit het met de twijfelaars onder u, die dit zo groot vinden en zich niet waardig genoeg vinden? Gewoon vragen aan de Messias: ik heb gezondigd en zeer veel foute dingen gedaan, wilt u alles vergeven, ik heb er zo spijt van!

  Het reddingsplan van G’d is geen drempel maar wil ook de levensweg van de twijfelaar verlichten.

  Het Licht der wereld is reddend verschenen!

 5. Petrus zegt:
  Geplaatst op zaterdag 20 december 2014 om 20:26

  Shalom Dirk,
  De eerste komst was in Bethlehem. Volgens mij zal de tweede komst zijn in de lucht om alle wedergeboren gelovigen met Zich mee te nemen naar het Paradijs en de derde komst is dan inderdaad op de Olijfberg, waar de Heer Zich zal openbaren als de Koning van de Joden/Israel en dat dan het 1000-jarig rijk begint met “Vrede op aarde”. Hierna zal de wereld worden geoordeeld en wij mogen dan voor altijd bij Hem zijn in het Vaderhuis.(Dit was in het kort) Maar anderen mogen er anders over denken.
  Het belangrijkste is en was: Zijn komst, Zijn lijden en sterven, Zijn opstanding en Zijn hemelvaart en dat alles om ons tot de Vader terug te brengen.

 6. Ernst van Olffen zegt:
  Geplaatst op zaterdag 20 december 2014 om 20:36

  In deze tijd, waarin de meeste mensen al niet meer weten wat “vrede” is, ontdekte ik een prachtige Kerstboodschap! De “vrede” van Kerst moet echt nog komen, al weten wij dat het niet lang meer duurt. De Kerstboodschap ontdekte ik in Zacharia 2. Deze boodschap geldt voor Joden en christenen!
  “”10 Jubel en verheug u, gij dochter van Sion! want zie, Ik kom in uw midden wonen, luidt het woord des Heren, 11 en vele volken zullen te dien dage gemeenschap zoeken met de Here en zij zullen Mij tot een volk zijn, en Ik zal in uw midden wonen. Dan zult gij weten, dat de Here der heerscharen mij tot u gezonden heeft. 12 En de Here zal Juda op de heilige bodem als zijn erfdeel in bezit nemen en Hij zal Jeruzalem nog verkiezen. 13 Zwijg, al wat leeft, voor het aangezicht des Heren, want Hij maakt Zich op uit zijn heilige woning. (Zach. 2: 10 – 13 NBG51)
  De Heer maakt zich al op…..!
  Tegen de twijfelaars zeg ik: Wat er momenteel in deze wereld gebeurt, is voor mij het bewijs, dat Jezus in Matt. 24 en in Lucas 21 niets teveel heeft gezegd!! Wie nu nog twijfelt moet nodig naar de oogarts!

 7. Bert van Ommeren zegt:
  Geplaatst op zaterdag 20 december 2014 om 21:21

  Sjaloom Dirk
  Want een Kind is ons geboren een Zoon is ons gegeven
  En de heerschappij is op Zijn schouders
  Gezegende dagen voor een ieder

 8. Shalom zegt:
  Geplaatst op zaterdag 20 december 2014 om 23:37

  Reddingsactie…..hoort zegt het voort! Laten we vrijmoedig spreken over het duurste (kerst)geschenk aller tijden dat God bestemd heeft voor elke zondaar. Dank U Vader voor Uw grote genade. Dank U Jezus dat U omziet naar de afgedwaalde schapen om ze weer bij de kudde te voegen. Dank U voor Uw Heilige Geest die ons naar de waarheid zal leiden. Wat een hoopvolle toekomst staat ons te wachten wanneer Uw koninkrijk zoals in de hemel ook op aarde gevestigd zal zijn.

  Dirk hartelijk dank voor je duidelijke maar ook bemoedigende nieuwsbrieven van dit jaar.
  Ik wens jou en je gezin gezegende kerstdagen alsmede de lezers van je nieuwsbrieven!

