Dirk van Genderen.NL

Columnist, publicist, spreker

Door IS komen moslims tot geloof (25 reacties)

Geplaatst op donderdag 11 juni 2015, 22:17 door Dirk A A

Volgens zendelingen in de moslimwereld zijn er de afgelopen veertien jaar meer moslims tot geloof in de Heere Jezus gekomen dan in alle veertien eeuwen daarvoor, vanaf het ontstaan van de islam. Het is buitengewoon opmerkelijk dat er momenteel zoveel moslims tot geloof in de Heere Jezus komen. Wellicht speelt de opkomst van de Islamitische Staat (IS) hierin een belangrijke rol. En: het is Gods werk, alsof Hij, voor de wederkomst van de Heere Jezus, nog zoveel mogelijk moslims wil redden.

‘Als IS islam is, dan verlaat ik de islam,’ zeggen veel moslims. Sommigen worden atheïst, anderen gaan op zoek en komen uit bij het christelijke geloof. ‘Nooit eerder werd de islam met zo’n crisis geconfronteerd,’ stelde broeder Rachid op CBN-News. ‘Verschrikkelijke daden worden gepleegd in de naam van Allah.’

Elke moslim die tot geloof in de Heere Jezus komt, loopt levensgevaar. Daarom duurt het bij velen soms een hele poos voordat ze ervoor uitkomen dat ze christen zijn geworden. Zo iemand is Imram, een Britse student uit een Pakistaanse immigrantenfamilie.
Imram begon de Bijbel te bestuderen en kwam hij tot de conclusie dat de islam niet de waarheid kon zijn. Hij besloot de islam de rug toe te keren. ‘Dan ben je een afvallige,’ vertelt hij, ‘en word je uit je familie gegooid. Dat gebeurt altijd als eerste. Je vrienden willen niets meer met je te maken hebben en zijn bereid je te vervolgen of zelfs te doden. Ze zeggen dan: Dit is de laatste keer dat we met je gesproken hebben, omdat je de profeet Mohammed en de islam onteerd hebt.’
Imram vertelt verder: ‘Iedere week ontmoet ik wel iemand die me aanspreekt en meer over het christelijk geloof en de Bijbel wil weten, omdat ze niet langer moslim willen zijn.’

De Zweedse voorganger Fouad Rasho van de Angered Alliance Kerk heeft al meer dan 100 ex-moslims gedoopt. Volgens hem is het vooral door IS dat veel moslims de islam vaarwel zeggen en tot Christus komen.
Moslims in Europa voelen zich soms gevangen tussen het atheïsme van Europa en de radicale islam. Velen van hen vinden nieuwe hoop in het christelijke geloof.
Toen Nassim Ben Iman met zijn ouders naar Duitsland kwam als immigrant uit een moslimland, dacht hij aan te komen in een christelijke natie. Maar hij ontdekte dat het christelijke geloof in werkelijkheid vaak niet veel meer voorstelde dan een dode en zondige religie. Hij dacht eerst dat al het bloot en het ongehuwd samenwonen, dat hij op de televisie zag, een uiting was van het christelijke geloof.

Maar Nassim ontdekte het echte christelijke geloof en is vandaag een evangelist, die moslims en niet-moslims tot Christus wil leiden. ‘Wanneer de mensen begrijpen wie Jezus is, zullen ze Hem meer en meer liefhebben en volgen. En wanneer moslims gaan begrijpen wie Mohammed is, wat de Koran zegt en wat de geschiedenis ons leert over de islam, dan zullen zij de islam ver achter zich laten,’ aldus Nassim.

Broeder Rachid is de zoon van een Marokkaanse imam, die vijftien jaar als geheime bekeerde christen leefde. Nu presenteert hij een christelijk programma in de Arabische taal, met als titel ‘Gedurfde vragen’. Hij daagt moslims uit over hun geloof.
Hij vertelt: ‘Veel moslims vertellen me: Als IS de islam is, dan wil ik niet langer moslim zijn. Sommigen worden atheïst, maar velen komen tot geloof in Jezus Christus. Nooit eerder werd de islam geconfronteerd met zo’n crisis als nu.’

‘De islam lijkt sterkt,’ aldus Rachid, ‘maar dat lijkt zo omdat het de spirituele leegte vult in zwakke christelijke landen. De grootste kracht van de islam is de zwakte van de christenen. Dat is wat er gebeurt in Duitsland, Amerika en alle Westerse landen.
Zelfs al lijkt het dat de islam het Westen zal overnemen, toch hoeven christenen de islam niet te vrezen, omdat ik geloof dat de islam langzaam zal sterven.’

