Dirk van Genderen.NL

Columnist, publicist, spreker

Op de knieën (28 reacties)

Geplaatst op donderdag 22 januari 2015, 13:29 door Dirk A A

Gaat u mee op de knieën voor de Heere God? Het is nu noodzakelijker dan ooit om tot Hem te gaan, persoonlijk, maar misschien ook wel in samenkomsten van verootmoediging en gebed. De wereld verkeert in crisis en in diverse kerkelijke gemeenten is het ook crisistijd. Bidt u mee? Juist in deze week, de Week van Gebed, nu in veel kerken en gemeenten – ook interkerkelijk – extra gebedsbijeenkomsten plaatsvinden. ‘Van U alleen is onze verwachting, Heere.’

‘Almachtige God, U komt alle eer, lof en aanbidding toe. We loven en prijzen Uw grote Naam. Wat bent U goed, wat bent U groot.
Wij verootmoedigen ons voor U, de heilige en rechtvaardige God, Die we door het volbrachte offer van de Heere Jezus aan het kruis Vader mogen noemen. Met de oprechte profeet Daniël bidden we mee: ‘Wij hebben gezondigd.’ We zijn weggedwaald van U en dienen de afgoden van deze tijd, soms ook in de kerk. Onze theologieën stellen we soms boven Uw Woord. En tekenen en wonderen vinden we wel eens belangrijker dan Uzelf. We hebben Uw geboden overtreden en zijn U ongehoorzaam geweest. Wat U zegt in Uw Woord, geloven wij niet altijd meer. Wat U verbiedt in Uw Woord, keuren wij soms goed.

Wij, als Uw Gemeente, Uw lichaam op aarde, leven vaak absoluut niet waardig het Evangelie van de Heere Jezus Christus. Er is zoveel verscheurdheid, zoveel verdeeldheid, zoveel ongerechtigheid. Huwelijken gaan kapot, gemeenten scheuren, overtuigde gelovigen keren God de rug toe. Wat een pijn, wat een verdriet!

Vader in de hemel, we zien op naar U. Ontfermt U Zich over ons, over ons land en over ons volk. Scheur de hemel en kom, Heere. We wijzen niet met onze vinger naar die of naar die, maar we knielen neer en belijden onze eigen zonden en de zonden van ons volk, omdat het onze zonden zijn die scheiding maken tussen U en ons.
Wij, als reformatorische christenen, waarschuwden tegen de geestelijke gevaren van de evangelischen. En wij als evangelische christenen, veroordeelden de reformatorischen. Terwijl U, o Heere Jezus, Uw Vader smeekte om eenheid onder allen die in U zouden geloven. Vergeef ons onze zonden en stort Uw liefde uit in onze harten. Geef dat we één zullen zijn in U, opdat de wereld gelove!

Heere, we ervaren dat de geestelijke strijd soms hevig is. We willen schuilen bij U en we bidden om moed en kracht in de strijd tegen de duisternis. En al moeten we soms lijden vanwege het volgen van U, dan verheugen we ons erover dat U ons daartoe waardig acht.
Geef ons genade al onze eigen opvattingen opzij te zetten en op U alleen gericht te zijn. Wij voelen ons soms zo machteloos, maar we weten dat U de Almachtige bent. We hebben van alles geprobeerd, maar veel kerken worden leger en leger. Schenk een herleving in Uw gemeente. Gebruik ons. Vervul ons voortdurend met Uw Geest, zodat Uw heerlijkheid zichtbaar wordt. We bidden om de vrede van Jeruzalem, vanuit een diep besef dat U ons wilt zegenen wanneer we Uw volk zegenen.

Als we op de zonden zien die in ons land plaatsvinden, en ook in kerken en christelijke organisaties, dan is er bij ons een beschaamd gelaat. Here, wij hebben Uw oordelen verdiend. O Heere, hoor. O Heere, vergeef. O Heere, merk op. Treed handelend op. Doe Uw aangezicht weer lichten over ons land en over ons volk.
We willen U danken, hemelse Vader, dat we mogen weten dat U de levende God bent. De God Die spreekt. We weten dat U de wereldgeschiedenis leidt, en ook ons leven en dat het U nooit uit handen zal lopen. We zien uit naar de wederkomst van de Heere Jezus en het Rijk van vrede en gerechtigheid dat Hij tot stand zal brengen.

En in deze laatste dagen voor Zijn komst zien we op naar U. We loven en aanbidden U. Uw grote Naam willen we verheerlijken. Verander ons steeds meer naar het beeld van Uw Zoon, de Heere Jezus, Die we zo van harte liefhebben. Heilig en reinig ons, opdat we eenmaal onberispelijk voor U zullen staan. Geprezen zij Uw wonderbare Naam tot in eeuwigheid. Amen.’

