Dirk van Genderen.NL

Columnist, publicist, spreker

Hoe zal het gaan in de eindtijd? (49 reacties)

Geplaatst op donderdag 5 februari 2015, 13:20 door Dirk A A

Veel christenen zijn er wel van overtuigd dat we in de eindtijd leven. Maar wat dat inhoudt, weten ze niet. Wel koppelen ze de eindtijd aan de wederkomst van de Heere Jezus, maar verder is het voor veel gelovigen tamelijk vaag. Het is hoog tijd voor meer duidelijkheid.

Velen kennen de woorden van ‘De twaalf artikelen van het algemeen ongetwijfeld christelijk geloof’, die in veel kerken elke zondag worden voorgelezen, uit hun hoofd: ‘…van waar Hij komen zal om te oordelen de levenden en de doden’ (artikel 7).
Die woorden koppelen de wederkomst van de Heere Jezus direct aan het eindoordeel, waarna een punt volgt. Dat oordeel is niet direct iets om naar uit te zien. Dat begrijp ik heel goed. Gelukkig volgen in de twee laatste artikelen nog ‘…ik geloof de wederopstanding van het vlees en een eeuwig leven’.

Huiverig voor het oordeel
In gesprekken met mensen na lezingen over de eindtijd heb ik wel gemerkt dat velen niet uitzien naar de wederkomst van de Heere Jezus omdat ze huiverig zijn voor het oordeel. Dat is de directe koppeling die velen maken met de wederkomst. En over wat er na het oordeel volgt, hebben velen, ook veel gelovigen, geen enkel idee.

Voordat de Heere Jezus terugkomt naar de aarde, zullen Gods oordelen over deze aarde gaan. Het Bijbelboek Openbaring laat duidelijk zien dat veel mensen daardoor zullen omkomen. Voor degenen die misschien wel elke zondag in de kerk zitten maar die de Heere Jezus nog niet kennen als hun Verlosser en Heere, is de aanstaande wederkomst inderdaad iets om bevreesd voor te zijn. Maar er is hoop voor hen! Nu mag het Evangelie nog met alle kracht worden verkondigd. En het klinkt: ‘Geloof in de Heere Jezus Christus en u zult zalig worden, u en uw huis’ (Handelingen 16:30).

Degenen die door genade de Heere Jezus mogen kennen, dienen en liefhebben, mogen vol verwachting uitzien naar Zijn verschijning in heerlijkheid, wanneer Hij zal komen en wij voor altijd bij Hem zullen zijn.
Wanneer de Heere Jezus wederkomt, zal onze eerste ontmoeting met Hem plaatsvinden in de lucht (1 Thessalonicenzen 4:17). Hem Die we zo liefhebben, omdat Hij ons eerst heeft liefgehad. Dan zullen we Hem zien van aangezicht tot aangezicht, zegt 1 Johannes 3:2. Wat is er heerlijker dan dit?

Gelovigen worden niet geoordeeld
En hoe zit het dan met het oordeel? Gelovigen zullen niet worden geoordeeld, omdat de Heere Jezus dat oordeel op Zich heeft genomen en Zijn leven voor hen heeft gegeven. Wel zullen de gelovigen voor de rechterstoel van Christus openbaar worden, zegt 2 Korinthe 5, opdat ze ontvangen voor wat ze door middel van hun lichaam hebben gedaan, hetzij goed, hetzij kwaad. Het gaat hier over het loon dat de gelovigen zullen ontvangen.

De wederkomst van de Heere Jezus zal plaats hebben op de Olijfberg. Daar is Zacharia 14:4 heel duidelijk over: ‘Op die dag zullen Zijn voeten staan op de Olijfberg, die voor Jeruzalem ligt, ten oosten ervan.’
Hij zal komen om te strijden voor Zijn volk Israel, om Zijn volk te redden van de ondergang, zeggen de eerste verzen van Zacharia 14 overduidelijk.

Hij zal komen, uit de hemel om alle dingen te herstellen, geeft Handelingen 3:21 aan: ‘Hem moet de hemel ontvangen tot de tijden waarin alle dingen worden hersteld…’ Hij zal hier op aarde Zijn Rijk van vrede en gerechtigheid vestigen.
Dat zei de engel Gabriël al tegen Maria over de Heere Jezus: ‘Hij zal groot zijn en de Zoon van de Allerhoogste genoemd worden, en God, de Heere, zal Hem de troon van Zijn vader David geven, en Hij zal over het huis van Jakob Koning zijn tot in eeuwigheid en aan Zijn Koninkrijk zal geen einde komen’ (Lucas 1:32 en 33).

We kunnen ons er geen voorstelling van maken, van hoe het zal zijn. We kunnen er slechts van stamelen. Sommigen denken precies te weten hoe het dan zal zijn, maar ik ben voorzichtig.
Zover ik de Bijbelse informatie erover begrijp, zal ik er iets over schrijven, maar geloof het niet omdat ik het schrijf, maar ga zelf op zoek naar wat de Bijbel zegt.

Heel Israel zal zalig worden
Bij de wederkomst van de Heere Jezus zal ook het wonder plaatsvinden dat ‘heel Israel zalig zal worden’ (Romeinen 11:26). Dan zal de Geest van de genade en van de gebeden op hen worden uitgestort (Zacharia 12:10). Op die dag zal er een bron geopend worden voor het huis van David en voor de inwoners van Jeruzalem tegen de zonde en tegen de onreinheid (Zacharia 13:1). En ‘die dag’ is de dag waarop ze Hem zullen zien Die ze doorstoken hebben (Zacharia 12:10), op de dag van Zijn wederkomst.

Onder meer op grond van Openbaring 20 meen ik dat de Heere Jezus dan duizend jaar vanuit Jeruzalem zal regeren op deze aarde. Waarbij ik direct opmerk dat ik weet dat anderen hier heel anders over denken. Laten we elkaar er niet om verketteren als we er anders over denken, maar samen zoeken naar wat Gods Woord erover zegt. En eenmaal zal het helemaal duidelijk worden als het zover is.

De Bijbel geeft aan dat gelovigen met de Heere Jezus mee zullen regeren in deze periode. Of dat alle gelovigen zijn, dat weet ik niet en hoe dat zal zijn, ook niet.
In Openbaring 5 lezen we over de vier dieren en 24 ouderlingen die een nieuw lied zingen en zeggen: ‘U hebt ons voor onze God gemaakt tot koningen en priesters, en wij zullen als koningen regeren op aarde’ (vers 11).

Volken trekken jaarlijks op naar Jeruzalem
Tijdens deze periode dat Christus zal regeren, zullen niet alleen gelovigen op deze aarde wonen. De volken zullen jaarlijks optrekken naar Jeruzalem om zich neer te buigen voor de Koning, de HEERE van de legermachten en om het Loofhuttenfeest te vieren (Zacharia 14:16).
Het zal echter geschieden dat er geen regen zal vallen op hem die uit de geslachten van de aarde niet zal opgaan naar Jeruzalem om zich voor de Koning, de HEERE van de legermachten, neer te buigen (ver s 17).

Er zal een grote periode van vrede, rust en zegen zijn op deze aarde. Jesaja 2 zegt immers: ‘Vele volken zullen gaan en zeggen: Kom, laten wij opgaan naar de berg van de HEERE, naar het huis van de God van Jakob; dan zal Hij ons onderwijzen aangaande Zijn wegen, en zullen wij Zijn paden bewandelen. (…) En zij zullen hun zwaarden omsmeden tot ploegscharen en hun speren tot snoeimessen. Geen volk zal tegen een ander volk het zwaard opheffen. Oorlog voeren zullen zij niet meer leren’ (vers 3a en 4b).

Aan het einde van deze periode van duizend jaar zal de satan nog een laatste poging doen om Gods plannen te vernietigen. Hij zal dan uit zijn gevangenis worden vrijgelaten, waarin hij al deze jaren zat opgesloten. Het zal hem lukken de volken te misleiden, Gog en Magog, om hen te verzamelen voor een laatste strijd (Openbaring 20:8). Maar hij zal het onderspit delven, met zijn leger. De duivel zal dan in de poel van vuur en zwavel worden geworpen.

Het oordeel voor de grote witte troon
Dan zal het laatste oordeel plaatsvinden voor de grote witte troon, voor God Zelf. Daarover lezen we in Openbaring 20. Uit dit hele hoofdstuk blijkt duidelijk dat het hier uitsluitend om de ongelovigen gaat.
Het zijn de doden, die bij de eerste opstanding niet levend zijn geworden (vers 5). En het zijn ook degenen die gedood zijn door het vuur van God bij de laatste aanval van de volken, tegen de legerplaats van de heiligen en de geliefde stad (vers 9).
Zij zullen worden geoordeeld naar hun werken en worden geworpen in de poel van vuur, de hel. Allen, van wie de namen niet geschreven staan in het Boek van het Leven.

