Dirk van Genderen.NL

Columnist, publicist, spreker

Veel meer dan 7000… (22 reacties)

Geplaatst op donderdag 28 mei 2015, 10:42 door Dirk A A

Sommigen beweren dat God Nederland verlaten heeft of bezig is te verlaten. Ons land is zo zondig geworden, dat wij ieder moment Gods oordeel kunnen verwachten. Door zo te denken en zo te spreken, doen wij de Heere enorm tekort.

Zijn zegen zal niet rusten op ons negatieve spreken over wat Hij doet in ons land en wereldwijd. Er zijn vele duizenden prachtige verhalen te vertellen van mensen die de Heere Jezus hebben leren kennen. God verandert mensen. In mijn Nieuwsbrief geef ik u ook elke week zo’n positief verhaal of getuigenis door. Daar wil ik graag mee blijven doorgaan, ter bemoediging.

Te weinig horen we God loven en prijzen voor Zijn werk in mensen. Het is toch werkelijk wonderbaar wat Hij doet in levens van mannen en vrouwen, jongeren en kinderen.
En natuurlijk, we verlangen ernaar en bidden erom dat daar meer zichtbaar van zal worden, maar laten we niet doen alsof het werk van God een aflopende zaak is.

Regelmatig word ik bemoedigd door kostbare kinderen van God, mensen die ik niet eens ken, die reageren op artikelen of spreekbeurten. Ik hoor over bidstonden en Bijbelstudies, soms ‘gewoon’ bij mensen thuis. Over mensen die hun hele leven al in de kerk komen en op een dag een ontmoeting hebben met de Heere Jezus en werkelijk tot persoonlijk geloof in Hem komen. Over mensen die gaan zien in welke tijd we leven, dat de wederkomst van de Heere Jezus aanstaande is. Over mensen die opeens liefde krijgen voor Israel, Gods volk, waarmee Hij nog grootse plannen heeft.

Er is zoveel goed en mooi nieuws. We hebben een levende God. Hij spreekt. In het Journaal en in de meeste kranten lees je hier helaas zelden iets over. Het beste nieuws wordt verzwegen!
Juist dit moeten de mensen weten. Zo was het ook in de tijd van het Bijbelboek Handelingen, na de uitstorting van de Heilige Geest. Alle aanwezigen in Jeruzalem hoorden de volgelingen van de Heere Jezus spreken over de grote werken van God. Wat een getuigenis!

Duizenden kwamen er tot geloof. Een echte opwekking. ‘En zij loofden God en vonden genade bij heel het volk. En de Heere voegde dagelijks mensen die zalig werden, aan de gemeente toe’ (Handelingen 2:47).
God leeft en Hij spreekt. In de Bijbel kom je dat zo vaak tegen, bijvoorbeeld in Psalm 85. Daar klinkt het: ‘Ik zal horen, wat God, de HEERE, spreken zal, want Hij zal tot Zijn volk en tot Zijn gunstelingen van vrede spreken’ (vers 9a).

Soms ontmoet je mensen die zo vol zijn van de Heere Jezus, dat hun mond ‘overloopt’ van Hem. Dat is zo heerlijk. Ze kunnen niet zwijgen. Ze leven met Hem en spreken met en over Hem. En Hij spreekt tot hen. Als je erop gaat letten, ontdek je dat ook gelovigen in de Bijbel zo met Hem leefden. ‘Wee mij, als ik het Evangelie niet verkondig,’ lezen we van Paulus in 1 Korinthe 9:16b. En dan niet alleen in de kerk, maar ook in de samenleving, in het open veld. In Handelingen 17 bijvoorbeeld lezen we dat Paulus zijn boodschap ook bracht aan de wijze mensen op de Areopagus, in Athene.