Dirk van Genderen

28 Reacties

 1. Peter zegt:
  Geplaatst op donderdag 22 januari 2015 om 14:35

  ‘Eenheid in verscheidenheid’ is het motto van de Europese Unie.
  “In de praktijk drukt Brussel de lidstaten echter steeds meer in dezelfde mal. Eenheid prevaleert boven verscheidenheid”, concludeert directeur J. A. Schippers van het Wetenschappelijk Instituut (WI) voor de SGP’ in het boek ”Europa op een kruispunt. Een christelijk perspectief voor de 21e eeuw”.

  De EU is de wereld. Hoe kun je dit inpassen in het hogepriesterlijke gebed van de Here Jezus in Johannes 17.
  Hij spreekt daar over Zijn liefde tot God de Vader. Vers 22 En Ik heb hun de heerlijkheid gegeven, die Gij Mij gegeven hebt; opdat zij een zijn, gelijk als Wij Een zijn.

  Pas wanneer wij, christenen, geheiligd zijn in de verlossing door het bloed van Jezus en verzoend met God, dan komt er “eenheid”, als een goed huwelijk, als een liefde die het verstand te boven gaat!
  Zolang als dit voor velen nog toekomstmuziek is, en misschien ook wel nooit komen zal, is er strijd en verdeeldheid. Vinden wij niet leuk. Maar het is wel zo!

 2. Anne zegt:
  Geplaatst op donderdag 22 januari 2015 om 17:25

  Dag allemaal,op de knieén, ja dat doe ik elke dag, zels ook ‘s nachts. Het is niet de bedoeling dat wij dat alleen doen als het ‘even niet mee zit’ of erger… zoals de wereldproblematiek van vandaag wat trouwens ook niet nieuw is, al die angstwekkende gebeurtenissen, het is niets nieuws! Misschien kunnen we iets leren van het Joodse volk? een zó miskend volk…
  Op de kniëen voor Jahweh, de Heere God, 24/7, ‘a way of life’, messiasbelijdend christen zijn is een fulltime baan, werken zolang het dag is! Je kunt dit werk, je geloof niet ‘even parkeren’ als het je uitkomt, bijvoorbeeld geloven op zondag naar de kerk en de zondag is nog niet eens om, en dan verder alles doen wat de Schepper geboden heeft om níet te doen! Christen ben je fulltime, niet een beetje voor God, een beetje voor de wereld en een beetje voor jezelf, christen zijn is het Licht verspreiden wat je ontvangen hebt om dóór te geven.

  Het wordt tijd dat er weer boete- en verootmoedigingsdagen gepland worden, zoals dat vroeger het geval was, indrukwekkend wat een geloofsvertrouwen er was!

  Jouw gebed Dirk, dat komt rechtstreeks uit jouw hart en ziel, mooi is dat om te proeven, dank daarvoor, ook voor de nieuwe nieuwsbrief!
  De apostel Paulus zegt: wees elkaar niets anders schuldig dan elkaar lief te hebben! Zo en daar kunnen we het mee doen, genoeg te doen zou ik zo zeggen, alleen je eigen ‘kliekje’ liefhebben is zo makkelijk….

  Hartelijke groet en
  shalom
  Anne

 3. Elisabeth zegt:
  Geplaatst op donderdag 22 januari 2015 om 19:10

  Beste Dirk,

  Amen!

  Elisabeth

 4. Anne zegt:
  Geplaatst op donderdag 22 januari 2015 om 21:34

  Dag Dirk, verdeelheid, gekrakeel en twist bevindt zich onder alle gelederen hoor, niet alleen tussen christenen en christenen… dat zou een ‘kokervisie’ zijn, want sinds de eerste gemeente in Handelingen (zie Handelingen 2) kwam ook daar het zuurdesem binnen, werd destijds ook al water bij de wijn gedaan en dat gáát maar door!
  Als je een goed glas wijn voorgeschoteld krijgt, geniet je daarvan toch?! En als daar water bij gedaan wordt – al is het maar een beetje – verliest het zijn smaak! Zo is het ook met de Schriften, Jahweh’s Woord, die van kaft tot kaft waarheid zijn, voeg niets toe en doe daar níets vanaf. Jeshua zegt: want voorwaar Ik zeg u: totdat de hemel en aarde voorbij gaan, zal er niet één jota of titel van de wet voorbij gaan, totdat alles is geschied. Dit gedeelte uit Mattheus 5 gaat over de vervulling der wet en de profeten, waar Jeshua, de Heere Jezus zegt: meent niet dat Ik gekomen ben om de wet of de profeten te ontbinden, Ik ben niet gekomen om te ontbinden maar te vervullen.

