Dirk van Genderen.NL

Columnist, publicist, spreker

Nooit bestond er een Palestijnse staat (27 reacties)

Geplaatst op donderdag 18 juni 2015, 21:34 door Dirk A A

De Palestijnen willen zo snel mogelijk een zelfstandige staat. De wereld wil dat ook. De Palestijnen beroepen zich op hun historische rechten op Judea, Samaria, Oost-Jeruzalem en Gaza. Ten onrechte, overigens. Immers, in de geschiedenis heeft er nog nooit een Palestijnse staat bestaan. De wereld wil dit kennelijk niet weten. Maar het is wel de waarheid! Een waarheid die heel de wereld en zeker de media zou moeten weten.

Het was een slimme zet van de toenmalig Palestijnse leider Yasser Arafat om in 1964 de PLO, de Palestinian Liberation Organisation (Palestijnse Bevrijdings Organisatie) uit te roepen. Op dat moment waren Judea, Samaria en Oost-Jeruzalem, ook wel de Westbank genoemd, nog in Jordaanse handen. Niemand sprak er toen over dat Jordanië de Westbank had bezet.

In 1967 werd Israel aangevallen door verscheidene Arabische landen. Hun doel was de staat Israel te vernietigen, van de kaart te vegen. Maar Israel won de oorlog en kreeg de Westbank in handen, evenals Gaza, dat voorheen in Egyptische handen was.
De Arabieren begonnen die oorlog, die ze verloren. Wat ze wel ‘wonnen’, was – wat de Palestijnen ten onrechte zo noemen – de ‘bezetting’ van de Westbank door Israel. Beter is de term ‘betwiste’ gebieden.

De Palestijnen hebben reeds het overgrote deel van deze betwiste gebieden in handen, maar ze willen alles. En ze willen erkend worden als staat, door Israel en door de wereld. Ze beweren dat ze vechten voor hun oude thuisland. Daarmee misleiden ze zichzelf en de wereld.

Israel bestaat al sinds 1312 voor Christus
Israel werd een zelfstandige natie in 1312 voor Christus. Veertig jaar later, in 1272 voor Christus, veroverde Israel het land en had het duizend jaar in bezit. Zelfs nadat de Babyloniërs en de Romeinen een einde maakten aan de Joodse soevereiniteit bleven er altijd Joden wonen.

Maar nooit in de geschiedenis heeft er een Palestijnse staat bestaan. In de Bijbel kom je wel de Filistijnen tegen. En heel vaak worden Palestijnen en Filistijnen door elkaar heen gehaald, terwijl het beslist niet over dezelfde mensen gaat.
De Bijbel spreekt voor het eerst over Filistijnen in Genesis 10:14: ‘…de Kasluchieten – uit wie de Filistijnen voortgekomen zijn – en de Kaftorieten.’
De Kasluchieten zijn het nageslacht van Mitsraïm, de tweede zoon van Cham, die een zoon van Noach was. De Filistijnen zijn dus geen nakomelingen van Sem of Jafeth, de beide andere zonen van Noach.

De Israëlieten stammen van Sem af, evenals vele Arabische stammen (volken), onder wie de Palestijnen. Van de Filistijnen is bekend dat ze tot de zogenaamde zeevolken behoorden. Volgens de profeten Amos (9:7) en Jeremia (47:4) komen de Filistijnen uit Kaftor. Met Kaftor zou het huidige Kreta worden bedoeld, of misschien Cyprus.

Palestijnen stammen niet af van de Filistijnen
De Filistijnen woonden in het huidige Gaza. Toen heette dat gebied Gerar. Abraham vertoefde nog als vreemdeling in dat gebied (Genesis 20:1). Maar het was niet zijn thuis. De Palestijnen beweren – ten onrechte – dat ze afstammen van de Filistijnen en van Abraham, die daar volgens hen gewoond zou hebben, zodat zij nu aanspraak op Gaza kunnen maken.

In Exodus 23:31 lezen we dat de Heere aan Zijn volk Israel de belofte geeft: ‘Ik zal uw grenzen vaststellen, van de Schelfzee tot aan de zee van de Filistijnen, en van de woestijn tot aan de rivier, want Ik zal de bewoners van het land in uw hand geven, zodat u hen vóór u uit kunt verdrijven.’ Dus ook het gebied van de Filistijnen, van hen die aan de zee wonen, zegt de Heere toe aan Zijn volk. Eénmaal zal ook Gaza volledig aan Israel toebehoren.