Dat wij soms te klein denken van Gods werk in de tijd waarin we leven, vinden we ook in de Bijbel terug. ‘Grote’ Godsmannen dachten soms dat Hij Zich had teruggetrokken en dat zij de enigen waren die Hem nog dienden. Zo iemand was Elia. Hij kreeg van de Heere te horen dat er in Israel nog 7000 mannen waren die de knieën niet gebogen hadden voor Baäl.

We doen het werk van God ernstig tekort als we alleen maar spreken over kerkverlating en de afval van het geloof. Dat is ernstig, zonder meer. Maar er is méér: God leeft en Hij spreekt. Wij kennen de aantallen niet, dat weet de Heere alleen, maar ik ben er vast van overtuigd dat er in ons land nog heel veel meer dan 7000 mensen zijn die de knieën niet buigen voor afgoden van onze tijd.

Dirk van Genderen

22 Reacties

 1. baruch zegt:
  Geplaatst op donderdag 28 mei 2015 om 12:32

  Wat het spreken van God betreft: Hebreeën 1:1 God, voortijds veelmaal en op velerlei wijze, tot de vaderen gesproken hebbende door de profeten, heeft in deze laatste dagen tot ons gesproken door den Zoon. Maar nu zwijgt God. Hij openbaart Zich in Zijn Woord. Dat Evangelie van God heeft Hij van te voren beloofd door Zijn profeten, in de heilige Schriften. Van Zijn Zoon, Die geworden is uit het zaad van David, naar het vlees; Die krachtelijk verordineerd is te zijn de Zoon van God, naar den Geest der heiligmaking, uit de opstanding der doden, namelijk Jezus Christus, onzen Heere: Dit Evangelie mogen wij verkondigen. Romeinen 1:16 Want ik schaam mij des Evangelies van Christus niet; want het is een kracht Gods tot zaligheid een iegelijk, die gelooft, eerst den Jood, en ook den Griek. Ons is een geopende deur gegeven,ook in deze Laodicea-tijd.

 2. Peter zegt:
  Geplaatst op donderdag 28 mei 2015 om 13:02

  Als er in ons land nog heel veel meer dan 7000 mensen zijn die de knieën niet buigen voor afgoden van onze tijd, dan zijn er ong. 17 miljoen mensen die dat wèl doen. Nederland telt 16.908.443 (2015) inwoners. In “ons Europa” zullen de percentages niet veel anders zijn. Is dit erg? Wel, zegt Dirk, dit is ernstig, zonder meer. Maar er is méér: God leeft en Hij spreekt.
  Psalm 85. Daar klinkt het: ‘Ik zal horen, wat God, de HEERE, spreken zal, want Hij zal tot Zijn volk en tot Zijn gunstelingen van vrede spreken’ (vers 9a).
  Met Pinksteren hebben wij het Feest van de Geest gevierd. In Johannes 16 staat geschreven: 13 Maar wanneer Die zal gekomen zijn, namelijk de Geest der waarheid, Hij zal u in al de waarheid leiden; want Hij zal van Zichzelven niet spreken, maar zo wat Hij zal gehoord hebben, zal Hij spreken, en de toekomende dingen zal Hij u verkondigen.
  Johannes 14:26 Maar de Trooster, de Heilige Geest, Welken de Vader zenden zal in Mijn Naam, Die zal u alles leren, en zal u indachtig maken alles, wat Ik u gezegd heb.
  Dit is inderdaad het goede nieuws, terwijl het algemene krantennieuws uitgesproken slecht is.
  Wat in het Midden Oosten onze broeders en zusters wordt aangedaan, is te afschuwelijk voor woorden. Dat onze (klein)kinderen opgroeien in een seculiere maatschappij, stemt ook tot nadenken. Ongetwijfeld laten wij ons in deze overdenkingen leiden door de Geest der waarheid. Hij overtuigt van zonde, gerechtigheid en oordeel. Hij roept op tot de heiliging, zonder welke wij de Heer nooit zullen zien.
  In deze regels, broeders en zusters, bekruipt een gevoel van diepe grimmigheid mijn woord.

