Dirk van Genderen.NL

Columnist, publicist, spreker

Pinksteren: Feest van de Geest (18 reacties)

Geplaatst op donderdag 21 mei 2015, 15:29 door Dirk A A

Voor een juist begrip van het Pinksterfeest is het belangrijk dat we de lijnen ontdekken die lopen tussen het Oude Testament en het Nieuwe Testament. Het is prachtig om te zien dat wat op het Pinksterfeest gebeurde, tot in details herinnert aan de wetgeving op de Sinaï. God gaf daar Zijn wet – juister gezegd: Zijn onderwijzing – op stenen tafelen, die Hijzelf had beschreven, met Pinksteren schreef Hij die in de harten van de gelovigen.

Pinksteren, ook wel Shavu’ot of Wekenfeest genoemd, is één van de drie pelgrimsfeesten. De andere twee zijn Pesach (Pasen) en Sukkot (Loofhuttenfeest). Het Wekenfeest komen we tegen in Exodus 34:22. Het Wekenfeest moet zeven weken na de start van Pesach worden gevierd. Leviticus 23:16 zegt: ‘Tot de dag na de zevende sabbat moet u vijftig dagen tellen. Dan moet u de HEERE een nieuw graanoffer aanbieden.’ De Griekse naam voor dit feest is Pentêkostês, wat vijftig betekent. Hier komt ons woord Pinksteren vandaan, in het Engels Pentacost.
In het Oude Testament wordt deze dag ook wel de ‘Dag van de eerstelingen’ (Numeri 28:26) of het ‘Feest van de oogst’ (Exodus 23:16) genoemd.

Op het Wekenfeest werden de eerstelingen van de tarweoogst naar de tempel gebracht. Zij waren bestemd voor de Heere. Dat offer bestond uit twee broden, gebakken met zuurdeeg (Leviticus 23:17). Zo werd de Heere gedankt voor Zijn zorg, voorziening, aan het begin van de tarweoogst. Later werd op het Wekenfeest ook herdacht dat God op de Sinaï de wet aan Zijn volk heeft gegeven.

In Exodus 19:1 lezen we dat de Israëlieten bij de berg Sinaï kwamen, in de derde maand nadat ze Egypte hadden verlaten. Vanuit deze gegevens hebben de rabbijnen berekend dat God op het Wekenfeest de wet heeft gegeven. Hij openbaarde Zichzelf, Zijn kracht en Zijn wet (beter: Torah) aan het Joodse volk. In de synagogen worden op Shavu’ot ook Exodus 19 en 20 (Mozes’ beklimming van de Sinaï en de Tien Geboden) gelezen, evenals Ezechiël 1 en 2 (de verschijning van God) aan Ezechiël en Habakuk 3 (Gods verschijning aan Habakuk).

Ook het boek Ruth wordt gelezen, omdat dit boek het verhaal van een oogst is. En, omdat het in Ruth ook gaat om de toetreding van een Moabitische vrouw tot Gods volk, wijst dit verhaal al op het toekomstige werk van God op aarde, dat heidenen toe zullen treden tot Gods volk door de Messias, de Heere Jezus.
Het Wekenfeest wordt gevierd als een feest van de oogst en van de Torah. Zo moeten we Handelingen 2 lezen. Het was Gods voornemen om het Nieuwe Verbond (Jeremia 31:30-34) naar het Joodse volk te brengen op een Joodse manier en Hij maakt daarbij maximaal gebruik van de Joodse feesten om nieuwe waarheden zo over te brengen dat hun aansluiting bij oude waarheden maximaal werd benadrukt.

In de genoemde verzen in Jeremia 31 staat: ‘Zie, er komen dagen, spreekt de HEERE, dat Ik met het huis van Israël en met het huis van Juda een nieuw verbond zal sluiten, niet zoals het verbond dat Ik met hun vaderen gesloten heb op de dag dat Ik hun hand vastgreep om hen uit het land Egypte te leiden – Mijn verbond, dat zij verbroken hebben, hoewel Ík hen getrouwd had, spreekt de HEERE. Voorzeker, dit is het verbond dat Ik na die dagen met het huis van Israël sluiten zal, spreekt de HEERE: Ik zal Mijn wet in hun binnenste geven en zal die in hun hart schrijven. Ik zal hun tot een God zijn en zíj zullen Mij tot een volk zijn. Dan zullen zij niet meer een ieder zijn naaste en een ieder zijn broeder onderwijzen door te zeggen: Ken de HEERE, want zij zullen Mij allen kennen, vanaf hun kleinste tot hun grootste toe, spreekt de HEERE. Want Ik zal hun ongerechtigheid vergeven en aan hun zonde niet meer denken’ (30-34).