Sommigen stellen dat God de islam gebruikt om het Westen te oordelen. Broeder Rachid is het hier zeker niet mee eens. ‘Ik denk dat veel mensen bang zijn om wat ze zien op het nieuws. Maar zelfs het islamitische geweld zie ik als een teken, een signaal, dat de ineenstorting van de islam aankondigt.’

Ook in ons land komen veel moslims tot geloof in de Heere Jezus. Ik hoorde onlangs over een kerk in het midden van ons land, waar al tientallen ex-moslims, die tot geloof zijn gekomen, zijn gedoopt.
Zendelingen van de zendingsorganisatie 222Ministries vertelden mij onlangs dat in het Midden-Oosten, en zeker in landen als Irak, Syrië en Iran, heel veel moslims tot geloof in de Heere Jezus komen. God geeft hun ook dromen en visioenen om tot de Heere Jezus te komen.

We leven in wonderlijke tijden. De islam streeft naar wereldheerschappij. Heel de wereld moet islamitisch worden, wordt gezegd. Er worden gruwelijke misdaden gepleegd in naam van de islam. Maar dwars hier doorheen werkt de Heere. Niemand kan Zijn werk keren. Hij wil de mensen redden, Hij wil ook moslims redden. We zien het voor onze ogen gebeuren.

Heere, wij bidden voor al die ex-moslims die vervolgd en gemarteld worden. Heere, bescherm ze, neem de angst van hen weg, maak ze sterk en krachtig en laat hun ogen gericht laten zijn op de Heere Jezus alleen, ook als er een einde aan hun leven komt.
Heere, wij bidden voor alle moslims wereldwijd. Openbaar Uzelf aan hen, dat ze tot geloof zullen komen in de Heere Jezus.
Heere, wij bidden voor alle moslims in ons eigen land, misschien wel in onze straat. Geef ons genade een getuige van U te zijn, red ook hen.
Heere, wij bidden U voor allen die het Evangelie brengen naar de moslimwereld. Zegen hen, geef hun wijsheid en kracht.
Heere, wij bidden U om de ineenstorting van de islam.
Heere, laat Uw Koninkrijk komen. Gezegend zij Uw grote Naam, tot in eeuwigheid. Amen!

Dirk van Genderen

25 Reacties

 1. Peter zegt:
  Geplaatst op donderdag 11 juni 2015 om 23:54

  Of de islam zwak is, zou ik zo niet durven zeggen. De moslims in Nederland maken een behoorlijk vitale indruk.
  Islam is absoluut autoritair gezag over ieder facet van het menselijke bestaan. Kritiek op dat gezag wordt aangemerkt als afvalligheid.
  Het is daardoor ondenkbaar dat een moslim het systeem waarin hij (of zij) geboren is, de rug toekeert. Dat mag niet en is niet mogelijk.
  Dat men denkt dat de islam op instorten staat, verbaast mij daarom een beetje.

  Koning Jezus heeft toch ‘Duizend Jaar’ nodig voordat al Zijn vijanden zijn onderworpen? En gesteld tot een voetbank onder Zijn voeten?

  Alles in de wereld draait om geld. Er moet een oliepijplijn komen door Syrië heen, maar Assad houdt dat tegen en dus moet hij weg en sturen de Amerikanen IS op hem af.
  Het is verschrikkelijk dat er in het Midden Oosten geen christelijke politie is die kinderen (!), vrouwen en bejaarden kan beschermen tegen het IS-gespuis.
  Er is geen recherche, geen aanhouding en voorgeleiding, geen rechtbank, ook geen straf voor die criminelen.
  Dàt vind ik zwak!

