Dirk van Genderen.NL

Columnist, publicist, spreker

‘Voordat de 21 Egyptische christenen werden onthoofd, beleden ze hun geloof en riepen ze Jezus Christus aan’ (29 reacties)

Geplaatst op donderdag 26 februari 2015, 20:42 door Dirk A A

Buitengewoon indrukwekkend is het gesprek met de Egyptische Koptische christen Beshir Estafanos Kamel. Twee van zijn broers werden door ISIS-terroristen onthoofd op het strand van Libië. ‘De Bijbel zegt ons dat we onze vijanden lief moeten hebben en dat we moeten zegenen wie ons vervloeken. Ik bid dat God hun ogen opent, dat ze zullen stoppen waarmee ze bezig zijn en dat ze gered zullen worden.’ In deze woorden proef je de Geest van de Heere Jezus. Beshir verlangt ernaar dat de terroristen Jezus zullen leren kennen. Dat is genade, als je dat kunt zeggen.

Hoe verdrietig het ook is wat er is gebeurd, toch vindt Beshir het een voorrecht dat hij de broer mag zijn van twee gedode Egyptische christenen. ‘Ik hef mijn hoofd op,’ vertelt hij in een aangrijpend interview op SAT 7-ARABIC. Het heeft mij enorm getroost en bemoedigd dat op de geluidsopname die nog is gemaakt, te horen is dat de christenen, ook mijn broers, vlak voordat ze gedood werden, hun geloof hebben beleden en Jezus Christus hebben aangeroepen.

De gedode medegelovigen worden door de Koptische Orthodoxe Kerk geëerd als martelaren. Als Beshir de namen van zijn broers noemt, Bishoy Estafanos Kamel en Samuel Estafanos Kamel, noemt hij voor hun namen heel nadrukkelijk dat ze martelaren in de Naam van Christus zijn.
Beshir geeft aan dat door deze gruweldaad van ISIS zijn geloof en dat van veel andere Egyptische christenen is versterkt. ‘Natuurlijk was ik intens verdrietig, maar wij zijn niet terneergeslagen, ook onze families niet. We zien het als een voorrecht dat er zoveel mensen uit ons dorp martelaar zijn geworden.’
Dertien van de 21 gedode Egyptische christenen kwamen namelijk uit hetzelfde dorp, Al-Our, zo’n 250 kilometer ten zuiden van Caïro.

Beshir vindt dat de luchtaanvallen op ISIS een goed antwoord van de Egyptische regering waren op deze vreselijke moorden. Zelf kent hij geen haat. ‘De Bijbel zegt immers dat we onze vijanden lief moeten hebben en hen moeten zegenen die ons vervloeken. Het helpt ons om het vol te houden door hieraan vast te houden.’

Op de vraag of hij of iemand van zijn familie opstandig werd door alles wat er is gebeurd, antwoordt hij: ‘Vandaag had ik een gesprek met mijn moeder en vroeg haar wat ze zou doen als ze één van de ISIS-terroristen zou zien, die haar beide zoons hebben gedood. Ze zei het volgende: “Ik zou hem uitnodigen in mijn huis omdat hij ons heeft geholpen om het koninkrijk van de hemel binnen te gaan.” Geloof me, dit zei ze echt. Ze is 60 jaar, ze heeft niet gestudeerd. Ze voegde er nog aan toe: “Ik zou God vragen zijn ogen te openen.”

De Koptische christenen in Al-Our vinden troost in de gedachte dat de zielen van de onthoofde christenen nu vlakbij de troon van de Heere Jezus in de hemel zijn, met een verwijzing naar Openbaring 6:9, waar staat:
‘En toen het Lam het vijfde zegel geopend had, zal ik onder het altaar de zielen van hen die geslacht waren omwille van het Woord en God en omwille van het getuigenis dat zij hadden.’

ISIS stopt niet met het plegen van gruweldaden. De strijders verwijzen steeds naar islamitische teksten over de eindtijd. Voor niet-moslims is daarin geen enkele ruimte in die gebieden waar zij het voor het zeggen hebben.
In het noordoosten van Irak zijn bijna geen christenen meer over. De afgelopen dagen heeft de islamitische terreurgroep 35 christelijke dorpen in Syrië overvallen en in totaal houden ze daar naar schatting rond de 200 christenen gegijzeld. Gelet op de eerdere acties van ISIS wordt er serieus rekening mee gehouden dat de gegijzelde mannen zullen worden onthoofd. De gegijzelde vrouwen zullen wel als seksslaven worden misbruikt.

