Dirk van Genderen.NL

Columnist, publicist, spreker

Verlangen naar Gods heerlijkheid (20 reacties)

Geplaatst op vrijdag 13 februari 2015, 11:30 door Dirk A A

Het is mijn verlangen dat Gods heerlijkheid meer zichtbaar gaat worden in ons land. Dat we in onze samenkomsten Zijn aanwezigheid zullen ervaren. Dat als we Zijn Woord lezen, we het zeker weten: Hij is er en Hij spreekt, door Zijn Woord en door de Heilige Geest. Dat we misschien wel middenin de nacht wakker worden en onze naam horen, van God zelf, zoals ooit een jongen in de tempel hoorde: ‘Samuel, Samuel.’ Waarop hij antwoordde: ‘Spreek, want Uw dienaar luistert’ (1 Samuel 3:10). Dit kunnen wij niet zelf bewerkstelligen. Onze verwachting is van de Heere alleen.

Ik proef in delen van christelijk-gelovig Nederland verlangen naar eenheid, verlangen naar geestelijke vernieuwing, verlangen naar opwekking, herleving. Op diverse plaatsen zijn gebedsgroepen ‘actief’. En toch hoor ik ook: We bidden al zo lang en er verandert zo weinig. Sommigen raken moedeloos en houden het voor gezien. Anderen zijn trouw en gaan door, elke week, elke dag.

Zelf kunnen we geen herleving, geen vernieuwing tot stand brengen. Sommigen proberen dat, met nieuwe methoden. Maar dat zal geen blijvend resultaat opleveren, met geestelijke diepgang.
Wat moeten we dan doen? Stoppen met werken, stoppen met bidden? O, nee, altijd geldt de roeping om getuige van de Heere Jezus te zijn. Hoe dan verder? Nog harder werken en nog harder bidden? Ook niet.

Ik las Psalm 27. In vers 14 lezen we daar: ‘Wacht op de HEERE, wees sterk en Hij zal uw hart sterk maken; ja, wacht op de HEERE.’

Dit Psalmvers bemoedigt me zo. Ook ik maak me zorgen over de geestelijke ontwikkelingen in ons land, om het geestelijke verval. En zeker, de Heere werkt ook. Er komen mensen tot geloof. Er gebeuren wonderlijke dingen. Laten we niet doen alsof de Heere ons land zou hebben verlaten. Dat is beslist niet waar. Dan zouden we Hem enorm tekort doen. Als u zo denkt, belijdt dat dan aan de Heere Jezus. Als Hij onze ogen ervoor opent, dan zien we dat Hij leeft en dat Hij werkt.

Laat niemand nu zeggen: ‘Een geestelijke vernieuwing en herleving zal niet meer gebeuren in deze eindtijd, het zal alleen maar slechter worden, zondiger, met meer geestelijke afval. Voor de Heere Jezus is toch niets te wonderlijk? In de moslimwereld is een grote opwekking gaande, dan zou dat hier toch ook kunnen…

Ondertussen is er wel dat vurige verlangen naar meer van Gods werk, meer van Zijn heerlijkheid, meer van Zijn zegen, meer van Zijn aanwezigheid in ons eigen leven, in onze kerken en gemeenten, in ons land.
Dat kunnen wij niet bewerkstelligen. Dat kan alleen Hij, de Heere Jezus. Daar zie ik naar uit. Verlangend. Met verwachting.

Daarom spreken de woorden uit Psalm 27 mij zo aan: ‘Wacht op de Heere, wees sterk…’ Wachten is geen teken van zwakte. Juist in het wachten kunnen we heel sterk zijn. In Gods kracht. We staan als het ware op de uitkijk: begint het al?
Onze oren en ogen zijn open. We staan op onze wachtpost, zoals Habakuk 2:1 zegt: ‘Ik ging op mijn wachtpost staan, nam mijn plaats in op de vestingwal, en keek uit om te zien wat Hij in mij spreken zou…’

‘Heere, spreek tot ons… We wachten op U. We hebben onze plaats ingenomen op onze wachtpost. Heere, toon ons welke weg we hebben te gaan. Toon ons Uw heerlijkheid. We aanbidden u en loven en prijzen Uw grote Naam.’
In het geloof mogen we de Heere Jezus al zien, ‘met heerlijkheid en eer gekroond’ (Hebreeën 2:9).

