Dirk van Genderen.NL

Columnist, publicist, spreker

Het Lam – als geslacht – in de hemel (27 reacties)

Geplaatst op zaterdag 4 april 2015, 12:10 door Dirk A A

Op de Paasmorgen klinkt de jubeltoon: ‘De Heere is waarlijk opgestaan.’ De losprijs is betaald. Wat zouden we hebben aan een dode Christus? Niets toch. Hij leeft. ‘De dood is verslonden tot overwinning’ zegt 1 Korintiërs 15:54 zo mooi. Zijn opstanding is de absolute garantie voor onze opstanding. De opgestane Levensvorst is nu in de hemel. Als het Lam.

De Heere Jezus is nu in de hemel, op de troon, aan de rechterhand van Zijn hemelse Vader (Hebreeën 12:2). Hij regeert. Hij bidt voor ons. En Zijn bloed reinigt van alle zonden. Nog steeds. ‘Met één offer heeft Hij hen die geheiligd worden, tot in eeuwigheid volmaakt’ (Hebreeën 10:14).

Veertig dagen na Zijn opstanding ging Hij naar de hemel. Je kunt je afvragen: Hoe is Hij nu in de hemel? Hoe is Zijn uiterlijk? Hij ziet Hij eruit?

Hij ging naar de hemel, in de gedaante van een mens, met een verheerlijkt opstandingslichaam, terwijl Hij tegelijkertijd ook God was en is. Ook in de hemel heeft is Hij God en mens, met een menselijke gestalte.

Toen de Heere Jezus na Zijn opstanding aan Thomas verscheen, toonde Hij hem de littekens in Zijn handen en in Zijn zij (Johannes 20).
In Zacharia 12:10 lezen we: ‘Zij zullen Mij aanschouwen, Die zij doorstoken hebben’. Daar gaat het over de wederkomst van de Heere Jezus. Ik geloof dat Zijn littekens dan nog zichtbaar zullen zijn.

Toen Stefanus werd gestenigd, hield hij, terwijl hij vol was van de Heilige Geest, zijn ogen naar de hemel gericht en zag hij de heerlijkheid van God en Jezus, staande aan de rechterhand van God (Handelingen 7:56). Hij zag Jezus, Hij herkende Hem, staande, in Zijn menselijke uiterlijk.

Het is opmerkelijk dat in het Bijbelboek Openbaring diverse keren wordt gesproken over de Heere Jezus, als het Lam. Er loopt een directe lijn van Zijn lijden en sterven naar de hemelse heerlijkheid.

In Openbaring 5:6 klinkt het: ‘En ik zag, en zie: te midden van de troon en van de vier dieren en te midden van de ouderlingen stond een Lam als geslacht, met zeven horens en zeven ogen.’

Dat Hij het Lam wordt genoemd, typeert Hem als de vervulling van het paaslam dat de Joden elk jaar moesten slachten. Als Degene Die met Zijn leven de losprijs heeft betaald om ons vrij kopen van onder de macht van de zonde vandaan.
Tot in de eeuwigheid zal aan Hem zichtbaar zijn dat Hij het Lam is, Die Zich heeft laten slachten voor ons, om de straf, het oordeel, die vloek die wij hadden verdiend vanwege onze zonden, op Zich heeft genomen. Wat een wonder van genade. Dat betekent: in de hoedanigheid van.

Die zeven horens wijzen erop dat Christus, door Zich te vernederen, de volkomen overwinning heeft behaald. Door genade mogen wij delen in Zijn overwinning, over dood en zonde (1 Korinthe 15:57)

‘Aan Hem Die op de troon zit en aan het Lam zij de dankzegging, de eer, de heerlijkheid en de kracht in alle eeuwigheid,’ lezen we in Openbaring 5:13.
Jazeker, ook nu al mogen we Hem eren, loven en prijzen voor Wie Hij is, en voor wat Hij gedaan heeft om ons met God te verzoenen. Hem komt toe de heerlijkheid en de kracht tot in alle eeuwigheid. Eenmaal, als we voor altijd bij Hem zullen zijn, zal ons loflied volkomen zijn.