In het Westen blijft het ongemakkelijk stil. Terwijl de christenen in veel landen in het Midden-Oosten worden uitgeroeid, zwijgt het Westen, op enkele positieve uitzonderingen na. Ook de kerk in het Westen blijft nogal stil.
Afgelopen dinsdag verzamelde zich een aantal Egyptisch-Amerikaanse Koptische christenen bij het Witte Huis en vroegen de regering Obama om meer te doen voor de bescherming van de Egyptische, Syrische en Iraakse christenen. ‘Obama, Obama, ziet u het? Christelijk bloed in de zee,’ riepen ze.

Laten we ons verbonden weten met onze vervolgde broeders en zusters. Bid met name voor de 200 gevangen gehouden christenen in Irak. God is machtig in te grijpen en hen te bevrijden. Maar het einde van hun leven kan aanstaande zijn. Vijftien van hen zouden inmiddels gedood zijn, melden lokale media. ‘Heere, wees dicht bij hen, geef hun Uw vrede, uw genade in hun hart. U kunt ervoor zorgen dat ze geen pijn zullen voelen. Als hun laatste moment op aarde aanbreekt, opent U dan de hemel voor hen, dat ze U zullen zien, Heere Jezus, het moment dat hun lijden over zal gaan in hemelse vrede en vreugde.’

Dirk van Genderen

29 Reacties

 1. San zegt:
  Geplaatst op donderdag 26 februari 2015 om 21:50

  Beste Dirk,

  Het enige wat wij kunnen doen is bidden, bidden en nogeens bidden! Als het kan zouden groepen mensen aan huis
  dagelijks voor de Lijdende Kerk behoren te bidden. Maar in de kerken, uitzonderingen zijn er ook, wordt er geen aandacht aan besteed, lijkt het net. Als één lid lijdt, lijden alle leden mede, zou het behoren te zijn. Als een deel van ons lichaam niet functioneert, merkt het hele lichaam dat. Hoe kunnen wij dan gewoon doorgaan met alle triviale dingen van het leven als de Christenen worden afgeslacht als slachtvee? Zie Romeinen 8:36, Psalm 44:23.
  Het is een geestelijke strijd en die moeten wij bestrijden met geestelijke middelen. En niet eenmaal voorbede doen, maar iedere dag. De demonen houden geen vakantie. En als wij niet bidden, wordt het alleen nog maar gruwelijker dan het nu is. Als wij pas gaan bidden, omdat ze voor onze deur staan, dan is het te laat. Daarom bid ook voor het stoppen van de Islamisering in Nederland en België en in Europa. God kan een keer in brengen. Velen onderschatten het moreel verval nu. De Islam is alleen uit op complete anarchie. Om een situatie te creëren waarbij de tijd ver terug gezet zal worden. Ze hebben niets opbouwends in te brengen maar slechts complete vernietiging van wat moreel en ethisch waarde heeft. We moeten niet in dialoog gaan met de Islam. Het zijn twee compleet tegengestelde geestelijke werelden. Woorden helpen niet als de wortel niet onschadelijk wordt gemaakt. Ze krijgen nu hun moskeeën en ze stromen Europa binnen. Wanneer worden de ogen nu geopend?

  San

 2. Waterlelie zegt:
  Geplaatst op donderdag 26 februari 2015 om 23:11

  Ik bid elke dag of de Here God satans macht wil verbreken en hem staande wil doen houden. Ik geloof absoluut zeker dat de gelovigen die onthoofd zijn hun angst voor de dood door de Here is weggenomen. Net als Stefanus ook geen angst had om te sterven toen hij gestenigd werd, want hij zag Jezus STAANDE ter rechterhand Gods. Nee, de omstanders die stenen gooiden zagen Jezus niet. Maar Stefanus wel. Ik geloof daarom dat ook Jezus aan deze Christenen is verschenen tijdens de laatste momenten van hun leven op aarde. Gingen de martelaren op de brandstapels ook niet zingend de dood in? Christus Jezus De Opgestane Heer is bij hen. In de Geest zien ze Hem al op het laatste moment van hun leven. Dan kun je zingen en Jezus aanroepen. Dat is mijn troost in dit alles. De drie vrienden in de vurige hoofden werden ook begeleid door de Engel des Heren. Er was geen haar verschroeid. Zo zullen de gelovigen zonder schade de Hemel binnen gaan onder begeleiding van Jezus Christus.