De Heere wil ons Zijn weg wijzen. Als we in Zijn Woord lezen of ernaar luisteren, kan Hij tot ons spreken door Zijn Geest. Hij kan ons een overtuiging in ons hart, in onze gedachten geven, en ons zo Zijn weg duidelijk maken. Hij kan ook door anderen tot ons spreken of onze gedachten bevestigen. Soms ook spreekt Hij door omstandigheden tot ons, om ons Zijn weg te duidelijk te maken.

Habakuk 2:2 zegt: ‘Toen antwoordde de HEERE mij en zei…’ Horen we Hem als Hij tot ons spreekt? Is dat onze houding: ‘Spreek Heere, Uw dienaar luistert…’
Soms zullen we moeten wachten op Hem. Wachten is niet met de handen over elkaar zitten en niets doen. Wachten is vol van activiteit.
Habakuk 2:3 zegt: ‘Als Hij uitblijft, verwacht Hem, want Hij komt zeker, Hij zal niet wegblijven.’

Met Jesaja bidden we het mee: ‘Och, dat U de hemel zou openscheuren, dat U zou neerdalen…’ (Jesaja 64:1).
‘Heere, kom in ons midden, stort Uw Geest uit, doe ons Uw heerlijkheid zien. We hebben er geen enkel recht op, vergeef ons onze zonden, was en reinig ons met Uw bloed. Doe het Heere, om de eer en glorie van Uw grote Naam en tot zegen van hen die U nog niet kennen.’

Dirk van Genderen

20 Reacties

 1. Troost Mijn Volk zegt:
  Geplaatst op vrijdag 13 februari 2015 om 13:37

  Sjalom Dirk,

  Dank voor je openheid en de gelegenheid om te reageren. Er zijn velen onder ons die dat verlangen in hun hart hebben. Een groot deel durft dat haast niet uit te spreken. De hang naar geestelijke vernieuwing is van vele eeuwen. Degene die verkondigde dat er een grote opwekking zou plaats vinden staat nu beschaamd omdat deze niet heeft plaats gevonden. Daarom is bescheidenheid altijd op zijn plaats. Het zit ook niet in het getal maar in de enkeling die tot geloof komt. Zijn verandering van gedrag is in zijn/haar directe omgeving meteen zichtbaar. De glans die over zijn/haar leven is gekomen blijft niet verborgen. Beginners zijn altijd bereid om daarover een getuigenis af te leggen. Hoe beschamend is het als jarenlange gelovigen niets meer uitstralen of enige getuigenis kunnen of willen afleggen.

  Moeten we wachten op woorden van de Eeuwige? Zo lekker passief afwachten totdat we een woord van G’d horen is niet onze opdracht. Een levende getuige is aantrekkelijk voor de ongelovige. De week van gebed is voorbij en nu wordt er gezocht naar een nieuw thema voor het komende jaar. Wat gebeurt er in de tussentijd? Ons gebed zou dagelijks moeten zijn: maak mij een getuige van U om een mens Uw Evangelie bekend te maken. Deze taak ligt op ieders bordje en kan niet zomaar afgeschoven worden op de voorganger. Het is erg gemakkelijk om te zeggen: het moet je maar gegeven zijn dat G’d iemand op je pad brengt.

  Hoe word je een getuige van de Eeuwige? Moet je daarvoor eerst heel hard studeren om je geloof over te dragen? Uiteraard is de basiskennis van je geloof essentieel om anderen te overtuigen. Hoe zit dat bij gelovigen die vele jaren naar de kerk gaan?

  Ooit nodigde ik een echtpaar uit om een tweede kerkdienst bij te wonen. Hun reactie was: nee, we zijn al vanochtend naar de kerk geweest. Op mijn doorvragen kreeg ik het volgende antwoord: we weten echt niet meer waar de dominee over heeft gesproken.

  Moge de heerlijkheid van de Eeuwige ons verlichten en wijsheid schenken.

