Dirk van Genderen.NL

Columnist, publicist, spreker

Intimiteit met God (33 reacties)

Geplaatst op donderdag 9 juli 2015, 8:48 door Dirk A A

Wat we nodig hebben in deze tijd van crisis en onzekerheid, is intimiteit met God, onze hemelse Vader en met onze dierbare Heere Jezus Christus. Het gaat er niet in de eerste plaats om dat we Hem kennen met ons hoofd, hoe belangrijk dat ook is, maar dat we een intieme hartsrelatie met Hem hebben. We hebben Hem lief, omdat Hij ons eerst heeft liefgehad.

Het is in deze verwarrende tijd onmogelijk geestelijk stand te houden als we geen intieme relatie met de Heere Jezus en met de Vader hebben. Een relatie, die niet van ons uitgaat, maar een geschenk van God is, als we door geloof Hem hebben leren kennen.

Deze intieme relatie ontstaat niet vanzelf en houdt niet vanzelf stand. Aan Gods kant is alles gereed, het komt op onze bereidheid aan om met de Heere te leven en met Hem te wandelen. In vertrouwen op Hem.

Zojuist hoorde ik nog een mooi beeld. Een kennis vertelde mij over zijn oom, die werkelijk met de Heere leefde en wandelde, die een intieme hartsrelatie met Hem had.
‘Wanneer ik een levensvraag aan mijn oom stelde, zei hij: Kom over een uur maar terug. Hij wilde dat eerst met de Heere bespreken, voordat hij met een antwoord kwam.’
Deze man kende het geheim. Hij leefde met de Heere, wandelde met Hem, sprak met Hem en had Hem lief. Eerst wilde hij een antwoord van de Heere horen, voordat hij zelf sprak.

Ook Corrie ten Boom was zo iemand. Ooit hoorde ik Henk Binnendijk vertellen: ‘Als je een probleem met tante Corrie (zoals hij haar noemde) besprak, begon ze daarover soms hardop met de Heere te spreken, in het verlangen Zijn leiding en antwoord te zoeken.

Dit zijn velen van ons verleerd, terwijl het zo heilzaam, zo vreugdevol is om zo’n intieme relatie met de Heere Jezus en met de Vader te hebben. Veel medechristenen zullen dit niet begrijpen, maar dat geeft niet. Leef met de Heere, wandel met Hem, laat het uw verlangen zijn tot eer van Hem te leven en tot zegen van anderen.

Juist nu, in de eindtijd, komt er zoveel op ons af dat het ons in verwarring kan brengen. Dwaalleraren verkondigen boodschappen die ons geestelijk op een dwaalspoor kunnen leiden. De crisis in de wereld en niet zelden ook in de kerk kan ons onzeker maken, onrustig.
Alles kunnen ze ons afnemen, kijk maar naar onze broeders en zusters die vervolgd worden om hun geloof in de Heere Jezus, maar onze intieme hartsrelatie met Hem kan niemand ons ontnemen, ook de satan niet.

Elke dag mogen we groeien in onze relatie met de Heere. Door toegewijd te leven aan Hem. In het verlangen Hem te behagen. Laat de Heere Jezus de vreugde zijn van je leven.
Bij Hem ben je veilig en geborgen, in alle situaties van het leven. Hij is je Schuilplaats, je sterke Rots, de Bron van je leven, je Toevlucht.

Richt je op Hem, de hele dag en de hele nacht. Dank Hem voor wie Hij is. Dank Hem voor je redding en verlossing. Leer Hem beter te kennen door Zijn Woord te lezen, de Bijbel.
Een prachtig ‘beeld’ van de Heere Jezus ontvang je bijvoorbeeld in de eerste drie hoofdstukken van Openbaring. Laat de levende woorden – Gods Woord is immers levend – diep doordringen in je hart.
Dan raakt het je toch, als je leest: ‘Hem Die ons heeft liefgehad en ons van onze zonden gewassen heeft in Zijn bloed…’ (Openbaring 1:5). ‘Dank u wel Heere, dat U dat voor mij hebt willen doen.’

In de stilte, in de nabijheid van de Heere, mogen we luisteren naar wat Hij tot ons zegt, in Zijn Woord en door de Heilige Geest.
Misschien zijn er zaken in je leven waar Hij je in wil corrigeren. Mogelijk laat Hij je wel zien dat je je vrouw lief moet hebben, je man, je kinderen. Of laat Hij je wel zien dat je die ander, die in nood is, moet helpen. Het kan ook dat Hij een gebed in je hart legt voor iemand die de Heere Jezus nog niet kent.

Naarmate we groeien in de intimiteit met God, zullen onze gedachten, gebeden, woorden en daden steeds meer overeenstemmen met Hem, of het nu onszelf betreft, anderen, ons land, Israel, het Joodse volk of de wereld.