Vuur op de Sinaï en vuur tijdens het Pinksterfeest
God beloofde Zijn Torah in hun harten te schrijven. Dit doet Hij wanneer Hij hun Zijn Heilige Geest schenkt. Handelingen 2:4 zegt immers: ‘En zij werden allen vervuld met de Heilige Geest en begonnen te spreken in andere talen, zoals de Geest hun gaf uit te spreken.’
Dezelfde God gaf zowel de Torah als de Geest op dezelfde feestdag, het Wekenfeest, aan het Joodse volk, en trekt daarmee één lijn van het vuur op de berg Sinaï naar de tongen van vuur tijdens het Pinksterfeest in Jeruzalem.

In 1 Korinthe 15:23 wordt Christus de Eersteling genoemd. Hij spreekt over een oogst van mensen met toebereide harten (Mattheus 9:37 en 38 en Johannes 4:35).
Verderop in Handelingen 2 komen drieduizend mensen tot geloof en worden daarmee de eerstelingen van de door de Geest bekrachtigde volgelingen van de Heere Jezus.
Hij noemde Zichzelf het Brood des levens (Johannes 6:35). Terwijl gerezen brood in het Oude Testament staat voor de zonde, is Jezus de zondeloze, door ongezuurd brood te gebruiken bij de instelling van het Heilig Avondmaal, het Nieuwe Verbond.

Bij het maken van de broden voor het Wekenfeest werd zuurdesem gebruikt, wat de zonden van Gods volk symboliseerde, toen de Heere Jezus Zijn leven nog niet had gegeven tot verzoening van de zonde.
Paulus schrijft aan de gemeente in Korinthe dat ze ongezuurd zijn, omdat het Paaslam, de Messias, geslacht is (1 Korinthe 5:6-8).
Herinnert u zich nog van het begin, de twee broden die tijdens het Wekenfeest in de tempel werden gebracht, als dank aan God voor de oogst? In die twee broden kunnen we de gelovigen uit de Joden en uit de heidenen zien, die samen één zijn in Hem.

Ook het boek Ruth heeft nog een belangrijke les voor ons. Ruth, de Moabitische, werd aan het Joodse volk toegevoegd door haar belijdenis: ‘Uw volk is mijn volk en uw God mijn God’ (Ruth 1:16). Deze vrouw, die voorouder werd van de Heere Jezus, gaf al blijk van haar loyaliteit voor het Joodse volk, voordat ze over God sprak. Door de eeuwen heen zijn er veel christenen geweest, die juist het tegenovergestelde deden, waarmee ze de waarschuwing uit Romeinen 11 negeerden om zich niet te keren tegen de Joodse wortels (vers 18).
Het boek Handelingen laat zien dat heidenen deel mogen uitmaken van Gods volk, zonder dat ze zelf Jood moeten worden. Een heiden die christen wordt, zou dan toch ook tegen Joden moeten zeggen: ‘Uw volk is mijn volk’, en niet blijven steken bij: ‘Uw God is mijn God’?

Het is niet toevallig dat God een feestdag kiest die verbonden is met de Torah om de Heilige Geest te zenden, om al de Zijnen te bekrachtigen. Het is door de kracht van de Heilige Geest dat de levens van miljoenen mensen zijn veranderd, zodat ze in staat werden gesteld te getuigen van Gods levensveranderende kracht en genade, zelfs in de heftigste vervolging. Let eens op Petrus. Voor de uitstorting van de Heilige Geest verloochende hij zelfs de Heere Jezus, maar erna raakt zijn preek op de Pinksterdag de mensen diep in het hart. Dat is het werk van de Heilige Geest. Wij kunnen geen mensen veranderen, bekeren, maar Hij wel.

Zoals de Torah (Gods onderwijzing) Gods waarheid spreekt, zo spreekt de Heilige Geest Gods waarheid. De waarheid van de Torah in het Oude Testament is niet anders dan de waarheid in het Nieuwe Testament.
Psalm 19:7 zegt: ‘De wet van de HEERE is volmaakt, zij bekeert de ziel’.
Romeinen 7:12: ‘Zo is dan de wet heilig, en het gebod is heilig en rechtvaardig en goed.’