 3. Moi (CDA-lid) zegt:
  Geplaatst op vrijdag 27 februari 2015 om 14:20

  Zal de Heere Jezus er voor zorgen dat martelaarchristenen geen pijn zullen ervaren op het moment dat zij onthoofd worden? En waarom dragen deze martelaren oranje werkkleding?

 4. Anne zegt:
  Geplaatst op vrijdag 27 februari 2015 om 15:15

  Shalom! Nog even over de vorige Nieuwsbrief. Ik heb bewust geen televisie, ik zie dan ook NIETS van de gruwelijke beelden behalve dan zoals in de vorige Nieuwsbrief die mannen in het zwart en die mannen in het oranje… dus was het voor mij schokkend om te zien…

  Wat mij diep treft, is dat wij de dingen moeten zoeken die Bóven zijn, want beneden – hier in het aardse – is het niet en dat blijkt mét de dag, voor vele miljoenen mensen die lijden – ook in stilte – aan onrecht en geweld en vervolging! Onderdrukking en vervolging is ook -allang – in ons land gaande, zo op het oog niet te zien? Jawel hoor, ik zie het onder mijn ogen gebeuren…

  Ik doe een oproep aan gans christelijk Nederland: STA OP en ONTWAAK, doe niet alsof deze dingen aan jouw/uw deur voorbij gaan!
  Aan allen die JESHUA, de JOODSE MESSIAS belijden: een oproep: WAAKT EN BIDT en DOE VOORBEDE!!!

  In de commentaren van vorige week, daar las ik – in reactie 5 – dat we LUID moeten ROEPEN en VURIG BIDDEN om de KOMST van de VREDEVORST onze JESHUA, de VERLOSSER, ja en ik bid VURIG mee en ik ROEP LUID: JESHUA KOM SPOEDIG! Het getal is bijna vol en JESHUA komt ook in de VOLHEID des tijds, er komt een keer een eind aan de LANKMOEDIGHEID van JHWH, de HEERE GOD, HIj blijft niet eeuwig geduldig, HIJ is niet alleen GENADIG, maar ook RECHTVAARDIG!

  Wat een bemoediging, vertroosting en bescherming dat we niet bang hoeven te zijn voor mensen die ons/mij naar het leven staan, we hoeven niet te vrezen voor diegenen die wél ons lichaam kunnen doden, want dát zijn ook maar stervelingen… niet méér dan dát! We hebben veeleer te vrezen = ontzag te hebben voor JHWH de Levende God die zowel lichaam als zíel kan werpen in de buitenste duisternis = een leven zonder JAHWEH, de HEERE GOD,dus zónder Licht, zónder Liefde, zonder….kunt u zich daar iets bij voorstellen, hoe dat moet zijn?

  MARANATHA, JESHUA KOM SPOEDIG!
  Anne

 5. San zegt:
  Geplaatst op vrijdag 27 februari 2015 om 16:51

  God neemt het lijden niet weg, maar Hij geeft kracht in het lijden! Sommige dingen moeten gebeuren.
  Hij zal de last niet te zwaar voor ons maken en Hij zal genade geven het te dragen (1 Korinthe 10:13).
  Of iemand pijn zal lijden als hij onthoofd wordt? God zal genade geven maar martelaar-zijn voor Jezus is alleen aan de zeer moedigen gegeven. Het wordt dan in ieder geval duidelijk hoe het staat met iemands geestelijke gesteldheid. Hoeveel is het evangelie iemand waard? Om in de eerste plaats voor Jezus te sterven. En in de tweede plaats om Zijn Heiland en Koning niet te verloochenen. Al onze uiterlijke zaken waar wij nog de neiging hebben op te vertrouwen zullen dan wegvallen. Er blijft over datgene wat de Here Jezus in ons bewerkt heeft. In hoeverre wij gelijken op de Here Jezus.

  San

 6. toevallige voorbijganger zegt:
  Geplaatst op vrijdag 27 februari 2015 om 21:41

  Daarin vind ik het zo’n grote bemoediging, beste San, dat Hij het geknakte riet niet zal verbreken en de uitdovende vlaspit niet uit zal blussen (Jesaja 42). Wat zegt dat veel over Zijn zorg voor Zijn kinderen. In al onze zwakheden mogen we ons aan Hem toevertrouwen. Zo’n liefdevolle en genadige God!!!

