Hoe zal het gaan in de eindtijd?

Veel christenen zijn er wel van overtuigd dat we in de eindtijd leven. Maar wat dat inhoudt, weten ze niet. Wel koppelen ze de eindtijd aan de wederkomst van de Heere Jezus, maar verder is het voor veel gelovigen tamelijk vaag. Het is hoog tijd voor meer duidelijkheid.

Velen kennen de woorden van ‘De twaalf artikelen van het algemeen ongetwijfeld christelijk geloof’, die in veel kerken elke zondag worden voorgelezen, uit hun hoofd: ‘…van waar Hij komen zal om te oordelen de levenden en de doden’ (artikel 7).
Die woorden koppelen de wederkomst van de Heere Jezus direct aan het eindoordeel, waarna een punt volgt. Dat oordeel is niet direct iets om naar uit te zien. Dat begrijp ik heel goed. Gelukkig volgen in de twee laatste artikelen nog ‘…ik geloof de wederopstanding van het vlees en een eeuwig leven’.

Huiverig voor het oordeel
In gesprekken met mensen na lezingen over de eindtijd heb ik wel gemerkt dat velen niet uitzien naar de wederkomst van de Heere Jezus omdat ze huiverig zijn voor het oordeel. Dat is de directe koppeling die velen maken met de wederkomst. En over wat er na het oordeel volgt, hebben velen, ook veel gelovigen, geen enkel idee.

Voordat de Heere Jezus terugkomt naar de aarde, zullen Gods oordelen over deze aarde gaan. Het Bijbelboek Openbaring laat duidelijk zien dat veel mensen daardoor zullen omkomen. Voor degenen die misschien wel elke zondag in de kerk zitten maar die de Heere Jezus nog niet kennen als hun Verlosser en Heere, is de aanstaande wederkomst inderdaad iets om bevreesd voor te zijn. Maar er is hoop voor hen! Nu mag het Evangelie nog met alle kracht worden verkondigd. En het klinkt: ‘Geloof in de Heere Jezus Christus en u zult zalig worden, u en uw huis’ (Handelingen 16:30).

Degenen die door genade de Heere Jezus mogen kennen, dienen en liefhebben, mogen vol verwachting uitzien naar Zijn verschijning in heerlijkheid, wanneer Hij zal komen en wij voor altijd bij Hem zullen zijn.
Wanneer de Heere Jezus wederkomt, zal onze eerste ontmoeting met Hem plaatsvinden in de lucht (1 Thessalonicenzen 4:17). Hem Die we zo liefhebben, omdat Hij ons eerst heeft liefgehad. Dan zullen we Hem zien van aangezicht tot aangezicht, zegt 1 Johannes 3:2. Wat is er heerlijker dan dit?

Gelovigen worden niet geoordeeld
En hoe zit het dan met het oordeel? Gelovigen zullen niet worden geoordeeld, omdat de Heere Jezus dat oordeel op Zich heeft genomen en Zijn leven voor hen heeft gegeven. Wel zullen de gelovigen voor de rechterstoel van Christus openbaar worden, zegt 2 Korinthe 5, opdat ze ontvangen voor wat ze door middel van hun lichaam hebben gedaan, hetzij goed, hetzij kwaad. Het gaat hier over het loon dat de gelovigen zullen ontvangen.

De wederkomst van de Heere Jezus zal plaats hebben op de Olijfberg. Daar is Zacharia 14:4 heel duidelijk over: ‘Op die dag zullen Zijn voeten staan op de Olijfberg, die voor Jeruzalem ligt, ten oosten ervan.’
Hij zal komen om te strijden voor Zijn volk Israel, om Zijn volk te redden van de ondergang, zeggen de eerste verzen van Zacharia 14 overduidelijk.

Hij zal komen, uit de hemel om alle dingen te herstellen, geeft Handelingen 3:21 aan: ‘Hem moet de hemel ontvangen tot de tijden waarin alle dingen worden hersteld…’ Hij zal hier op aarde Zijn Rijk van vrede en gerechtigheid vestigen.
Dat zei de engel Gabriël al tegen Maria over de Heere Jezus: ‘Hij zal groot zijn en de Zoon van de Allerhoogste genoemd worden, en God, de Heere, zal Hem de troon van Zijn vader David geven, en Hij zal over het huis van Jakob Koning zijn tot in eeuwigheid en aan Zijn Koninkrijk zal geen einde komen’ (Lucas 1:32 en 33).

We kunnen ons er geen voorstelling van maken, van hoe het zal zijn. We kunnen er slechts van stamelen. Sommigen denken precies te weten hoe het dan zal zijn, maar ik ben voorzichtig.
Zover ik de Bijbelse informatie erover begrijp, zal ik er iets over schrijven, maar geloof het niet omdat ik het schrijf, maar ga zelf op zoek naar wat de Bijbel zegt.

Heel Israel zal zalig worden
Bij de wederkomst van de Heere Jezus zal ook het wonder plaatsvinden dat ‘heel Israel zalig zal worden’ (Romeinen 11:26). Dan zal de Geest van de genade en van de gebeden op hen worden uitgestort (Zacharia 12:10). Op die dag zal er een bron geopend worden voor het huis van David en voor de inwoners van Jeruzalem tegen de zonde en tegen de onreinheid (Zacharia 13:1). En ‘die dag’ is de dag waarop ze Hem zullen zien Die ze doorstoken hebben (Zacharia 12:10), op de dag van Zijn wederkomst.

Onder meer op grond van Openbaring 20 meen ik dat de Heere Jezus dan duizend jaar vanuit Jeruzalem zal regeren op deze aarde. Waarbij ik direct opmerk dat ik weet dat anderen hier heel anders over denken. Laten we elkaar er niet om verketteren als we er anders over denken, maar samen zoeken naar wat Gods Woord erover zegt. En eenmaal zal het helemaal duidelijk worden als het zover is.