Een nieuw hart en een nieuwe geest
Vóór Pinksteren was de Torah geschreven op stenen tafelen en in boekrollen, na Pinksteren, door de uitstorting van de Heilige Geest, is de Torah geschreven in de harten van allen die de Heere Jezus kennen. In Ezechiël 36:26 staat: ‘Dan zal Ik u een nieuw hart geven en een nieuwe geest in uw binnenste geven. Ik zal het hart van steen uit uw lichaam wegnemen en u een hart van vlees geven.’ 1 Korinthe 2:13 spreekt over woorden die de Heilige Geest ons leert. Leest u voor uzelf maar eens wat 2 Korinthe 3 zegt over de rijkdom van een leven met de Heilige Geest: de bediening van de heerlijkheid van de Geest.

In Exodus 32:28, toen tijdens de eerste Shavu’ot het volk Israel God ongehoorzaam was door het gouden kalf te aanbidden, vielen er 3000 doden. Het is opmerkelijk dat weer op een Pinksterdag, bij de uitstorting van de Heilige Geest, 3000 mensen werden gered toen ze tot geloof kwamen in de Heere Jezus. Wonderlijk!

De overeenkomsten tussen het gebeuren bij de Sinaï en op de Pinksterdag in Jeruzalem zijn opmerkelijk. Zowel bij de Sinaï als in Jeruzalem werd de Torah gegeven aan Gods volk. Bij de Sinaï waren de Tien Geboden door God geschreven op stenen tafelen (Exodus 31:18), terwijl bij Pinksteren de Torah werd geschreven door God in de harten (2 Korinthe 3:6-18), als vervulling van profetieën van Jeremia en Ezechiël (Jeremia 31:33 en Ezechiël 36:26).
De wet van Mozes wordt niet afgeschaft, maar bevestigd door de Heilige Geest: ‘Doen wij dan door het geloof de wet teniet? Volstrekt niet, maar wij bevestigen de wet’ (Romeinen 3:31).

Zowel het gebeuren op de Sinaï als de uitstorting van de Heilige Geest vindt plaats op hetzelfde feest. Bij beide is God aanwezig en beide gaan gepaard met vele talen (stemmen, tongen). Bij beide is vuur aanwezig. Het vuur op de Sinaï was één vuur, zichtbaar voor allen. Het vuur in Jeruzalem verdeelde zich en bevond zich op ieder afzonderlijk.
Bij de Sinaï waren mensen van allerlei afkomst aanwezig (Exodus 12:38), terwijl bij de uitstorting van de Heilige Geest mensen uit vele landen aanwezig waren.

Bij de Torah moet u niet direct aan de wet denken, maar meer aan onderwijzing. De Heilige Geest is de grote Onderwijzer: ‘Maar de Trooster, de Heilige Geest, Die de Vader zenden zal in Mijn Naam, Die zal u in alles onderwijzen en u in herinnering brengen alles wat Ik u gezegd heb’ zei de Heere Jezus al in Johannes 14:26.
Het is ook gebruikelijk dat de Joodse mensen tijdens de viering van Shavu’ot melkproducten eten. Het is de Heilige Geest Die voorziet in de melk van het Woord: ‘En verlang vurig, als pasgeboren kinderen, naar de zuivere melk van het Woord, opdat u daardoor mag opgroeien’ (1 Petrus 2:2).

Kan het eigenlijk wel, vraagt u zich misschien af, dat de Torah zowel uit Jeruzalem als van de Sinaï komt? Daarover zegt Jesaja 2:3: ‘Uit Sion zal de wet uitgaan, en het woord van de HEERE uit Jeruzalem.’ Op het Pinksterfeest worden deze woorden op een bijzondere wijze vervuld.
In het Oude Testament kwam het voor dat individuele personen de Heilige Geest in of met zich hadden. Hier, op het Pinksterfeest, worden allen vervuld met de Heilige Geest. Het is de vervulling van het gebed van Mozes in Numeri 11:29: ‘Och, of allen van het volk van de HEERE profeten waren, dat de HEERE Zijn Geest over hen gaf!’ Het was eveneens een vervulling van de belofte van de Heere Jezus zelf, Die in Johannes 14:16 zei: ‘En Ik zal de Vader bidden, en Hij zal u een andere Trooster geven, opdat Hij bij u blijft tot in eeuwigheid.’