De naam Gerar, waar de Filistijnen woonden, veranderde in het land Filistea (Exodus 15:14). Jozua veroverde met Israel het land Kanaän, behalve het land van de Filistijnen (Jozua 13:2). De goden van de Filistijnen, Dagon, Astoret en Baäl Zebub, werden Israel tot een valstrik. Het Bijbelboek Richteren laat zien dat daardoor de toorn van de Heere tegen Israel ontbrandt.
De richters Samgar, Jefta en Simson strijden tegen de Filistijnen. Door de Filistijnse vrouw Delila komt Simson ten val. In Gaza steken ze hem de ogen uit, maar in de tempel van hun afgod Dagon geeft God hem nog eenmaal kracht om in zijn sterven meer Filistijnse slachtoffers te maken dan tijdens zijn leven.

Dit commentaar zou te uitgebreid worden om hier heel te geschiedenis van de Filistijnen te vermelden. Ik wil nog wel wijzen op de Filistijnse reus Goliath, die David in de Naam van Heere versloeg en zo zijn volk redde van de overheersing van de Filistijnen.

Keizer Hadrianus noemt het hele land Palestina
Eeuwen voor onze jaartelling kwam er al een einde aan het Filistijnse volk, wat is opgegaan in andere volken. Nadat de Romeinen in het jaar 70 na Christus Jeruzalem totaal hadden verwoest, volgde in het jaar 135/136 nog het neerslaan door de Romeinen van de opstand van Simon bar Kochba. Daarna wilden de Romeinse keizer Hadrianus de herinnering aan Israel totaal uitwissen. Hij gaf daarom hele gebied de naam Palestina. Die naam was verwant aan Filistea en herinnerde de Joden aan hun vijanden.

Toch is er in de eeuwen die volgden altijd een Joodse aanwezigheid in het land gebleven. De bewoners van het land bestonden en bestaan uit Joden, Bedoeïnen en in latere tijden eveneens uit Arabieren. Het was pas met de opkomst van de PLO in 1964, onder leiding van de uit Egypte afkomstige Yasser Arafat, dat de geclaimde naam Palestina meer en meer als naam voor de Arabische bevolking werd gebruikt.

De huidige Palestijnen zijn geen nakomelingen van de Filistijnen en kunnen daarom ook geen rechten op welk stuk land van Israel dan ook laten gelden. Het zijn Arabieren en nazaten van Joktan (1 Kronieken 1), van Esau en van de zonen van Hagar en Ketura (de vrouw van Abraham). Het zijn allen nakomelingen van Sem, evenals het Joodse volk.

Nergens in de Bijbel en ook niet in de geschiedenis is er sprake van een Palestijns volk. Het zijn Arabieren, uit verschillende Arabische landen.
Het is trouwens vreemd dat bij diverse kerken en gemeenten in ons land nog steeds landkaarten aan muur hangen met daarop de naam Palestina in plaats van Israel. Het is mijn voorstel om die zo snel mogelijk te verwijderen en nieuwe kaarten op te hangen met daarop helder en duidelijk de naam Israel.

Toen de VN in 1947 besloot Palestina op te delen in een Arabische en een Joodse staat, vluchtten veel Arabieren weg uit wat de Joodse staat zou worden. Nadat in 1948 de Joodse staat Israel was uitgeroepen, vertrokken opnieuw velen uit het Joodse gebied. Via de radio werden ze vanuit Damascus en Caïro opgeroepen het land te verlaten. Later, als de Arabieren de jonge staat Israel zouden hebben vernietigd, zouden ze kunnen terugkeren. Maar dat gebeurde nooit, waardoor het ‘Palestijnse’ vluchtelingenprobleem is ontstaan.

Geestelijke strijd
De oprichting van de PLO was een zeer slimme zet. De vluchtelingen worden sindsdien ingezet in een politieke en soms ook militaire strijd. De Palestijnen zijn gaan geloven in hun eigen idee dat ze een apart volk vormen, met oude rechten op het hele land.
Omdat ook de overgrote meerderheid van de media dit gelooft, wordt de wereldwijde opinie ook deze kant opgestuurd. En omdat ook de meeste wereldleiders hiervan ook overtuigd zijn, wordt Israel onder zware druk gezet akkoord te gaan met de vorming van een zelfstandige Palestijnse staat.