 3. Peter zegt:
  Geplaatst op donderdag 28 mei 2015 om 13:03

  (vervolg) Zijn wij allemaal geroepen om “goed nieuws”-sites te produceren? Nee! Moet ik hier pro-christelijke propaganda gaan zitten schrijven? Dirk op het schild hijsen als onze onfeilbare leraar, zoals dit in de reacties ook wel is voorgesteld?
  Nee! Het is niet zo heel belangrijk hoe wij ons voelen. Het gaat er om dat wij het spreken des Heeren Jezus verstaan en begrijpen en hieruit een visie ontwikkelen voor ons eigen leven.
  Dit is de insteek geweest van mijn reacties gedurende voorbije jaren.
  Ik ben van mening geweest dat wij gereed moeten zijn voor Zijn komst, zoals wij dit ook bidden in het Onze Vader: Uw koninkrijk kome.
  Deze komst kan nooit plaatsvinden in onbekeerde, zondige harten. Maar hoe is het met ons? Hebben wij eerlijk gezegd wel enig idee?
  Het werk van de Heilige Geest zal ons tenslotte genade doen vinden in de Wetten van Christus, als wij in de rust zijn ingegaan.
  Die toestand is onze eeuwige dag en is een voorwaarde voor de Geest om ons voor te bereiden op de aanval (!) in vuur.
  Gemeenschap is hiervoor noodzakelijk, rond reine harten in levend water (= Geest) en beschermde wegen. De Bijbel spreekt voor wat betreft de komst over ‘Te dien dage’… hetgeen al duizenden jaren zo staat geschreven, dus weet je niet wanneer die komst zal zijn. De onlangs overleden Bijbelleraar Lance Lambert sprak profetieën uit die in overeenstemming zijn met het Oude Testament, over landen vandaag de dag. Onze toerusting is ook een aanwijzing. Wij zijn technisch perfect gereed voor de komst van een hemelvorst. De christelijke pers gonst van verwachtingen met betrekking tot de komst van het koninkrijk van God.
  Het is denkbaar dat de Koning der koningen dan meekomt in die komst van het koninkrijk. Ook, verborgen, als een dief in de nacht. In deze nacht is misdaad, 666, misleiding en gevestigd op aarde: des duivels macht. Zijn wij gereed?

 4. Waterlelie zegt:
  Geplaatst op donderdag 28 mei 2015 om 20:52

  Ja, laten we de grote daden Gods meer en meer proclameren. Het is net als bij de werkers in de wijngaard. 2000 jaar lang zijn de werkers bezig geweest om in de wijngaard te werken. Velen zijn door hun getuigenis tot het geloof gekomen in Christus Jezus de Opgestane Heer. Op hun beurt werden ook zij in de wijngaard tewerk gesteld. Nu, in het laatste uur roept de Meester de laatsten die nog werkeloos staan. Het zullen er niet zo velen meer zijn als de afgelopen 2000 jaar, want het is maar voor een tijdje (laatste uur) meer. Maar hun beloning zal hetzelfde zijn als de voorgaande werkers. IK geloof daarom dat de laatsten bezig zijn om toegevoegd te worden in de wijngaard. Als hun getal vol is en de allerlaatste in de wijngaard terecht is gekomen, dan komt de Heer des Huizes. Dus het gaat niet om vele aantallen, maar om de !!laatsten!!.

 5. Ard Visser zegt:
  Geplaatst op vrijdag 29 mei 2015 om 16:06

  Amen Dirk een prachtig stuk en 100% waar. Laten wij ons richten op Gods beloften en waarheid en die is alleen in Jezus te vinden. Zegen iedereen en dat is krachtiger dan te mopperen of negatief praten/denken. Jezus leeft en ik in Hem, Halleluja!!!

 6. maria zegt:
  Geplaatst op zaterdag 30 mei 2015 om 11:10

  Ja Dirk, getuigen zijn en verwachten, maar laten wij ook realisten blijven.
  In deze wereld en dus ook in Nederland gaat het er steeds beroerder uitzien, dat is duistere kant die ook beschreven staat in de Bijbel (Openbaring).

