Dirk van Genderen.NL

Columnist, publicist, spreker

Als een lam werd Hij ter slachting geleid… (24 reacties)

Geplaatst op vrijdag 27 maart 2015, 12:03 door Dirk A A

Op een buitengewoon aangrijpende wijze wordt in Jesaja 53 het lijden en sterven van de Heere Jezus beschreven. Een lijden, zo diep en zo zwaar, dat wij het niet kunnen bevatten. De komende week staan we erbij stil, in verwondering en dankbaarheid. Hij ging die weg, Hij koos het lijden, om ons te redden. Wat een liefde! ‘Als een lam werd Hij ter slachting geleid…’ (Jesaja 53:7).

Wat een tegenstelling met vers 6: ‘Wij dwaalden allen als schapen, wij keerden ons ieder naar onze eigen weg.’ Maar Hij, de Heere Jezus, als een Lam werd Hij ter slachting geleid, naar het kruis op Golgotha. Met deze woorden in gedachten zal Johannes de Doper met zijn vinger naar de Heere Jezus hebben gewezen: ‘Zie het Lam van God, Dat de zonde van de wereld wegneemt’ (Johannes 1:29).

Dit herinnert ons aan het offer van éénjarig gaaf lam, dat elke ochtend en elke avond bij de tent van de samenkomst moest worden gebracht (Exodus 29:38-46). Maar het offer dat de Heere Jezus bracht, Zijn eigen leven, Zijn eigen bloed, ging oneindig ver uit boven dat dagelijkse offerdier in de tempeldienst. 1 Johannes 3:5 zegt: ‘En u weet dat Hij geopenbaard is om onze zonden weg te nemen.’

Het is opmerkelijk dat juist Jesaja 53 in de lezingen in de Joodse synagogen wordt overgeslagen. Maar de dag zal aanbreken dat het Joodse volk Hem zal zien Die ze doorstoken hebben (Zacharia 12:10). En zo zal heel Israel zalig worden (Romeinen 11:26).

Bij de woorden ‘…als een lam werd Hij ter slachting geleid…’ denk ik ook aan de viering van het Pascha, bij de uittocht van het volk Israel uit Egypte. De Israëlieten moesten een eenjarig gaaf, mannelijk dier van de schapen of geiten nemen en dat na vier dagen slachten.
Stelt u zich eens voor: vier dagen was dat lam bij hen in huis geweest en dan moest het worden geslacht. Dat zal aangrijpend voor de kinderen zijn geweest, die net gehecht waren aan dat lam.

Het bloed moesten ze vervolgens smeren aan de deurposten. ‘U moet het met haast eten, het is Pascha voor de HEERE’ (Exodus 12:11). De beenderen van het lam mochten niet gebroken worden (vers 46).
Nadat de vaders, de opa’s misschien, of de oudste broers de deurposten rood hadden gemaakt met dat bloed van het lam, kwamen ze weer naar binnen. Binnen zouden ze veilig zijn, dat had God gezegd.

Diezelfde nacht zou de Heere het gehele land van Egypte doortrekken en alle eerstgeborenen van mens en dier doden. De God van Israel zou Zijn macht tonen tegenover de goden van Egypte.
‘Als Ik het bloed zie, zal Ik u voorbijgaan en er zal geen plaag onder u zijn die verderf teweegbrengt, als Ik het land Egypte zal treffen’ (Exodus 12:13). Op die dag bevrijdde de Here het volk Israel uit Egypte.

Het bloed van het geslachte lam was hun bescherming, hun bevrijding, hun verlossing, hun Pascha. Dit is een aangrijpend beeld van het offer dat het volmaakte Lam, de Heere Jezus, bracht aan het kruis op Golgotha.
Daarnaar verwijzen de geciteerde woorden uit Jesaja 53: ‘…als een lam werd Hij ter slachting geleid…’

Als het Lam liet Hij Zich vrijwillig naar de slachtbank leiden. Het liep Hem niet uit handen. Hij koos de pijn om u, jou, mij te redden van het oordeel, de vloek, die wij over ons gehaald hebben door onze zonden.
We herdenken deze week deze slachting van het Lam van God. Marcus 10:45 zegt: ‘Want ook de Zoon des mensen is niet gekomen om gediend te worden, maar om te dienen, en Zijn ziel te geven als losprijs voor velen.’