  ‘t Is krasse taal wat Jeshua, de Heere Jezus, hier gesproken heeft, zeker vanaf vers 13-48
  voor deze gelegenheid een link:
  https:\/\/www.online-bijbel.nl/bijbelboek/Mattheus/5/

  De gemeente – vanaf Handelingen 2 – wordt gebouwd op de apostelen en de profeten waarvan Jeshua de uiterste Hoeksteen is en dan in Efeze: en aan diezelfde gemeente heeft Hij gegeven sommigen tot apostelen, sommigen tot profeten, herders, evangelisten en leraars, tot opbouw van het Lichaam van Christus/Jeshua, zodat wij allen zullen komen tot de eenheid des geloofs en der kennis van de Zoon Gods=Jahweh, tot opbouw van het lichaam van Jeshua, de Heere Jezus.

  shalom
  Anne

 5. willz zegt:
  Geplaatst op vrijdag 23 januari 2015 om 1:53

  Amen

 6. Hub.Eussen. zegt:
  Geplaatst op vrijdag 23 januari 2015 om 11:29

  Beste Dirk
  Aan deze oprechte schuldbekentenis en de vele smeekbeden vanuit je hart, kan ik niets meer aan toevoegen. Ik sluit mij dan ook geheel bij jouw smeekbeden aan. Vooral de smeekbede:
  Heere GEBRUIK ons. Geef ons de kracht en de moed om Uw wil te verkondigen (missionairen) en voor te leven in de maatschappij, in de praktijk en het Open-Veld.
  Vervul ons voortdurend met Uw Geest, zodat Uw heerlijkheid zichtbaar wordt in ons, en de mensen aan onze WOORDEN en DADEN kunnen zien, dat wij Christus-volgelingen zijn. En laten wij niet meer zoveel redetwisten over minder belangrijke bijbel verhalen, want Jezus belangrijkste gebod en opdracht is en blijft: Heb uw naaste lief gelijk uzelf.
  BID tot de Heere en “WERK” voor de Heere, door Jezus lessen voor te leven. Hub.

 7. Sjouke zegt:
  Geplaatst op zaterdag 24 januari 2015 om 15:19

  Het is goed om achter onze (smeek)gebeden de Heere ootmoedig te herinneren aan Zijn eigen Woord,
  bijvoorbeeld in Efeze 3 : 20 en 21: Hem nu Die bij machte is te doen ver boven alles wat wij bidden of denken, overeenkomstig de kracht die in ons werkzaam is (zie 3 : 16).
  Hem zij de heerlijkheid in de gemeente, door Christus Jezus, in alle geslachten, tot in alle eeuwigheid. AMEN.

 8. willem Jansen zegt:
  Geplaatst op zaterdag 24 januari 2015 om 17:19

  Hoi Dirk, geweldig dat we nog mogen buigen voor de Almachtige Koning der Koningen en we mogen weten dat we door genade dag en nacht mogen naderen voor zijn troon niet alleen als het even tegenzit maar ook in voorspoed en weten op grond van zijn woord dat Hem het laatste woord toe komt en dat het Woord in vervulling zal gaan zo als Hij het gesproken heeft. We zien aan alles om ons heen in deze maatschappij dat het goed fout gaat als we God de rug toekeren en denken Hem niet nodig te hebben, maar God wil niet dat de mens verloren gaat en heeft zoveel geduld met ons mensen. Amen, maar de tijd komt snel dichterbij dat de Heer zal zeggen: tot hier toe en niet verder.
  Wees waakzaam en nuchter, het is later dan we denken.

 9. Marco zegt:
  Geplaatst op zaterdag 24 januari 2015 om 18:10

  Sjalom allemaal,

  Dirk schrijft terecht:

  En in deze laatste dagen voor Zijn komst zien we op naar U. We loven en aanbidden U. Uw grote Naam willen we verheerlijken. Verander ons steeds meer naar het beeld van Uw Zoon, de Heere Jezus, Die we zo van harte liefhebben. Heilig en reinig ons, opdat we eenmaal onberispelijk voor U zullen staan. Geprezen zij Uw wonderbare Naam tot in eeuwigheid. Amen.’

