2015…

Toen ik nadacht over mijn wensen en verlangens voor 2015, kwam telkens Romeinen 12:1 en 2 mij in gedachten. Het zijn woorden die mij raken. Woorden van God Zelf, om ons volkomen toe te wijden aan Hem. ‘Heere, mijn leven, het is voor U, ook in 2015…’

In de genoemde Bijbelverzen lezen we:
1. Ik roep u er dan toe op, broeders, door de ontfermingen van God, om uw lichamen aan God te wijden als een levend offer, heilig en voor God welbehaaglijk: dat is uw redelijke eredienst.
2. En word niet aan deze wereld gelijkvormig, maar wordt innerlijk veranderd door de vernieuwing van uw gezindheid om te kunnen onderscheiden wat de goede, welbehaaglijke en volmaakte wil van God is.

Als we de Heere Jezus mogen kennen en liefhebben, heeft dat consequenties voor het leven van elke dag. In deze beide verzen klinkt een dringend advies. Geef niet alleen je hart aan de Heere Jezus, wat je nogal eens hoort, maar wijd je hele lichaam aan God toe, als een levend offer, heilig en voor God welbehaaglijk.

Als een offer… geef het aan de Heere, je bent niet meer van jezelf, maar van Hem…
Heilig… omdat je afgezonderd bent voor Hem.
Welbehaaglijk… de offerdieren in het Oude Testament moesten volmaakt zijn, welbehaaglijk. Zo mag het ook ons verlangen zijn dat ons leven voor Hem welbehaaglijk is, zodat de Heere een welbehagen in ons kan hebben.

Zoals in de tempel elke dag aan God werd geofferd, zo mogen wij ons leven dagelijks offeren, toewijden aan Hem. ‘Heere, hier is mijn leven, het is voor u, heel 2015.’

In onze toewijding aan de Heere is het belangrijk alert te zijn. Vandaar dat vers 2 ons oproept niet gelijkvormig te worden aan deze wereld, letterlijk: …niet gelijkvormig aan het leven, denken en doen van deze eeuw.
…maar word innerlijk veranderd door de vernieuwing van uw gezindheid… voortdurend, gewerkt door de Heere zelf.

Alleen dan kunnen we onderscheiden (beproeven) wat de goede, welbehaaglijke en volmaakte wil van God is… Het gaat erom dat we, geleid door Gods Woord en door de Heilige Geest, proeven, weten en ondervinden wat de wil van God is.
Voor het woord ‘volmaakt’ wordt het woord ‘teleios’ gebruikt. Dat betekent niet zozeer ‘zonder zonde’, maar gericht op het doel, gericht op God.

Beste mensen, ik hoop en bid dat dit ook uw verlangen is voor 2015, om zo voor de Heere te leven. Dan zal ons leven ook tot zegen zijn voor anderen.

Als ergens behoefte aan is, aan het begin van een nieuw jaar, is het wel aan mensen, gelovigen, die voor alles gericht zijn op de Heere Jezus, die het verlangen hebben in Zijn nabijheid te verkeren, Zijn stem te horen en voortdurend vervuld te zijn met Zijn Geest.

Is het vaak niet zo dat we zeggen wel van God te houden, maar dat we niet voor 100 procent op Hem gericht zijn? Wat we nodig hebben, is het vuur van de Heilige Geest. Kijk eens naar iemand als Daniël. Van hem lezen we dat hij zijn aangezicht tot de Heere God richtte om te bidden en te smeken, in vasten, in zak en as. Ook nu hebben we behoefte aan mensen die zo hun aangezicht tot God richten en pas Zijn Woord doorgeven als ze echt een boodschap van Hem hebben ontvangen. Ook al klinkt die boodschap in de oren van sommigen niet prettig. Weet dat God ook in 2015 dwars door alles heen uit is op redding en verlossing!

We leven in spannende tijden. De wereld kreunt en kraakt. De toekomst is ongewis. De terreurdreiging is groot en groeiend, ook bij ons in het Westen, de economie is wankel. Israel wordt van alle kanten bedreigd. Joodse mensen worden geconfronteerd met haat. Christenen worden vervolgd.
We mogen tegen elkaar zeggen: De Heere regeert, Hij zit op de troon. Zijn komst is aanstaande. En Hij roept het ons toe, aan het begin van het nieuwe jaar: ‘En zie, Ik ben met u al de dagen, tot de voleinding van de wereld. Amen.’ (Mattheus 28:20). Wat een troost, wat een bemoediging, in onzekere tijden.

Van harte wens ik u allen Gods rijke zegen toe in het nieuwe jaar.

Dirk van Genderen