 9. Robbert zegt:
  Geplaatst op zondag 21 december 2014 om 0:00

  Beste Dirk ik kan alleen maar Amen zeggen op je stukje. Wonderlijk ís en blijft deze Reddingsoperatie

 10. Berend zegt:
  Geplaatst op zondag 21 december 2014 om 13:28

  Op mijn werk zijn er ook mensen sceptisch over de vrede op aarde vanwege de tegenwoordige omstandigheden. Laatst op de radio het liedje gehoord van Jules de Corte: wat komt er nou van terecht.
  Alleen maar omdat men niet begrijpt dat iedereen zelf de keuze voor de Heer moet maken.

 11. Jan Nieuwenhuizen zegt:
  Geplaatst op zondag 21 december 2014 om 18:00

  Ik noteer een tekst die ik heb aangetroffen in een bijzonder dagboekje met openbaringen van de Heer zelf aan een groep gelovigen:

  “20 december”
  “De pijn in Mijn hart neemt toe naarmate de dagen naderen waarop Mijn kinderen de dag van Mijn geboorte vieren. Mijn verlangen om weer bij je te komen in het lichaam is zo groot! Laten zij Mij zien in je lichaam, in je ziel en in je geest! Laten zij mij zien in jou! Mijn verlangen is zo groot om geboren te worden in miljoenen harten van hen die zeggen dat zij mij kennen, Wiens naam zij dragen…”

  Het Oude Verbond had een stenen tempel, maar het doel van het Nieuwe Verbond is dat elke wedergeboren gelovige in Jezus Christus een tempel wordt van de Heilige Geest. Dat is mogelijk omdat alleen het kostbare bloed van Jezus Christus de zonde kan wegnemen.

 12. marten sissing zegt:
  Geplaatst op zondag 21 december 2014 om 20:19

  Beste Dirk in heel veel kerken durven de gelovige het Heilig Avondmaal niet te vieren. Angst voor de kerkelijke regels, terwijl de HERE zegt: doe dit tot MIJN gedachtenis. Zorg er voor dat uw leden het avondmaal gebruiken. Hier in zit een enorme kracht om te groeien. Stap uit in geloof, HIJ wacht ook op jou.

  Een Dame uit Zeeland, ze was in de 80. Zij kwam naar het ziekenhuis voor een hersenscan omdat ze onhandelbaar was voor iedereen. Mijn schoonmoeder lag naast haar, ze viel tegen haar uit. Mijn vrouw was op dat moment op bezoek, en was getuige van dat voorval, zij kwam huilende thuis.
  Wij brachten deze vrouw bij de HEER. De volgende dag bad ik voor deze vrouw. De HEER zei: sta op, leid deze vrouw tot mij. Dus naar het zieken huis, de vrouw zat voor het raam, voor haar lag een Bijbeltje. Ik vroeg haar: bent u het eigendom van de HEER? NEE, was haar antwoord. Als ik met u naar de supermarkt ga en ik draag uw tas, wat moet u dan dragen? Niks, want u draagt die tas. Ik zei: De HERE Jezus heeft voor u alles gedragen. Zij wilde graag haar leven aan de HEER kwijt. Nadat wij het zondaarsgebed gebeden hadden, viel daar een zware last van haar af. Zij was vanaf dat moment Het liefste omaatje van het ziekenhuis.