 7. Christine de Gier zegt:
  Geplaatst op zaterdag 30 mei 2015 om 11:20

  Beste Dirk, even een kanttekening. Zeker moeten we niet negatief praten, maar wel mogen we profetisch spreken. In Elia’s tijd kwam eerst het oordeel van de grote droogte. Daarna, toen Elia dacht dat hij alleen was overgebleven, zei de Heer in 1 Kon. 19:17, 18: Jehu zal doden wie aan het zwaard van Hazaël ontkomt; en Elisa zal doden wie aan het zwaard van Jehu ontkomt. Maar Ik zal er in Israël 7000 overlaten… die niet gebogen hebben voor Baäl… De oordelen waren kennelijk nog niet voorbij.
  Denk aan wat je vertelt over Niger. Door de oordelen (brandstichting door moslims) worden christenen wakker. Als we denken dat oordelen ons land voorbijgaan, zijn we ook niet op de moeilijke tijden voorbereid. Ik hoop al jaren op opwekking, maar waarom zou die niet kunnen komen door de diepte heen van oordelen, die toch zeker niet onverdiend zijn? Wel hoop ik dan op een schuilplaats in Christus voor allen die Hem liefhebben.

 8. San zegt:
  Geplaatst op zaterdag 30 mei 2015 om 11:59

  Ja, Ik hoor inderdaad heel vaak negatieve geluiden hoe het hier in Nederland is. In andere landen zijn er opwekkingen, en meestal in het Midden-Oosten en Azië maar niet zozeer in het Westen. Maar toch zegt de Bijbel dat de wetteloosheid en verkilling van de liefde alleen maar zal toenemen. Zie Mattheüs 24:12.Ook dat de positie van Nederland ten opzichte van Israël aan het verslechteren is. Dat Nederland dan een vloek over zich heen haalt. Wat en wie moeten wij dan geloven? In eerste instantie natuurlijk de Bijbel. Er is een steeds grotere wetteloosheid en verkilling der liefde gaande. Dus er is ook een negatieve geest werkzaam in de mensen die verleidt tot wetteloosheid en liefdeloosheid. Want wij hebben een geestelijke strijd te strijden. Onze strijd is namelijk ook een geloofsstrijd. Er staat geschreven in 1 Timotheüs 6:12 NBG, “Strijd de goede strijd des geloofs…….”. Daarom dat het logisch is dat wij naar de Bijbel teruggrijpen. Zelf zie ik gezien de negatieve houding die de Nederlandse regering heeft ten opzichte van het Christelijk geloof en haar standpunt jegens Israël dat het geestelijk niet goed zit wat het pure en onvervalste geloof betreft. Ik kan daarom om die reden niet ermee eens zijn, dat er nog vele toegewijde Christenen zijn. Tenzij ze gelouterd zijn door het lijden maar anders valt het niet mee om vurig van geest te zijn in deze tijd. Wij moeten in deze tijd uitkijken voor allerlei invloeden die de Gemeente des Heren willen binnenkomen. Maar we mogen ook vertrouwen dat God alles in handen heeft. De aanvallen van de boze geesten zullen alleen tegengehouden kunnen worden als wij teruggaan naar de bron van liefde en waarheid. Dat wij een puur en zuiver geloof hebben voor de Naam van Jezus Christus en het woord van God, de Bijbel weer serieus gaan lezen en toepassen. Dan mogen wij weten dat God daaraan Zijn kracht wil verlenen. Dat er in de harten van mensen een verlangen zal komen naar echtheid want wij dienen de levende God, Jezus Christus, en geen religie.

  San

 9. rene postma zegt:
  Geplaatst op zaterdag 30 mei 2015 om 13:23

  Ken jij mij?
  Wie ben ik dan?
  Ken jij mij beter dan ik?