Achter de strijd om het land Israel, waarvan ik geloof dat God het hele land aan Zijn volk heeft gegeven, inclusief Judea, Samaria en heel Jeruzalem, gaat een geestelijke strijd schuil. Het land is Gods land. Het is de satan, die de Palestijnen opstookt om hun eigen staat te claimen en uit te zijn op de vernietiging van Israel. Als de satan dat voor elkaar zou krijgen, kunnen Gods toekomstplannen, waarin Israel een zeer belangrijke rol speelt, niet doorgaan.
Maar de God van Israel is machtiger dan de satan. Hij is overwinnaar. Wat een troost en bemoediging voor Israel en voor het Joodse volk. Alles gaat heen naar het moment dat heel Israel zalig zal worden.

Het is niet eerlijk om het lijden van de Palestijnen toe te schrijven aan Israel, zoals velen doen. Het zijn de Arabische leiders die daar voor een belangrijk deel verantwoordelijk voor zijn. Ook de eigen Palestijnse leiders denken veelal veel meer aan zichzelf dan aan de mensen voor wie ze zich zouden moeten inzetten.

Zal er ooit vrede komen? Ja, zeker! In het klein vindt dat al plaats als er onderlinge verzoening plaatsvindt. Daar zijn aangrijpende getuigenissen van, ook van christenen die elkaar vinden aan de voet van het kruis van de Heere Jezus. Eenmaal, wie weet hoe spoedig al, zal de Vredevorst, Jezus Christus, Zijn Rijk van vrede en gerechtigheid vestigen. Naar dat moment zien we uit met groot verlangen. Bid om de vrede van Jeruzalem!

Dirk van Genderen

27 Reacties

 1. Peter zegt:
  Geplaatst op vrijdag 19 juni 2015 om 14:22

  Op ieder denkbaar front ligt Israël onder vuur. Politiek, militair. Ook economisch (boycots), juridisch (lawfare), in de media (laster, propaganda). Het is dan ook ten diepste een geestelijke strijd, een oorlog die Israël kan winnen.

  Het gaat dan om méér dan een machtsstrijd. Het gaat er om dat de oudsten, de priesters en vaders in Israël, hun plaatsje vinden in Gods orde, het koninkrijk van God.
  Misschien dat er door IS moslims tot geloof komen … in Jezus? Auschwitz en de holocaust hebben veel Joden doen verbitteren ten dode, die mensen zijn gestorven in hun geloof. Daar komt naar de mens gesproken nooit meer iets goed. Toch zegt het Woord van God dat de verlossing van Israël komt door een werking van de Geest des Heeren. Niet door kracht of geweld, staat in Zacharia 4:6, maar door Mijn Geest zal het geschieden, zegt de HEERE der heirscharen.

  Het kruis heeft een bijzondere betekenis, maar er is nog een ander symbool: de ark des Verbonds.
  In het volbrachte werk van onze Hogepriester Jezus Christus, wordt ook de ark weer gezien in de hemel. 19 En de tempel Gods in de hemel is geopend geworden, en de ark Zijns verbonds is gezien in Zijn tempel; en er werden bliksemen, en stemmen, en donderslagen, en aardbeving, en grote hagel. Openbaring 11. Het kruis doet denken aan het lijden en sterven van onze Heer. Maar deze tekst doet ons denken aan de troon (stemmen en bliksem en donderslagen) en verwijst naar de overwinning.

  Hebben wij, christenen, toegang tot de troon?
  Jazeker! De Hebreeënbrief is duidelijk. De ouden, priesters en vaders, hebben de plicht om in het gebed deze strijd om Israël te bespreken met God! En meer dan dit.
  De wapenrusting spreekt immers over ‘waarheid en gerechtigheid’? Ef. 6:18 Met alle bidding en smeking, biddende te allen tijd in den Geest, en tot hetzelve wakende met alle gedurigheid en smeking voor al de heiligen;

  Tot de krachten der hemelen in beweging komen.

 2. henk vermeule zegt:
  Geplaatst op vrijdag 19 juni 2015 om 14:39

  Shalom Dirk, goed stuk hoor.
  Toch mag je verwachten dat er mensen zijn die vragen naar het (verkeerd vertaalde) Palestina in de Bijbel.(Jes 14:31 [HiSB])
  הֵילִ֤ילִֽי hei·Li·li שַׁ֙עַר֙ sha·’ar זַֽעֲקִי־ za·’a·ki- עִ֔יר ‘Ir, נָמ֖וֹג na·Mog פְּלֶ֣שֶׁת pe·Le·shet כֻּלֵּ֑ךְ kul·Lech; כִּ֤י ki מִצָּפוֹן֙ mitz·tza·fOn עָשָׁ֣ן ‘a·Shan בָּ֔א Ba, וְאֵ֥ין ve·’Ein בּוֹדֵ֖ד bo·Ded בְּמוֹעָדָֽיו׃ be·mo·’a·Dav.

  lezen we in de Staten Vertaling
  (Jes 14:31 [SV])
  Huil, gij poort, schreeuw, gij stad! gij zijt gesmolten, gij gans Palestina! want van het noorden komt een rook, en er is geen eenzame in zijn samenkomsten.