Heerlijk uitzicht
Dan volgen Openbaring 21 en 22, waar we een wonderlijk mooi vergezicht krijgen op de nieuwe hemel en de nieuwe aarde en het nieuwe Jeruzalem. Je proeft dat de woorden van Johannes nauwelijks toereikend zijn om de schoonheid en de heerlijkheid te beschrijven. Wat een heerlijkheid staat ons te wachten als we de Heere Jezus mogen kennen en liefhebben!

Enkele citaten uit die beide hoofdstukken:
‘Ik zag een nieuwe hemel en een nieuwe aarde, want de eerste hemel en de eerste aarde waren voorbijgegaan’ (Openbaring 21:1).
‘En God zal alle tranen van hun ogen afwissen, en de dood zal er niet meer zijn; ook geen rouw, jammerklacht of moeite zal er meer zijn. Want de eerste dingen zijn voorbijgegaan’ (Openbaring 21:4).
‘Kom, en ik zal u de bruid, de vrouw van het Lam, laten zien. En hij voerde mij weg in de geest op een grote en hoge berg en liet mij de grote stad zien, het heilige Jeruzalem, dat neerdaalde uit de hemel, bij God vandaan. Zij had de heerlijkheid van God, en haar uitstraling was als een zeer kostbare edelsteen, als een kristalheldere steen jaspis’ (Openbaring 21:9b-11).
‘En er zal geen enkele vervloeking meer zijn. En de troon van God en van het Lam zal daar zijn, en Zijn dienstknechten zullen Hem dienen, en zullen Zijn aangezicht zien, en Zijn Naam zal op hun voorhoofd zijn. En daar zal geen nacht zijn, en zij hebben geen lamp en ook geen zonlicht nodig, want de Heere God verlicht hen. En zij zullen als koningen regeren in alle eeuwigheid’ (Openbaring 22:3-5).

En Hij, de Heere Jezus getuigt: ‘Ja, Ik kom spoedig. Amen’ (Openbaring 22:20a).
En met de Geest zeggen wij het: ‘Ja, kom, Heere Jezus’ (Openbaring 22:20b).

Weet u, dit alles is tot onze troost geschreven. Openbaring is voor velen een boek waar ze niet goed raad mee weten. Maar ten diepste in Openbaring een troostboek. Dit woord troost komen we ook tegen in 1 Thessalonicenzen 4, wanneer het gaat over de komst van de Heere Jezus: ‘Zo dan, troost elkaar met deze woorden’ (vers 18). En wat zijn die woorden? ‘En zo zullen wij altijd bij de Heere zijn’ (vers 17).

Dirk van Genderen

49 Reacties

 1. San zegt:
  Geplaatst op donderdag 5 februari 2015 om 18:29

  Beste Dirk,

  Wat een heerlijke toekomst en vooruitzicht staan de kinderen Gods te wachten! Als wij daar onze hoop op vestigen, zullen wij het evangelie met meer moed en kracht durven te verkondigen. Ook met meer zekerheid. Ons is het geopenbaard wat de eeuwige zaken die te maken hebben met de heerlijkheid van God betreffen. Via het woord van God openbaart de Geest de geheimenissen Gods. 1 Korinthe 2:9,10 HSV. Het is alleen aan kinderkens geopenbaard. Je kan professor zijn in de theologie, maar als de Geest het niet openbaart, blijft het alleen in het verstand hangen en zakt het niet naar het hart. Het vuur en de enthousiasme voor deze eeuwige zaken blijft alleen een verstandskennis wat eigenlijk het doel mist. Je kan nog zoveel commentaar van de Bijbel weten, maar het echte weten is het inzicht en doorzicht van het woord van God. Het beste is om de Bijbel zelf te gaan lezen en te herlezen, om gezond van denken te worden en uit eerste hand God te leren kennen. God wil Zijn woord openbaren. Maar dan moeten wij het geloven. Een heilig “moeten” want een andere manier is er niet. Kinderen durven te geloven. Durven wij dat ook of is wat mensen zeggen belangrijker dan het woord van God?

  San

 2. rene postma zegt:
  Geplaatst op donderdag 5 februari 2015 om 21:42

  De laatsten zullen de eersten zijn, de eersten zullen de laatsten zijn.
  In afhankelijkheid van God leven. Is onze relatie met de Here Jezus in overeenstemming zoals God het bedoeld heeft.
  Wij worden beoordeeld naar daden, ons levenswandel wordt beoordeeld in loon.
  Christenen zijn bevreesd over de wederkomst van de Here Jezus. Want zij geloven dat zij geoordeeld worden.
  Beste dirk, ik vind dit een moeilijk onderwerp….Wanneer ben je behouden.
  In mijn optiek is dat je in volle afhankelijkheid van God leeft en daar naar handelt.
  Ik zie u als leraar die hierin duidelijkheid in geeft. Ook apostel Pauluss schreef brieven waarin hij gemeend ..in de geest van de Here zijn woord schreef. Ook nam hij hierin onomwonden stelling, de verantwoordelijkheid die hij via de Heilige Geest binnenkreeg.
  In de hoop, het evangelie dat hij verkondigde, niemand verloren gaat. Ook schreef hij over gemeenteleden die afdwaalden.
  Beste dirk, moeten wij niet standvastig zijn over het woord en ons behouden.
  Ik wil ook nog wijzen op Gods nieuwe verbond, 2 Korinthe 3.

  Vr gr rene postma

 3. Jan45 zegt:
  Geplaatst op donderdag 5 februari 2015 om 22:08

  Beste Dirk,

  Nou heb ik vanuit mijn Evangelisch verleden veel gehoord en gelezen over de opname voor de grote verdrukking, die na de opname zeven jaar zal duren. Deze opname is min of meer vergelijkbaar met de uitredding van Noach en zijn familie en ook zie ik de uitredding van Lot en zijn familie, wanneer ik lees in resp. Matth.24:37 e.v. en Luc.17:29 e.v. Elders lees ik wat de tijdsduur van de grote verdrukking betreft in het boek Daniël een uitleg van twee maal drie en een half jaar de tijd die Israël nog “te goed” heeft. Hier hoor ik in de boven genoemde verwachting niets over, maar wat misschien het uitzicht naar de komst van de Here Jezus nog meer verduidelijkt voor degene die in de Here Jezus geloven een heel ander licht op dit verlangen werpt. Nu wordt dit ook wel de Maranatha gedachte genoemd zoals bekend is vanuit bijv. Het Zoeklicht en bijv. Joh. de Heer

 4. Elisabeth zegt:
  Geplaatst op vrijdag 6 februari 2015 om 10:02

  Beste Dirk,

  De eindtijd voor mij speelt zich af in het heden, nu. De eindtijd heeft grote impact op mijn leven en op ons gezin. Wat voor mij/ons praktijk van elke dag is, wordt in de Bijbel verklaard in de volgende stukken: 2 Timotheus 3 1-9 De moeilijke tijden der laatste dagen, 2 Tessalonicenzen 2: 1-12 De openbaring van den antichrist, 1 Timotheus 4: 1-5 De afval in de laatste tijden.
  Voor mijzelf weet ik dat mijn leven met Christus verborgen is in God (kol. 3:3). Daarom zie ik uit naar de wederkomst van Christus. Omdat Hij mijn Zaligmaker, mijn Koning en mijn Bruidegom is.
  Wat er in de tussentijd allemaal nog wel en niet moet gebeuren laat ik in Gods Hand. Daar is het in Goede Handen. Ik zie wel dat God bezig is de wereld te voleindigen. Alles gaat sneller, sneller, sneller, net als bij barensweeën. Veel dingen beanstigen me en ik word triest van alle zonden, ongerechtigheden, hardheid, wreedheid, enz. enz. enz. die je om je heen ziet.
  Maar dan kijk ik omhoog naar de Hemel, waar Christus zit op Zijn troon en met groot verlangen uitziet om Zijn Bruid op te halen, en dan zeg in gedachten het vers op:
  Wat de toekomst brengen moge,
  Mij geleidt des Heeren hand;
  moedig sla ik dus de oogen
  naar het onbekende land.
  Leer mij volgen zonder vragen;
  Vader, wat Gij doet is goed!
  Leer mij slechts het heden dragen
  met een rustig kalmen moed!