Zo ging Hij de weg naar Golgotha. Hij, de Almachtige, had bliksem uit de hemel kunnen laten neerdalen en allen kunnen verteren. Maar nee, als het Lam liet Hij Zich leiden.
Hij liet Zich geselen, bespotten, bespuwen, een doornenkroon opzetten. Volkomen onschuldig was Hij en Hij werd gevangen genomen, veroordeeld, gemarteld en gekruisigd.
Hij had u op het oog, jou, mij… De enige manier om ons te redden, was Zijn kruisdood.

Wat een liefde van Hem… Ik kan me er alleen maar over verwonderen. Begrijpen kan ik het niet. Hij liet zich aan het kruis nagelen. Vreselijk lijden, lichamelijk, maar oneindig veel zwaarder was voor Hem dat de vloek die wij door onze zonden hadden verdiend, op Hem neerkwam.

Door God en mensen werd Hij verlaten. Daar hing Hij tussen hemel en aarde. Het werd midden op de dag aardedonker, van 12 tot 3 uur.
‘Mijn God, mijn God, waarom hebt U mij verlaten’ (Mattheus 27:46). Maar God antwoordde niet. Integendeel, Jesaja 53:10 zegt: ‘Het behaagde de Heere Hem te verbrijzelen.’

Droppels bloed druppelden naar beneden uit de spijkergaten in Zijn handen. Laat dat bloed u reinigen. Zijn bloed reinigt van alle zonden (1 Johannes 1:7).

‘Het is volbracht’, klonk het vanaf het middelste kruis (Johannes 19:30). De zon ging weer schijnen in Jeruzalem en over Golgotha. De vogels begonnen weer te fluiten. De strijd was gestreden. ‘En Hij boog het hoofd en gaf de geest’ (Johannes 19:30).

Een soldaat kwam aanlopen en stak een zwaard in Zijn zijde, om te zien of Hij echt dood was. Het bewijs: er kwam bloed en water uit (Johannes 19:34). God verhinderde dat Zijn benen werden gebroken (Johannes 19:33), zoals ook de beenderen van het lam dat voor het Pascha werd gebruikt, niet gebroken mochten worden.

De Israëlieten moesten hun lam slachten op de 14e dag van de eerste maand van hun nieuwe kalender, waarna ze door God werden bevrijd uit Egypte. Op diezelfde datum, 1500 jaar later, werd het Lam geslacht. Het totaal onschuldige Lam, de Heere Jezus Christus. Voor ons, om ons te redden.

Met Zijn eigen bloed is Hij eens en voor altijd binnengegaan in het heiligdom, en heeft daardoor een eeuwige verlossing teweeg gebracht (Hebreeën 9:12).
De weg naar het hemelse heiligdom werd geopend. ‘Laten wij dan met vrijmoedigheid naderen tot de troon van de genade, opdat wij barmhartigheid verkrijgen en genade vinden om geholpen te worden op het juiste tijdstip’ (Hebreeën 4:16).

Er is oneindig veel kracht in het bloed van de Heere Jezus. Zijn bloed is ook beschikbaar voor u, om u te reinigen, te verlossen, te bevrijding van al uw zonden. Zijn bloedrode bloed kan uw zwarte, zondige leven witter dan sneeuw maken. Schoon, heilig, rein.

Kent u Hem als uw Heiland en Verlosser? Mag u door genade weten dat Hij ook voor u Zijn leven heeft gegeven, Zijn bloed heeft gestort? Dat is de allerbelangrijkste vraag. Het is pas echt goed met ons als we ons gered zijn door de Heere Jezus, als we mogen geloven dat Hij ook onze zonden heeft vergeven.
En weet u: Hij verlangt er zo naar dat U tot Hem komt. Hij doet niet liever dan u Zijn genade schenken. Hij wacht op u, Hij verlangt ernaar u genadig te zijn en Zich over u te ontfermen, zegt Jesaja 30:18.