Ook in Openbaring 6:16 en 17 wordt over het Lam gesproken: ‘En zij zeiden tegen de bergen en de rotsen: Val op ons en verberg ons voor het aangezicht van Hem Die op de troon zit, en voor de toorn van het Lam. Want de grote dag van Zijn toorn is aangebroken en wie kan dan staande blijven?’

De Heere Jezus kwam als het Lam, om Zich te laten offeren voor de zonde. Maar Hem is ook het oordeel gegeven. We zullen alleen staande blijven als we Hem mogen kennen als het Lam, Dat Zijn leven ook voor ons heeft gegeven. Hij komt om de wereld regeren en vrede te brengen.

In Openbaring wordt ook de grote waarde van het bloed van het Lam benadrukt. In Openbaring 12:11 lezen we: ‘En zij hebben hem overwonnen door het bloed van het Lam en door het woord van hun getuigenis, en zij hebben hun leven niet liefgehad tot in de dood.’

Deze woorden hebben een heel diepe inhoud, als ik denk aan de martelaren, onze broeders en zusters die vervolgd worden vanwege hun geloof in de Heere Jezus. Zij hebben Hem meer lief dan hun eigen leven. Het lijkt dat zij de nederlaag lijden, maar ze overwinnen de satan, door het bloed van het Lam en door het woord van hun getuigenis.

Ook in Openbaring 21 komen we het Lam weer tegen. Er wordt gesproken over de bruid, de vrouw van het Lam (vers 9), het nieuwe Jeruzalem (vers 10).
‘Ik zag geen tempel in haar, want de Here, de almachtige God, is haar tempel, en het Lam,’ vers 22.
De stad heeft geen zon en geen maan meer nodig, want de heerlijkheid van God verlicht haar, haar lamp is het Lam (vers 23).

Wat een wonderlijk vooruitzicht. Wat een heerlijke toekomst wacht ons, de gemeente, als de bruid, de vrouw van het Lam. En de woonplaats die voor ons bereid is, het heilige, het nieuwe Jeruzalem, wat zal het daar heerlijk zijn. De Godsstad zal verlicht worden door de heerlijkheid van God en het Lam is haar lamp.

‘…alleen zij die geschreven zijn in het boek des levens van het Lam’ (vers 27) mogen binnengaan in deze stad. Allen die in dit leven hun vertrouwen op het Lam, de Heere Jezus hebben leren stellen, voor wie Hij ter slachting is geleid. Zij zullen de eeuwigheid met Hem doorbrengen.

Mag u weten dat uw naam ook staat geschreven in dat boek des levens van het Lam? Wat een genade, wat een voorrecht, als je dat mag weten. Dan ben je welgelukzalig, om het met een prachtig woord uit de Statenvertaling te zeggen.
Ook in Openbaring 22 komen we het Lam weer tegen. De heerlijke toekomst die ons daar wordt voorgespiegeld, in het nieuwe, heilige Jeruzalem, is de vrucht van Zijn offer. Een stad met geweldige afmetingen, kubusvormig, 2400 kilometer lang, 2400 kilometer breed en 2400 kilometer hoog. Met een verheerlijkt opstandingslichaam zal verplaatsing in de hoogte geen probleem meer zijn.

‘1 En hij liet mij een zuivere rivier zien, van het water des levens, helder als kristal, die uit de troon van God en van het Lam kwam.
2 In het midden van haar straat en aan de ene en de andere zijde van de rivier bevond zich de Boom des levens, die twaalf vruchten voortbrengt – van maand tot maand geeft Hij Zijn vrucht. En de bladeren van de boom zijn tot genezing van de heidenvolken.
3 En geen enkele vervloeking zal er meer zijn. En de troon van God en van het Lam zal daar zijn, en Zijn dienstknechten zullen Hem dienen,
4 en zullen Zijn aangezicht zien, en Zijn Naam zal op hun voorhoofd zijn.
5 En daar zal geen nacht zijn, en zij hebben geen lamp en ook geen zonlicht nodig, want de Here God verlicht hen. En zij zullen als koningen regeren in alle eeuwigheid.’