 2. San zegt:
  Geplaatst op vrijdag 13 februari 2015 om 16:38

  Ja, in de kracht van God behoren wij alles te doen. Het gaat erom dat wij naar Zijn wil gaan leven. Dan zal het goede, welgevallige en volkomene gedaan worden. Dat wij onze plek in het Lichaam van Christus gaan innemen en onze functie daar gaan vervullen waartoe wij geroepen zijn. En niet naar anderen kijken en onszelf met anderen gaan vergelijken met afgunst en nijd. Dat wij “maar” een bepaalde onaanzienlijke taak hebben ontvangen. De Here is rechtvaardig en Hij zal ieder geven wat juist is. En als wij het geheim hebben leren kennen om voor de wil des Heren te leven, dan weten wij dat er geen betere, hogere en gelukkiger manier van leven is. En we zijn blijkbaar vergeten dat Jezus voor een elk gestorven is opdat zij die geloven het eeuwige leven zouden ontvangen. Wij hoeven ons daarom niet te vergelijken met anderen. De Here heeft Zichzelf aan ons gegeven terwijl wij onwaardige zondaars waren. Jezus, een onberispelijk en vlekkeloos en heilig Lam van God voor ons Zichzelf weggevende, is er een groter contrast denkbaar. Wat een puinhoop en zooitje is het in deze wereld als je zo rondkijkt.
  Maar God wil nog in deze wereld bemoeienis met ons hebben. Wat een wonder en ontferming en barmhartigheid van de God die liefde is!

  San

 3. Waterlelie zegt:
  Geplaatst op vrijdag 13 februari 2015 om 19:18

  Ik geloof dat de Here Zijn Heerlijkheid in dit leven alom laat zien. Alleen is het de vraag of wij het ook !ZIEN! Gebeden worden zeker verhoord en vaak ontdekken wij het pas achteraf dat ze verhoord zijn. Dat betekent, als ze verhoord worden, wij dat veelal niet eens opmerken omdat we vergeten zijn dat we er voor gebeden hebben. Zou het niet goed zijn als we bidden om iets dat we dan opmerkzaam blijven en blijven uitzien naar het moment dat het gebed verhoord wordt. Dus op een actieve en alerte afwachtende houding op verhoring van gebed. Zodat als het moment daar is dat het gebed verhoort wordt wij het ook ..ZIEN!!

 4. toevallige voorbijganger zegt:
  Geplaatst op zaterdag 14 februari 2015 om 11:00

  Dank je wel, San, voor jouw woorden die voor mij vaak zo opbouwend zijn in Hem. Wat fijn!

 5. baruch zegt:
  Geplaatst op zaterdag 14 februari 2015 om 13:36

  Hand.15:14 Simeon heeft verhaald hoe God eerst de heidenen heeft bezocht, om uit hen een volk aan te nemen voor Zijn Naam. Dat is het werk Gods in de bedeling der genade. Wij zijn Zijn getuigen.
  15 En hiermede stemmen overeen de woorden der profeten, gelijk geschreven is:
  16 Na dezen zal Ik wederkeren, en weder opbouwen de tabernakel van David, die vervallen is, en hetgeen daarvan verbroken is, weder opbouwen, en Ik zal denzelven weder oprichten.
  17 Opdat de overblijvende mensen den Heere zoeken, en al de heidenen, over welken Mijn Naam aangeroepen is, spreekt de Heere, Die dit alles doet.
  18 Gode zijn al Zijn werken van eeuwigheid bekend.
  Dat is Gods plan en dat volvoert Hij. Rechtstreeks spreken en handelen met of tot personen zoals voor de opstanding van de Heere Jezus Christus doet Hij niet. Hij heeft in het laatst tot ons gesproken door de Zoon en heeft gezegd hoort Hem. Hij heeft Paulus afgezonderd voor Zijn Evangelie,van Zijn Zoon, Die geworden is uit het zaad van David, naar het vlees; In navolging van Paulus mogen wij daar in Woord en daad van getuigen. Wetende dat de Heer heeft gezegd: Doch de Zoon des mensen, als Hij komt, zal Hij ook geloof vinden op de aarde? Geloof is aanwezig in Zijn Gemeente maar als de Zoon des Mensen komt is de Gemeente niet meer op aarde maar verschijnt met Hem in Heerlijkheid. Daarom nu het nog kan: 2 Timotheüs 4:2 Predik het woord; houd aan tijdelijk, ontijdelijk; wederleg, bestraf, vermaan in alle lankmoedigheid en leer. Laten wij wel bedenken dat het niet gaat hoe wij als gelovigen reilen en zeilen hier op aarde maar om het volvoeren van Zijn plan met Zijn wereld. om Zijn heerlijkheid. Openbaring 12:7 En er ontstond een strijd in den hemel: Michaël en zijne Engelen streden met den draak. En de draak streed, en zijne engelen;
  En de draak, satan, duivel, oude slang werd geworpen in de poel des vuurs. Opb. 20:10