Het leven is ernstig. Er kan ons zomaar iets overkomen, dat hebben we deze week weer gezien bij de verschrikkelijke vliegramp in Frankrijk. Als u de Heere Jezus nog niet kent – dat kan, zelfs al zit u misschien uw hele leven al in de kerk – dan raad ik u dringend aan tot Hem te gaan, Hem aan te roepen om genade, uw zonden te belijden en uw vertrouwen op Hem te stellen.
U zegt misschien: dat gaat zo gemakkelijk niet. O nee? Ga maar en Hij zal Zich ook aan u openbaren. Dan zal het ook voor u werkelijk Goede Vrijdag en Pasen worden. Gezegende dagen toegewenst!

Dirk van Genderen

(Dit commentaar is de eerste in een serie van twee. Volgende week – de Paasweek – hoop ik verder na te denken over ‘Het Lam in de hemel’.)

24 Reacties

 1. rene postma zegt:
  Geplaatst op vrijdag 27 maart 2015 om 21:04

  Dankbaar voor dit mooie commentaar.
  Dat velen dit mogen lezen om te bemoedigen en bemoediging te krijgen.

  Vr gr rene postma.

 2. Waterlelie zegt:
  Geplaatst op vrijdag 27 maart 2015 om 21:08

  Als een lam werd Hij ter slachting geleid.
  Spreek mij van Jezus Mijn Heiland
  Hoe Hij met doornen gekroond
  Gees’ling verdroeg schoon onschuldig
  Wreed door het volk werd gehoond
  Zeg mij Hoe Hij heeft geleden
  Toen Hij aan t’Kruis voor mij stierf
  En mij de zaligste vrede
  Daar door Zijn ZOENBLOED verwierf.

  Spreek mij van Jezus mijn Heiland
  ‘K Hoor toch zo gaarne Zijn Woord.
  Nimmer heeft iets op deez’aarde
  Ooit zo mijn ‘t harte bekoord.

  Het IS !!VOLBRACHT!!

  W/lelie

 3. Frea Timmerman zegt:
  Geplaatst op zaterdag 28 maart 2015 om 11:23

  Ik kwam als klein meisje van tien jaar tot het geloof op een openbare school,omdat ik tijdens een Bijbelles hoorde van het lijden en sterven van Jezus Christus. Dit raakte me zo,dat ik een hele dag moest huilen omdat Hij dat voor mij had gedaan. En nog steeds kan ik na al die jaren de lijdensweg van Jezus niet met droge ogen lezen of horen.Ik kan alleen maar heel stil en dankbaar gaan zitten aan de voeten van Hem, die deze afschuwelijke lijdensweg voor mij heeft willen gaan.Duizend, duizend maal o Heer,zij U daarvoor dank en eer!

 4. baruch zegt:
  Geplaatst op zaterdag 28 maart 2015 om 11:46

  Ook nu weer wordt voor onze verlossing verwezen naar Zijn dood: “De enige manier om ons te redden, was Zijn kruisdood.” Maar de Schrift leert: 1 Corinthiërs 15:17 en indien Christus niet is opgewekt, dan is uw geloof zonder vrucht, dan zijt gij nog in uw zonden.
  Het komt door het niet verstaan van het offer. Niet de slachting maar het opstijgen vanaf het altaar is het offer. De hemelvaart van de opgestane Heer is het offer. Hij heeft Zich geofferd voor de Gemeente. Efeziërs 5:25 Gij mannen, hebt uw eigen vrouwen lief, gelijk ook Christus de Gemeente liefgehad heeft, en Zichzelven voor haar heeft overgegeven. Zijn tegenwoordige dienstwerk als Hogepriester beperkt zich tot Zijn Gemeente.1 Johannes 2:2 En Hij is een verzoening voor onze zonden; en niet alleen voor de onze, maar ook voor de zonden der gehele wereld. Ieder die Hem aanneemt als zijn Verlosser wordt daardoor een nieuw schepsel en ontvangt eeuwig leven. Hij heeft deel gekregen aan de dood en opstanding van de Heere Jezus Christus.Romeinen 6:5 Want indien wij met Hem een plant geworden zijn in de gelijkmaking Zijns doods, zo zullen wij het ook zijn in de gelijkmaking Zijner opstanding; Pasen en Pinksteren vallen op een en hetzelfde moment als men de Heer als Verlosser aanneemt.
  Opgestaan

  In Uw lijden tot het einde
  ligt de grond van ons behoud
  U hebt Zich als onze Eerste
  aan de Vader toevertrouwd.