  Natuurlijk, (voor mij) zit hier een diepere boodschap in, maar het leek mij goed om je hierop te wijzen. Het gaat trouwens om het woordje פְּלֶשֶׁת Plesheth wat betekent 1. rollen, dat wil zeggen trekkende of 2. Pelesheth, een regio van Syrië. Waarom er Palestina staat in de Staten Vertaling weet ik niet.

 3. Dirk zegt:
  Geplaatst op vrijdag 19 juni 2015 om 16:29

  Reactie Dirk van Genderen:

  Beste Henk,

  De Herziene Statenvertaling heeft in Jesaja 14:31 Filistea en niet Palestina. Dat is in dit vers een betere vertaling.

 4. Hub.Eussen. zegt:
  Geplaatst op zaterdag 20 juni 2015 om 11:47

  Sorry Dirk, maar hierover kan ik geen reactie of mening geven, omdat ik niets over deze geschiedenis weet. Heb nooit het Oude Testament gelezen en vind het maar bijzaken om mijn christen-zijn te laten zien, horen en daadwerkelijk in praktijk te brengen. Hub.

 5. Robbert zegt:
  Geplaatst op zaterdag 20 juni 2015 om 14:10

  Beste Dirk

  Palestijnen stammen niet af van de Filistijnen zo schrijf je maar waarom noemt men in het Turks als men het over Palestijnen heeft hun Filistini?

 6. rene postma zegt:
  Geplaatst op zaterdag 20 juni 2015 om 14:34

  Wat ik een beetje bemerk, heeft met het onderwerp enigszins te maken. Als ik in de media volg, dat vele joden ons christenen als gevaarlijk beschouwen. Wellicht hebben zij het gevoel dat wij teveel onze nadruk leggen op het heilige land israel. Vele groeperingen, geloven en ideologieën hebben belang bij israel en Jeruzalem.
  Ik begrijp het joodse volk wel, altijd vervolgd geweest door christenen, moslims en ideologieën. Ik begrijp ook ons, de ware christen , die het goed voor heeft met het joodse volk en israel.
  Maar het lijkt mij dat wij goed moeten oppassen, dat wij het joodse volk niet gaan bemoederen. In hun ogen,.. dat het lijkt dat wij onze wil opleggen.
  Mij lijkt het, dat het daar waar het het kan, het joodse volk te steunen en achter het joodse volk te staan en hun land israel.
  Inmenging, politiek, overtuiging of anderszins in het land israel lijkt mij niet zo verstandig.
  Bidden voor Israël lijkt mij verstandig. En het joodse volk beschermen die buiten israel woont, desnoods mochten wij daarbij ons eigen leven laten.

  Vr gr rene postma.

 7. samaritaanse zegt:
  Geplaatst op zaterdag 20 juni 2015 om 17:01

  Eerst staat er dat de Palestijnen ten onrechte claimen dat ze afstammen van Abraham.
  Verderop staat er dat ze de huidige nazaten zijn van Hagar en Ketura ( de vrouw van Abraham).
  Waar staat dat? En hoe kan dat: niet van Abraham maar wel van zijn vrouw?
  Izak is een zoon van Abraham, maar Ismael ook. Ismael stamt toch niet alleen van Hagar.

 8. San zegt:
  Geplaatst op zaterdag 20 juni 2015 om 17:18

  Dankjewel Dirk voor je interessante schrijven! Het land Israël is belangrijk omdat God het belangrijk vindt. De Here Jezus zal vanuit Jeruzalem regeren tijdens het Duizendjarig Vrederijk. En dan zullen de engelen opklimmen en nederdalen op de Zoon des mensen. Zie Johannes 1:52 HSV. (Genesis 28:12).
  Het Oude Testament is ook belangrijk omdat daar ook geboden in staan voor ons. Zie bijvoorbeeld Leviticus 19:31 (“U mag u niet wenden tot de dodenbezweerders en tot de waarzeggers. U mag hen niet raadplegen, zodat u zich met hen verontreinigt.
  Ik ben de HEERE,uw God. (HSV.) En hoe moeten wij anders God kennen als wij een deel van de Bijbel overslaan? Het is liefde voor God als wij de Bijbel willen bestuderen en lezen en in praktijk brengen. Dan staan wij daardoor ook sterker in de geestelijke strijd. Heel de Bijbel is waarheid. Jezus is zowel beschreven in het OT als in het NT. Hij wordt geopenbaard in het OT als in het NT.
  Wij kunnen ook het Joodse volk beter begrijpen als wij ook weet hebben van het OT. Hun denken en de tragiek als zij de Here Jezus niet willen aannemen. Dit is iets wat ik niet begrijp. Dat zij verstoten blijven als zij de Here Jezus niet willen aannemen. Maar er staat op meerdere malen geschreven dat er alleen redding is in de Here Jezus (Johannes 14:6, Handelingen 4:12,
  1 Timotheüs 2:5). En het is het woord van God dat gezag heeft.