 2. Enrique zegt:
  Geplaatst op vrijdag 12 juni 2015 om 0:17

  Hallo Dirk,
  Kortgeleden was ik voor kerkelijke zaken in Canada.
  Op de terugvlucht kwam ik naast een jongeman te zitten. Hij zag er geheel Europees uit, maar nadat we ons aan elkaar hadden voorgesteld, bleek dat hij uit Irak kwam en christen was (orthodox).
  Hij legde mij exact uit wat hij als christen in Irak ervaren had, wat ik hierbij laat rusten. (Hij woont nu op het westelijk halfrond).
  Hoewel hij Jezus aanvaard had, had ik er iets aan toe te voegen.
  De kern van het probleem met het moslimgeloof is dit: Allah is God maar geen Vader, Hij heeft geen Zoon, dit in tegenstelling tot de God van de bijbel. Je kunt een moslim het beste vanuit deze hoek benaderen en erop wijzen dat hij een fysieke vader en moeder heeft en dat dit wereldwijd zo is. De verwekking naar eeuwig leven moet dus ook door een Vader gebeuren en dit is bij het moslimgeloof niet mogelijk, het mist de stap naar de eeuwigheid.
  Het moslimgeloof ziet Jezus alleen als een Profeet en niet als Gods Zoon en vooral niet als het Lam Gods, vandaar dat dit geloof nog steeds dierenoffers heeft. Het geloof heeft een alcoholverbod en men kan daardoor geen wijn drinken als symbool voor Jezus bloed, Jezus wordt dus volledig uitgesloten.
  Het is een dood geloof.

  Enrique

 3. waterlelie zegt:
  Geplaatst op vrijdag 12 juni 2015 om 12:51

  Sommigen zeggen dat de (is)lam vergeleken kan worden met de Chaldeeën. Die door de Here God gebruikt worden als een roede/instrumen over de wettellozen. (Habakuk 1:2-17)
  Ik meen te weten dat de Chaldeeën een afstammeling zijn van Sem (zoon van Noach), dus een semitische volksstam.
  Wat zegt Noach over Sem? Antw: Geprezen zij de Here, de God van Sem! (Genesis 9:26)en Kanaän (zoon van Cham) zij hem tot knecht.

  Uit de lijn van Sem is Abram en Nachor en Haran (waar Lot uit geboren is) geboren.
  Dus volgens die sommigen bestrijden broers (familieleden) elkaar en tegelijkertijd zijn ze een roede in de hand van de Here God.
  Moeilijke gedachte en ook niet te begrijpen.

 4. Johannes zegt:
  Geplaatst op vrijdag 12 juni 2015 om 19:26

  Wat een schitterend artikel: daar wordt een mens alleen maar blij en dankbaar van.
  Laten we hopen en bidden dat onze Hemelse Vader niet zal rusten voordat Zijn
  Huis vol zal zijn zoals Jezus in de gelijkenis ons heeft nagelaten. We leven in bewogen tijden, Jezus komst is aanstaande. Israel staat alleen, maar wel met de biddende gemeente van Jezus Christus achter zich.
  Vanmiddag zat ik in een wachtkamer te wachten en keek uit verveling in een bekend roddelblad dat gevuld is
  met schokkende artikelen vol van verdriet, (echt) scheidingen, liegen en bedriegen, hoeren en snoeren, roddels en verder allerlei vunzigheid wat ver van God is verwijderd. Na het blad een poosje te hebben ingezien dacht ik: wat een arme zielen die zich in deze ellende verheugen, de echte rijkdom laten ze aan zich voorbij gaan.
  Het kan ons alleen maar dichter bij de grote waarheid van God kan brengen.

 5. Ernst van Olffen zegt:
  Geplaatst op zaterdag 13 juni 2015 om 21:37

  Leuk die vraag over Jeruzalem aan het begin van de Nieuwsbrief! Voor een christen, die op Gods Woord vertrouwt, maar ook naar Joden toe, verwijs ik altijd naar Nehemia 2: 19 en 20; “19 Toen de Choroniet Sanballat en de Ammonitische slaaf Tobia en de Arabier Gesem het hoorden, bespotten en verachtten zij ons en zeiden: Wat doet gij daar? Komt gij tegen de koning in opstand? 20 Maar ik (Nehemia) diende hen van antwoord en zeide tot hen: De God des hemels, Hij zal het ons doen gelukken, en wij, zijn knechten, zullen ons gereedmaken en bouwen; gij echter hebt deel noch recht noch gedachtenis in Jeruzalem.”
  Wat de moslims betreft is de afstand tussen islam en christendom minder groot dan vaak wordt gedacht! Jezus (Isa wordt in de Koran 300 keer genoemd, Miryam (Maria, moeder van Jezus) is de enige vrouw in de Koran. Dat Jezus terugkomt (wederkomst) staat in de Koran! Essentieel geschilpunt blijft, dat volgens de Koran “Allah” geen zoon heeft. Daarom zal ik ook nooit zeggen, dat Allah en de God van Abraham, Izaäk en Jacob dezelfde zijn (veel christenen denken van wel). Ook gelooft een moslim niet dat het Jezus was, Die aan het kruis stierf. Wel geloven zij, dat Jezus naar de hemel is gevaren. Verder moet een moslim, die zich tot Jezus bekeert, afstand nemen van zijn geloof, dat de Koran “zo uit de hemel is komen vallen”…… Toen ik aan een moslim vertelde, dat de Bijbel door ca. 45 verschillende auteurs was geschreven, oogstte ik grote verbazing, want de Koran kwam rechtstreeks van Allah…… Het klopt inderdaad wel weer, dat Mohammed niet lezen en schrijven kon….. Wat veel christenen ook niet weten is, dat de Al Aqsa moskee op de tempelberg een basilica, christelijke kerk was en dat de tempelberg pas 62 jaar na de dood van Mohammed op de christenen werd veroverd. Het geloof, dat Mohammed vandaar naar de hemel gevaren zou zijn mist elke logica. Voor de moslim geen punt, want bij Allah is alles mogelijk….

