Dirk van Genderen.NL

Columnist, publicist, spreker

‘Dat zegt de Bijbel wel, maar onze tijd is anders…’ (32 reacties)

Geplaatst op donderdag 16 juli 2015, 21:25 door Dirk A A

Iemand vroeg mij: ‘Wat zegt het Nieuwe Testament eigenlijk over homoseksualiteit?’ Ze was op de trouwdag van twee homo’s geweest en zat met die vraag, temeer omdat velen zeggen dat de Bijbelteksten die over homoseksualiteit gaan, vandaag niet meer geldig zouden zijn. Maar is dat wel zo?

Wanneer we spreken en schrijven over homoseksualiteit, moeten we dat altijd heel zorgvuldig doen en oppassen niemand te kwetsen, omdat er veel gevoeligheden liggen.
Je ziet dat wereldwijd de zogenaamde LGBT-beweging zeer actief is. LGBT staat voor lesbisch, homo, biseksueel en transgender. Regeringen, parlementen en ook kerken worden onder druk gezet om het homohuwelijk in te voeren en heel de samenleving pro-LGBT te maken.
Voor velen wordt het homo-zijn als aanlokkelijk voorgesteld. Dat wordt nog eens extra benadrukt door de oververtegenwoordiging van homo’s op de tv. Kies wat je wilt, probeer het eens uit…

En zeker, we zullen homoseksuelen, lesbiënnes, biseksuelen en transgenders nooit mogen haten of discrimineren, ook in de kerk niet. Of kijken we hen met de nek aan, zoals gebeurde door de farizeeërs toen ze een vrouw bij de Heere Jezus brachten, die op overspel was betrapt? Zo iemand moest gestenigd worden, vonden ze.
Maar hoe anders reageerde de Heere Jezus. Door in het zand te schrijven, overtuigde Hij de farizeeën van hun eigen zonden. Ze gingen zelf niet vrijuit. Ze hadden ook naar vrouwen gekeken om hen te begeren… En dan pleeg je al overspel, had de Heere Jezus eerder gezegd. Wie van ons gaat dan vrijuit?

‘En God schiep de mens naar Zijn beeld; naar het beeld van God schiep Hij hem; mannelijk en vrouwelijk schiep Hij hen’ (Genesis 1:27).
‘Daarom zal een man zijn vader en zijn moeder verlaten en zich aan zijn vrouw hechten; en zij zullen tot één vlees zijn’ (Genesis 2:24).

God heeft de mens geschapen, niet man en man of vrouw en vrouw, maar man en vrouw. Die twee, man en vrouw, zullen tot één vlees zijn, En waar wordt dat beter zichtbaar dan in de seksuele gemeenschap tussen man en vrouw.
De voorstanders van het homohuwelijk zouden de uiterste consequentie moeten aanvaarden: dat iedereen hiervoor zou kiezen. Dan is binnen een generatie de mensheid uitgestorven.

Het Oude Testament biedt geen enkele ruimte aan homoseksuele relaties. Maar hoe zit het in het Nieuwe Testament, vragen velen zich af.
In het Nieuwe Testament vinden we verschillende teksten over het praktiseren van homoseksualiteit, die duidelijk aangeven dat ook het Nieuwe Testament homoseksualiteit ondubbelzinnig afwijst.

‘Ja,’ zeggen sommigen, ‘dat klopt wel, maar nu, anno 2015, is de situatie toch anders… Relaties in liefde en trouw tussen twee mannen en twee vrouwen zou Paulus heus wel hebben goedgekeurd. Dat kende men toen nog niet. Paulus had het uitsluitend over de uitwassen,’ wordt dan beweerd.

Toch klopt zo’n opmerking niet. Dat weten we onder meer uit de geschiedbeschrijving van de Romeinse historicus Tacitus (56-117 na Christus). Zeker, er gebeurden in Paulus’ tijd verschrikkelijke dingen op seksueel gebied. Hij schrijft over walgelijke homo-orgieën, zelfs aan het keizerlijke hof in Rome, waar ook de keizers, onder wie Nero, aan meededen.
Ook schrijft Tacitus dat er in zijn tijd ‘gewone’ homohuwelijken waren, net zoals in onze tijd. En toch maakt Paulus daar geen uitzondering voor als hij schrijft over seks tussen twee mannen of twee vrouwen.

Daarom, zo geloof ik, kunnen wij ook nu niet zo’n uitzondering maken. Ik besef dat dit voor sommige mensen een pijnlijke opmerking kan zijn. Als je zelf zulke gevoelens hebt voor anderen van hetzelfde geslacht, of als het je kind, je kleinkind of iemand anders betreft die dichtbij je staat.

Enige tijd geleden hoorde ik het volgende verhaal. Een jongen en een meisje, die samenwoonden, kwamen bij een gemeente met het verzoek om zich aan te mogen sluiten. In plaats van hen te veroordelen om hun samenwonen voor het huwelijk, werden ze uitgenodigd voor een serie persoonlijke Bijbelstudies met één van de ouderlingen. Daarbij ging de Bijbel open, ook over het onderwerp seksualiteit. In alle openheid en eerlijkheid.
Na enige tijd ontdekten beide jongemensen dat het niet goed was dat ze al samenwoonden. De Heilige Geest had hun ogen daarvoor geopend. Ze gingen weer apart wonen tot op het moment dat ze trouwden.

In het Nieuwe Testament wordt onder meer in Romeinen 1, 1 Korinthe 6 en 1 Timotheüs 1 gesproken over het praktiseren van homoseksualiteit.
In Romeinen 1 lezen we, vanaf vers 26:
26 Daarom heeft God hen overgegeven aan oneervolle hartstochten, want ook hun vrouwen hebben de natuurlijke omgang vervangen door de tegennatuurlijke.
27 En evenzo hebben ook de mannen de natuurlijke omgang met de vrouw opgegeven, en zijn in wellust voor elkaar ontbrand: mannen doen schandelijke dingen met mannen en ontvangen het gepaste loon voor hun dwaling in zichzelf.
28 En omdat het hun niet goed dacht God te erkennen, heeft God hen overgegeven aan verwerpelijk denken, om dingen te doen die niet passen.