Als we door genade de Heere Jezus mogen kennen en liefhebben, zijn we van Hem, Zijn eigendom. Voor ons betaalde Hij de losprijs, het meest kostbare ooit, Zijn lichaam en Zijn bloed.

‘Heere, hier is Mijn leven, mijn alles, het is voor U, voor U alleen. Ik heb U lief, omdat U mij eerst hebt liefgehad.
Dank U, Vader, dat ik Uw kind, Uw zoon mag zijn. Wat een wonder van genade. Voor U wil ik leven, U bent mijn Schuilplaats. Geprezen bent U, tot in eeuwigheid.’

Dirk van Genderen

33 Reacties

 1. sandifort..lou zegt:
  Geplaatst op donderdag 9 juli 2015 om 9:08

  amen dirk.

  lou.

 2. Peter zegt:
  Geplaatst op donderdag 9 juli 2015 om 11:16

  Lofprijs

  Het geeft diepe voldoening dat er, na tientallen jaren ploegen op de rotsen, iets begint te groeien en bloeien!
  Dit kan ik niet met woorden beschrijven. Maar ik kan wel U, HEER, de eer geven die U toekomt…

  … Van voor de grondlegging der wereld zegende U Uw schepping. U zag dat deze goed was
  en rustte toen van Uw werken.

  Mattheüs 7:7 Bidt, en u zal gegeven worden; zoekt, en gij zult vinden; klopt, en u zal opengedaan worden.

 3. Hub.Eussen. zegt:
  Geplaatst op vrijdag 10 juli 2015 om 10:19

  Beste Dirk,
  Deze voorbeelden van intimiteit met God zijn mij uit het hart gegrepen. Zo ga ik bijna iedere dag ‘s middags na de lunch, een uurtje een “middagdutje” doen, maar meestal wordt het een meditatie uurtje. Zo ook als ik een reactie op jouw commentaren wil geven, wordt dat “middagdutje” een meditatie uurtje. Daarom zal ik ook niet vlug op de eerste dag van jouw nieuw commentaar reageren, nee ik moet eerst 1 of 2 “middagdutjes” hebben gedaan. Hub.

 4. Dick zegt:
  Geplaatst op zaterdag 11 juli 2015 om 11:54

  Beste Dirk,

  Intimiteit met God. Eigenlijk klinkt dat best ver weg. Je schrijft zelf dat we bereid moeten zijn om God te zoeken. En dat is natuurlijk waar. Wij moeten dit ook zelf willen. Dat kan alleen als we geloven en echt weten wie God is. We hoeven dit niet zelf te zoeken want door de komst van Jezus is Hij te vinden.
  Ik spreek best veel gelovigen die niet met hun hele hart kunnen zeggen dat ze meer dan overwinnaar zijn als Jezus hun Redder is. Zit het daar niet fundamenteel mis. Ze kennen God maar op een grote afstand. Dat is verontrustend, trouw kerkganger zijn en niet als overwinnaar willen leven. Zeg met nadruk willen, want ik zie angst om dat uit te spreken. Laten we elkaar vertroosten met woorden van vrijheid die Jezus voor ons aan het kruis heeft volbracht. Laten we niet rennen om alles maar te ontdekken, maar kuieren en genieten van het uitzicht wat Jezus voor ons heeft gedaan. Dat is voor mij eenheid en geen intimiteit. Samen met Jezus op weg.
  Hij heeft voor ons met Zijn lichaam een weg naar een nieuw leven gebaand. Gaan jullie mee!

 5. jan.nieuwenhuizen zegt:
  Geplaatst op zaterdag 11 juli 2015 om 12:29

  Matteüs 16:17 leert ons het volgende”:
  “Jezus Christus antwoordde en zeide: Zalig zijt gij, Simon Barjona, want vlees en bloed heeft u dit niet geopenbaard, maar mijn Vader, die in de hemelen is.”
  En als er volgens Matteüs 10:18 een Israël naar het vlees bestaat, moet er ook een Israël naar de Geest bestaan en dat vinden wij in Galaten 6 aan het eind van vers 16 waar sprake is van het Israël Gods. In het Israël naar het vlees is het communiceren met God onze Vader nauwelijks mogelijk, maar in het Israël naar de Geest, dus het Israël Gods, is het communiceren met onze Hemelse Vader heel goed mogelijk, maar alleen voor wederom geborenen is dit de gewoonste zaak van de wereld.
  (Lees het Evangelie van Johannes, hoofdstuk 3 de verzen 1 t/m 21).

 6. t v d have zegt:
  Geplaatst op zaterdag 11 juli 2015 om 13:33

  Beste Dirk,

  Ik ben elke week weer verheugd om een nieuwsbrief te krijgen, heel leerzaam, hartelijk dank.