 6. duinsnip zegt:
  Geplaatst op zaterdag 14 februari 2015 om 14:55

  1 Het woord, dat de profeet Jeremia gesproken heeft tot Baruch, den zoon van Nerija, als hij die woorden uit den mond van Jeremia in een boek schreef, in het vierde jaar van Jojakim, den zoon van Josia, den koning van Juda, zeggende:
  2 Alzo zegt de HEERE, de God Israels, van u, o Baruch!
  3 Gij zegt: Wee nu mij, want de HEERE heeft droefenis tot mijn smart gedaan; ik ben moede van mijn zuchten, en vind geen rust!
  4 Zo zult gij tot hem zeggen: Zo zegt de HEERE: Zie, dat Ik gebouwd heb, breek Ik af, en dat Ik geplant heb, ruk Ik uit, zelfs dit ganse land.
  5 En zoudt gij u grote dingen zoeken? Zoek ze niet; want zie, Ik breng een kwaad over alle vlees, spreekt de HEERE; maar Ik zal u uw ziel tot een buit geven, in alle plaatsen, waar gij zult henentrekken.

 7. lydiaSwitters zegt:
  Geplaatst op zaterdag 14 februari 2015 om 17:24

  Wachten is soms erg moeilijk, vooral/? voor genezing of op je uitslag.
  Maar het is een les, een diepe les om te leren
  en je krijgt daardoor diepgang om Zijn weg te leren verstaan.
  Want Gods wegen zijn ondoorgrondelijk.
  Dank u wel Vader voor deze lessen.

  SHALOOM.

 8. willem Jansen zegt:
  Geplaatst op zaterdag 14 februari 2015 om 18:47

  Sjalom Dirk en lezers van de nieuwsbrief, houd vol en wees geduldig, want de tegenstander wil ons doen geloven dat het toch niet helpt om te bidden en te blijven vertrouwen op Hem die de hemel en aarde regeert, maar zalig zijn zij die volharden tot het einde. Zij zullen Hem zien gelijk Hij is, De Almachtige heeft zoveel geduld, waarin wij tekortschieten blijft Hij getrouw.
  Maar vrees niet, want eerst moet het afval komen, de vuilen worden vuiler, en de reiner worden reiner. Vrees niet want ik ben met U, de beloning is groot voor wie volharden tot het eind, want zij zullen hem zien gelijk Hij is. Amen, Gods zegen zij met U allen.

 9. Bert Loonstra zegt:
  Geplaatst op zaterdag 14 februari 2015 om 19:21

  Hallo Dirk, bedankt voor je visie op deze tijd!
  Ik ben blij met zo’n verlangen naar opwekking. Dat deel ik met jou! Maar… moeten we daarom bidden? Moeten we smeken om een uitstorting van Gods Geest? Dat is toch al lang gebeurd, op het eerste Pinksterfeest in Jeruzalem?
  Ik ben er zeker van, dat God nog veel meer dan wij verlangt naar een wereldwijde opwekking!

  Als wij als wedergeboren christenen gaan ontdekken wie wij in Christus zijn en dat wij van Jezus, in navolging van de 12 apostelen, uitgezonden worden met dezelfde opdracht, gedreven door dezelfde Heilige Geest waar Jezus vol van was….. en we gaan IN PRAKTIJK BRENGEN wat Jezus deed… zou er dan geen opwekking ontstaan?