  In Uw opstanding ten leven
  zijn wij met U opgestaan
  Niet door doen, maar in geloven
  kleeft het eeuwig heil ons aan.

  Reeds verheven tot de hemel
  in het leven uit Uw Geest
  is het wachten tot wij wolken
  straks doorklieven naar het feest

  Zo Uw daden zijn Uw woorden
  zo is ons behoud Uw werk
  ’t Laat zich door Uw zeggen voeden
  En in zwakte zijn wij sterk.

  Uit: “Zeker weten”. Gedichten over ’t nieuwe leven
  door Johan Th. Bos

 5. Jan zegt:
  Geplaatst op zaterdag 28 maart 2015 om 12:19

  John Warburton,

  Over de liefde Gods welke is in Christus Jezus.

  Deze liefde is een vlekkeloos kleed om de naakte te kleden, een kostelijke fontein om de vuile zondaar te wassen en te reinigen, een heerlijke zaligheid voor de verloren, onbeweeglijk vast in alle eeuwigheid, brood voor de hongerigen, wijn voor de zwakken, sterkte voor de wankelden, ogen voor de blinden en vergiffenis voor de schuldigen.

  Groet, Jan.

 6. Marina zegt:
  Geplaatst op zaterdag 28 maart 2015 om 12:47

  Duizend, duizend maal o Heer, zij U daarvoor dank en eer!

 7. kees bakker zegt:
  Geplaatst op zaterdag 28 maart 2015 om 12:50

  Mooie woorden van onze Heer zo vlak voor de Pasen. Laten we allemaal troost vinden in deze boodschap nu het zo’n zooitje is in de wereld.

 8. O.Nauta zegt:
  Geplaatst op zaterdag 28 maart 2015 om 13:33

  Welk een Liefde, welk een Liefde, en ook mij vergeet Hij niet. En hoe zalig is het te weten verlost te zijn door Jezus bloed.
  Dat nog velen deze offer-GAVE mogen aannemen, en de weg naar ‘t kruis zullen vinden, om berouwvol neer te knielen aan Zijn voeten. Dit is het hoogste doel wat we hierop aarde kunnen bereiken.
  Prijst Zijn Naam!

 9. Engel landman zegt:
  Geplaatst op zaterdag 28 maart 2015 om 16:10

  De straf die wij verdiend hadden, werd op Hem gelegd, Hij stierf voor onze
  zonden, omdat wij het eeuwig leven zouden ontvangen voor allen die hem aannemen
  als hun Heer en Heiland, een gezegende lijdensweek allemaal, en denk aan de Heer.

 10. Jan.nieuwenhuizen zegt:
  Geplaatst op zaterdag 28 maart 2015 om 16:53

  Zoals ruimschoots bekend telt de Bijbel 66 boeken, te weten:
  het O.T. telt 39 boeken
  het N.T. telt 27 boeken

  Maar wat zo opvallend is dat het boek Jesaja 66 hoofdstukken telt:
  de eerste 39 boeken hebben een overwegend oud-testamentisch karakter
  maar de 27 daarop volgende hoofdstukken hebben een sterk nieuw-testamentisch karakter,
  hetgeen alras blijkt uit Jesaja 40:3 dat nagenoeg identiek is aan Matteüs 3:3

  Wat ook zo opvallend is dat het woord “geheimenissen” ook 27 keer voorkomt,
  maar dan wel alleen in het NIEUWE TESTAMENT.

 11. Fam.van der Beek zegt:
  Geplaatst op zaterdag 28 maart 2015 om 17:37

  Ja we kunnen Hem daar niet genoeg voor prijzen en aanbidden en dat mogen wij elke zondagmorgen in de eredienst doen, zoals velen in de wereld ook doen. Doe dit tot Mijn gedachtenis. Met de tekenen van brood en wijn. In 1 Korinthe 11 kunnen wij dat ook duidelijk vinden, maar ook in Handelingen 20:7a
  Met de hartelijke groeten en in verbondenheid met Die Heer, Die voor ons inderdaad zoveel geleden heeft zoals die ene zuster schrijft. Dat nog steeds de tranen in haar ogen komen. Wat mooi is dat, dat er toch nog christenen zijn die erg bewogen zijn daardoor, Prijs de Heer.