Dit zijn heftige woorden in Romeinen 1. Wanneer mensen niet in Gods wegen gaan, kan het moment komen dat Hij hen overgeeft aan oneervolle, zondige hartstochten.

1 Korinthe 6:10 zegt:
Dwaal niet! Ontuchtplegers, afgodendienaars, overspelers, schandknapen, mannen die met mannen slapen, hebzuchtigen, dronkaards, lasteraars en rovers zullen het Koninkrijk van God niet beërven.

In 1 Timotheüs 1:9 en 10 lezen we:
9 …en als men dit weet: dat de wet niet bestemd is voor de rechtvaardige, maar voor wettelozen en voor opstandelingen, goddelozen en zondaars, onheiligen en onreinen, voor hen die vader of moeder vermoorden, voor doodslagers,
10 …voor ontuchtplegers, voor mannen die met mannen slapen, voor mensenhandelaars, leugenaars, meinedigen en als iets anders tegen de gezonde leer is…

Ik hoef hier niets aan toe te voegen. Het is het Woord van God, dat levend en krachtig is.
Ja, toch wel, ter bemoediging, vers 11 van 1 Korinthe 6:
11 Sommigen van u zijn dat wel geweest, maar u bent schoongewassen, maar u bent geheiligd, maar u bent gerechtvaardigd, in de naam van de Heere Jezus en door de Geest van onze God.

Het komt erop neer of wij willen accepteren wat de Heere in Zijn Woord zegt. Ik ken mensen met homoseksuele gevoelens, die mede door deze Bijbelwoorden een bewuste keuze hebben gemaakt om alleen te blijven en geen relatie met een ander van hetzelfde geslacht aan te gaan, hoe moeilijk dat soms ook voor hen is.
Ik ken ook mensen die door Gods genade vrij geworden zijn van homoseksuele gevoelens. Maar ik ken ook mensen met grote pijn en veel verdriet, waar huwelijken kapot zijn gegaan omdat de man of de vrouw vanwege (lange tijd onderdrukte) homoseksuele gevoelens het niet langer volhield in het huwelijk.

Het wordt voor kerken, scholen en christelijke organisaties steeds belangrijk een duidelijk standpunt te hebben als het over homoseksualiteit en het homohuwelijk gaat. In Amerika en Engeland bijvoorbeeld worden al – soms hoge – boetes gegeven als kerken weigeren hun ruimte beschikbaar te stellen voor een homohuwelijk of wanneer een christelijke bakker weigert een bruiloftstaart te bakken voor een homostel.
Tegelijk pleit ik voor een veilige omgeving waarin mensen – jongeren vaak – niet met hun homoseksuele gevoelens naar buiten durven te komen, maar waar een kerk een vertrouwenspersoon heeft, waar mensen kunnen aankloppen voor een gesprek en een gebed en tegelijk weten: mijn verhaal is hier veilig.

Juist in de kerk, in de christelijke gemeente, zouden mensen met homoseksuele gevoelens zich welkom moeten voelen. De Heere Jezus at met zondaren, accepteerde hen als mens, maar wees hun zondige daden beslist af. En zondaren zijn we van nature toch allemaal? In Johannes 8:11 zei Hij tegen de al eerder genoemde overspelige vrouw: ‘Ga heen en zondig niet meer.’
Het beste kunnen wij gewoon de Bijbel maar laten spreken en bidden dat God door Zijn Geest Zijn Woord gebruikt om in harten van mensen te werken. God verandert mensen.

Dirk van Genderen

32 Reacties

 1. Peter zegt:
  Geplaatst op donderdag 16 juli 2015 om 22:28

  Galaten 5:16 En ik [apostel Paulus] zeg: Wandelt door den Geest en volbrengt de begeerlijkheden des vleses niet.
  17 Want het vlees begeert tegen den Geest, en de Geest tegen het vlees; en deze staan tegen elkander, alzo dat gij niet doet, hetgeen gij wildet.

  Het vlees is door God gesteld onder een doodstraf, omdat ‘het beest 666’ de prille omgang van de mens, de gemeenschap, in zijn macht heeft.
  Deze gemeenschap was aanvankelijk tussen de mensen, met God er bij. In de zondeval kreeg God toen “gemeenschap” met satan? Nee, God stelde het hele beginsel, de tere omgang van de man met zijn vrouw, Zijn Zegen, de wandel in geest en waarheid en het benoemen van de planten en dieren bij hun naam, het begrijpen van het bestuur over de aarde… onder de doodstraf.
  De mens verloor zijn kroon, het koningschap, en werd een slaaf der zonde.

  Jezus, onze Heer, echter wist satans macht uit te schakelen in Zijn liefde, Zijn lijden en sterven aan het kruis.
  In de dood verwierf Hij de kroon, de macht, de Zegen en de opstandingskracht die verloren gingen in de Hof van Eden.

  Die kruisdood geeft inzicht in de ernst waarmee God afwijkingen bestraft.
  Ons vlees gaat het koninkrijk van God niet beërven. Punt.
  Wat rest is vooral de machtsstrijd (…). Het beeld van “de lieve jongen” die zo worstelt met zijn seksualiteit… is ook ontstaan door de machten en krachten (en invloeden) er omheen.
  In deze strijd past ons enige behoedzaamheid, opdat wij niet vermorzeld raken in de emoties. Vooral in de VS heeft de LGBT-beweging nu vaste voet aan de grond, met The White House in regenboogkleuren. En zware sancties op de verspreiding van anti-gay propaganda, zoals het prediken van Gods Woord daar wordt genoemd.