We kunnen ons er slechts over verwonderen hoe heerlijk het daar zal zijn. Er zal daar geen tempel meer zijn, maar wel de troon van God en van het Lam. En met Hem zullen wij als koningen regeren in alle eeuwigheid. Wat zal het daar heerlijk zijn!

U allen gezegende Paasdagen toegewenst!

Dirk van Genderen

27 Reacties

 1. Robbert zegt:
  Geplaatst op zaterdag 4 april 2015 om 14:09

  Beste Dirk

  Allereerst een gezegende Pasen.

  Wat je bovenaan schreef is voor ongelovigen slechts dwaasheid maar voor ons pure waarheid. Als je erover nadenkt dan is het eigenlijk niet te bevatten hoe bijzonder dit is.

 2. Lies zegt:
  Geplaatst op zaterdag 4 april 2015 om 16:52

  Dirk: Ik wens jou en je gezin een Gezegend Pasen toe, de Heer is waarlijk opgestaan, geloofd zij zijn Naam!

 3. Anna zegt:
  Geplaatst op zaterdag 4 april 2015 om 19:08

  Al zo lang probeer ik mij voor te stellen hoe het in de hemel zal zijn, maar mijn gedachten staan
  dan gewoon stil.
  Maar een ding weet ik, ik zal mijn Vader, Jezus zien!! Daar kan ik alleen maar aan denken!
  En dat is zo heerlijk!!!

  Allen gezegende paasdagen toegewenst!

 4. Anne zegt:
  Geplaatst op zaterdag 4 april 2015 om 19:29

  Shalom! Gisteren kwam mijn reactie niet door… voor wie Pesach/Pasen gedenken en vieren, het lijden en sterven van onze Redder en Verlosser, JESHUA, wens ik een zeer gezegend Pesach én opstanding toe. Dat Hij spoedig komen zal voor Israël, want zij snakken in het bijzonder naar hun Redder en Verlosser. JESHUA is immers de Koning der Joden en voor wie ook zo hartstochtelijk naar Hem uitzien, want Hij zal komen om deze aarde te richten in gerechtigheid, alle volkeren zullen deel hebben aan het Heil wat de EEUWIGE aan Israél beloofd heeft; Hij heeft gedacht aan Zijn genade, Zijn trouw aan Israël nooit gekrenkt (Psalm 98).

  JESHUA kom spoedig, want de schepping zucht…
  Anne

 5. Engel landman zegt:
  Geplaatst op zaterdag 4 april 2015 om 19:59

  Dirk,

  Ook wanneer de Heer terug komt om ons tot zich te nemen, zullen zijn littekens
  nog zichtbaar zijn voor ons. Ik wens U en de uwen een Gezegend paasfeest.
  Geef dat wij morgen het uit mogen jubelen, de Heer is Waarlijk opgestaan Halleluja. amen

 6. Sjouke zegt:
  Geplaatst op zaterdag 4 april 2015 om 20:23

  Beste broeder Dirk, persoonlijk en met je gezin, gezegende Paasdagen toegebeden.
  U die dit leest, hetzelfde gewenst.
  Sjouke

 7. O.Nauta zegt:
  Geplaatst op zaterdag 4 april 2015 om 21:57

  Tezamen mogen wij het Lam voor ons geslacht aanbidden. Wij zijn vrij-gekochte kinderen door Het Bloed. Zonder bloedstorting geschiedt er geen vergeving. Wat een Hoge prijs heeft Hij voor mij de zondaar moeten betalen. En nu is Hij een oorzaak van eeuwig heil geworden, door God aangesproken als hogepriester naar de ordening van Melchizedek (Hebr,4:9,10). We mogen nu door Hem heel dicht bij de Vader komen. Duizend duizend maal o Heer, zij U daarvoor mijn dank en eer.