 12. Troost Mijn Volk zegt:
  Geplaatst op zaterdag 28 maart 2015 om 19:39

  Sjalom allen,

  Jesaja 53 werd tot aan de kruistochten gelezen door mijn volksgenoten. Wij kenden onze geschiedenis maar al tegoed en wisten van het proces van Yeshua. Het sanhedrin die Yeshua veroordeelden waren sadduceeën die niet in de opstanding geloofden. De Farizeeën was slechts een fractie, daardoor kon het onwettige proces plaats vinden. Joden en christenen groeiden uit elkaar wat uiteindelijk leidde tot de kruistochten. Christenen zij een gesel geweest voor de Joden door de eeuwen heen. En nu in onze dagen worden we doodgeknuffeld door hen. We moeten elkaar aardig gaan vinden en ons Joodse geloof maar aanpassen aan die van de kerken. Wat verdrietig is dat voor de Joodse Messiasbelijdende gemeenschappen die trouw blijven aan hun roots. Ach ja, al heeft de kerk er alles aan gedaan om Pasen niet gelijk te laten vallen met Pesach gaat dat eens in de zoveel jaar niet op. Vrijdagavond bij zonsondergang begint Pesach die zeven dagen duurt. Een dag voordat Pesach begon gaf Yeshua zijn leven voor de gehele mensheid. Een offer die nergens in de Thora is voorgeschreven. Ieder offerdier wat gebracht wordt is een betaling om daarmee aan te geven: dit dier is plaatsvervangend. Zie het Lam van G’d dat de zonde van de wereld draagt. Wie dit erkent en zijn zonde belijdt zal vergeving ontvangen. Belijden is wel tweerichtingsverkeer: naar G’d en je naaste. Ons Pesach duurt een volle week, en na drie dagen en nachten vieren wij Messiasbelijdende Joden de opstandingsdag van Yeshua. Niet uitbundig met gedekte tafels met overdaad aan voedsel. Heel eenvoudig met droge matses zoals dit is voorgeschreven als een eeuwigdurende inzetting. Iedere man die een seiderviering wil bijwonen moet besneden zijn. Onze aartsvader Abraham liet alle mannen in zijn huis besnijden. Men vierde toen nog geen Pesach maar men eerde en respecteerde het gebod van G’d.
  Door het lijden en sterven van Yeshua is de weg naar het paradijs, waar we uit gegooid werden definitief opengesteld. Daar is een voorwaarde aan verbonden: geloof in Yeshua en het vragen om vergeving. Pesach: uit de duisternis – Yeshua: uit de duisternis.

 13. Ernst van Olffen zegt:
  Geplaatst op zaterdag 28 maart 2015 om 20:17

  De dingen, die de laatste jaren gebeuren waren voor slechts enkele jaren absoluut ondenkbaar..Het is momenteel alsof er een geest van verderf, vernietiging en dood door de wereld gaat….. Ook onze zogenaamde leiders maken er een potje van. Het doet me denken aan Openbaring 6, waar de eerste zes zegels worden geopend….. 2015 is nog maar net begonnen en de ene ramp is nog niet voorbij of de volgende ramp dient zich al weer aan…. Daarnaast de dreigingen, wanneer ik denk aan de Oekraïne en aan Iran…. Een andere brandhaard is Libië, die schijnbaar vergeten lijkt door de veelheid van andere rampen….. Het heeft er alle schijn van dat het alleen nog maar erger wordt. Het is ook niet goed, wanneer we ons focussen op de vele rampen…. Col. 3: 1 – 4 waarschuwt ons voor het focussen op de gebeurtenissen om ons heen: “1 Indien gij dan met Christus opgewekt zijt, zoekt de dingen, die boven zijn, waar Christus is, gezeten aan de rechterhand Gods. 2 Bedenkt de dingen, die boven zijn, niet die op de aarde zijn. 3 Want gij zijt gestorven en uw leven is verborgen met Christus in God. 4 Wanneer Christus verschijnt, die ons leven is, zult ook gij met Hem verschijnen in heerlijkheid.” DAT is ons voorruitzicht!
  en Rom 8: 18
  “Want ik ben er zeker van, dat het lijden van de tegenwoordige tijd niet opweegt tegen de heerlijkheid, die over ons geopenbaard zal worden.”
  Ik denk dat wij als christenen bevoorrecht zijn om voorbij de rampen te mogen kijken….. De Israëlieten trokken 40 jaar door de woestijn….. Hoe hielden ze dat uit……. Ze hielden het, op twee mensen na, inderdaad niet vol…Ondanks dat zij de hele weg het Beloofde Land voor ogen hadden. Wij hebben nog oneindig veel meer voor ogen, “Gods Koninkrijk”…… Paulus spreekt van een erfenis. De erfenis van Adam is de dood, de erfenis van de “laatste Adam” is “LEVEN” dat eeuwig is! Zonder dat vooruitzicht – waarop ik vertrouw – zou ik het ook niet volhouden…..