  Met vriendelijke groet,
  Elisabeth

 5. Troost Mijn Volk zegt:
  Geplaatst op vrijdag 6 februari 2015 om 10:58

  Sjalom Dirk,

  Dank voor je heldere uitleg en zienswijze die toch ook mijn volksgenoten zullen ondergaan. Wij wachten al zolang op de komst van de Messias en weten dat elke dag dat heerlijke moment dichterbij komt. Velen van ons willen juist op de olijfberg begraven worden om bij de opstanding als eerste ooggetuige te zijn. De komst van Yeshua zal de aarde doen beven en de olijfberg doen splijten. Nu niet in een loofhut zoals weleer maar als een rechtvaardige heersende Koning over de gehele aarde. Jeruzalem zal het geestelijke centrum van deze wereld worden. Wie was Yeshua en wie is Yeshua? Hij verkondigde en onderwees mijn volksgenoten in de leer van de Thora. Zou dat anders worden? Ik denk het niet. Het principe G’d liefhebben en je naaste blijft onverkort staan. Als je G’d liefhebt én je naaste dan stopt het moorden, onderdrukking, verleiding en nog veel meer andere zaken die ons van G’d afhouden.

  Een wereldrijk van vrede met een duidelijk eerbetoon aan de wettige Koning van deze aarde. Wie gezapig achterover ligt genietend van de langdurige vrede en welvaart moet dat op ieder loofhuttenfeest aan Yeshua kenbaar maken. Dat is een voorwaarde die vooraf wordt gesteld: dankbaarheid aan G’d. Een gezapige en geen actieve houding gaat in tegen de oorspronkelijke opdracht aan de mens: de aarde bouwen en bewaren als een rentmeester. Een prachtige en eenvoudige opdracht die de mens een nieuwe kans geeft om zich daaraan te houden. Ondanks de richtlijnen uit Jeruzalem houdt de mens de vrije keuze om niet aan die opdracht te voldoen. De sanctie wordt ons ondubbelzinnig duidelijk gemaakt.

  Je maakt een opmerking over het oordeel. In de gelijkenis van de talenten laat Yeshua zien dat er een oordeel is. Het talent is in bruikleen gegeven en gaat weer terug naar de wettige eigenaar. G’d is onze wettige eigenaar die van ons rekenschap en verantwoording vraagt. Yeshua laat ons weten dat het oordeel bestaat en toegepast wordt. De uitkomst van dat oordeel gaat ons direct aan. De weging van dat oordeel is in handen van de Eeuwige.

 6. willem Jansen zegt:
  Geplaatst op vrijdag 6 februari 2015 om 19:39

  Ja, je wordt triest van alles wat er vandaag de dag gebeurt in deze maatschappij, we leven echt zo als in de dagen van Noach alles kan alles mag, en velen zijn van God los, maar wij kinderen van de Allerhoogste door genade vrijgekocht hebben hoop en weten op grond van Gods woord dat eerst het kaf van het koren gescheiden moet worden en dat wij ons vreemden behoren te voelen op deze aarde. We moeten oppassen dat we niet met de massa mee moeten doen maar tegen de stroom in gaan want de schrift zegt: gij geheel anders gij hebt Christus leren kennen. Maar God geeft nog genade want wil niet dat de mens verloren gaat, maar vrees niet zegt de Heere, Ik zal U niet verlaten. De mens wil maar rekenen hoe lang het nog duurt voordat de Heere terug komt maar Zijn wegen zijn hoger dan de onze. We moeten het wereldnieuws maar volgen en de bijbel erbij houden en zien dat alles uit komt wat er beschreven staat. Laten we maar vreemden zijn, maar ons wachten zal beloond worden, want Hij zal terug komen. Amen, we zijn schatrijk dat we Zijn kind mogen zijn door genade en dat er een geweldige toekomst aan komt. Amen, kom haastig Here, gezegend zij Uw naam.

 7. Kuijper zegt:
  Geplaatst op vrijdag 6 februari 2015 om 22:39

  Als je Daniel 11 en 12 erop na slaat, dan lees je dat er eerst een oorlog komt met een volk uit het Noorden. Het zuiden zal in botsing komen met de koning uit het noorden. Ik denk dat daarmee bedoeld wordt Rusland met zijn bondgenoten tegen Europa en de VS. In Ezechiel staat hierover ook beschreven en wordt naar mijn inziens met Gog en Magog Rusland bedoeld. Wij zouden nu op dit punt kunnen staan, gezien de situatie in de Oekraine en de wankelende economien van Europa,VS en de boycot tegen Rusland, waardoor ook zij economisch wankelt. Na deze confrontratie krijgen we de grote verdrukking van 2 maal 3,5 jaar, waarin ook de mensen verplicht gaan worden voor of tegen het teken van het beest te kiezen. Ik wil alleen aangeven dat ons nog veel te wachten staat wat betreft moeilijkheden en dat ons geloof op de proef gesteld gaat worden alvorens wij de Hemel binnen mogen gaan.

 8. maria zegt:
  Geplaatst op zaterdag 7 februari 2015 om 11:10

  Mijnheer Kuijper, U schrijft dat ons nog veel te wachten staat wat betreft moeilijkheden, en dat ons geloof op de proef gesteld gaat worden

  Volgens mij en vele anderen hoeven wij niet door de laatste 7 jaar van de grote verdrukking
  De gelovigen worden voor die tijd opgenomen, dat is ook logisch als je bedenkt dat het overgrote deel van gelovigen van alle tijden, ook behorende tot de Gemeente, reeds in de hemel is en het kleine deel gelovigen wat nog op aarde is zou dan nog door de grote verdrukking moeten gaan ?

  Bovendien is de Here Jezus het Hoofd en de Gemeente het Lichaam, het kan toch niet zo zijn dat klein deel van dat ” Lichaam ” nog op de proef gesteld moet worden, wij door Zijn genade gered en hoeven niet meer op de proef gesteld te worden !

  De laatste 7 jaar zijn bedoeld om nog een schare die niemand tellen kan tot bekering te laten komen

 9. baruch zegt:
  Geplaatst op zaterdag 7 februari 2015 om 11:13

  Heel fijn broeder Dirk dat u eens aandacht vraagt voor de eindtijd. Strikt genomen is de eindtijd begonnen bij de opstanding van de Heer. Nu verzamelt God uit de heidenen een volk voor Zijn Naam. Hand.15: 14 Simeon heeft verhaald hoe God eerst de heidenen heeft bezocht, om uit hen een volk aan te nemen voor Zijn Naam.
  15 En hiermede stemmen overeen de woorden der profeten, gelijk geschreven is:16 Na dezen zal Ik wederkeren, en weder opbouwen de tabernakel van David, die vervallen is, en hetgeen daarvan verbroken is, weder opbouwen, en Ik zal denzelven weder oprichten. De wetteloze kan zich niet openbaren zolang de wederhouder hem nog weerhoudt. Wanneer de Gemeente opgenomen is zal hij zich openbaren. Dat is in de 70ste week van Daniel 9. Die zal 7 jaren duren waarvan de eerste 3,5 jaar vrede,vrede en geen gevaar, daarna de grote verdrukking zoals nooit geweest en zijn zal, die voor de uitverkorenen verkort zal worden tot 3,5 jaar maar voor de wereld doorgaat. Er zullen nog vele grote weeën over de wereld gaan alvorens alle dingen nieuw zullen zijn. Maranatha.

 10. Hub.Eussen. zegt:
  Geplaatst op zaterdag 7 februari 2015 om 11:37

  Elisabeth, Ik ben het helemaal eens met jouw mening eens, vooral het vers :

  Wat de toekomst brengen mogen,
  enz…………………….
  ……………………….
  ……………………….
  Leer mij slecht het HEDEN dragen,
  met een rustig kalme moed.

  Dit is mij uit het hart gegrepen. Mag ik zo vrij zijn om dit vers nog aan te vullen met:

  Leer van het verleden,
  Leef in het heden’,
  en laat de toekomst over aan de Heere.
  Met andere woorden : De mens wikt maar God beslist.

  Dirk, ik vind het commentaar, een bezinnigsvolle bijbelse uitleg over wat ons nog te wachten staat in de eindtijd., zodoende kunnen wij ons “bewapenen”, om als frontsoldaten te vechten voor Gods Koninkrijk dat Komende is. Hub.