  God heb ik lief, want die getrouwen HEER’, Hoort mijne stem, mijn smekingen, en mijn klagen; Hij neigt Zijn oor, ‘k roep tot Hem al mijn dagen; Hij schenkt mij hulp, Hij redt mij keer op keer.

  Van harte Gods zegen.

 7. Antoon koornstra zegt:
  Geplaatst op zaterdag 11 juli 2015 om 15:33

  Beste Dirk, je schrijven is mij uit het hart gegrepen, want een intieme relatie en een dagelijkse wandelen is met God is van onschatbare waarde, want juist dan kan God met ons tot Zijn doel komen ! Mijn antwoord is moeilijk, maar een met enorme diepgang en rijkdom zo als Hij het heeft bedoeld ! Onze dochtertje van anderhalf jaar werd ongeneeslijk ziek, we hebben onze hulp en verwachting op Hem gesteld. Haar in gebed en vertrouwen weer aan God terug gegeven, brachten in praktijk wat Jezus heeft gezegd: komt allen tot mij die vermoeid en belast zijn, en Ik zal je rust geven. Kort daarna heb ik een radicale bekering mee mogen maken, hebben samen ons hele gezinnetje aan Hem gegeven. Een half jaar later werd onze zieke dochtertje thuis gehaald, mocht ik door genade op het kerkhof zeggen: de Heere heeft gegeven, de Heere heeft genomen, de naam des Heren zij geloofd! Mijn vrouw heeft daarna vaak gezegd, deze overgave, dat hebben we geweten, God ging met ons een weg die we niet voor mogelijk hielden. In vele stormen belandde ons levens scheepje, maar door onze afhankelijkheid van Hem, groeide het vertrouwen en de relatie. Ook toen Hij een tweede dochter van 27 jaar heeft thuisgehaald, dan leer je wat leven uit genade betekent! Ik zou voor geen geld mijn eigen weg meer willen gaan. Onze trouwtekst werd vervuld: Betrek Hem in al je wegen, dan zal hij je paden recht maken (Spreuken 3:6). Elke morgen draag ik ons gezin, kinderen, kleinkinderen en achterkleinkinderen aan de Heere op. Gods wegen zijn hoger dan onze wegen en zijn gedachten hoger dan onze gedachten! Gods weg is de beste, de beste altijd !

 8. Ivon zegt:
  Geplaatst op zaterdag 11 juli 2015 om 17:41

  Prachtig artikel!

 9. Rinske zegt:
  Geplaatst op zaterdag 11 juli 2015 om 17:50

  Bedankt, Dirk, voor dit stukje. Het maakt mij verlangend om meer intiem met God en Christus te zijn. Vaak ben ik haastig en laat ik mij afleiden. Maar zoals je zegt, van Gods kant is alles gereed.
  Ik ben ook onder de indruk van het getuigenis van Antoon Koornstra.

 10. F.Vogels-Voskamp zegt:
  Geplaatst op zaterdag 11 juli 2015 om 18:14

  Mijnheer Koornstra. Wat hebben U en Uw vrouw een verdriet moeten ervaren. Maar ik ben jaloers op U. Om zo met de Heere te leven moet heerlijk zijn. Ik verlang daar ook zo naar, maar ik denk vaak dat ik alles verknoeid en verzondigd heb. Ik geloof alles wat er in Gods woord staat, maar dat is niet genoeg. Ik weet dat een mens wedergeboren moet worden wil het goedkomen tussen God en je ziel. Dat je de Heere Jezus moet kennen in je hart. Dan pas kan je Hem liefhebben en je geheel aan Hem toevertrouwen. Hoe krijg ik dat? Ik bid er elke dag om, maar zal wel verkeerd bidden denk ik. Ga ook elke zondag 2 keer naar de kerk met de hoop dat het dit keer ook voor mij zal zijn. Wilt U ook voor mij bidden Mijnheer Koornstra? Florianne

 11. willem Jansen zegt:
  Geplaatst op zaterdag 11 juli 2015 om 18:49

  Ja prijs de Heer een relatie met Hem is niet even een schietgebedje en that is it, maar dag en nacht mogen weten dat je altijd bij Hem mag komen niet alleen bij pijn of ziekte maar elk moment vanje leven de dag beginnen en de dag mogen eindigden om Hem de eer en de glorie te geven en het stuur van je leven in Zijn handen te mogen leggen. We schieten daar altijd in te kort maar maar mogen weten door genade dat Hij ons dat wil vergeven, en als we vallen, dan is daar die uitgestrekte hand geestelijk gezien die ons weer recht op zet. Want de schrift zegt niet voor niks: Ik ben met u al de dagen van uw leven tot aan de voleinding der wereld. Het zijn misschien mooie woorden voor u, maar het is de volledige realiteit voor een ieder die gelooft in Jezus Christus, ook als je even niet aan Hem denkt, denkt Hij wel aan u. We begrijpen nog een heleboel dingen niet, zo veel waaroms, maar 1 ding staat vast: Zijn wegen zijn hoger dan de onze. De heilige schrift wordt vervuld en het zal gaan zoals Hij voorzegd heeft: vrees niet het komt goed. Blijf maar dicht bij Hem, in de schaduw van de allerhoogste. Hij regeert, wie volhardt tot het einde zal de beloning ontvangen, zie Ik kom spoedig.