 14. Hub.Eussen. zegt:
  Geplaatst op zondag 29 maart 2015 om 12:58

  Ik sluit mij aan bij de reactie van Rene Postma:
  Dat dit velen mogen lezen om te bemoedigen en bemoediging te krijgen.
  Mag ik het aanvullen met wat wij van de Heemkundevereniging in ons dorp, op Goede Vrijdag, al voor de 20-ste keer organiseren.
  Op Goede Vrijdag ‘s avonds om 20.00 uur. Dan starten wij een wegkruisen-wandeling langs 14 wegkruisen. Bij ieder wegkruis (Statie) wordt stilgestaan en een thema voorgelezen. Deze thema’s stellen wij, leden van de wegkruisen-groep zelf samen. (al 10 jaar lang mag ik deze thema’s voorlezen)
  In het begin (1990-er jaren) waren wel 300 tot 400 deelnemers, maar de laatste jaren is het dramatisch aan het terug lopen. Vorig jaar waren het maar 33 deelnemers. Wij hebben afgesproken, als wij onder de 25 komen, dan stoppen wij hiermee.
  Voor u allen: Veel overwegingen op Goede Vrijdag en een blij en zalig Paasfeest. Hub.

 15. willem Jansen zegt:
  Geplaatst op zondag 29 maart 2015 om 14:07

  Ja, woorden schieten tekort voor die grote daad die Hij heeft gedaan voor de mensheid die was is en nog komen zal, en het is een grote genade, dat wij enkel kunnen buigen en ons volkomen legen om door Hem gevuld te worden. Wat een rijkdom voor de mensheid die zich wil overgeven en alleen voor Hem wil buigen. Wie zijn wij dat Hij alles heeft afgelegd om voor ons te gaan, tot de dood er op volgt. Wat een genade wat wij als mensen nooit kunnen terugbetalen, alleen ons zelf geven aan Hem alleen. Amen.

 16. DJ Shalom zegt:
  Geplaatst op zondag 29 maart 2015 om 17:31

  @Jan.nieuwenhuizen #10 : Jesaja 40 : 3 ” (…) een baan[de wederkomst] voor onze God.”

 17. Bert van Ommeren zegt:
  Geplaatst op zondag 29 maart 2015 om 21:20

  Wat een genade dat Hij in onze plaats stierf

 18. Robbert zegt:
  Geplaatst op maandag 30 maart 2015 om 11:34

  Beste Dirk

  De schrijver C.S. Lewis bracht vroeger al op uitstekende wijze het lijden van Jezus tot uitdrukking in de verhalen van Narnia waar de Leeuw Aslan, na eerst ontdaan te zijn van zijn manen weerloos lijkt te zijn en zijn lot geduldig draagt als hij ter slachting wordt geleid.
  Hiernaar gingen mijn gedachten uit toen ik de eerste regels van je stukje las. Als de kinderen Peter,Susan, Edmund en Lucy Pevensie denken dat hij gedood is, blijkt dat de Leeuw weer springlevend is en ook weer manen bezit. We mogen weten dat onze Heiland is gestorven voor onze zonden maar ook weer opgestaan is uit de dood. Wat een geweldig heilsfeit en wat een geweldige waarheid!