 11. Wim J zegt:
  Geplaatst op zaterdag 7 februari 2015 om 12:14

  Wanneer er heden iets actueelherkenbaar is, meer dan ooit, in dit zo genoemde 3de millennium, dan zijn dit de waarschuwingen en de beloften uit Jesaja 33:10b

  Voor velen is godsdienst zo iets als een schaakspel, maar wie de Schriften nauwkeurig lezen en onderzoeken, gaat het daarin niet over een spel, wellisnietis, om het denken, hoe de ander te overheersen, dat deze verliezer is, maar over de werkelijkheid, de waarheid/trouw van Israëls God, die sinds de woestijnreis van Israël, geleerden en ongeletterden pas op de plaats zal brengen. Jer29:11 svv

  https:\/\/herzienestatenvertaling.nl/bijbel.php?boek=ROM&hoofdstuk=7

  God staat op om Jeruzalem te verlossen
  1 Wee u, verwoester, u die zelf niet verwoest bent,
  en u die trouweloos handelt, al heeft men tegenover u niet trouweloos gehandeld.
  Hebt u het verwoesten voltooid, dan zult u zelf verwoest worden;
  bent u gereed met trouweloos handelen, dan zal men tegen u trouweloos handelen.
  2 HERE, wees ons genadig, op U hebben wij gewacht.
  Wees elke morgen hun arm;
  ja, ons heil[verlossing- ישׁועה -] in tijd van benauwdheid.
  3 Voor het daverend geluid zullen de volken vluchten;
  als U Zich verhoogt, zullen de heidenvolken overal verspreid worden.
  4 Dan zal uw buit verzameld worden, zoals zwermsprinkhanen zich verzamelen;
  zoals sprinkhanen erop afstormen, stormt men erop af.
  5 De HERE is hoogverheven, want Hij woont in de hoogte.
  Hij heeft Tsion vervuld met recht en gerechtigheid.
  6 Hij zal zijn de vastheid van uw tijden[Gr. kairos gelegenheden; Gal5:1],
  een rijkdom aan heil[verlossing- ישׁועה -], wijsheid[Jes11:1-2] en kennis[Filip3:8];
  de vreze des HEREN zal zijn schat zijn.
  7 Zie, hun allersterksten schreeuwen het uit daarbuiten, [Dan7:24,25b]
  de vredeboden… wenen bitter.
  8 De gebaande wegen zijn verlaten,
  de gebruiker van de weg ontbreekt.
  Hij verbreekt het verbond, hij versmaadt de getuigen,
  hij acht geen sterveling.
  9 Het land treurt, verkommert.
  De Libanon staat beschaamd, hij is verwelkt, Saron is geworden als de Vlakte,
  en Basan en Karmel schudden hun bladeren af.
  10 Nu zal Ik opstaan, zegt de HERE,
  nu zal Ik verhoogd worden,

 12. lydiaswitters zegt:
  Geplaatst op zaterdag 7 februari 2015 om 12:14

  Lieve broers en zussen,

  Wat een goede lessen lees ik op deze mail.
  Heerlijk om met elkaar te wijzen op het woord van God.
  Wees,vrijmoedig en spreek dikwijls met God, en dank Hem voor Zijn Zoon,
  Onze verlosser en zaligmaker.
  Dank onder alle omstandigheden. Leer dat van Hem.

  Welk een uitzicht Bruidsgemeente, Hem ten eigendom te zijn.

  Vele joodse mensen komen tot de Messias Jeshua de Messias.
  en zeggen: nu ben ik een echte jood.
  Daar wacht G’d op.
  Hallelua, zegt Zijn volk.

  SHALOM.

 13. Wim J zegt:
  Geplaatst op zaterdag 7 februari 2015 om 12:25

  vervolg Jes33:10
  10b nu zal Ik verheven worden.
  11 U gaat zwanger van stro, u zult stoppels baren;
  uw adem is een vuur dat u verteren zal.
  12 De volken zullen verbrande kalk worden,
  als afgekapte doornen zullen zij met vuur verbrand worden.
  13 Hoor, u die ver weg bent, wat Ik heb gedaan,
  en u die dichtbij bent, erken Mijn macht!
  14 De zondaars in Tsion zijn angstig,
  huiver heeft de huichelaars aangegrepen:
  Wie onder ons kan verblijven bij een verterend vuur?
  Wie onder ons kan verblijven bij een eeuwige gloed?
  15 Hij die wandelt in gerechtigheid en billijk spreekt,
  die winstbejag door afpersing verwerpt,
  die zijn handen afwerend schudt om geen geschenken aan te nemen,
  die zijn oor dichtstopt om niet van bloedvergieten te horen,
  die zijn ogen sluit om het kwaad niet te zien –
  16 die zal wonen op de hoogten;
  bergvestingen op de rotsen zullen zijn veilige vesting zijn,
  zijn brood wordt hem gegeven, van water is hij verzekerd.
  17 Uw ogen zullen de Koning aanschouwen in Zijn schoonheid.
  Ze zullen een wijd uitgestrekt land zien.
  18 Uw hart zal de verschrikking overdenken:
  Waar is de schrijver? Waar is de betaalmeester?
  Waar is hij die de torens telt?
  19 Het onbeschaamde volk zult u niet meer zien,
  het volk met zo’n onbegrijpelijke taal dat je het niet begrijpen kunt,
  met die bespottelijke tongval; het is niet te verstaan.
  20 Aanschouw Tsion, de stad van onze samenkomsten.
  Uw ogen zullen Jeruzalem zien,
  een veilige woonplaats, een tent die niet afgebroken zal worden,
  waarvan de pinnen voor altijd niet uitgetrokken zullen worden
  en waarvan geen enkel touw gebroken zal worden.
  21 Want de HERE zal daar in Zijn macht bij ons zijn.
  Het zal een plaats van rivieren, van brede stromen zijn.
  Geen roeiboot zal erop varen,
  geen statig schip zal er passeren.
  22 De HERE is immers onze Rechter, de HERE is onze Wetgever,
  de HERE is onze Koning; Híj zal ons verlossen.
  23 Uw touwen hangen slap,
  ze houden hun mast niet op zijn plaats,
  ze spannen het zeil niet uit.
  Dan… enz.

 14. Heidi Lagerweij zegt:
  Geplaatst op zaterdag 7 februari 2015 om 14:04

  @allen: hoe denken jullie over de komende zg “bloedrode manen”? 1 Maart (= 1 Nisan) 2015 is er een zonsverduistering (aarde-maan-zon staan op één lijn). Vervolgens op Eerste Paasdag 4 april 2015 is er een maansverduistering met een bloedrode maan. Tevens staat er op 13 september 2015 (1 Tisjri – Rosh Hasjana) een gedeeltelijke zonsverduistering op de kalender en tot slot 28 september 2015 is er het Loofhuttenfeest met een maansverduistering met een bloedrode maan.
  Juist de combinarie van de bloedrode manen versus de feestdagen in Israël kan dit jaar wel eens een heel bijzonder jaar gaan worden ….
  Laten onze lampjes gevuld blijven met olie (beeld van de Heilige Geest) en laten we niet in slaap sukkelen, maar wakker en alert blijven. “Lees je Bijbel, bid elke dag …”.

  In Hem verbonden,

  Heidi Lagerweij

 15. Roelof zegt:
  Geplaatst op zaterdag 7 februari 2015 om 15:13

  Inderdaad, Dirk, veel mensen praten er over, maar verdiepen er zich niet of te weinig in. Toch kan het verdiepen in deze materie geweldige gevolgen hebben, zoals bij mezelf. Als “verstandelijk christen” wilde ik er meer van weten en begon het boek Openbaring te lezen. Ik werd er steeds depressiever van. Totdat ik mij “bij toeval” abonneerde op het Zoeklicht, een geweldig blad, dat zich hoofdzakelijk met deze dingen bezig houdt. In dat blad las ik over de “opname van de Gemeente”. Zo’n geweldige troost voor mij, dat ik daardoor een levend geloof ontving. Halleluja.

 16. Jan Nieuwenhuizen zegt:
  Geplaatst op zaterdag 7 februari 2015 om 15:56

  In het Nieuwe Verbond draait alles om HEILIGING want in Hebreeën 12 vers 14 lezen we:
  “Jaagt naar vrede met allen en naar de HEILIGING zonder welke niemand de Heere zal zien.”
  In een boekje getiteld: WAT DE HEERE MIJ LIET ZIEN EN HOREN, staat inzake de Zwitserse zuster
  Louise Buchmann(1884-1944)het volgende geschreven:
  “Zoals de Heiland zuster Louise vertelde, zal het uit alle kerken en gemeenschappen slechts een
  klein hoopje zijn, dat dan WAARDIG bevonden wordt door de opname te worden weggevoerd naar het
  Vaderhuis, zonder de dood te zien.”