 10. Ernst van Olffen zegt:
  Geplaatst op zaterdag 14 februari 2015 om 19:26

  Een bekend lied, waar ik NIETS mee kan is: “Stil maar, wacht maar…..” Het ligt in de lijn van de duivel, dat we ons “stil” houden!! Zien we ECHT uit naar de komst van Jezus Christus? Als ons hart daarvan werkelijk “vol” verlangen is, dan “spreekt de mond”!! Dan kunnen wij ons niet inhouden!! In een Engelse vertaling van 2 Petrus 3, vers 12 kwam ik tegen, dat daar staat: “work and hasten his coming”….. De enige Nederlandse vertaling die daar heel dicht bij komt vond ik in de Willibrordus vertaling: “12 Kijk vol verwachting uit naar de dag van God en bespoedig zijn komst.”…. Deze tekst ligt geheel in de lijn van de troonsbestijging van David!! Davids vrienden BESPOEDIGDEN het koningschap van David. Ook zonder zijn vrienden was David echt wel koning geworden, maar het zou veel langer hebben geduurd! Zo zijn wij geroepen om de troonsbestijging van Jezus op de troon van David (de wereldse troon) te bespoedigen want in Jesaja 2 en in Micha 4 staat geschreven: “de wet zal van Sion uitgaan”…… En dan Gods heerlijkheid? Weten wij, dat wij met Hem in heerlijkheid zullen verschijnen? Col. 3: 4 “Wanneer Christus verschijnt, die ons leven is, zult ook gij met Hem verschijnen in heerlijkheid.” Het duurt niet lang meer!

 11. ron zegt:
  Geplaatst op zaterdag 14 februari 2015 om 19:57

  Dank je ook voor het licht dat je laat schijnen in mijn duistere momenten vanavond Dirk. Ik lees bijna altijd je overdenkingen al vanaf EO-Visie. Nu hoor ik laatst dat twee bekendn naar de kerk gaan en een broeder een geloofsbekentenis heeft geven op een crematie en dat er ook gebeden wordt voor meer eenheid voor kerken in Nederland, dus er gebeurt wel iets. SHALOM broeder.

 12. Alwina Uthmann zegt:
  Geplaatst op zaterdag 14 februari 2015 om 20:27

  God stort nog steeds Zijn Geest uit en niet alleen met Pinksteren.

 13. Harold zegt:
  Geplaatst op zaterdag 14 februari 2015 om 20:42

  Die verlangen is ook bij mij. Veel mensen bidden en wachten, maar hebben het idee dat ze tegen een hemel van koper bidden.
  God zal op zijn tijd antwoord geven. Psalm 27 is inderdaad een psalm met veel steun!

  Misschien is het goed om God Zijn tijd te gunnen, en kijk om je heen: Hij geeft wat je nodig hebt. Hij heeft met iedereen een plan. Voor iedereen is een doel vastgesteld. Ik geloof dat het goed is om ons daarop te concentreren. Kijk naar het grote wonder wat de Here in de schepping heeft gelegd. Hij weet wat goed voor ons is, en daarom is het ook goed om te wachten, en waar Hij de kracht en wijsheid geeft, om dan juist wel in actie te komen. Vaak kan dat met omzien naar onze naaste en goede gesprekken. Ik vraag vaak om zichtbaarheid van de Weg die Hij wil dat ik bewandel. De laatste tijd heeft dat opgeleverd dat ik in goede gesprekken mag getuigen. God zal ons de rest geven!

  Shaloom voor allen

 14. Waterlelie zegt:
  Geplaatst op zondag 15 februari 2015 om 15:01

  Gebedsverhoringen in de Bijbel: Hannah – zij bad om een zoon. Verhoord. Op Abrahams gebed (voorbede)- werd Lot gered. Zacharia en Elisabet- Het onmogelijke werd mogelijk. Petrus in de gevangenis – deuren gingen open. Paulus in de gevangenis-Lofzang en gebeden werden verhoord en deuren gingen open. De Here God verhoort het gebed van de gelovige. Hij is immers …Vader!!

 15. Ben zegt:
  Geplaatst op zondag 15 februari 2015 om 18:41

  Elke ochtend vraag ik de HEER ook vandaag Zijn stem te mogen horen, te verstaan, om Hem gehoorzaam te mogen zijn- élke dag spreekt de HEER tot mij tijdens het lezen in Zijn Woord, maar ook door woorden die ik van anderen krijg wanneer ik met hen in de bijbel lees of met hen mag bidden en danken; en vele keren, nog pas geleden, riep de HEER mij bij mijn naam en sprak mij duidelijk hoorbaar Zijn woorden toe; dit heeft mijn echtgenote in mijn bijzijn ook mogen ervaren: bij haar naam geroepen te worden en duidelijk verstaanbaar Zijn woorden gehoord, woorden met een rijke belofte en grote zegen-