 12. Ernst van Olffen zegt:
  Geplaatst op zaterdag 11 juli 2015 om 20:14

  GELOVEN is niet alleen een werkwoord, maar geloven is vooral VERTROUWEN!! Je 100% aan Jezus toevertrouwen is een vaste basis (fundament) voor een intieme relatie!! Het woord “radicaal” heeft helaas een onaangename klank gekregen, maar mijn Bijbelleraar in de 60er jaren Sidney Wilson (ook de leraar van Henk Binnendijk) zei vaker: “Wie niet RADICAAL kiest voor Jezus Christus, is op de kortste weg naar de hel”….. Ik vond het altijd wel overdreven, maar ik kan nu meer dan 50 jaar terugkijken en dan zie ik wat er later van veel van mijn vrienden uit die jaren geworden is….. Maar zo is het toch ook in elke relatie, dat je 100% op elkaar moet vertrouwen (tot de dood) en wij mogen ons vertrouwen stellen in iets heel kostbaars, dat eeuwig is. Ik citeer een heel kort stukje uit 1 Petrus 2, een hoofdstuk, dat mij de laatste tijd erg heeft beziggehouden.
  “5 en laat u ook zelf als levende stenen gebruiken voor de bouw van een geestelijk huis, om een heilig priesterschap te vormen, tot het brengen van geestelijke offers, die Gode welgevallig zijn door Jezus Christus. 6 Daarom staat er in een Schriftwoord:
  Zie, Ik leg in Sion een uitverkoren en kostbare hoeksteen, en wie op hem zijn geloof bouwt, zal niet beschaamd uitkomen.”
  Ik heb dat pas in mijn kerkblad gepubliceerd en weet dat vrijwel iedereen het leest, maar wat mij dan opvalt is, dat niemand in mijn kerk (ook de predikant niet) zelfs niet het geringste commentaar geeft.
  Ik vraag me dan af, of men het wel begrijpt of dat men het niet wil begrijpen…..

 13. Hanneke zegt:
  Geplaatst op zaterdag 11 juli 2015 om 21:20

  Ernst, er zijn misschien maar weinigen die de diepte van deze woorden kennen en daardoor verstaan.
  Bedankt voor deze woorden en ook Antoon en Dirk.

 14. Bert van Ommeren zegt:
  Geplaatst op zaterdag 11 juli 2015 om 21:21

  Amen
  wat een goed stukje.

 15. toevallige voorbijganger zegt:
  Geplaatst op zaterdag 11 juli 2015 om 21:46

  Zijn hand vastgrijpen, Florianne, dat is echt genoeg.
  Het van Hem verwachten. En niet van jezelf of een ander mens.
  Schuilen achter Zijn kostbare bloed, ook ter vergeving van
  jouw zonden gestort op Golgotha.
  Als ik naar mezelf kijk toen ik zoekende was: ik dacht
  steeds: “wat moet ik doen?””Of juist niet doen?”
  Heb zelfs gedacht: “Er gaan vreselijke rampen over de
  aarde komen. Moet ik soms als Noach een boot gaan bouwen?”
  Tot ik tot rust kwam bij Hem en mocht zien: “die boot, die
  is er al!” Wat een verademing! Zal ik ook voor jou bidden?

 16. Plony zegt:
  Geplaatst op zaterdag 11 juli 2015 om 21:49

  Mijn man en ik vonden dit een prachtig stuk Dirk, er ging echt een getuigenis van uit en ook van Antoon, wat ze na volkomen overgaven aan konden in Zijn kracht. Wat is God groot en goed! Maar ook voor jou Florianne wil hij dezelfde HEER en Heiland zijn. Ik heb een moeder gehad die verschillende keren tegen mij zei: je moet de HEERE om een nieuw hartje bidden. Ook ik geloofde dat de Bijbel het Woord van God was. Op een avond zag ik mijzelf ook als de grote zondares die ik voor God was. Ik ben toen (ik was nog jong) op mijn knieën gegaan en dat de Heere beleden en om een nieuw hartje gebeden en ik geloof dat Hij ons dit altijd zal geven. Florianne, je moet niet naar jezelf kijken maar naar Hem en Zijn Woord aannemen zoals het er staat. Zie Joh. 3 vers 16 en Joh. 3 vers 36 en als je dit echt gelooft dan staat er in vers 36 ook voor jou: Wie in de Zoon gelooft, heeft het eeuwige leven. Niet krijgt het, maar heeft het! Als je dat niet gelooft, denk ik dat we Hem veel verdriet doen en steeds maar weer vragen. Hij wil dat wij gaan DANKEN. Want dit is zo’n groot wonder door Zijn offer aan het kruis van Golgotha volbracht. Het is geen gevoel maar wijsheid door Zijn Woord.