 8. rene postma zegt:
  Geplaatst op zaterdag 4 april 2015 om 22:56

  Broeders en zusters, ik wens iedereen een gezegend Pasen.
  Zoals Jezus is gekomen om ons te dienen, zo lijkt mij dat wij ook een dienende rol hebben naar de samenleving toe.
  De samenleving raakt steeds meer verdeeld. Ook zijn de normen en waarden, zoals in bijbel beschreven bijna niet meer van toepassing in deze zondige wereld.
  Dienen in eenheid naar de samenleving toe. Barmhartig zijn in liefde voor de mens, die de Here Jezus niet kent en ons niet begrijpt. Mild zijn over de vooroordelen die zij over ons hebben. Niet oordelen, want zij weten nier beter. Alleen de Heilige Geest kan daar verandering in brengen. Verboden die in bijbel staan, als omschreven zonden, zouden wij niet gelijk moeten bekritiseren of anderzijds veroordelen. Zij die niet geloven zien dat anders, en zijn verstrikt geraakt in wereld gelijkvormigheid.
  Wij zouden ze tegemoet moeten komen om ze te dienen, met onze liefde die wij voor de Here Jezus hebben, die deze weg voor ons heeft voorbereid. Zij weten niet beter, dat waren zijn woorden.
  Zichtbaar zijn in de samenleving zonder te oordelen, en elkaar te veroordelen. Barmhartig, nederig, vergevingsgezind naar elkaar, en naar de samenleving toe. Een helpende hand, een luisterend oor, zonder dat je daarin iets voor terug ontvangt.
  Wij zijn al gezegend, wij kennen Jezus, wij worden gedragen, wij kennen onze bestemming.
  Zoals Jezus in synagoge zei dat hij een dienende functie had als leraar, zo hebben wij de zorg voor een ieder die op onze pad komt om te dienen. Dit is ons lijdend aards leven. Wetende dat wij gedragen worden, en vooruitzicht hebben in Gods eeuwigheid.

  Vr gr rene postma.

 9. Wessel dekker zegt:
  Geplaatst op zaterdag 4 april 2015 om 23:11

  Allen die dit lezen wens ik gezegende Paasdagen toe! De Heer is waarlijk opgestaan na de lijdensweg die Hij voor een ieder van ons is gegaan. Er zijn niet genoeg woorden voorradig om onze dankbaarheid uit te spreken. Wij mogen nu uitkijken naar zijn wederkomst!! Wat zal dat groots zijn Kom Heer Jezus, kom spoedig. De wereld heeft U zo nodig

  Wessel Dekker

 10. Ernst van Olffen zegt:
  Geplaatst op zondag 5 april 2015 om 0:17

  Zowel de geboorte (Jes. 9) als het lijden (Jes. 53) heeft Jesaja in zijn profetieën prachtig verwoord…. “1 Wie gelooft, wat wij gehoord hebben, en aan wie is de arm des Heren geopenbaard? 2 Want als een loot schoot hij op voor zijn aangezicht, en als een wortel uit dorre aarde; hij had gestalte noch luister, dat wij hem zouden hebben aangezien, noch gedaante, dat wij hem zouden hebben begeerd. 3 Hij was veracht en van mensen verlaten, een man van smarten en vertrouwd met ziekte, ja, als iemand, voor wie men het gelaat verbergt; hij was veracht en wij hebben hem niet geacht.
  4 Nochtans, onze ziekten heeft hij op zich genomen, en onze smarten gedragen; wij echter hielden hem voor een geplaagde, een door God geslagene en verdrukte.
  5 Maar om onze overtredingen werd hij doorboord, om onze ongerechtigheden verbrijzeld; de straf die ons de vrede aanbrengt, was op hem, en door zijn striemen is ons genezing geworden. 6 Wij allen dwaalden als schapen, wij wendden ons ieder naar zijn eigen weg, maar de Here heeft ons aller ongerechtigheid op hem doen neerkomen. 7 Hij werd mishandeld, maar hij liet zich verdrukken en deed zijn mond niet open; als een lam dat ter slachting geleid wordt, en als een schaap dat stom is voor zijn scheerders, zo deed hij zijn mond niet open.”
  Dat alle toestanden in deze wereld niet lang meer duren, bevestigen zowel Lucas 21: 24 als Rom. 11: 25 en 26 Zowel Jezus spreekt van de “volheid der heidenen” alsook Paulus in de Romeinenbrief:
  “Want, broeders, opdat gij niet eigenwijs zoudt zijn, wil ik u niet onkundig laten van dit geheimenis: een gedeeltelijke verharding is over Israël gekomen, totdat de volheid der heidenen binnengaat, 26 en aldus zal gans Israël behouden worden, gelijk geschreven staat:
  De Verlosser zal uit Sion komen,Hij zal goddeloosheden van Jakob afwenden.”
  Helaas verbeelden zich nog altijd veel christenen dat Israël zich eerst zal moeten bekeren, maar hier spreekt Paulus heel andere taal! Dat steeds meer Joden Yeshua als hun Messias ontdekken is een groot wonder..