  San

 9. lydiaSwitters zegt:
  Geplaatst op zaterdag 20 juni 2015 om 20:06

  SHALOM, SHALOM.
  In Jesaja 44 vers 22 staat: Ik zal ISRAEL niet vergeten, keer weder tot Mij,
  want IK heb u verlost! en HIJ verheerlijkt zichzelf in ISRAEL.

  Wij vertrouwen op GODS woord. Lees maar verder, ook JESAJA 45 vers 2 tot 5.
  HALLELUJA HIJ IS HEER OVER ISRAEL!!

 10. Troost Mijn Volk zegt:
  Geplaatst op zondag 21 juni 2015 om 11:12

  Sjalom allen,

  Alle overlevenden van Auschwitz en andere vernietigingskampen hadden maar een uitweg: terug naar ons land waar we werkelijk Joods mogen zijn. Vriendelijk werden we daar niet ontvangen toen wij ons voegden bij de gastbewoners van ons eigen land. Er is altijd een open wond geweest bij de nakomelingen van Israël. Het is intriest om op te merken dat de kerken daar schuldig aan zijn. Het begon al in de eerste eeuw van de gangbare jaartelling. Messiasbelijdende Joden verkondigden hun dat Yeshua werkelijk was opgestaan. Toen de gelovigen uit de volkeren de Messiasbelijdende Joden gingen uitsluiten groeiden beide uit elkaar. Diep teleurgesteld was het Messiasbelijdende Joodse deel, die niet anders kon vaststellen dat er een totaal nieuwe godsdienst is ontstaan. Predikte onze Joodse Messias Yeshua soms een nieuwe godsdienst of was het zo dat Yeshua wees op de leer van Mosje. U weet het wel hoor, maar het is zo verschrikkelijk moeilijk om fouten te erkennen. Zie het niet als belerend, maar vele christenen begrijpen niets van het oude testament ons eigen Joodse geschiedenisboek! Het nieuwe testament is voor 90% gebaseerd op gebruiken en uitspraken van het oude testament.

  Opnieuw is men bezig de oude wonden weer open te trekken, u doet dat met goede bedoelingen hoor door te zeggen dat wij Jezus van de kerk moeten aannemen. Dat is raar, want in de naam van Jezus heeft men ons vervolgd. Wij brachten u onze Yeshua Die ons corrigeerde en als een Herder was. We waren net zo seculier als u in deze dagen. Vele honderdduizenden onder ons geloofden in Yeshua. U moet weten dat op de uitspraak van Luther, uiteindelijk leidde naar Auschwitz. Het is goedkoop en onterecht om tegen ons te zeggen dat het bloed over ons zou komen. Dat waren geen representanten van het Joodse volk, uitsluitend Sadduceeën!!!

  Gelukkig hebben wij een sterke G’d Die ons ziet en thuisbrengt. G’d zegt: Ik zal jullie verzamelen uit alle volkeren en brengen naar jullie land dat Ik aan je voorvaderen heb gegeven. Geen palestijnse staat, hoe graag velen (misschien ook onder u?) zouden willen.

 11. engel landman zegt:
  Geplaatst op zondag 21 juni 2015 om 11:54

  Maak jullie niet zo druk om de palestijnen, bid veel meer om de vrede van Jeruzalem, en om de spoedige wederkomst van onze Heiland, Jezus Christus.

 12. Lion zegt:
  Geplaatst op zondag 21 juni 2015 om 13:36

  De vrouw van Abraham was niet Hagar. De vrouw van Abraham was Sara. Hagar was de slavin van Sara.
  Isaäc is de wettige erfgenaam en geboren uit het nageslacht Abraham en Sara. Ismaël heeft wel Abraham als vader maar heeft Hagar, de slavin als moeder en is daarom niet de wettige erfgenaam. Hem is wel toegezegd dat Hij een groot volk zal worden maar niet het uitverkoren volk Israël. Dit nog even als uitleg op de vraag van samaritaanse, 20 juni 2015 om 17:01.