  Wij kennen ons zelf het beste.
  Maar niemand kent ons beter dan de Here Jezus.

  Beste Dirk, dank u voor het goede nieuws.

  In Handelingen kwamen ook dwaalleraars voor, de apostel Paulus waarschuwde hiervoor.
  Zij proberen verwarringen te zaaien in het goede nieuws dat geëvangeliseerd werd.

  Het is aan ons om hiertegen krachtig te bidden.

  Vr gr rene postma.

 10. Gila gorodenchiek zegt:
  Geplaatst op zaterdag 30 mei 2015 om 14:28

  12 Restore to me the joy of your salvation, and uphold me with a willing spirit.
  13 Then I will teach transgressors your ways, and sinners will return to you.
  ( psalm 51:12,13)
  That is what I wish to say with love to the Dutch people .
  For me it will be for ever that:
  Three Dutch couples (!!! ) helped me during a very difficult time I had in Holland. During a divorce timing. They showed me the true love of Jesus the messiah. They showed me the the Cross is a place of grace, to a jewish woman like me.
  For ever I’ll say thank you to ther witness of the love of Christ ,they are my saints.

 11. Hub.Eussen. zegt:
  Geplaatst op zaterdag 30 mei 2015 om 14:52

  Inderdaad Dirk, er is zoveel goed en mooi geestelijk nieuws te vertellen en te ervaren. Laten wij wat meer de positieve verhalen van de praktijk-christenen belichten, hoe die hun Christen-zijn, daadwerkelijk in praktijk brengen, buiten de kerkmuren in de maatschappij. Denk aan het vele naasteliefde werk, de mantelzorgers, vrijwiligers-werk, eenzamen bezoeken, nabuurschap, de voetselbank, doneren aan de missionairende organisaties over heel de wereld, zover je financiele mogelijkheden reiken, je rijkdom: Delen en Geven, enz. enz.
  Toevallig!!! Stond gisteren een artikel in het Limburgs-dagblad over De barmhartige Samaritaan.
  Paus Fransiscus heeft 2016 uitgeroepen tot het heilig jaar van Barmhartigheid, met verwijzing naar het bijbelse verhaal over: De Barmhartige Samaritaan. Hij roept de 1,2 miljard katholieken (voor mij moet dat eigelijk zijn: alle Christenen) op de armsten en onderdrukten te omhelzen. Vanaf het begin van zijn Pausschap is zijn hoofdthema: Zorg voor de armsten en aandacht voor de armsten en hulpbehoevenden.
  Ook het bisdom Roermond, bisschop Wiertz riep eerder al op tot de vorming van zogeheten Paus Fransiscusgroepen, vrijwilligers die op allerlei terreinen actief zijn om mensen te ondersteunen en te helpen. Er blijken zich steeds meer vrijwilligers ACTIEF in te zetten voor dit Diaconie-werk, wat ik noem : Praktijk-Christen werk.
  Dirk, ga zo door, want jij bent een goede “richtingaanwijzer” op onze gezamenlijke pelgrimstocht. Hub

 12. martha zegt:
  Geplaatst op zaterdag 30 mei 2015 om 18:26

  Een goed uitgangspunt om te beginnen bij wat God doet in mensen. Wij hebben verantwoordelijkheid om te spreken vanuit liefde die van Hem komt. Dit leven is beperkt.
  Zie Openb. 21 en 22, wat er komt, dat is leven in het licht van God. Toch mogen we nu dankzij Jezus en de Geest al volop proeven van wat dat leven inhoudt.
  Dankbaarheid is op z’n plaats. Wat een geluk dat we God mogen kennen, en steeds meer mogen leren kennen.