 2. rene postma zegt:
  Geplaatst op donderdag 16 juli 2015 om 23:21

  Een Wedergeboren christen weet en herkent de zonde. Zoals de Here Jezus al zei, wie zonder zonde is werpe de eerste steen naar de overspelige vrouw. Als je niet een Wedergeboren christen bent, ben je niet bewust van je zonde.. Wij christenen kunnen hier niet over oordelen of veroordelen. Maar mocht je Wedergeboren zijn, dan herken je meteen je eigen zondes. Welke zonde het ook is. En dan maakt het ook niet uit, de ene zonde of andere, is niet groter of kleiner voor de Here Jezus. Een zonde, is een zonde, maar dat geldt alleen voor een Wedergeboren christen. Praktiseerrende homoseksualiteit of roddelen over een ander. Pornografie bekijken of liegen …Bijvoorbeeld.
  Een ongelovige is zich niet bewust van de zondes, die wij herkennen als zondes. Voor deze mensen hebben wij een dienende functie te vervullen. Begaan zijn, vol van begrip… niet veroordelend, maar niet afwijken van de leer zoals de Here Jezus ons voorschrijft. Het is de heilige geest die het werk moet doen. Onze functie is alleen dienend, in volle afhankelijkheid van de Here, onze Vader.
  Bedenkt u wel en wees bewust, u zich niet laat verleiden tot wereld gelijkvormigheid. Ook wij zijn niet zonder zonden, en kunnen snel terug vallen in oude zondes. Het kwade schuilt en waakt, en wacht zijn kansen af.

  Vr gr rene postma

 3. Simone Hopman zegt:
  Geplaatst op zaterdag 18 juli 2015 om 11:55

  Maar toch heb ik een vraag: mijn jongste zoon is homosexueel, weet dat zelf al vanaf zijn jonge leeftijd, ik weet dat pas vanaf zijn 22e. Ik ben weduwe. Dat vond ik toch vreselijk dat hij ermee rondgelopen heeft zonder dat hij het durfde te vertellen. Nu komt hij er vol voor uit, nooit in mijn bijzijn maar wel zeg maar even “in de wereld”. Hij is inmiddels 30 en heeft geen relatie. Daar ben ik blij om, maar die heeft hij niet omdat hij dat zelf niet wil gewoon niemand tegengekomen.
  Toch zou het ineens wel zo kunnen zijn. Hij is het enige kind van mijn drie kinderen waar ik een bijzondere band mee heb en ik kan soms verdrietig zijn over het feit dat ik hem misschien op deze gronden ga verliezen. Hij zou dan zeker voor zijn relatie kiezen terwijl ik echt wel weet wat het Woord van God zegt hierover. Stel hij wil trouwen, niet dat dat aan de orde is, maar hoe ga je in liefde met iemand om en ben je in staat te scheiden (of liever gezegd is hij daartoe in staat) je liefde voor je kind en het feit dat je Yeshua voorop stelt en dus bepaalde dingen niet kunt doen. Dat is voor mij echt een hartverscheurend dilemma.

 4. Petra zegt:
  Geplaatst op zaterdag 18 juli 2015 om 12:23

  Ook ik ken iemand die worstelt met zijn homosexualiteit. Moeilijk! Door zijn geaardheid gescheiden.
  Voor beiden een moeilijke weg. Maar in de nieuwsbrief staat over iemand die een trouwerij bijwoonde van een homostel. Je komt in gewetensnood als je kleinkind een homorelatie aangaat en wil trouwen. Wat moet je dan? De trouwerij bijwonen of een kaartje sturen, omdat je hier niet achter kan staan. Een dilemma!

 5. Moi (CDA-lid) zegt:
  Geplaatst op zaterdag 18 juli 2015 om 12:41

  “Daarom, zo geloof ik, kunnen wij ook nu niet zo’n uitzondering maken. Ik besef dat dit voor sommige mensen een pijnlijke opmerking kan zijn. Als je zelf zulke gevoelens hebt voor anderen van hetzelfde geslacht, of als het je kind, je kleinkind of iemand anders betreft die dichtbij je staat.”

  Ik zit daar zelf ook mee met homofiele gevoelens, maar ik keur homoseksuele gemeenschap scherp af, omdat dat smerig en tegennatuurlijk is en niet naar Gods wil is. Ook ik merk dat ik door de wedergeboorte bewust ben van mijn zondes. En als ik zondig, dan merk ik ook dat ik terug wil en de zonde aan de Heere Jezus belijd en ik Hem ook vraag om vergeving door Zijn vergoten bloed voor al mijn zondes aan het Kruis van Golgotha.

 6. jan zegt:
  Geplaatst op zaterdag 18 juli 2015 om 13:55

  |Moi, houdt vol. We zullen je voor je bidden, ook voor diegenen die in een situatie zijn gebracht die hen doet lijden, kind/kleinkind homosexueel. Weiger ze nooit de deur, maar vouw de handen.

 7. Antoon koornstra zegt:
  Geplaatst op zaterdag 18 juli 2015 om 14:24

  Beste br. Dirk, er is dringend behoefte aan een Pastoraal antwoord nodig binnen de kerken, het blijft er oorverdovend stil. Ruim 40 jaar geleden heb ik op mijn werk een homofiele jongeman die gepest werd in bescherming genomen, hem 3 jaar mogen begeleiden. Tien jaar later liep het huwelijk van mijn broer stuk toen hij uit de kast kwam, hij was zeer verbaasd dat ik hem als christen niet veroordeelde, maar in woord en daad er hem wilde staan ! Twaalf jaar geleden werd het homohuwelijk gelegaliseerd, een huwelijk ambtenaar die in gewetensnood kwam werd in de media aan de schandpaal geslagen. In vele PKN. en de RK. kerken neemt men het niet zo nauw met wat de Bijbel hierover zegt, er worden zelfs homoparen ingezegend, men meent dat men over Gods Zegen kan beschikken. Dat de homofiele daad in Gods ogen afschuwelijk is, zou niet ter discussie moeten staan, want zij is net zo erg dan welke zonde ook, maar het gaat om in de zonde te volharden. Waar wordt nog openlijk gesproken met de jeugd en ook onder ouderen over seksueel actief zijn buiten of voor een huwelijk, of ongehuwd samen te wonen ? We moeten duidelijk verschil maken tussen hen die de Heere persoonlijk kennen en mensen van de wereld. Homofiele br. en zr. zullen net als samenwonenden in liefde op gewezen worden dat men voor God in zonde leeft, hen in liefde vermanen niet meer deel te nemen aan het avondmaal. Dit geldt ook voor hen die ongehuwd samen wonen, overspel plegen enz. Men eet zich dan zelf een oordeel lezen we in 1 Cor. 11:29, een vorm van pastorale geestelijke zelfbescherming voor de Kerkgemeente tegen onreinheid. Ondanks deze maatregelen moeten we homofiele mensen liefdevol blijven behandelen, want het zal je eigen kind maar zijn! Hoeveel homofiele kinderen hebben vanwege de liefdeloze houding van hun ouders, Jezus niet hebben leren kennen als hun redder en omdat de kerk hen liefdeloos afwees. Mijn ervaring is, wees open en oprecht en houd de liefde van God, Zijn Woord en Zegen als basis! Een liefdevolle standpunt bepaling toegewenst !