  Eens noopte iemand Zuster Louise om de Heere een woord te vragen in verband met het feit,
  dat er nog altijd Christenen zijn die leren en geloven, dat de Heere Zijn gemeente vóór
  de grote verdrukking thuis zal halen. Het Goddelijk antwoord luidde aldus:
  ” Mijn geliefden en uitverkorenen kunnen op geen andere wijze de heerlijkheid verkrijgen
  dan door lijden! Ten tijde van de antichrist, wanneer de nood op zijn hoogst is, zal Ik
  Mijn geliefden in een oogwenk tot Mij trekken”

 17. Zorgelijk zegt:
  Geplaatst op zaterdag 7 februari 2015 om 17:09

  Beste Dirk, ik ben op het ogenblik overspannen en dat komt vooral omdat ik vreselijk bang ben voor wat de christenen en het joodse volk nu moeten doorstaan. Als ik lees wat ISIS doet, volgens mij zijn het pure demonen, dan slaat de angst weer toe. We kunnen wel zeggen: de laatste 7 jaar, tijdens de verdrukking, zijn wij in de hemel, maar hoe moet ik dan nu omgaan met de wetenschap dat er christenen, meisjes, ontvoerd worden. Ze gaan de prostitutie in, worden gekruisigd enz.
  Dirk, ik maak me grote zorgen voor nu, voor ons, onze kinderen de christenen in moslimlanden, en het joodse volk. Is dat nu onterecht? Ik zou graag een rustgevend antwoord hebben maar Jan van Barneveld zegt: Het zal een vreselijke tijd worden. Er staat in de Bijbel dat we zullen uitroepen:Bergen val op ons.
  De opnameleer is rustgevend, maar wat dan met Israel dat wel door de verdrukking moet? Ik kan er niet van slapen.

 18. Ernst van Olffen zegt:
  Geplaatst op zaterdag 7 februari 2015 om 19:51

  Kijkend naar de situatie in deze wereld komt het er in deze en in de komende tijd in het bijzonder aan op wie “volhardt”! Jacobus 1: “12 Zalig is de man, die in verzoeking volhardt, want, wanneer hij de proef heeft doorstaan, zal hij de kroon des levens ontvangen, die Hij beloofd heeft aan wie Hem liefhebben.” Daarvoor is het nodig, dat we weten WAARIN we moeten volharden! Ik zie de laatste tijd een extreem grote toename van dwaalleraars en valse zogenaamde profeten. Mensen, die het allemaal niet zo zeker weten hobbelen er vrolijk achteraan, terwijl toch iedereen een Bijbel heeft en zelf kan onderzoeken, wat wel en wat niet klopt. ”
  Hosea 4:
  6 Mijn volk gaat te gronde door het gebrek aan kennis. Omdat gij de kennis verworpen hebt, verwerp Ik u, dat gij geen priester meer voor Mij zult zijn; daar gij de wet van uw God vergeten hebt, zal ook Ik uw zonen vergeten.” Wat mij opviel, toen ik deze tekst op wilde zoeken, dat “kennis” zelfs in de NBV vertaling niet meer voorkomt!! Wat er nu in deze wereld gebeurt vinden we uitgebreid terug in de Bijbel. Omdat ik de afgelopen week een lezing gaf over deze tijd voor een nogal gemêleerde groep, maakte ik daar een studie van en het verbaasde mij hoeveel teksten ik over de eindtijd vond. Woorden als angst, verdrukking, gehaat worden en doden, maar ook volharden, kwam ik bij herhaling tegen. Voor ons zal de komende tijd naast volharden vooral het op de Heer “vertrouwen” op alleen de Heer bovenaan moeten staan!! Mensen, die geneigd zijn om achter dwaalleraars en valse profeten aan te lopen, adviseer ik om Jer. 17: 5 – 8 te lezen!! We zullen toch zelf uit moeten vinden, wie werkelijk Gods Woord spreekt!! 1 Thess. 5: 21 “toetst alles en behoudt het goede”.

 19. Lida van Rijn zegt:
  Geplaatst op zaterdag 7 februari 2015 om 20:06

  Beste Dirk, Ik weet dat jij (nog) niet in de opname gelooft. Maar ik lees in de bijbel dat het zal zijn als in de dagen van Noach (nu dus) en dat we ons hoofd omhoog mogen heffen. Noach werd gered van de verwoesting, net als Lot….. De ark had maar 1 raam (in het dak) en Noach kon dus alleen maar naar boven kijken net als wij nu moeten doen. Bidden dat God de ogen van de Joden opent, en die van velen die nog niet zien…………… en Hem verwachten iedere dag elk moment. Zolang wij, de gelovigen, vervuld met de Heilige Geest nog op aarde zijn, wordt er veel ellende tegengehouden. Lees het vehaal van Lot.

  P.s Het Noorden…… kan ook Turkije zijn en het zuiden ook Egypte. De Turken zijn steeds extremer en de Egyptenaren hebben de moslimbroederschap natuurlijk afgezet.
  Sjalom allemaal

 20. toevallige voorbijganger zegt:
  Geplaatst op zaterdag 7 februari 2015 om 21:37

  Beste Zorgelijk, Toen ik las wat je schreef moest ik denken aan 2 Timotheüs 1:7:
  “Want God heeft ons niet gegeven een geest van vreesachtigheid, maar van kracht en liefde en bezonnenheid”. Bouw op Hem. Sterk in Zijn kracht, gerust in Zijn bescherming (naar het prachtige lied “ik bouw op U”). Moet het mezelf ook steeds voor ogen houden. In alles. Zoals het lied verder ook gaat: “Gelovend ga ik, eigen zwakheid voelend. En telkens meer moet ik Uw kracht verstaan. Toch rijst in mij een lied van overwinning. Ik bouw op U en ga in Uwe naam”.

 21. svanhoeve zegt:
  Geplaatst op zaterdag 7 februari 2015 om 22:10

  Een voor mij te omvangrijk en nauwelijks te bevatten
  onderwerp, hoewel ik dagelijks er naar vors in het Woord.
  En daarom houd ik het er maar op. De eindtijd is het
  einde van Gods genadetijd voor deze heidenwereld en sluit
  God deze mogelijkheid van genade voor ons heidenen,
  een tijd die begonnen is bij de hemelvaart en eindigt
  bij zijn terugkomst in heerlijkheid.
  De deur van genade door geloof voorgoed gesloten,
  maar Hij komt terug in Israel en voor Israel om hen te
  tonen [let op te tonen] wat Hij voor hen gedaan heeft
  en nog iedere dag doet.
  We kennen toch al die heerlijke beloften die elk bijbelboek
  bevat. Het eerste staat al in Genesis; lees eens rustig het hoofdstuk
  waar staat: toen kon Jozef zich niet langer bedwingen, heel het
  hoofdstuk hoor en de Heilige Geest zal u verder leiden.

 22. Ernst van Olffen zegt:
  Geplaatst op zondag 8 februari 2015 om 0:32

  Een hele mooie verwijzing svanhoeve. Ik vind dat nog altijd een van de ontroerendste verhalen als Jozef zich niet meer kan inhouden en zich aan zijn broers bekend maakt!! Welk een liefde moet ook Jezus voor zijn broers hebben……. Dat moment is nu wel heel dichtbij gekomen…… En nog begrijpen veel christenen dat niet….. Openbaring 1: 7 “7 Zie, Hij komt met de wolken en elk oog zal Hem zien, ook zij, die Hem hebben doorstoken; en alle stammen der aarde zullen over Hem weeklagen. Ja, amen.”

 23. Waterlelie zegt:
  Geplaatst op zondag 8 februari 2015 om 15:17

  Heidi: 14. Ik persoonlijk heb niets met de bloedrode !MANEN! (meerv). IK lees in Openbaring 6 vers 12 en verder dat de hemel terug wijkt als een boekrol die wordt “opgerold” en een grote aardbeving en de zon wordt een haren zak en de maan (enkelv) geheel als bloed en de sterren des hemels vallen op de aarde. Ik lees nergens in de bijbel over vele bloed manen(meerv). Ook Matt 24:29 heeft het over de zon die verduisterd wordt en de “MAAN” (enkelvoud) zal haar glans niet geven en de sterren zullen van de hemel vallen. Dus het is alles éénmalig. Het is beter Heidi om je aandacht op Christus Jezus de Opgestane Heer te richten. Hij komt, en dat gaat met bazuingeschal en het roepen van een Aartsengel gepaard. De !KOMST! des Heren is nabij. De “Komst” van de Bruidegom voor Zijn Bruid=Zijn Lichaam. Let op: er is verschil in “Komst” en Wederkomst!