 13. Ernst van Olffen zegt:
  Geplaatst op zaterdag 30 mei 2015 om 20:15

  Prachtig, Dirk! Het meest onder de indruk was ik van het slotvers onder je artikel uit Romeinen 8: 28. Het vat het gehele voorgaande samen! Wat in Niger is gebeurt, is tegen het licht van dit vers bevestigd! Wat ik zie, is, dat de grootste vervolgingen in landen plaatsvinden, waar de mensen straatarm zijn! In de rijke landen kom je helaas weinig “geroepenen” tegen…… De andere kant is, dat veel meer mensen “geroepen” worden dan mensen die met een “ja” antwoorden op hun roeping. Matteüs 22:14: “Want velen zijn geroepen, maar weinigen uitverkoren.”
  Dat heeft niets te maken met de predestinatieleer! Wel ben ik er van overtuigd dat God – Die ons kent vanaf VOOR de schepping (Ef.1) – al ver vóór onze geboorte wist voor WIE wij zouden kiezen in ons korte aardse leven! Dat we “uitverkoren” zijn bevestigt Petrus in zijn eerste brief, hoofdstuk 2:
  “9 Gij echter zijt een uitverkoren geslacht, een koninklijk priesterschap, een heilige natie, een volk (Gode) ten eigendom, om de grote daden te verkondigen van Hem, die u uit de duisternis geroepen heeft tot zijn wonderbaar licht”.
  Uiteindelijk “roept” Gods tegenstander ook, met allerlei verleidingen, waarmee hij een beroep doet op al onze slechte eigenschappen, die in elk mens sluimeren…… Door “wie” laat je je leven leiden denk ik vaak! Wiens “roep” volg je? Kies voor “het leven” adviseerde Mozes in Deut. 30!
  Morgen heb ik de Schriftlezing in de kerk, die eindigt met Joh.3: 16
  “16 Want God had de wereld zo lief dat hij zijn enige Zoon heeft gegeven, opdat iedereen die in hem gelooft niet verloren gaat, maar eeuwig leven heeft.” Ik weet nu al, dat ik de grootse nadruk zal leggen op het laatste woord uit de lezing “heeft”!!

 14. Cock zegt:
  Geplaatst op zaterdag 30 mei 2015 om 21:52

  BIDDINGHUIZEN – De 45e editie van de jaarlijkse Pinksterfoncerentie vond het afgelopen weekeinde plaats in Biddinghuizen. Volgens de organiserende stichting Opwekking waren er 55.000 bezoekers.

  Dit haalde ik net van internet.
  55.000 bezoekers; ik denk dat op z`n minst de helft de “knieën niet gebogen hebben voor afgoden”.
  Laten we met elkaar op onze knieën God danken dat dit in Nederland (nog) gebeurt.

 15. San zegt:
  Geplaatst op zaterdag 30 mei 2015 om 22:23

  Beste Dirk,

  Waar gaan wij op af? Op de ervaring en wat wij om ons heen zien, of op wat de Bijbel leert dat de waarheid is. Het is misschien theoretiseren maar de Bijbel is betrouwbaarder dan onze ervaring(en). Wij leven ver in de eindtijd en daarom mogen wij verwachten dat er typische eindtijdverschijnselen zich gaan voordoen. Dat de Here Jezus spoedig komt. Dat is ons uitgangspunt. Dan hebben wij ons Fundament, dat is de Here Jezus Christus. Het begint met Hem en het eindigt met Hem.
  We moeten niet op een zijspoor gemaneouvreerd worden als wij vergeten dat de Here spoedig komt. En er zijn maar weinigen die dit zo ook toepassen op hun eigen leven. De ark van Noach redde naast wat diersoorten maar acht mensen op de hele bevolking van de aarde. Ik denk daarom ook dat er maar relatief weinigen naar Jezus zullen gaan als Hij komt.
  De Opwekking waar wij zo naar verlangen, zal plaatsvinden tijdens de grote Verdrukking waarbij een ontelbare schare tot geloof zal komen. Zie Openbaring 7:9-17.