  Mooie woorden, maar worden die door Christenen ook in daden omgezet ? Welke Christen wil Yeshua echt volgen in Zijn levenswijze, de levensregels ten leven, beschreven in de Torah.
  Of wil men niet meer “onder” de wet van Yeshua, de G’d van Israel?
  Alleen mooie woorden, met het lekkere karbonaadje, of echt gehoorzamen?

 10. F.Vogels-Voskamp zegt:
  Geplaatst op zaterdag 24 januari 2015 om 18:56

  Allereerst ben ik het eens met Anne, dat je elke dag op je knieën moet gaan. Niet alleen op geplande gebedsdagen/weken. Ten tweede zeg ik ook met heel mijn hart Amen op jouw gebed.

 11. Jan Nieuwenhuizen zegt:
  Geplaatst op zaterdag 24 januari 2015 om 20:25

  In een speciaal dagboekje met eigen woorden van de Heere Jezus Christus aan een groep gelovigen zegt onze Heer en Heiland Jezus Christus op 9 november het volgende:
  “Ik heb het bevel niet gegeven om het Romeinse Rijk te vernietigen.
  Ik gebood Mijn volgelingen berouw te hebben en Mijn Weg te volgen.
  En uiteindelijk werd door hun reinheid het Romeinse Rijk verbroken.
  Daarom zeg ik je heden: Heb berouw en elk bolwerk van Satan zal vallen.

 12. nelie zegt:
  Geplaatst op zaterdag 24 januari 2015 om 20:59

  Ja, wat is er soms ‘n gekrakeel onder christenen onderling! Dat is geen getuigenis naar niet-christenen. Acht de ander uitnemender dan jezelf!

 13. San zegt:
  Geplaatst op zaterdag 24 januari 2015 om 22:28

  Ik denk dat het heel belangrijk is dat wij bidden dat de opmars van de islam wordt gestopt en niet in Nederland of België vanuit Frankrijk onze kant komt uitwaaien. Ik heb daar wel een gebedslast voor. We kunnen ons het beste richten op het pure evangelie dat het door zal blijven gaan zodat mensen het horen, voordat het te laat is. Tegenwoordig zijn de mensen zo kritisch, dat getuigen van je geloof in woord en daad de enige manier kan zijn om de ongelovigen te bereiken want een andere Bijbel dan wij lezen zij niet. Als wij Nederland en België vergelijken met andere landen waar hevige geloofsvervolging heerst, leven wij nog in een paradijs. Maar als wij dat voor vanzelfsprekend aannemen, zonder dat wij het willen behouden door in de voorbede te gaan, dan zal het spoedig ons afgepakt worden. Wij MOETEN bidden. Dit is een heilig moeten. Straks is het te laat en zitten de kinderen van deze generatie met de gebakken peren, omdat wij verzuimd hebben te bidden en schuld te belijden dat wij lauw en laks zijn geworden in de geestelijke zaken. Bij mij komt de boze vaak aanzetten met de leugen, dat bidden niet helpt en dat Hij het te druk heeft voor mijn korte gebeden. Maar dat geloof ik niet meer. Het gebed bewerkstelligt bij God actie dat uitgaat boven ons bidden en denken. Het gebed heeft zin! Als wij maar oprecht en met geloof bidden! Zie het voorbeeld van Elia in het boek Jacobus 5:17,18.

  San

 14. sjaak zegt:
  Geplaatst op zondag 25 januari 2015 om 8:54

  Beste Dirk en San,
  Hartelijk dank voor jullie bijdrage. Even een te relativeren vraag aan San. Je bijdrage onderstreep ik van harte! Maar ben je “bang” voor vervolging door de Islam, zelfs als het je de dood kost? Begrijp me goed ik verlang daar ook niet naar, maar als God de Islam nu eens gaat gebruiken voor een opwekking in Nederland en er daardoor velen door tot het geloof in de Heere Jezus mogen komen, zoals in andere landen. Zou dat niet geweldig zijn nu de eeuwigheid er aan komt? En dat er dan nog velen gered zouden mogen worden, die anders misschien wel voor eeuwig verloren zouden zijn gegaan? Ook dan in de vervolging is God bij ons! Ik ben met jullie tot aan de VOLEINDING van de wereld en zelfs tot in EEUWIGHEID. Ondanks alles: Ik bid met je mee!
  Groet, Sjaak