 7. rene postma zegt:
  Geplaatst op vrijdag 27 februari 2015 om 23:09

  Hoe komt het toch dat de wereld stil is?
  Hoe komt dat toch dat wij stil zijn?
  Hoe komt dat toch?
  Waarom laat de wereld zich niet horen?
  Waarom laten wij ons niet horen?
  Waarom?
  Wij zijn niet zichtbaar en laten ons niet zien.
  Waarom?
  Laten wij bidden, maar is dat genoeg of moeten wij ons ook laten horen?
  Broeders en zusters, wat wordt er van ons verwacht?
  Broeders en zusters, dragen wij het kruis?
  Broeders en zusters, waarom?

  In eenheid met u verbonden, Rene Postma.

 8. DJ Steen zegt:
  Geplaatst op zaterdag 28 februari 2015 om 13:41

  @Moi : Waarom dragen deze martelaren oranje werkkleding?

  Wel, het is simpelweg een “copycat” actie van de gevangenen in Guantanamo Bay, een Cubaans stukje grondgebied dat sinds het verdrag van 1934 tussen Cuba en de VS door de Amerikanen voor enkele duizenden dollars per jaar van Cuba wordt gehuurd om het te gebruiken als marinebasis. Hier kwamen op 11 Januari 2002 de eerste mannen binnen die door de Massamoordenaar en Beul Boy George BUSH gevangen waren genomen. Zij zijn echter nooit officieel aangeklaagd, zitten voor onbepaalde tijd vast en hebben geen recht op juridische bijstand. Waarom het Pentagon juist voor Guantanamo Bay als gevangenisterrein heeft gekozen werd duidelijk toen een aantal advocaten van de gevangenen een proces hadden aangespannen om duidelijk te krijgen waarvan hun cliënten precies worden beschuldigd. Een Amerikaanse rechtbank verklaarde daarop dat de gevangenen niet onder het Amerikaanse rechtssysteem vallen omdat zij op Cubaans grondgebied worden vastgehouden. Met de keuze voor Guantanamo hebben de Amerikanen hun gevangenen dus alle kans op een eerlijk proces ontnomen. “Dit is een belangrijke overwinning in de strijd tegen het terrorisme”, juichte de Amerikaanse Minister van Justitie John Asscroft het oordeel van de rechtbank toe.

 9. arjan zegt:
  Geplaatst op zaterdag 28 februari 2015 om 15:18

  De wereld is niet stil als het om de kunstschatten gaat die vernield zijn , helaas lijkt het wel of kunst belangrijker is dan mensen.

 10. Marian Koopman zegt:
  Geplaatst op zaterdag 28 februari 2015 om 15:31

  Door al dit gebeuren neemt ook de angst toe. Ook ik ken angst, angst mijn leven lang al, zonder dat er van enige dreiging sprake was. Angst van binnenuit, het begon met angst voor de dood en de donkere nacht, angst, nog steeds, om alleen in donker naar huis te fietsen, als is het maar 1,5 km. Maar ik probeer wel vast te houden dat we in Gods Hand zijn, wat er ook gebeurt. Ik merk dat andere mensen ook angst hebben voor de Islam. Toch ontmoet ik veel vriendelijke moslims en moslima’s. Zij lijken wel meer power te hebben dan hier de plaatselijke christenen. Ons geloof is door slechte of minimale katechese en minimale verkondiging zo verzwakt. Is ons land rijp voor de Islam? De meerderheid van onze bevolking is geen christen meer. Wat is er veel veranderd sinds de jaren zestig vorige eeuw. “We leven in een rare wereld!” zei mijn moeder eens eind jaren zeventig. Lieve Mam, als u nu nog zou leven, de wereld is nog veel gekker geworden. Het is haast niet om uit te houden, al was het alleen maar om de onverschilligheid ten aanzien van het geloof in God en de Bijbel. Ik ben blij dat u dit alles niet meer hoeft mee te maken. Naarmate ik zelf ouder word en zie wat er allemaal in de wereld gebeurt, begrijp ik des te meer dat u de oorlog een angstige tijd vond. We zijn in Gods hand. We hadden vroeger een lied met het jongerenkoor: “He’s got the whole world in his hands” / “Hij houdt de hele wereld in Zijn hand!”