 16. Elisabeth zegt:
  Geplaatst op maandag 16 februari 2015 om 12:06

  Beste Dirk,

  Ik moest bij dit stuk dat je schrijft, denken aan Joël 2:28-32 waar boven staat: De uitstorting van de Heilige Geest beloofd.
  28.En daarna zal het geschieden dat Ik Mijn Geest zal uitgieten over alle vlees, en uw zonen en uw dochters zullen profeteren; uw ouden zullen dromen dromen, uw jongelingen zullen gezichten zien. 29. Ja, ook over de dienstknechten en over de dienstmaagden zal Ik in die dagen Mijn Geest uitgieten. 30. En Ik zal wondertekenen geven in de hemel en op de aarde: bloed en vuur en rookpilaren. 31. De zon zal veranderd worden in duisternis, en de maan in bloed, eer dat die grote en vreselijke dag des Heeren komt. 32. En het zal geschieden al wie de Naam des Heeren zal aanroepen, zal behouden worden; want op de berg Sion en te Jeruzalem zal ontkoming zijn, gelijk als de Heere gezegd heeft; en dat bij de overgeblevenen, die de Heere zal roepen.
  Ik merk in mijn omgeving, al is het buiten de kerkmuren, dus in het gewone open veld, dat Gods Geest werkt. En dat er inderdaad dromen worden gedroomd, gezichten worden gezien en wordt geprofeteerd. Dirk, zijn we niet veel verder in de tijd, dan jij denkt? Jezus gaat terug komen, en heel spoedig!
  En Zijn Wederkomst gaat gepaard met Zijn Heerlijkheid !

 17. Monique zegt:
  Geplaatst op woensdag 18 februari 2015 om 13:00

  Hallo Dirk, bedankt voor je mooie stuk. Het is altijd opbouwend en vol van liefde voor onze Heer en Heiland. Vol verwachting klopt ook mijn hart voor Zijn komst. Afwachtend uitzien en tussentijds besteden aan Het Woord wat Hij ons gegeven heeft en waardoor we Hem kunnen herkennen als Hij spreekt en komen zal. Je mag bijna niet meer zeggen dat je de bijbel van kaft tot kaft gelooft en dat de Heilige Geest door die Woorden spreekt. Dan denk je klein van God; wordt er gezegd…want de geest gaat verder dan Het Woord… Heel jammer want wij merken juist dat, hoe meer we lezen en overdenken en bestuderen, God steeds groter wordt en het werk aan het kruis steeds dieper in ons gestalte gaat krijgen! En dan ga je vanzelf stralen en jubelen en getuigen. We kunnen dan niet anders. Heerlijk, wat een groot God en liefdevolle Vader hebben we.

 18. Wim J zegt:
  Geplaatst op donderdag 19 februari 2015 om 12:12

  https://www.youtube.com/watch?v=Jz9rVpwVxXA
  Een Jood die in Jezus (Jesjoea gelooft) is een Jood,

  Mattheus5:13-47
  Zijn leerlingen: Het zout van de aarde en het licht op de kandelaar
  13
  U bent het zout van de aarde; maar als het zout zijn smaak … verloren heeft, waarmee zal het gezouten worden? Het deugt nergens meer voor dan om weggeworpen en door de mensen [wat men zegt] vertrapt te worden.
  14
  U bent het licht van de wereld. Een stad die boven op een berg ligt, kan niet verborgen zijn. [Joh9:5; 12:46; {Matt5:14} Hand13:47
  15
  En ook steekt men geen lamp aan en zet die onder de korenmaat, maar op de standaard, en hij schijnt voor allen [die] in het huis [zijn].
  16
  Laat uw licht zo schijnen voor de mensen, dat zij uw goede werken zien en uw Vader, Die in de hemelen is, verheerlijken.

  Jeshua en de Wet [d.w.z. Mozes en de Profeten]
  17
  Denk niet dat Ik gekomen ben om de Wet of de Profeten af te schaffen; Ik ben niet gekomen om die af te schaffen, maar te vervullen.
  [Jes53:10, maar de kerk..vaderen onderwijzen, dat hun … christus andere wetten en regels, vooral voorschriften [en regel op regel] hebben geboden en dan wordt in deze dagen verwezen naar bijv. dingen die anders vertaald werden, dan wat de grondtekst aantoont[incl. weglatingen].
  De bekendste is wel uit Hebr7:12 deze spreekt over een andere wet, dus zeggen deze ‘geleerden’, zie je wel dat we nu te maken hebben met wetten, die spreken over wat vanwege onze medewederopstanding onderwezen moet worden!! Het oude is voorbij gegaan en het nieuwe van ‘onze verlosser-koningschap’ is gekomen; geknipte tekst, zie 2Cor5:17b; Wie is die schrijver van 2Cor5:1, 1 Wij weten immers dat, wanneer ons aardse huis, deze tent, afgebroken wordt, wij een gebouw van God hebben, een huis niet met handen gemaakt, maar eeuwig in de hemelen. – die ook de brief aan zijn eigen volksgenoten schreef: Hebr1:1
  Wat de schrijver onderwees wordt vervolgt n.a.v. 2Cor5:1