De Bijbel geeft aan dat gelovigen met de Heere Jezus mee zullen regeren in deze periode. Of dat alle gelovigen zijn, dat weet ik niet en hoe dat zal zijn, ook niet.
In Openbaring 5 lezen we over de vier dieren en 24 ouderlingen die een nieuw lied zingen en zeggen: ‘U hebt ons voor onze God gemaakt tot koningen en priesters, en wij zullen als koningen regeren op aarde’ (vers 11).

Volken trekken jaarlijks op naar Jeruzalem
Tijdens deze periode dat Christus zal regeren, zullen niet alleen gelovigen op deze aarde wonen. De volken zullen jaarlijks optrekken naar Jeruzalem om zich neer te buigen voor de Koning, de HEERE van de legermachten en om het Loofhuttenfeest te vieren (Zacharia 14:16).
Het zal echter geschieden dat er geen regen zal vallen op hem die uit de geslachten van de aarde niet zal opgaan naar Jeruzalem om zich voor de Koning, de HEERE van de legermachten, neer te buigen (ver s 17).

Er zal een grote periode van vrede, rust en zegen zijn op deze aarde. Jesaja 2 zegt immers: ‘Vele volken zullen gaan en zeggen: Kom, laten wij opgaan naar de berg van de HEERE, naar het huis van de God van Jakob; dan zal Hij ons onderwijzen aangaande Zijn wegen, en zullen wij Zijn paden bewandelen. (…) En zij zullen hun zwaarden omsmeden tot ploegscharen en hun speren tot snoeimessen. Geen volk zal tegen een ander volk het zwaard opheffen. Oorlog voeren zullen zij niet meer leren’ (vers 3a en 4b).

Aan het einde van deze periode van duizend jaar zal de satan nog een laatste poging doen om Gods plannen te vernietigen. Hij zal dan uit zijn gevangenis worden vrijgelaten, waarin hij al deze jaren zat opgesloten. Het zal hem lukken de volken te misleiden, Gog en Magog, om hen te verzamelen voor een laatste strijd (Openbaring 20:8). Maar hij zal het onderspit delven, met zijn leger. De duivel zal dan in de poel van vuur en zwavel worden geworpen.

Het oordeel voor de grote witte troon
Dan zal het laatste oordeel plaatsvinden voor de grote witte troon, voor God Zelf. Daarover lezen we in Openbaring 20. Uit dit hele hoofdstuk blijkt duidelijk dat het hier uitsluitend om de ongelovigen gaat.
Het zijn de doden, die bij de eerste opstanding niet levend zijn geworden (vers 5). En het zijn ook degenen die gedood zijn door het vuur van God bij de laatste aanval van de volken, tegen de legerplaats van de heiligen en de geliefde stad (vers 9).
Zij zullen worden geoordeeld naar hun werken en worden geworpen in de poel van vuur, de hel. Allen, van wie de namen niet geschreven staan in het Boek van het Leven.

Heerlijk uitzicht
Dan volgen Openbaring 21 en 22, waar we een wonderlijk mooi vergezicht krijgen op de nieuwe hemel en de nieuwe aarde en het nieuwe Jeruzalem. Je proeft dat de woorden van Johannes nauwelijks toereikend zijn om de schoonheid en de heerlijkheid te beschrijven. Wat een heerlijkheid staat ons te wachten als we de Heere Jezus mogen kennen en liefhebben!

Enkele citaten uit die beide hoofdstukken:
‘Ik zag een nieuwe hemel en een nieuwe aarde, want de eerste hemel en de eerste aarde waren voorbijgegaan’ (Openbaring 21:1).
‘En God zal alle tranen van hun ogen afwissen, en de dood zal er niet meer zijn; ook geen rouw, jammerklacht of moeite zal er meer zijn. Want de eerste dingen zijn voorbijgegaan’ (Openbaring 21:4).
‘Kom, en ik zal u de bruid, de vrouw van het Lam, laten zien. En hij voerde mij weg in de geest op een grote en hoge berg en liet mij de grote stad zien, het heilige Jeruzalem, dat neerdaalde uit de hemel, bij God vandaan. Zij had de heerlijkheid van God, en haar uitstraling was als een zeer kostbare edelsteen, als een kristalheldere steen jaspis’ (Openbaring 21:9b-11).
‘En er zal geen enkele vervloeking meer zijn. En de troon van God en van het Lam zal daar zijn, en Zijn dienstknechten zullen Hem dienen, en zullen Zijn aangezicht zien, en Zijn Naam zal op hun voorhoofd zijn. En daar zal geen nacht zijn, en zij hebben geen lamp en ook geen zonlicht nodig, want de Heere God verlicht hen. En zij zullen als koningen regeren in alle eeuwigheid’ (Openbaring 22:3-5).

En Hij, de Heere Jezus getuigt: ‘Ja, Ik kom spoedig. Amen’ (Openbaring 22:20a).
En met de Geest zeggen wij het: ‘Ja, kom, Heere Jezus’ (Openbaring 22:20b).

Weet u, dit alles is tot onze troost geschreven. Openbaring is voor velen een boek waar ze niet goed raad mee weten. Maar ten diepste in Openbaring een troostboek. Dit woord troost komen we ook tegen in 1 Thessalonicenzen 4, wanneer het gaat over de komst van de Heere Jezus: ‘Zo dan, troost elkaar met deze woorden’ (vers 18). En wat zijn die woorden? ‘En zo zullen wij altijd bij de Heere zijn’ (vers 17).

Dirk van Genderen