Dirk van Genderen.NL

Columnist, publicist, spreker

Tien dagen bidden en smeken… (23 reacties)

Geplaatst op vrijdag 15 mei 2015, 10:27 door Dirk A A

Ik begrijp iets niet. Waarom bereiden we ons in onze kerken en gemeenten weken voor op het kerstfeest en nog meer weken op het paasfeest, maar waarom helemaal niet op het pinksterfeest? Terwijl je in de Bijbel alleen maar de voorbereiding op het pinksterfeest tegenkomt. Ik pleit daarom voor een intensievere voorbereiding op Pinksteren.

Afgelopen donderdag herdachten we de hemelvaart van de Heere Jezus. Zijn kroningsfeest. Hij ging de hemel binnen en ontving er de ereplaats: aan de rechterhand van de hemelse Vader, in de troon. Zeker, de Heilige Geest is uitgestort op het Pinksterfeest, bijna 2000 jaar geleden. Toch, er is zoveel zwakheid, lauwheid, krachteloosheid en geesteloosheid in de gemeente van de Heere Jezus. Als het in uw gemeente en in uw persoonlijke leven anders is, bent u gezegend.

Wat we nodig hebben, is een krachtige werking van Gods Geest. Opnieuw. In ons persoonlijke levens, in onze kerken en gemeenten.
Vandaar dat ik pleit voor meer aandacht voor het Pinksterfeest. Nu gedenken we eerst de hemelvaart van de Heere Jezus, dan volgt een zondag die ook wel de weeszondag wordt genoemd en een week later is het Pinksteren. Er wordt op de pinksterdagen één, twee of drie keer gepreekt over de Heilige Geest en we gaan weer over tot de ‘orde van de dag’.

Laten we het voorbeeld van de apostelen, van de vrouwen, van Maria, de moeder van de Heere Jezus en van Zijn broers volgen, die tien dagen lang, van Hemelvaart tot Pinksteren, doorbrachten met bidden en smeken om de komst van de Heilige Geest, de Trooster (Handelingen 1:14).

De Heere Jezus had de komst van de Heilige Geest beloofd. Hij had gezegd dat ze Jeruzalem niet mochten verlaten, voordat Hij gekomen zou zijn (Handelingen 1:4).
Nu waren ze eensgezind bijeen. Letterlijk staat er in vers 14: met dezelfde begeerte. Ze hadden hetzelfde verlangen. Wat heerlijk als dat onder ons ook zo is.

Ze zagen uit naar de vervulling van vers 8: ‘U zult de kracht van de Heilige Geest ontvangen, Die over u komen zal; en u zult Mijn getuigen zijn, zowel in Jeruzalem, als in heel Judea en Samaria en tot aan het uiterste van de aarde.’

Tien dagen lang bidden en smeken. Zou dat vandaag ook nog kunnen? Dat we zo geraakt zijn door de Heere zelf, er zo naar verlangen Hem te ontmoeten, zo uitzien naar de vervulling met de Heilige Geest… Dat we dagenlang gaan bidden en smeken, afgewisseld met het loven en prijzen van de Heere, wat ze ook deden volgens Lucas 24:53.

Ik zeg dit ook tegen mezelf, hoor. Dan zal er wat gaan gebeuren. Gelooft u dat het dan stil zal blijven vanuit de hemel? We hebben het zo nodig dat de Heilige Geest krachtig zal werken in ons midden… In onze gemeente, in onze gezinnen, onze huwelijken, onze vriendschappen. Dan gaan er wonderen gebeuren…

Kan dat nog, vandaag, zult u misschien vragen… Zou voor de Heere iets te wonderlijk zijn? Hij kan huwelijken vernieuwen. Hij kan je geloof, wat zo flauw geworden kan zijn, weer in vuur en vlam zetten. Hij kan je een verlangen in je hart geven om 10 dagen te gaan bidden, zoals hier, tussen hemelvaart in Pinksteren.

Met bidden en smeken… in de opperzaal. Ze zoeken de stilte op, weg van alle geroezemoes. Vandaag zouden we zeggen: Zet je mobiel op stil, klap je laptop dicht, zet de tv uit…
Met bidden en smeken…. Deze woorden wijzen op intensiteit. Pleiten op Gods beloften. ‘Heere, U hebt het beloofd, doe het!’
Het klinkt naar ons toe ook als een appel. Houdt aan in het gebed, één van de machtigste ‘wapenen’ van een gelovige.