 24. piet zegt:
  Geplaatst op zondag 8 februari 2015 om 16:32

  Ik twijfel ook nog steeds of er een opname is.
  Ook ik lees het Zoeklicht, en ook las ik het boek Wake up,
  maar al die verschillende meningen maken het voor mij nog onduidelijker,
  dat moest toch niet nodig zijn.
  Al die meningen, zijn die geleid door de Heilige Geest?

 25. Troost Mijn Volk zegt:
  Geplaatst op zondag 8 februari 2015 om 16:53

  Sjalom Heidi,

  De bloedrode maan is een natuurverschijnsel die G’d in Zijn scheppingsorde aan ons laat zien. We moeten ervoor waken deze niet toe te dichten aan mogelijke bijzondere gebeurtenissen tijdens de Joodse feesten. Dit natuurverschijnsel leert ons wél dat alle feesten onlosmakelijk met elkaar verbonden zijn.

  De eindtijd wordt door Yeshua in vele gelijkenissen aangehaald met een persoonlijk karakter.
  (Een fractie uit mijn preek)
  De olie in de lampen van de vijf wijze meisjes bevatte de hoogste graad van zuiverheid. Zij wilden op geen enkele wijze de bruidegom beschamen. In de tempel werd gebruik gemaakt van dezelfde kwaliteit olie met de eigenschap: helder licht, niet walmend en duurzaam in gebruik. Zeer geschikt om zo je gastheer te ontmoeten voor zijn feest.

  De andere vijf hadden een goedkope olie bij zich met de eigenschap: walmend,en snel brandend licht. Daar kom je niet ver mee.
  Alle tien kregen op tijd de uitnodiging binnen en ze wisten dat zuivere olie persen een week duurt. Maar heb je dit over voor je gastheer op zijn feest waarin jezelf een bijrol inneemt?

  Alle tien wisten exact waar de feestzaal was. Thuis moesten ze zich gereedhouden tot de roep weerklonk: de bruidegom komt, vergezel hem naar de feestzaal. De fijne trek hierin is: de bruidegom wil dat alle genodigden vanaf de eerste seconde deelgenoot worden zijn van zijn feest. Dat is zijn cadeau aan de genodigden! Geen bijrol, maar het volmaakt genieten op zijn feest.

  Is mijn lamp, is uw lamp brandend om uw bruidegom te ontmoeten. Hebben wij reserveolie van een goede kwaliteit bij ons? Dat is: “onze geestelijke bagage” die we onzichtbaar in ons hart met ons meedragen. Iedere dag is het noodzakelijk dat deze brandstof bijgevuld moet worden met de zuivere olie, gevoed vanuit het Woord van G’d. Een volle brandende lamp wordt gezien.

  Ook in een donkere tijd,of als ons verstand minder wordt, zal de reserveolie net voldoende zijn. Niemand van ons weet hoelang onze levensreis duurt.

  ——-
  De bruidegom is je persoonlijke ere-escorte naar de feestzaal. Als gastheer laat hij je met iedereen kennis maken.

 26. Hanneke Veldkamp zegt:
  Geplaatst op zondag 8 februari 2015 om 17:44

  Ik ga discussies over de eindtijd uit de weg en kijk net als Elisabeth (reactie 4) naar onze Heer Jezus en zeg hardop de woorden van het lied: “Wat de toekomst brengen moge, mij geleidt des Heren Hand”. Dan voel ik me weer rustig worden en vol vertrouwen. Ik leef mee met de vervolgde christenen en bid voor hen. Het gebed is een Machtig wapen tegen de vijand. God kan niet NIETS doen als Zijn kinderen bidden. Ik gebruik mijn tijd dus liever voor gebed, ook voor mensen die de Heer Jezus nog niet hebben gevonden, dan voor discussies.

  Ik heb echter grote waardering voor de nieuwsbrieven van Dirk van Genderen, die de eenheid tussen de christenen bevordert, dwars door alle kerkmuren heen.
  Ik heb een dagelijkse gebedslast voor de eenheid van de christenen, voor de vervolgde christenen en voor de Vrede van Jeruzalem.
  Sjalom, lieve broeders en zusters.

 27. Thea zegt:
  Geplaatst op zondag 8 februari 2015 om 22:34

  Hanneke Veldkamp. Amen!

 28. wim verwoerd zegt:
  Geplaatst op maandag 9 februari 2015 om 12:28

  Bedankt Dirk voor de prachtige boodschap van hoop voor Israël en de volken. Maar je kunt er niet zomaar vanuit gaan dat de gelovigen niet in het oordeel komen. Jezus heeft zo gewaarschuwd in zijn eindtijdrede dat er weer ‘een vlucht zal moeten plaatsvinden’ uit het gebied waar Gods oordeel losbarst, zoals er gevlucht moest worden uit Jeruzalem in het jaar 70 en uit Sodom en Gomorra. De leer van een opname is een dwaalleer, die mensen ervan afhoudt zich voor te bereiden. Het woord “komst” betekent ‘aanwezigheid’ Tijdens Jezus “komst” aanwezigheid in het Koninkrijk hier op aarde worden er pas doden opgewekt (lees alle opstandingsteksten er maar op na) Het in de lucht gaan en bij hem zijn heeft betrekking op de heerlijkheid van het nieuwe lichaam dat niet aan de aarde gebonden is. Jezus zegt ‘Gedenk aan de vrouw van Lot’ en ook “Ga uit van haar mijn volk” d.w.z. Babylon en dat is het westen en Amerika (zij hebben gehoereerd met Rome en zijn medeschuldig aan het bloed van alle Joden en ware gelovigen die door Rome’s vervangingsleer en haar gevolgen omgekomen zijn. Lees hierover het boek ‘Weg uit Babylon’
  Wees waakzaam broeders en zusters en bereid je voor zodat je als gelovige niet dwaas maar wijs bent

 29. Moi (CDA-lid) zegt:
  Geplaatst op maandag 9 februari 2015 om 14:47

  Op Raptureready las ik dat Alexis Tsipras van de Griekse partij Syriza een type is die mij sterk aan de antichrist doet denken. Heeft zijn naam de getalswaarde 666, zouden julle dat kunnen uitrekenen, en heeft hij een Joodse achtergrond? Het wordt allemaal erg spannend in het Herstelde Romeinse Rijk, ook wel de E.U.!

  Persoonlijk denk ik dat de Opname van de Gemeente gebeurt, nadat de antichrist zich heeft geopenbaard en het valse verbond met Israël heeft gesloten, maar voordat Gods Oordelen uit het Boek Openbaringen over deze gehele wereld zullen gaan. Lot en zijn familie werden ook gered voordat de Heere God Sodom en Gomorra ging oordelen.

 30. André Butter zegt:
  Geplaatst op maandag 9 februari 2015 om 16:49

  Ik deel de zorgen van Zorgelijk (zie 17.). Zou God dan toelaten dat wij christenen nog door een helse tijd heen gaan? Zou mij enerzijds verbazen maar anderzijds zie ik echter ook dat er nu (en in het verleden) veel christenen vervolgd en gedood worden. Ik kom hier niet uit en beangstigt mij, vooral ook mbt mijn kinderen, etc. Wie kan hier nog wat zinnigs over zeggen?

 31. sjaak zegt:
  Geplaatst op maandag 9 februari 2015 om 19:09

  Ik deel de zorgen van Andre (zie 30) en zorgelijk (zie 17); Maar…..ondanks alles: Ik BEN met jullie! ALLE dagen! tot aan de VOLEINDING! van de wereld. Dit is het enige zinnige wat ik er over kan zeggen…! Daar houd ik me aan vast, ook mbt mijn kind! Groet, Sjaak

 32. Rinske gerkema zegt:
  Geplaatst op maandag 9 februari 2015 om 21:46

  Beste Dirk. Je bent voorzichtig met het uitleggen van het boek Openbaring en het eindtijd gebeuren. Dat is goed, maar sommige reacties vragen om antwoorden. Ik hoop hier wat toe te kunnen voegen. Op Internet kun je lezen hoe Walid Shoebat, een ex moslim die christen is geworden, de Bijbel leest. Hij gelooft dat de grote verdrukking zich voornamelijk zal afspelen in en rondom Israël. Ik geloof dit met hem. Bijna de hele Bijbel is gericht op Israël en de landen er omheen. Dat was in het Oude Testament zo en dat zal in de toekomst zo zijn. Johannes schrijft zijn brieven in Openbaring aan de zeven gemeenten die in Azië zijn. Het zal een grote benauwdheid voor het volk Israël zijn, maar zij zullen bij de komst van Christus door God bijeen vergaderd worden en Christus tegemoet gaan in de lucht, terwijl Christus naar de aarde terugkeert om als Koning te regeren in het land Israël. Hun doden zullen eerst opstaan. Dan zullen zij voor altijd bij hun Messias zijn. Er is nog veel meer over te zeggen maar daar is hier geen ruimte voor. En zoals je ook schrijft zal iedereen zelf Gods Woord mogen gaan onderzoeken. Dus na Jacobs benauwdheid zal er redding zijn voor het volk Israël. Laten we hen en onszelf bemoedigen met deze woorden. Wij mogen Jeruzalem vrede toewensen. Die vrede zal zeker komen. Voor Israël en voor ons.