 11. Hendrikje zegt:
  Geplaatst op zondag 5 april 2015 om 7:26

  De HERE is waarlijk opgestaan! U zij de glorie, opgestane HEER. Gezegende Paasdagen.
  Hartelijke groet Hendrikje.

 12. baruch zegt:
  Geplaatst op zondag 5 april 2015 om 10:38

  De Heer is waarlijk opgestaan. Inderdaad Dirk, wat zouden we hebben aan een dode Jezus? Handelingen 13:30 Maar God heeft Hem uit de doden opgewekt; Hij leeft en wij met Hem.
  Handelingen 2:36 Zo wete dan zekerlijk het ganse huis Israëls, dat God Hem tot een Heere en Christus gemaakt heeft, namelijk dezen Jezus, Dien gij gekruist hebt. Hij is God, zoals blijkt uit
  Zacharia 12:10 Doch over het huis Davids, en over de inwoners van Jeruzalem, zal Ik uitstorten den Geest der genade en der gebeden; en zij zullen Mij aanschouwen, Dien zij doorstoken hebben, en zij zullen over Hem rouwklagen, als met de rouwklage over een enigen zoon; en zij zullen over Hem bitterlijk kermen, gelijk men bitterlijk kermt over een eerstgeborene. Die Mij, is de HEERE (Jehovah) uit vers 1. In de hemel staat maar 1 troon en niemand anders dan de Heere Jezus Christus zit daarop en Openbaring 3:21 Die overwint, Ik zal hem geven met Mij te zitten in Mijn troon, gelijk als Ik overwonnen heb, en ben gezeten met Mijn Vader in Zijn troon. Dat is de gemeente, het Lichaam van Christus, de Bruidegom en de bruid is het nieuwe Jeruzalem, de nieuwe schepping, Israel zal opnieuw getrouwd worden door ons: Jesaja 62:5 Want gelijk een jongeling een jonkvrouw trouwt, alzo zullen uw kinderen u trouwen; en gelijk de bruidegom vrolijk is over de bruid, alzo zal uw God over u vrolijk zijn. Dan zal de Heer regeren, nu regeert de Heer nog niet, Hij heeft nog niet geëist Ps.2:8 , nu regeert satan als overste van deze wereld, zoals wij dagelijks kunnen aanschouwen. Maar…Opb. 11: 15
  En de zevende engel blies op de bazuin, en er klonken luide stemmen in de hemel, die zeiden: De koninkrijken van de wereld zijn van onze Heere en van Zijn Christus geworden, en Hij zal Koning zijn in alle eeuwigheid. Ik wens u allen gezegende paasdagen.

 13. Jan zegt:
  Geplaatst op zondag 5 april 2015 om 13:13

  ps 118:11

  De steen, dien door de tempelbouwers
  Veracht’lijk was een plaats ontzegd,
  Is , tot verbazing der beschouwers,
  Van God ten hoofd des hoeks gelegd.
  Dit werk is door Gods alvermogen,
  Door ‘s Heeren hand alleen geschied;
  Het is een wonder in onz’oogen;
  Wij zien het , maar doorgronden ‘t niet.