 8. Alwina Uthmann zegt:
  Geplaatst op zaterdag 18 juli 2015 om 14:37

  Afwijzen, dat is duidelijk, God zelf wees dat als tegennatuurlijk af, ik ken een persoon, hij hield van vrouwen en mannen, maar in Jezus’ naam is deze tegennatuurlijke macht naar de afgrond gewezen, hij is getrouwd en heeft een stel kinderen.

  Zijn lichaam was als alle mannen volkomen normaal. Anders wordt het als dat niet zo is, maar wie weet, de artsen kunnen tegenwoordig zoveel.

 9. lydiaSwitters zegt:
  Geplaatst op zaterdag 18 juli 2015 om 15:10

  Broers en zussen
  Zo noem ik jullie oud of jong die de Here Jezus in hun hart hebben.
  Ook ik vindt het onbegrijpelijk,hoe hier een antwoord op te geven…
  Br Koornstra zijn schrijven ligt aan mijn hart.
  Veel wijsheid en liefde toegewenst.

 10. San zegt:
  Geplaatst op zaterdag 18 juli 2015 om 16:52

  Beste Dirk,

  Ik denk ook dat wij moeten beseffen in wat voor tijd wij leven. Alle normen en waarden die gestoeld zijn op de Bijbel worden zwaar onder vuur genomen. Ook is er een geestelijke strijd gaande die steeds heviger wordt. Willen wij de makkelijkste weg gaan, dan verachten wij de tucht in ons gedachtenleven. De tucht van het lezen van Gods woord wordt veracht. Het erkennen van het gezag van het woord van God, wordt geprobeerd te ondermijnen door de tegenstander: de god dezer eeuw. 2 Cor 4:4.
  Ik heb een getuigenis gehoord van iemand die homofiel was, dat hij door het luisteren naar liederen van Keith Green bevrijd werd van homofilie en later gelukkig getrouwd is met een vrouw. Dat staat op de website van Keith Green, dit getuigenis. Ook denk ik dat niet op alle vragen een antwoord te geven is. Ook rijst bij mij de vraag of als iemand zegt dat hij zo is, aangeleerd is of aangeboren? Kan het zijn dat de duivel een leugen in de gedachtenwereld heeft in kunnen planten. Is het zo dat het bewezen is, dat iemand genetisch zo geboren wordt? Daar heb ik mijn twijfels ook over, maar ik ben geen psycholoog behalve een propaedeuse-kennis. Waarschijnlijk zullen velen zeggen dat het aangeboren is èn aangeleerd. Maar zelfs op grond van het woord van God acht ik het waarschijnlijker dat het aangeleerd is. Want de Here wil dit niet.

  San

 11. Ernst van Olffen zegt:
  Geplaatst op zaterdag 18 juli 2015 om 19:32

  Voor wat betreft “aangeboren” wil ik een opmerking maken, want er is geen enkel genetisch verschil tussen een homoseksueel en een heteroseksueel. Heel onaardig gezegd zit het “tussen de oren”…. Maar…, er zit vaak meer tussen de oren! Dus geen enkele reden om een homo niet gewoon als mens, of zelfs als “broeder in de Heer te accepteren en te respecteren”. Bij de een is het homoseksualiteit bij anderen kan het porno, overspel of andere (duistere) dingen zijn…… Het wordt tot een groot probleem als deze dingen je leven gaan beheersen. Het maakt ongelukkig. Velen zijn verslaafd aan porno en vooral het internet biedt een overvloed van ongevraagde verleidingen. Het gaat bovenal om het probleem van: “het beheerst worden door”…… Toegeven aan allerlei verlangens is de eigenlijke zonde. Zo is juist “zelfbeheersing” een van de vruchten van de Geest in Galaten 5. In wezen hoef je die “zelfbeheersing” niet eens “zelf” op te brengen, want naar mate je “VOL” bent van Jezus Christus dan overheerst de Geest van Jezus Christus je zodanig, dat al die verlangens naar de achtergrond verhuizen, want dan doorbreek je daarmee de vicieuze cirkel van verslaving. Je hoeft het in wezen alleen maar te willen……

 12. Waterlelie zegt:
  Geplaatst op zaterdag 18 juli 2015 om 21:18

  Zegt Gods Woord niet het volgende: Niemand is goed. Niemand is rechtvaardig en er in niemand die doet wat goed is, ja…zelfs niet één. (Rom. 3:9-20)
  Er wordt veel over het onderwerp homofiele gevoelens gesproken. En we weten: man met man of vrouw met vrouw is gemeenschap hebben met vreemd/ander vlees.
  Maar wat te zeggen over: zelfbevrediging. Wat veel gepraktiseerd wordt door zowel mannen als vrouwen.
  Is dat geen: gemeenschap hebben met jezelf? eigen lichaam…..???
  Niemand is goed. Ja zelfs niet één!!!

 13. Maaike Schalk zegt:
  Geplaatst op zaterdag 18 juli 2015 om 22:04

  Als christenen zijn we er verlegen mee. We willen Gods Woord volgen en tegelijkertijd willen we niet afwijzen.
  Ik denk dat de kerk geen pastoraal antwoord heeft, omdat ze iets over het hoofd ziet. In Romeinen 1 vertelt Paulus dat wanneer mensen de eer en glorie van God roven door de mens te aanbidden, ze worden overgeleverd aan onreine vormen van seksualiteit, met name homoseksualiteit. En het eren van de mens in plaats van God doen we collectief, ja, helaas ook volop in de christelijke wereld. En dan zijn o.a. seksuele gevoelens voor hetzelfde geslacht het gevolg. Het is de consequentie van onze houding, door God zelf bedacht. Hij geeft ons eraan over. In de benadering van (jonge) broeders en zusters lijkt het vooral een probleem van henzelf, individueel dus. Omdat dit mijns inziens de vinger op de verkeerde plek legt, is er ook geen pastorale benadering die hout snijdt. Die komt er pas wanneer we als kerk onze zonden belijden, erkennen hoezeer we Gods eer en glorie roven en geroofd hebben ter faveure van onszelf. Die komt er pas wanneer we collectief onze seksuele zonden belijden; pas dan gaan we oprecht en open naast degene staan die worstelt met homoseksuele gevoelens. Pas dan komt er een Bijbels en pastoraal antwoord.