 33. Waterlelie zegt:
  Geplaatst op maandag 9 februari 2015 om 23:21

  Persoonlijk geloof ik niet dat Het Lichaam van Christus het “oordeel” Gods dat over de aarde gaat (de grote verdrukking) mee moet maken. Haar Hoofd = Christus Jezus de Opgestane Heer heeft immers het oordeel Gods gedragen voor de Zijnen. De gelovigen die lid zijn van Het Lichaam zijn met Hem gekruisigd en gestorven (oordeel) en zijn met Hem in de verdrukking meegegaan en zijn met Hem opgewekt en geplaatst in de Hemelse gewesten. Hoe kunnen zij die reeds geplaatst zijn in de hemelse gewesten en burgers zijn van het rijk der hemelen nog het oordeel over zich heen krijgen. De gelovigen hebben hun aardse lichaam nog in de tijd. Maar ze zijn met of In Christus “verborgen” in God.
  Laten we uitzien naar het moment dat dit aardse lichaam overgaat in het geestelijke Lichaam. En we dan Hem zullen zien en ontmoeten in de lucht.
  W/lelie

 34. San zegt:
  Geplaatst op dinsdag 10 februari 2015 om 10:44

  Ja, dat zijn moeilijke vragen wat het lijden aangaat in deze wereld. In het lijden dat over ons heenkomt, is altijd 1 Korinthe 10:13 mijn meest troostrijke Bijbeltekst geweest. NBG: En God is getrouw, die niet zal gedogen, dat gij boven vermogen verzocht wordt, want Hij zal met de verzoeking ook voor de uitkomst zorgen, zodat gij ertegen bestand zijt.
  Verwacht dat het lijden zal komen. 1 Petrus 4:1,2 Daar Christus dan naar het vlees geleden heeft, moet ook gij u wapenen met dezelfde gedachte, dat, wie naar het vlees geleden heeft, onttrokken is aan de zonde, om niet meer naar de begeerten van mensen, maar naar de wil van God de tijd, die nog rest in het vlees, te leven.
  Dan ben je niet onvoorbereid. Steun op de beloften die God heeft voor de Zijnen en breng alles bij God, ook je zorgen en angsten. Filippenzen 4:6 Weest in geen ding bezorgd, maar laten bij alles uw wensen door gebed en smeking met dankzegging bekend worden bij God. 1 Petrus 5:7 Werpt al uw bekommernis op Hem, want Hij zorgt voor u.
  En blijf vertrouwen op God. Dan krijg je de kracht en vrede die je nodig hebt om stand te houden in de geestelijke strijd. Efeze 6:13 Neemt daarom de wapenrusting Gods, om weerstand te kunnen bieden in de boze dag en om, uw taak geheel vervuld hebbende, stand te houden.
  Ik pretendeer niet alle antwoorden te hebben, maar zo ga ik met de toekomst om. Het leven is een strijd om staande te blijven. En een motto in de schaaksport is, dat aanval de beste verdediging is. Zo ga getuigen van het evangelie. Dat is de beste manier om stand te houden. Daartoe zijn wij allen geroepen. Zie Handelingen 1:8

  San

 35. Hub.Eussen. zegt:
  Geplaatst op dinsdag 10 februari 2015 om 14:49

  Beste mensen,
  Al eeuwen lang zijn de Christenen ( De kerkvaders?) aan het discusseren over de eindtijd-profetieën, hoe die zich zullen voltrekken en in welke volgorde.
  In reatie No 10, reageer ik samenvattend hierover ……..Leef in het Heden, en laat de toekomst over aan de Heere.
  San verwoordt het goed, samengevat. Zo ga getuigen van het evangelie. Dat is de beste manier om stand te houden. Daarvoor zijn wij geroepen. Zie Handelingen 1:8.

  Toevallig staat vandaag in mijn dag gebeden boekje….. JEZUS SPREEKT….. een toepasselijke boodschap.
  Probeer niet in de toekomst door te dringen. Profetieèn zij niet voor jullie. Wees nederige volgelingen te midden van de massa. Leef met Mij, overpeins Mijn woorden, Mijn onderwijs, Mijn DADEN. Al gauw zul je merken dat er zich steeds meer gelegenheden voordoen om over Mij te spreken. Zij zullen voortkomen uit de drang naar innerlijke groei en niet uit uiterlijke aandrang.

 36. André Butter zegt:
  Geplaatst op dinsdag 10 februari 2015 om 18:08

  In reactie op San: bedankt voor de mooie en bemoedigende woorden.
  In reactie op Hub.Eussen: Je zegt “profetieen zijn niet voor jullie”. Ik vraag mij dan wel af waarom de profetieen dan door God gegeven zijn. Om daar vervolgens geen rekening mee te houden, ze niet te onderzoeken en naast ons neer te leggen? Juist profetieen die uitkomen bevestigen de waarheid van de Gods woord.

 37. toevallige voorbijganger zegt:
  Geplaatst op dinsdag 10 februari 2015 om 20:14

  Openbaring 1:3: Zalig is hij die leest en zijn zij die horen de woorden van de profetie, en die in acht nemen wat daarin geschreven staat, want de tijd is nabij.

 38. Hub.Eussen. zegt:
  Geplaatst op woensdag 11 februari 2015 om 19:51

  Beste mensen,
  Graag wil ik nog even mijn mening over de eindtijd-profetieën verduidelijken.
  Al eeuwenlang wordt over de eindtijd-profetieën gedebatteerd en gediscussieerd in de Christelijke wereld. Natuurlijk lees ik daarover ook wel eens in de bijbel. Op de eerste plaats word je er niet vrolijk van. (gezien enkele reacties) Dan speelt het zich af in de TOEKOMST. Wel kunnen wij ons door de kennis over de eindtijd-profetieën beter “bewapenen”, om als frontsoldaten te strijden voor Gods-vredesrijk dat komende is. Veel Christenen (waaronder ikzelf) zijn overtuigd dat wij in de eindtijd leven. De discussies over de eindtijd-profetieën, daarvan denk ik dat Jezus bedoelt: Dit is niets voor jullie, blijf daar niet teveel bij stil staan, maar LEEF je Christen-zijn VOOR, HIER en NU en laat de toekomst aan de Heere over. Hub.

 39. CeeGee zegt:
  Geplaatst op maandag 16 februari 2015 om 18:50

  Ik mag graag DIRK’s visie lezen, maar als een schoondochter van 36 jaar komt te overlijden en 2 kleine kinderen moet achterlaten dan hebben mijn vrouw en ik moeite met een HEERLIJK VOORUITZICHT.

 40. rene postma zegt:
  Geplaatst op maandag 16 februari 2015 om 23:41

  Beste Geegee, pijn en verdriet omringen u. Onmacht treft u ziel. Uw hart is verscheurd.
  Ik kan u alleen mijn medeleven geven in uw verdriet.

  Vr gr rene postma.

 41. Anne zegt:
  Geplaatst op zaterdag 21 februari 2015 om 11:46

  Shalom allen,
  Hoe het zal gaan in de eindtijd? Nou… zoals het nu gaat! Wanneer is de eindtijd begonnen?
  JESHUA is teruggegaan naar de Vader om plaats te nemen aan de Rechterhand van JHWH/de HEERE GOD om als HOGEPRIESTER voortdurend voor de Zijnen te bidden en pleiten.
  JESHUA zei tegen Zijn discipelen/leerlingen: In deze wereld zult gij verdrukking lijden, heb goede moed! want Ik heb de wereld overwonnen!
  Zo zijn wij meer dan overwinnaars ín Hem, JESHUA, de HEERE JEZUS en zijn wij TOEGERUST EN BEWAPEND, wij echter strijden niet met de wapens van deze wereld.

  Bestudeer ook de wapenrusting in EFEZE 6 en hanteer deze wapens, zoals JESHUA deed toen Hij verzocht werd, want HIj, JESHUA had een weerwoord: ER STAAT GESCHREVEN, dus HET WOORD is ons weerwoord, onze WAPENRUSTING, is het niet geweldig, hoe JAHWEH, de HEERE God voorziet?!