 17. Mira zegt:
  Geplaatst op zaterdag 11 juli 2015 om 22:58

  Oh Dirk, hoe mooi, hoe mooi!!!! Bedankt!!!!
  Antoon Koornstra, moge de Heer jou en je hele gezin overvloedig zegenen! Bedankt voor je prachtige getuigenis!
  Ik wens iedereen op deze site een gezegende week toe!

 18. Heidi zegt:
  Geplaatst op zaterdag 11 juli 2015 om 23:00

  Florianne, lieve meid; vind je het goed dat ik je op mijn gebedslijstje plaats? Dan zal ik Hem vragen of Hij bij jou de ogen wil openen voor Hem en dit gaat doen op de manier die bij jou past. Liefs van Heidi

 19. O.Nauta zegt:
  Geplaatst op zaterdag 11 juli 2015 om 23:11

  Alles wat ik heb, dat heb ik van mijn Heiland,
  Alles ik ben, dat ben ik door de Heer,
  Alles wat ik doe, dat doe ik voor mijn Meester, en alles wat ik nodig heb ontvang ik, en nog meer.
  Refrein: Blij blij blij, zo blij van ‘t hart kan zingen, Blij blij blij daar er is een God die leeft,
  ‘k zoek niet in ‘t aards gewemel, mijn schat leidt naar de hemel,
  en als ik zie op Jezus, ben ik blij, blij, blij.
  Dit kan soms een lange zoektocht zijn. In mijn geval strandde ik vaak, omdat ik in eigen kracht probeerde God te dienen. Dit lukt geen mens, want van nature schieten we altijd in alles tekort!
  God de hoogste eersteplaats niet geven en de naaste liefhebben als jezelf, vraagt offers. Dus gaan ontdekken, dat er in ons ‘oude vlees’ geen goed’s woont, wat God kan behagen.
  Belangrijkste is, om ons dus maar volkomen, te geven aan Hem. Als wij zelf arm en naakt voor Hem durven staan (zonder vijgenbladeren) of werkoveral, bekleedt Hij ons met de klederen des heils en de mantel der gerechtigheid. Juichend zeggen we dan ALLE onze bronnen zijn in U. Johannes 3:5: Voorwaar, voorwaar, Ik zeg u, tenzij iemand geboren wordt uit water(doop) en Geest, kan hij het Koninkrijk Gods niet binnengaan e.v. t/m vers 7.
  In de toespraak van Petrus (Hand. 2:38) riep hij mensen die vroegen: Wat moeten wij doen, mannen broeders? Antw: Bekeert u en een ieder van u late zich dopen op de naam van Jezus Christus, tot vergeving van uw zonden, en gij zult de gave des Heiligen Geestes ontvangen. e.v.t/m vers 40.
  Dat we maar gewoon zullen doen wat er staat, dan krijgen wij ook wat er staat.
  Want Zijn beloften zijn JA, waarop wij Amen mogen zeggen.

 20. J VERWIJS zegt:
  Geplaatst op zaterdag 11 juli 2015 om 23:45

  Beste Dirk, het is mij uit het hart gegrepen. Zal je zeggen waarom …
  2 jaar terug geopereerd van darmkanker …nu na vele onderzoeken 19 Mei in Den Hoed in Rotterdam geopereerd van een tumor in mijn lever …1 tumor is weggehaald, de 2e word ik de 20e bestraald.
  Maar men, de dokters en verplegend personeel, is onder de indruk dat ik zo rustig ben.
  Kom altijd alleen …Maar ..het grote geheim van mijn rust is de Rust in Christus …
  heb dat niet van mezelf maar geef mij biddend over aan de dokters.
  Vraag ook of zij gezegend worden in hun werk ..Bid ook voor hen voor ik naar binnen ga.
  Deze rust is zo groot Dirk. Ik wens dat een ieder toe in deze omstandigheden.
  Mijn man is bijna 5 jaar geleden overleden, maar ook daar heb ik vrede en rust in gekregen.
  Mis hem verschrikkelijk maar weet dat hij bij onze Heiland is en dat geeft rust.
  Ik bid een ieder deze intimiteit toe met Jezus ..God .. heilig is dat.
  Heb een goede vriend die me trouw bezoekt en we lezen altijd een hoofdstuk in de Bijbel en gaan biddend uit elkaar. Zo grote Genade is dat ook hij mag Jezus kennen en wordt ook zeer aan gevallen.
  Satan zit steeds op de loer maar wij zijn veilig in Zijn Handen ..
  Dit bid ik een ieder toe, die intense vrede met Hem … dank dank daarvoor.
  Niet verdiend maar louter genade.