 11. Jeannette Roelfsema zegt:
  Geplaatst op zaterdag 28 februari 2015 om 17:21

  De aanblik van al die koptische christenen die langs het strand liepen met achter hen hun beulen heeft me diep geraakt.
  Wat moet er door hen heengegaan zijn in het aanblik van hun naderende dood?
  Ik ben ervan overtuigd dat de Here God hen in Zijn genade boven hun angsten en pijn heeft kunnen uittillen, zodat ze zeer snel opgenomen zijn geworden in Zijn tegenwoordigheid en nu vertroost worden!
  Richard Wurmbrand die jarenlang gevangen werd gehouden om zijn geloof, vertelde later dat de bewakers op zijn rug dansten en hij zag de hemel geopend en voelde geen enkele pijn!

  Laat ons onze hoofden opheffen, want onze Heiland komt!

 12. Marian Koopman zegt:
  Geplaatst op zaterdag 28 februari 2015 om 17:58

  Reactie 11 @Anne / Lieve Anne, ja, je mag voor me bidden. Zullen we elkaar allemaal hier in het gebed opnemen? We kennen elkaar niet, maar God kent ons allemaal! Hartelijke Groet en Shalom Aleichem! Marian

 13. Anne zegt:
  Geplaatst op zaterdag 28 februari 2015 om 19:28

  Ja Marian, we bidden voor elkaar, ik heb ‘t zelf ook verre van gemakkelijk en ervaar al van jongsaf aan, onderdrukking en vervolging, hoe bestaat het, hier in ons land, als je JESHUA, de HEERE JEZUS wilt volgen en dienen en je JHWH, als de Levende God als Vader hebt, kan het níet anders dan dat je weerstand ervaart, hoe dat kan?! Door te strijden voor waarheid en gerechtigheid en dat gaat rechtstreeks tégen leugen en bedrog, ja ook tegen goddeloosheid (onverschilligheid) in.

  Als hier op deze site liefde mag wonen, dan gebiedt JHWH, de Heere God, Zijn zegen en leven tot in eeuwigheid.

  Psalm 133: een lied Hamaäloth van David; hoe lieflijk is het, dat broeders ook samenwonen, het is gelijk de kostbare olie op het hoofd neerdalende op de baard van Aáron, die neerdaalt tot op de zoom van zijn klederen, het is gelijk de dauw van Hermon die neerdaalt op de bergen van Sion, want de Heere gebiedt aldaar Zijn zegen en leven tot in eeuwigheid… wie verstaat dit – nog? Wie kent en herkent dit? Dit is mijn diepste verlangen, dáár te wonen waar die Liefde is, zucht… ik verlang al 40 jaar naar de wederkomst van JESHUA, of nog máár 40 jaar, dat kan ook, velen kijken reikhalzend naar Hem uit en roepen luidt: JESHUA onze Verlosser, kom spoedig!

  Wil je ook voor mij bidden Marian?
  Allen een hartelijk shalom/Shalom Aleichem
  Anne-Alijah 🙂

 14. Lenie reactie op anne zegt:
  Geplaatst op zaterdag 28 februari 2015 om 19:44

  Ook ik heb angst voor heel veel. Ik heb nu hulp van een psychiater/geriater. Weet je wat ik ook doe ? Als die angst me weer pakt zeg ik hardop: Leg, Heer, uw stille dauw van rust op onze duisternis. Neem van mijn hart de angst, de lust en maak mij innerlijk bewust hoe groot uw vrede is. Het is gezang 463 : 4 in het liedboek voor de kerken of lied 836 in het nieuwste liedboek. Anne, dit helpt zo geweldig. Mijn man zegent me voor het slapen gaan ook met dit lied. Probeer het in geloof dat God je helpt. Toen ik angstig was voor Israel kreeg ik ineens: 2 Kronieken 20 : 15 en 16, ook dit geeft rust, ik hoef de krant niet te lezen.
  Ik bid je heel veel sterkte toe.