  JESHUA zegt: want zie IK zend u als schapen temidden onder de wolven. Wees dan voorzichtig als slangen en argeloos als een duif!
  Als tip nog een boek: ‘Hetgeen weldra geschieden moet’; Flitsen en signalen van de eindtijd. Ik
  heb nooit eerder zo’n beknopte en eenvoudige weergave gelezen over de uitleg van het boek Openbaring, in chronologische volgorde, het is Bijbelgetrouw, je kunt het Woord, de Bijbel er naast leggen en zelf onderzoeken of alles klopt, naar Handelingen 17:11 Onderzoek of deze dingen alzo zijn.

  Tot slot: de eindtijd is de periode van een slotfase van de heerschappij van de geest van deze wereld, die ook de overste van deze wereld wordt genoemd, zoals staat beschreven in Johannes 14:30. Dit Bijbelgedeelte vanaf vers 1-31 gaat over de vertroosting die JESHUA, de HEERE JEZUS geeft aan Zijn discipelen/leerlingen en de beloften van JAHWEH’s Geest.

  En aan Ceegee en uw vrouw, wat verdrietig en hoe wordt uw zicht op die heerlijke toekomst dan ook ‘vertroebeld’ door verdriet, tranen en rouw….

 42. Anne zegt:
  Geplaatst op zaterdag 21 februari 2015 om 11:50

  Er komt ook een tijd lieve Ceegee en vrouw dat u/jullie weer zicht krijgen op die heerlijke toekomst, want deze heerlijke toekomst kan niemand van u afpakken/beroven, want het is een belofte Gods/JHWH, ik bid u de vertroosting van JEHSUA, de HEERE JEZUS toe, kracht en sterkte.

  Weet dat er door lezers/lezeressen van de nieuwsbrieven hier, voor u gebeden wordt, ook door mij, daarvoor zijn we ook aan elkaar gegeven!

  Allen een hartelijk shalom in verbondenheid met JESHUA, de HEERE JEZUS.

  Anne

 43. Alwina Uthmann zegt:
  Geplaatst op zaterdag 28 februari 2015 om 17:23

  Eigenlijk maakt het niet uit hoe alles zal gaan, massa’s gelovigen hebben nog geen Bijbel, als je elk moment bereid bent, de olie in je lamp, vervuld met Gods Geest, niet werelds, bidden voor mensen die op jouw pad komen, waar je over leest, meer kunnen veel mensen niet doen.
  In verwachting op de wederkomst, bidden dat het Joodse volk de vervolging kan doorstaan, want helaas, weer, denk ik dan, weet nog goed wat er gebeurde, ook al was ik een kind.
  Laten we volharden in gebed, in geloof, niet twijfelen, dat is wat ik kan doen, als ik altijd thuis ben.

 44. profeet zegt:
  Geplaatst op dinsdag 10 maart 2015 om 2:24

  Wat gebeurt er in de eindtijd?

  – Er zullen steeds meer immigranten EU overspoelen, dit is om de samenleving multicultureel te maken zodat christenen hun indentiteit verliezen.
  – De economie van EU zal onhoudbaar zijn, vele mensen werkeloos, armoede, hongersnood, ook in NL
  – Staatseigendommen zullen geconfisceerd worden
  – Iedereen zal internet aanbidden, ook christenen, zonder internet kunt u niet meer kopen of verkopen. Uw ziel zal niet zonder kunnen.
  – contant geld verdwijnt, alles digitaal, ze kunnen precies zien wat u doet, of hebben christenen geen mobiele telefoons en slimme meters?
  – Wat betekent je geloof nog als je in hongersnood zit en geen dak boven je hoofd en geen werk? Je wordt vervolgd en opgejaagd?
  – Dit is wat u te wachten staat, u leeft er al midden in en het is te hopen dat u niet het welvaartsevangelie najaagt want dan ziet het er slecht voor u uit.

 45. lydia kool zegt:
  Geplaatst op dinsdag 14 april 2015 om 0:51

  Wat bijzonder dat we ook zegen ontvangen kunnen via internet zoals dit door u allen hier gebruikt wordt rondom Gods woord. Ik zie zelf de eindtijd aldus: sinds God me liet meemaken dat onze eerstgeboren dochter ons door leugens in haar hoofd na trauma heeFt verlaten en onze jongere dochter er maar niet aan toe kwam haar in haar hart te sluiten en liet God zien dat moeite ook symbool kan zijn van Zijn plan. Je krijgt zo visie op wat Gods hart meemaakt. Gods eerstgeboren volk dat God verliet door leugens in hun hoofd en de christenen als zus van hen die maar niet bereid was antisemitisme op te geven. Als christenen Israel liefhebben en ze terug naar God komt komt de Zoon zijn bruid halen. En die bruid is ieder die Jesua aangenomen heeft. En een joodse bruiloft ging zo: DE VADER alleen wist het uur dat de zoon de bruid mocht halen en dat was bij loofhuttenfeest. En eerst moest de bruid zich klaarmaken. Zo is er parallel met de 10 VERSCHRIKKELIJKE dagen. Die dagen zijn er om schoon schip te maken en verzoening te bewerken. Na die reiniging is de bruid klaar. En zal oordeelsdag dus zoals de joden het noemen en de bijbel ook in OT verzoeningsdag heten. De bruid is verzoend. Dat is Christus werk. En de vader zegt dat er genoeg plaatsen klaargemaakt zijn in zijn woning, dat lijkt op het klaarmaken van de woning van de zoon en de bruid wat standaard zo gebeurde voor de bruiloft. Dus wij maken ons als bruid klaar en de vader en de zoon het huis. Mooi en hoopvol en verwachtingsvol, het wordt feest. Ieder die waakt mag komen op de bruiloft en ze krijgen een witte steen met een nieuwe naam. Dat was je toegangskaart vroeger voor de bruiloft. Een wit steentje met je naam. Gods vrede sjaloom en vergeet uw zuster Israel niet om haar in gepaste nederigheid te dienen opdat ze ook de bruid mag worden. Lydia K.

 46. lydia kool zegt:
  Geplaatst op dinsdag 14 april 2015 om 1:08

  Iemand vraagt zich af wat zijn 10verschrikkelijke dagen. In de tenach is dat de tien dagen voor jom kippur= grote verzoendag waarop een bokje met de onbewust gedane zonden van het volk door de Hogepriester de woestijn in wordt gestuurd. Dan ontging je het oordeel. Daarna is het loofhuttenfeest.

 47. MARC.G zegt:
  Geplaatst op maandag 11 april 2016 om 1:45

  Vele zienswijzen lees ik hieronder, wat voor mij vast staat is dat we nog niet ten volle Gods woord kunnen begrijpen. Sommige profeten wisten niet wat ze omschreven. Maar we zien duidelijk wel tekenen, zoals het nu gaat, zou het zonder ingrijpen sowieso slecht aflopen met de mensheid. Blijf dus lezen en studeren in de bijbel! Wees gewapend en voorzichtig, probeer zoals Christus te wandelen en te vertrouwen op God die zijn beloftes zal nakomen en dan kunnen we allen uitkijken naar een wereld zonder pijn en verdriet en complete vrede en mensen die God niet langer verloochenen. Ik wens het jullie en zoveel mogelijk mensen toe en hoop zelf ook toegelaten te worden in die wereld.

 48. Kuijper zegt:
  Geplaatst op zaterdag 8 oktober 2016 om 13:50

  Wat betreft de profetieën, die staan vermeld in de Bijbel. Die staan er naar mijn inziens vermeld voor alle mensen en het zijn hopelijk de Christenen die hier vooral notie van nemen. In principe vertelt de God van Abraham, Isaak en Jakob (Israel) ons hoe het verhaal in mekaar steekt van het begin van de schepping tot aan het eind, en van alles wat er beschreven staat is de bedoeling dat wij daar notie van nemen. En een ieder die zegt dat we geen notie hoeven te nemen van de profetieën, die brengt een valse leer.

  Gods zegen allen toegewenst.
  Kuijper

 49. Ruben zegt:
  Geplaatst op maandag 31 juli 2017 om 0:32

  @profeet

  U bent geen echte, maar een valse profeet. U mag dan weten wat er in de toekomst zal gebeuren, een echte
  Profeet houdt zich niet bezig met zulke bangmakerij als u doet! Ik heb geleerd te vertrouwen op Jezus Christus en niet wat er allemaal in deze wereld gebeurt of zal gebeuren; want hoeveel wij daar ook mee bezig zijn, het helpt ons spijtig genoeg niet voort. En bovendien komt dit alles ook niet regelrecht van God.

Laat een reactie achter

0 / 350 woorden