  Sterkte Dirk, ben steeds blij met je brieven.
  In Zijn Liefde verbonden
  Jannie

 21. Antoon koornstra zegt:
  Geplaatst op zondag 12 juli 2015 om 8:58

  Beste Florianne, bedankt voor jouw openhartige brief, ook vele anderen worstelend met de zelfde vraag: Hoe krijg ik deel aan de genade van God ? Elk mens wordt geboren als slaaf van de zonde, de vraag is willen we als “slaaf” van Jezus Christus ons leven verder leven ? God heeft in Hem een zeer hoge prijs betaald, Hij vraagt van ons mensen of we ons leven willen verliezen. Met Christus ben ik gestorven en toch leef ik, maar niet meer mijn eigen ik, maar Christus Leeft in mij ! God op de troon van ons leven ! Want dan zullen we het Leven In en met Christus vinden ! Mijn !ervaring is dat door de vrouwen emancipatie dit voor vele vrouwen een probleem is geworden. Ik zelf heb mijn ambities moeten prijs geven. Het besef dat we zonder Christus Niets zinvols kunnen doen zet ons op de plaats van de GENADE ! Ik heb mij in gehoorzaamheid op persoonlijk geloof laten dopen zoals Jezus gedoopt is. Pas toen kon God mij gebruiken, Vul mij, neem mij, vormen mij, breek mij ! Beste Florianne en mede worstelaars, God vraagt van elk zoekende mens een Oprecht Hart, we hebben de zekerheid dat Hij de gebrokenen van hart verhoort! In liefde verbonden wens ik elke zoekende en mede lezer, Gods onmisbare Zegen toegewenst door Antoon !

 22. Joke Bakker zegt:
  Geplaatst op zondag 12 juli 2015 om 9:12

  Beste Dirk,

  Hartelijk bedankt voor dit commentaar.
  Zo waar en zo nodig, een hartsrelatie met de Here.
  Ik dank je, voor de trouw van het iedere week een nieuwsbrief sturen.
  Ik lees ze altijd met veel interesse en leer er veel van.
  Ik wens je, met jouw dierbaren, een gezegende vakantietijd toe!

 23. Willy zegt:
  Geplaatst op zondag 12 juli 2015 om 15:15

  Een mooi artikel. Mij kwam het volgende vers in gedachten:

  ‘k Stel mijn vertrouwen op de Heer mijn God
  Want in Zijn hand ligt heel mijn levenslot.
  Hem heb ik lief, Zijn vrede woont in mij.
  ‘k Zie naar Hem op en weet: Hij is mij steeds nabij(!)

  Toch ben ik bang, ik zie Zijn liefde niet.
  ‘k Trek me terug, verstomd in mijn verdriet.
  Weer helpt Hij mij en geeft me nieuwe stem.
  ‘k Heb Hem zo lief en weet: ik ben een kind van Hem.

  Hij sterkt mijn hart en houd me bij de hand,
  hoort mijn gebed, kent ook mijn zwakke kant.
  Geeft me Zijn licht, een nieuwe blijde dag.
  Zodat ik uitgerust weer uit Hem leven mag.

  ‘k Leef in een wereld vol verdriet en pijn.
  waar mensen haters en vernielers zijn.
  Heer houd me vast de wereld maakt me bang
  ‘k Wil bij u de liefde zoeken heel mijn leven lang.

 24. Samaritaanse zegt:
  Geplaatst op maandag 13 juli 2015 om 7:24

  Het is heel mooi wat je schrijft, Dirk.
  Zelf heb ik een vorm van autisme. In mijn geval is daarbij
  sprake van problemen met te intensief contact.
  Een op een contact kan snel te direct zijn.
  En dat heeft ook zijn weerslag op het contact met de Heere.
  Jarenlang worstel ik hier al mee; want ik heb niet wat anderen hebben.
  Maar nu weet ik waar het aan ligt. En misschien zijn voor mij de dingen die jij schrijft
  niet haalbaar. Door dat te accepteren ben ik al een stukje rustiger geworden.
  Ik mag weten dat Hij dit begrijpt. Maar moeilijk blijft het wel,
  zoals elke beperking en acceptatie daarvan moeilijk is.