 15. baruch zegt:
  Geplaatst op zondag 25 januari 2015 om 9:51

  In volle vrijmoedigheid met een hart dat gereinigd is van een kwaad geweten nader ik tot de troon der genade om de Heer te danken dat Hij mij met een offerande in eeuwigheid volmaakt heeft en mij heiligt. Dat ik uit Hem geboren mocht worden zodat ik niet meer zondigen kan omdat Zijn zaad in mij blijft. Dat ik door de wet der wet en der zonde gestorven, en de wereld gekruisigd ben. Dat de Heer altijd voor mij bidt en mijn voeten wast. Wat geeft dit alles rust voor het volgzaamgemoed.
  Vrij van de wet, o, vreugdevol leven. Niet meer aan Horeb vrezen en beven. Maar bij het kruis, daar schenkt Hij gena. Prijst Jezus bloed, Hallelujah!
  Ik begrijp dat het hart van degenen die menen de wet van Mozes nog uit genade te moeten onderhouden, een belast geweten hebben door het wekelijks overtreden van het sabbatsgebod.
  Ik dank de Heer dat ik mag staan in de vrijheid waarmee de Heer mij vrijgemaakt heeft en mij het slavenjuk niet meer laat opleggen, dat zou mijn hart voortdurend verontrusten. Romeinen 6:22 Maar nu, van de zonde vrijgemaakt zijnde, en Gode dienstbaar gemaakt zijnde, hebt gij uw vrucht tot heiligmaking, en het einde het eeuwige leven. Dank u wel Heer voor alles wat U hebt verworven en mij uit genade geschonken hebt.

 16. G. Dijkstra zegt:
  Geplaatst op zondag 25 januari 2015 om 13:41

  Waarom week van gebed, waarom gebed voor eenheid? Hebben we in kerkelijk NL de crisis aan ons zelf te wijten? Verzoen u met het Joodse volk, ruim blokkade’s en stenen op! (Psalm 2:11,12) Dien de HEERE met vreze, verheug u met huiver. 12 Kus de Zoon, opdat Hij niet toornig wordt en u onderweg omkomt, wanneer Zijn toorn slechts even ontbrandt. Welzalig allen die tot Hem de toevlucht nemen!

 17. San zegt:
  Geplaatst op zondag 25 januari 2015 om 18:45

  Beste Sjaak,

  Het zou kunnen zijn, zoals je het schetst dat velen tot geloof komen door vervolging. Ik denk ook dat het gezond is als je vecht voor je leven. Maar angst voor de dood? Ik heb vrij geregeld last van paniekaanvallen. Dat kan je vergelijken met diepe angsten. Als ik voor de keuze sta om wel of niet mijn geloof te verloochenen, weet ik dat ik niet bang voor de dood zal zijn.
  Dan is er de genade van God om mij kracht te geven. Alleen hoop ik dat het dan snel zal gebeuren en dat zij niet mij gaan onthoofden op een wrede en langzame manier zoals zij dat soms doen.

  Groeten,
  San

 18. Beatrijs zegt:
  Geplaatst op zondag 25 januari 2015 om 19:44

  Amen, kom Here Jezus, ja kom haastig!

 19. Astrid Mathot zegt:
  Geplaatst op zondag 25 januari 2015 om 20:23

  Beste Dirk,
  Ik heb wel een aanvulling. Namelijk wil ik danken dat er in Amsterdam een aantal heel positieve kerken zijn, die wel groei kennen. Bijvoorbeeld Hoop voor Noord in Amsterdam Noord. Het is een nieuwe kerkplanting die nu 8 à 9 jaar bestaat en uit zijn voegen barst. Het is niet allemaal kommer en kwel. We mogen de Heere danken dat Hij werkt, ook in de harten van de multiculturele samenleving inwoners.

 20. Waterlelie zegt:
  Geplaatst op maandag 26 januari 2015 om 14:03

  Ik beaam de gebeden van Dirk en van Baruch (15)

  Ook een aan vulling. Naast de gebeden die we opzenden en het niet knielen voor de eisen van de vijand, is het mijn persoonlijke denken dat toch Gods Voortschrijdende geschiedenis door gaat.

  De vuuroven brandt. Het zal nog meer opgewarmt worden. Wellicht zevenvoudig. De vijand zal nog vijandiger worden.

  De gelovigen worden er in gegooid. Maar…er zal geen haar van hun hoofd geschroeid worden.
  De Engel des Heren zal er zijn en hen redden. Ik bedoel te zeggen: de Engel des Heren zal er voor zorgen dat er niets van hen verloren gaat. De dood /sterven is niet het einde maar het in gaan in Leven van geen last meer hebben van de vijand. Aankomen op de plaats van bestemming. De vijanden zullen het vroeg of laat zien!
  En de werktuigen van de vijand zullen zelf omkomen in het vuur.