 13. Michael Jacobs zegt:
  Geplaatst op zondag 21 juni 2015 om 20:02

  Enerzijds stel je terecht vast dat er ‘nooit’ een Palestijnse staat bestond. Aan de andere kant gebruik je zelf maar liefst zestien keer het woord ‘Palestijnen’ (in plaats van ‘aanhangers en supporters van de PLO’). Daarmee ondergraaf je je eigen betoog.

 14. Ernst van Olffen zegt:
  Geplaatst op zondag 21 juni 2015 om 20:17

  “De wereld” is (bewust??) blind voor de geschiedenis! Rond 1900 was het een vrijwel LEEG landschap met wat nomaden. Het tempelplein was een onkruidveld, de Omarmoskee (staat er 600 jaar) was totaal verwaarloosd. Met de komst van de eerste Joden werden ook de Arabieren wakker en kwamen ook de eerste Arabieren. In de eerste plaats om aan de immigranten geld te verdienen. Jordanië haastte zich om de Omarmoskee te restaureren en schonk het bladgoud voor de gouden koepel. Ik was er de eerste keer in 1970, ruim 2 jaar na de zesdaagse oorlog. Aan het toenmalige landschap was perfect te zien waar ooit de grenzen met Palestina hadden gelegen. De Israëlische kant was groen en mooi, de voormalige Palestijnse gebieden was meer woestijn- of steppegebied. Ik sprak er ook met Palestijnen. Ze vertelden eerlijk: “We hebben het nog nooit zo goed gehad”!! De ellende voor veel Palestijnen begon eigenlijk pas na de zelfmoord aanslagen en de opruiende taal door Arafat, een terrorist, die daarvoor Nobelprijs voor de vrede ontving….. Mensen zijn heel slecht van memorie! Ook het aantal aanslagen, die op naam van Arafat stonden. Het was al in 1967, dat de leerboekjes van Palestijnse kinderen vol haat tegen de Israëliërs waren gericht. Toen al werd de haat tegen Israël de kinderen met de paplepel ingegoten! Nu zijn dat de “volwassen” Palestijnen… Dat satan “de heerser” van deze wereld is, blijkt uit het feit dat diezelfde “wereld” stekeblind is gemaakt voor wat er in werkelijkheid aan de hand is…… “De wereld” verzet zich met hand en tand en met groeiend geweld tegen de wederkomst van Jezus Christus, alsof “de wereld” dat zou kunnen verhinderen, dat DAN “de wet van Sion zal uitgaan” (Jesaja 2 en Micha 4). Over de “status van Jeruzalem heb ik hier al eens Nehemia 2:20 geciteerd.

 15. San zegt:
  Geplaatst op zondag 21 juni 2015 om 21:00

  Volgens mij is Izaäk en niet Ismaël de opvolger van Abraham omdat Izaäk de kind der belofte was en Ismaël in het vlees verwekt is, zodat het is naar uitverkiezing en niet op grond van menselijke gronden. Zie Romeinen 4:13-25, HSV.

 16. Peter zegt:
  Geplaatst op zondag 21 juni 2015 om 21:07

  Het land

  1. Eretz Israel behoort toe aan de HEERE. Leviticus 25:23
  2. Jesaja 62:4 Het land wordt ten huwelijk genomen! …want de HEERE heeft een lust aan u, en uw land zal getrouwd worden.

  Aansluitend op reactie no. 1
  Overigens (reactie no. 5), Arabieren kunnen de ‘p’ niet uitspreken. ‘Neapolis’ werd Nabloes. Misschien met de Turken net zo?

 17. Enrique zegt:
  Geplaatst op maandag 22 juni 2015 om 2:09

  Voor de goede orde,

  Alle kinderen van Abraham en zijn bijvrouwen werden door een natuurlijk proces verwekt.

  Sara was onvruchtbaar en het vergde een wonder van God dat zij zwanger kon worden.
  Abraham was wel vruchtbaar.
  We zien hetzelfde bij Zacharia en zijn vrouw Elisabeth. Johannes óók door een wonder verwekt.
  Het derde geval zien we bij de verwekking van Jezus. De Vader in de hemel was de Verwekker.
  Alle drie de Vaders waren vruchtbaar.
  Daar Maria nog maagd was, was zij in principe óók onvruchtbaar.