 25. F.Vogels-Voskamp zegt:
  Geplaatst op maandag 13 juli 2015 om 8:03

  Lieve Heidi. Dank je dat je ook voor mij wilt bidden. Mijnheer Koornstra U ook bedankt voor Uw bemoedigende woorden. Ik heb niemand thuis waar ik hierover mee kan praten. Mijn man ging vroeger met mij naar de kerk. Heeft ook belijdenis gedaan, maar gaat nu al vele jaren niet meer. Ik heb hem verschillende malen erop gewezen wat het einde zal zijn als hij zo blijft leven. Maar dan wordt hij kwaad op mij, omdat hij zelf wel uitmaakt hoe hij leeft. Ik ben ermee gestopt om hem persoonlijk aan te spreken, maar zeg wel, als er weer in de wereld iets gebeurt, dat we in de eindtijd leven en dat al deze dingen in de Bijbel voorzegd zijn. Ook over de plaats van Israël in deze wereld. Ik ben abonnee van het tijdschrift “Christenen voor Israël”. En dan zeg ik wel eens dingen die ik gelezen heb. En dan krijg ik als antwoord: “je bent nogal met Israël bezig”. En dan stop ik maar weer. Dit vertel ik niet om zielig te doen hoor, maar hoe ik hier, menselijkerwijs, alleen moet worstelen met deze vragen. Ik ben daarom ook heel blij met jouw nieuwsbrieven Dirk. Allemaal een gezegende week toegewenst. Florianne.

 26. San zegt:
  Geplaatst op maandag 13 juli 2015 om 8:29

  Beste Dirk,

  Om Hem (de Here Jezus) te kennen vraagt Hij van ons dat wij delen in Zijn lijden. Dan groeien en zijn wij zo verbonden met Hem dat het de hemel op aarde brengt. Als je het lijden met Iemand deelt, dan kom je heel dicht bij de Ander te staan. Het is de vraag hoeveel je daar voor over hebt. Geloven in goede tijden is anders dan in slechte tijden, maar juist dan kan je geloof groeien. De weerstand die je moet overwinnen, kun je alleen de overwinning op behalen door op Jezus te blijven zien. Hij zal op die manier de kans en gelegenheid geven om jou dan een sterk geloof te geven.
  Heleboel psychologie is wijsheid van mensen. Een intieme relatie met God is niet gebaseerd op menselijke ideeën en concepten. Het is gebaseerd op openbaring en gehoorzaamheid aan die openbaring maar de beloning is des te groter. Zo groeit onze relatie het diepste, als wij aan God gehoorzaam zijn en wij in Hem blijven, Hij in ons en wij in Hem. Helaas hoor ik dat de Bijbel niet zo vaak gelezen wordt, de uitzonderingen nagelaten. Dat is wel heel jammer, want een relatie heeft ook voeding en communicatie nodig met behulp van het woord van God. Je kan niet goed bidden, als je de Bijbel nooit gelezen hebt. Zie Spreuken 28:9. Wat deze wereld nodig heeft, zijn godvrezende mensen die de Here van nabij kennen. Om het zout der aarde en het licht der wereld te zijn. Dat wordt automatisch het geval als wij dicht bij de Here blijven en een intieme en vertrouwelijke band met Hem hebben, dat voor de wereld verborgen is. Of je het beseft of niet, maar de relatie met God heeft invloed op de omgeving waar je je bevindt. Want de Geest van God kan dan werken. En je relatie met God komt tot uiting in je spreken en doen en laten. Tot slot, wij zijn geroepen om een diepe en vertrouwelijke relatie met de Here te hebben. Zie 1 Kor 1:9. Dat is Zijn wil.

  San

 27. Peter zegt:
  Geplaatst op maandag 13 juli 2015 om 11:34

  1 Korinthiërs 1:9 God is getrouw, door Welken gij geroepen zijt tot de gemeenschap van Zijn Zoon Jezus Christus, onzen Heere.
  Een pastoraal woord schrijven, gaat mij niet lukken.
  Het leven van een strijdkracht is daarvoor te hard, te veel op militaire leest geschoeid. Ef. 4:12 Tot de volmaking der heiligen, tot het werk der bediening, tot opbouwing des lichaams van Christus;
  Die tekst gaat over werk dat moet worden verricht. En als een ander het niet doet, dan krijg jij een dubbele taak. Daar komt nog bij, dat de opbouw van het lichaam van Christus noodzakelijkerwijs leidt tot de afbraak van het kwaad in de wereld.
  Dat is moeilijk! Daarvoor is de absolute gemeenschap met God, in de Geest van Jezus Christus (waar San, 26. over schrijft) noodzakelijk.
  Alleen in de afhankelijkheid van Christus kunnen wij
  a onze zonden overwinnen en de gebreken die daardoor ontstonden
  b bolwerken slechten, machten uitschakelen, waardoor Gods wegen kunnen tot stand komen in de wereld.
  Het loon is dat er dan wegen gaan ontstaan waar anderen weer gebruik van kunnen maken, om op hun beurt taken te vervullen, tot de volmaking der heiligen, tot het werk der bediening, tot opbouwing des lichaams van Christus, bijvoorbeeld met kinderen op school of patiënten in de zorg.