 15. Ernst van Olffen zegt:
  Geplaatst op zaterdag 28 februari 2015 om 21:14

  Wie verbaast zich nog, als ik hier – ik ben dankbaar, dat Dirk het juist in dit artikel citeerde – de reacties lees op de prediking van ds. Latzel uit Bremen? Het is opvallend hoe stil de kerk zich en afzijdig houdt en nauwelijks reageert op de onthoofding van de 21 christenen. “Staan we nog ergens voor? Het is een strijd tussen licht en duisternis. De mensen bewegen zich liever in de schemering, niet opvallen alsjeblieft… Schuif je aan bij de “grijze meerderheid”, niet beseffend dat “schemering” GEEN LICHT is!! De “schemering” geeft alleen aan dat het “licht” nog ERGENS vandaan komt.
  Lukas 21:
  12 “Maar vóór dit alles zullen zij de handen aan u slaan en u vervolgen, door u over te leveren in de synagogen en gevangenissen, en u voor koningen en stadhouders te leiden om mijns naams wil. 13 Het zal voor u hierop uitlopen, dat gij zult getuigen.”
  vers 28
  “Wanneer deze dingen beginnen te geschieden, richt u op en heft uw hoofden omhoog, want uw verlossing genaakt.”
  En vanaf vers 34
  “34 Ziet toe op uzelf, dat uw hart nimmer bezwaard worde door roes en dronkenschap en zorgen voor levensonderhoud, en die dag niet plotseling over u kome, als een strik. 35 Want hij zal komen over allen, die gezeten zijn op het oppervlak der ganse aarde. 36 Waakt te allen tijde, biddende, dat gij in staat moogt wezen te ontkomen aan alles wat geschieden zal, en gesteld te worden voor het aangezicht van de Zoon des mensen.”
  “WAAKT te allen tijde”, zegt Jezus!! Ik troost me nog steeds met de gedachte dat ALLE 10 maagden – dus ook de wijze – waren “ingeslapen”. Helaas zien we de realiteit van deze tekst om ons heen….. Weinigen die het “zien”………. Mijn kerk heeft nog een “haantje” op de toren, dat zegt dat “het licht komt”, ook voor hen die slapen…..

 16. Bert Loonstra zegt:
  Geplaatst op zaterdag 28 februari 2015 om 21:33

  Telkens weer word ik diep geraakt door de beelden en de berichten over de vervolging in het Midden-oosten. Het is wel duidelijk dat de wereld nu de macht van de anti-christ zich ziet ontwikkelen. Alle profetieën uit Gods Woord worden vervuld, dat zien we speciaal in de tekenen van deze tijd.
  Laten we bidden om kracht voor de vervolgde broeders en zusters.
  Maar het is ook de tijd dat wij in de kracht van God opstaan en vanuit de liefde die in ons gelegd is, laten zien dat Jezus leeft! Jezus is het antwoord voor deze wereld in nood!

 17. Marian Koopman zegt:
  Geplaatst op zaterdag 28 februari 2015 om 21:34

  Ja, ik zal ook voor jou bidden, Anne (op reactie 14)
  Getuigen van God valt niet mee in Nederland. Meerderheid in Nederland is nu atheïstisch. Ook ik ervaar veel tegendruk. “Je gaat er te diep op in.” Probleem is juist dat men er eigenlijk helemaal niet op in wil gaan.

  Dan heb ik nog een vraag:
  Wie kent dit lied: “Eens als de bazuin weerklinkt, komt de Heer op de aarde weer. Ieder die heeft gehoord naar Zijn stem, zal voor altijd zijn bij Hem. Alleluia (3x).” (Van een elpee van de Christian Crusaders) Wie kent deze groep nog? Bestaan ze nog? Deze elpee kreeg ik van mijn tante zuster. Een lied ervan zongen we in ons Jongerenkoor destijds “I see the Lord”. De andere liederen vond men helaas te christelijk.

 18. b. van Rijssel zegt:
  Geplaatst op zaterdag 28 februari 2015 om 21:56

  Ons leven ligt in Gods Hand; laten we op Hem zien en vertrouwen, dan zijn we veilig en geborgen temidden van alle angst en dreiging. Bidden voor hen die bedreigd worden door de dood en marteling vanwege hun geloof, maar ziende op Jezus, de Voleinder van ons geloof. In Hem is kracht die we krijgen als we het nodig hebben. Genadig God sta ons en al Uw kinderen nabij! Amen. Kom spoedig, ja , kom Heere Jezus!