 14. rene postma zegt:
  Geplaatst op zaterdag 18 juli 2015 om 22:21

  Het raakt mij, het verdriet dat velen van onze broeders en zusters hebben
  Het raakt mij, de onmacht, de pijn, die velen van ons ondervinden.
  Het raakt mij, als vader, het gevoel te hebben van loslaten, je geliefden die je zo dierbaar zijn.
  Het raakt mij, een moeder die huilt om haar geliefde kind die afdwaalt, die zij niet kan bereiken.
  Het raakt mij, hèt verscheurt mij, dat wij dierbaren moeten achterlaten die verloren zijn.
  Het raakt mij, dat wij de Here Jezus teleurstellen.
  Het raakt hem, zijn geliefde kinderen die verloren gaan.
  Het raakt hem, het verdriet, de pijn, die wij broeders en zusters ondervinden.
  Het raakt hem, die het kruis voor ons droeg.
  Het is aan ons, om het kruis te dragen die de Here Jezus voor ons droeg.
  Het is aan ons, om in openheid te getuigen van zijn liefde voor ons, aan onze geliefden.
  Het is aan ons, strijdbaar te zijn, om de zonde te bestrijden.
  Het is aan ons, om eenheid te hervinden in zijn gemeente.
  Het is aan ons….

 15. Jan zegt:
  Geplaatst op zaterdag 18 juli 2015 om 22:54

  Het is inderdaad hard nodig de juiste christelijke informatie over alle thema’s overzichtelijk op een goed toegankelijke website te plaatsen. De beste aanvullende informatie die ik over dit onderwerp vond staat op http://www.different.nl, Meer lezen, Artikelen, Homoseksualiteit en cultuur.

 16. O.Nauta zegt:
  Geplaatst op zondag 19 juli 2015 om 13:23

  Ja het is steeds weer, een ons richten naar boven.
  Wat te denken van het offer dat de Here God van Abraham vroeg. Hij/Zij hadden lang moeten wachten op Isaak, en dan hem offeren op de berg Moria?
  Vader en zoon gingen die weg beiden met vragen in hun hart. Alles hadden ze bij zich, behalve het offer zelf.
  De vraag hierover gesteld door zoonlief was dat de HEERE er zelf in zal voorzien was treffend.
  Toen Isaak reeds ter slachting klaar lag, kwam er een engel tussen het dodelijke mes en Isaak.
  Onze HEERE God beproeft ons geloof soms tot het uiterste.
  Maar heeft Zijn grote Liefde getoond op Golgotha, en diegene welke dit offer in dank aanvaarden zijn dan voor tijd en eeuwigheid gered.
  Als gelovige blijft er hier nog wel een strijd te voeren, ook al hebben we Jezus offer aanvaard.
  Toch zal het goede in ons overwinnen, en Satan de leugenaar van de beginne en aanklager in ons, is de grote VERLIEZER!

 17. Willy zegt:
  Geplaatst op zondag 19 juli 2015 om 14:36

  Ja, onze tijd is zeker anders. Mijn kinderen wonen allebei samen, dat zou zondig zijn? Binnen een huwelijk kunnen zich anders heel veel zondige dingen afspelen…. Tegen Simone zou ik willen zeggen, blijf onvoorwaardelijk van je kind houden. Hoe kun je blij zijn als je kind nog geen relatie heeft? Als het goed is gun je hem dat geluk. Wat kan er verkeerd zijn om van iemand te houden? Indien men blijft roepen dat het zondig is enz. dan raakt men de persoon zeker kwijt. Er is ooit een onderzoek geweest waar uit is gebleken dat de hersenen van homofiele mensen anders zijn dan van de gewone mens. Het is dus aangeboren en zeker niet aangeleerd. ‘Hebt uw naaste lief gelijk u zelve’.

 18. Dineke Post zegt:
  Geplaatst op zondag 19 juli 2015 om 15:26

  Als moeder en pas weduwe heb ik in deze situatie geleerd dat het om onvoorwaardelijke liefde gaat voor mijn zoon en zijn vriend en dat hetmijn taak is om voor hun te bidden en niet zo snel met een oordeel klaar staan als je zelf niet weet wat het in een gezin teweeg brengt .Mijn hemelse VADER is rechter hij beslist

 19. Enrique zegt:
  Geplaatst op zondag 19 juli 2015 om 19:13

  God haat de zonde, niet de mens, wij doen het andersom en voelen ons daarom zoveel beter.
  Wij accepteren geestelijk gehandicapte kinderen, die als zodanig zijn geboren en zorgen ervoor, punt uit!
  Iemand met homoseksuele gevoelens accepteren we niet, immers de mens is perfect geschapen.
  De farizeeën kwamen met een blinde knaap bij Jezus en vroegen aan Hem: wie heeft er gezondigd, de knaap of de ouders? Jezus zei geen van beiden en genas hem. Dat was de juiste oplossing.
  Zijn wij farizeeërs of zorgen we voor een oplossing? Hebben wij daar geduld bij?

  Een bekende homoseksuele Nederlander zei eens, het is niet normaal. En zo is het! Het is constructief niet zo ontworpen, punt uit!

  Mijn ervaring met nette homoseksuele stellen is dit: dat God hun afwees was in eerste instantie niet om hun zondige relatie maar om het dienen van geld.

  De zonden van S. en G. waren: hoogmoed, een zorgeloos leven en het verschil tussen rijk en arm, zoals ik in een eerder onderwerp heb aangegeven, niemand reageerde, betreurenswaardig. Deze zonden vindt men in de huidige maatschappij terug en leiden vaak tot moreel en seksueel verval.
  Waarom reageerde niemand? Daar is maar één reden voor en dat is: we vinden deze zonden soms bij ons zelf terug en voelen ons daardoor aangesproken.
  Voor God zijn geestelijke zonden erger dan fysieke zonden.