 6. JEANNE zegt:
  Geplaatst op zaterdag 13 juni 2015 om 22:56

  Ja, wat een prachtig artikel en wat een eer voor onze hemelse Vader. Laten we danken voor deze geweldige dingen die er nu gebeuren. God heeft kennelijk haast om zijn huis vol te krijgen. Jezus komt spoedig en wij zien met verwachting uit dat alle volken en natiën en tongen het Lam prijzen! Ook moslims kunnen tot geloof komen, want of de Islam zwak is of sterk, Gods werk gaat door, voor God is niets te wonderlijk! Het is nog steeds waar: het bloed der martelaren is het zaad der kerk en dan bedoel ik Gods Gemeente wereldwijd.

 7. San zegt:
  Geplaatst op zondag 14 juni 2015 om 0:08

  Goed nieuws, dat vele moslims tot geloof komen! Het evangelie is zo rijk dat het in staat is de meest kritische kijk op het leven te vullen met de rijkdom van Zijn woord en Zijn liefde. Ik denk vaak aan hoe Paulus tot geloof gekomen is: namelijk op een bovennatuurlijke manier. En nog steeds werkt God op een bovennatuurlijke manier. Wel beschouw ik Pinksteren als een historisch feit net als de kruisiging en opstanding van de Here Jezus. Maar dat neemt niet weg dat God zich niet laat tegenhouden door ons ongeloof als wij (te) kritisch kijken naar wat God nog wil en kan doen in deze tijd. Als wij van de starre visies van een geloofsrichting bevrijd zijn, dan kan de Geest in de Gemeentes veel krachtiger werken. Het werk van de Geest wordt wel belemmerd en verhinderd door ons ongeloof. Jezus kon in Zijn eigen vaderstad geen wonderen verrichten door ongeloof. Zie Mattheüs 13:58. Dat is een notie die wij serieus moeten nemen. Wat de Here Jezus gedaan heeft op aarde toont aan dat Hij gelijk is aan God vanwege de wonderen die Hij verrichtte, die getuigden van Zijn Godheid. En eigenlijk spreekt dat krachtiger dan wat de Islam ook maar beweert, dat Allah geen zoon heeft. De Koran leert alleen maar dood, verderf en vernietiging en niets opbouwends. Willen wij niet teruggevoerd worden door de Islam naar de Middeleeuwse praktijken, zullen wij toch ertegen moeten bidden. Want de vervolging die zeker aan zit te komen, zal ons treffen op de kernpunten van onze samenleving. We kunnen alleen maar verder hopen dat de Here Jezus spoedig komt, willen wij de barbaarse praktijken van de Islam kunnen ontlopen.