 28. F.Vogels-Voskamp zegt:
  Geplaatst op maandag 13 juli 2015 om 18:19

  Heel graag toevallige voorbijganger. Florianne.

 29. Bertus zegt:
  Geplaatst op dinsdag 14 juli 2015 om 13:51

  Beste Dirk,

  Wat een mooi, helder maar vooral belangrijk thema, over de persoonlijke intimiteit met God, vanuit je hart. Ook de vele positieve, geloofsverdiepende reacties hierop, doet mij geestelijk erg goed. In het bijzonder de persoonlijke, openhartige getuigenis verhalen hierover. Zoals b.v. van F.Vogels-Voskamp. Florianne, Ik heb hetzelfde probleem met mijn echtgenote als jij. Wat ik natuurlijk ook heel jammer vind. Zij is wel een Christen- gelovige, met haar hoofd zoals Dirk het zo goed verwoordt. Samen zijn wij allebei Christelijk (Katholiek) opgevoed en in ons huwelijk gaat het nog steeds goed met ons twee. Precies vandaag, 14 Juli zijn wij 49 jaar kerkelijk getrouwd en gaan gezamenlijk door op ons levenspad. In de bijbel heb ik wel al eens gelezen dat: Als je Jezus in je hart hebt gesloten, kunnen je huisgenoten zelfs je vijanden worden. Zo heb ik het nooit ervaren. Wel wil ik meer: Delen, Geven en Vergeven. Maar dat zijn ook de 3 belangrijkste Werkwoorden van het Christelijk geloof en daar hebben wij wel eens problemen over.

 30. Lies zegt:
  Geplaatst op woensdag 15 juli 2015 om 13:47

  Voor mij betekent intiem te zijn met God als ik zijn Woord lees, overdenk, bestudeer en in gebed ga en de dingen bespreek met Hem die mij aan het hart ligt, zoals je ook met vertrouwde mensen kunt omgaan.
  Eén te zijn met God, zijn tegenwoordigheid ervaren. De mens is niet alleen materieel (lichaam), maar heeft ook een geestelijke kant om één te zijn met God. Zo heeft God de mens (man en vrouw) geschapen naar zijn beeld en gelijkenis.
  Ook in zang en muziek kunnen wij één zijn met Hem als onze geest in aanraking komt met God en Hem de aanbidding geeft.
  Jezus verlangt er naar om intiem met ons te zijn, Hij heeft ons vrijgekocht met zijn leven en bloed.
  In Lucas 22 vers 15 zegt Jezus tot zijn discipelen: ik heb vurig begeerd dit Pascha met u te eten, eer ik lijd. In Openbaring 4: 20 zegt Hij: Zie, Ik sta aan de deur en Ik klop. Indien iemand naar mijn stem hoort en de deur opent, Ik zal bij Hem binnenkomen en maaltijd met hem houden en Hij met mij.
  Hij wil dingen met ons delen, ook wil Hij weten wat er in ons omgaat, dat is zijn liefde. God sprak ook met Abraham vertrouwelijk: Zou Ik voor Abraham verbergen wat Ik ga doen?
  Genesis 18: 17. Hij is een God van dichtbij!

 31. Waterlelie zegt:
  Geplaatst op woensdag 15 juli 2015 om 17:57

  Intiem te zijn met de Here God is voor mij dat ik eenvoudig leef vanuit het geloof in de Hemelse Vader. Alles wat ik doe en denk daar heeft Hij weet van. Omdat ik weet dat Christus Jezus door de H. Geest in mijn hart woont. Dus voor mij is het niet alleen af en toe of regelmatig bidden om intiem met Hem te zijn. Het is mijn hele leven. Onder het stofzuigen of wandelen of boodschappen doen. Daarnaast is het natuurlijk zo dat ik elke dag op vaste tijd en plaats tot mijn Vader bid (met Hem praat). Om Hem te vertellen dat Ik Hem lief heb en wat ik op mijn hart heb.

 32. Tineke van den Top zegt:
  Geplaatst op vrijdag 17 juli 2015 om 9:00

  Erg jammer dat u schrijft Iran gaat door met de kernbewapening. Dit is onjuist. Ze mogen nu doorgaan met de kernenergie onder toezicht.

  Van beide kanten voorstanders en tegenstanders vaak foute berichtgeving!!!

  Graag uw reactie

 33. Ernst van Olffen zegt:
  Geplaatst op zaterdag 18 juli 2015 om 19:55

  Hoe blij was de wereld met het akkoord, dat Chamberlain bereikte in 1938……. Datzelfde akkoord resulteerde wel in de moord op 7 miljoen Joden……

Laat een reactie achter

0 / 350 woorden