 14. Hub.Eussen. zegt:
  Geplaatst op maandag 6 april 2015 om 9:58

  De kruisweg bidden op Goede Vrijdag, (zie reacatie No.14 van vorig commentaar) is een eeuwenoude Christelijke traditie, die samen met de Opstanding met Pasen, eigenlijk de kern van het Christelijk geloof is. Immers Zijn lijden en Kruisdood is onze verlossing. En Zijn opstanding, ons beloofde eeuwig leven na de dood. Op menig wegkruis staat dan ook de spreuk:
  Zijn Kruis, ons heil. — of– Zijn dood, ons leven.
  Deze belijdenis en traditie op Goede vrijdag, willen wij als wegkruisengroep van de heemkundevereniging in ere blijven houden.
  U allen een gezegend en bezinningsvol Paasfeest toegewenst. Hub.

 15. Anne zegt:
  Geplaatst op maandag 6 april 2015 om 15:42

  JEHSUA is waarlijk opgestaan, Hallelujah!
  JESHUA, Hogepriester naar de orde van Melchizédek, Hogepriester tot in eeuwigheid, Hij die voortdurend voor de Zijnen bidt en pleit, die Hem door de Vader gegeven zijn, overweldigend mooi, wat een Liefde, de volmaakte Liefde, Gaaf, Vlekkeloos, Rein en Heilig.

  Geen bloed van dieren meer, maar met Zijn eigen Lichaam, als volmaakt Offer en vlekkeloos Lam… dat wij niet met vergankelijke dingen als zilver en goud die u van de vaderen overgeleverd is, maar met het kostbare bloed van JESHUA.
  Openbaringen 4:8 over de vier dieren zeggende: heilig, heilig, heilig is de Heere God, de Almachtige, Hij die is,die was en die komen zal.
  JESHUA, die is en die was en die komen zal – Hij was er al voor de grondlegging der wereld – en komt weer terug om voorgoed Zijn Koninkrijk te vestigen in Jeruzalem.

  shalom
  Anne

 16. lydiaSwitters zegt:
  Geplaatst op dinsdag 7 april 2015 om 10:35

  Broeders en Zusters

  Dirk, nu is PASEN herdacht en mogen wij in de opstandingskracht verder gaan.
  Ook al wordt het lichaam zwakker, wij mogen ons geestelijk vernieuwen.
  Zij gaan van kracht tot kracht steeds voorwaarts.
  Ziende op het LAM, dat voor ons gestorven is. HALLELUA!

 17. Waterlelie zegt:
  Geplaatst op dinsdag 7 april 2015 om 17:52

  En nu gaat ieder oprecht gelovige voorwaarts en drukken Konings spoor.
  Met Zijn Heil’ge Kruisvlag
  Gaat ons jezus voor
  Weest voor Zijn bevelen
  Wat u dreigt, nooit doof
  Toont, hoe bang u het ook worde
  In Zijn Woord geloof.

  Voorwaarts opwaarts broeders en zusters
  Werpt Zijn sterkte neer.
  Velt wie tegenstreven
  ‘t Geldt uw Konings eer
  Hij heeft !!OVERWONNEN!!
  Heerst op Vaders Troon
  Strijdt volhardt ten einde
  ‘t Geldt Zijn eer Zijn Kroon

  Ja jezus gaat Voor!

  W/lelie

 18. toevallige voorbijganger zegt:
  Geplaatst op woensdag 8 april 2015 om 9:42

  Als het mag wil ik graag toch een korte reactie geven op de kruiswegtraditie die in de reacties wordt genoemd als christelijke traditie. Het is bij mijn weten een katholieke traditie.

 19. Hub.Eussen. zegt:
  Geplaatst op donderdag 9 april 2015 om 14:03

  Bewust heb ik geschreven, dat de kruisweg bidden op goede vrijdag een Christelijke traditie is. Ik ben van R.K.Kerk afkomstig maar nu ben ik een oecumenisch denkend en handelende Christen.
  Ik kan maar niet begrijpen dat er zovele verschillende christelijke kerken zijn. Wij aanbidden dezelfde God, hebben dezelfde leerboek: De Bijbel , dezelfde 10 geboden en Jezus belangrijkste gebod is : Heb u naaste lief gelijk u zelf. De belangrijkste oorzaak van de vele verschillende kerken gaat over het verschillend intepreteren van de theorie van de bijbel en meestal ook dan nog over: traditionele ceremonies, gebruiken enz.
  Mijn Oecumenische stelling is dan ook:
  De Christelijke kerken mogen dan wel verschillend zijn in de THEORIE,
  Maar wel ÉÉNHEID in de PRAKTIJK ! Kort en krachtiger kan ik het niet zeggen Hub.