Opmerkelijk taalwonder
In Handelingen 2 lezen we over het opmerkelijke taalwonder, na de uitstorting van de Heilige Geest. Dit herinnert ons aan wat er gebeurde in Genesis 11, de torenbouw van Babel. Alle mensen spraken toen nog dezelfde taal en wilden met die toren de hemel bereiken. De Heere greep echter in en verwarde hun taal, zodat ze elkaar niet meer verstonden.
Hier, op het Pinksterfeest, stelde de Heere alle bezoekers die tijdens Shavu’ot in Jeruzalem aanwezig waren en verschillende talen spraken, ertoe in staat te horen hoe degenen op wie de Heilige Geest was uitgestort God loofden. We lezen namelijk dat de gelovigen op wie de Heilige Geest was uitgestort, in andere talen begonnen te spreken over de grote werken van God. Dit was werkelijk een taalwonder.

In Exodus 19, als het volk bij de berg Sinaï staat, lezen we in vers 16: ‘En het gebeurde op de derde dag, toen het morgen werd, dat er op de berg donderslagen, bliksemflitsen en een zware wolk waren, en zeer sterk bazuingeschal, zodat al het volk dat in het kamp was, beefde.’ In het Hebreeuws staat voor het woord ‘donderslagen’ het woord stemmen.
Deuteronomium 5:22 zegt hiervan: ‘Deze woorden sprak de HEERE tot heel uw gemeente, op de berg, vanuit het midden van het vuur, de donkere wolken, met luide stem; Hij voegde er niets aan toe. Hij schreef ze op twee stenen tafelen en gaf ze aan mij.’ God sprak in woorden. Verschillende Joodse rabbijnen geven aan dat God hier in verschillende talen sprak, zodat iedereen de woorden kon verstaan. Hetzelfde gebeurde op de Pinksterdag.

Er is nog veel meer over het Pinksterfeest te zeggen, maar dat wordt voor nu teveel. Ik hoop en bid dat de Heere dit kan gebruiken om u meer zicht te geven op de geweldige rijkdom van het Pinksterfeest.

Van harte wens ik u allen gezegende Pinksterdagen toe.
Dirk van Genderen
(bron: o.a. David Stern, Jewish New Testament Commentary)

18 Reacties

 1. Peter zegt:
  Geplaatst op donderdag 21 mei 2015 om 20:03

  Beste Dirk,

  In de samenvatting zou je dus kunnen zeggen dat de wet bij de berg Sinaï op stenen tafels werd gegeven – en door de uitstorting van de Heilige Geest op de pinksterdag in de harten werd geschreven?
  De Enige op de pinksterdag met de wet in Zijn hart, was de Heer Jezus. Iets wat Hem ten deel viel na als een Zondoffer te zijn gestorven aan het kruishout.
  In die wet, die was verloren gegaan in de zondeval, is Hij ook weer levend geworden en opgestaan.

  Wat de apostelen ontvingen, weet ik eigenlijk niet. Tja, de Heilige Geest. En er gebeurden wonderen. Maar was het ‘de wet’?

 2. rene postma zegt:
  Geplaatst op donderdag 21 mei 2015 om 22:37

  Mooi verwoord, Dirk. Mogen velen uw woord lezen en bij zichzelf te rade gaan. U verwoordt de goddelijke eenheid, en niet de menselijke verdeeldheid. Menselijk… is het heel makkelijk om verwarringen te zaaien in de woorden die u verwoordt. Het moet mij van het hart, om u als leraar, ons te voorzien in de gaven die u goddelijk zijn toebedeeld …bij mij in het hart zijn gesloten.
  Mocht de Here Jezus u in de gelegenheid brengen om te dopen, dan zou ik graag door u gedoopt worden. Maar dit laat ik aan de Here Jezus over, want Hij voorziet in alles.
  Nog drie dagen bidden broeders en zusters. Zoals in Handelingen zijn beschreven, door Dirk verwoord en beschreven.

  Uitstorting van de Heilige Geest voor ons allen, die in de Here Jezus geloven.
  Is deze opwekking mogelijk in onze tijd, vraag het de Here Jezus…