  San

 8. Johanna zegt:
  Geplaatst op zondag 14 juni 2015 om 7:12

  Wat ligt er een bemoediging in voor mij dat de Heere zo krachtig werkt in de Moslims momenteel. Alles wat je weet over Islamitische arrogantie en de brutaliteit en misbruik van IS en de akties die gevoerd worden op de Universiteiten tegen Israel en het Christelijk geloof door Moslims in onze landen, laten zien dat zij zich absoluut niet willen aanpassen aan de landsgebruiken waar zij naartoe emigreren en zelfs eisen dat het land zich aan hen aanpast, en de wetten omver willen gooien en die met hun Sharia wetgeving willen vervangen, verwekt veel vrees en ergernis onder de mensen. Via de mensenrechten organisatie halen ze het onderste uit de kan. Daarom is het zo goed om steeds weer gewezen te worden op wat de Heere God doet als Tegenpartij. We staan niet alleen! De Christenen moeten elkaar aanvuren om hieruit steeds weer hun liefde en kracht uit te putten om hun getuigenis te laten horen, zodat de Heere Zijn werk kan doen. Bedankt Dirk, voor deze bijdrage. Ik werd vandaag door de Heere hierop gewezen, dat ook ik hier mijn portie mee kan doen. Ik beken mijn negatieve gedachten over deze valse godsdienst en dat ik niet genoeg in gebed hierover ben. Ik beken aan U O Heer oprecht mijn zonden. Geloofd zij de God van Israel, die tot het allerlaatste moment er alles aan doet om Zijn tafel vol te krijgen. Overwinnaar zal Hij zijn, want Hij is de hoogste Heer! Heel het rijk der duisternis, weet wie Jezus Christus is… en zij sidderen.

 9. Bernhard zegt:
  Geplaatst op zondag 14 juni 2015 om 9:19

  Mijn hart springt op om weer te lezen dat Yeshua zich bekend maakt door Zijn Woord en in visioenen aan Moslims wereldwijd. Mijn gebed en verlangen is dat wij als christenen in Nederland relaties met moslims kunnen opbouwen, om te laten zien en uitleg geven dat Yeshua de enige weg naar de Vader toe is.

 10. Peter zegt:
  Geplaatst op zondag 14 juni 2015 om 10:18

  “terwijl mensen ontzield raken van vrees
  
en vermoeden van wat komen gaat 

  over de bewoonde (wereld),
  
want de krachten der hemelen zullen wankelen”
  (Luc 21:26 homens desmaiando de terror).
  Het heeft geen zin om een moordzuchtig regime als de islam anders voor te stellen dan wat het is, onder de beschermende invloed van ons seculiere Europa. Heel veel verdriet en angst vallen onze broeders en zusters in de verdrukking ten deel, ook de strijdkrachten. Matth. 24:29 En terstond na de verdrukking dier dagen, zal de zon verduisterd worden, en de maan zal haar schijnsel niet geven, en de sterren zullen van den hemel vallen, en de krachten der hemelen zullen bewogen worden.
  30 En alsdan zal in den hemel verschijnen het teken van den Zoon des mensen; en dan zullen al de geslachten der aarde wenen, en zullen den Zoon des mensen zien, komende op de wolken des hemels, met grote kracht en heerlijkheid.
  31 En Hij zal Zijn engelen uitzenden met een bazuin van groot geluid, en zij zullen Zijn uitverkorenen bijeenvergaderen uit de vier winden, van het ene uiterste der hemelen tot het andere uiterste derzelve.
  Wat zijn deze ‘krachten der hemelen’? Is het opstandingskracht? Grote kracht en heerlijkheid kenmerken de komst van de Zoon des mensen (onze Heer en Heiland Jezus Christus).
  En wat zijn ‘de wolken des hemels’?

 11. Hub.Eussen. zegt:
  Geplaatst op zondag 14 juni 2015 om 11:49

  Dirk, dit is zeker een goed nieuws-artikel. Ik moest direct denken aan een gezegde van Johan Cruijff : Ieder nadeel heeft ook zijn voordeel. Zelf kan ik maar niet begrijpen dat de “gewone normale” moslim-gemeenschap, niet in opstand komen tegen de barbaarse praktijken van IS. Dit kan alleen maar satans werk zijn. Er is dus voor ons, nog veel missionair-werk in ons land en ook wereld wijd te doen.
  Want de oogst is groot , maar “praktijk” arbeiders te weinig. Hub.

 12. Bert Bax zegt:
  Geplaatst op zondag 14 juni 2015 om 13:51

  Een belangrijke volgende stap voor deze ex-moslims is dat ze zich verbonden gaan voelen met Gods uitverkoren volk. Want als we Jezus willen volgen en we zien hoe Hij Zich ontfermd over Zijn volk Israël (lees de Psalmen en de profeten), dan zullen we in Zijn voetstappen meegaan in de omarming van Zijn volk. Het volgen van Jezus en de verbondenheid met Zijn volk horen onlosmakelijk bij elkaar.