 19. Wim J zegt:
  Geplaatst op donderdag 19 februari 2015 om 13:29

  Vervolg n.a.v. 2Cor5:1

  De schrijver, geheel anders dan talloos velen in die dagen* [1Cor4:9 HSV,SVV], heeft besef van datgene waarover hij getuigenis moest geven en dat had niets met populariteit en ‘de meeste stemmen gelden’ te maken, zoals dit in het laatste van de eindtijd een korte tijd zal gelden.
  [1Cor4:9 Want ik denk dat God ons, de laatste apostelen, heeft tentoongesteld als mensen die ter dood veroordeeld zijn. Wij zijn immers een schouwspel geworden voor de wereld en voor engelen en voor mensen.]
  * Maar in dit verband [eind jaren 60, na Chr.]wordt gedoeld op het verdwijnen, van de tempeldienst wat vanuit het heiligdom in Jeruzalem nog grote invloed had,[Matt27:51; Dan9:26-27] omdat door de leerlingen van Jeshua over het hogepriesterschap van Jeshua als Borg [en pand] gesproken wordt, zoals reeds in Hebr4 duidelijk uitgelegd wordt; maar het hogepriesterschap, d.w.z. over wie het concilie van Laodicea rept [canon 29], verwijst naar de werken en de leer van het nicolaïtisme, Balak en Bileam en die valse profetes, Izebel.
  Openb 2&3 ]

  Matt5:18
  Want, voorwaar, Ik zeg u: Totdat de hemel en de aarde voorbijgaan, zal er niet één jota of één tittel van de Wet voorbijgaan, totdat het alles geschied is. Jes66.

  19
  Wie dan een van deze geringste geboden afschaft en de mensen zo onderwijst, zal de geringste genoemd worden in het Koninkrijk der hemelen; MAAR wie ze doet en onderwijst, die zal groot genoemd worden in het Koninkrijk der hemelen. [Deut7:7; Zach13:7; Deut10:12-17;Jes 60:22; Hand13:9-11; Sha’oel = VERLANGT werd Paulus genoemd = lett. klein]

  20
  Want Ik zeg u: Als uw gerechtigheid[*] niet overvloediger is dan die van de schriftgeleerden en de Farizeeën, zult u het Koninkrijk der hemelen beslist niet binnengaan.
  [* tegenover wat de h. Schriften onderwijzen]

  Jezus en de traditie [Jeshua tegenover wat men zegt en men beweert]

  21
  U hebt gehoord dat tegen de ouden gezegd is: U zult niet doden; en: Wie doodt, zal door de rechtbank schuldig bevonden worden.
  22
  Maar Ik zeg u: Al wie ten onrechte boos is op zijn broeder, zal schuldig bevonden worden door de rechtbank. En al wie tegen zijn broeder zegt: Raka! zal schuldig bevonden worden door de Raad; maar al wie zegt:……..

 20. Hub.Eussen. zegt:
  Geplaatst op donderdag 19 februari 2015 om 19:36

  Beste Dirk,
  Je geeft ons, in dit commentaar: Verlangen naar Gods Heerlijkheid, geweldige “Richtings-aanwijzers” op onze Pelgrimsweg naar God toe.
  Bij mij is ook een vurig verlangen om meer van Gods werk en heerlijkheid te ervaren, zoals:
  Heere spreek tot mij en geef mij de kracht en capaciteiten om Uw wil, die Jezus hier op aarde is komen verkondigen, daadwerkelijk in praktijk te brengen.
  Wij wachten geduldig, maar in blijde verwachting, op Jezus Wederkomst. Hub.

Laat een reactie achter

0 / 350 woorden