  Vr gr rene postma

 3. baruch zegt:
  Geplaatst op vrijdag 22 mei 2015 om 14:31

  Bij de wedergeborene vielen Pasen, Grote verzoendag, Hemelvaart en Pinksteren op één dag. Met Pasen werd hij één plant met Christus’s dood en opstanding, werden zijn zonden verzoend door de Hogepriester van het Nieuwe Verbond en met Christus gezet in de hemel Ef. 2:6 ontving hij de Heilige Geest blijvend in hem. De 50 dagen tussen Pasen en Pinksteren zijn een type van onze tijd waarin de oogst wordt ingezameld, Christus als de Eersteling 1Kor. 15:20 en de gelovigen als eerstelingen Zijner schepselen Jak.1:18, Zijn broeders Rom.8:21 Zij zijn allen uit één Heb. 2:11. Zij behoren tot de Gemeente der eerstgeborenen Heb.12:23. Eén met Christus! Levend onder het Nieuwe Verbond der genade omdat het Oude Verbond der Wet is afgeschaft Heb.7:18,19 NBG51, vernietigd SVV. Rom.10: 4 Want het einde der wet is Christus, tot rechtvaardigheid een iegelijk, die gelooft, zie ook hand.15, Torah en wet van Mozes zijn verschillend, de Torah werd in de harten geschreven. Rom.8: 10 En indien Christus in ulieden is, zo is wel het lichaam dood om der zonden wil; maar de geest is leven om der gerechtigheid wil.11 En indien de Geest Desgenen, Die Jezus uit de doden opgewekt heeft, in u woont, zo zal Hij, Die Christus uit de doden opgewekt heeft, ook uw sterfelijke lichamen levend maken, door Zijn Geest, Die in u woont.12 Zo dan, broeders, wij zijn schuldenaars niet aan het vlees, om naar het vlees te leven.
  14 Want zovelen als er door den Geest Gods geleid worden, die zijn kinderen Gods. Vrij van de wet, o vreugdevol leven. Het wachten is op de laatste bazuin 1Kor.15: 50 Doch dit zeg ik, broeders, dat vlees en bloed het Koninkrijk Gods niet beërven kunnen, en de verderfelijkheid beërft de onverderfelijkheid niet.51 Ziet, ik zeg u een verborgenheid: wij zullen wel niet allen ontslapen, maar wij zullen allen veranderd worden; 52 In een punt des tijds, in een ogenblik, met de laatste bazuin; want de bazuin zal slaan, en de doden zullen onverderfelijk opgewekt worden, en wij zullen veranderd worden. Zie ook 1 Thes.4:13-18.

  De verbinding tussen het ontvangen van de wet van Mozes en het Pinksterfeest wordt niet geleerd in de Schrift maar is door rabbijnen berekend en ingevoerd. Dat blijkt ook uit het commentaar van de Joodse David Stern, dat door Dirk van Genderen in dit commentaar is gebruikt.

 4. Hub.Eussen. zegt:
  Geplaatst op zaterdag 23 mei 2015 om 10:40

  Beste Dirk,
  Heel duidelijk en daardoor begrijpelijk verwoord: De belangrijkheid van het pinksterfeest, het feest van de Heilige Geest.
  Dirk je weet dat voor mij toeval een betekenis of bevestiging heeft. Toevallig las ik gisteren, 22 Mei, in mijn dag-gebedenboekje : Jezus spreekt! Mijn ingegeven reactie op dit commentaar:
  De mensen trachten het christelijk leven te leven in het licht en het onderwijs van alléén Mijn drie jaar lange zending. Dat was nimmer Mijn bedoeling. Ik kwam om Mijn Vader te openbaren, om de Goddelijke Geest te tonen, werkzaam in de mens. Ik leerde niet dat de mens alleen maar moest pogen de JEZUS van Nazareth te imiteren, maar ook dat de mens zodanig door Mijn GEEST in bezit zou worden genomen en dat de Geest hem zou aanzetten tot al wat Ik deed, dat hij bezield zou worden als Ik. Zoek MIJ te volgen door de kracht van de Inwonende Geest, die Ik jullie heb nagelaten. Die Geest ZAL jullie leiden in alle Waarheid.
  Tegen Mijn discipelen zei Ik dat Ik hun niet alles kon vertellen, maar dat de Geest hen zou leiden. Dat is hetgeen waarin Mijn volgelingen Mij teleurstellen. Overpeins steeds meer deze Leiding van de Heilige Geest, beloofd aan allen, maar zo weinig opgeëist.
  Dit is ook mijn ingegeven reactie op dit commentaar: Het feest van de Geest. Hub.

 5. Peter zegt:
  Geplaatst op zaterdag 23 mei 2015 om 17:35

  Hebreeën 7:18: Want de vernietiging van het voorgaande gebod geschiedt om deszelfs zwakheids en onprofijtelijkheids wil;
  19 Want de wet heeft geen ding volmaakt, maar de aanleiding van een betere hoop, door welke wij tot God genaken.