  San

 16. Puck de Jonge zegt:
  Geplaatst op zaterdag 30 mei 2015 om 22:24

  Op zaterdag 9 mei j.l. was ik in de Ahoyhal in Rotterdam. Er waren ruim 11.000 mensen aanwezig. Joyce Meyer sprak daar, vertelde haar eigen geschiedenis en wat de Heer Jezus in haar leven gedaan had en doet. Ze legde het evangelie héél duidelijk uit en deed een uitnodiging om je leven aan Jezus over te geven. Met mijn eigen ogen zag ik letterlijk HONDERDEN mensen naar voren stromen. Echt ongelooflijk.
  GOD IS AAN HET WERK, OOK IN NEDERLAND!!!

 17. nienke de boer zegt:
  Geplaatst op zaterdag 30 mei 2015 om 22:53

  Kijk alleen maar naar de pinksterconferenties, dat waren er veel meer dan 7000 die er op af kwamen, God laat het werk van Zijn handen niet los, dus mensen vertrouw!!!

 18. Elisabeth zegt:
  Geplaatst op zondag 31 mei 2015 om 11:01

  Beste Dirk,

  Ik ben het geheel met de reacties van San eens. Dat is ook mijn beleving.
  De mens ziet aan wat voor ogen is, maar God ziet het hart aan.

  Groeten van Elisabeth

 19. lydiaSwitters zegt:
  Geplaatst op zondag 31 mei 2015 om 16:57

  Lieve vrienden en geloofsgenoten.

  Vanmorgen mochten wij de Here God groot maken,
  Loven en prijzen, zonder aanvallen van de boze.
  Wij leven in een vrij land dat is een grote zegen.
  Dankt onder alle omstandigheden en bidt voor de verdrukte christenen,
  doen wij dat wel genoeg?? Ik belijd, dat het veel meer kan.
  Daarom, strijd de goede strijd des geloof. De Here Jezus strijdt en bidt mee. Hallelua.

 20. maggie van namen zegt:
  Geplaatst op zondag 31 mei 2015 om 17:30

  Lieve broeders en zusters,

  Laat onze ogen gericht zijn op onze Koning Jezus Christus en Zijn komende koninkrijk.
  Het is voor ons al D-Day geweest door de overwinning op Golgotha, maar wij zien uit naar V-Day.
  Laten we dan meewerken door een krachtig getuigenis, in woord en daad, opdat de wereld zal erkennen dat wij kinderen van God zijn.

 21. waterlelie zegt:
  Geplaatst op zondag 31 mei 2015 om 20:00

  En wij hoorden vanmorgen de woorden van Jezus tegen Petrus zeggen: op de getuigenis van Petra (U BENT DE ZOON VAN DE LEVENDE GOD) zal IK Mijn Gemeente/Lichaam bouwen. En.. Let Op… DE POORTEN VAN HET DODEBRIJK !!ZULLEN!! HAAR NIET OVERWELDIGEN.

  Wat er ook van Christenen of de kerk wordt gezegd. En wat de duistere machten ook voor plannen beramen. Het Lichaam van Christus staat BOVEN de machten van de duisternis. Ze staat in de Overwinning.
  En daarom is het NU zaak dat gelovigen niet mee doen met negatief schrijven of spreken over de Gemeente/Lichaam van Christus.
  Voorwaarts Christenstrijders. Volgt Uws Konings spoor.

 22. Samaritaanse zegt:
  Geplaatst op maandag 1 juni 2015 om 19:55

  Hoe donkerder het wordt in Nederland, hoe meer onze lichtjes zichtbaar zouden moeten zijn.
  Alleen al door eerlijk te zijn, val je al op. Door ook te doen wat je gezegd of beloofd hebt, dat wordt opgemerkt.
  Waardige kleding en taalgebruik, vriendelijkheid en niet altijd gelijk hoeven hebben..
  geloof me, dat dat opvalt.
  Als de zon schijnt, zie je bijna geen brandende olielampjes.
  Maar in het duister, schijnen zij helder en zijn ze niet meer over het hoofd te zien.

Laat een reactie achter

0 / 350 woorden