 13. lourens van dalen zegt:
  Geplaatst op zondag 14 juni 2015 om 15:09

  Er is een Gemeente in Amersfoort (CGK en GKV) die voor het grootste gedeelte uit ex moslims bestaat. Een wonder van Gods genade dat regelmatig moslims tot bekering komen en ondergedompeld worden in het baptisterium. Het evangelie kun je ruimschoots kwijt in ons eigen land. Je hoeft helemaal niet naar het buitenland om zending te bedrijven. Deze diensten zijn in het Nederlands en in het Arabisch. Als de Arabische liederen aan de beurt zijn om te zingen, zie je hoe enthousiast en vol passie deze ‘nieuwe christenen’ zingen en de liefde van Jezus Christus indrinken. Dat is een ontroerend gezicht en en bijzondere belevenis om dit mee te maken. Wat ook een lastig bijverschijnsel is, dat de vele vluchtelingen, die uit Syrië in ons land aankomen niet alleen Christenen zijn, maar ook vol overtuigd Islamist zijn. Dat geeft in de AZC’s nogal eens spanningen, omdat wij in ons land het vrije woord hebben en de vrije keuze van geloof. De vluchtelingen waaronder ook evangelisten, hebben hier duidelijk onder te leiden. De vraag is dan, in hoeverre het COA open staat voor deze vorm van intimidatie die een herinnering oproept uit juist het land waar je uit gevlucht bent. Het is goed om hier oog voor te hebben en de vluchtelingen die het betreft enerzijds te steunen en te helpen, anderzijds ze duidelijk te maken dat in Nederland vrijheid van godsdienst en het woord is.

 14. waterlelie zegt:
  Geplaatst op zondag 14 juni 2015 om 15:15

  Gisteren een dag meegemaakt van Het Leger des Heils. Aanstelling van kadetten en uitzending van officieren. Prachtig. Toen ik gisteren daar zo als pinksterling alles meemaakte dacht ik het volgende: ieder gelovige zou zich moeten aansluiten bij het Leger des Heils. Hun wapens zijn de Ogen, Handen en Voeten van Christus Jezus de Gekruisigde en Opgestane Heer. Hun strijd is: DIENSTBAARHEID en BARMHARTIGHEID jegens allen die ze op hun reis/pad tegen komen. Ongeacht kleur, taal, natie, geloof of religie.
  Ik zou alle jonge mensen willen oproepen: meld je aan bij het Leger des Heils. De velden zijn wit om te oogsten. Maar arbeiders weinig.

 15. Margreet Paap-van der Meij zegt:
  Geplaatst op zondag 14 juni 2015 om 15:19

  Ik moet denken aan het opwekkingslied 764.
  Jezus overwon. Hij draagt de Zegekroon. Hij overwon, Hij overwon!!!
  Elke muur wordt neergehaald, ieder bolwerk afgebroken. Hij draagt de Zegekroon.
  JEZUS REGEERT.

 16. Antoon koornstra zegt:
  Geplaatst op zondag 14 juni 2015 om 16:16

  Beste br. Dirk, hartelijk dank voor je schrijven betreffende de bekering van vele moslims in de wereld, we zouden hier in het westen jaloers op worden! Ik onderschrijf de reactie van Bernhard: ook mijn gebed is al vele jaren, dat wij christenen, moslims in ons land vanwege IS en de vele andere terreurgroepen niet veroordelen! Maar hen en de vele gevluchte asielzoekers vertellen van Jezus Christus. Er zijn vele visies betreffende de vele bekeringen onder de moslims tot het Christendom. God is volop met Zijn Heilige Geest werkzaam in Moslimlanden, Bijbels gezien zit broeder Rachid het dichtst bij de waarheid, in Matth. 12:25 zegt Jezus: Ieder Koninkrijk dat tegen zich zelf verdeeld is, gaat ten onder, geen stad of huis dat verdeeld is zal stand houden. Het “christelijke” westen ging hen reeds voor, laat dit een waarschuwing voor ons zijn. De zgn. kracht van de Islam, nl. onderwerping aan, en angst voor Allah, en de druk van de familie, is tevens haar zwakte. Zij leven in een geestelijke dictatuur, nl. de shariawetgeving, welke grote overeenkomst heeft met de zeer wettische stroming in het christendom! Zowel Joden, moslims, christenen en niet bekeerden, allen hebben het geloof in Jezus Christus nodig als de enige Weg naar de Waarheid en het Leven voor redding en eeuwig behoud !