  Vele lieve gelovige hebben nog nooit het zondaarsgebed gebeden. Nodig in iedere kerk of samenkomst de mensen uit om dit gebed te bidden. Velen geloven in ene algemene christelijke kerk, Jezus Christus heeft het voor u volbracht. Velen geloven in Maria als moeder van God, maar zij was de glijbaan waarover Jezus kwam naar de aarde.
  Als mensen op hun sterfbed liggen zijn ze doodsbenauwd ondanks dat zij hun hele leven in de kerk hebben gezeten.
  Zijn wij nutte of onnutte slaven? Mense, dit is realiteit. Marten

 13. Sjouke zegt:
  Geplaatst op maandag 22 december 2014 om 9:59

  Broeder Dirk,
  Bedankt ook weer voor deze weekbrief. Ook voor je voornemen om over vasten na te denken en te schrijven. Ik vast eigenlijk ook niet. Vaak denk ik hoef door niet te eten God toch niet te vermurwen? Wel vind ik dat tijdvasten belangrijk is. Elke dag tijd vrij maken om de Heere te zoeken in Zijn Woord en in gebed, mede naar aanleiding van het gelezene.
  Wat een voorrecht dat we mogen bidden voor en schrijven naar de familie Lokerse.
  Gezegende Kerstdagen gewenst met allen die je lief zijn en ook al je abonnee’s van de Nieuwsbrief.
  Ook een gezegend Nieuw Jaar toegebeden.
  Een hartelijke broedergroet
  Sjouke

 14. Anne-Jan zegt:
  Geplaatst op maandag 22 december 2014 om 11:51

  Shalom Dirk,

  Bedankt weer voor de mooie weekbrief en mooie overdenking.

  Een zegenrijke kersttijd en een zegenrijk nieuwjaar toegewenst voor jou en je familie.

  LeHitra’ot,
  Anne-Jan

 15. Rinus Droomers zegt:
  Geplaatst op maandag 22 december 2014 om 11:58

  Beste Dirk,
  Sinds een aantal weken is je commentaar door mij haast niet te lezen, omdat het in een zeer klein lettertype is geplaatst. Het lettertype is ook niet groter te maken. De nieuwsbrief daarentegen is wel heel goed leesbaar. Is het mogelijk om je commentaar weer te wijzigen in het lettertype van de nieuwsbrief, zoals dat voorheen ook was. Alvast hartelijk dank.
  In ieder geval wens ik je hele gezegende kerstdagen toe.
  PS Ik kan zelfs dit bericht niet zelf lezen.
  met vriendelijke groet,
  Rinus Droomers

 16. Waterlelie zegt:
  Geplaatst op maandag 22 december 2014 om 15:04

  Heb nog wat verder nagedacht over Gods Reddingsactie, inderdaad vanaf na de zondeval ingetreden.
  Eerst de belofte van God aan de eerste vrouw Eva dat haar zaad de Redder zou voortbrengen die de kop van Gods vijand zou vermorzelen. Dus er werd hoop gegeven aan de mens. Daarna Noach die een “doodskist”/Ark, moest maken waarin ieder mens die wilde gered kon worden door in de Ark te gaan.
  Abraham/Isaäk/Jacob waaruit een volk (Israël) apart werd gezet om aan de overige volkeren te laten zien wie de Here God/JHWH is. de Enige Schepper.
  Het enige wat staande gebleven is, is de HOOP” op de Beloofde Redder die komen zou. In de Ark kwam 1 gezin. Al de overige levenden kwamen ten onder. Het volk Israel ging andere goden achterna. En zo bleef over: de Hoop.
  In de Volheid des tijds kwam de Here God Zijn Belofte aan de eerste vrouw Eva na. De Beloofde Redder werd geboren. Alles heeft Hij Volbracht en heeft op de aarde voldaan aan de “Redding” van de mens.
  Maar, nog steeds gaat het door in de hemel. Als Hogepriester bidt en pleit Hij voor de Zijnen zodat ze staande kunnen blijven en de ongelovigen kunnen nog gered worden door Hem te aanvaarden als Redder. Dat is de genade tijd.
  Als die voorbij is gaat nog Gods Reddingsactie door. Voor allen die zich niet hebben toegevoegd aan de Here. Het Boek Openbaring spreekt daarover. Speciaal voor het overblijfsel van het volk Israël.
  Pas als de eerste hemel en de eerste aarde voorbij zijn gegaan en de Laatste vrouw, Het Nieuw Jeruzalem, zal neerdalen uit de hemel, is de reddingsactie volkomen voltooid.
  W/lelie