  Het ‘nadenken over de wet’ heeft onder de mensen geleid tot diepgaande verschillen van inzicht, bijvoorbeeld tussen de orthodoxe Joden in Jezus’ tijd en de volgelingen van Jezus, onze Heer. Zoals wij weten hebben deze ruzies geleid tot strijd en ellende en zware vervolgingen. Maar ging het in die twistgesprekken nu over de wet, de grondslag die vastligt in Gods wil, of om religie en eredienst, cultuur die ‘de wet’ wordt genoemd?
  In relatie tot de islam en met het oog op de strijd in het algemeen is het goed om voor jezelf de begrippen zuiver te definiëren.
  Voor wie het aangaat, ligt hier een uitdaging.
  Waarom wordt “het voorgaande gebod” in vs. 18 vertaald als ‘de wet’ in vs. 19, als dat woord in vers 19 betrekking heeft op de tabernakel- en tempeldienst? God IS de wet… Hij spreekt… en het IS. De wet is een beginsel waarvan Hij nooit zal afwijken en is heerlijk, zuiver en volmaakt. Als je die dienst ook ‘de wet’ noemt, dan heeft het woordje ‘wet’ diverse, verschillende betekenissen.
  Om dit soort problemen te kunnen oplossen, heb je de Heilige Geest nodig. Prettige Feestdagen, iedereen.

 6. F.Vogels-Voskamp zegt:
  Geplaatst op zaterdag 23 mei 2015 om 18:52

  Beste Dirk. Wij mogen geen commentaar meer leveren op andere reacties. Maar het is heel moeilijk om geen reactie te geven op degene die schrijft over Kosher eten, Thora, zondag, kerst en pasen. Daarom zou ik het wel fijn vinden als jij het deed. Gezegende Pinksterdagen allemaal.

  (Reactie Dirk van Genderen: die reactie is verwijderd.)

 7. Bert Loonstra zegt:
  Geplaatst op zaterdag 23 mei 2015 om 19:58

  Het maakt me bedroefd dat velen de Wet en het Evangelie vermengen, terwijl het Woord zulke duidelijke taal spreekt!
  Een paar statements hierover, vanuit de Galatenbrief:
  1 Er is maar één Evangelie, dat is de genade van Christus.G1:6
  2 De mens wordt niet rechtvaardig door werken der wet. Alleen uit het geloof! G2:16
  3 Christus heeft ons verlost van de vloek der wet. G3:13
  4 Wij zijn niet meer onder de wet maar onder Christus G3:23-28
  5 Wij zijn niet meer gebonden aan de Joodse wet dus OOK NIET aan de Joodse feesten G4:9,10
  6 Vermeng het Oude Verbond nooit met het Nieuwe! Dat zou een verzuurd deeg opleveren, dus onrein voedsel G5:9,10
  7 Geen uiterlijke kenmerken en tradities bepalen wie je bent. De bekeerde mens is van binnen door de H.Geest een totaal nieuwe schepping! G6:15
  8 Je deelt niet meer in de genade als je vanuit het Oude Verbond probeert te leven! Dan heb je geen deel aan Christus. G5:2-4.
  Conclusie: het leven uit het Nieuwe Verbond is radicaal anders dan het Oude! Wij leven door Christus, dat is uit genade. Geen voorschriften meer, geen oude feestdagen maar leven in vrijheid!

 8. kees bakker zegt:
  Geplaatst op zaterdag 23 mei 2015 om 20:05

  Beste Dirk,
  Blij dat er weens eens een politicus is die voor de Christelijke normen uit durft te komen.
  Hij blijft mooi kalm, ik had die Prem allang een oplawaai verkocht!

 9. Gila gorodenchiek zegt:
  Geplaatst op zaterdag 23 mei 2015 om 20:34

  I am a jewish woman and a believer of our Lord Jesus. I think that what you write dear Dirk is so true. We are One in Christ, and we don’t need to make The Holy Spirit sad. In our living process, life of Faith we need to be honest, righteous, and love our neighbor.. in the Spirit alone can we have a joyful certainty and the full blessing of our sonship. I am not a theological, but I don’t believe that a not Jew should try to become Jew or the other way around. That is not the benefit of our walk with Christ. But we should with love, in the narrow path to the Cross be like Christ. It is at the feet of Jesus, in fellowship with Him, in loving one another that the Wall of separation falls, and not by telling each-other (by matter of speaking) that the Shabbat is more important than Sunday and so on… this is not the assurance of our faith. Jesus did not gave his blood for this. Let our faith be full of expression of adoration, to be Christ like! We are one in Jesus our Lord and savior.

