Waarzeggerij via Charlie Charlie?

Wereldwijd is er een nieuwe rage gaande onder de jeugd: de Charlie Charlie Challenge. Het is minder onschuldig dan op het eerste gezicht lijkt.
Twee potloden worden kruislings op een papier gelegd, dat in vieren is gedeeld, met twee ja-vakken en twee nee-vakken. Dan wordt de geest Charlie opgeroepen, die met behulp van de potloden antwoord geeft op de vragen die worden gesteld.

De Charlie Charlie Challenge lijkt verdacht veel op het zogenaamde glaasje-draaien en het gebruik van het Ouijabord, duidelijk occulte activiteiten.
Op veel scholen is de Charlie Charlie Challenge al verboden. Sommigen beweren dat het ‘spel’ nep is en dat de potloden bewegen doordat ertegen geblazen wordt of omdat de tafel waarom ze liggen, scheef staat. Dat zal vaak zo zijn. Toch is een duidelijke waarschuwing noodzakelijk, met het oog op de geestelijke gezondheid van allen die zich ermee inlaten of overwegen dat te doen. Doe er niet aan mee of stop ermee!

De Bijbel leert ons duidelijk dat de geestenwereld zeker bestaat en dat we ons er niet mee mogen inlaten. We hebben zelfs strijd te voeren tegen de machten, tegen de wereldbeheersers van de duisternis van dit tijdperk en tegen de geestelijke machten van het kwaad in de hemelse gewesten (Efeze 6:12).
Voor deze geestelijke machten hoeven we niet bang te zijn, omdat we, als we bekleed zijn met de geestelijke wapenrusting (Efeze 6:11, 13), beschermd zijn tegen de listige verleidingen van de duivel.

De Charlie Charlie Challenge wordt door jongeren gebruikt om antwoorden van de geest Charlie te krijgen, een soort waarzeggende geest, van wie sommigen zeggen dat het de geest van een overleden jongen uit Mexico is. Vandaar de twee ja’s en nee’s op het vel papier. Wanneer dan een vraag wordt gesteld, wordt gehoopt dat een potlood gaat bewegen en ja of nee zal antwoorden.
Hiermee zeg ik niet dat iedereen die meedoet aan Charlie Charlie Challenge in contact komt met geesten, maar de kans is wel aanwezig wanneer iemand zich ervoor openstelt. Er is bekend dat er soms rare dingen gebeuren wanneer jongeren hiermee bezig waren. Er zouden vage schaduwen zijn verschenen en sommigen zegen het geluid van een lachend kind te hebben gehoord.

In de Bijbel verbiedt de Heere radicaal om je met zulke dingen in te laten. Met dit verbod wil Hij ons beschermen.
In Leviticus 19:31 staat: ‘U mag u niet wenden tot de dodenbezweerders en tot de waarzeggers. U mag hen niet raadplegen, zodat u zich met hen verontreinigt. Ik ben de HEERE, uw God.’
En in Deuteronomium 18:10-13 klinkt het: ‘Onder u mag niemand gevonden worden (…) die waarzeggerij pleegt (…) die een waarzegger raadpleegt (…). Want iedereen die zulke dingen doet, is een gruwel voor de HEERE.’

Beter dan op de geest Charlie, kunnen we ons richten op de Heere Jezus. We mogen wandelen in Zijn licht. Hij geeft ons Zijn vrede. We zich begeeft in de geestenwereld komt in geestelijke duisternis terecht, wat zich kan uiten in onvrede en angst.

Tegen jongeren wil ik zeggen: doe niet mee met de Charlie Charlie Challenge. En als je toch mee hebt gedaan aan het oproepen van geesten, vertel dat maar aan de Heere Jezus, belijd je zonden en vraag Hem om vergeving. In de Naam van de Heere Jezus mag die macht verbroken worden en zal Hij je Zijn vrede schenken.
Je hoeft niet bang te zijn. De Heere Jezus is sterker en machtiger dan alle boze geesten bij elkaar. Stel je vertrouwen maar op Hem.

Zeg maar tegen je vrienden en vriendinnen, als ze vragen of je meedoet, dat je niet van dit spel houdt, dat je niet mee wilt doen. En als ze willen weten waarom niet, dan kun je vertellen dat je in de Heere Jezus gelooft en dat Hij in de Bijbel zegt dat je hier niet aan mee moet doen, omdat je er angstig en depressief door kunt worden.

Ouders, grootouders, als er ooit een tijd is geweest dat het noodzakelijk was voor uw (klein)kinderen te bidden, dan nu wel. De duivel gaat rond als een brullende leeuw om ook onze kinderen te verslinden (1 Petrus 5:8). Spreek met hen over deze dingen en wijs ze op de Heere Jezus en op de bescherming die Hij schenkt.

Dirk van Genderen