 19. Erik zegt:
  Geplaatst op zondag 1 maart 2015 om 9:21

  Inderdaad ons leven ligt in Gods hand!
  Bijna elke dag, bijna elke avond noem ik de landen waar vervolging van christenen is: china-saoedie arabië-afganistan-pakistan-indonesië-egypte-tunesië-libië-mali-nigeria-c.a.f.-ethiopië-kenia-somalië-noordkorea en bid dan voor onze vervolgde broeders en zusters. Maar laten we ook de mensen niet vergeten die nog niet in God geloven, ook slachtoffers van die wrede islam. En als je van kinds af aan opgevoed bent met de naam van allah dan kun je er ook niks aan doen dat je in hem gelooft!
  Dus bid ik ook voor die mensen.
  Maar ook voor onze regering, dat rutte en consorten de ogen open mogen gaan en dat ze ons land streng maar rechtvaardig besturen, dat ze ons niet uitleveren aan brussel en dat ze ons land niet vol laten stromen met eventuele vijanden. (Échte vluchtelingen moeten geholpen worden!)
  De reacties van onze broeders en zusters om ons heen, de nederlandse gelovigen stellen mij vaak teleur, het is net alsof het niet bij hun doordringt in welke tijd we leven. En dát terwijl de Bijbelse profetiën zich voor onze ogen voltrekken!!
  Oh God, ik bid U dat we voorgangers op de preekstoel krijgen die de Waarheid verkondigen en die de mensen waarschuwen nu het nog kan.
  Lezers bidden jullie met me mee?
  Jezus Christus komt spoedig.

 20. O.Nauta zegt:
  Geplaatst op maandag 2 maart 2015 om 9:37

  Dirk van Genderen hartelijk bedankt voor wat je doet. Het is Waken, Bidden en de goede strijd des geloofs strijden. Opdat niemand uw kroon neme (steelt en/of verliezen) zal. De satan, met z’n handlangers, zoekt naar prooi. Maar geef hem geen voet, wat niet zo erg is?: ,,Geef liever uw goed en als het Gods wil is ook uw bloed. De Kruisvlag hoog in top houden broeder en zuster. We varen op Bijbels kompas, en hebben vlugger dan we misschien denken, de vaste grond onder onze voeten van het veilige Hemelse strand.

  San gebruikte het woord –triviale– en het is zeer de moeite waard hierop te gaan Googlen/laten Googlen.
  Ik breng mijn uren en de tijd graag heel dicht door bij m’n Heer Jezus Christus, en ben vaak gauw met andere, GEWONE, menselijke blikvangers bezig.
  De nacht waarin niemand meer werken kan, is ver gevorderd, gelukkig! = er is de dag der hoop, voor diegenen wiens namen staan opgetekend in het Levensboek van het Lam.
  Helaas weet ik ook, dat niet een ieder behouden gaat worden. Maar zolang er leven is, is er hoop voor de zondaar. Bidt daarom, zonder te verflauwen.

 21. k.otten zegt:
  Geplaatst op dinsdag 3 maart 2015 om 12:08

  Als wij deze vreselijke gebeurtenissen al zo erg ervaren, hoe erg moet onze Hemelse vader deze verschrikkelijke gebeurtenissen dan ervaren omdat Hij in alles volmaakt is. Hij lijdt het ergste met ons mee.

 22. Anne zegt:
  Geplaatst op dinsdag 3 maart 2015 om 13:12

  ONS LAND GAAT NAAR DE FILISTIJNEN; WIE BIDT ER MET MIJ MEE?!:

  VOORBEDE EN GEBED VOOR NEDERLAND!!! ook voor de komende verkiezingen D.V. en de overheid, laten we bidden om LEIDERS die de Waarheid niet schuwen en op de BRES staan voor ons land en volk.

  SHALOM
  Anne

 23. Lies zegt:
  Geplaatst op woensdag 4 maart 2015 om 15:44

  Hallo Anne,

  Ik bid al reeds voor Nederland, ook voor het continent Europa en Israël.
  Ik geloof dat God een machtig werk wil doen in Nederland en in heel Europa, Hij heeft immers het laatste woord en niet de Boze. Vele eeuwen terug heeft God de Apostel Paulus naar Europa gestuurd en hier met veel zegen gewerkt. Het christendom heeft hier in Europa lang geworteld, helaas is dat nu niet meer het geval, maar het gebed van een rechtvaardige vermag veel.
  Ik hoop dat velen die hier hun reactie op deze site geven, zullen meebidden voor Nederland en dat er een kentering zal komen.