 17. Hub.Eussen. zegt:
  Geplaatst op maandag 22 december 2014 om 19:16

  Beste medemensen,
  Mag ik uw allen, bezinningsvolle en zegenrijke Kerstdagen toewensen en een hoopvol 2015. Zet uw Hart iedere dag “wagenwijd” open voor uw Naasten, zodat u iedere dag met een “gerust Hart” Jezus wederkomst kunt verwachten. Hub.

  Beste Dirk,
  Bedank voor de leerzame en diepgaande commentaren van het afgelopen jaar. Vooral voor jouw WEKELIJKSE commentaren en nieuwsbrieven. Waar haal je de energie vandaan, om dat iedere week te doen. Petje af voor je. Dirk, ook voor het thuisfront en natuurlijk ook voor de kinderen in Brazilië, zegenrijke Kerstdagen en een hoopvol 2015. ( Bedank nog voor de felicitaties) Hub.

 18. Wim J zegt:
  Geplaatst op dinsdag 23 december 2014 om 9:11

  Broeder van Genderen
  Elkaar schouderklopjes geven via internet lijkt mij gezien het onderwerp niet allereerst van groot belang.

  Iets wat er toe doet, maakt dankbaar[Col2:6-8 en context; Hebr1] en maant tegelijk tot zelfonderzoek, waarschuwingen voor mijzelf, andersdenkenden niet te kleineren, maar te wijzen op feiten en wat geschreven staat;1Cor4.

  Ik moet er steeds weer aan denken hoe gelovigen in Galatie door Paulus gewaarschuwd werden, hun oude natuurlijke achtergronden los te laten: Gal4:8-10.
  Zij zochten bevestiging, via hun oude gedragspatronen, bepaald door natuurlijke grondbeginselen[vrijvertaald], iets wat algemeen onder het christendom ingevoerd is, onder invloed van o.a. kerkvaders, waarvoor Openb2 en 3 waarschuwden.

  Onderzoek hoe bepaalde dagen ingesteld werden en hoeveel bloed vergoten is, vanwege de overheden[kerkelijke, seculiere en verbonden], gedacht werd God te dienen. ….

  Een gebod om een speciale datum vast te stellen, zoals heersers vanaf oude tijden[Gen40:20; Matt 40:6] hun geboortefeest vierden, komen wij niet tegen in de Bijbel, wel vele andere geboden en onderwijzingen, die terzijde geschoven werden, of hoe de grondtekst werd verbogen, om het verkoopbaar te maken.
  Het meest opvallende is die van de 14de Niesan[Lev23:5], die onder de Romeinse traditie: goede Vrijdag* is gaan heten, hiermee werd de trend gezet om zich te verheffen boven de minste broeder.
  *deze benaming werd hiermee ook verbonden aan een afgod.

  Heb ik te veel geschreven hiermee, of zouden de Joodse apostelen e.e.a. toch ingesteld hebben?

  Hiermee past het niet om mij een oordeel aan te meten, over degenen die Hand1:7-8 op eigen wijze anders uitleggen, dat is niet aan mij.
  Hand1:7 En Hij zeide tot hen: Het komt u niet toe, te weten de tijden of gelegenheden[G2540], die de Vader in Zijn eigen macht gesteld heeft;

  Maar eerbied past ons voor een dergelijke uitspraak, gezien alle beloften die de heilige Schriften ons daarover bieden en dat alles wat hiervan áf dacht te moeten wijken, moet ik laten voor wat mensen menen hieraan toe te moeten voegen, dat is de eigen verantwoordelijkheid.

  Jes49 oude vervangingsleringen zullen eens niet meer floreren.