  De rol van de vrouw is in het geheel niet onbelangrijk. Vele mannen zijn in de huidige geëmancipeerde maatschappij niet tegen de vrouw opgewassen en kiezen daarvoor voor een lieve man.
  Een homopaar heeft vaak een sterke kant en een wat zwakkere kant.

  Zijn we lid van een kerk waar leden van dezelfde sekse een huwelijk kunnen sluiten, dan is het tijd om ons lidmaatschap op te zeggen, anders hebben we deel aan hun zonden.

  Enrique

 20. Jan zegt:
  Geplaatst op zondag 19 juli 2015 om 21:17

  Wat ik geleerd heb is: Homoseksualiteit kende men toen al en niet uitsluitend als uitwassen. Dat weten we onder meer uit de geschiedschrijving van de Romeinse historicus Tacitus (56-117). Tacitus schrijft dat er toen homohuwelijken waren. Paulus maakt geen uitzondering als hij schrijft over homoseksualiteit. Homofilie is in Gods ogen een gruweldaad.
  De bijbel geldt ook hier en nu, in onze tijd, waarin de wereldse liefde en meningen op social media veel belangrijker gevonden worden dan de goddelijke liefde en Gods Woord. Ook voor Leviticus 18:22 en 20:13 zijn tijd en cultuur niet bepalend. Het betreft verboden en homoseksualiteit in algemene zin.
  Romeinen 1:26-27 wijst, ongeacht tijd en cultuur, homoseksualiteit af als tegennatuurlijk, namelijk tegen Gods scheppingsorde (Genesis 1:26-28, 2:24), namelijk dat seksualiteit bedoeld is tussen man en vrouw.

 21. San zegt:
  Geplaatst op zondag 19 juli 2015 om 22:07

  Beste Dirk,

  Een mens heeft een vrije wil en God zegt niet wat vroeger niet kon dat het nu wel kan, want God is geen mens dat Hij zou liegen of berouw hebben. Ik bespeur echter een dieper probleem in deze materie: namelijk in hoeverre willen wij nog naar de waarheid luisteren. Als er gezegd wordt dat de waarheid niet interessant is, maar meer wat wij ervan vinden, dan zijn wij gauw uitgepraat. Zie 1 Timotheüs 4:1 SV, “Doch de Geest zegt duidelijk, dat in de laatste tijden sommigen zullen afvallen van het geloof, zich begevende tot verleidende geesten, en leringen der duivelen…..”. Zelfs is het zo dat hele Bijbelvertalingen worden veranderd om wat vroeger niet kon, nu wel toelaatbaar te maken. Dat dit de toorn van God opwekt, mag wel duidelijk zijn.

  San

 22. Francis zegt:
  Geplaatst op zondag 19 juli 2015 om 23:52

  Beste Dirk, Hartelijk dank voor je overdenking! Veroordelen van mensen met homofiele gevoelens is niet goed, maar de zonde zelf kunnen we niet binnen de gemeente tolereren. Dat geldt voor iedere andere openlijke zonde ook, maar er zijn tegenwoordig veel zonden die wel getolereerd worden, zoals kwaadspreken van een ander/roddel. Voor God is dat evengoed ontoelaatbaar. Ik ben er achter gekomen, dat, als je in de macht van een zonde zit, je ook zo voelt: je kunt niet anders. De Here Jezus is echter groter dan de zonde: Hij verbrak de MACHT van de zonde! Helaas is dit voor heel veel christenen tegenwoordig een onbekend begrip geworden. Ik kende de overwinning over de zonde vroeger ook niet. Ik kende niemand in de kerk waar ik kwam, die dat kende; dan kun je twee kanten uitgaan: Of je gaat zoeken naar meer, of je gaat zeggen: De tijden zijn veranderd. Ik vraag me af, wie er stand houden als vervolging komt….Moge God ons genadig zijn! Lijden voor je geloof, vergeven diegenen die je pijn hebben gedaan, dat zijn toch zeer tegennatuurlijke dingen. Met je verstand kom je er dan echt niet uit, kun je jezelf niet opwerken naar een vergevend persoon. Dan moet de Heer een wonder doen! Ik bid om genade, dat we ons zullen uitstrekken naar zo’n wonder. Wat heeft Hij voor ons gedaan! Beseffen we dat wel? Tenslotte vraag ik me af, of dat andere stofje in de hersenen, waar diegenen het over hebben, die zeggen, dat homofielen er dus niets aan kunnen doen, dat ze anders zijn, wellicht een gevolg is, i.p.v. oorzaak. Als iemand stress heeft, maakt het lichaam stresshormoon aan, om maar iets te noemen. Dat is dan geen oorzaak, maar een gevolg.

 23. Willy zegt:
  Geplaatst op maandag 20 juli 2015 om 15:32

  Waar blijft de Liefde in dit geheel? Geloof, hoop en liefde, doch de meeste er van is de liefde. Hier op dit forum zie ik meestal weer het vermanende vingertje: zondig!
  Men zou zich eens kunnen verdiepen in de wijze waarop Henri Nouwen het geloof bracht, op een positieve manier met de woorden: U bent een geliefd kind van God! Het voortdurend benadrukken van wat zondig is kan iemand juist van het geloof doen verwijderen, in tegenstelling tot de positieve wijze. De tijden zijn wel veranderd, alles is aan verandering onderhevig, ook in het geloof kan een (positieve) ontwikkeling gaande zijn. Denkt u aan de wijze waarop vroeger het geloof werd gebracht. Blijft onverwoestbaar staan het feit: Jezus Zelf zegt: IK ben de weg, de waarheid en het leven.
  Niemand komt tot de Vader dan door Mij……