 20. F.Vogels-Voskamp zegt:
  Geplaatst op vrijdag 10 april 2015 om 7:53

  ja naar mijn weten is het idd een Katholieke traditie. In onze reformatorische kerken en alle andere protestantse kerken wordt dit niet gedaan. kijk weer uit naar je volgende visie Dirk.

 21. Alwina Uthmann zegt:
  Geplaatst op vrijdag 10 april 2015 om 12:42

  Voor mij geen paus of president, rooms of Jehova getuige, we hebben een rechtstreekse verbinding door Jezus naar de Vader.
  Dus geen Vaticaan, wel stal, dat is de arme mens die Jezus nog niet kent.

 22. Hub.Eussen. zegt:
  Geplaatst op vrijdag 10 april 2015 om 17:34

  The Passion, van welke Christelijke Kerk is deze, inmiddels al een traditie geworden? Voor mij is het een goed verbindend voorbeeld van oecumenisch denkende en handelende Christenen. Hub

 23. toevallige voorbijganger zegt:
  Geplaatst op vrijdag 10 april 2015 om 20:57

  Oecomene klinkt misschien liefdevol en ik geloof ook dat mensen die het nastreven het vaak goed bedoelen, toch geloof ik zelf dat het wel eens een instrument in handen van de antichrist zou kunnen zijn. Valse religieuze eenheid bewerkend.Eenheid die ten koste van Waarheid gaat. De Heilige Geest wil in al de Waarheid leiden.Zijn Waarheid en niet die van mensen.Dat kunnen we volgens mij niet ernstig genoeg nemen. En betekent dan ook nadrukkelijk afstand nemen van dwaalleer.Bidden om onderscheidingsvermogen, het zoeken bij de Heer Jezus alléén.
  Zelf behoor ik tot geen enkele kerk, is het enige “lidmaatschap”waarop ik mij beroep dat van het Lichaam van Christus. Veilig achter het bloed van mijn Verlosser.Hij is de enige basis waarop ik met broeders en zusters zou willen samenkomen.

 24. jannie zegt:
  Geplaatst op zaterdag 11 april 2015 om 10:55

  Shalom allen,

  Eenheid in de Hoofdzaak (God liefhebben boven alles en je naaste als jezelf met Jezus als Voorbidder.
  Vrijheid in bijzaken (b.v.kruiswegstatiën enz.)
  LIEFDE in ALLE zaken.

 25. toevallige voorbijganger zegt:
  Geplaatst op zaterdag 11 april 2015 om 16:25

  Ik vind het een gevaarlijke ontwikkeling waar mensen denken te kunnen bepalen wat hoofd- en bijzaken zijn waar het om Gods Woord gaat.Zegt Paulus niet duidelijk dat het om de hele raad Gods gaat?

 26. Ivon zegt:
  Geplaatst op vrijdag 1 mei 2015 om 11:26

  Zelf ben ik het met toevallige voorbijganger eens, het is een gevaarlijke ontwikkeling.

 27. Brian V. zegt:
  Geplaatst op zondag 3 april 2016 om 20:35

  Als Johannes schrijft: Het Lam, Dat geslacht is, is waardig te ontvangen de kracht en de rijkdom, en wijsheid en sterkte en eer en heerlijkheid en dankzegging.

  Hem Die op den troon zit, en het Lam, zij de dankzegging…

  Voor mijn zegt dit toch echt:
  Dat onze Vader en onze Heer gedankt mogen worden.

  Of begrijp ik iets verkeerd.

  Bidden tot onze Vader, maar danken beiden.

  Shalom

  Brian

Laat een reactie achter

0 / 350 woorden