Ze bleven allen eensgezind volharden in het bidden en smeken…
‘O, Heere, het is bijna Pinksteren…
Dank U dat U Uw Geest gegeven hebt op de Pinksterdag…
We hebben Uw Geest zo nodig om geestelijk te groeien…
We hebben Uw Geest zo nodig om onze zonden te zien zoals U ze ziet…
We hebben Uw Geest zo nodig om geestelijk vernieuwd te worden…
We hebben Uw Geest zo nodig om getuigen van U te zijn…’

Dirk van Genderen

23 Reacties

 1. Harry van Bemmel zegt:
  Geplaatst op vrijdag 15 mei 2015 om 11:41

  Beste broeder,
  Dat komt omdat in de traditionele kerk de leer van de kerk gevolgd wordt in plaats van de leer van de Heer volgens De Heilige Schrift. Als je vervuld bent met De Heilige Geest, en Hem alle ruimte geeft in je leven, dan ben je waarachtig vrij. Mogelijk krijgt De Heilige Geest geen ruimte om te werken in mensenlevens en daarmee ook niet in de Gemeente van Christus in de kerk. Gelukkig hoor ik regelmatig predikanten die vervuld zijn met de Geest juist in de traditionele kerk, die me erg dierbaar is!
  Wedergeboren zusters en broeders maken juist het verschil in de kerk. Verlaat de kerk in Jezus Naam niet. Wij zijn een levende getuigenis van Jezus, in de traditionele kerk. Mijn gebed is dat trouwe kerkgangers tot bekering zullen komen, om nieuw geboren zullen worden. Dan zal voorbereiding op de komst van De Heilige Geest de komende tien dagen pas echt gevierd worden!
  Gezegend Pinksterfeest,
  Hartelijke Groet,
  Harry van Bemmel

 2. Peter zegt:
  Geplaatst op vrijdag 15 mei 2015 om 21:00

  Als kind zat ik elke zondag in een dienst van de Ned. Herv. Kerk. Dat vonden wij knus en gezellig, de avondwijding gingen wij dikwijls ook.
  Ik ken dus het machtige geluid van orgelklanken, de plechtige begroeting door de predikant in de Naam van … die hemel en aarde gemaakt heeft (en nooit laat varen het werk dat Zijn hand begon). Psalmen zing ik nog altijd moeiteloos mee, vooral ook omdat wij die (psalmen) op school leerden. Toen er in mijn leven zeer diep ingrijpende geestelijke problemen ontstonden, ik heb er hier bij ‘Dirk’ jarenlang over geschreven, heb ik mijn lidmaatschap opgezegd.
  Nu rijst de vraag: had ik dan niet juist in de kerk moeten blijven? Daar is toch het Woord? Er is samenzang en dikwijls een hechte gemeenschap. En nou ja, dan zal het niet de Heilige Geest zijn die ons samen kerk doet zijn, wat maakt het uit? (…) Het gaat toch goed zo? (…)
  Mijn bezwaar is de dood.
  Waar ik als kind tegenaan liep, was de macht van Satan (of: het beest Op. 13:18), terwijl de kerk geestelijk niet sterk genoeg was om mij, als kind, langs dat gevaar heen te loodsen de ruimte in tot in een weg en een relatie met Jezus Christus en God.
  In de dood is veel seks, daarin maakt het niet uit of je gereformeerd bent of moslim, ik heb er uitvoerig over geschreven, over hoe machtsblokken functioneren.
  God heeft de dood verzegeld in de wet. Alleen Hij weet langs welke weg wij overwinnaars kunnen worden, in de volheid, trouwen, kinderen opvoeden, een zaak beginnen.
  Als mensen de dood willen overwinnen, dan kan dat, onder Jezus’ leiding.
  De benodigde aanwijzingen geeft Hij dan in de Heilige Geest. Johannes 16:12,13
  – Helaas zijn er niet zoveel die er zelfs maar over prakiseren!