 24. Peter zegt:
  Geplaatst op maandag 20 juli 2015 om 18:37

  Eén van de vele namen van God is ‘IK BEN’…
  Wij, Zijn kinderen, zijn opnieuw door Hem verwekt in een punt des tijds en geschapen naar Zijn beeld en gelijkenis.
  Onze geest is als het ware losgekomen uit de wildernis en in een langdurig proces van heiliging opnieuw geformeerd.
  Vandaar de naam van sommige denominaties: gereformeerd, hervormd. Maar laat u niet misleiden.
  Men is dan niet meer gevangen in de wereldgeesten, maar een nieuwe schepping geworden.
  Deze nieuwe schepping STAAT. (Ef. 6:14). Wij hebben dit verworven in het waterbad van de wedergeboorte.
  Als man heeft men om te kunnen staan een Standaard die verworven is in wilskracht door het brengen van lof-offers aan God tegen de verdrukking in, (het wijs houden, ondanks gruwelijke vervloekingen van tegenstanders).
  Waarom is dit bijzonder?
  Men hoeft zich dan niet meer druk te maken om “orgasme” en de seksuele bevrediging.
  De strijd om in te gaan heeft alle krachten gevergd en wat nog ontbrak, is aangevuld door God in Zijn genade.
  Een mens STAAT in opstandingskracht, de rest draait er zo’n beetje omheen, haha, vanwaar de zon opkomt tot waar zij daalt. ‘De rest’, het lichaam van Christus, enkele geliefden, het bedrijf/gezin, etc.
  Is er niet een groot verschil tussen deze overwinning waarin men alles onvangt van God. Of, dat men nooit verder komt dan “3 x per week” in de macht van buurman?
  Vulgair? Het is nog maar de vraag of ook alle huwelijken die in de kerk zijn ingezegend, inderdaad waardevol zijn in Gods ogen.

 25. Bertus zegt:
  Geplaatst op woensdag 22 juli 2015 om 12:02

  Dit is inderdaad een moeilijk dilemma, want mijn petekind, de zoon van mijn zuster, is ook homo en heeft wel al 15 jaar dezelfde partner. Hij is niet wettelijk getrouwd, (wel een partnerschap overeenkomst) en wil zeker geen kerkelijk huwelijk. Kortom hij wil zich niet in de maatschappij manifesteren als een homo-paar . Onze familie contacten zijn goed en mijn zus heeft het , na een heftig begin toen zij dat hoorde, nu aanvaard. Zelf ben ik fel tegen een kerkelijk homo-huwelijk, niet alleen omdat het tegen Gods-wet is, maar ook omdat het onnatuurlijk is. Het doel van het huwelijk is : Een verbintenis van man en vrouw, met als doel zorgen voor het nageslacht. Dan vind ik het aanstotelijk dat zij vele parades organiseren om zodoende meerdere mannen en vrouwen uit de “kast” te krijgen. Mijn moeder z.g. zou zeggen : Het wordt hier sodema en gomorra.
  Toch moeten wij ze blijven liefhebben, want wij zijn niet beter en ook niet zonder zonde.

 26. ida zegt:
  Geplaatst op zondag 26 juli 2015 om 15:02

  Toen ik de vraag van de Zuster las dacht ik: hoe kan ze zoals ze zegt niet goed weten of die zonde ook nu nog steeds telt voor God, Hij was gisteren en heden en in de toekomst dezelfde. De Here verandert niet zoals we kunnen lezen, maar wij veranderen. De kans bestaat dat wij afdwalen van Gods woord en wereldgelijkvormig worden, dus alle zonden gaan doen zoals in deze brief beschreven wordt. Halverwege de antwoorden die U allen gaf ben ik me bewuster geworden dat ik het met enkele dingen ook niet zo nauw neem en niet meer zo gericht ben op de Here met alles als geweest is. Ik bid geregeld om vergeving en geloof ook die te krijgen, maar dan moet ik wel met dingen stoppen die zo dwingend op me af komen al is het alleen maar in gedachten. De zonden beginnen immers in de gedachten, ik merk dat ze me afleiden van moeilijke dingen in het leven, maar dat kan alleen de Here maar!! Wilt U ook voor mij bidden dat ik standvastig die gedachten af kan wijzen en me weer tot de Here richt om de moeilijke situaties in het leven met Hem te delen en niet verdoezel op een zondige manier? Allen Gods zegen toegewenst.

 27. reino zegt:
  Geplaatst op zondag 26 juli 2015 om 21:07

  Het is en blijft moeilijk. Ik word beroerd van de voorgangers die continu homoseksualiteit als ergste zonde benoemen. Ik denk dan gelijk aan de mogelijk aanwezigen die homoseksueel zijn en voor de zoveelste keer veroordeeld worden. Nooit wordt er net zo gepraat over christelijke vaders die zich aan hun kinderen vergrijpen of over christenen die verslaafd zijn aan porno op het internet. IK weet wat er staat en ik denk ook dat het niet zo bedoeld is, maar ik wil me enkel en alleen positief en accepterend opstellen naar een ieder die er anders over denkt. Ik ga niet veroordelen en laat het aan God over om met Zijn geest te werken. Ik hoor degene te zijn die niet zijn eigen zonden van minder belang acht en denkt een ander daar even hard op te gaan wijzen. Kijk maar mooi met naar je vier vingers die naar je zelf wijzen. De meneer die liefdevol die jongen begeleidde vind ik een voorbeeld. Want wat moet je in crisis raken als je steeds veroordelende broeders en zusters hoort. Die zonder te beseffen hoe moeilijk dat moet zijn zo vroom zeggen, maar ik wijs je als mens niet af hoor maar wel je handelen. Ik laat het oordelen aan God over. Ik wilde dat meer christenen dat zouden doen. God kent ons en kent onze zwakheden en als je eerlijk naar je zelf kijkt gooi je niet zo snel met stenen…..

 28. Luuk zegt:
  Geplaatst op vrijdag 7 augustus 2015 om 0:03

  Beste Dirk,
  Ik lees je stukken niet altijd maar vraag mij soms oprecht af waarom heeft God de mens ooit een vrije keus gegeven. Waarom heeft God die boom in de hof van Eden geplaatst? Waarom moesten wij mensen zo nodig een vrije wil hebben, kijk wat we er met zijn allen van hebben gemaakt. Ja zeggen sommige mensen dan, anders waren we robots geweest. Ik word er soms moedeloos van en vind het dan moeilijk om te blijven geloven in een God die liefde is. Dan zou ik willen dat de Here Jezus vandaag terugkomt en een einde maakt aan alle ellende (groot en klein). Hoe lang nog moeten wij wachten totdat Hij terugkomt. het duurt al 2000 jaar en niemand weet wanneer. Ik zou zo graag eens een antwoord van iemand willen ontvangen. Wie o wie reageert?