 17. Thea zegt:
  Geplaatst op zondag 14 juni 2015 om 17:52

  In Deuteronomium 28 worden de Israëlieten gewaarschuwd dat door hun wetteloosheid, de vreemdelingen in hun midden hen gaan overheersen. Ook voor ons een waarschuwing!

 18. herben zegt:
  Geplaatst op zondag 14 juni 2015 om 18:44

  Een mooi bericht dat er moslims christen worden. Moslims kunnen goede mensen zijn maar in relaties zijn ze zo jij moet moslim worden wil je verder gaan. Ze zeggen moslim is een leefregelboek duidelijker dan de bijbel. Ik vind het meer dwingelandij in de koran moet je dit en dat en zus en zo. Er is geen liefde in de koran alleen moeten moeten en moeten wel duidelijk maar ook liefdeloos daarom is het goed dat de moslims christen worden.

 19. lydiaSwitters zegt:
  Geplaatst op maandag 15 juni 2015 om 11:00

  Lieve vrienden.
  Vele vluchtelingen komen ook in onze stad, nl. 600.
  Straks zien wij allemaal hoofddoekjes hier.
  Wij zullen denken: oei waar ben ik hier.
  Toch is het goed om ze binnen te laten, je moet zelf maar in hun schoenen staan.
  Ook hiervoor is veel gebed nodig.
  Dank! voor het geschrevene, voor mijn berichten via U, DIRK VAN GENDEREN.

  Een SHALOOM toegewenst.

 20. nienke de boer zegt:
  Geplaatst op maandag 15 juni 2015 om 12:01

  Zeer bemoedigende brief, dat zoveel moslims de Here Jezus leren kennen. Ziet u wel, God houdt de wereld in Zijn hand, Zijn wegen zijn hoger dan onze wegen, en Zijn gedachten zijn hoger dan onze gedachten.

 21. J. Merkus zegt:
  Geplaatst op maandag 22 juni 2015 om 14:08

  Ik denk niet dat de Islam uitsterft, maar dat ze wereldwijd radicaliseert. Met als hoogtepunt dat hun messias (onze antichrist) terug komt. De al Mahdi (de verborgen imam) En ook zijn profeet Isa. Deze zal vrede brengen binnen de Islam en gerechtigheid in de wereld, volgens hun profetieën.
  Dit is in lijn met wat in de Bijbel staat. Ondertussen komen veel vredelievende Moslims erachter dat dit niet de Islam is die zij kennen of willen, en maken de keus ermee te kappen. Maar de Islam is niet zwak en sterft niet uit. Zij eindigt als zeer machtig, maar eindigt toch, omdat ze geen partij is voor Yeshua als Hij terug komt in macht en majesteit. De adem van Zijn lippen overmant de tegenstand, zingen we in de kerk…
  Daar gaat deze wereld naar toe.

 22. Johan zegt:
  Geplaatst op woensdag 8 juli 2015 om 9:25

  Beste Dirk,

  Ik twijfel niet aan je betrouwbaarheid… maar ik zie nergens bekeerde moslims in onze kerken. En ken ook geen enkele kerk(!) waar bekeerde moslims samenkomen. En dat terwijl ik toch best veel contacten heb in uiteenlopende kerken..

 23. Dirk zegt:
  Geplaatst op woensdag 8 juli 2015 om 13:19

  Reactie Dirk van Genderen:

  Beste Johan,
  Ik kom ze regelmatig wel tegen, in kerken en gemeenten. Ik ken een gemeente in het centrum van het land waar enkele tientallen bekeerde moslims in de diensten komen. De meeste moslims die tot geloof komen, vind je in het Midden-Oosten.

 24. Max zegt:
  Geplaatst op maandag 11 januari 2016 om 19:13

  De historie van de islam is een 1400 jaar durende duivelse dans van moord, afslachting, verkrachting en plundering, bedrog, tirannie en marteling wereldwijd, sinds de dag van zijn oprichting.

 25. Maud zegt:
  Geplaatst op woensdag 25 januari 2017 om 20:59

  Wat een schitterend stuk en prachtige reactie van Enrique. Zo had ik het nog nooit bekeken. Iemand een idee over hoe moslimleerlingen te benaderen en tot inzicht brengen? Ik zou het zo graag eens met hen hierover hebben.

Laat een reactie achter

0 / 350 woorden