 3. rene postma zegt:
  Geplaatst op vrijdag 15 mei 2015 om 21:31

  Helemaal mee eens Dirk, laten wij met ons allen krachtig bidden voor ons en onze broeders en zusters. Dat de Heilige Geest in ons mag werken tot een vernieuwende eenheid. Ik doe mee, ook al heb ik niet alle tijd.
  Dat deze 10 dagen gezamenlijk tot geestelijk vernieuwingen mag lijden.
  Ik bid mee.

  Rene Postma

 4. baruch zegt:
  Geplaatst op zaterdag 16 mei 2015 om 10:10

  Joh. 14:16 En Ik zal den Vader bidden, en Hij zal u een anderen Trooster geven, opdat Hij bij u blijve in der eeuwigheid; 17 Namelijk den Geest der waarheid, Welken de wereld niet kan ontvangen; want zij ziet Hem niet, en kent Hem niet; maar gij kent Hem; want Hij blijft bij ulieden, en zal in u zijn.18 Ik zal u geen wezen laten; Ik kom weder tot u.19 Nog een kleinen tijd, en de wereld zal Mij niet meer zien; maar gij zult Mij zien; want Ik leef, en gij zult leven.20 In dien dag zult gij bekennen, dat Ik in Mijn Vader ben, en gij in Mij, en Ik in u. 23 Jezus antwoordde en zeide tot hem: Zo iemand Mij liefheeft, die zal Mijn woord bewaren; en Mijn Vader zal hem liefhebben, en Wij zullen tot hem komen, en zullen woning bij hem maken. Wat moet de Heer nog meer doen? Is het niet te makkelijk te bidden of de Heer nu ook daadwerkelijk krachtig werkt in de Gemeente? Zijn Woord bewaren betekent niet veilig opbergen maar eruit leven, dan volgt de vrucht van de Geest vanzelf. Dan zal de wereld bemerken dat wij geheel anders zijn omdat we Hem hebben leren kennen Die met Zijn Geest in ons woont. Dat betekent wel tot Hem uitgaan buiten de legerplaats, Zijn smaadheid dragen. Al eens eerder heb ik geschreven dat het ook onze verantwoordelijkheid is onze voorgangers aan te spreken als hun verkondiging niet uit de Heilige Geest maar uit henzelf voortkomt. Als de Gemeente in de samenkomst mede door de verkondiging de volheid van de Geest ontvangt, kan Die ook krachtig werken in de wereld. Helaas volgt de verkondiging meer de leer alhier geleerd dan de Schrift. En dat dooft de Geest uit, zichtbaar aan de mensen die in het zwart neergebogen als doemwaardige zondaars uit de samenkomst komen. 1 Corinthiërs 15:58 Zo dan, mijn geliefde broeders! Zijt standvastig, onbewegelijk, altijd overvloedig zijnde in het werk des Heeren, als die weet, dat uw arbeid niet ijdel is in den Heere.

 5. waterlelie zegt:
  Geplaatst op zaterdag 16 mei 2015 om 19:35

  Ben net als Peter opgegroeid met psalmen en enige gezangen. Altijd mooi gevonden. Mag graag naar de samenkomst/kerk gaan. O ja zie ook wel de fouten, en zeg daar soms wat van. Maar de samenkomst/kerk verlaten is niet mijn bedoeling. Integendeel. De Heer wil dat we trouw zijn. In het dagelijks leven wordt de mens opgeslokt door vele dingen. Zelfs als je niet zo jong meer bent wordt er nog van je verwacht dat je nog best wat kunt doen in de maatschappij.Daarom is het goed dat er een eerste dag der week is. Op deze dag samen bidden en zingen en samen luisteren naar het Woord van de Here God.
  We zouden ook meer dankbaar moeten zijn dat die mogelijkheid er nog is. En dan kun je in de week, in de maatschappij bidden op alle plaatsen waar je bent. Overal kun en mag je praten met de Hemelse Vader. Onder het stofzuigen of tijdens andere werkzaamheden of rustig op je stoel. Dat is mooi aan het Christelijk geloof. We zijn niet gebonden aan een vaste bidplaats (matje) en vaste tijden. Ook niet naar welke kant je moet kijken. Als het hoofd = gedachten maar gericht zijn naar Boven.