 19. F.Vogels-Voskamp zegt:
  Geplaatst op maandag 30 maart 2015 om 18:23

  Troost mijn volk zegt dat de Christenen een ware gesel zijn geweest voor de Joden. Maar niet iedereen die zich Christen noemt is ook een ware Christen. Een ware Christen, een bekeerd kind van God, zal de naaste nooit moedwillig verdriet willen doen. Ik zeg niet dat het heiligen zijn. Het zijn ook allemaal zondige mensen. Maar een ware Christen wil in de voetstappen van de Here Jezus lopen en een afspiegeling van Hem zijn. En de Here Jezus was met iedereen bewogen en zegende ook Zijn vijanden. En als ik het me goed herinner waren het de Katholieken die de kruistochten hebben gemaakt. En die kan ik niet onder de Christenen scharen. Ik heb het niet over de mensen, maar over de leer. In de cathechismus staat dat die leer een vervloekte afgoderij is. Lieve Troost mijn volk, ik bid elke avond voor de Messiasbelijdende Joden. En het is inderdaad een groot wonder dat de Here nog bemoeienis wilde hebben met de mensheid en zichzelf heeft gegeven om zondaren te redden. Een gezegende Goede Vrijdag en Pasen. Amen.

 20. Adriaan zegt:
  Geplaatst op maandag 30 maart 2015 om 18:54

  Beste Dirk, dit was weer een mooi commenteer.
  Vol van het Evangelie.
  Een wonderlijke ruil.

  Mijn Verlosser hangt aan ‘t kruis;
  en Hij hangt er mijnentwege,
  mij ten zegen.
  Van de vloek maakt Hij mij vrij.
  En Zijn sterven zaligt mij.

  Mijn Verlosser hangt aan ‘t kruis.
  ‘k Heb mij Heer in dood en leven
  U gegeven.
  ‘k Leef in vreugd en tegenheen,
  ‘k leef en sterf voor U alleen.
  Amen

 21. Moi (CDA-lid) zegt:
  Geplaatst op maandag 30 maart 2015 om 20:22

  Ik geloof in de Heere Jezus, de Eniggeboren Zoon van God, die ook voor mij naar deze wereld kwam, voor mijn zonden plaatsvervangend stierf aan het Kruis van Golgotha en ook voor mij de dood overwon toen hij op de derde dag uit de dood opstond. Ik ben Hem ook erg dankbaar dat Hij ook mij verlost heeft van de eeuwige dood die ik ook had verdiend vanwege al mijn zonden.

  Mij valt ook op dat er zo vlak voor Pasen er een soort vredesakkoord met Iran zal moeten worden gesloten dat gaat over het Iraanse kernwapenprogramma. Israël is daar faliekant op tegen en ik acht de kans zeer groot dat Israël Iran binnenkort zal aanvallen en de gehele wereld in vuur en vlam zal doen zetten. En nu is er ook een nieuwe gezant vanuit de E.U. voor het Midden-Oosten aangesteld en deze heet Fernando Gentilini. Deze moet het vredesproces in het Midden-Oosten weer nieuw elan geven. Ik las dat op EindtijdActueel. Zou deze Fernando Gentilini de toekomstige antichrist zijn die het valse verbond met Israël zal sluiten? In zijn achternaam Gentilini zit het Engelse woord Gentile in opgesloten, wat namelijk heiden betekent.

  De overwinning van Netanyahu zou wel eens heel belangrijk kunnen zijn in profetisch opzicht. Obama zal zich steeds openlijker tegen Israël keren, waardoor de V.S. onder Gods oordeel komt, wie weet wel de totale crash van de Dollar!

 22. Anne zegt:
  Geplaatst op dinsdag 31 maart 2015 om 12:15

  Shalom allen, waren er geen Joden, dan waren er ook geen Messiasbelijdenden/gelovigen uit de volkeren, zo simpel is dat! Wij gelovigen uit de volkeren zijn daarom onlosmakelijk verbonden met het Joodse volk, want aan hen is het WOORD. Hun zijn de woorden Gods=JHWH toevertrouwd.
  In Handelingen 9:2 kunnen we lezen dat in de eerst eeuw in Israël, volgelingen van JESHUA ‘mensen van de weg’ werden genoemd.

  Even iets persoonlijks… ik ben niet verantwoordelijk voor wat andere mensen het Joodse volk – mijn mede geloofsgenoten- hebben aangedaan, ook niet wat de Messiasbelijdende Joden – mijn broers en zussen in JESHUA -wordt aangedaan, wel ervaar ik een onnoemelijk verdriet over wat mijn Joodse geloofsgenoten – wij geloven in dezelfde God/de EEUWIGE – is aangedaan. Zo heb ik ook een onnoemelijk verdriet over wat Messiasbelijdende Joden wordt aangedaan, want zij zijn mijn broers en zussen in JESHUA.