  Shalom
  Lies

 24. Waterlelie zegt:
  Geplaatst op donderdag 5 maart 2015 om 20:58

  Hier in Nederland is het Christen zijn beslist nog wel aanwezig. Dagelijks mogen wij de zegeningen nog ervaren. Als zijn het er maar 7000 (er zijn er gelukkig meer) die hun knieën niet buigen voor de afgoden. De Here God kijkt niet naar de hoeveelheden Christenen. Hij kijkt of ze er nog zijn. En ze zijn er. Heb vanmiddag nog met 15 christenen een fijne middag gehad. Eenvoudige Christenen die Christus Jezus de gekruisigde en Opgestane Heer in hun hart hebben gesloten. En vanuit hun Christen zijn dienstbaar zijn voor hen die op hun weg komen. Zeer bemoedigend.
  W/lelie

 25. Christine zegt:
  Geplaatst op zaterdag 21 maart 2015 om 23:31

  De gegijzelde vrouwen zullen wel als seksslaven worden misbruikt:

  Dit vind ik echt onverteerbaar. Mensen die onthoofd worden voor hun geloof zijn daarna bij onze Heiland. De vrouwen echter worden gewoon hun reinheid afgenomen door hetgeen waar ze doorheen gaan, hoe moeten zij hierin staande blijven en waar is God voor hen!

  Mijn bewogenheid is vooral met de vrouwen en kinderen en ik voel mij machteloos want wat kan ik doen! Ze moeten uit deze terreur bevrijd worden!

 26. joke ruijg zegt:
  Geplaatst op dinsdag 14 april 2015 om 8:54

  Ik lees in de commentaren, dat niemand het heeft over de vrouwen ( en ook jonge meisjes) die gevangen worden genomen en als seksslaven worden misbruikt.
  De mannen die onthoofd zijn, zijn in 1 klap naar de hemel gegaan.
  Maar zij lijden dagelijks om verkracht te worden door ik weet niet hoeveel mannen en God weet wat er allemaal meer met hen gebeurt.
  Ze hebben geen waarde in de ogen van de terroristen!
  Als je bidt, doe dat dan voor hen ook!
  Zij komen ook niet levend meer weg en als ze het overleven zijn ze getraumatiseerd en beschadigd fysiek en mentaal voor het leven.

 27. joke ruijg zegt:
  Geplaatst op dinsdag 14 april 2015 om 8:57

  ik had het commentaar van Christina nog niet gelezen en sluit me dus bij haar aan

 28. Anne M zegt:
  Geplaatst op dinsdag 21 april 2015 om 11:08

  Het nieuws van afgelopen zondag dat er weer christenen zijn onthoofd maakt me erg verdrietig. En weer blijft het stil in de kerk en overheid. Tegelijk vraag ik me af of ik dan niet iets moet ondernemen… ik ga in ieder geval meedoen met “Nacht van Gebed” van Open Doors. Mag ik jullie aansporen ook mee te doen?!

  Gods liefdevolle Zegen!
  Anne

 29. Rob zegt:
  Geplaatst op donderdag 7 mei 2015 om 2:53

  Na alle reacties gelezen te hebben mis ik er nog één.
  Het eerste gebod van de tien geboden.
  Helaas is ons land al zo ver vervallen dat we die andere god (Islam) in onze kerk zelf uitnodigen.
  Alle weten we dat, “zij allemaal de zelfde leugens leren” denkende, maar slechts een enkeling wordt hieruit terrorist.
  We worden via de bijbel zeer sterk gewaarschuwd, “houd deze ver van u”.
  We stemmen in dit land, incl. de christelijke geloofsgemeenschap, op partijen die de (Palestijnen terroristen) met bakken geld sponsort.
  Aangevuld met het media keurslijf, “er zijn ook goede moslims”.
  Dat had moeten zijn, “niet alle moslims doen je kwaad”, maar dat zijn twee hele verschillende dingen.
  Ook hierin is de bijbel zeer duidelijk, ieder die Jezus ontkent is niet van God.
  Het is daaruit en naast het bidden voor de slachtoffers incl. de vrouwen, de hoogste tijd om ook eens iets te gaan doen.
  Dat kan beginnen door op een partij te stemmen die wel zijn afkeur durft waar te maken en het sponseren van terroristen stopt.
  Dan ook nog een partij achter Israël staat.
  Dus we kunnen ons beter af gaan vragen, hoe hypocriet onze Nederlandse geloofsgemeenschap is.
  Vraag je dan ook eens af, hoe hypocriet onze christelijke Nederlandse politieke partijen zijn.
  Laten we daarvoor ook eens gaan bidden.
  Kortom, we zijn zelf als christelijke gemeenschap mede schuldig aan deze moorden en verkrachtingen.

  Als u deze tekst niet begrijpt vrees ik dat u mee valt in de grote verval.

  Shalom, Rob

Laat een reactie achter

0 / 350 woorden