  Voor alle drie gevallen telt, dat het zonen waren en alle drie in principe door toe doening van God waren verwekt. Alle drie waren Eerstgeborenen en hadden erfrecht.
  Alle drie werden door Gods planning op het juiste tijdstip geboren.
  In Genesis 22:2, zegt God tegen Abraham: neem Isaäk, uw enige, enz.

  Alle drie werden op het juiste tijdstip geboren.
  Isaäk werd in het tweede jubeljaar van Abraham geboren.
  Leviticus 25 lezen we dat het jubeljaar met het erfrecht heeft te maken.

  Van Johannes zegt Jezus: Hij is Elia die komen zou.

  Jezus werd op de Grote Verzoendag geboren, zie Lucas 1:8,9 en zal ook op de Grote Verzoendag terugkomen in een jubeljaar en zal dan de aarde als rechthebbende Erfgenaam, in zijn bezit nemen.

  Opm.,
  ook Mozes vrouw stamde van Abraham af maar dat gaf wel de nodige problemen.

  Enrique

 18. willem Jansen zegt:
  Geplaatst op maandag 22 juni 2015 om 8:04

  Sjalom beste lezers, vrees niet hoe het zal gaan. De almachtige heeft het allemaal in zijn macht. De schrift zal in vervulling gaan, zoals Hij het heeft voorzegd, maar let op de vijgeboom, dus Israël. Als hij zij bladeren verliest, zal mijn komst dicht na bij zijn!

 19. angela zegt:
  Geplaatst op maandag 22 juni 2015 om 9:38

  Let op de vijgeboom:
  https://ejbron.wordpress.com/2015/06/18/video-wat-de-wereld-niet-wil-dat-je-weet-over-de-nederzettingen/

 20. Gila gorodenchiek zegt:
  Geplaatst op maandag 22 juni 2015 om 10:06

  Dear Dirk very good word of you about the PAlestinians !! really are. The notion of a modern distinct “Palestinian people” with a language, culture and nationality of its own, is a creation of Yasser Arafat and his notorious PLO, in unison with the Arab League, and nurtured by the surrounding Arab nations and world media, after the ignominious Arab defeat in the 1967 war with Israel. The modern so-called “Palestinian people” are, in reality, a mixture of Arabs whose mother tongue is Arabic, whose religion is Islam, and whose culture is shared by most of the 22 surrounding Arab countries. There simply is not nor has there ever been a distinct Palestinian national entity. The term “Palestinian” has historically applied to anybody living in area, even Jews.
  The name “Palestine” is the Romanized version of “Philistine,” which was assigned, by the Romans to the region in the first century AD. , not the name of Israel that God had ordained, but the name of an arch enemy of the Jews, the Philistines.
  But what should be a Christian’s attitude toward the Palestinians? Some Christians note what God says about the “ger,” that is, the “alien” and the “stranger,” and say that should apply to the Palestinians today. One of the most comprehensive passages regarding the “ger,” i.e. the “alien,” is found in Ezekiel 47:21-23.
  This passage assumes God’s everlasting covenant promise to the Jewish people of the land of Israel as an everlasting possession (cf. Genesis 17:7-8). The passage referred to above is speaking of those non-Jews who desire to have a protected citizenship under Israel’s sovereignty. They are not seeking a sovereignty of their own that replaces Israel. They are willing subjects to the laws and governance of Israel.

 21. Ina zegt:
  Geplaatst op maandag 22 juni 2015 om 10:55

  Ik vind het fijn om het eens duidelijke uitgelegd te krijgen
  Ga het stukje bewaren en zekers voor lezen op verjaardagen
  Groetjes ina

 22. Enrique zegt:
  Geplaatst op maandag 22 juni 2015 om 11:43

  Gaarne wil ik over Johannes de Doper nog iets toevoegen.

  Hij erfde het priesterschap van zijn vader Zacharias, maar heeft als zodanig niet in de tempel gewerkt.

  Met het verval van het priesterschap door de zonden van Israël, zoals in het OT. wordt aangegeven,
  van een ´Volk van priesters`, dus iedereen van Israël had toegang tot God, naar een ´Stam van priesters`, de stam Levi, die alleen toegang tot God hadden, naar de dagelijkse toegang van de hogepriester in het heilige der heiligen, waardoor de dagelijkse zonden van Israël werden vergeven, en naar de grove zonden door Israël gedaan bij de berg Sinaï, naar een jaarlijkse vergeving van zonden, alleen op de Verzoendag, naar een niet meer mogelijk zijn van vergeving van zonden voor Israël door de vernietiging van de ark des verbonds.
  Het verval van Israël wordt in Jeremia aangegeven, er trad een scheiding tussen God en Israël op.