 29. RayWilliam zegt:
  Geplaatst op zondag 30 augustus 2015 om 12:42

  Beste Dirk,

  Menselijkerwijs moeilijk onderwerp waarom, omdat wij reageren vanuit onze cultuur, opvoeding, tijd en geloof.
  De basisvraag of wij nog steeds met de Bijbelse opvattingen mee moeten gaan is precies het probleem. Wij hebben net als Adam en Eva de keus; vertrouwen dat alles wat God zei goed was en leven of zelf bepalen of iets goed is of slecht. Daarbij denken wij aan bij wat slecht is aan bijvoorbeeld een persoon als Hitler en zo zijn de meeste van ons niet, maar het woordje slecht is vanuit het Hebreeuws ‘iets kapot maken zodat het niet tot zijn doel of bestemming komt’, zo is Goed alleen goed als het zijn doel heeft bereikt of is ingevuld. Iemand die sex heeft met eenzelfde geslacht kan geen leven voortbrengen, wat het doel is van alles wat leeft. JHWH heeft geen regels gemaakt om te heersen over ons, het zijn lessen om tot je doel te komen in 100% gezondheid, wijsheid, levensvreugde, etc. Wij hebben een paar duizend jaar traditie en overleveringen, die onze mening en standaard hebben gevormd.
  Bijvoorbeeld de uitleg van Jezus die een zonde zou tolereren van de overspelige vrouw, als Jezus werkelijk tegen het woord in was gegaan (wat Hijzelf is) dan was zijn offer aan het kruis waardeloos geweest. Hij moest zonder zonde zijn. Het woord / regel voor overspel is dat indien een man en een vrouw worden betrapt, zij beiden onder twee getuigen moesten worden veroordeeld. Diegene die met de vrouw aankwamen, overtraden dus het woord, de vrouw kon alleen zo worden veroordeeld, Jezus zegt daarna eigenlijk tegen haar: er was geen grond voor een rechtmatige veroordeling maar doe het niet weer want als ze wel met getuigen en samen met de man komen, heb ik geen keus. Wij hebben met onze eigenwijsheid door ervaringen een Eigen rechtvaardigheidssystem gemaakt. Met als gevolg bovenstaande discussies, het wordt tijd dat we de boom van kennis links laten liggen en kiezen voor de boom van het leven. Moeilijk en tegenovergesteld van wat wij ons hele leven hebben geleerd, maar willen wij niet in Jezus voetstappen gaan?

 30. Esther zegt:
  Geplaatst op donderdag 24 september 2015 om 14:16

  Het verbaast me wat sommigen van jullie zeggen…
  Of nee het verbaast me niet want ik begrijp het wel en kan het wel verklaren.

  Vele christenen praten m.i. maar na wat hen altijd verteld is.
  Waarom is er toch altijd die behoefte om te wijzen naar een ander, te meten en te oordelen?

  Er wordt maar gesmeten met teksten… ‘mannen die met mannen slapen’, wat staat daar in de grondtekst Dirk?
  En dat gaat dus niet over mij, als lesbische vrouw?

  Of ik nu wel of geen relatie heb, ik ben lesbisch.
  De Bijbel is duidelijk genoeg dat je niet zondig bent of wordt door iets te doen.
  Dan zou mijn conclusie moeten zijn dat ik zondig ben?

  Er is zo ontzettend veel over te zeggen.

  Ik hoop en bid dat Simone e.a. in haar positie zullen kiezen voor liefde en leven.

  Bless,
  Es.

 31. Rene zegt:
  Geplaatst op dinsdag 31 mei 2016 om 12:03

  In deze discussie wordt vaak het woord ‘ zonde’ gebruikt. Misschien moeten we eens terug gaan naar het Hebreeuwse woord voor ‘ zondigen’ , namelijk ‘chatta’ . In het woord chatta zit geen morele veroordeling. Bij ons is het woord ‘zondigen’ moreel of ethisch geladen. Chatta heeft geen inhoudelijk oordeel in zich, het beschrijft alleen. Chatta betekent ‘ je doel missen’, zonder oordeel, louter een constatering. Als wij weten dat we door een bepaalde manier van leven ons doel missen is het niet aan anderen om daar iets van te vinden, maar alleen aan onszelf of we er wel of iets aan willen doen…

 32. Erik zegt:
  Geplaatst op maandag 8 mei 2017 om 11:30

  Het is een moeilijk onderwerp er zijn zoveel vragen omtrent het onderwerp transgender, biseksuele mensen enz, en de bijbel lijkt ook geen duidelijk antwoord daarop te geven. Voor de bijbel is het een duidelijke zonde, die homofilie afwijst en zelfs een gruwel is in Gods ogen. De daad is een zonde voor de bijbel, de mens is gevallen in zonde door list en bedrog van satan. Het lijkt er op dat de bijbel ons wil wijzen op de oorsprong van hoe man en vrouw zijn bedoeld (Genesis), lezen wij dit heel duidelijk. Maar hoe zit het met de jongeren die ook worstelen en vaak in stilte uit angst om verstoten te worden of omdat zij niet begrepen worden, hoe zit het met hen die zo er naar uitzien om zonder angst naar buiten te kunnen komen met hun gevoelens? Zullen wij als gemeente en kerk ons niet meer zorgen moeten maken om het feit wat wij kunnen doen om deze jongeren te helpen maar ook heel duidelijk durven te zijn dat wat de bijbel leert ook wij er zo over denken zonder deze jonge mensen te oordelen, hen onderwijs geven waarom dit zo is en waarom God het zo in zijn woord heeft geschreven als waarschuwing. We moeten wel de geschiedenis achterhalen en in welke context het er staat in de bijbel. Ik kan niets anders doen dan het woord van GOD serieus te nemen en te gehoorzamen, maar wel moet ik ervoor bidden en waken dat ik mijn mede mns zonder oorzaak zal gaan haten, in plaats daarvoor juist zal lief hebben met een bewogen hart.

Laat een reactie achter

0 / 350 woorden