 19. Troost Mijn Volk zegt:
  Geplaatst op dinsdag 23 december 2014 om 12:53

  Sjalom Dirk,

  Ik behoor tot het deel dat geen kerstfeest viert vanwege het feit dat de geboortedatum van Yeshua niet vaststaat. De ‘door de kerk benoemde datum’ sluit niet aan bij de Bijbelse gegevens. Het zorgvuldig analyseren van de teksten geven aan dat de geboorte van Yeshua uitkomt op het Loofhuttenfeest. Dan is iedereen in zijn/haar loofhut buitenshuis en zijn alle herbergen/gastwoningen gesloten. Voor die dagen wordt brood gebakken en om die vers te houden worden deze in linnen doeken gewikkeld en in een grote broodmand gelegd. Een aangename week waarin niet wordt gewerkt. De open loofhut is als aan een 1000 sterrenhotel. Onze vader Abraham zag de ontelbare sterren. Zo groot zou zijn nageslacht zijn. Genietend van alles wat G’d ons heeft gegeven laat Hij ons zien hoe het was in het paradijs. In die loofhut verdween het verdriet, de zorg en moeite niet. De gebrokenheid van de mens blijft zichtbaar. Een bescheiden deel van mijn volk leefde bij de belofte van de komende Messias.

  Dan breekt de dag aan dat G’d Zijn Zoon stuurt naar deze aarde. Het reddingsplan wordt zichtbaar voor de mens. Mijn volksgenoten worden daar getuigen van. Eenvoudige herders, die ervoor zorgden dat er altijd puntgave offerdieren waren voor de tempeldienst, delen als eerste in de vreugdevolle boodschap. Ieder lam werd grondig gecontroleerd op gaafheid én exacte leeftijd. Volwassen dieren waren geschikt om te dienen als offer. Alles past naadloos in het reddingsplan van G’d.

  Eeuwen later wordt dit heilsfeit door de kerk tot een geboortefeest verheven. En nu? Ongemerkt sluipt het weggedrukte zonnewende- en afgodencultuur opnieuw de huiskamers binnen. Kerstmannen bedienen zich van demonische uitspraken. Het lijkt allemaal zo schattig en onschuldig wat de wereld toevoegt aan de kerstgedachte: eten, drinken en gezelligheid. Leuke dingen voor de mensen: stallen met alles er op en aan.

  Dat was niet zo in de eenvoudige loofhut. Men dacht aan de woestijnreis en de belofte van G’d. Yeshua werd in Bethlehem (=broodhuis) geborenen in een broodmand gelegd.

  Hoe treffend is de uitspraak van Yeshua: Ik ben het ware Brood uit de hemel.

 20. Peter Schilperoord zegt:
  Geplaatst op donderdag 25 december 2014 om 7:42

  Eerste Kerstdag

  Het beest666 kwam in de gedaante van een respectabel mens. Bezorg hem geen last.
  Kijk hoe vriendelijk hij is. Zijn toversspreuken wensen ons de kerstgedachte.
  Het nieuws is rooskleurig en ontdaan van harde feiten.
  Zo schenken de mensen het beest macht.

  Ontvangen in ruil daarvoor dan macht om lid te zijn van de samenleving.
  Uiterst sociaal is deze wereldorde. Hoofddoek of chr. gezindte,
  zo lang als je rustig blijft, gebeurt jou geen kwaad.

  Mannen en vrouwen schenken het beest hun hart
  en eerste liefde in seksuele lust …

  Macht is een stevige verzekering. Maar
  in hun bloed blijft het kwaad aanwezig, er is geen liefde in de dood.
  Zij ontvangen wel een verzekering maar geen verlossing. Er zijn geen lofoffers
  waarin men omgang oefent in wegen van de Almachtige. Er zal dan ook nooit Zegen zijn en
  toegang tot de troon waarmee God de wereld aan Zich onderwerpt.

