Grootste reddingsoperatie ooit

Reddingsoperaties worden altijd zorgvuldig voorbereid. Zeker wanneer er grote belangen op het spel staan. De grootste reddingsoperatie in de geschiedenis werd tweeduizend jaar geleden zichtbaar in de geboorte van de Heere Jezus in Bethlehem. Duizenden jaren van voorbereidingen waren eraan vooraf gegaan.

Deze reddingsoperatie was noodzakelijk geworden na de zondeval van de mens in het paradijs. De mens was ten dode opgeschreven; had Gods gebod overtreden. Maar God liet het er – met eerbied gezegd – niet bij zitten. Hij riep toen reeds de overwinning uit over de satan en zocht de mens weer op. De grootste reddingsoperatie ooit was in gang gezet.

Toen al, bijna 4000 jaar voor de definitieve vervulling, werd de komst van de Heere Jezus aangekondigd. Hij betrad Zijn eigen schepping. Door mens te worden. ‘…maar Zichzelf ontledigd heeft door de gestalte van een slaaf aan te nemen en aan de mensen gelijk te worden’ (Filippenzen 2:7).

Dat was de enige manier om de redding van de mens tot stand te brengen. Aan het kruis, in de weg van lijden en sterven. ‘…heeft Hij Zichzelf vernederd en is gehoorzaam geworden, tot de dood, ja, tot de kruisdood’ (Filippenzen 2:8). Door de straf te dragen die wij hadden verdiend. Een reddingsoperatie die Hem het leven kostte. Maar zo lief had Hij ons, dat Hij vrijwillig deze weg ging om ons te redden.

Hij overwon echter de dood en ging weer terug naar de hemel. De reddingsoperatie is nog niet voltooid. De Heere Jezus komt namelijk nog een keer naar deze aarde. Om dan Zijn Rijk van vrede en gerechtigheid op te richten (Jesaja 11).
De eerste keer kwam Hij in Bethlehem ter wereld, de tweede keer zullen Zijn voeten staan op de Olijfberg (Zacharia 14). De eerste keer kwam Hij als kind, dan als Koning!

Laten we er maar rekening mee houden dat in de hemel alles al in gereedheid wordt gebracht voor Zijn komst. Dan wordt werkelijkheid wat al tegen Maria werd gezegd in Lucas 1:31-33: ‘En zie, u zult zwanger worden en een Zoon baren, en u zult Hem de naam Jezus geven. Hij zal groot zijn en Zoon van de Allerhoogste genoemd worden, en God, de Heere, zal Hem de troon van Zijn vader David geven, en Hij zal over het huis van Jakob Koning zijn tot in eeuwigheid, en aan Zijn koningschap zal geen einde komen.’

Zijn we er klaar voor om Hem te ontmoeten wanneer Hij komt? Kent u Hem al als uw Heiland en Verlosser? Als Degene Die voor eeuwig uw Heere en Koning zal zijn?
We vieren het kerstfeest. In deze stikdonkere wereld schijnt het Licht van de Heere Jezus. Hij wil ons gebruiken om mensen te bereiken die Hij op ons pad brengt.

Ook dit jaar zal ongeveer één op de vier landgenoten een kerstviering bezoeken. Voor velen zal het de enige keer dit jaar zijn dat ze in een samenkomst van een kerk of gemeente komen. Laten we bidden dat de boodschap helder gebracht wordt en dat ze in hun hart geraakt zullen worden door Gods Geest.

Nog een paar dagen, dan mogen we 2015 binnengaan. Het is verborgen wat het nieuwe jaar ons zal brengen. Eén zekerheid hebben we: dat we een machtige Vader in de hemel hebben, Die meegaat het nieuwe jaar in. In een tijd dat de wereldsituatie zeer onzeker is en het er voor christenen die trouw willen blijven aan God en aan Zijn Woord niet gemakkelijker op zal worden.

‘Ik ben de Alfa en de Omega, het Begin en het Einde, zegt de Heere, Die is en Die was en Die komt, de Almachtige’ (Openbaring 1:8). Wat het nieuwe jaar ook brengen zal, op de Heere Jezus kunnen we aan. Als we ons geborgen mogen weten in Hem, geeft dat vrede en rust in een wereld die wankelt!

Van harte gezegende kerstdagen toegewenst!

Dirk van Genderen