 10. Waterlelie zegt:
  Geplaatst op zaterdag 23 mei 2015 om 20:47

  De uitstorting van de Heilige Geest op het Pinksterfeest viel op de eerste dag der week. Ook de Opstandingsdag genoemd. Opvallend is dat Christus Jezus de Gekruisigde is opgestaan op de eerste dag der week en dat de Heilige Geest is uitgestort op de eerste dag der week. Een geheel Nieuw begin.
  Deze dag heeft later een naam gekregen zoals alle dagen. Maar het is en blijft de eerste dag der week. Morgen is het de eerste dag der week en gedenken de gelovigen dat de Heilige Geest is uitgestort op alle vlees.
  Het is goed om dat te gedenken. En de Geest gaat nog steeds alom over het ganse rond der aarde. Het zijn de Zeven (vurige) Ogen Gods! Hij doorzoekt harten en nieren. Hij lijdt de gelovigen in Alle waarheid. Wat een Genade. Ook al ben je stom of doof of blind. De Heilige Geest heeft daar geen moeite mee. Hij maakt het in onze harten bekend. En stelt Christus Jezus de Gekruisigde en Opgestane Heer centraal. In Christus komt alles samen. Heden verleden en toekomst. In Christus is er geen tijd of plaats of beperking meer.

 11. lydiaSwitters zegt:
  Geplaatst op zaterdag 23 mei 2015 om 22:47

  Shaloom!!

  Wat heerlijk om gezamenlijk het pinksterfeest te mogen vieren.
  Samen met alle heiligen, want dat zijn wij het gordijn in het Heilige is gescheurd,
  van boven dus van GOD af naar beneden.
  Wat een GENADE van God onze vader, HALLELUA.

 12. Ernst van Olffen zegt:
  Geplaatst op zaterdag 23 mei 2015 om 23:20

  Over de 7 feestdagen des Heren maakte ik jaren geleden een Bijbelstudie. Hier een citaat uit het vierde feest:

  4. Het Pinksterfeest of “Sjavoeot”
  Het vierde feest was het Pinksterfeest, dat 50 dagen plaatsvindt na het feest van de eerstelingsgarve, dat ook wel genoemd werd: “het Feest der Eerstelingen”. Let wel, niet “het feest van de Eersteling” in het enkelvoud, maar van “de Eerstelingen” in het meervoud. Zie hiervoor ook Exodus 23: 16
  tot de dag na de zevende sabbat zult gij tellen, vijftig dagen; dan zult gij een nieuw spijsoffer de HERE brengen.
  Numeri 28: 26
  En op de dag der eerstelingen, wanneer gij een nieuw spijsoffer de HERE brengen zult, op uw feest der weken, zult gij een heilige samenkomst hebben, gij zult generlei slaafse arbeid verrichten.

  Deze “Eerstelingen” waren uiteraard (nog) niet de gehele oogst (in Israël hangt het nauw samen met het boek Ruth, dat dan gelezen wordt en het oogstfeest), maar zoals Christus “DE Eersteling” uit de doden was, zó zijn de Eerstelingen degenen, die de eerste plaats innemen na Hem (of moeten we zeggen “met Hem”)? “De Eerstelingen” zijn zij, die het Lam volgen.

  Rom. 11: 16
  Zijn de eerstelingen heilig, dan ook het deeg, en is de wortel heilig, dan ook de takken.

  Overigens een “groot Feest” is Pinksteren wel, want ““De opgestane Christus komt in het binnenste van de mens om daar een feest te ontketenen.”

 13. Enrique zegt:
  Geplaatst op zondag 24 mei 2015 om 16:06

  Pinksteren voorbij.
  Van Hemelvaartsdag naar Pinksteren is 10 dagen, de eerste oogst, de eerstelingen.
  Uitkijkend naar het volgend Feest.
  Bazuinendag, een Aankondigingsdag, net zoals Hemelvaartsdag.
  Op Hemelvaartsdag werd de Heilige Geest aangekondigd, die nu in de christen woont, die daardoor het evenbeeld van Jezus Christus vertoont, op de Bazuinendag wordt de wederkomst van Jezus Christus aangekondigd.
  Van Bazuinendag naar de Verzoendag, wederom 10 dagen.
  Tien dagen wachten op Jezus komst, nu nog symbolisch, maar eenmaal gebeurt het.
  Dan het Loofhuttenfeest, de grote oogst.
  Deze oogst is het resultaat van de evangelieverkondiging door de eerste oogst.
  Beide oosten zijn onafscheidelijk met elkaar verbonden.