  In reactie 12 proef ik verdriet en ben bewogen daardoor en huil ik mee, ik proef voornamelijk verdriet over de vervangingsleer – opgericht door Keizer Constantijn – die nog steeds welig tiert en dat is ook mijn persoonlijk verdriet, mijn hart huilt… Het beste medicijn tegen verdriet is het WOORD; JESHUA, Die zelf onnoemlijk leed onder onrecht en wantoestanden, Zijn lijdensweg is met geen pén te beschrijven…

  shalom
  Anne

 23. sandifort..lou zegt:
  Geplaatst op donderdag 2 april 2015 om 20:14

  Shalom Baruch ADONAI VOOR JOU DIRK EN VOOR ALLEN DIE DIT LEZEN.
  BEN EEN HELE TIJD NIET IN STAAT GEWEEST TE REAGEREN WEGENS LANGDURIG ZIEK ZIJN. Krabbel nu weer op.
  Ook ik zelf heb een voortdurend heimwee en verdriet in mij vanwege de houding van vele christenen zoals al eerder gezegd als je je gave (gebed bijvoorbeeld) brengt, je offer aan de Allerhoogste en je herinnert je dat je broeder iets tegen je heeft, laat je offer en verzoen je eerst met je broeder (zuster).
  Dat is de weg Die JESHUA ons voorging en HIJ is DE WEG. Ik bid u allen toe een gezegende Pesach en opstanding van HAMASSJIACH JESHUA dat Hij spoedig moge komen voor Israel en voor wie Hem echt verwachten. Shalom in HEM voor ons allen.
  lou sandifort.

 24. Troost Mijn Volk zegt:
  Geplaatst op zondag 5 april 2015 om 9:59

  Sjalom mevrouw F. Vogels-Voskamp. Graag wil ik het nog scherper neerzetten. U distancieert zich van uw voorgeslacht die voor de reformatie uit katholieken bestonden. Zij waren heel bewust dwalende christenen in die dagen, vergiftigd door onkunde en haat naar mijn volksgenoten. Als Jood heb ik niets met de cathechismus, die niet in overeenstemming is met de Messiasbelijdende Joodse visie. Scherp veroordeel ik de leer in die dagen, die nu wordt uitgelegd: we hebben toen verkeerd gehandeld. Ook de reformatoren hebben zich fel gekant tegen mijn volksgenoten! Op de uitspraak van Luther was een vrijbrief om ons om te vernietigen in de jaren 1933 tot 1945.
  Een goede vrijdag kennen wij niet, wij herdenken onze persoonlijke uittocht uit Egypte, de duisternis op weg naar de bevrijding. Na drie dagen én nachten vieren wij als Messiasbelijdende Joden de opstandingsdag van Yeshua. Midden in de Pesachweek. Tijdens dit feest is de overwinning op de dood bekroond, niet met het sterven maar met de opstanding! Pesach is voor ons het uitgangspunt voor nieuw leven. Als Yeshua de uitspraak doet: och of jullie de tijd verstonden is dat niet cryptisch bedoeld. Tijd, tijden en een halve tijd is exact 1345 jaar na de uittocht uit Egypte. De exacte tijd die G’d bepaald heeft. Op dezelfde kalenderdag, ten tijde van het avondoffer. Door de eeuwen heen werd het middagoffer gebracht en was de uitspraak van de priester: het is volbracht. Yeshua spreekt ook deze woorden uit. Als Yeshua aan het kruis Eli, eli lama sabachtani uitspreekt is dat een verwijzing naar de hele Psalm 22. Wie onder een deksel leeft ziet het verband, de uitkomst én de diepte niet meer en ontgaat de volle rijkdom van het Evangelie.
  De opstandingskracht is als eerste zichtbaar onder ons eigen volk. Op een later tijdstip gaat dit door naar de gehele mensheid. Weet u dat het gebed van de Messiasbelijdende Joden is gericht naar de orthodoxe Joden en de christenen dat het deksel van hun wordt weggenomen. Het is niet arrogant bedoeld, maar heel veel christenen weten zo weinig van de Bijbel, ons eigen familieboek.

Laat een reactie achter

0 / 350 woorden