  W/lelie

 21. Dick zegt:
  Geplaatst op maandag 26 januari 2015 om 17:21

  Beste Dirk,
  Verander ons steeds meer naar het beeld van Uw Zoon, de Heere Jezus, Die we zo van harte liefhebben.Woorden uit de laatste alinea.

  Is het niet zo dat onze Geest, als kinderen van Hem, al helemaal Nieuw is geworden. Matheus zegt; U bent het licht van de wereld, een stad op een berg kan iedereen zien.
  We moeten zelf stappen zetten, juist omdat wij kinderen zijn van Hem. Is dat moeilijk in deze tijd.
  Jesaja 43 zegt dit;
  Want ik ben iets heel nieuws van plan. Kijk ik ben er al mee begonnen. Ziet u het niet? IK zal een weg maken door de wildernis van de wereld waarover mijn volk naar huis kan terugkeren. Ik zal rivieren voor mijn volk laten ontsprongen in de woestijn.

  Veel Zegen gewenst

 22. sandifort..lou zegt:
  Geplaatst op dinsdag 27 januari 2015 om 15:52

  SHALOM ALLEN.
  Vandaag is het 70 jaar geleden dat Auschwitz werd bevrijd door het toenmalige rode leger.
  Van de ca 1.000000 100 duizend joodse mensen waren er nog 8000 over.
  Weet U wat mij zo enorm en diep in het hart treft? Dat er anno nu nog steeds christenen zijn die beweren en geloven dat nog tweederde van het joodse volk moet worden uitgeroeid.
  Heus, dit is echt een leer die zelfs vandaag nog wordt verkondigd, nota bene met behulp van uit elkaar getrokken Bijbelteksten.
  Wat nog bestaat van mijn familie hoort bij dat volk, en ik weiger pertinent deze onheilige stelling te geloven.

  Ook begrijp ik niet met 80 jaren, dat dit in Nederland nog voorkomt.
  Ik ben hier nog steeds bedroefd en geschokt door, dat haast niemand, ook op deze site hiertegen protesteert.
  DIT MOEST IK EVEN KWIJT, dit als kaddisj ter nagedachtenis van mijn volk.

  Wens U allen het allerbeste en vooral bewogenheid en barmhartigheid t.o.v. de nieuwe (oude) zondebok in deze wereld: ISRAEL.
  Allen Shalom Am ISRAEL CHAI in YESHUA HA MASSJIACH dat HIJ spoedig moge komen.
  Amen.
  Lou Sandifort.

 23. Anne zegt:
  Geplaatst op dinsdag 27 januari 2015 om 19:00

  Shalom Lou Sandifort en allen die meelezen, ik had al 2 reacties geplaatst, met een 3de reactie in de wacht…en toch durf ik weer te reageren want ik heb steeds aan u en aan Troost mijn volk gedacht, u beide in het bijzonder en alle andere Joden en Messiasbelijdende Joden waar ook ter wereld dus ook in ons land. Ik sluit me wederom bij u aan in diepe eenheid verbonden, ik schrik ook nog steeds van de vervangingsleer die welig tiert, begonnen met Constantijn de Grote de eerste Romeinse christenkeizer, die de vervangingsleer introduceerde en het christendom als staatsgodsdienst verhief met alle gevolgen van dien…
  Ik ervaar een diepe verbondenheid met het Bijbels/Joodse volk, Israël en de stad Jeruzalem, ik heb voor zover ik weet geen Joods bloed, geen druppel, wel weet ik dat van mijn vaders kant mijn familie in mei 1940 Joodse onderduikers had opgevangen, een familielid heeft ook de medaille van Yad Vashem gekregen, omdat hij met gevaar voor eigen leven een Joods gezin onderdak gegeven had..

  Allen een hartelijke shalom Am YISRAEL CHAI in JESHUA HA MASSCHIACH en Hij komt spoedig!
  Amen
  Voor deze gelegenheid en uit respect voor het Joodse volk!
  Ik zeg met Ruth: Uw volk is mijn volk, Uw God is mijn God/JHWH
  shalom

  Nachamu Ami/Troost mijn volk https://www.youtube.com/watch?v=llCttY6UDeA

 24. Troost Mijn Volk zegt:
  Geplaatst op dinsdag 27 januari 2015 om 19:42

  Sjalom Dirk, Lou,

  Ook voor mij is het een dag van herdenken. In gedachten spreek ik het kaddisj gebed uit voor hen van ons zonder reden vermoord zijn. Ik begrijp je verdriet dat er nog steeds weerbarstige christenen zijn die menen dat onze volksgenoten opnieuw een Shoah moeten doormaken. Moge de Eeuwige hun uitspraken niet toerekenen. Blijkbaar willen zij de verantwoordelijkheid om voor ons op de bres te gaan staan niet nemen. Ook nu: moge de Eeuwige ook deze zware overtreding vergeven.