  In het laatste boek van het OT. gaf God echter nieuwe hoop, de profeet Elia zou komen om het Vaderschap van God te herstellen, weer na een individuele vergeving van zonden, uitgebeeld door het dopen van Johannes, op elk moment mogelijk.
  Jezus zegt van Johannes dat hij de grootste was die uit vrouwen is geboren.
  In feite eindigde de ceremoniële functie van het priesterschap bij Johannes en trad er een nieuwe situatie voor de mensheid op, van een vergeving van zonden voor Israël naar een vergeving van zonden voor de gehele wereld.

  Door Jezus offer werd echte vergeving mogelijk en herstelde hiermee de relatie tussen de mens en God de Vader, uitgebeeld door het gebed ´Onze Vader`.

  We zien dan ook dat de doop door elk bevoegd gezag gedaan kan worden en niet meer door afkomst bepaald wordt, en op elk tijdstip mogelijk is.

  Door het het herstel van de relatie van de mensheid met God de Vader is het voor elk individu op de wereld mogelijk, en op elk tijdstip, vergeving van zonden te vragen.

  Het is de erfenis die Jezus krijgt.

  Enrique

 23. Joop zegt:
  Geplaatst op maandag 22 juni 2015 om 11:44

  Maar stel dat er toch een Palestijnse staat zou komen. Moeten we daar wakker van liggen?

 24. angela zegt:
  Geplaatst op maandag 22 juni 2015 om 12:54

  Ik wil graag iets zeggen over het vormen van een Palestijnse staat wat erg gevaarlijk is voor de landen die hiervoor zijn.
  In Genesis 13:14-17 zegt God duidelijk dat Hij het land aan Abraham geeft en zijn zaad.
  In Joel 3:1, 2 maakt God duidelijk dat er een rechtszaak komt over de verdeling van het land.

  Een interessant boek hierover is ‘Eye to eye facing the consequence of dividing the land of Israel’, van Koenig.
  Jan van Barneveld zei ooit: Het lijkt wel of God een lik op stuk beleid voert als het om Zijn land gaat.

 25. Ben zegt:
  Geplaatst op maandag 22 juni 2015 om 20:04

  Wanneer houden jullie nou eens op tegen elkaar te krakelen, de één nog wijzer dan de ander-
  Doe wat Engel Landman zegt: bid om VREDE voor Jeruzalem. Hij is de enige die redding kan geven, AANBID HEM!

 26. Lies zegt:
  Geplaatst op dinsdag 23 juni 2015 om 11:55

  Als er een Palestijnse Staat komt is dit levensgevaarlijk voor Israël.
  De Gazastrook waar de terreurorganisatie Hamas regeert is een grote bron van ellende voor Israël.
  Zou er een Palestijnse Staat op de westelijke Jordaanoever komen dan is het leed voor het Joodse volk niet te overzien. De moslims willen het hele Midden-Oosten onder de invloedssfeer te brengen van de Islam, dat is het probleem.
  Een tweestaten oplossing zal geen vrede geven, het conflict zal alleen maar verder escaleren, de moslims willen maar één ding en dat is de Staat Israël vernietigen.
  Dit zal Israël nooit laten gebeuren en zal alle middelen die zij hebben aanwenden om dat te verhinderen.
  Het is goed om te bidden voor de vrede van Jeruzalem zoals staat in psalm 122: 6 en in psalm 147: 14 Hij geeft uw gebied vrede.

 27. Waterlelie zegt:
  Geplaatst op dinsdag 23 juni 2015 om 21:31

  Het ging 4000 jaar geleden al fout. Abram luisterde naar Sarai en verwekte een zoon bij de slavin Hagar de Egyptische. Uit deze zoon zijn ook 12 vorsten geboren. Dus ook 12 volkeren.
  Onderlinge strijd en jalouzie ten gevolge.
  Isaak en Rebekka kregen 2 kinderen. De oudste Ezau kwam op de 2e plaats. Jacob kreeg de eerste. Ten gevolge: onderlinge strijd en jaloezie.
  Jacob zijn 12 zonen zijn uit 4 vrouwen geboren. Twee gehuwde vrouwen en 2 slavinnen. Onder de 4 vrouwen was rivaliteit. Ik denk dat het de nodige strijd en jaloezie te weeg heeft gebracht.
  Begrijpen doe ik het niet. Maar toch laat de Here God niet varen het werk Hij eenmaal is begonnen. Hoe dan ook.
  Soms heb ik medelijden met Ezau en Ismaël. Het waren toch ook zonen van hun vaders….

Laat een reactie achter

0 / 350 woorden