 6. Ernst van Olffen zegt:
  Geplaatst op zaterdag 16 mei 2015 om 20:36

  Dirk, ik heb via de kerk en via Facebook contacten met heel veel christenen! Ik heb op Facebook ook een Bijbelstudie in het Engels staan (“Ascension”). Van al die christenen hoor ik alleen van jou als eerste en enige, EINDELIJK, dat Hemelvaart “het feest van de troon” is! De Hebreeën-brief staat er vol van! Mensen die ik de Bijbelstudie opstuur of heb gestuurd, hebben nog met geen woord gereageerd. Dezelfde negatieve ervaring vrees ik ook met het komende Pinksterfeest!! Het belangrijkste wapen van de duivel heet: “entertainment”! Wat een prachtige (eerste) preek (Hand. 2) sprak Petrus uit, waardoor 3000 toehoorders zich gelijk lieten dopen! Dagelijks word ik er mee geconfronteerd dat juist in deze tijd van vervolging en verdrukking ook de 5 “wijze” meisjes al zijn ingeslapen…. Een paar enkelingen roepen gelukkig nog: “WAAKT”. In de kerk hoor ik de boodschap van Hand. 2 al helemaal nooit. Het is misschien nog maar een halve eeuw geleden, dat je in de kerk zelfs helemaal niets over de Heilige Geest hoorde. Dat laatste is inmiddels gelukkig veranderd, maar de praktische toepassing is voor velen nog volkomen vreemd. Wie is er überhaupt nog, die elke dag in de Bijbel leest en bidt? Ze worden door de entertainment opgeslokt. Een studie van Openbaring 2 en 3, de 7 brieven aan de 7 gemeenten is een studie waard….. Leg eens elke brief naast je eigen gemeente… Als Filadelfia is er geen één! Of zou het “de kerk” zijn die dwars door alle denominaties heen gaat? Christenen die gelukkig nog niet zijn ingeslapen?

  Ik wil ook nog even kwijt dat ik getroffen werd door “het knipoogje van God”……. Dat schaduwspel van de zon op de synagoge van Havanna, in de Nieuwsbrief. Prachtig!!!

  En: Ik sta volledig achter het commentaar van Harry van Bemmel!

 7. cb zegt:
  Geplaatst op zaterdag 16 mei 2015 om 21:32

  Op mij komt je oproep over als een verhoring op gebeden. Weet je dat er regelmatig in NL 10 dagen wordt gebeden en gevast? Google: bidden en vasten en je vindt meer. Shalom.

 8. Enrique zegt:
  Geplaatst op zondag 17 mei 2015 om 3:09

  Johannes20:22, en als Hij dit gezegd had, blies Hij op hen, en zeide tot hen: Ontvang de Heilige Geest.
  Vs.19, dit gebeurde s´avonds op de Opstandingsdag. Dat dit op de Pinksterdag weer gebeurde, heeft mijns inziens te maken dat Jezus hiermee aantoonde en bevestigde dat het houden van Gods Feestdagen, zoals aangegeven in Leviticus 23 nog steeds de waypoints zijn in Gods plan met de mensheid. De volgende Feestdag na Pinksteren is de Bazuinendag, de aankondigingsdag van Zijn komst. De daarop volgende Feestdag is de Verzoendag. Deze, méést heilige Feestdag is niet alleen Zijn geboortedag, maar ook de dag van Zijn Wederkomst. Ook het Joodse volk verwacht zijn Verlosser op de Verzoendag. Het houden van deze dagen geeft ons een stabieler geloofsleven. Jezus bevestigde dit door de gebeurtenissen die plaats vonden op de Pinksterdag.
  Enrique

 9. Jacob zegt:
  Geplaatst op zondag 17 mei 2015 om 4:06

  Mayday! Mayday! – A Distress Call For Prayer
  In these days of desperation and confusion, hopelessness and helplessness, when mountains are collapsing, nations are warring, people are rioting, the earth is quaking, and the enemy is threatening, it’s time to cry out to the Lord! Now!
  The nine days between the day of the Ascension of Jesus and the Day of Pentecost have Biblically and traditionally been days of prayer and fasting for an outpouring of God’s Spirit. This year those days fall on May 15-23. On each of those 9 days, join Anne Graham Lotz and thousands of other followers of Jesus Christ, as together we implore God to save us from our distress. Before Jesus comes and judgment falls.
  Pray one hour each day for 9 days, May 15-23.
  Sign up to receive daily prayer emails beginning May 15 to May 23, 2015
  https:\/\/www.annegrahamlotz.org/events/mayday/