  In Esther 7:4 staat heel ondubbelzinnig de waarschuwing hoe onvoorstelbaar groot de materiële- en immateriële schade zou zijn voor koning Ahasveros als het snode plan van Haman zouden doorgaan. Hij wilde de prijs betalen van tienduizend talenten zilver. Omgerekend is dat de prijs van 6.000.000 mensenlevens. Koning Ahasveros luisterde naar Esther en liet dat niet doorgaan. Een wijze koning dus. Waar waren de koningen/vorsten/regeringsleiders tijdens de Shoah? Niemand nam de verantwoordelijkheid op zich. De prijs? Die hebben wij Joden zelf betaald met het goud uit de monden en het confisqueren van al onze bezittingen.

  Daarom is het zo verschrikkelijk wrang om tekens weer te horen wat er met ons “moet gebeuren”. Met wat knip- en plakwerk kan je de Bijbel naar je eigen inzicht verklaren. De Koninklijke weg is om het geheel vanuit de Joodse context te lezen en uitgelegd krijgen. Ook ik ken de teksten die de christenen ons toedichten. Heel terecht merken Joden op: we hebben niets met de christenen die ons proberen te bekeren om vervolgend te verstenen in de verdeeldheid van de kerken.

  Joden zijn niet verbitterd naar christenen, maar wel heel diep teleurgesteld om hun houding door alle eeuwen heen. Dat is geen ver-van-mijn-bedshow maar heel concreet de zonde van hun voorgeslacht. De sleutel tot genezing én groei van de christenheid is: de verzoening met het Joodse volk waar zij zich ook ter wereld bevinden. Vele Joden smachten naar verzoening en erkenning om zo herboren te worden en opnieuw door onze eigen Messias Yeshua een licht voor de volken te zijn. Mag dat?

 25. Shalom zegt:
  Geplaatst op dinsdag 27 januari 2015 om 20:09

  Beste Dirk
  Vandaag zag ik de indrukwekkende herdenking van Auschwitz op de TV. Heel veel kopstukken uit Europa waren erbij aanwezig, incl. Willem en Maxima. Er werd een film getoond van Steven Spielberg (die zelf ook aanwezig was) over de gruwelijke genocide. Velen lieten hun tranen de vrije loop. Gastsprekers kregen de gelegenheid om naast de historische gebeurtenissen o.a. ook over hun bezorgdheid te spreken t.a.v. het groeiend antisemitisme in Europa. De gruwelijke beelden van de uitroeiing van het Joodse volk schijnen voor velen niet overtuigend genoeg te zijn en persoonlijke ervaringen van overlevenden worden niet eens geloofd. Hoe kan dat, hoe heeft dit ooit kunnen gebeuren? Waar waren de kerken/de christenen? Het plan dat God met de wereld heeft begint zich langzamerhand te ontvouwen en de duidelijk plaats van Israel daarin is allang door Hem bepaald. Romeinen 11 zegt meer dan genoeg over hun en onze plaats, wij moeten ons niets verbeelden, “als wilde loten zijn we geënt en hebben deel aan de saprijke wortel van de olijf. Niet wij dragen de wortel, maar de wortel draagt ons”. Als wij niet in onze goedertierenheid Gods blijven, dan zullen ook wij weggekapt worden. Vroeger waren ook wij ongehoorzaam en kregen ontferming, ook Zijn volk krijgt zijn ontferming. Zie hoe Hij in de afgelopen 70 jaar met Zijn volk bezig is. Gods plan met Israel gaat door. Dat Satan er alles aan doet om Hem te dwarsbomen is wel duidelijk maar laten we Gods Woord lezen en Hem vertrouwen. Satan is te verslaan door ons geloof in Jezus Christus.
  Een veel gehoorde opmerking is “hoe kun je de Waarheid in daden omzetten”? Door er vrijmoedig over te spreken, gelegen of ongelegen.

 26. rene postma zegt:
  Geplaatst op woensdag 28 januari 2015 om 0:16

  Beste Dirk en beste joodse broeders en zusters, verdrietig om te horen, dat velen het joodse volk nog steeds willen uitroeien. Een ware christen is tegen elk geweld, vernedering, het maakt dan niet uit om wat voor een persoon, bevolkingsgroep, geloof of geaardheid of anders…
  Een ware christen die in de geest van Jezus leeft, leeft in de waarheid, heeft iedereen lief en is barmhartig, en leeft in afhankelijk van de Heer.
  Naar mijn mening ben je anders geen christen.
  Het joodse volk is Gods oogappel en wij christenen zijn uit genade van de Heer geënt op joodse wortels. Het is aan ons, ware christenen om het joodse volk en Israel te steunen. Onze zegen zal er vanaf hangen, ieder van ons zal zich moeten verantwoorden aan de Here Jezus.
  Laat dat een schrale troost zijn voor het joodse volk..