  Enrique

 14. Troost Mijn Volk zegt:
  Geplaatst op zondag 24 mei 2015 om 19:59

  Sjalom Dirk, fijn dat je het commentaar van de Joodse David Stern hebt gebruikt om dit specifieke oogstfeest te belichten. Vandaag 24 mei is exact de 50e dag na Pesach. In het Jodendom herdenken wij ook deze dag het ontvangen van de leefregels die G’d ons heeft gegeven. Exact 50 dagen ná de uittocht uit Egypte. Ook vandaag hebben we de tien woorden en het boek Ruth hardop in de synagoge gelezen. Ontroerend hoe Ruth als een Moabitische koos voor de G’d van Israël en in de geslachtslijn van de Messias is opgenomen. Haar uitspraak was genoeg in de ogen van G’d. Zij vond en kreeg ontferming én genade. De eerste bijeenkomst in de woestijn stierven er drie maal duizend. Vele eeuwen later komen er op hetzelfde gedenken van dat feest drie maal duizend tot geloof. Vele tienduizenden volgen en zijn het schoolvoorbeeld geworden van wereldwijde gelovigen. Zoals Ruth genade kreeg, is het ook voor hen die toetreden tot de G’d van Israël. Dank voor je bijzondere commentaar!

 15. henk zwijnenburg zegt:
  Geplaatst op maandag 25 mei 2015 om 19:41

  Dank je Dirk voor deze woorden die OT en NT verbinden. De Heere werkt volgens plan door en dat is door ons niet te keren. Ook de HG wil ons, juist ook op het Pinksterfeest bjj Jezus brengen. Hem volgen dat mogen we in voor- en tegenspoed doen.

 16. Waterlelie zegt:
  Geplaatst op maandag 25 mei 2015 om 21:35

  Afgelopen 2 dagen pinksterfeest gezien hoe de wereld het beleeft. O nee, niks afstotelijks gezien of gehoord. Alles heel netjes en voor iedereen toegankelijk. Muziek door de straten en bekende Marine schip in de haven om te bezichtigen. Allerlei bekende en minder bekende zangers en zangeressen gehoord. Maar helaas: Geen podium voor de gezamenlijke kerken/gemeenten om te verkondigen wat het Pinksterfeest nu precies is.
  Waar waren al de gelovigen toch? O ja, duizenden aanwezig bij Opwekking. Maar hadden we niet beter op de straten en pleinen in geheel Nederland moeten staan om te verkondigen de grote daden Gods?
  Laten we daar eens over nadenken in de tijd die ons nog rest..

 17. Enrique zegt:
  Geplaatst op maandag 25 mei 2015 om 22:10

  Nog een toevoeging over het getal 50. Het komt regelmatig voor in de bijbel, vaak samen met het getal 100. Het geeft een maat of volheid aan. Ook is 50 het jubileum getal.
  Johannes 8:57, De Joden dan zeiden tot Hem: Gij hebt nog geen 50 jaren, en gij hebt Abraham gezien?
  God wachtte met de geboorte van Izak tot Abraham 100 jaar was.
  Izak was zijn enige eerstgeborenen zoon en enige erfgenaam, zoals God had beloofd.

  Pinksteren na 50 dagen, de eerste oogst.
  Leviticus 25, waar sprake is van het Jubeljaar. Het Jubeljaar ving aan op de Grote Verzoendag. Op deze dag klonk de bazuin door geheel Israël. Het is de Laatste Bazuin die zal klinken met Jezus wederkomst.
  Hij zal dan als rechtmatige Eigenaar de aarde weer terug krijgen. Satan zal op deze dag gebonden worden, het 1000-jarig rijk krijgt dan aanvang met het Loofhuttenfeest.

  Enrique

 18. Hub.Eussen. zegt:
  Geplaatst op woensdag 27 mei 2015 om 20:57

  Naschrift; reactie No.4
  Met Pinksteren kan Jezus-Geest in jouw hart komen wonen. Tenminste, als je dit vanuit je hart wilt en vurig er naar verlangt. Je wordt er een ander mens door, een liefde-mens, een samen-mens, een mens om van te houden, een mens die van andere mensen houdt. Heel eenvoudig, omdat de Geest dingen in jou komt doen, die jij nooit uit jezelf zou kunnen doen. Krijgt Hij vandaag bij jou ook een kans?
  Bid om dit wonder van Jezus-Geest in jouw hart. Dit wonder kan iedere dag gebeuren. Voor mij was dit: 31 Oktober 1999, mijn bevrijdingsdag. Hub.

Laat een reactie achter

0 / 350 woorden