 10. Roelof zegt:
  Geplaatst op zondag 17 mei 2015 om 12:58

  Waar ik een beetje moeite mee heb, is dat wij steeds zeggen: “Geef mij meer van Uw Geest” of “Wilt U krachtiger gaan werken”. Het is dan net of wij het stokje bij de Heilige Geest neerleggen, terwijl dat stokje bij onszelf neergelegd moet worden. Het ligt aan ons. Wij geven de Heilige Geest in onze leven niet die ruimte, die de Heilige Geest nodig heeft.

 11. lourens van dalen zegt:
  Geplaatst op zondag 17 mei 2015 om 13:25

  Wij kunnen ons afvragen waarom de gaven van de Heilige Geest, genoemd in 1 Kor. 12 : 1-11 zo weinig zichtbaar zijn in onze CGK kerk. Thomas a Kempis had het over de kracht van het verlossingswerk van Jezus Christus. Watchman Nee heeft het er over dat het kruisoffer zowel geldt voor onze zonden en onze wonden, anders zou het kruisoffer niet volmaakt zijn geweest. De vraag is, strekken wij ons hierna uit, of blijven we hangen in onze ‘zonden’. Genade is een groot en onvoorstelbare zegen wat in het kruisoffer ons wordt aangeboden. Dat maakt de weg vrij om ons uit te strekken naar de genade-gaven, die in 1 Kor. 12 worden opgesomd. Daar kunnen tradities een grote belemmering zijn. Als wij ruimte maken en God in de stilte zoeken, (Elisa had zijn citer nodig om het aangezicht van God te vinden) dan kan de Geest zijn genadegaven aan ons kwijt. Dan kan zelfs een puur analytisch persoon de gave van pastor ontvangen en een woordkunstenaar de gave van dienen uitdelen, alles tot eer van God en tot opbouw en vertroosting van de gemeente. We leven duidelijk in de eindtijd. Het net van andere volken sluit zich langzaam maar zeker om Gods volk Israël. Naast alle oorlogen en hongersnoden alsmede de verkondiging van het evangelie is er nog een lamp op de berg die de terugkomst van Christus inluidt. Jezus heeft het over : “leert dan van de vijgenboom” v.v. Dit slaat op Israël. (Matth. 24 : 32) Ineens is het zover. Een vijgenboom kent geen bloesem vooraf maar bot ineens uit. Zo zal ook Israël ineens Jezus Christus als de Messias erkennen en zal zijn terugkomst aanstaande zijn.

 12. Gunnar zegt:
  Geplaatst op zondag 17 mei 2015 om 13:50

  Laten we het voorbeeld van de apostelen, van de vrouwen, van Maria, de moeder van de Heere Jezus en van Zijn broers volgen, die tien dagen lang, van Hemelvaart tot Pinksteren, doorbrachten met bidden en smeken om de komst van de Heilige Geest, de Trooster (Handelingen 1:14).
  Deze mensen baden en vasten om de komst van de heilige geest die toen nog niet was uitgestort. Nu hebben wij gelovigen wel de heilige geest in ons en lijkt mij het overbodig om te bidden om zijn komst terwijl hij al in ons woont. We moeten proberen wel meer naar zijn stem te luisteren en ook doen wat hij zegt ondanks twijfels.

 13. Wina Bolt zegt:
  Geplaatst op zondag 17 mei 2015 om 15:16

  Sjalom Dirk van Genderen,
  De tijd tussen Pasen en Pinsteren zijn 50 dagen, de Omar-dagen.
  Dan lees ik iedere dag een Psalm.
  Hartelijke groeten,
  W.Bolt

 14. Antoon koornstra zegt:
  Geplaatst op zondag 17 mei 2015 om 16:19

  Beste broeder, Dirk en lezers, ik onderschrijf je visie betreffende de Heilige Geest, maar hier gaat een TOTALE overgave aan vooraf. Tevens het verlangen naar de wederkomst waarover we lezen in 1 Thess. 4:13-18. Dirk, ik wil graag een oproep doen voor een volledige overgave aan de Geest, hierbij ondersteund door het gebed! Gods zegen toegewenst.