  Vr gr rene postma

 27. Wim J zegt:
  Geplaatst op woensdag 28 januari 2015 om 9:02

  Een kleine 23 jaar geleden had ik het voorrecht de gedachtenisplaats Yad Vashem te bezoeken, waar de namen van de tijdens de shoa vermoorde kinderen, continu gelezen worden.
  Wat ik me daarvan herinner, is eigenlijk niet in woorden te vatten, omdat er toen iets in me brak.
  Zo’n plaats bezoeken is iets anders, dan onderstaande indrukwekkende opnames te ervaren, maar toch….
  Yad Vashem Children’s Memorial to Baruch Soakell
  https://www.youtube.com/watch?v=vtzH-vUY0xo&sns=fb

  Daartoe wil ik hier iets samenvatten, wat dit voor mij betekende.
  Reeds toen, een kleine 30 jaar eerder begon ik de Bijbel anders te lezen dan wat ik over Israël vanuit ‘kerkelijke beschaving’ geleerd was. Ik begon te beseffen, dat het woordje christen, meer met een uiterst gevaarlijke reis te maken had. [1Cor4:9;Hand11:26;26:28; 2Petr4:16]

  Op bepaalde momenten door de jaren heen werd ik daarvan overtuigd, toen mij bleek, dat velen — en wie niet– onderschatten wat Jeshua bedoeld heeft met Luk9:23-24: Als iemand achter Mij[Jeshua] wil komen, moet hij zichzelf verloochenen, zijn kruis dagelijks opnemen en Mij volgen. Want wie zijn leven[ziel G5590] wil behouden, die zal het verliezen; maar wie zijn ziel[G5590] verliezen zal omwille van Mij, die zal het behouden.
  https:\/\/www.blueletterbible.org/lang/lexicon/lexicon.cfm?Strongs=G5590&t=KJV

  Uit de Bijbel kunnen we ook leren, dat er talloos velen zullen zijn die een andere … tijdens dit leven hebben gevolgd. Helaas spelen bij velen, meer de sentimenten en emoties, dan helder inzicht [Efez1:17-18; Judas 1:13]

  Gods Woord onderzoeken, lezen in de context[en taal], zoals de schrijvers dit toen bedoelden en wat daarom nog steeds geldt, is van levensbelang; Openb2:4; 3Joh1:7-11; 1Cor2:2; Jes49:7-8; Hebr4:10-16

  De griekse tekst van 1Johannes3:9 onderwijst mij iets anders: Een ieder, die uit God geboren is, doet geen zonde; want het zaad Gods blijft in hem en hij kan niet doorgaan met* zondigen, want hij is uit God geboren.
  *1Joh1:8,10; Jes 57:18; 1Cor4:6-8

 28. Hanneke zegt:
  Geplaatst op vrijdag 30 januari 2015 om 0:09

  Er is ons zoveel verkeerds geleerd! De bijbel vanuit het Hebreeuwse denken gaan ontdekken wat er werkelijk staat en bedoeld wordt, daar hebben weinigen iets van geproefd en dit bedoel ik niet met vingerwijzing.Begrijpen we wel goed wat er staat als Wim J 1 Joh 3:9 aanhaalt? We zeggen zo vaak wat en is dit één geworden in ons leven? Leven we eruit? Hier zou je een hele preek over kunnen houden, maar zullen we niet de hele context moeten gaan bekijken en niet zomaar een vers losrukken uit een heel stuk, wat niet zomaar een stuk is. Peter Steffens kwam onlangs met leerstof, hoe de bijbel te lezen, aanbevelenswaardig! En zoals Dirk ergens bovenaan schreef, we wijzen niet met de vinger, maar hoeveel doen dat nog wel in hun hart? En hoe kun je dit dan nazeggen?

  Ik kan niet genoeg uitroepen: God wil ons hart en zonder dat klinken al deze termen mij als een 1 Cor. 13 toe, het schallende koper, wat niets voortbrengt. Nu spreek ik niet tegen degenen die reageren en wel vanuit een kloppend hart handelen/leven.

Laat een reactie achter

0 / 350 woorden