  Het is naïef om te denken dat deze wereldorde vanzelf wel zal verdwijnen.

  Strijden wij de goede strijd? Zijn wij bruikbaar voor de Here Jezus?

 21. Anne zegt:
  Geplaatst op vrijdag 26 december 2014 om 5:08

  Immanuel = Jahweh mét ons, de Heere God met ons, deze grootste reddingsoperatie aller tijden was bittere noodzaak, want opnieuw lag en ligt deze wereld verloren in schuld en worden Jahweh’s beloften heerlijk vervuld! Wat een troost, want het blijkt keer op keer dat de mens het zelf niet redt, in zichzelf de oplossing niet weet, alle menselijke oplossingen ten spijt; het blijkt echter niet afdoende….

  Uit de geschiedenis blijkt dat Jahweh, de Heere God roept, dat begon al in Genesis daar zegt Jahweh/God: Adam, waar ben je? Altijd op zoek naar de mens in nood en toen kwam Jeshua, de Heere Jezus, de Redder en Verlosser die in deze tijden wereldwijd bezongen wordt; er is uit ‘s werelds duistere wolken een Licht der lichten opgegaan en daarom is er altijd hoop en is niemand ooit te goed of te slecht om tot Hem te komen! Grijp deze Reddingsboei en je hebt vaste grond onder je voeten, een rots, een anker, een anker moet in stevige grond staan om zich vast te kunnen hechten, je’geestelijk anker’is gehecht in Jeshua, de Heere Jezus; de Rots.

  Allemaal een zeer gezegend Kerstfeest! Jeshua; de Koning komt! en dan is het pas écht Feest, want aan Zijn Koninkrijk zal nooit een einde komen.

  O, come o come Immanuel, born is the King of Israel.

  shalom

 22. Anne zegt:
  Geplaatst op vrijdag 26 december 2014 om 11:23

  Kerst en/of Chanoeka; Chanoeka is een ‘inwijdingsfeest’ en ‘Kerst’noem ik liever, het feest van het Licht der wereld, beide feesten/tradities verwijzen naar Jeshua, het Licht der wereld en dáár gaat het om, het is feest in je hart als je weet dat de Redder en Verlosser in je leven gekomen is, dan mag je die innerlijke vrede en rust ervaren die de wereld niet te bieden heeft!
  Feesten; er zijn 7 Bijbelse Feesten/Hoogtijdagen die Jahweh, de Heere God ingesteld heeft, de Schepper heeft deze Feesten niet in de ban gedaan, de gelovigen uit de heidenen (christenen) hebben Gods Feesten zeker 3 eeuwen lang gevierd, zij vierden deze Feesten mee met de Messiasbelijdende Joden, Joden die Jeshua de Heere Jezus al hadden aanvaard als hún Redder en Verlosser; het Heil, het evangelie is immers een kracht Gods, eerst voor de Jood en dan voor de Griek en niet andersom….
  De Romeinse keizer Constantijn werd christen – met alle gevolgen van dien – en paste de Feesten en tijden van Jahweh, de Heere God aan en mocht er alleen nog gebruikt gemaakt worden van de Romeinse
  zonnekalender.

  shalom

 23. Marco zegt:
  Geplaatst op zaterdag 27 december 2014 om 2:50

  Sjalom volgers van Yeshua,

  Laten we het bij Zijn feesten houden of bijbelse herdenkingen [chanoekah , herinwijding van de Tempel in Jeroesjalajiem, Joh 10:22 ] houden, zie o.a. Leviticus 23. Als je de geboorte van Yeshua al zou willen gedenken dan toch niet op een heidense feestdag met heidense gebruiken, na onderzoek blijkt KERST een heidens feest overgoten met een christelijk sausje. Wie zou dat hebben bedacht?

  De geboorte van Christus – onderzoek de feiten, vergeet de verzinsels

Laat een reactie achter

0 / 350 woorden