 15. lydiaSwitters zegt:
  Geplaatst op zondag 17 mei 2015 om 18:49

  Sjalom
  Broeders en zusters.
  In wat een geweldige tijd leven wij.
  Jezus onze Heiland verwachten wij!!
  Wat een dag zal dat zijn, dat is de vervulling van de Heilige Geest!
  Glorie voor het Lam en Troost voor de volkeren, zoals Jesaja 40 vers 1 zegt. HALLELUJA.

 16. lida van rijn zegt:
  Geplaatst op zondag 17 mei 2015 om 22:12

  Hallo Dirk, net terug van Biddinghuizen, waar al honderden vrijwilligers aan het werk zijn zodat volgende week duizenden een “Opwekkings” weekend kunnen bezoeken. Uit alle kerken en gemeenten komen ze toegestroomd. Bid dat er mensen tot geloof komen. Zelfs al is het er maar één, dan is het alle moeite waard. Zodra je tot geloof komt, word je vervuld met de Heilige Geest.
  Weet je ook dat er niet alleen in Frankrijk maar ook in Indonesië en Brazilië heel veel jongeren tot geloof komen. Zou willen dat je eens naar de preken van Perry stone (www.voe.org/media/watch-manna-fest-online/)zou luisteren. Hij had verleden week een bijbelstudie over een profetie van Joël, waarom zijn wij verbaasd dat er nu zoveel jongeren tot geloof komen…. het is voorzegd. Trouwens ook zijn andere studies zijn het beluisteren meer dan waard. En ook ik bid dat de ogen van dominees en voorgangers open zullen gaan. Zij zijn de herders die de kudde moeten leiden.

 17. Arida zegt:
  Geplaatst op maandag 18 mei 2015 om 11:20

  Broeders en zusters, laten we bidden om stromen van de Geest. Er zijn beloften genoeg in het Woord.
  En als 10 dagen niet genoeg zijn, dan langer. Hem niet te laten gaan, totdat Hij ons zegent. God zoekt voorbidders.
  Jonathan Edwards ziet opwekking niet als een leven op ongewoon hoog geestelijk niveau. Volgens E. is tijdens een ware opwekking juist sprake van een leven als kerk en als individueel christen op het normale niveau dat God voor de Kerk/Gemeente bedoeld heeft. Wij leven onder de maat.
  Tot slot: opwekking begint bij jezelf

 18. Peter zegt:
  Geplaatst op maandag 18 mei 2015 om 13:34

  De oproep om Tien Dagen te gaan bidden om de Heilige Geest heeft wel iets plechtigs, iets statigs en monumentaals, zoals de formulieren en ornamenten in onze kerkgebouwen dat zijn.
  Sommige reacties stemmen tot diepe vreugde. Daarom ter zake. Mogen wij ook ons verstand gebruiken?
  Terecht is opgemerkt dat het Offer dat Jezus, onze Heer, heeft willen brengen centraal staat in onze schuldbelijdenis. Geen andere pleitgrond hebben wij. Verlossing wil God ons geven! Maar… (jawel) daar zijn VOORWAARDEN aan verbonden. Om die voorwaarden te kunnen vervullen, moet je begrijpen hoe de Heer denkt en regeert, waarom Hij anders is dan Zijn grote tegenstander Satan, de duivel.
  Ik stel voor om dat idee van die ‘Tien Dagen’ te beschouwen als een plechtige oproep. En niet méér. Het is naäperij van een gebed dat tweeduizend jaren geleden plaatsvond. Zoek contact met God in een gebed. Stel je netjes voor, vertel iets over jezelf (alsof Hij dat niet weet…) en vraag of je inderdaad met HEM spreekt (die hemel en aarde gemaakt heeft) en niet toevallig met een boze geest of de geest van de buurman.
  Dan volgen de problemen vanzelf, komt er enig inzicht in de geestelijke strijd die woedt en blijk je de Heilige Geest ook inderdaad echt NODIG te hebben om het gesprek met God te kunnen voeren.
  Hij is het Woord. Hij leeft in en door het woord. Daarom is het zo belangrijk dat je (dit woord) met Hem kunt communiceren op JOUW voorwaarden, totdat je jouw eigen plek begrijpt in het koninkrijk van God. De Heilige Geest komt hierin vanzelf mee, je moet dat idee niet overdrijven.

 19. Hub.Eussen. zegt:
  Geplaatst op maandag 18 mei 2015 om 19:13

  Voor mij is Pinksteren een heel belangrijke feestdag, want toen werd Gods-Geest over de apostelen uitgestort, waardoor zij vol overgave, Jezus leer gingen verkondigen en voorleven aan de wereldwijde volkeren, tot de dood toe.
  Zelf noem ik deze feestdag: Mijn bevrijdingsdag, want in mijn getuigenisverhaal vertel ik dat: 31 Oktober 1999; mijn bevrijdingsdag is geweest. Toen heb ik, in mijn diepste geloofscrisis Gods-Geest ervaren en gevoeld en nu probeer ik, met mijn gegeven talenten capaciteiten en mogelijkheden, ZIJN ingegeven boodschappen te verkondigen (o.a. via DirkVisie) en daadwerkelijk in praktijk te brengen. Met Pinksteren herdenk ik, nu al voor de 15e keer: Mijn Bevrijdingsdag. Hub.

 20. Elly Sterk zegt:
  Geplaatst op dinsdag 19 mei 2015 om 14:03

  Handelingen 1 vers 8 geeft zelf al het probleem aan waar veel kerken mee te maken hebben:
  Er staat: Maar wanneer de Heilige Geest over jullie komt, zullen jullie kracht ontvangen en van mij getuigen in Jeruzalem, in heel Judea en Samaria, tot aan de uiteinden van de aarde.
  De Heilige Geest is de Geest van God en van Jezus. Wij worden ermee vervuld om te gaan getuigen, met andere woorden, om het goede nieuws te brengen aan niet gelovigen. Doen wij dit niet, dan voldoen we niet aan de opdracht die Jezus ons heeft gegeven en kan de Heilige Geest zijn werk niet (of in mindere mate) in ons doen. Dan doven wij de Geest uit of wordt het een klein vlammetje.
  Woorden van David de Vos in het laatste nummer van Go and tell : “Een kerk die geen hart heeft voor het verlorene, is zelf verloren.”

 21. Enrique zegt:
  Geplaatst op woensdag 20 mei 2015 om 0:14

  De 10 dagen. Het decimaal stelsel. Door God ingesteld en voor het eerst in de bijbel sprake van in Genesis 14:20, let op 20, het betalen van Abraham van de tiende van de buit aan Melchizedek. Het laatste getal van het tienmalig stelsel bestaat uit 2 cijfers, de 1 en de 0. De 1 duidt het begin aan, de 0 de leegte. Dit is het tiende deel wat God van ons vraagt, zoals in Maleachi 3:10, let op 10, wordt aangeven. Het gaat hierbij om onze inkomsten en niet om onze rust waar God ons de 7de dag van de week heeft gegeven.
  Onze inkomsten gaan in feite weer bij het getal 11 beginnen.
  Pinksteren geeft een nieuwe periode aan en heeft niet zodanig met de Heilige Geest voor ons zelf te maken, maar meer met het werken aan het beschikbaar stellen van de Heilige Geest voor de gehele wereld.

  Enrique

 22. fr3esco zegt:
  Geplaatst op woensdag 20 mei 2015 om 14:14

  bedankt voor uw antwoord.

 23. F.Vogels-Voskamp zegt:
  Geplaatst op donderdag 21 mei 2015 om 10:53

  10 dagen bidden heeft geen nut als je het hele jaar daar niet om bid. Bij ons in de kerk wordt er elke zondag gebeden om uitstorting van de Heilige Geest voor diegene die nog onbekeerd zijn. En voor diegene die wedergeboren zijn dat zij niet de Heilige Geest bedroeven en Hem niet tegenwerken. Dat zij telkens weer de kracht van de Heilige Geest mogen ervaren. Ook ik zit in de CGKerk en wij hebben nog steeds dominees die niet vanuit zichzelf preken, maar uit het woord van God. Gelukkig wel. Wij worden nog steeds gewezen dat er twee wegen zijn. Een die tot het Eeuwige Leven leidt en een die tot de eeuwige dood leidt. Allen een gezegende Pinksteren gewenst.

Laat een reactie achter

0 / 350 woorden